Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

  • Michał Józefowicz h. Leliwa, phD (1860 - 1941)
    Michał Józefowicz - musician, pianist, and composer, he was a professor at the Vilnius Conservatory and collaborated with the musician Emil Szymon Młynarski. Here is a music record of the sonata, comp...
  • Juozas Gruodis (1884 - 1948)
    Wikipedia: Juozas Gruodis was a famous Lithuanian classic, composer, educator and professor.

This project aims to identify founders, notable teachers, and students of Lithuanian Academy of Music and Theatre from 1919 to the present day.

If in your family tree you have an individual who was a notable professor, administrator, or student of high professional achievement (later in life), whose education was associated with the Lithuanian Academy of Music and Theatre, please add them to this project. It would be great if within the profile description there would be brief biography.

Within opened profile page use the 'Actions' button to "Add to project". Select this project (you must be on the list of collaborators in this project to see it on the selection list). You may add any public profile that you have permission to edit. If you do not have permission to edit the profile, a request is sent to the profile manager to add the profile to the project.

Note: Only public profiles may be added to projects.


The Lithuanian Academy of Music and Theatre in Vilnius, Lithuania, is a state-supported conservatory that trains students in music, theatre, and multimedia arts.

Composer Juozas Naujalis founded a music school in 1919 in Kaunas. This school was reorganized into the Kaunas Conservatory in 1933. In 1949 the Kaunas Conservatory and the Vilnius Conservatory, founded in 1945, were merged into the Lithuanian State Conservatory. The State Conservatory was renamed the Music Academy of Lithuania (LMA) in 1992, and in 2004 it became the Lithuanian Academy of Music and Theatre (LMTA).

Notable faculty:

  • Aleksandra Žvirblytė, associate professor
  • Petras Vyšniauskas, professor
  • Petras Kunca, head of chamber music
  • Elena Stanekaite-Laumyanskene, professor

Jei jūsų giminės medyje yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (anksčiau vadintos Konservatorija) steigėjų, dėstytojų, profesinių aukštumų pasiekusių šios mokyklos studentų, pridėkite jų profilius prie šio projekto. Būtų šaunu, jei profilyje aprašysite bent trumpai asmens biografiją.

Atidarytame profilio puslapyje spauskite mygtuką "Veiksmai" ir pasirinkite paskyrą "Pridėti prie projekto". Pasirinkite šį projektą (jūs turite būti šio projekto bendradarbių tarpe, kad matyti jį atrankos sąraše). Jūs galite pridėti bet kokį viešąjį profilį, kurį turite leidimą redaguoti. Jei jūs neturite leidimo redaguoti profilio, prašymas bus siunčiamas profilio Vadybininkui pridėti profilį prie projekto.

Pastaba: tik viešieji profiliai gali būti įtraukti į projektus.


Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) – aukštojo universitetinio mokymo ir mokslo įstaiga, rengianti muzikus (solo atlikėjus ir improvizatorius, orkestrantus, akompanuotojus, kurie siekia meistriškai įvaldyti klavišinius, styginius, pučiamuosius ar mušamuosius instrumentus, diriguoti chorinės ir orkestrinės muzikos kūrinius), aktorius, režisierius (sceninės muzikos, teatro, kino, televizijos), garso operatorius, menotyrininkus (mokslininkus): muzikologus (muzikos teorijos ir istorijos, etninės muzikos, muzikos estetikos, muzikos filosofijos ir kitų muzikos mokslo krypčių specialistus), teatrologus, kino mokslo specialistus bei šių sričių pedagogus, lektorius, kritikus, publicistus, vadybininkus ir administratorius.

Istorija

Muzikos mokymo Lietuvoje ištakos siekia XIV a. ir sietinos su muzikų profesionalų rengimu Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. XVII a. muzikа pradėta dėstyti Vilniaus universitete. 1667 m. universiteto prof. Žygimantas Liauksminas išleido pirmą Lietuvoje natų rašto ir giedojimo vadovėlį „Ars et praxis musicae“ (Muzikos mokslas ir praktika). Muzikos mokyklas išlaikė kai kurie Lietuvos didikų dvarai, Vilniuje XIX a. pab. – XX a. pr. veikė Rusų muzikos draugijos mokykla, būta privačių mokyklų.

Lietuvos muzikos akademijos pamatu tapo 1919 m. Juozo Naujalio Kaune įsteigta muzikos mokykla. Per dešimtmetį ji pasiekė aukštosios mokyklos lygį ir 1933 m. buvo reorganizuota į Kauno konservatoriją. Pirmuoju konservatorijos direktoriumi buvo kompozitorius Juozas Gruodis.

Sovietmečiu (1944–1991 m.) nuo 1945 m. buvo įsteigta Vilniaus konservatorija. Jos direktoriumi buvo paskirtas kompozitorius ir muzikologas Jonas Bendorius. 1949 m. abi šalyje veikusios konservatorijos (Kauno ir Vilniaus) buvo sujungtos į bendrą Lietuvos valstybinę konservatoriją Vilniuje. Konservatorijos rektoriais buvo: pianistas prof. Jurgis Karnavičius, kompozitorius prof. Vytautas Laurušas (nuo 1983 m.) ir muzikologas prof. dr. Juozas Antanavičius (nuo 1994 m.).

Iki 1952 m. konservatorija rengė tik muzikus, o vėliau – ir teatro specialistus. Decentralizuojant specialistų rengimą 1989 m. buvo įsteigtas konservatorijos Kauno fakultetas, kuriam vadovauti pakviestas prorektorius prof. pianistas Ramutis Čepinskas. Kauno fakultete buvo rengiami muzikos atlikėjai ir muzikos mokytojai. 2011 m. Kauno fakultetas integruotas į Vytauto Didžiojo universitetą.

1992 m. atkurtosios nepriklausomos Lietuvos valstybės Aukščiausios Tarybos Prezidiumo (Atkuriamojo Seimo Prezidiumo) nutarimu Lietuvos valstybinė konservatorija buvo pavadinta Lietuvos muzikos akademija (LMA).

2004 m. Lietuvos muzikos akademija pervadinta į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (LMTA).

Konservatorijos pavadinimas šiuo metu priklauso aukštesniojo mokslo įstaigos statusą turinčiai meno mokyklai – Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijai.

2018 m. liepos 1 d. prie LMTA prijungta KU menų akademija.