Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Petras Jurgaitis (1894 - 1959)
  Lietuvos karinis ir visuomenės veikėjas, pulkininkas, savivaldybininkas. Minimas 1909 m. gruodžio men. Krikštatėvai (Joniškėlio RBK) - Juozapas Rauckis, Regina Petkevičienė ? Stipinų
 • Vladas Rastauskas (1898 - 1969)
  Vladas Rastauskas mirė Kaiserslauterno miesto ligoninėje 1969 gruodžio 23. Palaidotas gruodžio 31 Kaiserslauterno kapinėse. Laidotuvių apeigas atliko kun. Br. Liubinas, vainikus padėjo 2040 ir 8593 LS ...
 • Viktoras Rastauskas (1892 - d.)
  [ )] Rastauskas Viktoras, Juozo sūnus Gimė 1892 10 15 Skardupių k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 10 10–1921 05 10. 1929 m. gyv. Alvito vls. Rudiškių k. Apdovanoji...
 • Jonas Jakubonis (1907 - 1944)
  Jonas Jakubonis gimė 1907 03 08 Balzieriškio vnk. - žuvo Panevėžyje 1944 07 10, nušautas vokiečių kariškio. 1929 m. baigė Biržų mokyklą, o 1931 m. - karo mokyklą. Turėdamas jaunesniojo leitenanto laips...
 • Jurgis Rastauskas (1906 - 1942)
  Jaunesnis leitenantas

If in your family tree you have persons who were Lithuanian Army Officers, please add them to this project. It would be great if within profile description there would be a brief biography.

In 1940 Lithuanian armed forces had 17 general officers, 1800 officers, 30 078 non-comissioned officers and soldiers Source: Lithuanian Armed Forces

Ranks of officers were

 • Lieutenant
 • Senior lieutenant
 • Captain
 • Lieutenant colonel
 • Colonel
 • Lieutenant general
 • General officer

Source 1919 m. The order for Lithuanian Army

Within opened profile page use the 'Actions' button to "Add to project". Select this project (you must be on the list of collaborators in this project to see it on the selection list). You may add any public profile that you have permission to edit. If you do not have permission to edit the profile, a request is sent to the profile manager to add the profile to the project.

Note: Only public profiles may be added to projects.

Jei jūsų giminės medyje yra Lietuvos kariuomenės karininkų - pridėkite juos prie šio projekto. Būtų šaunu, kad pridedami profiliai turėtų savo istorinį aprašymą.

1940 m. kariuomenę sudarė 3 pėstininkų divizijos (9 pulkai), 3 kavalerijos, 4 artilerijos pulkai, karo aviacija, 1 ryšių ir 2 inžinerijos batalionai, priešlėktuvinės apsaugos, automobilių ir šarvuočių rinktinės, karo laivynas (1 minų gaudytojas). Tuo metu kariuomenėje tarnavo 17 generolų, 1800 karininkų, 30 078 puskarininkiai ir kareiviai. Šaltinis: Lietuvos kariuomenė.

Galimas projekto šaltinis: Knygų serija Lietuvos kariuomenės karininkai 1918 - 1953. Suvestinė Lietuvos bibliotekų duomenų bazė

Karininkų laipsniai

 • Leitenantas
 • Vyresnysis Leitenantas
 • Kapitonas
 • Majoras
 • Pulkininkas - Leitenantas
 • Pulkininkas
 • Generolas - Leitenentas
 • Generolas

Šaltinis 1919 m. Įsakymas Lietuvos Kariuomenei

Atidarytame profilio puslapyje spauskite mygtuką "Veiksmai" ir pasirinkite paskyrą "Pridėti prie projekto". Pasirinkite šį projektą (jūs turite būti šio projekto bendradarbių tarpe, kad matyti jį atrankos sąraše). Jūs galite pridėti bet kokį viešąjį profilį, kurį turite leidimą redaguoti. Jei jūs neturite leidimo redaguoti profilio, prašymas bus siunčiamas profilio Vadybininkui pridėti profilį prie projekto.

Pastaba: tik viešieji profiliai gali būti įtraukti į projektus.

Proszę dodac osoby, które były w Armii Litewskiej, do tego projektu. Byłoby wspaniale, gdyby w opisie profilu znajdowała się krótka biografia.

W otwartej stronie profilu użyj przycisku "Akcje", aby "Dodaj do projektu". Wybierz ten projekt (musisz być na liście współpracowników w tym projekcie, aby zobaczyć go na liście wyboru). Możesz dodać tylko publiczny profil, do którego masz uprawnienia do edytowania. Jeśli nie masz uprawnień do edytowania profilu, do menedżera profilu zostanie wysłane żądanie, aby dodać profil do projektu.

Uwaga: do projektów mogą być dodane tylko profile publiczne.

Если в вашем дереве есть профили Литовских офицеров - пожалуйста добавьте их к этому проекту. Было бы неплохо хотябы кратко описать их личную биографию.

Откройте страницу профиля, нажмите на кнопку «Действия» и выберите строчку «Добавить в проект». Выберите проект (вы должны быть в числе соавторов проекта, чтобы увидеть его в списке выбора). Вы можете добавить любой общедоступный профиль, на который у вас есть разрешение на редактирование. Если у вас нет разрешения на редактирование профиля, заявка будет отправлена менеджеру профиля.

Примечание: только общедоступные профили могут быть включены в проекты.