Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kranjski deželni zbor

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Kranjski deželni zbor (nemško Krainer Landtag) je bil najvišji, zakonodajni organ deželne avtonomije vojvodine Kranjske. Uveden je bil s februarskim patentom (26.2.1861), s katerim je Avstrijsko cesarstvo stopilo v ustavno obdobje. (Wikipedia)
Volitve na Slovenskem 1861-1918

Kranjski deželni zbor je sprejemal zakone, ki so bili v deželni pristojnosti. V pristojnost deželne avtonomije je spadalo kmetijstvo, javne zgradbe (zgrajene iz deželnih sredstev), dobrodelne ustanove (vzdrževane iz deželnih sredstev), občinske, cerkvene in šolske zadeve, zadeve glede opravljanja priprege, preskrbe in nastanitve vojaštva ter deželni proračun. Deželni zakon je stopil v veljavo šele po tistem, ko ga je potrdil cesar. Do leta 1873 je bilo v pristojnosti deželnega zbora imenovanje šestih poslancev v dunajski državni zbor.

Deželnemu zboru je predsedoval in ga vodil deželni glavar (nemško Landeshauptmann), ki ga je izmed članov deželnega zbora imenoval cesar. Za upravljanje tekočih zadev v času, ko deželni zbor ni zasedal, je bil pristojen deželni odbor, ki so ga sestavljali deželni glavar in še štirje člani. Po enega člana so izvolili vsak od treh zastopstev volilnih razredov, četrtega pa deželni zbor kot celota. Naloga deželnega odbora je bila upravljanje deželega premoženja, vodstvo uradov deželne avtonomije, deželnih zavodov in ustanov.

Organizacijo in delo deželnega zbora in odbora za Kranjsko sta določala Deželni red za vojvodino Kranjsko, izdan na podlagi februarskega patenta 2.4.1873 in 26.8.1908 in Deželnozborski volilni red za vojvodino Kranjsko, izdan 5.11.1898 in 26.8.1908.

Med leti 1861 in 1908 je kranjski deželni zbor je sestavljalo 37 poslancev: 10 so jih volili veleposestniki, 8 mesta in trgi (mestna kurija), 16 ostale občine (kmečka kurija), 2 pa trgovsko-obrtne zbornice. Poleg 36 voljenih poslancev je bil kot virilist član deželnega zbora tudi ljubljanski škof. Po reformi leta 1908 je kranjski deželni zbor sestavljalo 50 poslancev. Uvedli so novo, splošno kurijo, ki jo je sestavljalo 11 poslancev. Povečali pa so še mestno kurijo, z 8 na 10 poslancev.

Mandat deželnega zbora je trajal 6 let. So pa v prvem desetletju zaradi izredni razmer in zaradi neveljavnih volitev volili kar petkrat. Volitve v kranjski deželni zbor so potekale dvanajstkrat:

Prvi sklic - marec 1861

Prvi sklic kranjskega deželnega zbora je deloval od aprila 1861 do januarja 1867. Prvi kranjski deželni zbor, izvoljen marca 1861, je štel 37 poslancev. 8 poslancev mestne kurije so izvolile mestne občine in trgi, 16 ostale občine (kmečka kurija), 10 poslancev so volili veleposestniki, 2 pa trgovsko-obrtne zbornice. Poleg 36 voljenih poslancev je bil kot virilist član deželnega zbora tudi ljubljanski škof. Slovenska stranka je imela s 25 poslanci v prvem sklicu deželnega zbora absolutno večino. Nemška stranka je imela 11 poslancev, en poslanec pa je bi neodvisen.

Veleposest (volitve 28. marca 1861)

Izvoljeni na nadomestnih volitvah:

Trgovsko-obrtne zbornice (volitve 26. marca 1861)

Mestna kurija (volitve 26. marca 1861)

 • Nikolaj Recher (volilni okraj Ljubljana)
 • Janez Ivan Gutman (1808-1875) (volilni okraj Ljubljana)
 • Karel Dragotin Dežman (volilni okraj Idrija)
 • Konrad Lokar (1803-1875) (volilni okraj Kranj - Škofja Loka)
 • Janez Ivan Brolih (Johann Brolich) (volilni okraj Tržič - Radovljica - Kamnik)
 • Mihael Ambrož (volilni okraj Postojna - Vrhnika - Lož), umrl 25. aprila 1864
 • Janez Nepomuk Schloissnigg (volilni okraj Postojna - Vrhnika - Lož), izvoljen 28. junija 1864
 • Josip Suppan (Novo mesto - Višnja Gora - Črnomelj - Metlika - Kostanjevica - Krško)
 • Ivan Kozler (volilni okraj Kočevje - Ribnica)

Kmečka kurija (volitve 21. marca 1861)

 • Janez Bleiweis (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika)
 • Karel Obreza (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika)
 • Janez Bleiweis (volilni okraj Kamnik - Brdo brez kraja Kamnik), odstopil takoj po volitvah
 • Janez Toman (volilni okraj Kamnik - Brdo brez kraja Kamnik), izvoljen 2. aprila 1861
 • Janez Bleiweis (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka), odstopil takoj po volitvah
 • Matija Golob (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka), odstopil 27. novembra 1866
 • Jožef Derbič (1809-1884) (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka), izvoljen 2. aprila 1861
 • Lovro Toman (volilni okraj Radovljica - Kranjska gora brez kraja Radovljica)
 • Matija Koren (1803-1873) (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož)
 • Miroslav Vilhar (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož), odstavljen 17. marca 1864
 • Etbin Henrik Costa (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož), izvoljen 30. maja 1864
 • Alojz Mulej (volilni okraj Vipava - Idrija brez kraja Idrija)
 • Jože Zagorc (1818-1893) (volilni okraj Novo mesto - Kostanjevica - Krško brez krajev Novo mesto, Kostanjevica in Krško)
 • Anton Rozman (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Santo Treo mlajši (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora), odstopil 3. marca 1862
 • Ivan Klemenčič (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Karel Aleksander Ulepič (Ullepitsch) von Krainfels (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora), izvoljen 30. junija 1862, umrl 23. julija 1862
 • Janez Skedl (1819-1891) (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora). izvoljen 20. oktobra 1862
 • Franc Kromer (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica)
 • Matija Pinder (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica), odstopil 6. marca 1863
 • Luka Svetec (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica), izvoljen 30. aprila 1863
 • Anton Lesar (volilni okraj Črnomelj - Metlika brez krajev Črnomelj in Metlika), odstopil 3. aprila 1861
 • Janez Kapelle (1813-1897) (volilni okraj Črnomelj - Metlika brez krajev Črnomelj in Metlika), izvoljen 19. aprila 1861

Virilist

 • Jernej Vidmar (1802-1883), ljubljanski škof od 17. junija 1860 do 30. maja 1875

Drugi sklic - januar 1867

Veleposest (volitve 1. februarja 1867)

Trgovsko-obrtna zbornica (volitve 30. januarja 1867)

Mestna kurija (volitve 30. januarja 1867)

Kmečka kurija (volitve 26. januarja 1867)

 • Fidelis Terpinc (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika)
 • Janez Bleiweis (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika)
 • Janez Toman (volilni okraj Kamnik - Brdo brez kraja Kamnik)
 • baron Anton Zois pl. Edelstein (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka)
 • A. Kos (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka)
 • Lovro Pintar (volilni okraj Radovljica - Kranjska gora brez kraja Radovljica)
 • Etbin Henrik Costa (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož)
 • Matija Koren (1803-1873) (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož)
 • Jurij Grabrijan (1800-1882) (volilni okraj Vipava - Idrija brez kraja Idrija)
 • Jože Zagorc (1818-1893) (volilni okraj Novo mesto - Kostanjevica - Krško brez krajev Novo mesto, Kostanjevica in Krško)
 • Santo Treo mlajši (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Jožef Emanuel Barbo (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Miha Tavčar (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Peter Kozler (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica)
 • Luka Svetec (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica)
 • Martin Kramarič (volilni okraj Črnomelj - Metlika brez krajev Črnomelj in Metlika)

Virilist

 • Jernej Vidmar (1802-1883), ljubljanski škof od 17. junija 1860 do 30. maja 1875

Tretji sklic - marec 1867

Veleposest (volitve 28. marca 1867)

izvoljen na nadomestnih volitvah:

Trgovsko-obrtna zbornica (volitve 27. marca 1867)

Mestna kurija (volitve 27. marca 1867)

 • baron Karel Wurzbach pl. Tannenberg (volilni okraj Ljubljana)
 • Friderik Kaltenegger-Riedhorst (volilni okraj Ljubljana)
 • Anton Gariboldi (volilni okraj Idrija), odstopil 13. oktobra 1868
 • Marko Vincenc Lipold (volilni okraj Idrija), izvoljen 6. marca 1869, odstopil 1. decembra 1869, ponovno izvoljen 22. januarja 1870
 • Leopold Jugovic (volilni okraj Kranj - Škofja Loka)
 • Valentin Prevc (volilni okraj Tržič - Radovljica - Kamnik)
 • Karel Obreza (volilni okraj Postojna - Vrhnika - Lož), razveljavljeno 6. aprila 1867
 • Alojz Mulej (volilni okraj Postojna - Vrhnika - Lož), izvoljen 9. septembra 1867, razveljavljeno 5. septembra 1868
 • Josip Suppan, odvetnik (Novo mesto - Višnja Gora - Črnomelj - Metlika - Kostanjevica - Krško), razveljavljeno 23. septembra 1868
 • Ludvik Ravnihar (Novo mesto - Višnja Gora - Črnomelj - Metlika - Kostanjevica - Krško), izvoljen 23. septembra 1868
 • Ivan Kozler (volilni okraj Kočevje - Ribnica)

Kmečka kurija (volitve 26. marca 1867)

 • Janez Bleiweis (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika)
 • Fidelis Terpinc (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika), odstopil 28. maja 1869
 • Franc Kotnik (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika), izvoljen 31. julija 1869
 • Janez Toman (volilni okraj Kamnik - Brdo brez kraja Kamnik)
 • baron Anton Zois pl. Edelstein (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka)
 • A. Kos (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka), umrl 10. decembra 1868
 • Radoslav Razlag (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka), izvoljen 19. aprila 1869
 • Lovro Pintar (volilni okraj Radovljica - Kranjska gora brez kraja Radovljica)
 • Etbin Henrik Costa (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož)
 • Matija Koren (1803-1873) (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož)
 • Jurij Grabrijan (1800-1882) (volilni okraj Vipava - Idrija brez kraja Idrija)
 • Jože Zagorc (1818-1893) (volilni okraj Novo mesto - Kostanjevica - Krško brez krajev Novo mesto, Kostanjevica in Krško)
 • Santo Treo mlajši (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora), umrl 14. marca 1869
 • Jožef Emanuel Barbo (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Miha Tavčar (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • dr. Valentin Zarnik (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora), izvoljen 24. maja 1869
 • Peter Kozler (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica)
 • Luka Svetec (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica)
 • Martin Kramarič (volilni okraj Črnomelj - Metlika brez krajev Črnomelj in Metlika)

Virilist

 • Jernej Vidmar (1802-1883), ljubljanski škof od 17. junija 1860 do 30. maja 1875

Četrti sklic - 28. junij 1870

Veleposest (volitve 1. julija 1870)

izvoljena na nadomestnih volitvah:

Trgovsko-obrtna zbornica (volitve 28. junija 1870)

Mestna kurija (volitve 28. junija 1870)

Kmečka kurija (volitve 27. junija 1870)

 • Josip Poklukar (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika)
 • Janez Bleiweis (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika)
 • Janez Toman (volilni okraj Kamnik - Brdo brez kraja Kamnik)
 • Radoslav Razlag (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka)
 • Franc Kramer (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka)
 • Lovro Pintar (volilni okraj Radovljica - Kranjska gora brez kraja Radovljica)
 • Etbin Henrik Costa (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož)
 • Matija Koren (1803-1873) (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož)
 • Jurij Grabrijan (1800-1882) (volilni okraj Vipava - Idrija brez kraja Idrija)
 • Jože Zagorc (1818-1893) (volilni okraj Novo mesto - Kostanjevica - Krško brez krajev Novo mesto, Kostanjevica in Krško)
 • Jožef Emanuel Barbo (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Miha Tavčar (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • dr. Valentin Zarnik (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Peter Kozler (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica)
 • Luka Svetec (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica)
 • Martin Kramarič (volilni okraj Črnomelj - Metlika brez krajev Črnomelj in Metlika)

Virilist

 • Jernej Vidmar (1802-1883), ljubljanski škof od 17. junija 1860 do 30. maja 1875

Peti sklic - 14. december 1871

Veleposest (volitve 15. decembra 1871)

izvoljeni na nadomestnih volitvah

Trgovsko-obrtna zbornica (volitve 14. decembra 1871)

Mestna kurija (volitve 14. decembra 1871)

 • Josip Suppan (volilni okraj Ljubljana) odstopil 1. julija 1874
 • Robert Schrey-Redlwerth (volilni okraj Ljubljana) po odstopu Josipa Suppan-a od 7. septembra 1874
 • Friderik Kaltenegger-Riedhorst (volilni okraj Ljubljana)
 • Janez Irkič ( ? -16.11.1873) (volilni okraj Idrija), odstopil malo pred smrtjo
 • Anton Gariboldi (volilni okraj Idrija) od 28. novembra 1873
 • Leopold Jugovic (volilni okraj Kranj - Škofja Loka) Ivan Janez Murnik (volilni okraj Tržič - Radovljica - Kamnik)
 • Franc Kotnik (volilni okraj Postojna - Vrhnika - Lož)
 • Karel Dragotin Rudež (Novo mesto - Višnja gora - Črnomelj - Metlika - Brežice - Krško)
 • Franc Kromer, svetnik deželnega sodišča v Celju (volilni okraj Kočevje - Ribnica) odstopil 1873
 • Julius Braune (volilni okraj Kočevje - Ribnica), izvoljen 22. novembra 1873

Kmečka kurija (volitve 12. decembra 1871)

 • Janez Bleiweis (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika)
 • Josip Poklukar (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika)
 • Janez Toman (volilni okraj Kamnik - Brdo brez kraja Kamnik)
 • Radoslav Razlag (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka), odstopil 24. marca 1877
 • Franc Kramer (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka)
 • Lovro Pintar (volilni okraj Radovljica - Kranjska gora brez kraja Radovljica), odstopil 9. septembra 1874
 • Luka Robič (1813-1891) (volilni okraj Radovljica - Kranjska gora brez kraja Radovljica), izvoljen 10. oktobra 1874
 • Etbin Henrik Costa (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož), do smrti 28. januarja 1875
 • Matija Koren (1803-1873) (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož), do smrti 19. decembra 1873
 • Adolf Obreza (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož), izvoljen 8. januarja 1874
 • Peter Grasselli (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož), izvoljen 3. aprila 1875
 • Jurij Grabrijan (1800-1882) (volilni okraj Vipava - Idrija brez kraja Idrija), odstopil 4. avgusta 1874
 • Matej Lavrenčič (volilni okraj Vipava - Idrija brez kraja Idrija), izvoljen 12. septembra 1874
 • Jože Zagorc (1818-1893) (volilni okraj Novo mesto - Kostanjevica - Krško brez krajev Novo mesto, Kostanjevica in Krško)
 • Jožef Emanuel Barbo (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Miha Tavčar (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • dr. Valentin Zarnik (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Peter Kozler (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica)
 • Luka Svetec (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica), odstopil 23. septembra 1873
 • Primož Pakiž (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica). izvoljen 7. novembra 1873
 • Martin Kramarič (volilni okraj Črnomelj - Metlika brez krajev Črnomelj in Metlika)

Virilist

Šesti sklic - julij 1877

Veleposest (volitve 14. julija 1877)

izvoljena na nadomestnih volitvah

Trgovsko-obrtna zbornica (volitve 10. julija 1877)

Mestna kurija (volitve 10. julija 1877)

Kmečka kurija (volitve 7. julija 1877)

 • Janez Bleiweis (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika), do smrti 29. novembra 1881
 • Luka Robič (1813-1891) (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika)
 • Karel Bleiweis (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika), od 22. avgusta 1882
 • Luka Svetec (volilni okraj Kamnik - Brdo brez kraja Kamnik)
 • Oton Detela (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka)
 • Karel Klun (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka)
 • Josip Poklukar (volilni okraj Radovljica - Kranjska gora brez kraja Radovljica)
 • Josip Vošnjak (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož)
 • dr. Valentin Zarnik (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož)
 • Matej Lavrenčič (volilni okraj Vipava - Idrija brez kraja Idrija)
 • Viljem Pfeifer (volilni okraj Novo mesto - Kostanjevica - Krško brez krajev Novo mesto, Kostanjevica in Krško)
 • Jožef Emanuel Barbo (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora), umrl 23. novembra 1879
 • Franc Potočnik (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Alojzij Koblar ( ? -15.11.1885) (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Peter Grasselli (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora), izvoljen 14. maja 1880
 • Viljem Dollhof (1826-31.8.1888) (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica)
 • Primož Pakiž (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica)
 • Anton Navratil (1832-1897) (volilni okraj Črnomelj - Metlika brez krajev Črnomelj in Metlika)

Virilist

Sedmi sklic - 9. junij 1883

Veleposest (volitve 15. junija 1883)

izvoljena na nadomestnih volitvah:

Trgovsko-obrtna zbornica (volitve 12. junija 1883)

Mestna kurija (volitve 12. junija 1883)

 • Peter Grasselli (volilni okraj Ljubljana)
 • dr. Alfonz Mosché (volilni okraj Ljubljana)
 • vitez Josip Schneid vonTreuenfeld (volilni okraj Idrija) do smrti 30. septembra 1884
 • Srečko Feliks Stegnar (1842-1915) (volilni okraj Idrija) izvoljen 26. avgusta 1885
 • Oton Detela (volilni okraj Kranj - Škofja Loka)
 • Maks Samec (volilni okraj Tržič - Radoljica - Kamnik)
 • Henrik Hinko Dolenc (volilni okraj Postojna - Vrhnika - Lož), odstopil 16. decembra 1886
 • Alojz Kraigher (volilni okraj Postojna - Vrhnika - Lož), izvoljen 9. avgusta 1887
 • Fran Šuklje (volilni okraj Novo mesto - Višnja gora - Črnomelj - Metlika - Kostanjevica - Krško)
 • Julius Braune (volilni okraj Kočevje - Ribnica), odstopil 2. decembra 1883
 • Ernest Faber ( ? - 14.10.1887) (volilni okraj Kočevje - Ribnica), izvoljen 26. avgusta 1884 do smrti 14. oktobra 1887
 • Franc Višnikar (1848-1914) (volilni okraj Kočevje - Ribnica), izvoljen 22. novembra 1887

Kmečka kurija (volitve 9. junija 1883)

 • Karel Bleiweis (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika)
 • Luka Robič (1813-1891) (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika)
 • Janko Kersnik (volilni okraj Kamnik - Brdo brez kraja Kamnik)
 • Karel Klun (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka)
 • Blaž Mohar (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka)
 • Josip Poklukar (volilni okraj Radovljica - Kranjska gora brez kraja Radovljica)
 • Josip Vošnjak (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož)
 • Valentin Zarnik (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož), odstopil 21. oktobra 1883
 • Adolf Obreza; posestnik, državni poslanec, v Cerknici (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož), izvoljen 25. avgusta 1884 do smrti 26. septembra 1886
 • Hinko Kavčič (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož), izvoljen 29. novembra 1886
 • Matej Lavrenčič (volilni okraj Vipava - Idrija brez kraja Idrija), posestnik, občinski odbornik, v Vrhpolji poleg Vipave
 • Viljem Pfeifer (volilni okraj Novo mesto - Kostanjevica - Krško brez krajev Novo mesto, Kostanjevica in Krško), vitez Franc Josipovemu redu, posestnik, državni poslanec, župan, v Krškem
 • Franc Papež, dr., odvetnik, občinski svétnik, v Ljubljani (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Jurij Sterbenec, doktor prava, glavni župnik, krajni šolski inšpektor, načelnik krajnega šolskega sveta, občinski odbornik, častni član občin Radenice, Dol in Dolenja Podgora, v Hrenovicah (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Luka Svetec (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Primož Pakiž (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica)
 • Karel Dragotin Rudež (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica) do smrti 21. januarja 1885
 • Jakob Hren (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica), izvoljen 25. avgusta 1885, c. kr. deželnega soda svetovalec, državni poslanec, v Celovcu
 • Edvard Dev, c. kr. okrajni sodnik, v Črnomlju (volilni okraj Črnomelj - Metlika brez krajev Črnomelj in Metlika)

Virilist

Osmi sklic - julij 1889

Veleposest (volitve 12. avgusta 1889)

izvoljen na nadomestnih volitvah:

Trgovsko-obrtna zbornica (volitve 8. julija 1889)

Mestna kurija (volitve 8. julija 1889)

 • Peter Grasselli (volilni okraj Ljubljana)
 • Ivan Hribar (volilni okraj Ljubljana)
 • Srečko Feliks Stegnar (1842-1915) (volilni okraj Idrija)
 • Ivan Tavčar (volilni okraj Kranj - Škofja Loka)
 • Ivan Janez Murnik (volilni okraj Tržič - Radovljica - Kamnik)
 • Josip Gorup (volilni okraj Postojna - Vrhnika - Lož), odstopil 28. septembra 1891
 • Josip Lenarčič (volilni okraj Postojna - Vrhnika - Lož), izvoljen 9. novembra 1891
 • Fran Šuklje (volilni okraj Novo mesto - Višnja gora - Črnomelj - Metlika - Kostanjevica - Krško)
 • Robert Braune (1845-1924) (volilni okraj Kočevje - Ribnica)

Kmečka kurija (volitve 4. julija 1889)

 • Vinko Ogorelec (1844-1920) (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika)
 • Fran Povše (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika)
 • Janko Kersnik, c. kr. beležnik, grajščak, župan, na Brdu (volilni okraj Kamnik - Brdo brez kraja Kamnik)
 • Oton Detela, grajščak, v Ajmanovem gradu poleg Škofje Loke (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka)
 • Karel Klun, duhovnik, državni poslanec, v Ljubljani. (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka)
 • Josip Poklukar (volilni okraj Radovljica - Kranjska gora brez kraja Radovljica), posestnik, državni poslanec, član močvirskega glavnega odseka, na Dobrovi; do smrti 17. marca 1891
 • Janez Mesar (1832-1895) (volilni okraj Radovljica - Kranjska gora brez kraja Radovljica) do smrti 3. maja 1895
 • Hinko Kavčič (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož), umrl 21. junija 1893
 • Josip Vošnjak (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož)
 • Jurij Kraigher (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož), izvoljen 31. oktobra 1893, umrl 5. januarja 1894
 • F. Arko (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož), izvoljen 30. oktobra 1894
 • Matej Lavrenčič (volilni okraj Vipava - Idrija brez kraja Idrija)
 • Viljem Pfeifer (volilni okraj Novo mesto - Kostanjevica - Krško brez krajev Novo mesto, Kostanjevica in Krško)
 • Luka Svetec (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Franc Papež, dr., odvetnik, občinski svétnik, v Ljubljani (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Ignacij Žitnik (1857-1913) (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Franc Višnikar (1848-1914) (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica)
 • Primož Pakiž (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica)
 • M. Dragoš (volilni okraj Črnomelj - Metlika brez krajev Črnomelj in Metlika)

Virilist

 • Jakob Missia (1838-1902), ljubljanski škof od 7. decembra 1884 do 24. marca 1898

Deveti sklic - november 1895

Veleposest (volitve 28. novembra 1895)

izvoljena na nadomestnih volitvah:

Trgovsko-obrtna zbornica (volitve 25. novembra 1895)

Mestna kurija (volitve 25. novembra 1895)

Kmečka kurija (volitve 21. novembra 1895)

 • Fran Povše (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika)
 • Gabriel Viktor Jelovšek (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika)
 • Tomaž Kajdiž (1834-1914) (volilni okraj Kamnik - Brdo brez kraja Kamnik)
 • Oto Detela, grajščak, v Ajmanovem gradu poleg Škofje Loke (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka)
 • Andrej Kalan (1858-1933) (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka)
 • Janez Ažman (1842-1910) (volilni okraj Radovljica - Kranjska gora brez kraja Radovljica)
 • Fran Modic (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož)
 • J. Zelen (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož)
 • Karel Klun, duhovnik, (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče), umrl 8. junija 1896
 • Matej Lavrenčič (volilni okraj Vipava - Idrija brez kraja Idrija) do smrti 3.9.1897
 • Ivan Božič (volilni okraj Vipava - Idrija brez kraja Idrija), izvoljen 16. november 1897
 • Viljem Pfeifer (volilni okraj Novo mesto - Kostanjevica - Krško brez krajev Novo mesto, Kostanjevica in Krško)
 • Franc Papež, dr., odvetnik, občinski svétnik, v Ljubljani (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Ignacij Žitnik (1857-1913) (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Franc Košak (1847-1914) (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Karel Klun (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica), umrl 8. junija 1896
 • Primož Pakiž (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica)
 • Franc Višnikar (1848-1914) (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica), izvoljen 29. oktobra 1896
 • F. Schweiger (volilni okraj Črnomelj - Metlika brez krajev Črnomelj in Metlika)

Virilist

 • Jakob Missia (1838-1902), ljubljanski škof od 7. decembra 1884 do 24. marca 1898
 • Anton Bonaventura Jeglič, ljubljanski škof od 24. marca 1898 do 17. maja 1930

Deseti sklic september 1901

Veleposest (volitve 24. septembra 1901)

Izvoljeni na nadomestnih volitvah

Trgovsko-obrtna zbornica (volitve 19. septembra 1901)

Mestna kurija (volitve 19. septembra 1901)

Kmečka kurija (volitve 12. septembra 1901)

 • Fran Povše (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika)
 • Ivan Šusteršič (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika)
 • A. Mejač (volilni okraj Kamnik - Brdo brez kraja Kamnik)
 • Oton Detela, grajščak, v Ajmanovem gradu poleg Škofje Loke (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka)
 • Janko Brejc (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka), odstopil 1903
 • Franc Demšar (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka), izvoljen 7. aprila 1904
 • Josip Pogačnik (volilni okraj Radovljica - Kranjska gora brez kraja Radovljica)
 • Janez Evangelist Krek (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož)
 • Franc Drobnič (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož)
 • Ivan Božič (volilni okraj Vipava - Idrija brez kraja Idrija)
 • Jožef Dular (volilni okraj Novo mesto - Kostanjevica - Krško brez krajev Novo mesto, Kostanjevica in Krško)
 • Ignacij Žitnik (1857-1913) (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Franc Košak (1847-1914) (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Viljem Schweitzer (1866-1945) (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Primož Pakiž (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica), umrl 28. oktobra 1905
 • Fran Jaklič (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica)
 • Fran Šuklje (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica), izvoljen 4. januarja 1906
 • Viljem Pfeifer (volilni okraj Črnomelj - Metlika brez krajev Črnomelj in Metlika)

Virilist

Enajsti sklic februar 1908

Enajsti sklic kranjskega deželnega zbora je deloval od marca 1908 do konca 1913.

Kranjski deželni zbor, ki je bil izvoljen februarja 1908, je štel 50 poslancev. 11 poslancev splošne kurije so izvolili na splošnih volitvah, 10 so jih izvolile mestne občine in trgi (mestna kurija), 16 ostale občine (kmečka kurija), 10 poslancev so volili veleposestniki, 2 pa trgovsko-obrtne zbornice. Poleg 49 voljenih poslancev je bil kot virilist član deželnega zbora tudi ljubljanski škof. Absolutno večino je s 27 poslanci imela Slovenska ljudska stranka, 12 poslancev je imela slovenska Narodno napredna stranka, 11 pa Nemška stranka.

Veleposest (volitve 6. marca 1908)

Izvoljena na nadomestnih volitvah 28. septembra 1912

Trgovsko-obrtna zbornica (volitve 28. februarja 1908)

 • Filip Supančič, stavbinski podjetnik, član izpraševalne komisije za stavbni obrt ter trgovske in obrtne zbornice v Ljubljani
 • dr. Fran Novak, odvetnik v Ljubljani

Mestna kurija (volitve 28. februarja 1908)

 • Ivan Tavčar (volilni okraj Ljubljana)
 • Karel Triller (volilni okraj Ljubljana); odvetnik, član-namestnik odvetniške zbornice in podžupan deželnega stolnega mesta Ljubljane
 • Ivan Oražen (volilni okraj Ljubljana), izvoljen 22. decembra 1908, odstopil 4. oktobra 1910
 • Ivan Knez (1853-1926) (volilni okraj Ljubljana), izvoljen 22. decembra 1908, odstopil 1911
 • Josip Reisner (1875-1955) (volilni okraj Ljubljana), izvoljen 16. maja 1911, razveljavljeno 25. januarja 1912, ponovno izvoljen 24. septembra 1912
 • Adolf Ribnikar (volilni okraj Ljubljana), izvoljen 31. oktobra 1911, razveljavljeno 25. januarja 1912, ponovno izvoljen 24. septembra 1912
 • Engelbert Gangl (1873-1950) (volilni okraj Idrija)
 • Ciril Pirc (volilni okraj Kranj - Škofja Loka)
 • Ivan Janko Vilfan (1862-1912) (volilni okraj Tržič - Radovljica - Kamnik) do smrti 8. decembra 1912
 • Vinko Gregorič (1857-1933) (volilni okraj Tržič - Radovljica - Kamnik) od 4. marca 1913
 • Josip Lenarčič (volilni okraj Postojna - Vrhnika - Lož); vitez reda železne krone 3. vrste, član obrtnega sveta, član centralne komisije v zadevi obrtnega pouka, predsednik trgovske in obrtne zbornice, tovarnar na Vrhniki
 • Ivan Plantan (!853-1917) (volilni okraj Novo mesto - Višnja gora - Črnomelj - Metlika - Kostanjevica - Krško - Ribnica), odstopil 7. aprila 1909
 • Franc Višnikar (1848-1914) (volilni okraj Novo mesto - Višnja gora - Črnomelj - Metlika - Kostanjevica - Krško - Ribnica), izvoljen 31. avgusta 1909
 • Ferdinand Eger (1868-1948) (volilni okraj Kočevje)

Splošna kurija (volitve 14. decembra 1908)

 • Josip Turk (volilni okraj Ljubljana)
 • Mihael Dimnik (volilni okraj Ljubljana okolica); posestnik v Jaršah ob Savi
 • Janez Piber (1866-1934) (volilni okraj Radovljica - Kranjska gora - Tržič)
 • Evgen Jarc (volilni okraj Kranj - Škofja Loka)
 • Ivan Lavrenčič (volilni okraj Kamnik - Brdo) duhovnik
 • Anton Kobi (volilni okraj Vrhnika - Logatec - Idrija - Cerknica); veleposestnik in trgovec na Bregu pri Borovnici
 • Jernej Ravnikar (1856-1920) (volilni okraj Postojna - Senožeče - Ilirska Bistrica - Vipava - Lož); nadučitelj na Viču
 • Ivan Zajec (volilni okraj Litija - Višnja Gora - Radeče), zdravnik v Ljubljani
 • Janez Ivan Hladnik (1863-1949) (volilni okraj Krško - Kostanjevica - Mokronog - Trebnje), župnik v Trebelnem
 • Vladimir Vladislav Pegan (volilni okraj Kočevje - Velike Lašče -Ribnica - Žužemberk), odvetnik v Ljubljani

Kmečka kurija (volitve 21. februarja 1908)

 • Ivan Šusteršič (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika)
 • Fran Povše (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika)
 • Janez Evangelist Krek (volilni okraj Kamnik - Brdo brez kraja Kamnik)
 • Franc Demšar (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka)
 • Janko Zabret, župan v Predosljah (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka)
 • Josip Pogačnik (volilni okraj Radovljica - Kranjska gora brez kraja Radovljica)
 • Ignacij Žitnik (1857-1913), duhovnik, časnikar in politik (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož)
 • Franc Drobnič (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož)
 • Janez Ivan Lavrenčič, gostilničar (volilni okraj Vipava - Idrija brez kraja Idrija) do smrti 11. januarja 1909
 • Bogomir Perhavec (1832-1918) (volilni okraj Vipava - Idrija brez kraja Idrija), izvoljen 3. aprila 1909; posestnik in župan v Vipavi
 • Jožef Dular (volilni okraj Novo mesto - Kostanjevica - Krško brez krajev Novo mesto, Kostanjevica in Krško)
 • Franc Košak (1847-1914), župan v Grosupljem (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Josip Mandelj (1865-1951) (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora), odstopil 6. decembra 1910
 • Evgen Lampe (1874-1918), stolni vikar v Ljubljani (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora)
 • Josip Janez Ivan Vehovec (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora), izvoljen 21. marca 1911; župan in posestnik v Žužemberku
 • Fran Jaklič (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica)
 • Franc Bartol, župan v Sodražici (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica)
 • Fran Šuklje (volilni okraj Črnomelj - Metlika brez krajev Črnomelj in Metlika), odstopil 30. decembra 1911
 • Karel Dermastia (volilni okraj Črnomelj - Metlika brez krajev Črnomelj in Metlika), izvoljen 14. marca 1912

Virilist

Dvanajsti sklic december 1913

Dvanajsti sklic kranjskega deželnega zbora je deloval od 1913 do razpada Avstro-Ogrske 1918. http://www.sistory.si/cdn/publikacije/30001-31000/30947/dezelni_zbo...

Kranjski deželni zbor, ki je bil izvoljen decembra 1913, je štel 50 poslancev. 11 poslancev splošne kurije so izvolili na splošnih volitvah, 10 so jih izvolile mestne občine in trgi (mestna kurija), 16 ostale občine (kmečka kurija), 10 poslancev so volili veleposestniki, 2 pa trgovsko-obrtne zbornice. Poleg 49 voljenih poslancev je bil kot virilist član deželnega zbora tudi ljubljanski škof. Absolutno večino je z 28 poslanci imela Slovenska ljudska stranka, po 11 pa sta jih imeli slovenska Narodno napredna stranka in Nemška stranka.

Veleposest (volitve 22. decembra 1913)

 • baron Marija Oton Apfaltrer von Alpfaltrern; vitez reda železne krone 3. vrste, c. in kr. kam ornik, graščak v Križu pri Kamniku.
 • grof Jožef Anton Barbo von Waxenstein; vitez reda železne krone 3. vrste, c. in kr. kamornik, državni poslanec, namestni član c. kr. deželne komisije za agrarske operacije, graščak v Rakovniku
 • baron dr. Karel von Born; graščak v Puterhofu pri Tržiču
 • Franc Galle; graščak v Bistri
 • baron Leopold Lichtenberg-Janeschitz; komtur Franc Jožefovega reda, graščak v Ablali pri Mengšu; umrl ali odstopil pred 1918
 • grof Rudolf Margheri; vitez Franc Jožefovega reda, c. kr. deželni vladni svetnik v pok., graščak na Starem gradu
 • Karel Mulley; c. kr. deželni sodni svetnik v pok., graščak na Vrhniki
 • baron Friderik von Rechbach; c. in kr. kamornik, c. kr. vladni tajnik i. s., graščak v Krumpergu pri Domžalah
 • Henrik pl. Schollmayer-Lichtenberg; vitez Franc Jožefovega reda, član državnega železniškega sveta, član poljedelskega sveta, graščak, gozdni in domenski ravnatelj kneza Schönburg-Waldenburga, Snežnik
 • knez Hugo Weriand Windischgrätz; c. in kr. kamornik , graščak v Haasbergu

Trgovsko-obrtna zbornica (volitve 16. decembra 1913)

Mestna kurija (volitve 16. decembra 1913)

 • dr. Fran Novak (volilni okraj Ljubljana)
 • Josip Reisner (1875-1955) (volilni okraj Ljubljana), c. kr. gimn. profesor v Ljubljani
 • Ivan Tavčar (volilni okraj Ljubljana), odvetnik, član odvetniške zbornice in župan deželnega stolnega mesta Ljubljane
 • Adolf Ribnikar (volilni okraj Ljubljana), živinozdravnik in mestni tržni nadzornik v Ljubljani
 • Engelbert Gangl (1873-1950) (volilni okraj Idrija), c. kr. učitelj v Idriji
 • Karel Triller (volilni okraj Kranj - Škofja Loka)
 • Vinko Gregorič (1857-1933) (volilni okraj Tržič - Radovljica - Kamnik); primarij v Ljubljani
 • Ivan Lavrenčič knezoškofijski duhovni svetnik, dekan v Kamniku (volilni okraj Postojna - Vrhnika - Lož), razveljavljeno 24. februarja 1914
 • Julij Mazelle (1871-1964) (volilni okraj Novo mesto - Višnja gora - Črnomelj - Metlika - Kostanjevica - Krško - Ribnica), razveljavljeno 24. februarja 1914
 • Ferdinand Eger (1868-1948) (volilni okraj Kočevje)

Splošna kurija (volitve 1. decembra 1913, razen v Ljubljani 16. decembra 1913)

 • Josip Turk (volilni okraj Ljubljana); veleposestnik v Ljubljani
 • Mihael Dimnik (volilni okraj Ljubljana okolica); posestnik v Jaršah ob Savi
 • Janez Piber (1866-1934) (volilni okraj Radovljica - Kranjska Gora - Tržič); lastnik zlatega zaslužnega križca s krono , župnik v Boh. Bistrici
 • Evgen Jarc (volilni okraj Kranj - Škofja Loka)
 • Ivan Lavrenčič (volilni okraj Kamnik - Brdo) duhovnik
 • Anton Kobi (volilni okraj Vrhnika - Logatec - Idrija - Cerknica); veleposestnik in trgovec na Bregu pri Borovnici
 • Vladimir Vladislav Pegan (volilni okraj Postojna - Senožeče - Ilirska Bistrica - Vipava - Lož); namestni član c. kr. deželne komisije za agrarske operacije, odvetnik v Ljubljani
 • Ivan Zajec (volilni okraj Litija - Višnja Gora - Radeče); zdravnik v Ljubljani
 • Janez Ivan Hladnik (1863-1949) (volilni okraj Krško - Kostanjevica - Mokronog - Trebnje), župnik v Trebelnem
 • Fran Jaklič, učitelj in pisatelj (Kočevje - Velike Lašče - Ribnica - Žužemberk), nadučitelj in posestnik v Dobrepoljah
 • Martin Matjašič (Novo mesto - Črnomelj - Metlika); posestnik v Božjakovem
 • Jernej Ravnikar (1856-1920) (Postojna - Senožeče - Ilirska Bistrica - Vipava - Lož); nadučitelj na Viču
 • Alojzij Mihelčič, skladatelj (Novo Mesto - Črnomelj - Metlika)
 • Ciril Pirc (Kranj - Škofja Loka); posestnik in trgovec v Kranju
 • Franc Višnikar (1848-1914) (Novo mesto - Višnja gora - Črnomelj - Metlika - Kostanjevica - Krško - Ribnica)

Kmečka kurija (volitve 9. decembra 1913)

 • Fran Povše (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika); graščak v Ljubljani
 • Ivan Šusteršič (volilni okraj Ljubljana - Vrhnika brez krajev Ljubljana in Vrhnika), odvetnik v Ljubljani
 • Janez Evangelist Krek (volilni okraj Kamnik - Brdo brez kraja Kamnik); profesor bogoslovja v Ljubljani
 • Janez Ivan Zabret (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka); posestnik v Bobovku
 • Franc Demšar (volilni okraji Kranj - Tržič - Škofja Loka brez krajev Kranj, Tržič in Škofja Loka), posestnik na Češnjici nad Škofjo Loko
 • Josip Pogačnik (volilni okraj Radovljica - Kranjska Gora brez kraja Radovljica), posestnik in nadpoštar v Podnartu
 • Ignacij Žitnik (1857-1913) (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož), do smrti 28. decembra 1913; kanonik v Ljubljani
 • Franc Drobnič (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož); posestnik v Novi vasi pri Blokah
 • Josip Gostinčar (1860-1942) (volilni okraj Postojna - Planina oziroma Logatec - Cerknica - Senožeče - Lož - Ilirska Bistrica brez krajev Postojna in Lož), izvoljen 12. marca 1914; politik in oranizator
 • Bogomir Perhavec (1832-1918) (volilni okraj Vipava - Idrija brez kraja Idrija); posestnik in župan v Vipavi
 • Josip Zurc (1861-1930) (volilni okraj Novo mesto - Kostanjevica - Krško brez krajev Novo mesto, Kostanjevica in Krško); gostilničar in politik
 • Franc Košak (1847-1914) (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora); posestnik in župan v Grosupljem
 • Evgen Lampe (1874-1918) (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora); duhovnik
 • Josip Janez Ivan Vehovec (volilni okraj Trebnje - Stična oziroma Višnja gora - Žužemberk - Mokronog - Litija - Dvor oziroma Radeče brez kraja Višnja gora); župan in posestnik v Žužemberku
 • Anton Lovšin (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica)
 • Karel Škulj (1883-1958) (volilni okraj Kočevje - Ribnica - Velike Lašče brez krajev Kočevje in Ribnica); župnik v Dolenji vasi pri Ribnici
 • Karel Dermastia (volilni okraj Črnomelj - Metlika brez krajev Črnomelj in Metlika); učitelj na Slov. trgovski šoli v Ljubljani

Virilist

Avstrijski državni zbor

Državni poslanci 1861 - 1873

iz veleposestev:

 • dr. Karel Wurzbach pl. Tannenberg, izvoljen 10.4.1861, odstopil 9.4.1864, ponovno izvoljen 13.4.1864 (do 1867)
 • grof Karel Coronini, izvoljen 6.4.1867, odstopil 8.8.1868
 • grof Albin Margheri, izvoljen 22.10.1869 (do razpusta državnega zbora 21.5.1870), ponovno izvoljen 30.8.1870 (do razpusta državnega zbora 10.8.1871)
 • grof Hiacint Thurn, izvoljen 14.10.1871 ter ponovno 21.12.1871 (do razpusta državnega zbora 7.9.1873)

iz mest in trgovsko-obrtne zbornice:

iz kmečkih občin:

Državni poslanci 1873 - 1907

iz veleposestev

iz mestne kurije
Ljubljana

Postojna, Idrija, Vrhnika, Lož, Radovljica, Tržič, Kamnik, Kranj, Škofja Loka

Novo mesto, Višnja gora, Krško, Kostanjevica, Črnomelj, Metlika, Kočevje, Ribnica

iz kmečke kurija
volilni okraji Ljubljana, Vrhnika, Litija, Stična oziroma Višnja gora, Ribnica, Velike Lašče (brez krajev Ljubljana, Vrhnika, Višnja gora, Ribnica)

volilni okraji Postojna, Ilirska Bistrica, Senožeče, Vipava, Planina oziroma Logatec, pozneje Cerknica, Lož, Idrija (brez krajev Postojna, Lož, Idrija)

volilni okraji Kranj, Škofja Loka, Tržič, Kamnik, Brdo nad Podpečjo, Radovljica, Kranjska gora (brez krajev Kranj, Škofja Loka, Tržič, Kamnik, Radovljica)

volilni okraji Novo mesto, Krško, Kostanjevica, Črnomelj, Metlika (brez krajev Novo mesto, Krško, Kostanjevica, Črnomelj, Metlika)

volilni okraji Kočevje, Trebnje, Žužemberk, Radeče, Mokronog (brez kraja Kočevje)

iz splošne kurije

Državni poslanci 1907 - 1918

splošna kurija
volilni okraj Ljubljana

volilni okraj Ljubljana okolica

volilni okraji Radovljica, Kranjska gora, Tržič

volilni okraji Kranj, Škofja Loka

 • 14. 5. 1907 Franc Demšar
 • 13. 6. 1911 Franc Demšar

volilni okraji Kamnik, Brdo

volilni okraji Vrhnika, Logatec, Idrija, Cerknica

 • 14. 5. 1907 Josip Gostinčar (1860-1942)
 • 13. 6. 1911 Josip Gostinčar (1860-1942)

volilni okraji Postojna, Senožeče, Ilirska Bistrica, Vipava, Lož

 • 14. 5. 1907 Ignacij Žitnik (1857-1913)
 • 13. 6. 1911 Ignacij Žitnik (1857-1913), umrl 28. decembra 1913
 • 19. 5. 1914 Lovro Pogačnik

volilni okraji Litija, Višnja gora, Radeče

volilni okraji Krško, Kostanjevica, Mokronog, Trebnje

 • 14. 5. 1907 Janko Hočevar (1866-1947)
 • 13. 6. 1911 Janez Ivan Hladnik (1863-1949)

volilni okraji Velike Lašče, Ribnica, Žužemberk

volilni okraji Metlika, Novo mesto, Črnomelj

volilni okraji Kočevje

Viri: - Vasilij Melik: Volitve na Slovenskem 1861 - 1918