Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Hoogleraren in de familie

Project Tags

view all

Profiles

---2015-feb-19-do-07:31+GMT-autumn-time--DM--jMVu--medewerking, aanvulling en completering welkom via document- e/o profiel-linking of discussie-bijdrage.

voorwoord, inleiding en toelichting

Hoogleraar of Professor wordt je na benoeming door ... aan een der faculteiten van 'n Universiteit of Hogeschool. Met die laatste bedoelt men in Nederland meestal een van de huidige TU's, de technische universiteiten in Delft, Eindhoven en Twente of de WUR in Wageningen, vroeger de Landbouwhogeschool; dat was nog voordat ook HBO-instellingen/huidige hogescholen in Nederland hun docenten lector gingen noemen en ingenieurs -ing's- diplomeerden.

Vooralsnog hier een lijst van onderwijs-instellingen die reeds lang geleden gerenommeerd waren vanwege het niveau van hun hoogleraren. Sommige professoren hebben, dankzij hun wetenschappelijke reputatie, aantal en beroeps-niveau van afgestudeerden in hun kennis-gebied fors doen toenemen of hen kansen op bijzondere carrieres geboden en zijn daarmee voor hun vakgebied van bijzondere betekenis. Voorwaarde daarvoor is de mogelijkheid onafhankelijk wetenschap te bedrijven en in kennisontwikkeling niet belemmerd te worden door subsidievoorwaarden, sponsoring of octrooiering.

leeropdrachten

---tekst nog concipieren---

Nederland

Vrije Universiteit Amsterdam

Universiteit van Amsterdam

Universiteit Leiden

Universiteit van Utrecht - sinds 1636

ZIe project-pagina

Rijksuniversiteit Groningen

NL: De RUG kent sinds haar oprichting -year- veel hoogleraren die baanbrekende onderzoeksresultaten behaalden. Hier enkelen in 't voetlicht:

 • Johann BERNOULLI ‧ 1667-1748 ‧ Zwitserland ‧ wiskundige ‧ 1695: aanstelling als hoogleraar - years: vond oplossing van het Brachystochrone probleem ‧
 • Petrus CAMPER ‧ 1722-1789 ‧ Medicus ‧ 1763: aanstelling als hoogleraart Theoretische geneeskunde, Anatomie, Chirurgie & Botanie - Bekend als heldere & levendige docent ‧ Tijdens z'nhoogleraarschap in Groningen was het aantal afgestudeerden bijna driemaal zo hoog als in het voorgaande decennium ‧
 • Ubbo EMMIUS ‧ Deu~Ger~All ‧ 1547-1625 ‧ 1e Rector Magnificus ‧ 1595: Groningen ‧ 1614: hoogleraar Grieks & geschiedenis ‧ ook: Rector Magnificus vd nieuw opgerichte Universiteit  ‧
 • Sibrandus STRATINGH ‧ 1785-1841 ‧ Hoogleraar scheikunde en technologie ‧ 1801: met vriend Theodorus van S. oprichting in het ‘Genootschap ter bevordering der natuurkundige wetenschappen te Groningen’ ‧ 1824: benoemding tot hoogleraar in de algemene, toegepaste en pharmaceutische scheikunde ‧ Beroemd om z'n experimenten met 'n eigen ontworpen stoomrijtuig, waarmee hij een proefrit maakte door de straten van Groningen ‧
 • Theodorus van SWINDEREN ‧ 1784-1851 ‧ Groningen ## - Hoogleraar Natuurlijke historie ‧ na.1799: student in Groningen - als student oprichter Koninklijk Natuurkundig Genootschap ‧ 1814: benoeming hoogleraar in Natuurlijke Historie ‧
 • Jacobus KAPTEYN ‧ 1851-1922 ‧ Hoogleraar Sterrenkunde - Gedrurende zijn loopbaan als hoogleraar astronomie in Groningen hield Kapteyn zich bezig met de bepaling van de structuur van ons Melkwegstelsel. Door zijn ontdekking van 'sterstromen' is hij een van de belangrijkste astronomen van zijn tijd geworden ‧
 • Herman van HALL ‧ 1801-1874 ‧ Hoogleraar plantkunde en landhuishoudkunde - Tijdens zijn hoogleraarschap aan de Groningse universiteit legde hoogleraar Herman van Hall de basis voor een landhuishoudkundige school, die als Van Hall Instituut nog altijd bestaat ‧
 • Gerard HEYMANS ‧ 1857-1930 ‧ Grondlegger van de Psychologie in Nederland ‧ Hoogleraar psychologie Gerard Heymans richtte in 1892 het eerste psychologische laboratorium in Nederland op. In dit laboratorium deed hij onderzoek op het terrein van de algemene psychologie, zoals bijvoorbeeld op het gebied van gezichts-bedrog ‧ grootste bekendheid door z'n onderzoek naar de leer van de menselijke verschillen of karakterkunde ‧
 • Arnold Frederik HOLLEMAN ‧ 1859-1953 ‧ scheikundige ‧
 • Johan HUIZINGA ‧ 1872-1945 ‧ Cultuurhistoricus ‧ 1891-1895: studie Nederlandse & Oosterse talen en letteren a/d universiteit Groningen ‧ 1905: hoogleraar geschiedenis in Groningen ‧ na.1915: hoogleraar alg.geschiedenis & politische aardrijkskunde te Leiden ‧ 1919 Leiden : voltooiing beroemdste werk Herfsttij der Middeleeuwen ‧
 • Jantine TAMMES ‧ 1871-1947 ‧ 1e vrouwelijke hoogleraar Groningen ‧ 1890: bij aanvang van haar studie telde de Groningse universiteit 11 vrouwelijke studenten op 'n totaal van 415 ‧ verwierf internationale bekendheid met publicaties over genetisch onderzoek in de plantkunde, die aanleiding gaven haar 'n ERE-doctoraat te verlenen ‧ 1e vrouwelijke hoogleraar in Groningen en de tweede in Nederland ‧
 • Albert Egges van GIFFEN ‧ 1884-1973 ‧ Hoogleraar Archeologie ‧ Albert van Giffen richtte in 1920 het Biologisch-Archeologisch Instituut op. Met zijn opgravingen bij Ezinge in de jaren twintig verrichtte hij baanbrekend werk ‧ Eerste vroeghistorische dorpsstructuur in zijn geheel blootgelegd ‧
 • Frits ZERNIKE ‧ 1888-1966 ‧ Nobelprijswinnaar ‧ Frits Zernike werd na zijn studie in Amsterdam assistent in Groningen van de astronoom J.C. Kapteyn. In de jaren dertig resulteerde zijn onderzoek in de fasecontrastmethode, waarmee de structuren van preparaten beter zichtbaar werden ‧ 1953: Nobelprijs  ‧
 • Bernard Victor Aloysius RÖLING ‧ 1906-1985 ‧ Polemoloog ‧ Bernard Röling was de oprichter van het eerste Criminologisch Instituut in Nederland ‧ 1949: benoeming tot hoogleraar strafrecht, strafvordering en criminologie te Groningen, waar hij in 1962 het Polemologisch Instituut oprichtte, om oorzaken van oorlog en voorwaarden voor vrede te onderzoeken ‧

Rotterdam

NIJMEGEN - gld - NLD

Maastricht

Technische & Landbouw Hogescholen ~ Universiteiten

Delft

Eindhoven

Twente/Enschede

Wageningen -agricultural- University R.... sinds 18C

Universiteit van Glasgow

Deze bladzijde uit the~infinite~book~of~people~in~the~world~of~mankind~&~other~species~ draag ik op aan professores Louis SCHOONHOVEN voor z'n steun ouders te overtuigen dat een studenten-senaats-functie zin heeft en Anne van de BAN, die mij als biologe tot 't voorlichtingsvak wist te verleiden en die ik tot op de dag van vandaag dankbaar ben voor die suggestie, gedaan met 'n biertje bij 't haardvuur onder 'onze' godinne CERES… Maar nog meer Wageningse hoogleraren hebben mij tijdens mijn individu-biologie-richting aan de Landbouw Faculteit geleerd kritisch te zijn en blijven t.a.v. wat statistisch dan wel logisch lijkt, maar in de praktijk bij de eerste-de-beste-pretest door de mand kan vallen... als rotte appelen, zullen we maar zeggen.

Toelichting

-

Hoogleraar

Een hoogleraar/professor is het hoogste wetenschappelijke ambt aan een universiteit. Een hoogleraar is in principe gepromoveerd, heeft wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en heeft het nodige gepresteerd op het gebied van onderzoek. Niet alleen doceert hij, hij geeft ook leiding aan groepen medewerkers die onderdeel uitmaken van een faculteit. Een leerstoel is een specifieke positie of benoeming die wordt toegekend aan een hoogleraar om zich te concentreren op een bepaald onderzoeksgebied.

Professor

Professor (afkorting: Prof.) is in Nederland de aanspreektitel voor een hoogleraar, terwijl het in Vlaanderen de aanspreektitel is van ieder die aan een academische instelling (universiteit of hogeschool) doceert. Zo worden in Vlaanderen zowel een docent, hoofddocent, hoogleraar, gewoon hoogleraar als buitengewoon hoogleraar, met professor aangesproken.
De term professor stamt af uit het Latijn ('profiteri' dan wel 'professus') en de oorspronkelijke betekenis hierbij is diegene die de professie van het openbare lesgeven uitoefent. Tevens betekent het hij die publiekelijk claimt een expert te zijn.
In Franstalig België kan professeur zowel 'hoogleraar' als 'onderwijzer' betekenen.
De titel professor geniet noch in België noch in Nederland overigens wettelijke bescherming; iedereen kan zich zonder juridische consequenties professor (laten) noemen.
Professor is dan ook slechts de aanspreektitel van een beroepsbeoefenaar, geen academische graad of titel.

Als een hoogleraar met emeritaat ('pensioen') is, mag hij de functieaanduiding prof. blijven gebruiken, maar hij heeft tevens het recht gekregen om het bijvoeglijk naamwoord emeritus (Latijn voor 'uitgediend') aan zijn functietitel toe te voegen: em. prof. dr. J.A. Smit. (voorkeur) of prof. em. dr. J.A. Smit. Alhoewel prof.dr.em. ook voorkomt is dit de minst verkieslijke volgorde; emeritus is geen academische titel en bijgevolg kan de afkorting em. niet na dr. staan. Bovendien zou de volgorde dr. em. de suggestie kunnen wekken dat emeritus op doctor slaat, wat niet zinvol is. Iemand kan immers niet worden gepensioneerd in een academische graad (doctor).

Daaronder zijn er aan universiteiten nog de functies van universitair docent en universitair hoofddocent. Aangezien zij geen hoogleraarschap bekleden worden zij niet aangesproken met 'professor'. In de Angelsaksische landen worden universitair docenten aangeduid als assistant professor en universitair hoofddocenten als associate professor, waarbij ze wel gewoon worden aangesproken met de ambtstitel 'professor'. Vroeger kenden universiteiten ook nog lectoren (in 'rang' direct onder hoogleraar), maar deze functie is nu de benaming voor het hogeschoolequivalent van de hoogleraar.

Leerstoel

Een leerstoel is in Nederland in het academisch spraakgebruik een hoogleraarspost. Een hoogleraar bekleedt een leerstoel met een bepaalde leeropdracht, het onderwerp of vak waarin hij of zij geacht wordt onderwijs te geven en onderzoek te doen. Er zijn gewone en bijzondere leerstoelen, waarbij de laatste vaak uit externe bronnen worden gefinancierd.

Een leerstoel is een prestigieuze positie binnen een universiteit of onderwijsinstelling die wordt toegekend aan een vooraanstaande academicus op een specifiek vakgebied. Het wordt ook wel een leerstoelhouder of hoogleraar genoemd. Een leerstoel is meestal verbonden aan een bepaalde faculteit of afdeling, zoals een leerstoel in de geneeskunde, wiskunde, recht, economie, etc.

De leerstoelhouder heeft de verantwoordelijkheid om onderzoek te doen, onderwijs te geven en de kennis op zijn of haar vakgebied te bevorderen. Ze hebben vaak een vooraanstaande positie binnen hun vakgebied en worden erkend als experts op hun terrein. Leerstoelen kunnen zowel permanent als tijdelijk zijn, afhankelijk van de universiteit en het type leerstoel.

De benoeming tot leerstoelhouder is vaak gebaseerd op de academische verdiensten en prestaties van een persoon, zoals de kwaliteit en impact van hun onderzoek, publicaties en hun bijdragen aan het onderwijs en de gemeenschap. Leerstoelhouders hebben vaak ook de mogelijkheid om onderzoeksgroepen te leiden, subsidies aan te vragen voor onderzoek en samen te werken met andere vooraanstaande academici op nationaal en internationaal niveau.

Over het algemeen heeft een leerstoel een hoge status binnen de academische wereld en biedt het de leerstoelhouder de mogelijkheid om een belangrijke rol te spelen bij het vormgeven en bevorderen van kennis op hun vakgebied.

Een hoogleraar en een leerstoel zijn dus nauw met elkaar verbonden, maar er is een subtiel verschil tussen beide termen.

Een hoogleraar is een academische titel die wordt toegekend aan een vooraanstaande academicus op basis van zijn of haar prestaties, expertise en bijdragen aan het vakgebied. Een hoogleraar heeft de hoogste academische rang binnen een universiteit en wordt vaak beschouwd als een expert op zijn of haar vakgebied. Hoogleraren hebben doorgaans een vaste aanstelling en kunnen verantwoordelijk zijn voor zowel onderzoek als onderwijs. Ze hebben vaak leidinggevende taken en kunnen decaan zijn van een faculteit of afdeling.

Een leerstoel daarentegen verwijst naar een specifieke positie of functie binnen een universiteit die wordt toegekend aan een hoogleraar. Het is een benoeming die meestal voor een bepaalde periode geldt en die de hoogleraar in staat stelt om zich te concentreren op een specifiek onderzoeksgebied of onderwerp. Een leerstoel kan worden gefinancierd door een externe organisatie, een stichting, een bedrijf of zelfs door de universiteit zelf. Het doel van een leerstoel is om de ontwikkeling en vooruitgang van kennis op dat specifieke gebied te bevorderen.

Bron: Website Kunstbus.nl, cultuur, hoogleraar, ( https://www.kunstbus.nl/cultuur/hoogleraar.html ).

Functies en Afkortingen

---in opbouw---

🇧🇪 België (Nederlandstalig)

.

‧ ‧Hogescholen‧ ‧

.

AP Hogeschool Antwerpen

Rijksinstituut voor Technisch Onderwijs met Normaalafdelingen

╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

► Arteveldehogeschool Gent

╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

Erasmushogeschool Brussel (EhB)

Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen - Hoger Instituut voor Public Relations en Onthaal - Hoger Instituut voor Sociaal en Cultureel Werk
- Arbeidershogeschool - Hoger Instituut voor Toneel- en Cultuurspreiding van het Gemeenschapsonderwijs - Hoger Provinciaal Instituut voor Tuinbouw - Hoger Rijksinstituut voor Paramedische Beroepen - Hoger Rijksinstituut voor Technisch Onderwijs met Normaalafdelingen - Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw - Hoger Rijksinstituut voor Vertalers en Tolken - Instituut Funck - Koninklijk Conservatorium van het Gemeenschapsonderwijs - Industriële Hogeschool van het Rijk

╳ ‧ Joseph DE NEEF · (1927-1981) ‧ ╳ ‧ Petrus Josephus VOSSEN · (1879-1949) ‧ ╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

Antwerp Maritime Academy (AMA)

Hogere Zeevaartschool (HZS)

╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

Odisee (Aalst - Brussel - Dilbeek - Gent - Sint-Niklaas)

Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) - Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (KAHO) - Economische Hogeschool Sint-Aloysius - Erkende Stedelijke Normaalschool Karel Buls - Europese Hogeschool Brussel - Hoger Instituut voor Maatschappelijk en Cultureel Werk - HUB-EHSAL - HUB-KAHO - O.L.Vrouw van Gratie-instituut - Normaalschool

╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

Hogeschool Gent (HOGENT)

Koninklijk Conservatorium Gent - Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent (KASK)

╳ ‧ Jolente DE KEERSMAEKER · (1967) ‧ ╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

LUCA School of Arts

Hogeschool Sint-Lukas Brussel - Hogeschool voor Wetenschap en Kunst - Hoger Onderwijs Imelda-Instituut - Hoger Technisch Instituut Kardinaal Mercier - Lemmensinstituut Hoger Instituut voor Muziek en Woord - Radio- en Filmtechnisch Instituut - Sint-Lukas - Hoger Instituut voor Binnenhuisarchitectuur
en Bouw - Sint-Lukas Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten - Sint-Lukas-Hoger Architectuurinstituut

╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) (Brugge - Kortrijk)

╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

► Karel de Grote Hogeschool (Antwerpen)

╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

Thomas More

╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

University Colleges Leuven-Limburg (UCLL) (Leuven-Limburg)

Centrale Hogeschool voor Christelijke Arbeiders - Gesubsidieerde Vrije Normaalschool - Groep T - Internationale Hogeschool Leuven - Heilig-Hartinstituut-Normaalschool - Katholieke Industriële Hogeschool Groep T Leuven - Provinciale Normaalschool voor Onderwijzeressen

╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

► Hogeschool VIVES (West-Vlaanderen)

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) - Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO)

╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

Hogeschool PXL

XIOS Hogeschool Limburg - Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) - Hoger Rijksinstituut voor Handel, Administratie en Maatschappelijk Dienstbetoon met Normaalafdelingen - Hoger Rijksinstituut voor Technisch Onderwijs

╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

.

‧ ‧Universiteiten‧ ‧

.

Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven)

╳ ‧ Franz de VOGHEL, baron · (1903-1995) ‧ ╳ ‧ Frans VAN CAUWELAERT de WYELS · (1939-1991) ‧ ╳ ‧ Jean "Jan" LINDEMANS · (1921-1999) ‧ ╳ ‧ Emile van DIEVOET, baron · (1886-1967) ‧ ╳ ‧ Guido van DIEVOET, jonkheer · (1924-2008) ‧ ╳ ‧ Charles-Alexis TERLINDEN, vicomte-burggraaf · (1878-1972) ‧ ╳ ‧ Paul MARIËNS · (1913-1982) ‧ ╳ ‧ Raymond LEMAIRE, baron · (1921-1997) ‧ ╳ ‧ Reimondus "Raymond" LEMAIRE, E.H. · (1878-1954) ‧ ╳ ‧ Jan-Baptist ABBELOOS, E.H. · (1836-1906) ‧ ╳ ‧ Carolus Henricus VAN CAUWELAERT, E.H. · (1809-1880) ‧ ╳ ‧ Paul-Eugène VELDEKENS · (1888-1958) ‧ ╳ ‧ ╳ ‧ Josephus Ghisleni COCHEZ, E.H. · (1884-1956) ‧ ╳ ‧ Clement GROENINCKX · (1920-2015) ‧ ╳ ‧ Mark EYSKENS, burggraaf · (1933) ‧ ╳ ‧ Gaston EYSKENS, burggraaf · (1905-1988) ‧ ╳ ‧ Marc de HEMPTINNE, comte · (1902-1986) ‧ ╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

Royal Military Academy Brussels (RMA)

╳ ‧ Gustaaf DE NEEF · (1929-2013) ‧ ╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

Universiteit Antwerpen (UA)

Ufsia (Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen) - Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA) - Universitaire Instelling Antwerpen (UIA)

╳ ‧ Erik EYSKENS · (1935-2008) ‧ ╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

Universiteit Gent (UGent)

Rijksuniversiteit Gent (RUG)

╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

╳ ‧ Jules-Ernest KRINGS, baron · (1920-2017) ‧ ╳ ‧ Herman DE CROO · (1937) ‧ ╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

-


🇳🇱 Nederland

► Vrije Universiteit Amsterdam

╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

► Universiteit van Amsterdam

╳ ‧ Adolf Hans WIEBENGA · 1918-1977 · Internist-Gastro-Enteroloog ‧ ╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

► Universiteit Leiden

╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

► Universiteit van Utrecht - sinds 1636

╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

► Rijksuniversiteit Groningen

╳ ‧ Johann BERNOULLI · (1667-1748) ‧ ╳ ‧ Petrus CAMPER · (1722-1789) ‧ ╳ ‧ Sibrandus STRATINGH · (1785-1841) ‧ ╳ ‧ Theodorus van SWINDEREN · (1784-1851) ‧ ╳ ‧ Jacobus KAPTEYN · (1851-1922) ‧ ╳ ‧ Herman van HALL · (1801-1874) ‧ ╳ ‧ Gerard HEYMANS · (1857-1930) ‧ ╳ ‧ Arnold Frederik HOLLEMAN · (1859-1953) ‧ ╳ ‧ Johan HUIZINGA · (1872-1945) ‧ ╳ ‧ Jantine TAMMES · (1871-1947) ‧ ╳ ‧ Albert Egges van GIFFEN · 1884-1973 ‧ ╳ ‧ Frits ZERNIKE · 1888-1966 ‧ ╳ ‧ [%28link%29 (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳ ‧ [(link) (name)] · (birth-death) ‧ ╳

---in opbouw---

//media.geni.com/p13/87/47/bf/41/5344483ea16ba966/line_blue_original.jpg?hash=735a537aaac5437bab20788102b28b0ca45e1558b54286309a872ab448843c05.1721113199

Deze bladzijde uit the~infinite~book~of~people~in~the~world~of~mankind~&~other~species~ draag ik op aan professores Louis SCHOONHOVEN voor z'n steun ouders te overtuigen dat een studenten-senaats-functie zin heeft en Anne van de BAN, die mij als biologe tot 't voorlichtingsvak wist te verleiden en die ik tot op de dag van vandaag dankbaar ben voor die suggestie, gedaan met 'n biertje bij 't haardvuur onder 'onze' godinne CERES… Maar nog meer Wageningse hoogleraren hebben mij tijdens mijn individu-biologie-richting aan de Landbouw Faculteit geleerd kritisch te zijn en blijven t.a.v. wat statistisch dan wel logisch lijkt, maar in de praktijk bij de eerste-de-beste-pretest door de mand kan vallen... als rotte appelen, zullen we maar zeggen.

//media.geni.com/p13/87/47/bf/41/5344483ea16ba966/line_blue_original.jpg?hash=735a537aaac5437bab20788102b28b0ca45e1558b54286309a872ab448843c05.1721113199