Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

〔清〕世襲爵位

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

 • Li Hung Chang 李鴻章 (1823 - 1901)
  Li Hung-chang 李鴻章 (T. 子黻, 漸甫 H. 少荃, 儀叟), Feb. 15, 1823-1901, Nov. 7, statesman and diplomat, was a native of Ho-fei (Lu-chou), Anhwei. An ancestor eight generations before him was born into a family na...
 • Zēng Guófān 曾國藩 (1811 - 1872)
  Zeng Guofan , Marquis Yiyong (Chinese: 曾國藩 pinyin: Zēng Guófān), birth name Zeng Zicheng , courtesy name Bohan , was a Chinese statesman, military general, and Confucian scholar of the late Qing dynast...
 • 雍正十三年
  • ○吏部題、大學士鄂爾泰、恩賞世襲一等輕車都尉。并原襲之三等男。照例歸併。授為一等子。世襲罔替。從之。
  • ○以故一等子拉欣子英照襲爵。
 • 乾隆元年
  • ○兵部奏、已革散秩大臣一等子祥泰、先因都統高起參其侵蝕入官銀兩革職。今經刑部審虛。應請開復。從之。
  • ○予故一等子兼散秩大臣拉馨、祭葬如例。
  • ○兵部奏、一等子佐領兼散秩大臣祥泰、於侵蝕入官銀兩案內革職。續經刑部審明。與祥泰無涉。應准開復。其世職已與石勇承襲。無缺可補。得旨。祥泰著補授散秩大臣。石勇著在一等子佐領上行走。
  • ○以頭等侍衛宗室松阿里、為鑲黃旗滿洲副都統。調鑲紅旗漢軍副都統保住、為正黃旗滿洲副都統。以一等子加雲騎尉石勇、為鑲紅旗漢軍副都統。
  • ○以故騎都尉夏坤之弟原襲三等子夏冕、歸併授為一等子。
  • ○以故一等子常在之子拜凌阿。二等子巴雅思呼朗之姪白玉、襲爵。
 • 乾隆二年
  • ○吏部議、大學士鄂爾泰、由一等子。恩賞一騎都尉。應照例歸併為三等伯。仍准世襲。得旨。如所議。
  • ○諭曰。大學士張廷玉。在內廷宣力多年。輔弼贊襄。勤勞茂著。朕之視大學士鄂爾泰、張廷玉、一切恩眷。均屬一體。今大學士鄂爾泰、因賞給騎都尉。已由一等子照例歸併。授為三等伯。張廷玉、亦著加恩由三等子從優授為三等伯。仍著伊子張若靄承襲。
  • ○以故三等侯施世范子施臯、一等子郎圖子那爾泰、襲爵。
 • 乾隆三年
  • ○一等子豐阿達故。以其弟達勒當阿襲爵。三等子來仙緣事革退。以其弟文玉襲爵。一等男范時捷故。以其子范濟襲爵。一等男劉英故。以其姪劉沛德襲爵。
 • 乾隆五年
  • ○調鑲黃旗蒙古副都統德敏。為鑲白旗滿洲副都統。以一等子達勒黨阿。為鑲黃旗蒙古副都統。
  • ○以應襲一等公馬賢弟馬贇、一等子納爾泰子德成格、馬元熙弟馬元凱、一等男恒德姪伊星阿等、襲爵。
 • 乾隆七年
  • ○以故一等子三濟札布子、策凌多爾濟、襲爵。
  • ○予故一等子署散秩大臣孟可、祭葬如例。
 • 乾隆八年
  • ○世襲一等子孟可故。以其子恩特和、襲爵。
  • ○署熱河副都統色爾登奏、據原任副都統達勒黨阿、呈稱伊母病故。無力營葬。懇恩照伊所襲一等子爵、應得俸銀。賞借八年。以為助喪之費。得旨允行。
 • 乾隆九年
  • ○以故三等奉義公嘎爾薩子英泰、一等子色克圖姪楊桑阿、三等子佛佑子博清額、俱照例襲爵。
 • 乾隆十二年
  • ○一等子旺扎勒故。無嗣。以其叔伍巴什、襲爵。
  • ○以故一等子恩特懇子額永武、襲爵。
 • 乾隆十五年
  • ○諭、從前西藏之頗羅鼐。甚為實心恭順。·········布敦、揆幾審勢。決計定謀。其心較苦。而其功為尤大。以如此實心為國之大臣。不保其令終。安得不倍加軫悼耶。傅清、拉布敦、著加恩追贈為一等伯。著入賢良祠、昭忠祠、春秋致祭。傅清並入伊家祠從祀。伊等子孫。給與一等子爵。世襲罔替。以示朕褒忠錄庸之至意。並將伊二人為國捐軀之大節。明白宣示。使天下共知其不得已之苦心。否則好事喜功者。借此二人為口實。而事外無知之人。又有議其擅開邊釁、而仍邀國家如此厚恩者。朕豈肯令是非倒···
 • 乾隆十六年
  • ○以故一等子根敦姪隆保、襲爵。
 • 乾隆十七年
  • ○原任都察院副都御史世襲一等子積德故。賜祭如例。
  • ○以故一等子積德子常安、頭等男方海子索諾木策楞、三等男高烺子高垣、各襲爵。
 • 乾隆十八年
  • ○以故一等子揚桑阿弟舒崇阿、襲爵。
 • 乾隆二十年
  • ○以一等子達勒當阿姪特通額、襲爵。
 • 乾隆二十一年
  • ○予故寧夏將軍和起、祭葬如例。加贈一等伯。諡武烈。入祀賢良、昭忠、二祠。以其子和隆武、承襲一等子。
 • 乾隆二十二年
  • ○以故一等子和起子和德、襲爵。
 • 乾隆二十三年
  • ○以故一等子察哈爾車凌多爾濟子那木扎勒、一等男加一雲騎尉奇山子喀寧阿、各襲爵。
 • 乾隆二十四年
  • ○以靖海侯施廷臯子純凱、一等子溫都遜子德爾格楞貴、二等子王條子王熾、三等子黑達色子奇拉克等、各襲爵。
 • 乾隆二十五年
  • ○以故褒績公舒靈阿子隆興、一等子噶爾當子布達雅、二等子經溫弟託什、一等男祖尚賢子祖學恭、三等男佟兆勳子佟璜、各襲爵。
 • 乾隆二十六年
  • ○以故一等公岱吞子德勝。一等子夏冕孫瑞三等男孫保住子報國等各襲爵。
 • 乾隆二十九年
  • ○予故科爾沁一等子因魯扎布子茂沁。襲職。
  • ○以故一等子齊旺子特古斯、三等子金剛保子阿爾京阿、各襲爵。
 • 乾隆三十年
  • ○以故一等子揚桑阿姪塞炳阿。二等子固寧阿子阿克敦。一等男敏珠爾子巴圖扎爾等。各襲爵。
 • 乾隆三十一年
  • ○以一等子齊努子敏珠爾。一等男伊立布子穆克登額。三等男趙連衍子永興。各襲爵
  • ○以一等子班扎布姪丹達爾布瑪、襲爵
 • 乾隆三十二年
  • ○以鑲黃旗漢軍副參領一等子馬元凱、為鑲白旗漢軍副都統。
  • ○以故一等子忒古斯弟巴圖章、襲爵
 • 乾隆三十六年
  • ○以故一等誠勇公巴祿子慶林、三等信勇公昭德子復興、一等子吉昌子色布騰、三等子永福子剛魁、三等子兼三等男富勒賀子富保、三等男蘇爾泰子四格、三等男張峻子玉龍、三等男富爾松阿子豐盛額、各襲爵。
 • 乾隆三十八年
  • ○以一等子那木扎爾子鄂齊勒、一等男李仁源子瑞增、各襲爵。
 • 乾隆四十一年
  • ○大兵克金川。賜將軍以下封賞有差。據定·········雙眼孔雀翎。並於攻克勒烏圍時。賞用紅寶石帽頂。茲著加恩封為頭等誠謀英勇公。並賞四團龍補褂、金黃帶、以昭崇獎。副將軍豐昇額、明亮、抒誠勵勇。協力宣勞。亦堪嘉尚。豐昇額、本襲公爵。復加賞繼勇名號。著再賞以一等子。暫令伊弟布彥達賚承襲。俟豐昇額生子後。仍令其子承襲。布彥達賚、現係藍翎侍衛。今既襲子爵。著授為三等侍衛。明亮、著封為一等襄勇伯。參贊大臣海蘭察、每遇摧堅奪隘。無不鼓勇先登。實為超眾。著加恩封為一等超···
 • 乾隆四十五年
  • ○正黃旗蒙古都統拉旺多爾濟奏、頭等子爵玉魯斯病故。除嗣子博綽諾克外。並無近族。所遺子爵。應否停止承襲。得旨、玉魯斯雖不才。但薩喇勒在日。行走頗多出力。施恩著玉魯斯之嗣子博綽諾克、承襲一等子爵。
  • ○以故一等子文慶弟七十一。一等男百順子七十一。二等男噶魯弟子蘇隆阿、各襲爵。
  • ○辛酉。以故三等伯李境子慶壽一等子博敦子博爾忠額。二等子班達哈子特通阿一等男金文奎子菩薩保、二等男福通阿子咸中、三等男音登額叔六十三。各襲爵。
 • 乾隆四十六年
  • ○以故一等子仁和弟毓奇、三等男報國子海寧、三等男四格子永清、二等男劉延燦子寶柱、各襲爵。
 • 乾隆四十七年
  • ○庚子。諭、朕恭閱 皇祖實錄、所載掃除·········量加追敘。前於乾隆三十二年特降恩旨、今張勇等子孫世襲罔替。張勇本侯爵。其元孫張承勳承襲。因曠班革去散秩大臣、在三等侍衛上行走。茲特加恩。復還散秩大臣。照舊供職。至進取雲南恢復成都。趙良棟之功為最。原封一等子。著晉封為一等伯。王進寶原封三等子。著晉封為一等子。仍准世襲罔替。並交該督撫、查明趙良棟、王進寶、現應襲職子孫。送部引見。候朕酌量錄用。以···
 • 乾隆四十九年
  • ○以一等子德勒格楞貴、為鑲紅旗蒙古副都統。
  • ○又故一等順勤侯馬官正子善慶。一等子法靈阿子海昌。襲爵。
  • ○以故一等公景惠弟景恒。一等子僧格多爾濟子寧德。三等男佟璜子達隆阿。襲爵。
 • 乾隆五十年
  • ○以故三等勇勤公明英弟和色布、一等子布達雅子敬達克。二等男那慶弟如意。各襲爵。
 • 乾隆五十一年
  • ○以故三等伯伍彌泰子伍彌烏遜、一等子鍾惠孫慶祥、各襲爵。
 • 乾隆五十三年
  • ○丙申。諭曰、孫士毅奏、十一月十九日黎·········毅力肩重任。調度有方。不及一月。即已迅奏膚功。克副委任。著加恩晉封為一等謀勇公。並著賞戴紅寶石帽頂。以示優眷。俟擒獲阮惠等、紅旗捷報到日。再當續降恩旨。格外優異。許世亨、隨同帶兵勦賊。奮勇可嘉。著封為一等子爵。用昭懋賞。張純、著賞給銳勇巴圖魯名號。照例賞銀一百兩。即超陞副將。其在事出力鎮將文武員弁。著孫士毅查明等第。分別咨部從優議敘。至此次各路官兵、俱屬勇往。並著賞給一月錢糧。其較重尤為出力者。著孫士毅···
  • ○以革退一等公慶麟弟官惠、故一等子常安弟永住、三等子積福子福祿、各襲爵。
 • 乾隆五十四年
  • ○以故一等侯博清額子永德、一等子巴圖章嘉子班党拉卜吉、各襲爵。
 • 乾隆五十八年
  • ○以故一等子丹達爾布瑪子巴爾黨布瑪、一等男海福子科興額、並襲爵。
 • 乾隆五十九年
  • ○以故一等子七十一子玉興、夏銳子永祥、一等男海常子恒康、各襲爵。
 • 乾隆六十年
  • ○以故正黃旗滿洲三等侯和雙額弟和寧額、一等子賽炳阿子舒敏、三等子增保子奎善、正黃旗漢軍三等男那達納子承啟、各襲爵。
 • 嘉慶二年
  • ○以故三等男索諾木車領弟林親贊布、一等公阿桂子阿迪斯、一等延恩侯朱貽鳳子朱毓瑞、一等子佛住子瑞齡、三等男宗柱克子圖敏、一等子色布騰子巴顏鄂勒哲各襲爵。
 • 嘉慶三年
  • ○癸卯。以故大學士三等伯伍彌泰子伍彌烏遜、一等子吉祥保子慶興、各襲爵。
  • ○以故三等子哲臣子福珠隆阿、一等子明德子阿裕魯、一等男色克精額子皁保、各襲爵。
 • 嘉慶四年
  • ○以緣事褫革一等子隆德孫殷德布、降襲二等子爵。
  • ○以故一等子鄂福子富爾松阿、二等子班塔哈子哈當阿、三等男永太子春年、各襲爵。
 • 嘉慶五年
  • ○又諭、本日額勒登保奏、冉學勝、張掌櫃·········股賊匪。假道竄陝而德楞泰初一日奏到之摺。但稱兜截楊開第、陳朝觀、李炳等股賊匪回川。黃白藍線等股。竟全不提及。顯係將此數股大隊賊眾。縱入陝省。避難就易。藉稱楊開第等需兵勦辦。以掩飾其不行入陝之咎。德楞泰一等子。本應斥革。姑念今春在嘉陵江以西。勦賊尚為出力。著加恩降為一等男。稍示薄懲。勒保前經賞給二品頂帶。亦著降為四品頂帶。暫留川督之任。以觀後效。
 • 嘉慶六年
  • ○以截勦陝西山陽賊匪功。賞還德楞泰、一等子爵。賞驍騎校春盛保、花翎。並恩賚有差。
  • ○諭內閣、額勒登保於嘉慶元年冬間。攻克·········將伊所得世職花翎、紫繮、革去。自嘉慶四年以後。節次殲擒首逆冉文儔、高均德、楊開第、徐國謨等而其功績最著者尤在截勦偷渡嘉陵江股匪生擒首逆冉添元。保全川西數百萬生靈。至今該處民人。無不感頌。疊次加恩遞封為一等子。賞還雙眼花翎。本年又將徐添德龍紹周、兩股劇賊。全行殲滅。厥功甚偉。著加恩晉封二等伯。並賞給黃面貂皮馬褂一件此時川東惟湯劉二逆、尚有二千餘人。德楞泰現由夔州入山迎擊。與勒保兩面夾勦。即可盡數埽除。俟湯···
  • ○以故三等承恩公觀音保子富僧額、一等子布彥達賚子錫敏、一等子永住姪福克精阿、一等男策凌萬布子多爾濟、各襲爵。
 • 嘉慶九年
  • ○丙寅。諭內閣、朕披閱勦平邪匪方略。內·········臣佛住、在東鄉勦賊時。與協領塔克新等九員、同時陣亡曾諭知觀成等、將佛住及塔克新等一併咨部加一等優卹。因令軍機大臣查明當時如何優卹之處。旋據交查兵部、佛住本係三等子爵、因明發諭旨內有優卹字樣是以加等議給一等子又一雲騎尉、其塔克新等九員、因明發諭旨內祇係交部議卹、並無從優二字部中辦理卹典時、並未加等議給等語。該員等本與佛住同時陣亡。佛住既邀優卹。則該員等亦應一體從優。從前明發諭旨內。自係書寫遺漏。協領塔克新···
  • ○以故一等子德勒格楞貴姪策楞多爾濟、三等子佛興額弟富興阿、二等男惠齡子桂斌、各襲爵。
 • 嘉慶十年
  • ○諭內閣、勒保前於嘉慶二年閒。勦捕貴州·········。而該首逆旋即就殲。伊尚無疏縱不力情事。是以復經任用仍在湖北督兵。殲擒多賊。屢獲勝仗。後以年老回京供職。前於大功告竣時。已封為一等男。茲晉秩尚書。念其久歷戎行。頻年宣力。覈其前後勞績較多。著加恩晉封為一等子。以示朕嘉獎勳臣、有加無已至意。
  • ○以故一等公景恒子英海、告休一等侯永德子樂善、一等子富松阿子吉成、各襲爵。
 • 嘉慶十一年
  • ○己丑。以故三等男車布德恩子福朋阿、一等子玉興子吉昌、一等男恒康叔阿穆昌阿、各襲爵。
 • 嘉慶十二年
  • ○以故一等公豐紳濟倫子富勒琿凝珠、因病告替一等子鄂齊爾子阿拉布坦、馬肇永子庭萱故一等男德昌子倭清額、各襲爵。故一等公德勝子慶玉、降襲一等男爵。
 • 嘉慶十六年
  • ○以故三等子剛奎子祥壽、一等子巴彥鄂爾齋子納木扎爾、各襲爵。
 • 嘉慶十八年
  • ○以故一等子志慶子德廣、多祥孫克什布、各襲爵。
 • 嘉慶二十二年
  • ○以故一等子策伯克扎布子布彥德勒格爾、襲爵。
 • 道光元年
  • ○一等子熙敏、晉襲承恩公。以其姪巴雅爾綽克托、襲一等子爵。
 • 道光五年
  • ○又諭、鑲黃旗滿洲奏、新襲公爵巴雅爾綽克托、從前所襲一等子爵。或令巴雅爾綽克托本身兼帶。或將伊弟兆那蘇圖、巴雅濟爾哈、帶領引見承襲之處。請旨一摺。此一等子爵。係因豐昇額前在軍營出力。 特恩加賞。著將巴雅爾綽克托所襲一等子爵。即加恩賞給兆那蘇圖承襲。仍令在工部員外郎上行走。其巴雅爾···
 • 道光七年
  • ○以故一等子王覲垣子鏞、襲爵。
  • ○戊子。以故一等子書勳子瑞文、二等子烏勒德恩子莫德哩、二等男明德兄瑞麟、休致一等男慶福子阿爾精阿、各襲爵。
 • 道光十一年
  • ○以故三等公智林子崇端、已革吉林將軍一等子福克精阿姪清泰、告替一等子巴勒當喇布齋子喇特納什第、故察哈爾一等子布彥德勒格爾弟乾清門三等侍衛奇莫特永隆、三等子兼佐領保清子伊什扎木蘇、各襲爵。
 • 道光十二年
  • ○散秩大臣一等子瑞齡、因病請開缺。允之。
  • ○以故一等子阿拉普坦弟班珠拉拉普齋、告休散秩大臣一等子瑞齡子淳綬、各襲爵。
 • 道光十五年
  • ○以故察哈爾一等子旺當呢瑪子喇什達爾吉、襲爵。
 • 道光十七年
  • ○以故一等公布都爾胡納姪佛爾恆額、三等公喜倫孫春福、一等伯哈齊香阿子延慶、一等子寶輪嗣子聯昌、清泰子額勒經額、一等男烏爾圖那蘇圖子桂山、三等男豐盛額子德保、各襲爵
  • ○以休致一等子左廷桐子炘、二等子哈當阿子松桂、各襲爵
 • 道光十八年
  • ○以故一等子夏永祥子武全、察哈爾頭等子班珠拉拉普齋子賡音布、各襲職。
 • 道光二十五年
  • ○以告病一等子恆興子寶善、故二等子成麟嗣子松淩、各襲爵。
  • ○以故一等子吉成弟巴朱爾、三等子奎善子榮昌、雙和子永恰布、三等男富玉子瑞淩、各襲爵。
 • 道光二十八年
  • ○以故一等子王鏞子德溥、襲爵。
 • 咸豐二年
  • ○以廣西陣亡一等子左炘子、惠成、襲爵、並加一雲騎尉。
  • ○辛卯。以察哈爾一等子阿木爾布彥弟、三音阿木古朗、襲爵。
 • 咸豐三年
  • ○以故一等子兆那蘇圖子保壽、一等男鍾壽子鶴齡、各襲爵。
  • ○以故一等侯圖麟子穆輅、一等子奎文弟桂文、各襲爵。
 • 同治元年
  • ○以故三等伯常英子海泉、一等子桂文子毓順、三等子永恰布子雙瑞、一等男蘇勒芳阿弟蘇勒當阿、一等男嵩玉繼子恩逵、三等男伊綿阿子耆紳襲爵。
 • 同治三年
  • ○諭內閣、本日官文、曾國藩、由六百里加·········城。殄除首惡。實屬堅忍耐勞。公忠體國。曾國荃著賞加太子少保銜。錫封一等伯爵。並賞戴雙眼花翎。記名提督李臣典、於槍礮叢中。搶穵地道。誓死滅賊。從倒口首先衝入。眾軍隨之。因而得手。實屬謀勇過人。著加恩錫封一等子爵。並賞穿黃馬褂。賞戴雙眼花翎。蕭孚泗、督辦礮臺。首先奪門而入。並搜獲李秀城洪芢達巨逆。實屬勳勞卓著。著加恩錫封一等男爵。並賞戴雙眼花翎。記名總兵朱洪章、武明良、熊登武、伍維壽、均著交軍機處記名。無論···
  • ○戊寅。諭內閣、沈·········酋。實屬勳勞懋著。加恩著賞給一等輕車都尉世職。並賞給頭品頂帶。署浙江提督鮑超、前在江楚皖三省勦賊。卓著戰功。此次督軍入江。所向大捷。疊催巨股。連克堅城。賊眾聞風膽落。遂能盡埽逆氛。膚公立奏。加恩著錫封一等子爵。以示優異。
  • ○又諭、常清、明緒奏、烏垣滿城失守。添·········關會勦。並留明緒商辦軍務各摺片。此次摺報遞到較遲。所有防勦機宜。著明緒懍遵十二月十一日寄諭。妥籌辦理。常清等請派大員帶兵。馳赴伊犁會籌勦撫。並飭部無論何款迅籌餉銀數十萬兩。撥交帶兵大員。現在署浙江提督一等子鮑超請假回籍。昨已有旨。諭令該署提督於假滿後。率領所部自川起程。由甘出關勦辦。並諭令官文等將鮑超一軍月餉。迅速籌撥。該署提督勇略過人。戰功卓著。前在內地勦匪。所向無前。鮑超出關後。定能埽蕩逆氛。廓清邊···
 • 同治四年
  • ○以故三等侯文厚子廷鈞、恩崇姪奎璧、一等子博齡子德本、二等子英蘭弟英惠、三等子兼三等男諾們達賚子托克托布、一等男慶祿子玉麟、襲爵。
 • 同治七年
  • ○以故三等承恩公克興阿子恩慶、一等子玉福子連慶、二等子博昆子珠爾杭阿、王基子桂普、三等男舒祥子榮兆、敬印弟敬謙、各襲爵。
 • 同治十一年
  • ○以故一等子恩裕繼子祥霖襲爵。
 • 光緒元年
  • ○又諭、都察院奏、正白旗漢軍世襲一等子爵維章。遣抱以伊父甘肅副將武全。前在甘肅同家屬殉難等詞。赴該衙門呈訴。據稱同治四年。回匪撲永固城時。武全督兵力戰陣亡。家屬同時殉難。殊堪憫惻。武全著交部。照例議卹。其妻徐氏、子維翰。著一併分別旌卹。 現月
 • 光緒五年
  • ○又諭恆訓、丁寶楨奏、署提臣因病出缺。請旨優卹一摺。署四川提督重慶鎮總兵世襲一等子爵聯昌。前在河標副將任內。勦辦粵匪。卓著戰功。歷任總兵。辦理防勦一切事宜。不遺餘力。自署理提督以來。潔己整躬。兵民稱頌。茲以舊傷時發。旋即因病身故。殊堪憫惻。聯昌著交部從優議卹。並將戰功事蹟。宣付國史館。伊孫振格。著俟及嵗時。由該旗帶領引見。 現月
 • 光緒六年
  • ○以故三等公和瑞子三等侍衛玉山、故二等伯勒英子廕生盛啟、故二等子又一騎都尉經額。哩子閑散札克丹襲爵。以三品廕生和霖襲一等子爵。閑散志齡襲一等男爵。 摺包現月
 • 光緒十二年
  • ○庚子。諭內閣。一等子爵前湖南提督鮑超。忠勇性成。不避艱險。咸豐年間。隨同曾國藩、胡林翼轉戰湖北江西安徽江蘇等省。每於軍務危急之時。出奇制勝殲除巨寇。屢克名城。積功洊擢至浙江提督。同治三年。克復江甯。賞給一等輕車都尉世職。復錫封一等子爵。乘勝帶兵。協同左宗棠援勦廣東髮逆餘匪。一律肅清。又勦辦捻逆於湖南等處。疊奏膚功。嗣因病准其開缺回籍。朕御···
 • 光緒十七年
  • ○予前湖南提督一等子鮑超之子鮑祖齡以道員儘先選用。 現月
 • 光緒二十六年
  • ○丙申。諭內閣、前據崑岡等奏、遵查殉難·········新覺羅氏、薩爾圖克氏、杭阿坦氏、姪女二名、均著准其旌表。伊長子兵部員外郎衡璋、著以郎中即補。候選道前浙江紹興府知府繼恩、著照道員例從優賜卹。伊妾張氏、姪婦瑚雅氏、族孫女一名、均著准其旌表。二等侍衛世襲一等子爵鍾祺、著照頭等侍衛例從優賜卹。一品封典富謙、及伊姪三等侍衛五福、均著從優賜卹。記名副都統世襲三等子爵文福、著照副都統例從優賜卹。伊子婦劉氏、女一名、姪婦伊爾根覺羅氏、呼都哩氏、姪孫清霈、清雨矞、姪···