Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Krzysztof Koryzno (1773 - 1850)
 • Antoni Kajetan bar. du Puszet h. wł. (1782 - 1831)
  Rozkazem Wodza Naczelnego z 11 sierpnia został awansowany na stopień pułkownika i odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari nr 2014 Robert Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania lis...
 • Alfons Borzęcki, mąż Franciszki (1799 - 1857)
  Robert Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego: BORZĘCKI Alfons - Wszedł 18.4.18 do 4 ppl. jako ochotnik, 27.4.18 podof., 31.8.18 sierż., 21.9.21 ppor., 6.2.31 por., 24.3.31 kpt...
 • Kamil Franciszek Salezy Mochnacki (1806 - 1833)
  Kamil Franciszek Salezy Mochnacki (ur. 1 lutego 1806 w Bojańcu, zm. 17 sierpnia 1833 r. w Hyères) – powstaniec listopadowy, działacz emigracyjny, wolnomularz, brat Maurycego Mochnackiego. Podczas Noc...
 • Maurycy Mochnacki (1803 - 1834)
  Syn Bazylego, wybitnego prawnika, urzędnika w Komisji Rząd. Ośw. Publ., i Marii Pągowskiej. Rafał Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831 walczył pod Grochowem, Wawrem i Ostrołęką, był...

The November Uprising (1830–31), also known as the Polish–Russian War 1830–31 or the Cadet Revolution, was an armed rebellion in the heartland of partitioned Poland against the Russian Empire. The uprising began on 29 November 1830 in Warsaw when the young Polish officers from the local Army of the Congress Poland's military academy revolted, led by lieutenant Piotr Wysocki. They were soon joined by large segments of societies of Lithuania, Belarus, and the Right-bank Ukraine. Despite local successes, the uprising was eventually crushed by a numerically superior Imperial Russian Army under Ivan Paskevich. Tsar Nicholas I decreed that henceforth Poland was an integral part of Russia, with Warsaw little more than a military garrison, its university closed.


If in your family tree you have a persons that were participants in 1830-1831 uprising against Tsarists Russia, please add them to this project. It would be great if within profile description there would be brief biography.

Within opened profile page use the 'Actions' button to "Add to project". Select this project (you must be on the list of collaborators in this project to see it on the selection list). You may add any public profile that you have permission to edit. If you do not have permission to edit the profile, a request is sent to the profile manager to add the profile to the project.

Note: Only public profiles may be added to projects.


These might be useful data sources:

1831 m. sukilimas arba Lapkričio sukilimas (lenk. Powstanie listopadowe) − Lenkijos ir Lietuvos sukilimas Rusijos imperijoje. Kilo dėl nepasitenkinimo 1815 m. konstitucijos ribojimu, represijomis, ketinimu panaudoti Lenkijos kariuomenę įsiveržimui į Belgiją ir Prancūziją.

Sukilimas prasidėjo Varšuvoje 1830 m. lapkričio 29 d.

Vienas sukilimo tikslų − Lenkijos ir Lietuvos federacijos atstatymas. Kai kurie sukilimo vadai siekė ir baudžiavos panaikinimo. Sukilime dalyvavo įvairių luomų atstovai − bajorai, valstiečiai, dvasininkai, miestiečiai.

Caro valdžios įvesti politinio bei visuomeninio gyvenimo suvaržymai Lietuvoje ir Lenkijoje stiprino patriotines, valdžiai priešiškas nuotaikas. Abiejų Tautų Respublikos patriotai laukė patogaus momento sukilti ir atkurti buvusią valstybę. Tokia proga tapo 1830 m. neramumai Vakarų Europoje − Prancūzijoje bei Belgijoje kilusios revoliucijos. Kaip Šventosios Sąjungos narė, Rusija ketino siųsti savo kariuomenę revoliucijų malšinti. Į ją turėjo būti įtraukta ir Lenkijos karalystės kariuomenė. Priešinantis šiems Rusijos planams, 1830 m. lapkričio pabaigoje Lenkijoje prasidėjo sukilimas.

Baimindamasi, kad iš Lenkijos sukilimas persimes į Lietuvą, caro valdžia Lietuvoje įvedė karinę padėtį, apribojo susisiekimą su Lenkijos karalyste, suiminėjo politiškai įtartinus asmenis, atiminėjo iš gyventojų ginklus. Tačiau 1831 m. pavasarį sukilimas prasidėjo ir Lietuvoje.


Jei jūsų giminės medyje yra 1830-31 metų sukilimo dalyvių ar asmenų, dalyvavusių jo rengime, prašome prijunkite jų profilius pre šio projekto. Būtų šaunu, kad pridedami asmenys turėtų savo istorinį aprašymą.

Atidarytame profilio puslapyje spauskite mygtuką "Veiksmai" ir pasirinkite paskyrą "Pridėti prie projekto". Pasirinkite šį projektą (jūs turite būti šio projekto bendradarbių tarpe, kad matyti jį atrankos sąraše). Jūs galite pridėti bet kokį viešąjį profilį, kurį turite leidimą redaguoti. Jei jūs neturite leidimo redaguoti profilio, prašymas bus siunčiamas profilio Vadybininkui pridėti profilį prie projekto.

Pastaba: tik viešieji profiliai gali būti įtraukti į projektus.

Powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska 1830-1831 – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, które wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, a zakończyło się 21 października 1831 roku. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).
W rocznicę wybuchu powstania obchodzony jest Dzień Podchorążego. Po upadku powstania listopadowego cesarz Mikołaj I Romanow wypowiedział słowa: Nie wiem, czy będzie jeszcze kiedy jaka Polska, ale tego jestem pewien, że nie będzie już Polaków.
Papież Grzegorz XVI potępił wybuch powstania jako zbuntowanie się przeciwko „legalnej władzy cara”.


Proszę dodac do tego projektu osoby, które brali udział w Powstaniu listopadowym 1830-1831 r. Byłoby wspaniale, gdyby w opisie profilu znajdowała się krótka biografia.

W otwartej stronie profilu użyj przycisku "Akcje", aby "Dodaj do projektu". Wybierz ten projekt (musisz być na liście współpracowników w tym projekcie, aby zobaczyć go na liście wyboru). Możesz dodać tylko publiczny profil, do którego masz uprawnienia do edytowania. Jeśli nie masz uprawnień do edytowania profilu, do menedżera profilu zostanie wysłane żądanie, aby dodać profil do projektu.

Uwaga: do projektów mogą być dodane tylko profile publiczne.