Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Mečislovas Nurkas (1895 - 1942)
  Mečislovas Nurkas gimė Pociūnuose 1895 m. sausio 1 dieną. Pociūnai kaimas – Radviliškio rajono rytuose, prie kelio Šiauliai – Panevėžys, 6 km. į vakarus nuo Smilgių. Stovi Dambavos Dievo Apvaizdos ba...
 • Silvestras Žukauskas (1860 - 1937)
  Silvestras Žukauskas (1860 m. gruodžio 31 d. Poškiečiai-Dovainiškiai, Pakruojo valsčius, Šiaulių apskritis – 1937 m. lapkričio 26 d. Davalgonyse, palaidotas Kauno evangelikų kapinėse) – Lietuvos valsty...
 • Antanas Juozapavičius (1894 - 1919)
  Karininkas Minimas 1918 m. Antanas Juozapavičius, paliko ryškų pėdsaką kovų už Lietuvos nepriklausomybę istorijoje. Nors karininko Antano Juozapavičiaus gyvenimas buvo tik meteoro žybsnis anà sun...
 • Kostas Daugirdas h. Gulbė (1855 - 1928)
  Konstanty Dowgird Owner of Pernarow, Lithuania. Very tall, almost 7 feet. In 1918 member of first independent Lithuanian government. Personal friend of Lithuanian President Antanas Smetona.
 • Ignacas Burkus (1917 - 1943)

If in your family tree you have persons who were Lithuanian Army Officers, please add them to this project. It would be great if within profile description there would be brief biography.

Within opened profile page use the 'Actions' button to "Add to project". Select this project (you must be on the list of collaborators in this project to see it on the selection list). You may add any public profile that you have permission to edit. If you do not have permission to edit the profile, a request is sent to the profile manager to add the profile to the project.

Note: Only public profiles may be added to projects.

Jei jūsų giminės medyje yra Lietuvos kariuomenės karininkų - pridėkite juos prie šio projekto. Būtų šaunu, kad pridedami karininkai turėtų savo istorinį aprašymą.

Atidarytame profilio puslapyje spauskite mygtuką "Veiksmai" ir pasirinkite paskyrą "Pridėti prie projekto". Pasirinkite šį projektą (jūs turite būti šio projekto bendradarbių tarpe, kad matyti jį atrankos sąraše). Jūs galite pridėti bet kokį viešąjį profilį, kurį turite leidimą redaguoti. Jei jūs neturite leidimo redaguoti profilio, prašymas bus siunčiamas profilio Vadybininkui pridėti profilį prie projekto.

Pastaba: tik viešieji profiliai gali būti įtraukti į projektus.

Proszę dodac osoby, które były w Armii Litewskiej, do tego projektu. Byłoby wspaniale, gdyby w opisie profilu znajdowała się krótka biografia.

W otwartej stronie profilu użyj przycisku "Akcje", aby "Dodaj do projektu". Wybierz ten projekt (musisz być na liście współpracowników w tym projekcie, aby zobaczyć go na liście wyboru). Możesz dodać tylko publiczny profil, do którego masz uprawnienia do edytowania. Jeśli nie masz uprawnień do edytowania profilu, do menedżera profilu zostanie wysłane żądanie, aby dodać profil do projektu.

Uwaga: do projektów mogą być dodane tylko profile publiczne.

Если в вашем дереве есть профили Литовских офицеров - пожалуйста добавьте их к этому проекту. Было бы неплохо хотябы кратко описать их личную биографию.

Откройте страницу профиля, нажмите на кнопку «Действия» и выберите строчку «Добавить в проект». Выберите проект (вы должны быть в числе соавторов проекта, чтобы увидеть его в списке выбора). Вы можете добавить любой общедоступный профиль, на который у вас есть разрешение на редактирование. Если у вас нет разрешения на редактирование профиля, заявка будет отправлена менеджеру профиля.

Примечание: только общедоступные профили могут быть включены в проекты.