Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Algis Simkus (1917 - 2012)
 • Stasys Žukauskas (1914 - 1992)
  Anykštėnai: Stasys Žukauskas - aistininkas, sportininkas, sporto organizatorius, politinis kalinys, visuomenininkas.
 • Algirdas Kacanauskas (1917 - 1977)
  Vikipedija: Algirdas Kačanauskas - teisininkas, chorvedys, vargonininkas, pedagogas, kultūros veikėjas.
 • Jurgis Algirdas Noreika (1918 - 1981)
  Jurgis Noreika buvo geriausias Stasio Tomonio draugas, kartu vienoje klasėje jie mokėsi Kauno Jėzuitų gimnazijoje. Karštas Lietuvos patriotas, fantazuotojas, įsivaizdavo Lietuvos didingos ateities įvai...

This project aims to identify founders, notable teachers and students of Kaunas Jesuit Gymnasium.

If in your family tree you have an individual who was a professor, administrator, or student, whose education was associated with Kaunas Jesuit Gymnasium, please add them to this project. It would be great if within the profile description there would be a brief biography added.

Within opened profile page use the 'Actions' button to "Add to project". Select this project (you must be on the list of collaborators in this project to see it on the selection list). You may add any public profile that you have permission to edit. If you do not have permission to edit the profile, a request is sent to the profile manager to add the profile to the project.

Note: Only public profiles may be added to projects.


Kaunas Jesuit Gymnasium in Lithuania is a day school opened by the Society of Jesus in 1649. It currently offers the International Baccalaureate.

Notable students:

 • Algirdas Mykolas Dobrovolskis - reverent, friar from the Capuchin Order;
 • Julius Kaupas (1920 - 1964) - Doctor of Medicine, psychiatrist, writer and painter;
 • Algirdas Jeronimas Landsbergis (1924-2004) - playwright;
 • Vladas Michelevičius (1924 - 2008) - bishop;
 • Žibuntas Mikšys (b. 1923 m.) - graphic artist;
 • Juozas Miltinis (1907–1994) - theater director, actor, founder of Panevėžys Drama Theater;
 • Stanislovas Moravskis (1802 - 1853) - writer, poet, doctor and ethnographer;
 • Zenonas Puzinauskas, 1937 and 1939 m. European men's basketball champion;
 • Paulius Rabikauskas SJ - Professor at the Gregorian University of Rome;
 • Vincentas Sladkevičius (1920–2000) - Cardinal, Archbishop of Kaunas;
 • Vitalija Vonžutaitė (b. 1980) - politician;
 • Pranas Juozas Žilinskas (b. 1942 m.) - physicist, professor at Vilnius University.

Please read more:

Jei jūsų giminės medyje yra Kauno jėzuitų gimnazijos steigėjai, dėstytojai ar moksleiviai, pridėkite jų profilius prie šio projekto. Būtų šaunu, jei profilyje aprašysite bent trumpai asmens biografiją.

Atidarytame profilio puslapyje spauskite mygtuką "Veiksmai" ir pasirinkite paskyrą "Pridėti prie projekto". Pasirinkite šį projektą (jūs turite būti šio projekto bendradarbių tarpe, kad matyti jį atrankos sąraše). Jūs galite pridėti bet kokį viešąjį profilį, kurį turite leidimą redaguoti. Jei jūs neturite leidimo redaguoti profilio, prašymas bus siunčiamas profilio Vadybininkui pridėti profilį prie projekto.

Pastaba: tik viešieji profiliai gali būti įtraukti į projektus.


Kauno jėzuitų gimnazija (KJG) – nevalstybinė dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Kaune, Rotušės a. 9, vykdanti pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas ir turinti tarptautinio bakalaureato programos klases. Įstaigos kodas 300109458. Gimnazijos šūkis: „Ad maiora natus sum“ – kilniems, didingiems dalykams esu gimęs – tai XVII a. jaunų jėzuitų šv. Aloyzo ir šv. Stanislovo Kostkos priesakas. Jis kviečia visus bendruomenės narius įsipareigoti atkakliam žygiui siekiant tobulumo.

Istorija

1649 m. Kaune atidaryta jėzuitų mokykla. Mokyklą įkūrė Jėzuitų ordinas tėvų jėzuitų Alberto, Kazimiero ir Petro Kojalavičių Jėzaus Draugijai padovanotame sklype netoli Rotušės. Tada tai buvo keturklasė mokykla, gana greitai įgijusi nemažą autoritetą ir sėkmingai besiplečianti toliau. Nors 1655 m. ji buvo sugriauta kazokų kariuomenės, po kelerių metų vėl pradėjo veikti ir 1702 m. tapo kolegija.

Po jėzuitų ordino uždarymo bažnyčia, namai, mokykla ir visas turtas perėjo Edukacinės Komisijos žinion. Mokykloje darbas vyko toliau daugiausia buvusių jėzuitų jėgomis. Carinė Rusija, 1795 m. užėmusi Lietuvą, iš pradžių paliko katalikams bažnyčią ir mokyklą prie jos. Mokykloje keletą metų mokytojo darbą dirbo poetas Adomas Mickevičius. 1820 m. Caras Aleksandras I įsakė ištremti iš Rusijos visus jėzuitus, jie persikėlė į Austrijos valdomą Galiciją. 1824 m. bažnyčia paversta cerkve (Aleksandro Nevskio soboru), mokykla uždaryta, o jos rūmuose apsigyveno pravoslavų dvasininkai su savo archiriejumi.

1923 m. po šimto penkiasdešimties metų pertraukos Kaune įkurti Vokietijos Vakarų provincijos globojami jėzuitų namai. 1924 m. atidaryta Kauno jėzuitų gimnazija. Gegužę aptvarkytoje bažnyčioje pradedamos laikyti pamaldos. Tų pačių metų rudenį atidaryta gimnazija. Gimnazija visą gyvavimo laikotarpį yra ryškus kultūros židinys. Čia dėstė Juozas Tumas-Vaižgantas, kalbininkai Kazys Ulvydas, Jurgis Talmantas, Antanas Liuima SJ, vadovavęs Katalikų mokslo akademijai, vertėjas Vaclovas Šiugždinis. Mokėsi 301 mokinys (1930 m.)

1940 m. Kauno jėzuitų gimnazija sovietinės valdžios uždaroma, pavadinama IX gimnazija, vėliau – vidurine mokykla. 1941 m. vokiečių okupacinė valdžia leido jėzuitams atkurti savo gimnaziją Kaune, bet 1944 m. rusų okupacinė valdžia gimnaziją vėl suvalstybina. 1949 m. uždaroma jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia.

1955 m. minint Adomo Mickevičiaus mirties metines, mokyklai buvo suteiktas poeto vardas, įsteigtas memorialinis muziejus, A. Mickevičiaus vardo klasė, 1998 m. pertvarkyta poeto muziejaus ekspozicija.

1989 m. jėzuitams grąžinta bažnyčia. 1991 m. Jėzuitų gimnazija Kaune pradėjo mokslo metus. Direktoriumi skiriamas kun. Algis Baniulis, kapelionu – Gintaras Vitkus SJ. 1992 m. Gimnazijos direktoriumi skiriamas Gintaras Vitkus SJ. 2003 m. Rytis Gurkšnys – pirmasis jėzuitas atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje, išėjęs visas jėzuitų formacijos pakopas ir priėmęs kunigystės šventimus, skiriamas KJG kapelionu. 2005 gimnazija tapo nevalstybine.

Tarpukario laikmečio dėstytojai ir administracija:

 • Jonas Kipas (Johan Gerard Kipp) SJ (kunigas) - rektorius, dėstė tikybą: dogmatiką, liturigą, Bažnyčios istoriją;
 • Jonas Paukštys (1899-1965) SJ (kunigas) - direktorius (rektoriaus pavaduotojas);
 • Fulstas (kunigas) - direktorius (rektoriaus pavaduotojas), dėstė graikų kalbą nuo 1933;
 • Andrickis (kunigas) - dėstė graikų kalbą;
 • Anstas (kunigas) - dėstė prancūzų kalbą;
 • L. Bėlavas (Beleckas) SJ (kunigas) - pradinių klasių mokytojas;
 • Jonas Danyla SJ (kunigas) - dėstė lietuvių kalbą;
 • Antanas Fengeris SJ (kunigas) - dėstė istoriją;
 • A. Kalinauskas (civilis) - dėstė matematiką;
 • kapitonas Karosas - dėstė rusų kalbą;
 • Labokas (civilis) - dėstė lotynų kalbą;
 • Lerkis (kunigas) - dėstė lotynų ir vokiečių kalbas iki 1932;
 • leitenantas J. Navikas;
 • Juozas Petrulis (civilis) - rašytojas, dėstė lietuvių kalbą;
 • Rinkevičius (kunigas) - dėstė rusų kalbą;
 • Ritmeisteris (kunigas) - dėstė lotynų ir vokiečių kalbas nuo 1933;
 • J. Sunderis (Ziunderis) SJ (kunigas) - dėstė vokiečių kalbą iki 1933;
 • Šerkšnas (civilis) - dėstė graikų kalbą nuo 1934;
 • Antanas Vaičiulaitis - rašytoas, dėstė lietuvių kalbą iki 1933;
 • Juozas Tumas-Vaižgantas (kunigas) - dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą;
 • J. Venckus SJ (kunigas) - dėstė gamtos mokslus;
 • Žemaitis - dėstė Lietuvos istoriją.

Žymūs mokiniai:

 • Algirdas Mykolas Dobrovolskis - kanauninkas, Kapucinų ordino vienuolis;
 • Julius Kaupas (1920 - 1964) - medicinos daktars, psichiatras, rašytojas ir tapytojas;
 • Algirdas Jeronimas Landsbergis (1924-2004) - dramaturgas;
 • Vladas Michelevičius (1924 - 2008) - bishop;
 • Žibuntas Mikšys (b. 1923 m.) - grafikas;
 • Juozas Miltinis (1907–1994) - teatro režisierius, aktorius, Panevėžio Dramos Teatro įkūrėjas;
 • Stanislovas Moravskis (1802 - 1853) - raštojas, poetas, daktaras ir etnografas;
 • Zenonas Puzinauskas, 1937 ir 1939 m. Europos vyrų krepšinio čempionas;
 • Paulius Rabikauskas SJ - profesorius, dėstė Romos Grigališkame Universitete;
 • Vincentas Sladkevičius (1920–2000) - Cardinal, Archbishop of Kaunas;
 • Vitalija Vonžutaitė (b. 1980) - politikė;
 • Pranas Juozas Žilinskas (b. 1942 m.) - fizikas, Vilniaus Universiteto profesorius.

Skaitykite daugiau: