Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Inkeri / Ingerimaa / Ingermanland / Ингерманландия / Ingria

view all

Profiles

 • Sara Samuelintytär Häkänen (deceased)
  Sara mainitaan Skuoritsan kastetiedoissa 28.7.1835 Johann Häkänen. Isä Abraham Gabriels Häkänen, äiti Sara Samuels Lasonen.Kuva 180.
 • Johann Abrahaminpoika Häkänen (1835 - d.)
  Skuoritsa kastetut 1835 28.7. Johann Häkänen s.15.7.1835.Isä Abraham Gabriels Häkänen. Äiti Sara Samuels Lasonen. Kummit; Johann Abraham Kieseli, Joseps Samuels Lasonen, Anna Gabriels Torko. Kuva 180.
 • Lempi-Paula Clarke (1921 - 1988)
  Tuutarin seurakunnan arkisto 1910-1924 II, sivu 56, Kaurasaari Härkkölä Lempi var gift med Tysk medborgare 1943 fältväbeln i Waffen SS Henrik Ostmeyer de bodde då i Tyskland Lempi was married to a Ger...
 • Abraham Gabrielinpoika Häkänen (deceased)
  Abraham mainitaan Skuoritsan kastetiedoissa 1832 kastetaan tytär Justina.
 • Justina Gabrielintytär Häkänen (1832 - 1834)
  Skuoritsa haudatut 1834 21.10. Justina Häkänen k.13.10.1834 ikä 2,5 Jahre. Isä Abraham Gabriels Häkänen. Kuva 245.

This is a cooperation project for genealogical study of Ingrian families – Votian, Izhorian, Finnish, Estonian, Swedish or Russian –, all who have roots in this corner of the world or identify themselves as Ingrians.

Historical Ingria (Finnish: Inkeri or Inkerinmaa; Russian: Ингрия, Ижорская земля or Ингерманландия, Swedish: Ingermanland; Estonian: Ingeri or Ingerimaa) is the geographical area located along the southern shore of the Gulf of Finland, bordered by Lake Ladoga on the Karelian Isthmus in the north and by the River Narva on the border with Estonia in the west.

The Orthodox Izhorians, along with the Votes, are the indigenous people of historical Ingria. With the consolidation of the Kievan Rus and the expansion of the Republic of Novgorod north, the indigenous Ingrians became Greek Orthodox. Ingria became a province of Sweden in the Treaty of Stolbovo in 1617 that ended the Ingrian War, fought between Sweden and Russia. After the Swedish conquest of the area in 1617 the Ingrian Finns, descendants of 17th-century Lutheran emigrants from present-day Finland, became the majority in Ingria. In 1710, following a Russian conquest, Ingria was designated as the Province of St. Petersburg. In the Treaty of Nystad (1721), Sweden formally ceded Ingria to Russia. In 1927 the Soviet authorities designated the area as Leningrad Province. Deportations of the Ingrian Finns started in late 1920s, and Russification was nearly complete by the 1940s. As of 2015, Ingria forms the northwestern anchor of Russia – its "window" on the Baltic Sea – with Saint Petersburg as its centre.

Ingria as a whole never formed a separate state; the Ingrians, understood as the inhabitants of Ingria regardless of ethnicity, can hardly be said to have been a nation, although the Soviet Union recognized their "nationality"; as an ethnic group, the Ingrians proper, Izhorians, are close to extinction together with their language. This notwithstanding, many people still recognize their Ingrian heritage.

Historic Ingria covers approximately the same area as the Gatchinsky, Kingiseppsky, Kirovsky, Lomonosovsky, Tosnensky, Volosovsky and Vsevolozhsky districts of modern Leningrad Oblast as well as the city of Saint Petersburg.


List of parishes & sub-projects

Haapakangas | Hatsina | Hietamäki | Inkere | Jaama | Järvisaari | Kalliviere | Kaprio | Kattila | Keltto | Kolppana | Koprina | Kosemkina | Kupanitsa | Lahta | Lempaala | Liissilä | Markkova | Miikkulainen | Moloskovitsa | Narva | Novasolkka | Oja | Rääpyvä | Retusaari | Ropsu | Saari | Saint Petersburg | Serepetta | Siestarjoki | Skuoritsa | Soikkola | Spankkova | Toksova | Tuutari | Tyrö | Valkeasaari | Venjoki | Vuole


Informational resources, webpages and databases about Ingria and Ingrians:

Archival resources:

Books and publications:

Newspapers:

Maps:

Photos:

https://www.inkeri.fi/wp-content/uploads/2016/02/perhealbumi.pdf

Detta är ett samarbetsprojekt för att genealogiskt studera Ingermanländska släkten - Votiska, Ingriska, Finska, Estniska, Svenska eller Ryska, alla som har rötter i detta hörn av världen eller identifierar sig som Ingermanländare.

Historiska Ingermanland (Finska: Inkeri eller Inkerinmaa; Ryska: Ингрия, Ижорская земля eller Ингерманландия, Estniska: Ingeri eller Ingerimaa) är det geografiska området som ligger utmed den södra stranden av Finska viken, gränsande till sjön Ladoga och Systerbäck (gamla svenska gränsen) på Karelska näset i norr och till Narva å vid Estniska gränsen i väster.

De Ortodoxa Ingrerna, tillsammans med Voterna, är ursprungsbefolkningen i det historiska Ingermanland. När Ruserna etablerade sig i Kiev och Novgorod expanderade norrut blev de ursprungliga Ingermanländarna Grekisk Ortodoxa. Ingermanland blev ett landskap i Sverige vid fredsöverenskommelsen i Stolbova år 1617 vilket gjorde slut på kriget som utkämpades mellan Sverige och Ryssland om Ingermanland. Efter Sveriges erövring av området 1617 kom Ingermanlands finnar, ättlingar till 1600 talets lutherska emigranter från dagens Finland, i majoritet i Ingermanland. 1710, efter en Rysk erövring, blev Ingermanland en provins i St. Petersburg. I freden i Nystad (1721), överlämnade Sverige Ingermanland formelt till Ryssland. 1927 gav Sovjetmyndigheterna området namnet Leningradområdet. Deportationerna av Ingermanlands finnar startade i slutet av 1920-talet, och ryssifieringen var nästan genomförd på 1940-talet. 2015 är Ingermanland Rysslands nordvästra ankare - med "ögat" på Östersjön - med Saint Petersburg i centrum.

Ingermanland blev aldrig en självständig stat; Ingermanländarna, som invånare i Ingermanland oberoende av etnicitet, kan knappast ha kallats en nation, även om Sovjet Unionen erkände deras "nationalitet"; som en etnisk grupp, De ursprunglaga Ingermanländarna, Ingrerna, är på utdöende ihop med sitt språk. Trots det är det många som erkänner deras Ingermanländska ursprung.

Historiska Ingermanland omfattar ungefär samma område som Hatsina, Kingisepps, Kirovs, Lomonosovs, Tosna, Volosova öch Vsevolozhsky distrikt av moderna Leningrad Oblast så väl som staden Sant Petersburg.

Evangelisk Lutherska församlingar i Ingermanland: http://www.inkeri.ru/virt/ (man kan välja (Google?)språk) (med kyrkböcker för en del församlingar)
Samma på finska : http://www.inkeri.fi/virtuaali-inkeri/kylat-seurakunnittain/
Kyrkböcker från 1834-1885 finns på nätet om man registrerar sig: https://www.familysearch.org/search/collection/1469151

Kyrkböcker i St Petersburgs arkiv: https://spbarchives.ru/cgia_publications/-/asset_publisher/HIa8/con...

Tyska ockupationsmaktens förteckningar över byinvånare finns i det estniska riksarkivet: http://ais.ra.ee/index.php?module=202&op=4&tyyp=2&otsing_id=2019031...

Fler länkar och dokumentation finns på engelska

Это совместный генеалогический проект по изучению ингерманландских семей - водьских [1], ижорских [2], финских, эстонских, шведских или русских - всех, кто имеет корни из этих мест или идентифицирует себя как ингерманландцы.

Ингерманландия (wikipedia)

[1] Водь - малочисленный, исчезающий финно-угорский народ в России, коренное население Ленинградской области

[2] Ижоры- финно-угорский народ, один из коренных малочисленных народов России

Историческая Ингерманландия (финский: Inkeri или Inkerinmaa; русский: Ингрия, Ижорская земля или Ингерманландия, шведский: Ingermanland; эстонский: Ingeri или Ingerimaa) - географический район, расположенный вдоль южного берега Финского залива, граничащий с Ладожским озером по Карельскому Перешейку на севере и рекой Нарвой на границе с Эстонией на западе.

Православные ижорцы, наряду с народом водь, являются коренным naseleniem исторической Ингерманландии. С объединением Киевской Руси и расширением Новгородской республики на север коренные ингерманландцы стали православными. Ингерманландия стала частью Швеции по Столбовскому мирному договору 1617 года, положившему конец Русско-шведская война (1610—1617). После завоевания этой территории шведами в 1617 году ингерманландские финны, потомки лютеранских переселенцев 17-го века из современной Финляндии, стали основным населением в Ингерманландии. В 1710 году, после победы русских, Ингерманландия вошла в состав Санкт-Петербургский губернии. По Ништадтскому мирному договору (1721 г.) Швеция официально уступила Ингерманландию России. В 1927 году советские власти присоеденили этот регион к Ленинградской области. Депортация ингерманландских финнов началась в конце 1920-х годов и русификация населения была почти завершена к 1940-м годам. По состоянию на 2015 год «Ингерманландия» формирует северо-западный «форпост» России - её «окно» в Балтийское море - с центром в Санкт-Петербурге.

Ингерманландия в целом никогда не образовывала отдельного государства; ингерманландцев, как жителей Ингрии, независимо от этнической принадлежности, вряд ли можно назвать нацией, хотя Советский Союз признал их как отдельную «национальность», как этническую группу. В настоящее время ингерманландцы, ижорцы, находятся на грани исчезновения вместе с их языком. Несмотря на это, многие люди все ещё признают своё ингерманландское происхождение, но чистых ингермаладцев практически не осталось

Историческая Ингерманландия это те земли, что сегодня входят в состав Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Тосненского, Волосовского и Всеволожского районов современной Ленинградской области, а также города Санкт-Петербург.


Перечень приходов & проектов

Haapakangas | Hatsina | Hietamäki | Inkere | Jaama | Järvisaari | Kalliviere | Kaprio | Kattila | Keltto | Kolppana | Koprina | Kosemkina | Kupanitsa | Lahta | Lempaala | Liissilä | Markkova | Miikkulainen | Moloskovitsa | Narva | Novasolkka | Oja | Rääpyvä | Retusaari | Ropsu | Saari | Saint Petersburg | Serepetta | Siestarjoki | Skuoritsa | Soikkola | Spankkova | Toksova | Tuutari | Tyrö | Valkeasaari | Venjoki | Vuole


Cсылки и источники информации:

Информационные ресурсы, веб-страницы и базы данных об Ингерманландии и ингерманландцах :

Архивные источники:

Книги и публикации:

Публикации в прессе:

Карты:

Фотографии:

This is a cooperation project for genealogical study of Ingrian families – Votian, Izhorian, Finnish, Estonian, Swedish or Russian –, all who have roots in this corner of the world or identify themselves as Ingrians.

Historical Ingria (Finnish: Inkeri or Inkerinmaa; Russian: Ингрия, Ижорская земля or Ингерманландия, Swedish: Ingermanland; Estonian: Ingeri or Ingerimaa) is the geographical area located along the southern shore of the Gulf of Finland, bordered by Lake Ladoga on the Karelian Isthmus in the north and by the River Narva on the border with Estonia in the west.

The Orthodox Izhorians, along with the Votes, are the indigenous people of historical Ingria. With the consolidation of the Kievan Rus and the expansion of the Republic of Novgorod north, the indigenous Ingrians became Greek Orthodox. Ingria became a province of Sweden in the Treaty of Stolbovo in 1617 that ended the Ingrian War, fought between Sweden and Russia. After the Swedish conquest of the area in 1617 the Ingrian Finns, descendants of 17th-century Lutheran emigrants from present-day Finland, became the majority in Ingria. In 1710, following a Russian conquest, Ingria was designated as the Province of St. Petersburg. In the Treaty of Nystad (1721), Sweden formally ceded Ingria to Russia. In 1927 the Soviet authorities designated the area as Leningrad Province. Deportations of the Ingrian Finns started in late 1920s, and Russification was nearly complete by the 1940s. As of 2015, Ingria forms the northwestern anchor of Russia – its "window" on the Baltic Sea – with Saint Petersburg as its centre.

Ingria as a whole never formed a separate state; the Ingrians, understood as the inhabitants of Ingria regardless of ethnicity, can hardly be said to have been a nation, although the Soviet Union recognized their "nationality"; as an ethnic group, the Ingrians proper, Izhorians, are close to extinction together with their language. This notwithstanding, many people still recognize their Ingrian heritage.

Historic Ingria covers approximately the same area as the Gatchinsky, Kingiseppsky, Kirovsky, Lomonosovsky, Tosnensky, Volosovsky and Vsevolozhsky districts of modern Leningrad Oblast as well as the city of Saint Petersburg.


List of parishes & sub-projects

Haapakangas | Hatsina | Hietamäki | Inkere | Jaama | Järvisaari | Kalliviere | Kaprio | Kattila | Keltto | Kolppana | Koprina | Kosemkina | Kupanitsa | Lahta | Lempaala | Liissilä | Markkova | Miikkulainen | Moloskovitsa | Narva | Novasolkka | Oja | Rääpyvä | Retusaari | Ropsu | Saari | Saint Petersburg | Serepetta | Siestarjoki | Skuoritsa | Soikkola | Spankkova | Toksova | Tuutari | Tyrö | Valkeasaari | Venjoki | Vuole


Informational resources, webpages and databases about Ingria and Ingrians:

Archival resources:

Books and publications:

Newspapers:

Maps:

Photos:

https://www.inkeri.fi/wp-content/uploads/2016/02/perhealbumi.pdf