Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Nicolaes Boulin, edelman of koopman?

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Pierre Anthonisz Boulin (aft.1575 - d.)
  Van de Klippe pag. 14: 'Pierre en Margaretha zijn jong gestorven. Als de Weeskamer-akte uit uit Mechelen slechts melding maakt van Nicolas, Jean en Charles, dan klopt deze vermelding. Maar hij leeft en...
 • Alexandre Boulin (aft.1502 - bef.1575)
  De tekst in dit profiel is gecorrigeerd op 5 juni 2019 door drs D.Mooij master of arts. Er stonden onjuistheden in. Aan bovenstaande opmerking zijn reacties in jul 2020 door mij toegevoegd zodat lezers...
 • Trystram Boulin (c.1598 - d.)
  Zie discussie . Er zijn teksten verplaatst naar de discussie, vanwege verschil in visie. Feiten * Mogelijk is hij jong gestorven. Er zijn nauwelijks verdere feiten in de tijd over hem.
 • Nicolaes Boulin (c.1570 - d.)
  jonggesel van Rijssel / Lille (1594) schuldeiser (1596) Chronologie * 10-5-1589, datum aanhef testament Nicolaes Boulinch , fragment: ... ende legateert sijne cosijn oock genaemt Nicolaes Boullinch de ...
 • Nicolaes Boulin (aft.1575 - d.)
  Teksten zijn verplaatst naar apart project .

Auteur C. van de Klippe schreef a.d.h.v. archief- en literatuur onderzoek een studie uitgetypt in een schriftje, nu in het Rijksarchief onder de titel Genealogie van de de Bourgondische Vlaamse en Zeeuwse geslachten Micault , de Boulin, Boulyn, Bolyn ZIE BRON. Hij kon gebruik maken van bronnen die door het bombardement van Middelburg op 17 mei 1940 verloren zijn gegaan. het is daarna uitgetypt in de privé sfeer door hem en niet onder leiding van een redactionele raad van deskundigen. Het bevat veel gegevens uit primaire bronnen, waarvan de feitelijkheid voor het merendeel niet wordt betwijfeld, maar die vaak zonder duidelijk doel worden gegeven. Daar tegenover worden cruciale verwantschappen niet bevestigd door bronnen, terwijl die daar dan echt noodzakelijk zijn en zijn dan ook in strijd met later gevonden feiten.

Er heeft dus recenter meer onderzoek plaats gevonden via het internet. Van de Klippe had nog niet het feit gevonden dat mr. Anthony Boulin ook procureur van de Grote Raad van Mechelen was en hij wist dan ook niet dat hij daar ook woonde, hetgeen blijkt uit het feit dat hij er zijn kinderen liet dopen. Er bleek ook dat diens directe voorouders in Mechelen woonden en niet in Lille. Dit heeft consequenties voor de identiteit van zoon jonkheer Nicolaes Boulin die hij nog gelijkschakelt met de gelijknamige kruidenier uit Lille.

Er is daardoor discussie onstaan tussen twee afstammelingen van koopman kruidenier Nicolaes Boulin uit Lille en Cornelia Gillis over de zekerheid dat deze Nicolaes dezelfde is als jonkheer Nicolaes Anthonisz de Boulin, laaste heer van Oisterstein, zoals voorgesteld in de opzet van C. van de Klippe. Deze discussie verloopt helaas niet volgens de regels. Teksten in tekstvakken van profielen werden verwijderd of te vol geschreven of voorzien van flauwe of onwetenschappelijke teksten en gescheiden profielen werden toch samengevoegd. Afstammeling Diederik Mooij wil in deze tekst hier een kritische aantekening plaatsen, bij de door velen overgenomen afstamming van koopman Nicolaes Boulin uit de familie Micault. Het is vanwege genoemde ervaring geen project waar in mensen kunnen deelnemen, alleen volgen. Discussie kan plaats vinden in de discussie sectie. Hier de link naar de discussie. Andere afstammelingen kunnen hun/haar visie ook in een eigen te creëeren project kwijt of in de bestaande discussie. Onderstaande tekst moet dan dus gezien worden als publicatie van een afgerond artikel. Het zal de komende dagen en weken geschreven worden.

Toelichting Onderstaande tekst wordt nog bewerkt

Nieuwe informatie geeft bewijs

Bijdrage D.Mooij discussie 30-4-2019

Jonkheer Nicolaes Boulijn wordt in april 1607 te Mechelen genoemd als adjudant van het regiment Waalse soldaten onder de heer kolonel van Touricoert of Toricoert. Zie BRON

Wie was kolonel Touricourt? Kolonel Touricourt werd tijdens het beleg van Oostende [van 5 juli 1601 tot 22 september 1604] ingehuurd als aanvoerder van een huurlingenleger (er wordt immers gesproken van Pands-mannen) door de belegeraars van Oostende. Zie BRON

Het beleg van Oostende was een belegering door de Spanjaarden van de stad Oostende die in handen was van de republiek (zie link). Dus Kolonel Touricourt mogelijk ook weer met een Waals Regiment stond aan de zijde van de Spanjaarden en hij en zijn mannen zullen ook RK zijn.

Het belang voor de zaak Boulin: Zou een kruidenier die voor de hervormde kerk getrouwd in 1594 is en een protestants gezin heeft gesticht in Middelburg (1597-1604) en dus verantwoordelijkheden heeft en financiële investeringen heeft gedaan in een kruidenierszaak daarnaast ook in 1607 kunnen opduiken als adjudant bij een regiment RK Waalse huurlingen waarvan de kolonel de Spanjaarden eerder bij het zware beleg van Oostende 1601-1604 heeft geholpen? Ik meen van niet. Tenzij? hij berooid is geraakt al zijn kinderen stierven inclusief zijn vrouw of zoiets??? Zoon Jan Boulin heeft een gezin gesticht. Dus is er geen aanleiding voor zoiets.

Zie de discussie voor het gebruikelijk commentaar van mijn opponent.

Jonkheer

 • Edele Jonkeer Nicolaes Boulin zoon van de rk. koningsgetrouwe Anthony Boulin werkzaam als procureur te Mechelen en Anna Micault bezit land in Zeeland en wordt aangeduid als Jonkeer Niclais de Boulin in de Steenrolle en vermeld als zijnde omtrent 31 jaar oud in 1610 en 1611, dus geboren in ca. 1579-1580. Wat is er van hem geworden?

Identiteit

 • Hoe herkennen we deze man in de archiefstukken. Wel, iemand zijn identiteit wordt vastgesteld aan de hand van zaken die iemand kenmerken. Wat we uit de archieven kunnen halen zijn voornaam, familienaam, patroniem, de plaats en tijd van geboorte (doop), trouw en overlijden (begraven), de naam van de ouders, namen broers en zussen, beroep, de religie en de inkomenscategorie en misschien nog meer. Daaraan moet je hem herkennen. Maar van genoemde jonkheer weten we alleen wat er hierboven staat.

Nicolaes Boulin, edelman of koopman?

 • Nicolaes Boulin (junior, de jonge) een protestantse kruidenier uit Lille die in 1594 naar Middelburg verhuist en daar burger wordt en datzelfde jaar trouwt met een jongedochter uit Nieuwerkerk (Duiveland) is een totaal andere persoon als de jonkeer Nicolaes Anthonisz. Boulin, die rond 1579 of iets eerder was geboren in een adelijk katholiek milieu wat trouw was aan de koning en die ook vermeld wordt met zijn broers als kapitein in het leger van de koning en die komen uit een gezin waar vader Anthony de Boulain i.i.g. tot en met 1562 werkzaam was in Mechelen als procureur van de Grote Raad van Mechelen en daar ook woonde, want er werden daar 1587 en 1593 kinderen gedoopt en vanaf zijn huwelijk in 1565 gezamelijk met vrouw Anna Micault landerijen bezat in de provincie Zeeland ook rond Niewerkerk (Duiveland) Er is namelijk geen enkele reden om aan te nemen dat in 1594 een jonge jonkheer van 15 à 18 jaar kruidenier gaat worden, terwijl het gezin van vader en moeder dan nog uitgestrekte landerijen bezit. De jonkkeer zal zichzelf, als hij gaat trouwen, neem ik aan aanduiden als jonkheer van Mechelen en niet als jonggezel uit Lille, omdat vader Anthony woonde en werkte in Mechelen en zoon Nicolaes daar dus zijn jeugd daar doorgebracht zal hebben. De doopboeken van Mechelen tot 1585 ontbreken maar daar zullen zeker zijn dopen in gestaan hebben. Tijdgenoot Isaack Beeckman verblijvende in Middelburg, blijkbaar bekende van de familie Boulin uit Lille, omdat hij ze in een noot in zijn dagboek noemt, vermeldt diens adelijke afkomst ook niet, terwijl het bezit van Anthony Boulin en zijn zonen in de provincie Zeeland echt wel bekend zou moeten zijn geweest bij de intellectueel Beeckman. Beeckman noemt wel een verwante oudere Nicolaes Boulin (senior, de oudere) die in dezelfde stad Middelburg woonde, met identieke afkomst, religie en beroep, maar die in of vóór 1590 was overleden,

Tekst bewijs versus subjectieve speculatie

 • Er zijn echter genealogen die er anders, minder wetenschappelijk tegen aan kijken. Nader onderzoek is noodzakelijk. Ik zal proberen beide zienswijzen toe te lichten. Maar feit is wel dat ik door de speculaties, die van de Klippe en een volger opschrijven, wordt gedwongen er op in te gaan en ze te weerspreken en zo mogelijk met bewijzen te komen.

Nicolaes Boulin uit Lille

 • Er is dus een hervormde jong gezel Nicolaes Boulin uit Lille die in 1594 te Middelburg huwt met Cornelia Gillis een vrouw uit Nieuwerkerk een dorp nabij Zierikzee en het kasteel / ruïne van Anthony Boulin òf een voormalig ambacht bij Arnemuiden. Nicolaes heeft een verwante die getuigt bij een doop van een kind van hem namelijk ene Geertruid Boulin dochter van een oudere Nicolaes Boulin, ook uit Lille en ook protestant. In de regel is iemand dan daar familie van. Volgens die regels moet men dan ook in Lille uitsluitsel vinden in de DTB boeken. Ik dacht dat die nog nooit door iemand systematisch doorgenomen waren. Ben er zelf aan begonnnen en er nog mee bezig. Maar van de Klippe schrijft dat hij in de (RK) doopboeken geen dopen van Nicolaes Boulin gevonden heeft. In plaats dat hij er conclusies aan verbind, die hem zouden doen laten twijfelen doet hij dat juist niet en start de suggestieve en subjectief gewenste speculatie en theorievorming. Hij vind geen dopen in de RK boeken, omdat de ouders van deze beide Nicolaes Boulin ook al tot de families zouden kunnen hebben behoord die al vroeg tot het protestantisme zijn overgegaan. Ze trouwden beide immers hervormd.
 • De hervormde Nicolaes is protestant en wordt niet aangeduid als jonkheer en is wel erg jong om als 15 jarige te huwen. Indien Anthonie Boullin en Anna Micault zijn ouders zijn, dan vernoemt hij zijn kinderen niet als gebruikelijk naar zijn voorouders en zijn nog levende voorouders zijn ook geen getuige bij die dopen. Het lijkt er op dat door pech men nu niet zijn identiteit als jonkheer kan vaststellen, maar het kan ook zijn , dat door afwezigheid bewijs, hij het ook niet is. We weten ook niet of Anthonie de Bouilin uit Lille kwam, dat diens voornaam Anthony in de eeuwenoude familie met al zijn takken daar voorkomt is geen bewijs daarvoor. Anthony zijn vader Pierre werkte ook in Mechelen dus zal Antony daar van daan komen. Ook de families van der Werve en Gillis, waartoe respectievelijk de echtgenotes van Nicolaes Boulin de oudere en de jongere spruiten, zijn oud, leveren bestuurders en ambtenaren e.d. maar hebben dus ook vele takken, arme en rijke. Dus een huwelijk tussen een Boulin en een Gillis betekent dan ook niet automatisch dat Nicolaes Boulin uit Lille die huwt met een Cornelia Gillis, de jonkheer is. Het houd wel de mogelijkheid open. Dat wel. Dus het is nog niet uitgesloten.
 • Als men de hypothese gaat proberen te staven dat Nicolaes Boulin de jongere de kruidenier die burger wordt van Middelburg in 1594 uit Lille dezelfde is als de jonkheer Nicolaes Anthonisz Boulin geboren omtrent 1579 dan zou men in de Rk doopboeken van Lille hem toch terug moeten vinden. Ik vond in Mechelen twee rk dopen van Anthonie Boulin en Anna Micault in het boek van de Sint Jan, namelijk Joannes op 19-1-1587 en Carolus op 15-7-1593 . De doopboeken van de Sint Jan waar zij blijkbaar hun kinderen lieten dopen begint pas op 22 juli 1585. Oudere doopboeken zijn verloren gegaan, dus de gedane dopen uit de periode 1565-1587 zijn niet terug te veinden. Of mogelijk hebben ze na 1561 als Antony Boulin in Mechelen procureur is of beter na 1565 hun huwelijk een tijd in Lille gewoond en hebben ze daar hun kinderen laten dopen tot 1587 als ze weer kinderen laten dopen in Mechelen. Zo zou men kunnen redeneren. Zou wel heel toevallig zijn. Als we in die periode 1561-1587 geen rk dopen van hen vinden in Lille, terwijl zo blijkt er wel bronnen zijn Zie Originele bronnen vervalt de stelling dat Nicolaes Boullinch uit Lille dezelfde moet zijn als de jonkheer zoon van Anthony B. of het wordt wel héél erg hypothetisch. Voor de hand ligt dan dat de ontbrekende dopen ontbreken omdat de doopboeken van de Sint Jan verloren zijn gegaan. Alles is geindexeerd en getranscribeerd zie bron.
 • Wat als men geen enkele Boulin in onderstaande RK doopboeken aantreft? Geen kinderen van Anthony de B. en Anna Micault en geen dopeling Nicolaes Boulin. Dan zullen 1. Nicolaes Boulin de jongere dus de kruidenier zijn ouders (dus niet Anthony !) reeds protestant zijn geweest toen hij geboren werd. Want hoewel Lille op de hand van de Koning bleef, zo bleek in de loop van de 16e eeuw, waren er al vanaf het begin zo rond 1522 protestanten te vinden en vonden er zelfs executies plaats. Protestantse doopboeken zijn er niet om het te verifieren. Dus Nicolaes Boulin was mogelijk al protestant bij geboorte en hij is vertrokken toen het te heet onder de voeten werd. of 2. Nicolaes B de jonkheer zoon van Anthony is in de buurt van Lille toch nog rk gedoopt maar dan moeten veel meer doopboeken geraadpleegd worden. Eerst verder zoeken in de doopboeken.... of 3. Zowel Nicolaes B de oudere als de jonge zijn los van familieverband uit hen zelf naar Lille gegaan en protestant geworden geen gezin gesticht daar maar wel een handel gestart en contacten opgebouwd met Middelburg e.o. o.a. met de burgemeester van Brouwershaven van de Werve, waarbij dan eerst de oudere Nicolaes B en later de jongere Nicolaes B daar gingen trouwen en zich vestigen, waarbij de jongere wel extreem jong is namelijk 15 à 20 jaar als hij dit alles onderneemt. Logischer in mijn ogen is 1. en dus dat takken Lille en Mechelen los van elkaar staan.

Andere eenvoudige conclusie

 • 10-5-1589, datum aanhef testament Nicolaes Boulinch, fragment: ... ende legateert sijne cosijn oock genaemt Nicolaes Boullinch de somme van twee hondert ghulde eens ende griete meertens hondert guldens...
 • 1594, Un NICOLAS BOULYN, né à Lille, épicier, devint bourgeois de Middelbourg en 1594 BRON
 • Nicolaes de adelijke zoon van Anthony en Anna Micault is geboren in 1579 en dus pas 10 jaar oud als bovenstaande Nicolaes Boullinch uit Lille een legaat van zijn cosijn toebedeeld krijgt en pas 15 jaar jong als Nicolaes Boullinch burger wordt, Om een legaat te kunnen ontvangen en om burger te mogen worden moet men meerderjarig zijn, dus indien zijn leeftijd precies of ongeveer juist is vermeld in de Steenrolle is Nicolaes Anthonusz Boullin niet dezelfde als cosijn Nicolaes Boullinch.

Lopend onderzoek naar Dopen te Lille

 • Uit een zoekopdracht voor dopen 1565-1587 te Lille blijken er vier doopboeken te zijn waarin deze periode wordt beschreven: BRON. Ik zal deze in eerste instantie vanaf 1580 en terug doornemen op herkening van ouders Anthonie Boulin en Anna Micault. Op zoek naar de doop van Nicolaes Boulin de latere kruidenier. Ik kan ondanks oude schrift wel herkennen en daarna precies transcriberen m.b.v. een gids. Zie afbeeldingen van dit project. Dan kun u het ook zelf. Als ik vondsten Boulin doe, maak ik notities. De vier kerkgemeentes zijn:
 • LILLE (STE CATHERINE) B,1565-1680 Te doen fimpag. 1 t/m 120, Gedaan 120-90, nog te doen 89-1.
 • LILLE (ST MAURICE) B, 1539-1628 Te doen filmpag. 107 t/m ca. 30 (oudere jaren niet genoemd, herkennen op volgorde), nog te doen
 • LILLE (ST PIERRE) BMS, 1564-1721 Te doen filmpag. 1 t/m 46, nog te doen
 • LILLE (ST ETIENNE), B, 1568-1624 Te doen filmpag. 1 t/m 146, gedaan 1-17
 • B = dopen M = trouwen S = begraven

Van de Klippe zocht ook al in de doopboeken

 • Hij schrijft op pagina 34: "In de archieven van Rijsel en omgeving zijn geen doop gevonden van Anthony en zijn broer Nicolaes, noch van zijn oudste zoon Nicolaes". Dus ik kan mij de moeite besparen nog langer door te ploeteren. Vervelend is dat van de Klippe hier de niet bewezen en juist te bewijzen aanname als voldongen feit neer zet. Hij geeft nergens in zijn werk aan waarom Nicolaes Boulin uit Lille als zijn broer gezien moet worden Hij speelt voor god en bepaalt dat vanuit machtspositie en autoriteit voor ons. Maar lezers willen bewijs. Daaruit blijkt helaas zijn niet wetenschappelijke scholing.

Jonkheer in het Zuiden

 • Misschien is de jonkheer net als zijn broer Charles trouw aan de koning gebleven en in het zuiden gebleven. Immers alles wordt verkocht of verheven op Johan Huijssen in de periode van het twaalfjarig bestand toen veel katholieke edelen naar het zuiden vluchten.

Toevalligheden en nog geen uitsluitsel

 • Er zijn wel wat toevalligheden namelijk dat zowel Anthony als zijn halfbroer Alexander Boulin, griffier en secretaris van de koning bij de grote Raad van Mechelen, een zoon met de naam Nicolaes hebben. Dat ze daarom ook een broer Nicolaes Boulin zouden moeten hebben is niet zo. Er is wel een Nicolas Boulin die griffier is van de Grote Raad in Mechelen in 1566-1567 BRON, hij kan Nicolas fils de Alexandre zijn, de zoon van griffier Alexander Boulin en broer van Lambert. Maar hij is niet de griffier die overlijdt in 1575, want dat is toch Alexander. In een ambtelijk stuk, staat dat ene Lambert Boulin naar die functie solliciteert de broer van de overledene is. Zie BRON 1 en BRON 2. Echter een broer Lambert wordt niet genoemd in andere stukken waar een halfbroer Anthony in rechtszaken wel genoemd wordt. Mogelijk is de tekst verkerd getranscribreerd en moet er son père staan. Lambert solliciteert dan bij overlijden van diens vader. Daardoor komt de mogelijkheid dat de griffier dezelfde is als de protestantse Nicolaes Boulin senior uit Lille die naar Middelburg vertrekt in beeld. Hoewel het wel vreemd is dat hij bij zijn huwelijk aangeeft uit Lille te komen.
 • Dus kan die griffier ook nog Nicolaes Boulijn senior uit Lille zijn. Alles kan. want hij kan opvolgend aan zijn functie als griffier naar Middelburg zijn gegaan en daar de functie van ontvanger hebben uitgeoefend, naast die van handelaar, wat hij dus deed. Toch kun je niet een hele genealogie laten afhangen van één vermelding en dan nog alleen als N.Boulin. Bovendien wordt in een bron met een lijst van griffiers alleen een Alexander genoemd met de familienaam Boulin. Lambert ook niet, daaruit concluderen we dat Lambert het niet geworden is en Nicolaes ook niet daaruit concluderen we dat het een verschrijving of transcriptie fout is. Alexander, Lambert en Anthonie behoren tot een voorlopig katholieke koningsgetrouwe Mechelse tak Boulin en Nicolaes Boulin de oudere en de jongere tot een protestantse take uit Lille, die naar Middelburg verhuizen, daar kruideniers worden en goede zaken doen en goede relaties onderhouden. Een bewijsstuk waarin de hele familie rondom Boulin uit Lille wordt genoemd is nu wel wenselijk, want er zijn te weinig traditionele genealogische bewijzen en te veel mogelijkheden voor speculaties ze in verband met elkaar te brengen.
 • Maar het resultaat van het onderzoek in de doopboeken zal wel uitlsuitsel geven

Wie is de vader van Nicolaes Boulin de jongere uit Lille?

 • Uit dit bewijsstuk van Nicolaes Boulinch de oude blijkt dat hij een cosijn is van Nicolaes Boulin de jongere. De rest van tekst moet nog worden getranscribreerd. Beide komen uit Lille kwam, zitten in de handel blijkens uit stukken en wonen beide ook in Middelburg. Een kleinzoon, ook een Nicolaes Boulin is ook ontvanger was. Nu hij een cosijn is blijft aanvankelijk de mogelijkheid open dat Anthony de Boulin heer van Oisterstein de vader zou zijn. Maar ook daarvoor moet een bewijsstuk komen. Want als je Anthony als vader stelt en Anna Micault als moeder is er wel sprake van adelijke afstamming en afstamming uit Karel de Grote. Daarvoor moet je echt bewijs leveren lijkt me om het publiceren, zoals het nu op Geni staat.
 • Nicolaes Boulin de oudere trouwt in Middelburg als jongeman van Lille in 1579, gezien haar huwelijk in 1587 moet dochter Francine dan al ca. 1565-1575 geboren zijn. Dus hij had voorechtelijke kinderen. Nicolaes de jongere is niet zijn zoon maar zijn cosijn. Hij is ook geen aangenomen zoon of functioneert als diens voogd. In een testament uit 1589 ontvangt de jongere Nicolaes Boullinch een legaat en moet dan dus volwassen zijn. De edelman zoon van Anthiny is *1579 en dan dus 10 jaar. Van de jongere Nicolaes Boullinch kenne we geen geboortedatum, maar moet dus vóór 1589 minus 18 = ca. 1571 zijn. In 1594 wordt de jongere burger van Middelburg (zie Beeckman) en trouwt in dat jaar. Daarvoor moet men ook volwassen zijn. Lijkt mij exit Nicolaes Boullinch als zijnde de jonkheer.

Oude hypothese

 • Ik dacht vóór raadpleging aan de mogelijkheid dat Nicolaes de jongere toch een zoon is van Nicolaes de oudere, maar dan een buitenechtelijke. Maar als de archieven volledig zijn (en dat zijn ze niet) moet daar toch iets van te vinden zijn? In de gevonden stukken waarin het gezin van Nicolaes Boulin de oudere genoemd wordt, komt nooit een zoon Nicolaes voor. Isaack Beeckman, die verwanten van Egidius Boulyn beschrijft, legt in zijn dagboek geen verband tussen enerzijds Claes Boulyn, wel genoemd als de vader van Francine Boulyn en jonkvrouwe Geertruid Boulyn en ene Nicolas Boulyn kruidenier uit Lille die burger van Middelburg wordt in 1594, anderzijds. (voor tekst Beeckman zie hieronder en ook profiel van Nicolaes Boulin de oudere). Dus Nicolaes Boulin de oudere exit als vader.

Bron over de Rekenkamer van Lille periode 1477-1667

 • Zou in hier genoemde bron iets in te vinden zijn over identiteiten van klerken of ondergeschikten werkzaam bij de rekenkamer van en te Lille: JEAN, MIREILLE. - La chambre des comptes de Lille (1477 - 1667). In het Répertoire Biographique van het boek is een lijst opgenomen met functionarissen alfabetisch geordend, waarin vermeld hun data, achtergrond, titels, carière, ouders, kinderen met hun wederhelften en carrìeres. Conclusie na raadpleging: Er komt geen Antoine de Boulin voor die een periode in Lille gewerkt zou hebben. Er is een index, maar deze is niet volledig, zo bleek bij steekproef. Na raadpleging van de hele genoemde répertoire bleek er ook niemand als familielid, relatie of collega voor te komen in de biografische gegevens met de naam Boulin.
 • Daaruit concludeer ik dat als zouden de twee neven Nicolaes Boulin van Mechelen naar Lille zijn getrokken, dat ze i.i.g. niet een carière in de ambtenarij zijn gestart. Iets wat wel normaal was als zonen van een secretaris/griffier en een procureur van de Grote Raad van Mechelen. Als de twee verwanten protestantse mannen met de naam Nicolaes Boulin te Middelburg toch neven zijn en de zonen zijn van Alexander en Antoine Boulin en die eerst van Mechelen naar Lille zijn verhuisd en vervolgens ook weer achter elkaar naar Middelburg is dit dermate anders dan normaal dat er bewijs vereist is om ze zonder meer aan de Mechelse familie te verbinden. Want Nicolaes B de oude is dan wel ontvanger van de 10e (iets anders = hij stond op de lijst van aangeslagen voor de 100e penning), de rest van de mannen die dat waren, waren ook niet van adel of lagere adel en hebben die functie ook verkregen zonder bijzondere familienaam.
 • Dus er is geen echte dwingende reden om Nicolaes B perse te koppelen aan Antoine, want tegenover elke reden die er voor pleit kan er een staan die er tegen pleit. Ik geef u even een voorbeeld, van een reeks vragen en antwoorden. Ze hebben dezelfde naam, maar die komt overal voor, zijn ontvanger maar dat is niet zo bijzonder want er staan meer op die lijst zonder adelijke naam, Nicolaes B de jongere gaat wonen in Nieuwerkerk waar bezit is van Antoine en Anna Micault, maar zijn echtgenote Cornelia Gillis komt er ook vandaan, dus daarom gaan ze daar wonen, ze zijn protestant en uit Lille, maar dat komt door de roerige tijden en adel en ambtenarij is mobiel, maar in Lille is er geen Antoine Boulin te vinden geen dopen en geen functie daar, dan zijn de neven na elkaar op eigen houtje een nieuw leven begonnen, maar in Lille is er ook een zelfstandige tak van een andere familie Boulin die ook beroepen als wapenkoning of architect functies uitoefent, dus waarom zou je nu daar je ogen voor sluiten en Nicolaes perse aan Antonie koppelen die uit Mechelen komt, maar Antoine en zijn halfbroer hebben nu eenmaal zonen met de namen Nicolaes die ook iets verschillen van leeftijd dus dat dwingt, maar waarom zijn er geen duidelijke genealogische bewijzen als vernoemingen en doopgetuigenissen die helpen met bewijs, ze hadden contact verbroken, ja maar Nicolaes B de oude had die functie als ontvanger toch aan familie te danken dat past toch niet dan, neen toen waren de relaties nog goed en Antonie Boulin was te oud om nog naar Middeleburg te reizen kort voor zijn overlijden in 1597. Etc etc.

Teksten uit discussie over hypothese twee neven uit Mechelen en twee neven uit Lille

 • Dus er zijn twee halve neven uit Mechelen Nicolaes Alexanderszoon Boulin, alleen van naam bekend uit een secundaire bron, misschien ook griffier als zijn vader, maar zeer onzeker en een Nicolaes Anthonieszoon Boulin jonkheer van Oosterstein concreet persoon concreet genoemd in de Steenrolle. Zijn die twee neven dezelfde als de twee cosijns uit Lille? Interessante vraag waar bewijs voor gevonden moet worden uit primaire bronnen of betrouwbare secundaire bronnen waar een hoog geschoolde en ervaren redacteur toezicht heeft gehad en dus niet van de Klippe alleen. Als men feiten over de personen separaat gaat verzamelen en concludeert na een tijdje, dat er weliswaar nog steeds geen concreet bewijs is, maar dat die feiten nog steeds niet botsen met elkaar is het niet dus zo dat de afwezigheid van echt bewijs mag worden genegeerd en de hypothese juist is.
 • Er is een theorie op te zetten dat het dezelfde zijn als de twee neven Nicolaes Boulin uit Mechelen 100 km verwijderd van Lille / Rijsel. Interessant maar er zijn geen rk dopen van vaders Anthonie Boulin of Alexander Boulin gevonden in Lille en zij werkten voor de koning dus waren zeker rk) Als Nicolaes Boulinch de kruidenier (X Heijltje) de zoon is van Alexander en dus rk gedoopt maar protsetant wordt en naar Lille verhuisd dan kan dat, maar daar moet je bewijs voor hebben. Dat zijn jongere cosijn neef * ca. 1579 precies dat zelfde doet is gek, want in dat jaar is de oudere neef al in Middelburg actief. Dus dan zou dat jongere neefje als klein kind naar Lille zijn gegaan. is apart. Dan moet daar in Lille iets zijn wat de takken Mechelen en Lille verbindt. Dat is niet gevonden. Ik vond in boek van Mireille Jean een boek over functionarissen, met uitgebreide lijsten. geen enkele vermelding van een functionaris met de naam Boullin. Wel personen die zowel in Lille als Mechelen gewerkt hebben. Dus dat kan wel, maar er is geen sprake van bij de familie Boulin. Logischer is dat Nicolaes Boulinch en zijn gelijknamige cosijn gewoon afkomstig zijn uit Lille en al uit een protestant gezin kwamen, want zo blijkt protestanten waren er al vanaf eerste gedeelte 16 e eeuw in Lille. dan hoeft er geen gok genomen te worden of gemachandeerd met leeftijden om het passend te maken. De protestantse doopboeken zijn er helaas niet om het te checken.

Tekst Isaack Beeckman,

 • A Middelbourg avait demeuré CLAES BOULYN, dont une fille FRANCINE se maria, en 1587, avec l'épicier AERNOUT VAN CETERS d'Anvers (dont tira son origine la famille VAN CITTERS); une autre fille, ‘jonckvrouwe’ GEERTRUIDA, se maria, en 1605, avec le médecin CAROLUS FRANCISCI de Winnoxbergen en Flandre. Un NICOLAS BOULYN, né à Lille, épicier, devint bourgeois de Middelbourg en 1594, et un homonyme, jeune homme de Dinant, s'y maria en 1618. Er staat als commentaar achter: Dans la note présente il s'agit sans doute d'un élève de l'école latine à Zierikzee.

Commentaar

 • Isaack Beeckman beschrijft in een noot enkele leden van een familie Boulyn, n.a.v. zijn vermelding van ene Egidius Boulyn. Hij zegt niet wat het verband is met de genoemde Egidius. Maar somt op. Een soort begin van een genealogie, waarin iemand sprokkels aan het verzamelen is. Verder betreffende homoniem. Twee woorden zijn elkaars homoniemen als ze dezelfde uitspraak hebben en tot dezelfde woordsoort behoren, maar geheel verschillende betekenissen ...of .. woord dat hetzelfde klinkt en net zo wordt geschreven als een ander woord, maar een heel andere betekenis heeft. Dus Beeckman bedoelt eigenlijk dat er nog een Nicolas Boulyn te Middelburg is, maar dan uit Dinant en die huwt in 1618. [DM]

Vervolg in Nicolaas Boulin de oudere wel of geen griffier

 • Onderstaande tekst handelt over andere theorie, die ik niet meer steun. Tekst wordt spoedig herschreven / verwijderd.
 • Nicolaes de zoon van Alexander bleek niet te zijn overleden in 1575. Het gezin van Alexander wordt hier genoemd BRON. Maar daar was verwarring over. Het was ten eerste Alexander die overleed in 1575 en niet Nicolaes. Want als Lambert de zoon van Alexander solliciteert naar de functie van griffier van de Grote Raadvan Mechelen bij dode van zijn père en niet zijn frère, zoals mogelijk abusiefelijk is getranscribreert, dan klopt dat beter. Daardoor komt Nicolaes de zoon van Alexander weer beschikbaar als dezelfde als Nicolaes de griffier. En Nicolaes de griffier wordt als zodanig voor het laatst in 1566-1567 genoemd. Hij kan dan vertrokken zijn naar elders en dezelfde zijn als Nicolaes Boulin de oude, die precies in die periode een dochter Francine krijgt en daar huwt. We menen nu aan dat Nicolaes Boulinde oude griffier was. daarmee is ook de link gelegd met Alexander. Dochter Geertruid getuigt bij doop kind van Nicolaes Boulin de jongere, maar dat is niet bijv. haar broer, want die wordt nergens genoemd, maar wat anders. Nicolaes Boulin de oude is nu een neefje, zoon van halfbroer Alexander, dus dan is het verband gelegd met Antoinie Boulin. Wat wrikt is de huwelijksleeftijd. De rest pas nu wel. Nu blijft voorlopig alleen Anthony over als vader van Nicolaes B de jongere. Nu niet meer alleen vanwege zijn voor- en achternaan, woonplaats in nabijheid landerijen, hoge status van sommige getuigen, globale leeftijd en het feit dat Anthonie inderdaad een zoon Nicolaes had. Er zijn nu dus wel genealogische bewijzen en een acceptabele. De reden van afwijizing was leeftijd, maar dan kan men mee schuiven, Lille i.p.v. Mechelen maar dat kan nu dus wel en de vernoemingen kloppen niet. De familie Boulin zit overal en er zijn vele mannen met de naam Nicolaes of Claes Boulin maar we hebben een verband als hierboven uitgelegd. Let wel het is een hypothese, die nog niet keihard vast staat. Het zal me niet verbazen als er in de toekomst toch nog iets opduikt, waardoor het anders ligt. want helaas staat er niet bij wat de identiteit is van N. Boulin de griffier. We nemen aan dat het familie (zoon) is van Alexander, maar er komt geen Nicolaes of Claes Bouilin als griffier voor in een lijst. Er is allen een bepaalde vermeldin. Mischien bedoelde men daar in 1566-1567 met N Boulin gewoon Alexander en N = Nomé genoemde Boulin. er zijn nog zoveel mogelijkheden.

Broer Jan Boulin

 • Zie diens profiel en tekst daar. De jonkheer had als broers genoemd in de Steenrolle Jean en Charles. Daar worden ze genoemd. Maar in andere bronnen in Zeeland is niets van een Jean Anthonisz Boulin terug gevonden. Dat geeft van de Klippe ook toe. Wel kun je als je alle dtb boeken van Zeeland, Brabant en Noord-en Zuid Holland doorneemt personen vinden met de naam Boulin en die met een passende voornaam dan wishfull thinking zien als nazaten van broer Jean, waar dus niets over gevonden is. Bijvoorbeeld Nicolaes Boulyn en Centyntgen Gillis die op 31-1-1627 te Middelburg dochter Cateleijntgen laten dopen. Het kan, ze zullen verwant zijn, maar hoe is niet bekend. Dat hij een kind heeft met een vrouw uit de familie Gillis zegt niets, want er staat niet bij waar die Centeijntgen Gillis vandaan komt en wie haar ouders zijn. De getuigenis van die doop van Cateleijntgen, door ene Cateleynken Simons van der Werve dr.v. Simon van der Werve Schout Markgraaf van Antwerpen (1577-1583) [Klippe 37] zegt wel iets over de status, maar zij is niet verwant met Catelina van der Werve die op 18-3-1613 te Middelburg getuige is van de doop van Geertruijd dr.v. Karel Francois en Geertruid Boulijn dochter van Nicolaes Boulin de oude, wier moeder Heijltje dochter is van Claes Artse van de Werve, schepen van Brouwerhaven en dus totaal ergens anders in de stamboom "van de Werve" gevonden moet worden. Dus deze doopgetuigenis an sich is geen bewijs dat deze Nicolaes Boulin x Centijntgen Gillis verwant is. Nicolaes Boulin de jongere kan best een buitenechtelijke affaire gehad hebben met een verwante (een zus?) van Cornelia Gillis. Dat is ook nog een mogelijkheid. De hoge status van de getuige kan ook wijzen in de richting dat deze Nicolaes Boulin toch de jonkheer is. Maar nu ben ik ook vanwege gebrek aan concreet bewijs aan het speculeren. Immers verwante Nicolaes Boulin de oudere heeft ook belangrijke functies in Middelburg, ontvanger, kruidenier en handelaar.

Opmerking over laatste alinea

 • Zie tekstvak van profiel van deze Nicolaes Boullin. Cateleynken Simons van der Werve wordt genoemd door van de Klippe als getuige. Als zij dochter is van de Markgraaf van Antwerpen is dat een aanname is wel erg apart. Er is ook nog een Simons Cornelisz van de Wevere te Nieuwerkerk waar die getuige verwant mee kan zijn. de toevoeging Simonsdr kan fout zijn. Elders wordt nog een Catalina van de Werve genoemd. Dus mogelijk is die getuige een verwante van Heijltje Claesdr van de Werve vrouw van Nicolaes Boullinch.

Familie Gillis

 • Even terug naar de rode draad of Nicolaes Boulijn x Centeijntgen Gillis vanwege haar achternaam verwant is met de andere Nicolaes Boulin. Dus dat mogelijk verwante leden van de familie Middelburgse fam. Boulin trouwen met leden van een familie van der Werve, wil dus niet zeggen dat die van der Werve's ook nabij familie zijn. Dat bleek. Zoiets als bij deze van der Werve kan evengoed voor de familie Gillis gelden. Centijntgen en Cornelia Gillis kunnen best familie zijn, maar hoe dichtbij weet je niet. De familie Gillis is ook heel oud en voornaam en met vele takken, net als de familie van der Werve zo blijkt uit een genealogie, gezien in het CBG. Ik zag er een gedrukt boek uit ca.1700 met genealogiën, van Botland, van Cats als ook Gillis. Daar heb ik medio 1995 geen kopiëen van gemaakt, omdat er geen huwelijken met een Boulin in voorkwamen. En wat bewijst de naam Gillis? Alleen dat het een soortgelijke familie is.

Terug naar vermeende broer Jean

 • Namen en woonplaats en tijd van Nicolaes Boulin x Centijntgen Gillis duiden er wel op dat hij zeer verwant is aan de andere mannen met de naam Nicolaes Boullin en dus misschien wel dezelfde is als Nicolaes Boulin de jongere. Maar dus geen nageslacht perse van Jean, waardoor de identiteit van Nicolaes Boulin de jongere weer minder geidentificeerd kan worden als zijnde de jonkheer, omdat Jean Boulin fils de Anthoine geen zoon Nicolaes heeft, waarover van de Klippe zei dat het mooi symmetrisch vernoemd was omdat broer Nicolaes (X Cornelia Gillis) een zoon Jan heeft. Dus het bouwwerk van van de Klippe is een hypothetisch kaartenhuis.

Soldaat Anthony Boulin uit Ieper

 • Er zwerven wel andere personen met de naam Anthony Boulin over Zeeland, maar daar kun je geen conclusies aan verbinden ook niet dat ze de zoon van Jean zijn.