Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

Monasticism

Please add profiles of Lithuanian Cenobites or equivalent, of any religion, to this project.

Roman Catholicism, Greek Catholicism, Eastern Orthodoxy, Old Believers Orthodoxy, Protestantism, including Evangelical Lutheranism, Calvinism, Evangelical Reformed, Islamism, Buddhism, Judaism, Karaite Judaism and any other religion practiced in Lithuania will fit this project.

Please add profiles of anchorites, monks, friars and nuns, other members of any order of cenobites.

  • Within opened profile page use the 'Actions' button to "Add to project". Select this project (you must be on the list of collaborators in this project to see it on the selection list). You may add any public profile that you have permission to edit. If you do not have permission to edit the profile, a request is sent to the profile manager to add the profile to the project.

Note: Only public profiles may be added to projects.

Middle Name window

Please use Middle Name window for the new name received by person while joining monastic order.

Suffix window

Please use Suffix window religious orders abbreviations in the profiles of cenobites, as follows:

Vienuoliai ir vienuolės

Prašome prijungti prie šio projekto Lietuvos vienuolijos profilius.

Romos katalikybė, graikų katalikybė, rytų ortodoksijos ir sentikių stačiatikybė, protestantizmas, įskaitant evangelikų liuteronų, kalvinizmo, evangelikų reformatų religijas, islamizmas, budizmas, judaizmas, Karaimų judaizmas ir bet kuri kita religija, praktikuojama Lietuvoje, atitiks šį projektą.

Prašome pažymėti šiuo projektu religinius atsiskyrėlius, vienuolius ir vienuoles, religinių brolijų ir seserijų atstovus.

  • Atidarytame profilio puslapyje spauskite mygtuką "Veiksmai" ir pasirinkite paskyrą "Pridėti prie projekto". Pasirinkite šį projektą (jūs turite būti šio projekto bendradarbių tarpe, kad matyti jį atrankos sąraše). Jūs galite pridėti bet kokį viešąjį profilį, kurį turite leidimą redaguoti. Jei jūs neturite leidimo redaguoti profilio, prašymas bus siunčiamas profilio Vadybininkui pridėti profilį prie projekto.

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO INSTITUTAI LIETUVOJE

Pastaba: tik viešieji profiliai gali būti įtraukti į projektus.