Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Burgemeesters in FRIESLAND nl.

Project Tags

view all

Profiles

 • Jacob Molenaar (1858 - 1926)
  1901-1917 : Burgemeester VLIELAND - Friesland
 • Willem Hellema (1831 - 1906)
  * wiewaswie.nl *Bruidegom: Willem Hellema *Geboorteplaats:Achlum, gemeente Franekeradeel*Leeftijd:33 jaar*Vader van de bruidegom: Hendrik Doekes Hellema*Moeder van de bruidegom:Magdeltje Beekhuis*Bruid...
 • Titus Marius ten Berge (1866 - 1949)
  1897-1915 : Burgemeester WORKUM 1915-1931 : Burgemeester FRANEKERADEEL
 • Joseph Noyon (c.1737 - 1796)
 • Dirk Woltman (1836 - 1908)
  1891-1908 : Burgemeester AENGWIRDEN - Friesland
NLD: Politiek ‧ Bestuur ‧ Rechtspraak

BURGEMEESTERS in Friesland ‧ 1851-heden ‧

bevat ook:

GRIETMANNEN in Friesland ‧ 16e eeuw-1851 ‧

Voor Nederlandse burgemeesters van andere provincie zoekt u in Burgemeesters INGroningen nl.Friesland • [http://www.gen

i.com/projects/index/12993 Drenthe] • Overijssel • FLEVOLAND nl. • GelderlandUtrechtNoord-HollandZuid-HollandZeelandNoord-BrabantLimburg • Weet U slechts dat het door u beheerde profiel wel burgemeester was, maar niet waar? Gebruik dan het project • Burgemeesters in de familie om het te parkeren totdat die persoon exacter te plaatsen is. Voor diverse grote steden bestaan inmiddels aparte projectpagina's, die U vindt met de aanduiding : Burgemeesters VAN … bijvoorbeeld: Amsterdam, Groningen, Middelburg... etc.

Nota BENE ! In Nederland is de bestuurlijke indeling in de loop der tijden soms drastisch gewijzigd mede als gevolg van wets-wijzigingen 'gemeentelijke herindeling'. Gemeente-namen kunnen nu van wijken of stads-delen blijken te zijn.
De topografie van de provincie Friesland kende -van toen tot ooit- onder-verdeling naar 'gewesten' in de benaming van KWARTIEREN:
OOSTERGO met dorpen: Holwerd ‧ Ternaard ‧ Wierum ‧ Nes ‧ Hantumhuizen ‧ Hantum ‧ Hantumer Uitburen ‧ Hiaure ‧ Betterwird ‧ Bornwerderhuizen ‧ Bornwerd , Raard ‧ Foutgum ‧ Brantgum ‧ Waaxens ‧
Zevenwouden
Westergo
en er maken enkele Wadden-eilanden -Ameland-Schiermonnikoog-Rottum-Terschelling deel uit van deze bestuursregio.


NOG TOEVOEGEN: Menaldumadeel - Wymbritseradeel - Ooststellingwerf - etc.

ONTBREEKT NOG: WORKUM - ...

▶ LEEUWARDEN ~ LJOUWERT ‧

▶ BAARDERADEEL ‧ Kwartier WESTERGO ‧

 • 1510-1512 : Juw DEKAMA ‧ c.1450-1523 ‧
 • 1512-1669 : geen gegevens beschikbaar ‧ informatie welkom ‧
 • 1669-1701 : Ernst Mockema van HARINXMA thoe SLOOTEN ‧ x ‧
 • 1701-1708 : Pieter Edzard van HARINXMA thoe SLOOTEN ‧ x ‧
 • 1708-1722 : Ernst Mockema van HARINXMA thoe SLOOTEN ‧ x ‧
 • 1722-1733 : Hans Willem van AYLVA I ‧ x ‧
 • 1734-1747 : Tjaard van AYLVA ‧ x ‧
 • 1747-1751 : Hans Willem van AYLVA II ‧ x ‧
 • 1752-1787 : Ernst Frans van AYLVA ‧ x ‧
 • 1788-1795 : Hans Willem van AYLVA van WAARDENBURG en NEERIJNEN ‧ 1751-1827 ‧
 • 1795-1816 : Franse tijd : geen grietman
 • 1816-1834 : Bernhardus BUMA ‧ 1770-1838 ‧
 • 1834-1848 : Wybe Bernhardus BUMA ‧ 1807-1848 ‧
 • 1848-1851 : Egidius Daniel van BEYMA ‧ 1811-1894 ‧ laatste grietman
1851 : invoering gemeentewet -Thorbecke- met burgemeester
 • 1851-1872 : Egidius Daniel van BEYMA ‧ 1811-1894 ‧ eerste bm. ‧
 • 1872-1885 : Willem Gruno Meijer ANDREAE ‧ 1839-1885 ‧
 • 1885-1890 : Jan Pelletier ENGELMAN ‧ 1843-1907 ‧
 • 1890-1907 : K.R. VELSTRA ‧ x ‧
 • 1907-1920 : Jan C. HANEKAMP van HARINXMA ‧ x ‧
 • 1920-1928 : Einte van DOUWEN ‧ x ‧
 • 1928-1936 : Willem Johan Hendrik Hora SICCAMA, jhr. ‧ 1886-1959 ‧
 • 1937-1941 : Wytse HOEKSTRA ‧ 1907-1982 ‧
 • 1942-1943 : G.W. FRIJLING ‧ x ‧
 • 1943-1945 : W.S. de VRIES ‧ x ‧
 • 1945-1950 : Wytse HOEKSTRA ‧ 1907-1982 ‧
 • 1950-1963 : Luitzen Gauke BOELENS ‧ 1920-1990 ‧
 • 1964-1981 : Pouwel KUIPER ‧ 1928-1997 ‧
 • 1981-1984 : Hendrik HOFSTRA ‧ 1923-1993 ‧
1984 : gemeentelijke herindeling opname in gem. Littenseradeel
 • 1984-2000 : Johan Olaf Ernst OLDENZIEL ‧ 1939 ‧
 • 2000-hden : Johanneke LIEMBURG ‧ 1952 ‧

▶ SNEEK ~ SNITS

▶ FRANEKERADEEL ‧

1851 : invoering gemeentewet -Thorbecke- grietman wordt burgemeester ‧
 • 1851-1876 : Ulbo Jetze Heerma van BEYMA thoe KINGMA ‧ 1821-1876 ‧ eerste bm. ‧
 • 1876-1885 : Jan van BEYMA, jhr. ‧ 1848-1900 ‧
 • 1885-1893 : Cornelis Douwes van der WEG ‧ 1834-1893 ‧
 • 1893-1915 : A. Draisma de VRIES ‧ 1843-1936 ‧
 • 1915-1931 : Titus Marius ten BERGE ‧ 1866-1949 ‧
 • 1931-1944 : Wijbren ELGERSMA ‧ 1896-1960 ‧
 • 1944-1945 : Kornelis Jan van der VLIS ‧ 1907-x ‧
 • 1945-1952 : Wijbren ELGERSMA ‧ 1896-1960 ‧
 • 1952-1959 : Frederik Willem STEENHUISEN ‧ 1893-1969 ‧
 • 1959-1971 : Rinze Frederik Hendrik HEMPENIUS, mr. ‧ 1918-1982 ‧
 • 1971-1993 : Siebold Jan HARTKAMP, mr. ‧ 1938 ‧
 • 1993-2010 : Maria Janna -marian- HAVEMAN ‧ 1946 ‧
 • 2010-hden : Fred VEENSTRA, mr. ‧ 1962 ‧

HARLINGEN ~ HARNS

 • 1582-1637 : ZIE :
 • 1637-1808 : geen gegevens beschikbaar
 • 1808-18-x : Claes BLOK ‧ x ‧
 • 1814-18xx : Willem SANDT van NOOTEN ‧ ‧
 • 1820-1823 : Wieger HARMS ‧ x ‧
 • 1823-1830 : Wijbe Jacobs HANEKUYK ‧ x ‧
 • 1830-1833 : D.C. ZIJLSTRA ‧ x ‧
 • 1833-1847 : J. RODENHUIS ‧ x ‧
 • 1847-1850 : Sjoers Simons WIJMA ‧ x ‧
 • 1850-1863 : Pieter ADAMA ZIJLSTRA ‧ 1810-1863 ‧
 • 1864-1867 : Sybrand HINGST ‧ 1824-1906 ‧
 • 1867-1883 : Willem Hendrik Feije van HEEMSTRA, baron ‧ 1844-1920 ‧
 • 1883-1893 : Helenus Marinus SPEELMAN, jhr. ‧ x ‧
 • 1893-1896 : Jean Philippe WESSELINK ‧ 1845-1931 ‧
 • 1896-1914 : Johan HORA ADEMA ‧ 1843-1938 ‧
 • 1914-1926 : Nicolaas SIMONSZ ‧ x ‧
 • 1926-1938 : L.A. van der STOK ‧ x ‧
 • 1938-1943 : A.E. -thony- HANNEMA ‧ x ‧
 • 1943-1943 : J.J. KROL ‧ x ‧
 • 1943-1945 : P.J.E. DEKKER ‧ x ‧ NSB
 • 1945-1951 : A.E. 'Thony' HANNEMA ‧ x ‧
 • 1952-1971 : Berend NAUTA ‧ 1906-1988 ‧
 • 1971-1981 : Hans Idskes de HAAN ‧ 1925-2006 ‧
 • 1981-1989 : Egbert STEENBEEK ‧ 1932 ‧
 • 1989-1998 : Berend Pieter JANSEMA ‧ 1943 ‧
 • 1998-1998 : Gijsbert Johan te LOO ‧ 1928-2017 ‧
 • 1998-2006 : Chris ARLMAN ‧ 1944-2008 ‧
 • 2006-2012 : Paul H.M. SCHEFFER ‧ 1948 ‧
 • 2012-hedn : W.R. -roel- SLUITER ‧ 1954 ‧

▶ BARRADEEL

grietmannen
 • 17-x-1722 : Hans Willem van AYLVA, baron ‧ 1695-1722 ‧
 • 1722-x : Geen gegevens beschikbaar
 • x-1816 : Hans Willem van AYLVA, baron ‧ x ‧
 • 1816-1834 : Bernardus BUMA ‧ 1770-1838 ‧
 • 1834-18-x : [ Wibo Bernardus BUMA] ‧ x ‧
 • 18-x-1851 : Geen gegevens beschikbaar
burgemeesters
 • 1851-1851 : L.G. HILBIDA ? ‧ x ‧
 • 1851-1857 : Epeus MANGER CATS ‧ 1822-1896 ‧
 • 1857-1866 : Tjalling Minne Watze Els baron COLLOT D'ESCURY ‧ 1825-1887 ‧
 • 1866-1876 : Frans FEYTAMA TJALLINGII ‧ 1826-1899 ‧
 • 1876-1897 : Coert van DALSEN FONTEIN ‧ 1842-1897 ‧
 • 1898-1922 : Luitzen Walles de VRIES ‧ 1849-1928 ‧
 • 1922-1942 : Bauke ANEMA ‧ x ‧
 • 1942-1945 : Klaas N. OKKINGA ‧ x ‧
 • 1945-1963 : Jan DUKER ‧ x ‧
 • 1963-1975 : Willem Karel de ROOS ‧ 1924-1987 ‧
 • 1975-1984 : Woutertje Willy VEENHOF ‧ 1929 ‧ 1ste ♀ bm. Friesland ‧

▶ DRACHTEN ‧

zie ook : gem. SMALLINGERLAND

▶ HEERENVEEN ~ IT HEARRENFEAN

 • 1934-1946 : Jochum J.G.S. FALKENA ‧ x ‧
 • 1946-1963 : Gerrit Hendrik KUPERUS ‧ 1897-1976 ‧
 • 1963-1969 : Hendrik HUISMAN ‧ x ‧
 • 1969-1984 : Hendricus HELLINGA ‧ 1923-1990 ‧ bm.Leeuwarderadeel
 • 1984-1993 : Herman Bernard REINDERS ‧ 1937 ‧
 • 1993-2011 : Petrus Marinus Maria -peter- M.M. de JONGE ‧ 1952 ‧
 • 2011-anno : Tjeerd Jan van der ZWAN ‧ 1954 ‧

▶ HENNAARDERADEEL

 • 1850-1868 : Cornelis Wichers WIERDSMA ‧ ‧ tot 1851 als grietman
 • 1868-1875 : Ype RODENHUIS Yzn. ‧ ‧ 1875:veroordeling tot 7 jr gevangenisstraf
 • 1875-1878 : Julius Vitringa COULON ‧ 1824-1878 ‧ bm.Sloten
 • 1878-1882 : Wijtze J. BEKKER ‧ ‧ bm.Bedum-Achtkarspelen
 • 1882-1898 : E. de GRAVE ‧ ‧
 • 1898-1905 : Wiardus Willem Hopperus BUMA ‧ 1865-1934 ‧
 • 1905-1911 : C.W. HOPSTER ‧ ‧ bm.Oudkarspel
 • 1911-1941 : Ruurd KUIPERS ‧ ‧
 • 1942-1944 : Kornelis Jan van der VLIS ‧ 1907-x ‧ NSB bm.Franeker-het Bildt
 • 1944-1945 : S.A. de JONG ‧ ‧ NSB
 • 1945-1957 : Johannes Klaas van HOUT ‧ 1905-1972 ‧ bm.Wymbritseradeel
 • 1957-1973 : Ruurd ALTA ‧ 1908-1987 ‧ bm.Sloten
 • 1973-1981 : Meinte Jelles ABMA ‧ 1930-x ‧ bm.Wonseradeel
 • 1981-1984 : Geert Frederik EIJGELAAR ‧ 1927 ‧ bm.Lemsterland

▶ JOURE ~ DE JOUWER

▶ FRANEKER ~ FRJENTSJER

▶ DOKKUM

 • 1811-1814 : Taco SCHONEGEVEL ‧ 1756-1819 ‧ maire
 • 1813-1824 : Alle Fransen KLAVER ‧ ‧
 • 18xx-18xx : Gerardus RIEMERSMA ‧ ‧
 • 18xx-18xx : Oege GOSLINGS ‧ 1754-1828 ‧ in ieder geval in 1816
 • 18xx-18xx : Hotze van ASSEN ‧ ‧ in ieder geval in 1816
 • 1818-1819 : Taco SCHONEGEVEL ‧ 1756-1819 ‧
 • 1819-1821 : Willem Roelof van der WEIDE ‧ 1788-1860 ‧
 • 1823-1832 : Reinder van KLEFFENS ‧ ‧
 • 1832-1847 : Willem Roelof van der WEIDE ‧ 1788-1860 ‧
 • 1848-1852 : Gerrit Jan de FEYFER ‧ 1799-1867 ‧
 • 1853-1858 : Ernst JONGSMA ‧ ‧
 • 1858-1866 : Anne POSTHUMA ‧ 1807-1866 ‧
 • 1867-1910 : Doederus de VRIES ‧ 1833-1910 ‧ 1863:lid gemeenteraad-laatste Friese bm.die tevens raadslid was
 • 1910-1945 : Albert JONKER ‧ ‧
 • 1946-1970 : Sybren van TUINEN ‧ ‧ bm.Kampen
 • 1970-1976 : Jacobus Pieter MIEDEMA ‧ 1934-1994 ‧ bm.Winsum-bm.Baarn
 • 1976-1984 : Haije SYBESMA ‧ 1938 ‧

▶ WOLVEGA ~ WOLVEGEA

▶ LEMMER ~ DE LEMMER

Het Kwartier OOSTERGO is het totaal van grietenijen-steden: • Achtkarspelen • Dantumadeel • Ferwerderadeel • Idaarderadeel • Kollumerland & Nieuwkruisland • Leeuwarderadeel • Oostdongeradeel • Rauwerderhem • Smallingerland • Tietjerksteradeel • Westdongeradeel •

▶ ACHTKARSPELEN

grietmannen
 • c1500 : Schelte SCHELTINGA ‧ x ‧
 • c1506 : Botte HERBRANDA ‧ x ‧
 • c1508-c1510 : Lieuwe LIJEUWEMA ‧ x ‧
 • 1517-15-x : Sijth ALLAMA ‧ x ‧
 • c1540 : Sittie BOELIS ‧ x ‧
 • c1549-1574 : Lieuwe JELGERSMA ‧ x-1581 ‧
 • c1575-c1580 : Hector JELGERSMA ‧ x ‧ zv.vorige ‧
 • c1581 : Haijo van HERBRANDA ‧ x ‧
 • c1593 : Feijco van HERBRANDA ‧ x ‧ zv.vorige? ‧
 • 1618-1637 : Tjerk van BOELENS ‧ x ‧
 • 1637-1639 : Pieter van BOELENS ‧ x-1639 ‧ zv.vorige ‧
 • 1639-1648 : Tjerk van BOELENS ‧ x ‧ na overlijden zn ‧
 • 1648-c1653 : Livius van BOELENS ‧ x ‧ bv.-o-zv. Pieter vB. ‧
 • 1653-1670 : Livius van SCHELTINGA ‧ 1632-1670 ‧
 • 1670-1673 : Tarquinius van BOELENS ‧ c.1630-1673 ‧ zv.Livius vB. ? ‧
 • 1673-1677 : Petrus van MEJONTSMA ‧ x-1677 ‧
 • 1677-1688 : Isaäk de SCHEPPER ‧ x-1688 ‧
 • 1688-1712 : Eelco van HAERSMA ‧ 1667-1712 ‧
 • 1712-1740 : Arend van HAERSMA ‧ x-1740 ‧ zv.vorige ‧
 • 1740-1763 : Aulus van HAERSMA ‧ x-1763 ‧ halfbv.vorige ‧
 • 1764-1795 : Daniël de BLOCQ van HAERSMA ‧ 1732-1814 ‧
 • 1795-1816 : Franse tijd : geen grietman ‧
 • 1816-1839 : Sybrand van HAERSMA ‧ 1766-1839 ‧
 • 1839-1851 : Daniël de BLOCQ van HAERSMA de WITH ‧ 1797-1857 ‧
1851 : invoering gemeentewet -Thorbecke- grietman wordt burgemeester
 • 1851-1857 : Daniël de BLOCQ van HAERSMA de WITH ‧ 1797-1857 ‧
 • 1857-1870 : Volkert Adrianus Heringa van HAERSMA de WITH ‧ 1831-1909 ‧
 • 1870-1877 : Willem HELLEMA ‧ 1831-1906 ‧
 • 1877-1882 : Frederik WITTEVEEN ‧ x ‧
 • 1882-1917 : Wijtze BEKKER ‧ x-1917 aug25 ‧
 • 1917-1941 : Pier ERINGA ‧ x ‧
 • 1942-1949 : Dirk MATZER van BLOOIS ‧ 1907-1991 ‧
 • 1950-1966 : Hans van EK ‧ x ‧
 • 1966-1976 : Huibert OTTEVANGER ‧ 1911-1996 ‧
 • 1976-1991 : Geert van VEENEN ‧ 1930-2005 ‧
 • 1991-2002 : Bernard SCHMIDT ‧ 1941 ‧
 • 2002-2007 : Louis Jacobus LYKLEMA ‧ 1946 ‧
 • 2007-2011 : Tjeerd Jan van der ZWAN ‧ 1954 ‧
 • 2011-2013 : Piet ADEMA ‧ 1964 ‧
 • 2013-anno : Gerben GERBRANDY ‧ 1952 ‧

▶ DANTUMADEEL

 • c.1500 : Syds Scheltes TJAERDA ‧ x-1546 ‧
 • 1725-17-x : Michael Onuphrius thoe SCHWARTZENBERG en HOHENLANSBERG ‧ 1695-1758 ‧
 • 1782-1812 : Petrus Adrianus BERGSMA ‧ 1743-1824 ‧
 • 1812-1851 : geen gegevens
 • 1851-1876 : Douwe Jan Vincent van SYTZAMA ‧ 1816-1886 ‧
 • 1876-1880 : Hubert Herman Adriaan Jan de GEER ‧ c.1849-1909 ‧ ?
 • 1880-1915 : Claas WIERINGA ‧ 1852-1916 ‧
 • 1915-1939 : Ties NAUTA ‧ 1872-1952 ‧
 • 1939-1945 : Hidde FRANKENA ‧ ‧
 • 1945-1965 : Pieter Taekes van der HERBERG ‧ ‧
 • 1965-1971 : Ruurd FABER ‧ 1912-1992 ‧
 • 1971-1983 : Ebele TALSTRA ‧ 1920-1987 ‧
 • 1983-1989 : Jacob Maarten MARIS ‧ 1924-2012 ‧
 • 1989-1995 : Bartele VRIES ‧ 1942 ‧
 • 1996-2004 : Jan Lukas EGGENS ‧ 1943-2015 ‧
 • 2004-2014 : Arie AALBERTS ‧ 1952 ‧
 • 2014-2017 : Klaas Sikko HELDOORN ‧ 1956 ‧
 • 2017-anno : Klaas AGRICOLA ‧ ‧

▶ FERWERDERADEEL

grietmannen=
 • 1582-1592 : Doeke van AYSMA, jhr. ‧ x ‧
 • 1592-1614 : Taco van AYLVA, jhr. ‧ x ‧
 • 1614-1636 : Rienk van BURMANIA, jhr. ‧ x ‧
 • 1636-1649 : Epo van DOUMA, jhr. ‧ x ‧
 • 1649-1679 : Barthold van DOUMA, jhr. ‧ x ‧
 • 1679-1697 : Binnert Heringa van GROVESTINS, jhr. ‧ x ‧
 • 1697-1701 : Frederik van GROVESTINS, jhr. ‧ x ‧
 • 1701-1709 : Edzard van BURMANIA, jhr. ‧ x ‧
 • 1709-1722 : Binnert Heringa van GROVESTINS, jhr. ‧ x ‧
 • 1722-1729 : Allard van BURUM, jhr. ‧ x ‧
 • 1729-1770 : Horatius Hiddema van KNYFF ‧ x ‧
 • 1770-1790 : Imilius Josinus de SCHEPPER ‧ x ‧
 • 1790-1795 : Frans Pieter Willem van SCHUILENBURG ‧ x ‧
 • 1795-1816 : Franse tijd : geen grietman ‧
 • 1816-1841 : Christiaan WESTENBERG ‧ x ‧
 • 1841-1851 : Jan ALBARDA ‧ x ‧ laatste grietman ‧
1851 : invoering gemeentewet -Thorbecke- grietman wordt burgemeester ‧
 • 1851-1852 : Jan ALBARDA ‧ x ‧ 1ste bm. ‧
 • 1853-1868 : Rienk Jans van der LEIJ ‧ x ‧
 • 1869-1878 : Imilius Josinus Hendrik Willem van ANDRINGA de KEMPENAAR ‧ 1844-1895 ‧
 • 1879-1914 : Johannes Jacobus CANNEGIETER, Hendrikszoon ‧ x ‧ bm.Wedde
 • 1915-1917 : Ferdinand François de SMETH ‧ 1887-1939 ‧
 • 1918-1932 : Lodewijk WEZEMAN ‧ x ‧
 • 1933-1959 : Gerardus Willem Hendrik ESSELINK ‧ 1894-1966 ‧
 • 1959-1959 : Jan Mathieu Henry van HEEMSTRA, baron ‧ x ‧
 • 1960-1976 : Willem van MOURIK ‧ 1919-1980 ‧
 • 1976-1988 : Tijme J. BOUWERS ‧ 1941 ‧
 • 1988-2001 : Jan GEERSING ‧ c.1940 ‧
 • 2001-hden : Wil van den BERG ‧ 1951 ‧

▶ HASKERLAND

▶ HEMELUMER OLDEFERD

 • 1851-1853 : Epke Roos baron van ASBECK zu BERGE und MUNSTERHAUSEN ‧ ‧ 1844:grietman
 • 1853-1861 : Klaas TJEBBES ‧ ‧
 • 1861-1867 : Bernhardus Jouke BUMA ‧ 1835-1874 ‧
 • 1867-1873 : Nicolaas WENTHOLT ‧ ‧
 • 1873-1878 : Joachim Karel VEGELIN van Claerbergen ‧ ‧
 • 1878-1879 : Sybrand Obbo Jan baron van HEECKEREN ‧ ‧
 • 1879-1880 : Claas WIERINGA ‧ 1852-1916 ‧
 • 1880-1883 : Carl Wilhelm Christiaan Theodoor VISSER ‧ 1850-1934 ‧
 • 1883-1887 : Nicolaas Johannes van der WORM ‧ ‧
 • 1887-1893 : Pieter van NIJMEGEN SCHONEGEVEL ‧ ‧
 • 1893-1906 : Hylke Michiel TROMP ‧ 1866-1935 ‧
 • 1906-1910 : Georg August Max KALLENBACH ‧ 1867-1934 ‧
 • 1910-1917 : Pier ERINGA ‧ ‧
 • 1917-1939 : Jan KROL Jz. ‧ ‧
 • 1939-1945 : Rinke REITSMA ‧ ‧
 • 1946-1959 : Dirk HUMALDA ‧ ‧
 • 1959-1979 : Lambrecht Siowko PASMA ‧ 1914-2001 ‧
 • 1979-1984 : Ties ELZENGA ‧ 1947 ‧

▶ IDAARDERADEEL

grietmannen
 • 1670-1673 : Laes van BURMANIA ‧ 1638-1691 ‧
 • 1635-1670 : Carel van ROORDA ‧ 1609-1670 ‧
 • 1817-1840 : Maurits Pico Diederik van SYTZAMA ‧ 1789-1848 ‧
 • 1840-1843 : geen gegevens beschikbaar
 • 1843-1851 : Cornelis BERGSMA ‧ 1799-x ‧ laatste grietman ‧
1851 : invoering gemeentewet -Thorbecke- grietman >> burgemeester ‧
 • 1851-1881 : Cornelis BERGSMA ‧ 1799-x ‧ 1ste bm. ‧
 • 1881-1887 : Josua Nicolzon WASSENAAR ‧ 1848-1887 ‧ bm.Nwe Pekela ‧
 • 1887-1911 : Cornelis Franciscus Frisius RINIA van NAUTA ‧ x ‧
 • 1911-1913 : Marinus Jules SELHORST ‧ x ‧
 • 1913-1921 : Onno GREEBE ‧ x ‧
 • 1921-1934 : Nammen NAMMENSMA ‧ x ‧
 • 1934-1937 : Jan Harms POPPINGA ‧ x ‧
 • 1937-1944 : Cornelius Nantko RENKEN ‧ x ‧
 • 1944-194x : W. GRASMA ‧ x ‧
 • 194x-1954 : Cornelius Nantko RENKEN ‧ x ‧
 • 1955-1962 : Roel WALDA ‧ x ‧
 • 1962-1979 : Kornelis Jakobus VRIJLING ‧ 1914-2004 ‧
 • 1979-1984 : Bernardus Gerrit HOLTROP ‧ 1943-1993 ‧

▶ KOLLUMERLAND & NIEUWKRUISLAND

1811-1816 : Kollumerland verdeeld in drie gemeenten: Kollum - Burum - Westergeest/Oudwolde
 • 1827-1849 : Louis Gaspard Adrien van LIMBURG STIRUM ‧ 1802-1884 ‧
 • 1850-1861 : Age Tjepke Ruurd Sixma van HEEMSTRA ‧ x ‧
 • 1862-1872 : Bernhardus Hopperus BUMA ‧ 1826-1892 ‧
 • 1872-1906 : Jouwert WITTEVEEN ‧ ‧
 • 1906-1941 : Jacob Jan WOLDRINGH ‧ ‧
 • 1941-1945 : Gerben FEITSMA ‧ ‧ NSB
 • 1945-1946 : Jakob KLOK ‧ 1893-1984 ‧
 • 1946-1959 : Jan Marten PRAAMSMA ‧ ‧
 • 1960-1966 : Huibert OTTEVANGER ‧ 1911-1996 ‧ bm.Ulrum-bm.Achtkarspelen
 • 1966-1976 : Doeke BEKIUS ‧ 1922-2013 ‧
 • 1976-1983 : Jacob Maarten MARIS ‧ 1924-2012 ‧
 • 1983-2001 : Pieter Fokkes VISSER ‧ 1942 ‧
 • 2001-anno : Bearn BILKER ‧ 1952 ‧

▶ LEEUWARDERADEEL

 • 1563-1578 : Allert van SIERKSMA ‧ x ‧
 • 1578-1594 : Sybrand van CAMMINGHA, jhr. ‧ x ‧
 • 1594-1616 : Keimpe HARINXMA van Donia, jhr. ‧ x ‧
 • 1616-1634 : Ernst HARINXMA van Donia, jhr. ‧ x ‧
 • 1634-1635 : Edo van EYSINGA, jhr. ‧ x ‧
 • 1635-1654 : Hessel Roorda van EYSINGA, jhr. ‧
 • 1654-1665 : Douwe van AYLVA, jhr. ‧x‧
 • 1665-1673 : Frans van EYSINGA, jhr. ‧ x ‧
 • 1673-1688 : Laes van BURMANIA, jhr. ‧ x ‧
 • 1688-1702 : Tjaard van BURMANIA, jhr. ‧ x ‧
 • 1702-1721 : Ulbo AYLVA van BURMANIA, jhr. ‧ x ‧
 • 1721-1765 : Hobbo van BURMANIA, jhr. ‧ 1705-1765 ‧
 • 1765-1795 : Ulbo van BURMANIA, jhr. ‧ x ‧
 • 1795-1816 : Franse tijd : geen grietman ‧
 • 1816-1823 : Jacob Nanning du TOUR, baron ‧ x ‧
 • 1823-1851 : Vitus Valerius van CAMMINGHA ‧ 1790-1852 ‧
invoering gem.wet -Thorbecke- grietman >> burgemeester ‧
 • 1851-1852 : Vitus Valerius CAMMINGHA ‧ 1790-1852 ‧
 • 1852-1854 : Willem Engelbart ENGELEN ‧ 1817-1879 ‧
 • 1855-1865 : Jan Minnema van HAERSMA de WITH ‧ 1821-1889 ‧
 • 1865-1882 : F.C. ANDREAE ‧ x ‧
 • 1882-1883 : Pieter LYCKLAMA à NIJEHOLT ‧ 1842-1913 ‧
 • 1883-1886 : I. BOLMAN ‧ x ‧
 • 1886-1914 : Ynso OOSTERLO ‧ 1836-1927 ‧
 • 1914-1918 : J.M. van BEIJMA, jhr. ‧ x ‧
 • 1918-1936 : Jan Gerbrandus JANSONIUS ‧ 1870-1957 ‧
 • 1936-1951 : Willem Johan Hendrik Hora SICCAMA, jhr. ‧ x ‧
 • 1951-1962 : Auke de BOER ‧ 1918-2014 ‧
 • 1962-1969 : Hendricus HELLINGA ‧ 1923-1990 ‧
 • 1969-1990 : Hendrik BOSCHMA ‧ 1928-2002 ‧
 • 1990-1998 : Cornelis BIJL ‧ 1955 ‧
 • 1998-1998 : Meinte Jelles ABMA ‧ 1930-x ‧
 • 1998-2003 : Willemina Christina VROEGINDEWEIJ ‧ 1945 ‧
 • 2003-2004 : Jo BOSMA ‧ 1943 ‧
 • 2004-2011 : Eric J. ter KEURS ‧ 1965 ‧
 • 2011-anno : Joop R.A. BOERTJENS ‧ 1948 ‧

▶ LEMSTERLAND

▶ OOSTDONGERADEEL

 • 1517-1539 : Poppe van MELLEMA ‧ x ‧
 • 1539-1551 : Werp ROPTA ‧ x-1551 ‧
 • 1552-1570 : Rintje van AYTTA ‧ x-1570 ‧ bv. Wigle vA. van Zwichem ‧
 • 1570-15xx : Doede van SIERKSMA ‧ x-n1610 ‧ zwgr.vorige Rintje vAytta ‧ bv. Allert vS. ‧ grietman Leeuwarderadeel ‧
 • 15xx-15xx : Jacob van HORNE ‧ x ‧
 • 15-x-1586 : Kersten van RINIA ‧ x ‧
 • 1586-1627 : Ernst van AYLVA ‧ 1548-1627 ‧
 • 1627-1653 : Johannes Onuphrius Thoe SCHWARTZENBERG, baron ‧ 1600-1653 ‧ vv. Georg Wilco tSenHohenlansberg ‧ [ ⌘] ‧
 • 1653-1674 : Georg Wilco baron Thoe SCHWARTZENBERG en HOHENLANSBERG ‧ 1637-1674 ‧ Heer van Vischhuizen en Wiarden ‧ zv.Johannes Onuphrius Thoe S. ‧
 • 1675-1692 : Hobbe Esaiäs van AYLVA ‧ 1645-1692 ‧ zv.Ulbo vA. ‧1617-1652‧ gm.Baarderadeel en Wonseradeel ‧ sch.zv.Georg Wilco Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg ‧
 • 1692-1720 : Ulbo van AYLVA, baron ‧ x-1725 ‧ zv.Hans Willem vA. ‧ v/h gm. Idaarderadeel ‧
 • 1720-1729 : Albertus Aemilius Lamoraal RENGERS ‧ 1690-1729 ‧ schzv.vorige U.v.AYLVA ‧1725 ‧
 • 1729-1744 : Jarich Georg van BURMANIA ‧ c.1694-1757 ‧ later gm. Franekeradeel ‧ zv.Idsard vB. ‧ gm. Rauwerderhem-Ferwerderadeel ‧ schnzv. Sicco v.Goslinga: gm. Franekeradeel ‧
 • 1744-1757 : Hans Hendrik van HAERSMA ‧ x-1757 ‧ zv.Hector Livius vH. = schzv.Regnerus Annaeus van Wijckel : gm.Gaasterland ‧
 • 1757-1762 : Anthony D'ARNAUD ‧ x-1762 ‧ schnzv.Edzard Hobbe v.BURMANIA ‧ Jarich Georg van BURMANIA ‧ oom v vrouw ‧
 • 1762-1795 : Julius Hobbe Unia van BURMANIA ‧ 1739-x ‧ zv.Hobbe vB. ‧ gm. Leeuwarderadeel ‧
 • 1795-1816 : Franse tijd : geen grietman ‧
 • 1816-1818 : Johannes Casparus BERGSMA ‧ 1775-1818 ‧ zv.Petrus Adrianus B. ‧1743-1824: gm. Dantumadeel ‧
 • 1820-1824 : Frederik de WITH ‧ 1754-1837 ‧
 • 1824-1839 : Daniel de BLOCQ van HAERSMA de WITH ‧ 1797-1857 ‧
 • 1839-1849 : Schelto van HEEMSTRA, baron ‧ 1807-1864 ‧ eerder gm. Doniawerstal ‧ zv.Willem Hendrik vH.‧gm. Kollumerland ‧
 • 1849-1851 : Jan Minnema van HAERSMA de WITH ‧ 1821-1889 ‧ laatste grietman ‧
1851 : invoering gemeentewet -Thorbecke- grietman >> burgemeester ‧
 • 1851-1854 : Jan MINNEMA van HAERSMA de WITH ‧ 1821-1889 ‧
 • 1855-1865 : Frederik Cornelis ANDREÆ ‧ 1817-1889 ‧
 • 1865-1877 : Sybrand WITTEVEEN ‧ 1823-1893 ‧
 • 1877-1880 : Sikko Berent DRIJBER ‧ 1849-1936 ‧
 • 1881-1898 : Abe SIJBENGA ‧ x ‧
 • 1899-1904 : Wiardus Willem van HAERSMA BUMA ‧ 1868-1927 ‧
 • 1904-1934 : Syds Lieuwes SIJTSMA ‧ 1868-1939 ‧
 • 1934-1940 : Frans SIJTSMA ‧ ‧ zv.vorige ‧
 • 1941-1945 : Auke IJKEMA ‧ ‧
 • 1945-1964 : Frans SIJTSMA ‧ ‧
 • 1964-1973 : Jan Hendrik Gerrit van WIJHE ‧ 1910-1987 ‧
 • 1973-1980 : Roel Willem DIJKSTRA ‧ 1942 ‧
 • 1980-1984 : Pieter SOEPBOER ‧ 1920-1998 ‧

▶ RAUWERDERHEM

 • c1502&1510 : Low DOEYING~v.DONIA ‧ x-1533 ‧ 1505: grietmn Wymbritseradeel ‧
 • 1515-x : Jacla EEBSZ ‧ x ‧ Gelders grietman ‧
 • 1517-x : Broer EECKINGE ‧ x ‧
 • c1524 : Henno HOBBESZ ‧ x ‧
 • 1525-c1543 : Luwe Hettezoon van ALBADA ‧ x-1543 ‧
 • c1543-c1578 : Hette van ALBADA ‧ x-1587 ‧ zv.vorige ‧
 • c1578-1583 : Otto van HEREMA ‧ x- 1583 ‧
 • 1582-1602 : Syrck van BOOTSMA ‧ x-1602 ‧
 • 1602-1635 : Pieter van EYSINGA ‧ x-1645 ‧
 • 1635-1639 : Tjalling van EYSINGA ‧ x ‧ zv.vorige ‧
 • 1640-1658 : Tjalling van EYSINGA ‧ x ‧
 • 1658-1665 : Frans van EYSINGA ‧ x ‧
 • 1665-1670 : Watze van ROORDA ‧ x-1670 ‧
 • 1670-1696 : Barthold van NIJSTEN ‧ x ‧
 • 1696-1701 : Edzard van BURMANIA ‧ x ‧
 • 1701-1701 : Ulbo van AYLVA ‧ x ‧
 • 1701-1710 : Zeino Joachim Welvelde van BURMANIA ‧ x-1710 ‧
 • 1710-1714 : Tjalling van SIXMA ‧ x-1714 ‧
 • 1714-1729 : Frans Julius Johan HERINGA van EYSINGA ‧ 1683-1730 ‧ zwgv.vorige ‧
 • 1729-1768 : Tjalling Aedo Johan HERINGA van EYSINGA ‧ 1720-1768 ‧ zn.vorige ‧
 • 1768-1795 : Frans Julius Idzard Johan HERINGA van EYSINGA ‧ 1755-1806 ‧
 • 1795-1816 : FRANSE tijd: geen grietman
 • 1816-1830 : Tjalling Aedo Johan van EYSINGA ‧ 1790-x ‧
 • 1830-1837 : Onno Reint van ANDRINGA de KEMPENAER ‧ 1801-x ‧ >1830: grietman Lemsterland ‧
 • 1837-1851 : Frans Julius Johan van HEEMSTRA ‧ 1811-1878 ‧
1851 : invoering gemeentewet -Thorbecke- grietman wordt burgemeester ‧

▶ SMALLINGERLAND

1851 : invoering gemeentewet -Thorbecke- met burgemeester ‧

▶ TIETJERKSTERADEEL

 • 1851-1858 : Hobbe Baerdt van SMINIA ‧ ‧ na1823:grietman
 • 1858-1864 : Johannes Galenus Willem Hendrik baron van SIJTZAMA ‧ 1830-1907 ‧
 • 1864-1880 : Johan Æmilius Abraham van PANHUYS ‧ 1836-1907 ‧ bm.Groningen
 • 1880-1914 : Sikko Berent DRIJBER ‧ 1849-1936 ‧
 • 1914-1920 : Johan Bothenius LOHMAN ‧ 1887-1977 ‧
 • 1920-1943 : Frederik Willem STEENHUISEN ‧ 1883-1953 ‧
 • 1943-1945 : Gerhard Willem Frijling ‧ ‧
 • 1945-1948 : Frederik Willem STEENHUISEN ‧ 1883-1953 ‧
 • 1948-1971 : Walle Melis Oppedijk van VEEN ‧ 1906-1991 ‧
 • 1971-1982 : Henri Willem Karel ridder HUYSSEN van KATTENDIJKE ‧ 1919-1994 ‧ bm.Vriezenveen
 • 1982-1986 : Arie-Jan van DULST ‧ 1929-2001 ‧
 • 1986-1996 : Jakob 'Jaap' Mulder ‧ 1933-2016 ‧ Lid GS.prov.Friesland
 • 1996-2011 : Gerrit Jan POLDERMAN ‧ 1947-2017 ‧ bmWijhe
 • 2011-2016 : Eric J. ter KEURS ‧ 1965 ‧ bm.Leeuwarderadeel
 • 2016-2017 : Wilma Jacqueline MANSVELD ‧ 1962 ‧
 • 2017-anno : L.J. 'Jeroen' GEBBEN ‧ 1971 ‧

▶ WESTDONGERADEEL ‧ kwartier: Oostergo ‧

1851 : invoering gemeentewet -Thorbecke- grietman > burgemeester ‧
 • 1851-c.1853 : Bonifacius Hendrik van der HAER ‧ x ‧ 1ste bm. ‧
 • c.1853-1855 : Z.S. de HAAN ‧ x ‧
 • 1855-1862 : Bernhardus Hopperus BUMA ‧ 1826-1892 ‧
 • 1862-1894 : J. KLAASESZ ‧ x ‧
 • 1894-1904 : Daniël Jan Wigbold CROMMELIN van HEECKEREN, baron ‧ x ‧ bm.Ameland ‧
 • 1904-1937 : J.L. OOSTERHOFF ‧ x ‧
 • 1937-1961 : Arend Egbert HOVING ‧ x ‧
 • 1961-1966 : Doeke BEKIUS ‧ 1922-2013 ‧
 • 1967-1977 : Meindert Klaas POOL ‧ 1918-1997 ‧
 • 1978-1983 : Pieter Fokkes VISSER ‧ 1942 ‧
 • 1983-1984 : Ebele TALSTRA ‧ 1920-1987 ‧