Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Alfred Hägglund (1892 - 1980)
 • Hulda Katarina Hamrin (1894 - 1976)
 • Petrus Leopold Bjurling (1887 - 1981)
 • Bertil Ludvig Wallmark (1920 - 2009)
  Name : Bertil Ludvig Wallmark Birth : May 22 1920 Hedemora Residence between 1912 and 1937 Sundsvalls Gustav Adolf, Västernorrlands, Medelpad, Sweden Death : May 20 2009 Burial : Orsa Församling, ...
 • Frans Anton Wallmark (1882 - d.)
  Name : Frans Anton Wallmark Birth : Mar 8 1882 Stråkanäs, Norrbotten, Sweden Residence between 1891 and 1899 Stråkanäs Hedvigslund, Nederkalix, Norrbotten, Sweden Residence between 1900 and 1910 St...

Medelpad, Sweden

Medelpad is a province in the north of Sweden. It borders Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Ångermanland and the Gulf of Bothnia.

The province is a part of Norrland and as such considered to be Northern Sweden, although the province geographically is located in the middle of Sweden. It is a common misconception that the name "Medelpad" ("middle land" or "middle ground") reflects this, but the name actually refers to the fact that most of the province lies between its two rivers Ljungan and Indalsälven. (Source: English Wikipedia.)

This is a cooperation project - the aim is to help each find common ancestors.

This project group was stolen in January 2019. Focus is the historical province of Medelpad.

 • Add as much geographical information you can, information about, the farm, the parish, municipality and so on, where the person lived or died.
 • Share information about which source or archives you have used. It can help others to find information about their ancestors.
 • A lot of people in Sweden got the same or similar names. Add information that can help family researchers to distinguish one person from another
 • If possible, share information in several languages.
 • Your ancestors are always shared by several persons. Help each other.

Sharing is caring.

Medelpad är ett landskap i Sverige

Landskapet ingår i Västernorrlands län, Mellannorrland, nedre Norrland och den informella Mittsverigeregionen. Medelpad gränsar i söder till Hälsingland, i väster till Härjedalen, i nordväst till Jämtland, i norr till Ångermanland och i öster till Bottenhavet.

När den moderna länsindelningen infördes som en följd av 1634 års regeringsform kom Medelpad att tillhöra Västernorrlands län. Västernorrlands län delades sen upp, under perioden 1646–54, i Hudiksvalls län och Härnösands län. Medelpad kom då att höra till Härnösands län. Med sedan dessa län åter sammanslogs 1654 har landskapet hört till Västernorrlands län

Stad med stadsprivilegium (årtalet anger när staden fick privilegium):

(Sundsvall är den enda staden i landskapet. Tätorten Timrå i Timrå kommun, klassificeras ibland som en förort till Sundsvall. Utöver dessa två är Ånge, centralort i Ånge kommun, den tredje största tätorten i landskapet. Timrå och Ånge var tidigare köpingar.)

Historia

Omfattande järnproduktion skedde längs med Ljungan. Lämningar efter blästerugnar, slagghögar, kolningsgropar och depåer av smidbart ämnesjärn återfinnes på boplatser i närheten av myrar och järnrika sjöbottnar. Rika gravfynd i storhögarna och hövdingagraven från 500-talet i Högoms gravfält (Selångers socken), tolkas som att omfattande handel med järn från Jämtland och västra Medelpad skedde vid en hamn, invid en lättframkomlig landförbindelse mellan havet och Ljungan. Även storhögarna i Kvissle tolkas som att rikedom uppstått till följd av järnhandel (vid Ljungans mynning nedanför Viforsen). Dessa båda "järngårdar" tappade sin elitbetonade prägel på 500-talet och fram till vikingatid, sannolikt till följd av konkurrens från järnproduktion som då uppstått i Gästrikland och sydvästra Hälsingland.

Medelpad räknades ända in på 1400-talet som en del av Hälsingland (idag ibland kallat stor-Hälsingland) och löd fram till 1374 under Hälsingelagen, bevarad sedan 1320. Åtminstone ett exemplar av Hälsingelagen förvarades under tiden den var gällande fastkedjad vid kyrkoväggen i Selångers kyrka.

Stor-Hälsingland var vid denna tid administrativt indelad i tre delar, tredingar eller folkland, där den nordligaste tredingen hette Nordanstig, och troligen åsyftade Medelpad (tidigare var den etablerade uppfattningen att det var Nordanstig i dagens Norra Hälsingland på grund av omnämnande av Norrstigen).

Den viktigaste skattepersedeln från Medelpad kom under medeltiden att bli skinn och lärft, enligt Hälsingelagen. Fisket utanför älvarna var betydande.

Tre kustnära orter kom att fungera som centralorter i olika avseenden. Fogderesidens och kungsgård låg i Kungsnäs (kallad "Näs" i Hälsingelagen) vid Selångers utskeppningshamn, en geografiskt betingad mötesplats för vägarna från norr, söder och från kusten. Prostsäte fanns vid försvarskyrkan i Skön. Stormän hade även säte vid Kvissle/Nolby i Njurunda socken längs med Norrstigen; en ort som av vissa forskare tolkas som kungsgården "Hög på Norrstigen" (vanligen identifierad med den nutida byn Kungsgården i Jättendals socken i norra Hälsingland)

Längs med Indalsälven bedrevs istället skinn- och pälshandel sedan järnåldern. En fångstkultur, eventuellt samisk, levde i inlandet sida vid sida med bondekulturen, och stod för skinnvarorna. Huvudavnämare för järn- och skinnhandel var Mälardalen, som i sin tur hade handelsförbindelser med övriga Europa. Arabiska mynt och silverskatter från vikingatid har återfunnits, i Birsta och Västland i Sköns socken i Medelpad, nära Indalsälvens dåvarande mynning, vilket tolkas som att Västland var en elitbetonad handelsplats för skinn- och pälsvaror. Stigeskatten i Indal består av cirka 2 000 till 3 000 vikingatida silvermynt om 3 kg, präglade av kalifat såväl som en rad europeiska kungar. Goten Jordanes skriver år 551 om en rad olika folk som bor på ön Scandia eller Scandza. (Sc)Rerefennae eller finni (möjligen skridfinnar, dvs samer) bor längst bort. Om suehans, svearna, säger han, »Det är också detta folk, som med sina indirekta handelsförbindelser med många andra folkstammar, skickar mörkblå pälsar till romarnas nytta och tjänst». »Blå» betyder här svart, och kan syfta på fjällrävens päls eller andra mycket mörka pälsverk.

Även om handelsutbytet främst var söderut med Svealand, så finns i regionen under järnåldern även exempel på kulturellt inflytande västerifrån, från Tröndelag och Jämtland. Efterledet -ånger i Selånger och -hem i Vattjom och Häljum anses ha kommit med en tidig invandring av en jordbrukande befolkning från Norge. Många av landskapets ortnamn slutar på -sta (ställe), vilket indikerar att de är från vikingatid eller tidigare under järnåldern. Förkristen kult visas av namn som Vi och Hov.

Flera tusen skogsfinnar eller svedjefinnar, flyttade från Savolax och norra Tavastland i dagens Finland, och blev nybyggare i bland annat Medelpad, främst mellan 1570-talet till början av 1600-talet, vilket gav upphov till många nya byar, vid gränserna mot Ångermanland respektive Hälsingland. Spår av finskt namnskick återfinnes i vissa naturnamn i dessa finnbygder. Skogsfinnarna bröt effektivt ny mark genom svedjebruk. De lärde sig svenska och blev tvåspråkiga. Orsaken till inflyttningen var kolonisationspolitik och skattelättnader på initiativ av Karl IX, samt krig och brist på obruten mark i Finland.

Källor från 1600-talet och senare talar om skogssamer och sockenlappar i Medelpad, vilka i många fall assimilerades in i den nordiska kulturen.

Norrlandskusten drabbades hårt av rysshärjningarna under de sista åren av stora nordiska kriget, 1719–1721. Sundsvall (i samband med slaget vid Selånger), och ett antal mindre bruksorter anfölls, plundrades och brändes ned.

Stenkyrkor

Stenkyrkor vars byggnadsår har uppskattats till senast 1200-talet har bland annat funnits på följande orter:
Gårdskyrkan i Kvissle, Selånger, Njurunda, Skön, Alnö, Tuna, Stöde, Haverö, Torp, Liden.

I Mellannorrland upprättades under medeltiden vandrings- och ridleder både västerut, (Sankt Olofsleden var en pilgrimsled mellan Selångers utskeppningshamn i Medelpad och Nidaros i Norge), och söderut. (Norrstigen var en förhistorisk led som med tiden kom att gå längs hela Norrlandskusten).

Det finns 18 socknar:

 • Alnö,
 • Hässjö,
 • Ljustorp,
 • Njurunda,
 • Skön,
 • Timrå,
 • Tynderö,
 • Holm,
 • Indal,
 • Liden,
 • Attmar,
 • Borgsjö,
 • Haverö,
 • Selånger,
 • Stöde,
 • Sättna,
 • Torp,
 • Tuna.

Utanför socknarna med egen jurisdiktion fanns Sundsvall från 1621 med egen rådhusrätt till 1971.

(Källa: svenska Wikipedia. Läst 2019-01-19.)


Om samarbetsformen för Geni och landskaps-projekten:

Denna landskapsgrupp är nystartad i januari 2019 och sidan är under konstruktion. I denna landskapsgrupp kan du lägga till profiler som varit födda, avlidna eller verksamma i landskapet Medelpad.

Att arbeta i Geni är teamarbete, och samarbetet sker via nätverk och det gemensamma släktträdet. Geni-projekt är samarbetsnätverk - så ordet projekt ska här förstås lite annorlunda än det man vanligtvis tänker på när man hör ordet "projekt". Ett Geni-projekt administreras av de frivilliga som ingår i nätverket och projekten har inte en ledande person. Först och främst, arbetar man i Geni för att söka gemensamma rötter och arbetet är ett exempel på crowdsourcing. Kvaliteten på genealogiska uppgifter i detta forum kan förbättras kontinuerligt. Lägg gärna till referenser! Kvaliteten ökar ju fler medlemmar det finns i samarbetsprojektet, eftersom det ger fler personer som kontrollerar informationen i den stora datamiljön. Kontrollen genomförs i det gemensamma trädet och förbättringar är en kontinuerlig aktivitet. Om du hittar motstridiga uppgifter, starta gärna en diskussion om ämnet på profilen i fråga.

Sharing is caring.

Medelpad, Sweden

Medelpad is a province in the north of Sweden. It borders Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Ångermanland and the Gulf of Bothnia.

The province is a part of Norrland and as such considered to be Northern Sweden, although the province geographically is located in the middle of Sweden. It is a common misconception that the name "Medelpad" ("middle land" or "middle ground") reflects this, but the name actually refers to the fact that most of the province lies between its two rivers Ljungan and Indalsälven. (Source: English Wikipedia.)

This is a cooperation project - the aim is to help each find common ancestors.

This project group was stolen in January 2019. Focus is the historical province of Medelpad.

 • Add as much geographical information you can, information about, the farm, the parish, municipality and so on, where the person lived or died.
 • Share information about which source or archives you have used. It can help others to find information about their ancestors.
 • A lot of people in Sweden got the same or similar names. Add information that can help family researchers to distinguish one person from another
 • If possible, share information in several languages.
 • Your ancestors are always shared by several persons. Help each other.

Sharing is caring.