Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Jan Porzecki h Dąbrowa (1687 - c.1770)
  Born in Orszańskim powiecie in 1687 he is written to be still alive in 1760. Jan was Provincial Regent of the Jesuits in 1734, professor, and student at Vilnius University. See sources. He also taugh...
 • Wenzeslaus Pelikan (1790 - 1873)
  Wenzeslaus Pelikan (Polish: Wacław Pelikan, 1790 Slanimas, Polish-Lithuanian Commonwealth - 1873 Pelikanai (Pelekai) Manor, Zarasai County, Kaunas Governorate, Lithuania, Russian Empire) - doctor and s...
 • Tomas Požeckis h Dąbrowa (1609 - 1653)
  Student, Professor, Provincial Regent of the Jesuits in 1648 at Vilnius University. Student of Maciej Kazimierz Sarbiewski c 1630s. His name was also written with the Talko nickname as Tomasz Talko Po...
 • Feliksas Janušis (1867 - 1920)
  Gydytojas, literatas, publicistas, vertėjas, varpininkas, kultūros veikėjas, lietuviškos spaudos platintojas, pirmojo astronominio lietuviško leidinio autorius, pirmojo lietuviško spektaklio dalyvis, p...
 • Vytautė Žilinskaitė (1930 - 2024)
  Wikipedia: Vytautė Žilinskaitė is a Lithuanian prose writer, humorist, and children's literature writer.

This project aims to identify founders, notable teachers, and students of Vilnius University from 1579 to the present day.

If in your family tree you have an individual who was a notable professor, administrator, or student of high professional achievement (later in life), whose education was associated with Vilnius University, please add them to this project. It would be great if within the profile description there would be brief biography.

Within opened profile page use the 'Actions' button to "Add to project". Select this project (you must be on the list of collaborators in this project to see it on the selection list). You may add any public profile that you have permission to edit. If you do not have permission to edit the profile, a request is sent to the profile manager to add the profile to the project.

Note: Only public profiles may be added to projects.


The University of Vilnius, one of the oldest and most famous establishments of higher education in Eastern and Central Europe, was founded in 1579. Functioning for a long time as the only school of higher learning in Lithuania, it was a preserver of cultural and scientific traditions, and has played a significant part in the cultural life not only of Lithuania, but the neighboring countries as well. During more than four centuries of its existence, the University of Vilnius has seen periods of growth and decline, revival, and closure. The University is a unique witness to the history of the Lithuanian state.

In 1579, King Stephen Bathory's charter transformed the Jesuit college, founded in 1570, into an establishment of higher education, Academia et Universitas Vilnensis Societatis Jesu, the transformation being confirmed by Pope Gregory XIII. Although being away from other European cultural centers, the University equaled other famous European Universities and had outstanding professors and students, some of who were: the poet Mathias Casimir Sarbievius; the famous professor of rhetoric and philosophy Žygimantas Liauksminas; the author of the first history of Lithuania Albertas Vijūkas-Kojelavičius; professor Martin Smiglecki, whose book “Logics” was very popular in United Kingdom and France, and many others. The first book in the Lithuanian language on the territory of the Great Duchy of Lithuania was published at the University. In 1753, the Astronomical Observatory was set up.

In 1773, the Jesuit order was dissolved in Europe and the University was taken over by the secular authority. After Lithuania was annexed by Russia, the University was renamed into Vilnius Principal School. In 1803, the University received a new statute and the title of the Imperial University of Vilnius. Many famous names were associated with the University at that period: the famous medical men from Vienna Johann Peter Frank and his son Joseph Frank, the historian and public figure Joachim Lelewel, the poets Adam Mickiewicz and Juliusz Slowacki, historian Simonas Daukantas, etc. As a number of students and professors became engaged in the anti–tsarist movement, the University was closed down according to the orders of tsar Nicholas I, and it was not reopened until 1919. Vilnius and its region were then annexed by Poland, and the University functioned under the Polish auspices until 1939 by the name of Stephen Bathory University. Among students of the University at that time was the future Nobel prizewinner Czeslaw Milosz.

In 1939, the University was brought back under the control of Lithuania, but in 1940 after the Soviet occupation it was reorganized according to the Soviet model. In 1943, the University was closed down by the Nazis, and resumed its activities in the autumn of 1944. Though restrained by the Soviet system, Vilnius University grew and gained force. Vilnius University started to free itself from the Soviet ideology in 1988 even before Lithuania regained independence in 1990. The University got back its autonomy and adopted its own statute.

Jei jūsų giminės medyje yra Vilniaus universtiteto steigėjų, dėstytojų, profesinių aukštumų pasiekusių šios mokyklos studentų, pridėkite jų profilius prie šio projekto. Būtų šaunu, jei profilyje aprašysite bent trumpai asmens biografiją.

Atidarytame profilio puslapyje spauskite mygtuką "Veiksmai" ir pasirinkite paskyrą "Pridėti prie projekto". Pasirinkite šį projektą (jūs turite būti šio projekto bendradarbių tarpe, kad matyti jį atrankos sąraše). Jūs galite pridėti bet kokį viešąjį profilį, kurį turite leidimą redaguoti. Jei jūs neturite leidimo redaguoti profilio, prašymas bus siunčiamas profilio Vadybininkui pridėti profilį prie projekto.

Pastaba: tik viešieji profiliai gali būti įtraukti į projektus.


Vilniaus universitetas, viena seniausių ir žymiausių Vidurio ir Rytų Europos aukštųjų mokyklų, įkurtas 1579 metais. Ilgą laiką būdamas vienintele aukštojo mokslo įstaiga Lietuvoje, universitetas darė didelę įtaką ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių kraštų kultūriniam gyvenimui, išugdė ne vieną mokslininkų, poetų, kultūros veikėjų kartą. Per daugiau nei 400 metų Vilniaus universitetas išgyveno kilimą, smukimą, atgijimą ir uždarymą. Universiteto istorija labai turtinga ir prieštaringa, neatsiejama nuo Lietuvos valstybės istorijos, atspindinti visus jos dramatiškus tarpsnius.

1579 m. karalius Steponas Batoras išdavė Vilniaus akademijos atidarymo privileginį raštą, o popiežius Grigalius XIII išleido bulę, patvirtinančią 1570 m. Vilniuje įsteigtą jėzuitų kolegiją universitetu. Lyg ir nutolusiame nuo pagrindinių to meto Europos kultūros centrų Vilniaus universitete pakako peno subręsti pažangiausioms mokslo idėjoms. Europoje greitai išgarsėjo Vilniaus akademijos auklėtinis ir profesorius poetas M. K. Sarbievijus, žymus oratorius, retorikos meistras Žygima­ntas Liauksminas, pirmosios Lietuvos istorijos autorius A.Vijūkas-Kojelavičius, lietuvių raštijos kūrėjas Konstantinas Sirvydas ir kiti. 1753 m. įkuriama Astronomijos observatorija, viena seniausių Europoje ir seniausia buvusioje Lietuvos ir Lenkijos valstybėje.

1773 m. panaikinus jėzuitų ordiną, universitetas atiteko valstybinei švietimo ir kultūros institucijai - Edukacinei komisijai. Po Lietuvos prijungimo prie Rusijos jis pavadinamas Vilniaus vyriausiąja mokykla, o 1803 m. jam suteikiamas "imperatoriškojo" titulas. Tuo metu universitete profesoriavo ir mokėsi daug garsių asmenybių: medikai vokiečiai Johanas Frankas ir jo sūnus Jozefas Frankas, istorikas Joachimas Lelevelis, poetai Adomas Mickevičius ir Julius Slovackis, istorikas Simonas Daukantas.

Dėl profesorių ir studentų dalyvavimo 1831 m. sukilime caro Nikolajaus I įsakymu 1832 m. universitetas buvo uždarytas ir neveikė iki 1919 m. Lenkijai aneksavus Vilniaus kraštą, 1919 - 1939 m. čia veikė lenkiškas Stepono Batoro universitetas, kuriame mokėsi ir būsimasis Nobelio premijos laureatas rašytojas Česlovas Milošas. 1939 m. Vilniaus universitetas atnaujino darbą, atkėlus iš Kauno Humanitarinių mokslų ir Teisės fakultetus, bet jau 1940 m., Lietuvai tapus Tarybų Sąjungos dalimi, jis buvo pertvarkytas pagalJ. K. Vilčinskio graviūra tarybinių universitetų pavyzdį. 1943 m. okupantai vokiečiai uždarė universitetą ir jis vėl atvėrė duris 1944 m. rudenį. Nors ir varžomas tarybinės ideologijos, Vilniaus universitetas plėtėsi ir stiprėjo, jame susiformavo tarptautiniu mastu pripažintos mokslinės mokyklos, subrendo daug iškilių asmenybių.

1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, patvirtintas Universiteto statutas, grąžinęs jam autonomiją.


https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_universitetas