Gunhild Pedersdotter

Is your surname Pedersdotter?

Research the Pedersdotter family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Gunhild Pedersdotter

Birthdate:
Birthplace: Stockholm, Sweden
Death: 1619 (69-79)
Stockholm, Sweden
Immediate Family:

Daughter of Petrus Magni (Peder Monson) and Emerentia Hansdotter
Wife of Johan Eriksson and Melchior Volger
Mother of Margareta Johansdotter; Maria Johansdotter; Bartold Volger; Bertold Volger; Marina Melchiorsdotter Volger and 1 other

Managed by: Private User
Last Updated:

About Gunhild Pedersdotter

Gunhild Pedersdotter

Troligen DNA grupp MT U5a1d2a

Troligen född 1549 enligt (Per Monssons barn) samma år som hennes far dör http://www2.ssa.stockholm.se/bildarkiv/egenproducerat/kyrkobok/K181...

Troligen omgift efter 1568 då hennes första man Johan Eriksson gick bort.

Skall bott på Svartmannagatan 12 resp 4:a under senare halvan av 1500 talet. Svartmannagatan 12 skall hon ha erhållit av sin far Peder Monsson (från arboga). Efter att han fått huset av Birgitta, Hans Nagels hustru. se Anna Reinholdsdotter Leuhusen och även profilen för Elin Tomasdotter.

Hur hon kom i besitting av delar av Rörstrand som gård och tegelbruk återstår att reda ut.

N:r 12 Svartmangatan - Västra hörnhuset vid Kindstugatan

  • 1597 (eller 1596): Efter Dankvart Stywers död såldes huset av dennes barn till Melker Volgers änka, hustru Gunnhild.
  • 1599: Gunnhilds måg, Johan Bökman, gift med Marina Melkersdotter, sålde stenhuset till mäster Erik Olai Skeppar (kyrkoherde i Storkyrkan), för 400 daler (à 32 öre) samt vissa andra hus. Erik Olai Skeppar hade redan 1596 köpt grannhuset på den norra sidan av sin svåger Hans Andersson. Arvskiftet efter Erik Olai Skeppar år 1623 omnämner detta stenhus i hörnet, bakhuset med gårdsrummet, huset intill på norra sidan, en liten bod västerut samt en lägerstad i Storkyrkan med sten över på södra sidan om högkoret.

N:r 4 Svartmangatan
* 1599: Mäster Erik Olai Skepperus, kyrkoherde i Stockholm, upplät ett stenhus, del av korsverkshuset intill grunden, gårdsrummet med allt tillbehör enligt det brev som var skrivet mellan salig hustru Anna Eriksdotter och hennes systerson Didrich Hansson, till Gunnild Persdotter, änka efter Melcher Volger, som dessutom fick 400 daler i mellanskillnad för ett annat stenhus på Svartmangatan, i hörnet utmed Tyska kyrkan och näst intill mäster Eriks hus, vilket med gårdsrum sträckte sig in till mäster Hans Kloetz hus och hustru Kristina, Nils Larssons änkas, hus. Fastigheten som uppläts åt Gunnild Persdotter låg mellan Didrich Hanssons (nr 6 norra delen) och Måns Clementssons hus (nr 2) mot Stortorget.

ref: http://www.fnf.nu/_filer/bagerfeldt/38%20F%C3%B6rf%C3%A4der%20-%20b...

Hon bodde sina sista år mellan åren 1600 och 1619 på Västerlångatan/Prästgatan i Huset Latonia 10 vid Funkensgränd

Andra samtida personer som bott på svartmannagatan:

  • Pontus De la Gardie - Svartmannagatan 6. Ägde i Stockholm redan 1576 ett hus på Svartmangatan, som ingick i Sofia Gyllenhielms morgongåva 1580 (tomten Svartmangatan 6, kv. Ceres n:o 13; huset synes delvis genom arv från D. ha kommit till dottern Brita och hennes make Jesper Mattsson Kruus, vilkas initialer sitta å fasaden); innehade.även en malmgård i Stockholm.. Arméofficer, Diplomat, Fältöverste, Hovråd, Riksråd, Ståthållare
  • Katarina Stenbock - Erik Sparre gifte sig 1578 med Ebba Brahe. Giftermålet ägde rum i änkedrottningens hus vid Svartmangatan i Sthlm.
  • Ericus Olai Skepperus - 2 hus på svartmannagatan. Präst, Riksdagsledamot, Skolmästare
  • Karl Karlsson Gyllenhielm - Svartmangatan nr 24. Fältmarskalk, Lagman, Landshövding, Riksamiral
  • Jesper Matsson Krus - På Svartmangatan 6 i Gamla stan uppförde han ett präktigt hus, där han fick privilegium att inhysa "främmande gesanter och andra ståndspersoner". Fältmarskalk, Lagman, Riksråd, Riksskattmästare

Gunhild ägde Rörstrands gård och tegelbruk mellan åren ca 1560 till 1619 men har tegelbruket utarrenderat under viss tid. 1574 står hennes dåvarande man Melchior Volger som ägare av Rörstrandsgård och Bolstomta. (enligt tidskriften Rörstands Slott & Porslinsfabrik, av Bengt Nyström)

Arvskiftet skall ha skett i juli månad 1619

Reformationsriksdagen i Västerås år 1527 beslöt att låta riva klostret och konfiskera dess egendomar, som sedermera kom att läggas under Stockholms slotts nya ladugård. I slutet av 1560-talet förlänades Torbjörn Klockare Rörstrand och det är första och sista gången denne persons namn dyker upp i historien innan han på 1920-talet får en gata uppkallad efter sig i Rödabergsområdet. Stockholmsborgaren Melker Vogel lät på 1570-talet byta till sig Rörstrand och bedrev där under en tid djuravel. Omsider (1630) övertogs Rörstrand av den till Stockholm inflyttade pomraren Mårten Wewitzer. Denne lät uppföra det stenhus, som ännu delvis står kvar intill Filadelfiakyrkan, och som på 1660-talet avbildades i Erik Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna (fig 1)


Stockholms tänkeböcker, den 21 april år 1602

Kom för rättenn Thomas Höier, och på wälborne grefinnens frw Jbbes wägne, krafde h: Gunilld Melcher Volgers efterlefuerska 1000 daler, sakenn hafuer sigh således tilldragitt, att anno etc, 1564. annammede framledne Melchior Volger vtaf h: f: n:de ett tusend daler på ett weßelbref, som hann försäkrade h: nådh medh betalningenn att wederleggie vthi Antuerpenn 3 wekur efter som brefuitt skulle didh komme, der på inladhe Thomas Höier copierne vtaf weßelbrefuenn och hantschriftenn, och begärede att h: Gunnill måtte göre sinn mandz hantschriftt fÿllest, så och vpfÿlle all denn vmkostnatt, som der vpå i midler tijdh vpgångenn är. Det till suarede Dirich Bökmann, att efter denne saak hafuer nu stått så länge, i så mångh åhr, och hennes n:de ingenn tingh hafuer rörd der om, antingenn mädan framlidne Melcher Volger lefde eller och sedann, sÿnes wara vnderligitt, hui hennes nådhe kommer nu fram medh denne saak

Bleff detta ärendett vpskuttitt till nästkommande rådstuge dagh, dhå skall wälborde grefinnes tiennere för:de Thomas Höier hafue tilstädes medh sigh sielfue originals brefuenn, så och sielfue hantschriftenn

ref: http://www.fnf.nu/_filer/bagerfeldt/38%20F%C3%B6rf%C3%A4der%20-%20b...


Tidigare ägare var bla Gert Bryning enligt SDHK-nr: 37094 samt 37095 :

  • Utfärdandedatum 15110929
  • Syster Anna "Renholtzdotter", abbedissa i S:ta Klara kloster, erkänner att hon bortbytt Rörstrand i Solna socken till Gert Bryning, borggare i Stockholm, och dennes hustru "Birethæ" mot jord i Berg, Ytterselö socken, Selebo härad, varvid dock Rörstrand vid makarnas död skulle återgå till klostret.

Om G Bryning kan man läsa i Samfundet Sankt Eriks årsbok 1919, Kan ha haft en broder Henrik Bruning köpman i Stockholm och en i Lubeck , Hermann Bruning. Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, Volym 79

se även

Följande är hämtat från Rörstrand i Stockholm : tegelbruk, fajansmanufaktur och keramisk storindustri 1270-1926 / Carl-Henrik Ankarberg, Bengt Nyström :

Gert Brynings änka Birgitta Ingvaldsdotter Torstensson gifter sig 1520 med Hans Nagel. Efter hennes död gick tegelbruket i arv inom flera betydande borgarsläkter i Stockholm. se även mer information om Hans Nagel taget från Christian II:S arkiv: I. Handliger rörande Sören Norby och de ..., Volym 3–4. skrivet 1525 den 16 februari. se även följande.

se även : https://books.google.se/books?id=a-RAAQAAMAAJ&hl=sv&hl=sv&pg=PA1427...

Hans Nagel verkar ha varit bekannt med Brandt Gotschalk se : https://books.google.se/books?id=a-RAAQAAMAAJ&hl=sv&hl=sv&pg=PA1452...

Från år 1525. Taget ur Christian II:S arkiv: I. Handliger rörande Severin Norby och de ..., Volym 3–4 sid 1452

Ingen lista över kyrkvärdar före 1419 finns kvar, den kyrkvärd som inleder den långa raden hette Hans van Baeken, sannolikt av tysk börd. Han tjänstgjorde1419-30, vid hans sida stod Hans Nagel.

ref: Hämtat ur Storkyrkans historia, http://lasseohrlund.se/index.html.

Bürgermeister und Rat zu Bielefeld (Biluelde) teilen ihren Kollegen zu Reval mit, dass Heinrich Nagel, Bürger zu Lübeck, und Gese Nagel, Ehefrau des Cort Nagel aus Sieker (Syker) bei Bielefeld, Grafschaft Ravensberg und Amt Sparrenberg (Sparenberg) Geschwister und nächsten Erben des in Enköping (Endekoping) in Schweden verstorbenen Hans Nagel sind, allesamt Kinder des verstorbenen Berndt Nagel und seiner Ehefrau Wendela, was Heinrich Meier aus Sieker und Heinrich Heucker aus Bielefeld unter Eid bestätigt haben; man möge dem Heinrich Nagel, der zugleich Bevollmächtigter seiner Schwester ist,n Nachlass des Verstorbenen zugänglich machen. 1549-08-09 ref: http://ais.ra.ee/index.php?tyyp=2&module=202&op=21&tasand=3&leidand...

se även ref: https://books.google.se/books?id=-I9EAAAAcAAJ&pg=PA50&lpg=PA50&dq=%...

se även http://www.dieschoensteins.eu/Ahnentafel/Schliengen-Oberhausen1600.htm

Herr Heinrich Nagel, Domherr zu Hildesheim 1590, 50 Rtl. se http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0...

Om Hans Nagel hade dött 1549 vem ägde Rörstrand fram till 1560 och hur kom Gunhild i besittning av Rörstrand...???

Biografi Var gift med Melchior Volger i hans andra gifte och hennes 2:a gifte, och hon vittnade i rättegången mot Erik XIV:s mäktige sekreterare Göran Persson 5 sept. 1567./ShF 2/95

Källa: Urban Lilja

Gifte och barn

  • Johan Eriksson. Rådets förtroendeman.

Född före 1495 i Stockholm. [Urban Lilja] Död efter 1568 i Stockholm. [Urban Lilja] Gift

Dotter Maria Johansdotter. Född i Stockholm. [Urban Lilja] Död efter 1584 i Stockholm. [Urban Lilja]

  • Melchior Volger. Köpman .

Född u.ä. mellan 1510 och 1525. Död 1588 i Stockholm. Gift

Son Bartold Volger. Professor i juridik, Königsberg. Född efter 1568. Död omkring 1602.

-------------------------------------------

GUNHILD Pedersdotter Far: PEDER (1529 - 1549) Mor: EMERENTIA Hansdotter (1531 - 1549)

Född: före 1549 Stockholm 1) Död: före 1619 Stockholm 1)

Familj med JOHAN Eriksson (1495 - 1568)

Vigsel: 1) Barn: MARIA Johansdotter (1568 - 1584)

Familj med MELCHIOR Volger (- 1588)

Noteringar Vigsel: efter 1560 2) 2:a giftet

Barn:

  • MARINA Melchiorsdotter
  • EMERENTIA Melchiorsdotter (- 1616)

Noteringar Var gift med Melchior Volger i hans andra gifte och hennes 2:a gifte, och hon vittnade i rättegången mot Erik XIV:s mäktige sekreterare Göran Persson 5 sept. 1567./ShF 2/95

Källor

1) 	Urban Lilja
2) 	ShF 2/95

Margareta är Gunhilds mormor , och Petrus Magni är troligen hennes pappa vem kan han då vara

1. Biskop Petrus Magni från Västerås/Strängnäs?

 -   http://www.livinghistory.dk/Borgerlige/Sverige/Vasteraas%20Domkyrka... (troligen ej korrekt)

2. Peder Magnusson vid Torget (gamla stan, Stockholm, Stockholms borgerskap under sturetiden?

3. Päder Monson död [1548 mån 11 sid 213] (http://www2.ssa.stockholm.se/bildarkiv/egenproducerat/kyrkobok/K181..., enligt storkyrkans föreståndares räkenskaper i stadsarkivet) ?

4. Per Mårtensson se nedan om Svarmangatan 2

-------------------------------------------------------

ref: SDHK-nr: 39204

15371008: Innehåll Rådet i Stockholm intygar att hustru Margareta, änka efter Brand Gotschalk, givit sin måg Petrus Magni, brevets frambärare, befogenhet att av de danske alkemisterna Joakim Pipere och Paulus Bysseskytta utkräva en penningsumma som hennes man av insamlade medel givit dessa i förskott mot löfte att få arbete utfört i Dannemora nyss funna silvergruva, vilket löfte de dock ej hållit, samt erkänner Margareta och Petrus såsom Brand Gotschalks rätta arvingar och bemyndigar den senare att förvalta arvet.


N:r 12 Svartmangatan - Västra hörnhuset vid Kindstugatan
1597 (eller 1596): Efter Dankvart Stywers död såldes huset av dennes barn till Melker Volgers änka, hustru Gunnhild.

SST 1597-09-19, s 168-169 Anders Larsson, rådman Dirick Böckman, Dirik Schekermann, Hans Hille, salig Danchlöff Stöuers barns målsmän tillkännagav att det efter Danchlöffs död fanns många skulder som måste betalas. De såg sig ingen annan råd än att sälja huset på Svartmunkegatan att betala gälden med. Hustru Gunildh framlidne Melcher Volgers hade köpt huset. Barnens målsmän berättade att Jacob Ericsson som var gift med barnens mormor [Anna Larsdotter] inte var nöjd med att de hade sålt huset. Hade borde ha vetat om det.

1599: Gunnhilds måg, Johan Bökman, gift med Marina Melkersdotter, sålde stenhuset till mäster Erik Olai Skeppar (kyrkoherde i Storkyrkan), för 400 daler (à 32 öre) samt vissa andra hus. Erik Olai Skeppar hade redan 1596 köpt grannhuset på den norra sidan av sin svåger Hans Andersson. Arvskiftet efter Erik Olai Skeppar år 1623 omnämner detta stenhus i hörnet, bakhuset med gårdsrummet, huset intill på norra sidan, en liten bod västerut samt en lägerstad i Storkyrkan med sten över på södra sidan om högkoret.

N:r 4 Svartmangatan
1599: Mäster Erik Olai Skepperus, kyrkoherde i Stockholm, upplät ett stenhus, del av korsverkshuset intill grunden, gårdsrummet med allt tillbehör enligt det brev som var skrivet mellan salig hustru Anna Eriksdotter och hennes systerson Didrich Hansson, till Gunnild Persdotter, änka efter Melcher Volger, som dessutom fick 400 daler i mellanskillnad för ett annat stenhus på Svartmangatan, i hörnet utmed Tyska kyrkan och näst intill mäster Eriks hus, vilket med gårdsrum sträckte sig in till mäster Hans Kloetz hus och hustru Kristina, Nils Larssons änkas, hus. Fastigheten som uppläts åt Gunnild Persdotter låg mellan Didrich Hanssons (nr 6 norra delen) och Måns Clementssons hus (nr 2) mot Stortorget.

N:r 2 Svartmangatan

1505: Arvskifte efter Martin Ulfsson, mellan änkan Elzebe (Elisabeth), sonen Per Martinsson och styvsonen herr Tomas Henrici i Storkyrkan, varvid sonen Per Martinsson fick huset om han fortsatte att ge 5 mark årligen till en evig mässa i Helgeandshuset. Martin Ulfsson hade dock varit bosatt vid Fiskastranden
1501-1504 och hans hustru bodde kvar där året därpå, år 1505.
1516: Rådmannen Olof Hansson fick lov att hyra ut det hus vid torget, som Per Mårtensson hade pantsatt åt honom, åt vem han ville.
1517: Per Mårtensson sålde sitt stenhus till Povel skinnare, med 2 källare, 3 bodar, stuga, vind och våningar samt 4 fria murar för 530 mark.

ref: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=137fc1a...

ref: http://www.fnf.nu/_filer/bagerfeldt/38%20F%C3%B6rf%C3%A4der%20-%20b...

Didrik Bökman var i andra giftet gift med en dotter till handelsmannen Melcher Volger (ej Tolgers), ägare bl. a. af det gamla hus vid Järntorget, som tillhört den illa beryktade borgmästaren i Stockholm, Gorius Holst, hos hvilken konung Kristian II någon tid gästade. Detta hus kom genom arf till Gorius Holsts hustrus systerson, Hans Leuhusen, som sålde det till Volger. Emellertid torde det ej varit där, som Didrik Bökmans värdshus var beläget, utan snarare är det att söka i stadens inre del, möjligen, såsom ofvan antydts, på Svartmangatan, där Didrik äfven ägde ett hus, som han likaledes fått med sin senare hustru Emerentia Melchiorsdotter Volger. Åtminstone är säkert, att Volgers änka, Gunilla Persdotter, år 1599 med kyrkoherden Ericus Olai Schepperus gjorde ett husbyte och då fick del i ett hus med tomt och gårdsrum på Svartmangatan och i utbyte lämnade ett annat hus på samma gata. Möjligt är, att Didrik Bökman på denna tomtdel inredt ett värdshus, måhända den »Blå örnen», som dock kanske snart nog försvann vid de omfattande regleringarna med anledning af Tyska kyrkans och dess områdens ordnande; dessutom är det äfven ganska antagligt, att det stora, ännu bibehållna Kruus-Lewenhauptska huset, som redan på 1620-talet uppfördes till härbärge för resande, till någon del kan stå på den Bökmanska tomten, ty när riksrådet Jesper Kruus 1620 den 25 september fick upplåtelse på en del af sin tomt, säges uttryckligen, att denna del var belägen mellan Jesper Kruus' eget hus och sal. Didrik Bökmans arfvingars hus. Kanske öfvergick så småningom äfven detta hus till Kruus? Dessa förmodanden tarfva dock bekräftelse.

Latona 10 före 1750 Fasaden mot Västerlånggatan innehåller medeltida murverk till tre våningars höjd, från ett hus som
upptog ungefär halva tomtens djup. Bakom huset låg sannolikt en gård. Senare under medeltiden
byggdes huset ut över hela tomtens yta. En påbyggnad gjordes under sent 1500tal eller tidigt 1600tal,
möjligen redan då till dagens höjd med fem våningar.
Höjdskillnaden mellan Västerlånggatan och Prästgatan gör att våning 2 trappor sett från Västerlånggatan utgör bottenvåningen mot Prästgatan. Den första kända fastighetsägaren var Gunilla Melker Volgers, strax efter sekelskiftet 1600. Huset ärvdes sedan av hennes måg Johan Bökman, som 1621 sålde det till Henrik Myrman, eller Meurman. Henrik Myrman bodde ännu kvar 1651, och fastigheten fanns kvar i familjen till 1684, då två av Henrik Myrmans söner sålde den till den holländske vinhandlaren Frans de Moij.