Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Det norske forsvaret under første verdenskrig

view all

Profiles

Det norske forsvaret tok ikke del i 1. verdenskrig (28. juli 1914 – 11. november 1918), men det trygget og vernet den nøytralitet som de norske statsmyndigheter med all makt søkte å hevde under vanskelige og farefulle forhold. Takket være en systematisk styrking av forsvaret gjennom flere år, hadde Norge under 1. verdenskrig en betydelig evne til å oppfylle folkerettens krav om at en nøytral stat så vidt mulig, og om nødvendig med makt, skal motsette seg et forsøk fra krigførende på å nytte dens territorium for militære mål.

Fra 2. august 1914 besluttet regjeringen å stille Marinen på krigsfot, besette kystfestningene etter noe reduserte mobiliseringsplaner, samt tildele dem planlagte dekningsavdelinger fra Hæren. Det var særlig avsnittene omkring Kristiansand, Bergen og Agdenes hvor nøytralitetsvernet først fikk oppdrag å holde vakt om, men også i Kristianiafjorden og nord om Agdenes, ble det i løpet av krigen truffet foranstaltninger for å bevare nøytraliteten. Få dager etter mobiliseringen 2. august overtok Marinen bevoktningen av sjøterritoriet langs kysten.

Ordningen med nøytralitetsvernet gjennomgikk flere forandringer under krigen. Til å begynne med baserte en seg for det meste på de oppgjorte planer for krigsoppsetning av kystfestningene med tilhørende dekningsavdelinger. Senere gikk en mer over til å sette opp nøytralitetsvernet med linjeavdelinger der mannskapene avtjente sin regulære tjeneste i rekruttskolen eller ved regimentssamlinger. Allerede fra krigens begynnelse ble det innført skift på omtrent 30 dager, senere kunne dette variere mellom 30 til 45 dager.

Ved siden av den egentlige nøytralitetstjenesten skulle også Hæren sørge for et effektivt vakthold av interneringsleirer og ved viktige magasiner, bruer og industrielle anlegg. Vernepliktsalderen ble nedsatt til 21 år. Landvernets organisasjon ble styrket dels ved ansettelse av mer fastlønnet befal. Antall årsklasser i landvernet ble økt fra åtte til tolv. Under 1. verdenskrig kom Hærens krigsstyrke opp i 150.000 mann.

Nøytralitetsvernet ble avsluttet i det øvrige Norge 15. november 1918. Men på grunn av urolighetene i Finland og Russland ble det først avviklet i Finnmark 30. juni 1921.

Teksten ovenfor er et utdrag fra Vestoppland infanteriregiment nr. 6 av Sigmund Amundsen og Jakob Bragstad, s. 89-90. Videre følger en oversikt over Hærens inndeling ned til bataljons nivå etter hærordningen av 1909, og den sjømilitære inndeling etter flåteplanen av 1912, samt en oversikt over de ulike avdelingenes kommandanter i perioden 2. august 1914 - 30. juni 1921. Listene er ikke fullstendige, derfor har dette prosjektet som formål å kartlegge og sette opp en fullstendig liste over avdelinger og kommandanter fra denne perioden. Det er flott hvis flere kan bidra med informasjon.

FORSVARSMINISTER

HÆREN

Kommanderende General

Sjef for Generalstaben

1. brigade (benevnt divisjon fra 1916), Fredrikshald

Smaalenenes infanteriregiment nr. 1 (IR 1), Barakkesletta, Fredrikstad

Nestkommanderende
I. bataljon (Fredriksten)
II. bataljon (Sarpsborg)
III. bataljon (Follo)
IV. bataljon (landvern)
 • 1915-19?? oberstløytnant Emil A. Eriksen
 • 1917-1918 major Oluf Gabriel Lund
V. bataljon (reserve)

Vestre Akershus infanteriregiment nr. 2 (IR 2), Helgelandsmoen

Nestkommanderende
I. bataljon (Kristiania) (1918 overført til Jegerkorpset infanteriregiment nr. 18)
I. bataljon (Numedal) (1918 overført fra Telemarkens infanteriregiment nr. 3)
II. bataljon (Drammen)
III. bataljon (Vestfold)
IV. bataljon (landvern)

Telemarkens infanteriregiment nr. 3 (IR 3), Heistadmoen (1918 overført til 3. divisjon)

Nestkommanderende
 • 1915-1916 oberstløytnant Nicolai Hoff
I. bataljon (Numedal) (1918 overført til Vestre Akershus infanteriregiment nr. 2)
II. bataljon (Seljord)
III. bataljon (Grenland)
IV. bataljon (landvern)

Jegerkorpset infanteriregiment nr. 18 (IR 18) (til 1918 Norske Jegerkorps under 2. divisjon)

Nestkommanderende
I. bataljon (Kristiania) (1918 overført fra Vestre Akershus infanteriregiment nr. 2)
II. bataljon
III. bataljon
IV. bataljon (landvern)

Akershus dragonregiment nr. 1 (DR 1), Gardermoen

 • 1917-19?? oberst Johan Henrik Egeberg Ottesen
Nestkommanderende
I. dragonkorps
III. dragonkorps

Feltartilleriregiment nr. 1 (AR 1), Øra, Fredrikstad

Nestkommanderende
I. feltartilleribataljon
II. feltartilleribataljon
III. feltartilleribataljon
IV. feltartilleribataljon (landvern)
 • 19??-1915 oberst C. J. J. A. Steen
I. posisjonsartilleribataljon (til 1915 selvstendig som Posisjonsartilleribataljonen)

Søndenfjeldske ingeniørregiment, Hvalsmoen

Nestkommanderende
Sappørbataljon
Telegrafbataljon
Brobataljon (opprettet 1915)
IV. bataljon (landvern)

2. brigade (benevnt divisjon fra 1916), Kristiania

Østre Akershus infanteriregiment nr. 4 (IR 4), Gardermoen

Nestkommanderende
I. bataljon (Oslo)
II. bataljon (Eidsvoll)
III. bataljon (Kongsvinger)
 • 1913-1929 major Marcus Thorvald Torkildsen
IV. bataljon (landvern)
 • 1911-1917 major Nikolai Vilhelm Bertonius Methlie

Østoplandenes infanteriregiment nr. 5 (IR 5), Terningmoen

Nestkommanderende
 • 1915-19?? major (til1915)/oberstløytnant (fra 1915) Johannes Hagbart Emil Dahlin
I. bataljon (Østerdalen)
II. bataljon (Hedmarken)
 • 1911-1917 major (til1915)/oberstløytnant (fra 1915) Johannes Hagbart Emil Dahlin
 • 1917-1924 major Erik O. Jevanord
III. bataljon (Gudbrandsdalen)
 • 1911-1915 major Erik O. Jevanord
 • 1915-1929 major Johannes Haave
IV. bataljon (landvern)
 • 1911-1915 major Axel Lyche
 • 1915-1917 major Erik O. Jevanord

Vestoplandenes infanteriregiment nr. 6 (IR 6), Gardermoen (Trandum fra 1918)

Nestkommanderende
I. bataljon (Hadeland)
II. bataljon (Valdres)
III. bataljon (Hallingdal)
IV. bataljon (landvern)

Norske Jegerkorps (fra 1918 Jegerkorpset infanteriregiment nr. 18 under 1. divisjon)

I. bataljon

Oplandenes dragonregiment nr. 2 (DR 2)

Nestkommanderende
II. dragonkorps
IV. dragonkorps
?. dragonkorps (landvern)

Feltartilleriregiment nr. 2 (AR 2), Gardermoen

Nestkommanderende
I. feltartilleribataljon
II. feltartilleribataljon
III. feltartilleribataljon
II. posisjonsartilleribataljon

Selvstendig bataljon

Hans Majestet Kongens Garde (selvstendig fra 1919)

3. brigade (benevnt divisjon fra 1916), Kristiansand

Telemarkens infanteriregiment nr. 3 (IR 3), Heistadmoen (1918 overført fra 1. divisjon)

 • 1918-19?? oberst Nicolai Hoff
Nestkommanderende
I. bataljon (Heddal)
II. bataljon (Seljord)
III. bataljon (Grenland)
IV. bataljon (landvern)

Agdesidens infanteriregiment nr. 7 (IR 7), Gimlemoen

Nestkommanderende
I. bataljon (Nedenes)
II. bataljon (Kristiansand)
 • 1919-1930 major Einar Jørgensen
III. bataljon (Lister)
IV. bataljon (landvern)

Vesterlen infanteriregiment nr. 8 (IR 8), Maldesletta

Nestkommanderende
I. bataljon (Jæderen)
II. bataljon (Stavanger)
III. bataljon (Ryfylke)
IV. bataljon (landvern)

4. brigade (benevnt divisjon fra 1916), Bergen

Søndre Bergenhus infanteriregiment nr. 9 (IR 9), Ulven

Nestkommanderende
I. bataljon (Midthordland)
 • 1911-1924 major Christopher Theodor Christian Høegh Holmboe
II. bataljon (Bergen)
III. bataljon (Nordhordland)
IV. bataljon (landvern)

Nordre Bergenhus infanteriregiment nr. 10 (IR 10), Bømoen

Nestkommanderende
I. bataljon (Hardanger)
II. bataljon (Sogn)
III. bataljon (Søndfjord)
IV. bataljon (landvern)

Selvstendige bataljoner

Søndhordland bataljon, Tvildemoen
 • 1911-19?? oberstløytnant Lauritz Olivarius Bjerkan
Nordfjord bataljon, Nordfjordeid

5. brigade (benevnt divisjon fra 1916), Trondheim

Søndmør infanteriregiment nr. 11 (IR 11), Setnesmoen

Nestkommanderende
I. bataljon (Volden)
II. bataljon (Borgund)
III. bataljon (Romsdal)
IV. bataljon (landvern)

Søndre Trondhjems infanteriregiment nr. 12 (IR 12), Værnes

Nestkommanderende
I. bataljon (Nordmør)
 • 1916          major Bratt
 • 1918-1930 major Johannes Haanæs
II. bataljon (Orkedal)
III. bataljon (Stjørdal)
IV. bataljon (landvern)

Nordre Trondhjems infanteriregiment nr. 13 (IR 13), Steinkjersanden

Nestkommanderende
 • 1915-1926 major (til 1915) oberstløytnant (fra 1915) Wilhelm Thode Sommerschield
I. bataljon (Innherad)
 • 1911-1917 major (til 1915) oberstløytnant (fra 1915) Wilhelm Thode Sommerschield
 • 1917-1918 major Johannes Haanæs
II. bataljon (Fosen)
 • 1912-1916 oberstløytnant Envold Munch Falsen
 • 1916-1917 major Frithjof Harald Fredriksen
 • 1917-19?? major Reidar Fabritius
III. bataljon (Namdalen)
IV. bataljon (landvern)
 • 1914-1916 major Frithjof Harald Fredriksen

Nordenfjeldske dragonregiment nr. 3 (DR 3)

Nestkommanderende

Feltartilleriregiment nr. 3 (AR 3), Værnes

Nestkommanderende
I. feltartilleribataljon
II. feltartilleribataljon
III. feltartilleribataljon
 • 1915-1930 major Fredrik Nandrup
IV. feltartilleribataljon
III. posisjonsartilleribataljon

Selvstendig bataljon

Nordenfjeldske ingeniørbataljon, Trondheim

6. brigade (benevnt divisjon fra 1916), Harstad

 • 1911-1916 generalmajor David Vogt
 • 1916-1924 generalmajor Christian Bertrand Engebretsen Rud

Søndre Hålogaland infanteriregiment nr. 14 (IR 14), Drevjemoen

Nestkommanderende
I. bataljon (Vefsn)
II. bataljon (Ranen)
III. bataljon (Salten) (opprettet 1915)

Nordre Hålogaland infanteriregiment nr. 15 (IR 15), Elvegårdsmoen

 • 1917-1919 oberst Eriksen
 • 1919-1926 oberst Trygve Høyer
Nestkommanderende
I. bataljon (Ofoten)
II. bataljon (Lofoten)
III. bataljon (Vesteraalen)
 • 1915-1918 major Carl Hagbarth Gulbranson
 • 1918-1920 major Aasmund Horne

Tromsø infanteriregiment nr. 16 (IR 16), Sætermoen

Nestkommanderende
I. bataljon (Trondenes)
II. bataljon (Bardu)
 • 1915-1930 major Daniel Emil Jackwitz
III. bataljon (Lyngen)

Selvstendige bataljoner

Finnmarks bataljon (delt 1918 i Alta og Varanger bataljoner), Nyborgmoen
 • 1914-1917 oberstløytnant Alf Storm
 • 1917          oberstløytnant Trygve Høyer
Alta bataljon (opprettet 1918), Altengaard
Varanger bataljon (opprettet 1918) , Nyborgmoen
 • 1918-1919 oberstløytnant Trygve Høyer
 • 1919-1925 oberstløytnant Olaf Klingenberg
Nord-Norges ingeniørbataljon (opprettet 1916), Harstad

Feltartilleriet

Posisjonsartilleribataljonen (fra 1915 I. posisjonsartilleribataljon under Feltartilleriregiment nr. 1)

Festningsartilleriet

Oscarsborg

Nestkommanderende
I. festningsbataljon
 • 1912-1928 oberst E. A. Maurtitz-Hansen
II. festningsbataljon
?. bataljon (dekningsstyrke)

Kristiansand befsetninger

III. festningsbataljon

Bergen befestninger

 • 1911-1916 oberst J. Færden
 • 1916-1917 oberstløytnant M. S. Petersen
 • 1917          oberst E. G. Wang
 • 1917-1931 oberst Georg Prahl Harbitz
Nestkommanderende
 • 1914-1927 major Erik Johannes Ørstad
IV. festningsbataljon
?. bataljon (dekningsstyrke)
 • 1914-1927 major Erik Johannes Ørstad

Agdenes befestninger

V. festningsbataljon

Landfestningene

VI. festningsbataljon

Arméens sanitet

 • 1909-1925 oberst (til 1917)/generalmajor (fra 1917) Hans Daae

Trenkorpset

MARINEN

Kommanderende Admiral

Sjef for Admiralstaben

1. Sjømilitære Distriktskommando, Karljohansvern

2. Sjømilitære Distriktskommando, Marviken pr. Kristiansand

 • 1908-1928 kommandør O. Agensen

3. Sjømilitære Distriktskommando, Bergen

4. Sjømilitære Distriktskommando (opprettet 1915), Trondheim

 • 1915-1917 kommandørkaptein Aasmund Frisak
 • 1917-1921 kommandørkaptein Håkon Moe
 • 1921-1934 sjefen for 3. Sjømilitære Distriktskommando

5. Sjømilitære Distriktskommando (opptettet 1917), Ramsund

 • 1917-1926 kommandørkaptein Per Rolfsen

KILDER

Trykte

Nett