Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Henkirakuunarykmentti sekä Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti

view all

Profiles

 • Matts Larsson Giers (1706 - 1787)
  Onko *12.2.1706 13.2.1706 Pyhäjoki Hend. Larss: h:u Agatha Grelsdr Mathias Sotilaslähteet Kiukaisten Anttilan rakuuna #60. Palveli n.1728 - 1753 Henkirakuunarykmentti Pääkatselmusluettelo 1739-17...
 • Michel Mattsson Faworit, Favorit (1750 - 1810)
  Kokemäenkartanon Rakuuna #5 SECUND MAJORENS COMPAGNIE. Palveli 1771 ==> Kotoisin Euran pitäjästä. Henkirakuunarykmentti Pääkatselmusluettelo 1773-1773 (WA1231-1232) ; SSHY / Viitattu 20.05.2024 Henkir...
 • Michel Michelsson Holmdorf (1725 - 1786)
  Michel Holmdorf oli Henkirakuunarykmentin 2.majurin komppanian rakuuna n:o 20 . Pääkatselmusluettelossa hänen syntymäpaikakseen sanotaan Kokemäki. (Harjavalta oli Kokemäen kappeliseurakunta.) Michel v...
 • Eric Dahlström (1734 - 1762)
  Ratsutilan rakuuna #113 Kiikan Marttilassa 1753-1762 kuolemaansa. Vihitty Kiikassa 21.4.1756 Hoppu Drag. Eric Dalström & Pig. Sophia Ericsd:r Teuckula Nuori perhe ja anoppi. Tyrvää rippikirja 17...
 • Carl Cajander (1726 - 1750)
  Henkirakuunarykmentin 2 majurin komppanian rakuuna n:ro 32 vv 1746-50. Eura vihityt Hiski: 21.5.1746 Voluntairen Cajander & P. Maria Simonsdr. Panelia Konstari Ulvila rippikirja 1744-1750 (AP I Aa:3)...

HENKIRAKUUNARYKMENTTI

(1721-1791)

ja sitä edeltänyt

TURUN JA PORIN LÄÄNIN RATSUVÄKIRYKMENTTI

(1634-1721)

This project is about "Livdragonregemente", and its predecessor "Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente", a dragoon/cavalry regiment under the Swedish Reign during 1626–1809. The soldiers were mainly allotted from the historical provinces of Finland Proper and
Satakunta of Finland.

 • Projekti kerää rykmenttiin kuuluneiden profiileja. Liitä ensin itsesi projektiin. Liitä sitten ylläpitämäsi sotilaan profiili, jos arvelet hänen kuuluneen rykmenttiin. Jos et ole profiilin ylläpitäjä, voit kutsua profiilin projektiin. Kun varmistut ruodusta, voit tehdä linkin tällä sivulla olevaan luetteloon. Geni synnyttää automaattilinkin kopioituasi profiilin url-osoitteen ruodun riville. Samassa ruodussa palvelleet laitetaan kukin omalle rivilleen, joka alkaa aina ruodun numerolla.
 • Projekti kuuluu pääprojektiin Finnish Military.

Tietoa

Maakunnan lisärykmentit

 • Turun, Uudenmaan ja Viipurin läänin kolmikasratsuväkirykmentti (tremänningskavalleriregemente) 1700 - 1710, 4 komppaniaa, 1000 miestä. Sulautui Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmenttiin 1710.
 • Turun ja Porin läänin kaksinnusratsuväkirykmentti (fördubblingsr.), 1701-1709, myös "sulautui".
 • Ennen isompia sotaretkiä Ruotsi perusti maakuntarykmenttien rinnalle lisärykmenttejä. Kun noin puolet miehistä oli jäljellä, yhdistettiin kaksi rykmenttiä. Joskus tuhoa tuli niin nopeasti, että yhdistettiin kolme tai neljä rykmenttiä. Yhdistämisten jälkeen perustettiin taas uusia.
 • Kaksinnusrykmentti tarkoitti, että perustettiin samoihin ruotuihin toinen samanlainen rykmentti. Kaksikasrykmentti taas tarkoitti, että kaksi ruotua asetti yhden sotilaan uuteen rykmenttiin. Kolmikas, että kolme ruotua jne.

Sodat ja taistelut:

 • Kolmikymmenvuotinen sota
 • Torstensonin sota
 • Ranskan–Hollannin sota
 • Suuri Pohjan sota
 • Hattujen sota
 • Seitsenvuotinen sota / Pommerin sota
 • Kustaa III:n sota

Komppaniat

 • 1. henkikomppania
 • 2. everstiluutnantin komppania
 • 3. majurin komppania (1. majurin)
 • 4. Halikon komppania
 • 5. Maskun komppania
 • 6. Vehmaan komppania
 • 7. Ala-Satakunnan komppania (2. majurin)
 • 8. Ylä-Satakunnan komppania

TURUN JA PORIN LÄÄNIN RATSUVÄKIRYKMENTIN ja

HENKIRAKUUNARYKMENTIN
MIEHISTÖ
sekä virkatalot, ratsutilat ja sotilastorpat=

1. Henkikomppania

Rykmentin komentajat / Ratsuväkirykmentti

Rykmentin komentajat / Henkirakuunarykmentti

Päällystö

 • Gen.löjtn. Greve Nils Gyllenstierna af Björksund och Helgö Överste för livdrag.reg. 1721-09-16; gen.löjtn. 1722-04-26.
 • Gen.löjtn.Robert Muhl Vol. vid livgardet 1698. Und.off. vid livdrag.reg. 1700-03-13. Serg. vid livdrag.reg. 1700. Kornett 1702-07-14. Löjtn. 1704-04-23. Kapten 1706-02-06. Öv.löjtn. 1721-03-17. Överste 1740-04-01. RSO 1748-11-07. Gen.major 1751-10-07. KSO 1751-12-04. Gen.löjtn.
 • Fältmarskalk Field Marshal Augustin Ehrensvärd Vol. vid artilleriet 1726; överfyrverkare 1 jan. 1728; styckjunkare vid artilleriet i Stockholm 12 mars 1731; adjutant där 6 mars 1733; löjtnant 14 nov. 1734; kaptenmatematikus och mekanikus vid Artillerireg. 5 juni 1739; major vid artilleriet i Göteborg 30 juni 1746; öv.löjt. där 27 mars 1747; överste och chef för Artillerireg. 31 juli 1749; gen.major och chef för arméns flotta 18 okt 1756; gen.löjtn. i armén 3 jan. 1759; general en chef för armén i Pommern 16 febr. 1761; överste för Livdragonreg. 16 juni s. å.; generalmönsterherre för de värvade och indelta regementena i Finland 2 aug. 1762; general i armén 8 febr. 1764; fältmarskalk 14 sept. 1772.
 • kenraaliluutn. Fredrik Carl von Dohna-Carwinden, till Karwinden Vol. vid amiralitetet 1734-01-17. Kornett vid livreg. till häst 1741-03-05. Löjtn. 1743-08-16. Ryttmäst. 1744-11-10. Major 1750-12-05. Prem.major 1756-10-04. Öv.löjtn. 1762-08-10. Överste för södra skånska kav.reg. 1770-09-03. Kaptenlöjtn. vid livdrabantkåren och gen.majors karaktär 1772-07-30. Överste för livdrag.reg. 31/12. Avsked med gen.löjtn. karaktär 1776-07-29.
 • kenraalimajuri Friherre Magnus Wilhelm Armfelt Förare vid karelska drag.reg. 1737. Serg. därst 1741. Livdrabant 1742-08-17. Kapten vid reg. Royal Suédois i Frankrike 1745. Kapt.löjtn. vid livdrag.reg. 1751-06-13. Kapten i armén 1752-06-11. Stabskapten vid livdrag.reg. 1753-07-16. Kapten 1754-07-19 19/7. Sek.major 1761-11-02. Prem.major 1769-04-04. Öv.löjtn. 1769-11-14. Överste i armén (Wä.) 1775-06-28. Överste för livdrag.reg. 1776-07-29. Gen.major 1782-09-01. Avsked 1790-10-11.
 • Öfwersten Berenhart Otto v. Lieffen,14 af Kgl. Regerinen Fullmakt 6. Julij 1663
 • Eversti Enoch Furuhjelm Korpral vid livdrag.reg:tet 1773-08-30. Sekundadj. 1775-12-20. Kornett 1778-07-20. Löjtnant 1782-10-06. Stabskapten 1787-10-09. Bevistade finska kriget 1788–1789 till lands och 1790 ombord å skärgårdsflottan. GMts (Svensksundsmedaljen) 1790. Major i armén 1795-12-23. RSO 1797-11-01. Chef för Björneborgs reg:tes lätta inf.bat. 1801-06-16. Överstelöjtnant 1808-05-18. Chef för 2. brigaden 1808-08-26. RmstkSO2kl 1808-10-24. Avsked 1810-06-19. Överstes karaktär 1810-11-27.
 • Överstelöjtnant Carl Carlsson Bäck Löjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente 1637. Ryttmästare 1638. Major 1643. Överstelöjtnant 1647. Död 1663-12-00 på Notsjö till följd av kulor som icke kunde uttagas ur kroppen. Han bevistade med utmärkelse trettioåriga kriget i Tyskland och kriget i Polen 1655–1659. Förde i slaget vid Warschau 1656 den ena skvadronen av överste Fabian Berndes' dragonregemente, medan konung Carl X Gustaf själv förde den andra, vid vilket tillfälle hästen sköts under honom. Försvarade med 500 man 1658 skansen Altstadt vid staden Thorn mot de stormande polackarna och fick därunder ena armen avskjuten samt blev illa blesserad av ett pikstygn över hjärtat. Hans rustning förvaras i finska statens historiska museum.
 • Överstelöjtnant Henrik Johan SCHAUMAN Ryttmästare vid Åbo läns kavalleriregemente 1678-11-27. Konfirm. fullm. 1679-11-01. Major vid sistnämnda regemente 1701-08-27. Överstelöjtnant s. å. 20/11. Avsked från majorsbeställningen vid regementet1 1706-10-28.
 • Major David Sigfridsson Gyllenbögel Förare vid Henrik Flemings kompani 1624; korpral 1626; var kornett; löjtnant 1633; ryttmästare vid Åbo läns kavallerireg. 1637.
 • Majuri Major Henning Johan Grass Ratsumestari. Majuri (1688).
 • Majuri Henrik Pihlroth rykm:ssä heti sen alusta. Åbo, Nyl:s och Vib:s läns tremänningsreg:te till häst. Henrik, kommit i tjänst och varit münsterskrivare och kvarterm; kornett här x Vio 1702 Cronhjorts fm.; löjtnat 6/1(O) 1704 Maidels fullm.; transp. till Åbo läns ord.ka reg:te 1710.
 • Regementzqwartermest:r Carl Carlsson Lindlööff Fullmakt Martij. 1678
 • Ryttmästare Elias Orrfelt Kornett vid Åbo läns kavalleriregemente 1643. Löjtnant 1645. Ryttmästare 1648. Stupade 1656-07-00 i tredagarsslaget vid Warschau, 'tvärt avskjuten av en styckekula'. 'Han tjänade sig upp vid krigsstaten manligen, troget och tappert.'
 • Ratsumestari Karl de la Motte, Jr.. Kornetti Karjalan ratsuväkirykmentissä, luutnantti 1667. Kapteeniluutnantti Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä 1675. Ratsumestari Viipurin rakuunarykmentissä (von Budbergin rykmentissä). † kaatui Lundissa 4.12.1676.
 • Ryttmästare Erik Lilliesköld Arklimästare 1676-05. Avsked från amiralitetet 1678-01-14. Livdrabant 1678-01-15. Löjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente 1695-07-05. Kaptenlöjtnant 1701-10-22. Ryttmästare 1701-12-0. Konfirmationsfullmakten 1705-07-22. Bevistade träffningen med ryssarna vid Rauke i Kurland den 5 sept. 1701, varunder han själv ryckte till sig en Pleskows borgarfana.
 • Ryttmästare Johan Carpelan Korpral vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1702. Kvartermästare vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1702-09-05. Kornett 1709-04-05. Ryttmästares avsked 1722-11-19. död 1735-05-01 på Vias. Han blev vid Liesna och Poltava blesserad, följde Carl XII till Bender, fången vid Czernovitz 1709-09-24 och förd till Tobolsk, varifrån han hemkom 1722-06-28.
 • Kapten David Samuelsson Gyllenbögel Volontär vid Åbo läns kav. reg:te 1698. Korporal 0.7.1700. Kvartermästare 0.2.702. Blesserad 16.7.1705 vid Gemauertshof. Kornett 1.8.1705. Sekundlöjtnant 16.9.1707. Premierlöjtnant 30.9.1708. Bevistade slaget vid Pultava 29.6.1709 och blef därefter 2.7. fången samt förd till Solikamsk. Erhöll efter hemkomsten ur fångenskapen kaptenstitel 26.6.1722. Kapten vid Nylandsdragonreg:te 1723. Afsked 1744.
 • Ryttmästare Alexander Reid. Löjtnant vid finska rytteriet 1635. Bevistade trettioåriga kriget. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1645. Ryttmästare vid Åbo läns rytteriregemente under kriget i Polen 1655 och 1656.
 • Ryttmästare Johan EKEBOM från c. 1665.
 • Ryttmästare Erik Mårtensson Ulf i Finland från c. 1640.
 • Ryttmästare Mårten Eriksson Ulf i Finland från c. 1665.
 • Ryttmästare Gustaf Adolf Carlsson Brunow Gemen vid Nylands kavalleriregemente. Korpral vid Viborgs läns kavalleriregemente 1676. Sergeant 1678-06-01. Kvartermästare 1679. Löjtnant vid Zöges karelska dragonskvadron. Ryttmästare vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1705-07-22. Stupade 1706-07-16 vid Gemauerthof.
 • Ryttmästare Erik Lilliesköld Volontär på skeppet Hjorten 1675. Arklimästare på skeppet Hjorten 1676-05. Avsked från amiralitetet 1678-01-14. Livdrabant 1678-01-15. Löjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente 1695-07-05. Kaptenlöjtnant 1701-10-22. Ryttmästare 1701-12-0. Fullmakten 1705-07-22. Han bevistade träffningen med ryssarna vid Rauke i Kurland den 5 sept. 1701, varunder han själv ryckte till sig en Pleskows borgarfana.
 • Karl Kristiansson Procopaeus Korpraali Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä 1705, majoitusmestari 1706, armeijanluutnantti 1718, luutnantti 1719, ero ratsumestarina 1721.
 • Capitein Leut: Herman Reinholt Zöge, af Kong. Maij:tt Fullmakt 30. Sept. 1679
 • kapteeni Berndt Otto SCHAUMAN ¤ Kapten vid livdrag.reg:tet s. å. 26/6. Majors karaktär 1723-09-26. RSO 1748-11-07. Avsked 1761-11-12.
 • kapteeni Johan Filip Andersson Munsterhjelm löjtnant vid livdrag.reg:tet 1725-04-03. Premiärlöjtnant 1741-10-14. Kaptens avsked 1750-09-19.
 • kapteeni Fredric SPÖHLER asui virkatalo Maskun Kalelassa 18.10.1763 - 2.2.1769, virkatalo Piikkiön Sauvola 19.9.1750 - 18.10.1763.
 • kapteeni Johan Gustav Gripenberg Volontär vid Björneborgs reg:te 1758-05-19. Korpral 1760-02-05. Rustmästare på extra stat vid livdrag.reg:tet3 1762-01-08. Kornett 1770-12-20. Löjtnant 1777-04-30. Kaptens avsked 1785-06-06.
 • kapteeni David Johansson Gyllenbögel Värvättynä Porin Rykm:ssä 30.6.1775, korpraali 12.10.1779. Korpraali Henkirak.rykm:ssä 9.6.1783, kersantti syyskuussa 1789, kornetti 3.6.1790. Porin kevyen jv-pat. vänrikki 12.6.1800, luutnantti 3.11. samana . Osall. 1808-09 sotaan. Haavoittui vaikeasti Lapualla 14.7.1808. Miekkaritarikunnan ritari RSvSv 1808. Kultamitali urhoollisuudesta samana . Kapteenin erokirja 29.5.1810.
 • majoittaja Conrad WEBER palveli 1714-1717
 • kornetti Maj. Carl de la Motte, till Lahis Palveli kornettina Turun läänin ratsuväkirykmentissä 1637 ja luutnantti 1639, ratsumestari Viipurin läänin ratsuväkirykmentissä 1643 ja majuri 1647.
 • löjtnant Lt. Col. Hans Johan Bäck, i Finland Kom i tjänst vid Tavastehus läns kavalleriregemente 1666. Korpral vid Tavastehus läns kavalleriregemente 1668-05-00. Kornett vid Åbo läns kavalleriregemente 1672 23-8. Löjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente 1676. Ryttmästare vid överste Baranoffs regemente 1678. Överstelöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1700-10-16. Död 1701, Stupade vid Nyen.
 • Cornet Johan Schult, efter kongl. fullmacht 2. Nov. 1679
 • kornetti Hans STARCK ¤ Voluntaari Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä, korpraali 1657. Kornetti 1661. ¤ Luutnantti von Burghausen rakuunarykmentissä otti osaa sotaan Tanskaa vataan. Luutnantti aatelislipullisessa, 25.1.1678 ryttmästare. Adelsfanans i Finland fördubbling. Kallas major.
 • kornetti Peter Gustafsson Blåfield palveli n. 1685 -1700.
 • kornetti Erik Johansson Silfverspåre rykmentin alusta asti.
 • kornetti Mårten Henrik Mårtensson Feirich n. 1690 alkaen.
 • kornetti Carl Bäck Kvartermästare vid Åbo läns fördubblings (Lk.) kavalleri 1703-06-08. Kornett vid Åbo och Björneborgs läns ordinarie (KrAB.) kavalleriregemente 1706-08-27. Konfirm. fullm. 1717-02-25. Löjtnant först vid vid Åbo läns fördubblingskavalleriregemente 1718-06-27 och sedan vid Åbo läns infanteriregemente 1721-10-31. Premiärlöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente.(KrAB.) 1733-10-15 avsked 1750-04-25
 • luutnantti Erik Johan Procopé Korpraali henkirak.rykm:ssä 1743, kersantti 1754, vääpeli 1758, ero 1778. Luutnantin arvo.
 • luutnantti Johan SKRAGGE palveli n. 1770 – 1791, virkatalo Paraisten ratsutila Bromar Toimi myös rykmentin majoitusmestarina.
 • kornetti Henrik Johan Jordan c. 1750 sergeant vid finska livdragonregementet. Kornettskaraktär.
 • kornetti Gustaf LUND palveli -1790. Karkun Tuomiston eli Ruskeapään isäntä 1789 -
 • Kornetti (myöh. kenraalimajuri) Maj. Gen. Gustaf Adolf Ehrnrooth Kornett vid livdrag.reg:tet 1788-09-09. Fänrik vid Åbo läns lätta inf.reg:te 1789. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Kornett vid livhusarreg:tet 1797-09-24. Löjtnant 1800-09-10. Sekundmajor vid Savolaks lätta inf.reg:te 1803-03-09. RSO 1808-04-28 och mstk 1808-10-24. Överstelöjtnant 1809-06-29. Transportera till Smålands drag.reg:te 1810-05-08. Överstes avsked 1810-08-07. Gick i finsk tjänst. Överste och chef för 2. finska jägarreg:tet 1812-10-10. Generalmajor 1819-09-11. Divisionschef för finska militären 1821-06-28. Tillförordnad ordförande i överkrigsdomstolen för finska militären 1821. RRS:tV1O3kl 1825-03-29. Avsked 1826-03-30.
 • Henkirak.rykmentin sotatuomari Axel KEPPLERUS palveli 1741-1744.
 • Fältskärmästare Christian BAUMGARD aloitti jo Turun ja Porin läänin ratsurykm:ssä ehkä n. 1710 alkaen. Henkirakuunoissa sen alusta alkaen.
 • rykmentinvälskäri Henrik Levin Geitel n. 1725 alkaen. Kotoisin Braunschweigista.
 • pat. kirurgi ja rykmentinvälskäri Josef PIPPINGSKÖLD PIPPING virkatalo Horola Kairila Mouhijärvi
 • rykmentinkirjuri Israel GRUNDSTRÖM palveli 1721 alkaen.
 • rykmentinkirjuri Karl FORSGREN palveli arviolta 1765-1791.
 • katselmuskirjuri Abraham Johansson Alftan henkirak.rykm:ssä ainakin 1725
 • katselmuskirjuri Erik HJERPE asui virkatalossa Pimpu Loimaa 3.11.1743 - 1768, jolloin erosi.
 • kersantti Johan Furuhjelm Korpral vid livdrag.reg:tet 1777-05-01. Sergeant vid livdrag.reg:tet 1780-12-20. Fänrik vid Nyl:s inf.reg:te 1781-04-04. Löjtnant vid Nyl:s inf.reg:te 1786-08-20. Kapten vid T:hus reg:te 1788-04-07. Genom byte transporterad till Österb:s reg:te 1800-06-12. Avsked 1800-11-27. Han bevistade finska kriget 1788–1790. Tillhörde det s.k. Anjalaförbundet och blev för delaktighet däri dömd till döden, men av konungen benådad 1790-05-08.
 • kersantti Karl Otto Christiansson Kersantti henkirak.rykm:ssä 1785, vääpeli 1789, Turun läänin jv-rykmentin ratsutilapat.ssa varusmestari ja pat.adj. 1806.
 • lippumies Otto Johan Mikaelsson Lebell Lippumies 1763, majoittaja 1764. Korpraali Karjalan rak.eskadroonassa 1767, lippumies 1769. Alikornetti Uud. ja Häm. läänin rak.rykm:ssä 1771. Henkivartiosotilas. Kapteeni Uud. prikaatin jääkäripat.ssa 1794.
 • Kersantti (tuleva valtiomies) Gustaf Mauritz ARMFELT korpraali 5.4.1768 - 8.6.1770. Kersantti 8.6.1770 - 1770. Lähti Turun akatemiaan ja Ruotsin amiraliteetin kadettikouluun.
 • korpraali Erik Eriksson Pihl n. 1690 alkaen.
 • korpraali Fredrik Vilhelm Mårtensson Feirich, Fritz n. 1710 alkaen.

Virkatalot

 • Rykmentin komentajan, everstin virkatalo Saaren kuninkaankartano Mietoinen Mynämäki Turun lääni
 • Everstiluutnantin virkatalo, Nyynäisten kuninkaankartano, Lemu
 • Majurin virkatalo Hallelan Ruonankartano, Sauvo
 • Rykmentin majoitusmestarin virkatalo Iso-Rahi Kustavi
 • Henkikomppanian kapteenin virkatalo Ylipispa Ylikallo Mouhijärvi
 • Henkikomppanian kapteeniluutnantin virkatalo Tiainen Tupurla Mouhijärvi
 • Henkikomppanian kapteeniluutnantin virkatalo Maskun Kalela
 • Henkikomppanian luutnantin virkatalo Paraisten ratsutila Bromarv silloinen Turun lääni
 • Henkikomppanian kornetin virkatalo Piikkiön Sauvola
 • Henkikomppanian majoittajan virkatalo Ryymä Lampinen Mouhijärvi
 • Rykmentinvääpelin virkatalo Nuttu Mustianoja Mouhijärvi
 • Vääpelin virkatalo Niuskala Maaria
 • Henkikomppanian vääpelin virkatalo Ojansuu Ojansuu Tyrvää
 • Henkiomppanian varusmestarin virkatalo Seikku Palviala Karkku
 • Henkikomppanian kersantin virkatalo Kyönä Hermala Mouhijärvi
 • Henkikomppanian kersantin virkatalo Sydänperä Mietoinen
 • Rykmentinvälskärin virkatalo Horola Kairila Mouhijärvi
 • I pat.saarnaajan virkatalo Luuki Suodenniemi Suodenniemi
 • Veronkanto- ja katselmuskirjurin virkatalo Pimpu Loimaa
 • Katselmuskirjurin virkatalo Rossi Ylikallo Mouhijärvi
 • Lippumiehen virkatalo
 • Majoittajan virkatalo Sukoinen Mietoinen

Rakuunoiden asuinalueet

 • Maaria (osa Turkua) 25 ratsumiestä Masku Turun lääni
 • Kaarina (osa Turkua) 21 ratsumiestä Piikkiö Turun lääni
 • Raisio 19 ratsumiestä Masku Turun lääni
 • Masku 4 ratsumiestä Masku Turun lääni
 • Piikkiö 13 ratsumiestä Piikkiö Turun lääni
 • Parainen 28 ratsumiestä Piikkiö Turun lääni
 • Nauvo 15 ratsumiestä Mynämäki Turun lääni

Rakuunat

 • Ratsutila 1 Käkölä Raisio ¤ korpraali Siöberg, Johan Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 2 Miekkula Raisio ¤
 • Ratsutila 3 Kirstilä Raisio ¤ Frisk, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 4 Haijais Raisio ¤
 • Ratsutila 5 Inttilä Raisio ¤
 • Ratsutila 6 Kukola Raisio ¤
 • Ratsutila 7 Viiala Raisio ¤ Holm, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 8 Saksila, Alistalo med Härmälä Isoniitty Raisio ¤
 • Ratsutila 9 Immais Raisio ¤ (Naantali) ¤ Gabriel Flinkman, GMR 1779, GMR 1785
 • Ratsutila 10 Soinis Raisio ¤ Bånge, Hans Ruotsista 1721 Ed. yks. USD Liv 49 ¤ Syntymäpaikka Karlskrona Ruotsi
 • Ratsutila 11 Taimo med Nuhjala Raisio ¤
 • Ratsutila 12 Luolala Raisio ¤ Wassbom, Jacob Ruotsista 1721 Ed. yks. USD Liv 53 ¤ Syntymäpaikka Uppland Ruotsi
 • Ratsutila 13 Latvo Raisio ¤
 • Ratsutila 14 Miekilä Raisio ¤ Frisk, Nils Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 15 Vatsela, Isotalo Raisio ¤
 • Ratsutila 16 Ristimäki Raisio ¤ Lustig, Jöns Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 17 Upalingo Raisio ¤
 • Ratsutila 18 Artukais Sysimäki Masku Raisio ¤
 • Ratsutila 19 Polusmäki Masku Raisio ¤
 • Ratsutila 20 Pappila Masku Raisio ¤
 • Ratsutila 21 Kulois, Kajala & Lukkarla Masku Raisio ¤ Ström, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 22 Mahittula, Hintsa Masku Raisio ¤
 • Ratsutila 23 Suikkila & Kukkola Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 24 Lähteenmäki Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 25 Kreivilä Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 26 Paimala, Junnila & Äkkölä Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 27 Saramäki, Huilu (Åvik) Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 28 Saramäki, Pukkila Masku Maaria ¤ Berg, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 29 Ihamuotila Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 30 Piipanoja Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 31 Hamaro Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 32 Kaerla, Kirves & Puolikko Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 33 Virusmäki Masku Maaria ¤ Svahn, Johan Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 34 Kaistarniemi Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 35 Taipale Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 36 Arola Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 37 Syvälaks Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 38 Jänessaari Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 39 Ylikylä med Humleholm Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 40 Maanpää & Ungila Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 41 Häppilä, Ylistalo & Böhle Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 42 Kulkkila Masku Maaria ¤ Frisk, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 43 Isohaarla Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 44 Meltois Masku Maaria ¤ Berggren, Johan Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 45 Hännälä & Mäenpää Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 46 Kaivois & Salmis & Kreivilä Kaarina Nummi ¤ Hielm, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 47 Nikkilä & Haavisto Kaarina Nummi ¤ Nijman, Nils Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 48 Artukka Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 49 Brinkala & Paavola Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 50 Kolli Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 51 Outois Piikkiö ¤ Biörnfeldt, Olof Ruotsista 1721 Ed. yks. USD V 83 ¤ Syntymäpaikka Närke Ruotsi
 • Ratsutila 52 Finnby Piikkiö ¤
 • Ratsutila 53 Ratsula Piikkiö ¤
 • Ratsutila 54 Viukalo, Muurais Piikkiö ¤
 • Ratsutila 55 Huttala 1/2 Munkkila Paimio Piikkiö ¤
 • Ratsutila 56 Moisio Paimio Piikkiö ¤
 • Ratsutila 57 Åminne & Krapila Paimio Piikkiö ¤
 • Ratsutila 58 Hadvala, Kärmä Paimio Piikkiö ¤
 • Ratsutila 59 Hadvala, Seppälä Paimio Piikkiö ¤
 • Ratsutila 60 Hadvala, Rekola Paimio Piikkiö ¤
 • Ratsutila 61 Rungo, Tuomola Paimio Piikkiö ¤
 • Ratsutila 62 Raadelma Paimio Piikkiö ¤ Heikki SVÄRD-FRISK palveli n. 1780 alkaen rykmentin lopettamiseen, jolloin jatkoi Turun ja Porin jv-rykm:ssä myös Suomen sodassa.
 • Ratsutila 63 Hulkis, Tuorla Paimio Piikkiö ¤
 • Ratsutila 64 Hulkis Kujansuu Rungon niityn kanssa Piikkiössä Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 65 Hulkis Sipilä & Anttila Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 66 Voivala, Vestergård & Pyhältö, Klämsä Liedossa Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 67 Voivala, Östergård & Käipilä, Jussila i Lundo Liedossa Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 68 Maakasto, Knaapi Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 69 Ylikylä, Knaapi Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 70 Pappis Kaarina Nummi ¤ Tranberg, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 71 Alakylä Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 72 Auvaisberg & Poikluoma Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 73 Lemo, Greula Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 74 Haga takamaan kanssa Nousiaisissa Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 75 Paaskunta Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 76 Laustis & Lietonperä, Sipilä i S:t Mårtens Marttilassa Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 77 Rauvala med Kappola Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 78 Harittu Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 79 Ilpois, Isotalo Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 80 Uittamo Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 81 Harjattula Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 82 Myllykylä Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 83 Fagerkulla Parainen ¤
 • Ratsutila 84 Kirjala, Mellangård Parainen ¤
 • Ratsutila 85 Kirjala, Norrgård Parainen ¤
 • Ratsutila 86 Kapelstrand & Borstböle Parainen ¤ Apelman, Anders Ruotsista 1721 Ed. yks. UFM Liv 67 ¤ Syntymäpaikka Halland Ruotsi
 • Ratsutila 86 Kapelstrand & Borstböle Parainen ¤ Blom, Hans Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 86 Kapelstrand & Borstböle Parainen ¤ Erik Pehrsson Capplin
 • Ratsutila 87 Kyrkäng, Östergård Parainen ¤ Hiort, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 88 Röfvarnäs Parainen ¤
 • Ratsutila 89 Bjursäng Parainen ¤
 • Ratsutila 90 Mörkvik Parainen ¤
 • Ratsutila 91 Piito Parainen ¤
 • Ratsutila 92 Björkö, Landboas Parainen ¤
 • Ratsutila 93 Gunnarsnäs Parainen ¤
 • Ratsutila 94 Skräbböle Parainen ¤
 • Ratsutila 95 Piukalo Parainen ¤
 • Ratsutila 96 Sorpo, Norrgård Parainen ¤
 • Ratsutila 97 Mågby Parainen ¤
 • Ratsutila 98 Mattholm Parainen ¤ Svahn, Olof Ruotsista 1721 Ed. yks. USD V 114 ¤ Syntymäpaikka Odensvi Ruotsi
 • Ratsutila 99 Degerby Parainen ¤
 • Ratsutila 100 Ybbersnäs Parainen ¤
 • Ratsutila 101 Åntala Parainen ¤
 • Ratsutila 102 Sysilaks, Vester- & Östergård Parainen ¤
 • Ratsutila 103 Toijais Parainen ¤ Henrich HURTIG palveli1760-1790. Kuoli sotavankeudessa Venäjällä.
 • Ratsutila 103 Toijais Parainen ¤ korpraali Johan HURTIG palveli isänsä ruodussa1790-1791. On saattanut siirtyä jalkaväkeen rakuunoiden lopetettua..
 • Ratsutila 104 Bläsnäs Parainen ¤
 • Ratsutila 105 Lofsdal Parainen ¤ Gillberg, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 106 Håggais Parainen ¤
 • Ratsutila 107 Levo & Myrby Parainen ¤
 • Ratsutila 108 Pyhänsuu Parainen ¤
 • Ratsutila 109 Tennäs Parainen ¤
 • Ratsutila 110 Vannais Parainen ¤
 • Ratsutila 111 Prostvik, Söderby Nauvo ¤
 • Ratsutila 112 Prostvik, Norby Nauvo ¤
 • Ratsutila 113 Gyttja Nauvo ¤
 • Ratsutila 114 Kirjais Nauvo ¤
 • Ratsutila 115 Dalkarby Nauvo ¤
 • Ratsutila 116 Piparby Nauvo ¤
 • Ratsutila 117 Hangslaks, Vesterby & Galls Nauvo ¤
 • Ratsutila 118 Vikom Nauvo ¤
 • Ratsutila 119 Väcklax Nauvo ¤
 • Ratsutila 120 Druckis & Grännäs, Uttis & Storgård Nauvo ¤ Tranberg, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 121 Högsar, Gammelgård & Uotila Nauvo ¤
 • Ratsutila 122 Högsar, Volters & Eldbacka Nauvo ¤
 • Ratsutila 123 Sellmo Nauvo ¤
 • Ratsutila 124 Thoras Bisarbölen takamaan kanssa Nauvo ¤
 • Ratsutila 125 Qviflaks, Östergård & Viinapää Nauvo ¤
 • Ratsutila 126 Nauvo ¤ Frisk, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Apelgreen, Johan Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Apelroot, Hans Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Biuse, Erik Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Blom, Jöran Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Blomberg, Nils Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Blöman, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Boll, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bong/Bange, Hans ¤ Ed. yks. USD Liv ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Brandt, Christoffer Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Brinck, Niclas Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Daalgreen, Ragvald Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Daalman, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dreiman, Jacob Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dunderhake, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Duwa, Jöns Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Flinck, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Frisk, Simon Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Friskopp, Joh Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Gathe, Erik Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Geitel, Hendric Levin Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Grönberg, Elias Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Haberent, Johan Erasmus Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hake, Nils Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hakenfeldt, Johan Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hakenfeldt, Swen Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hämäläinen, Lars Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka ?
 • Ratsutila ? Holmström, Petter Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hoppman, Påhl Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hultman, Petter Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Håfsten, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Häring, Per Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Höijenberg, Bengt Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Höijerdahl, Karl Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kiellgren, Jon Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kiellman, Johan Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kijhlfelt/Pijhlfelt, Petter Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kiöping, Hindrik Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kleen, Matts Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kolberg, Jöns Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kolbert, Cornelius Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kollman, Lars Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kruuslock, Johan Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Leman, Hans Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Liedbergh, Christ. Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lindberg, Per Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lindberg, Thore Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Liungberg, Börje Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Long, Lars Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lundberg, Jon Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lunddahl, Bengt Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lör, Nicolaus Joachim Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Mattve, Christ. Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Möller, Sven Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Norberg, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Palm, Abraham Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Pollet, Johan Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rahbo/Rabe, Hans Reinh. Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rask, Zachris Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rijting, Nils Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ryggstedt, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Råberg, Jöns Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Röörberg, Arvid Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Saarman, Johan Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sandman, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Schmidt, Casper Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Schröder, David Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Schröder, Philip Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stephani, Jakob Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stierna, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Svahn, Påhl Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tengberg, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tillingh, Georg Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wacklin, Erik Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wagner, Sven Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Walin, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wassberg, Petter Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wessman, Hans Ruotsista 1721 USD ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wier, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wigstedt, Erik Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wijnblad, Elias Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wingman, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Winter, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Åkerblad, Karl Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ödman, Jacob Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Öfverdådig, Johan Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Öman, Lars Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi

2. Everstiluutnantin komppania

Päällystö

 • Öhwerst Leutnant Berenhart Rehbinder, af Kgl. Maij:tt Fullmakt 12. Octob. 1678
 • Leutnant Håkan Månsson, af Feldtmarskalck greff Köningsmarck Fullmakt - 1676
 • Cornet Christopher Hartman, efter kongl. fullmacht 14. Octob. 1679

Virkatalot

 • Luutnantin virkatalo Tervaportti Keikyä
 • Kornetin virkatalo Jaspa Mälläinen Alastaro
 • Vänrikin virkatalo Juvela Kaukoa Tyrvää
 • Kersantin virkatalo Torkki Huittistenkylä Huittinen
 • Kersantin virkatalo Looru Koivula Tyrvää
 • Lippumiehen virkatalo
 • Majoittajan virkatalo Peevo Peevola Keikyä
 • Varusmestarin virkatalo

Rakuunoiden asuinalueet

 • Pöytyä 16 ratsumiestä Masku Turun lääni
 • Kokemäki 11 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Huittinen 22 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Loimaa (ent. Loimijoki) 47 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Tyrvää 27 ratsumiestä ¤ Ruodut 97-123 ¤ Ala-Satakunta Porin lääni
 • Karkku 2 ratsumiestä ¤ Ruodut 124-125 ¤ Ala-Satakunta Porin lääni

Rakuunat

 • Ratsutila 1 Kaulanperä, Jaakola Pöytyä ¤
 • Ratsutila 2 Kaulanperä, Seppä Pöytyä ¤
 • Ratsutila 3 Kaulanperä, Ronti Pöytyä ¤ Blom, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 4 Karhunoja, Ylijoki Pöytyä ¤
 • Ratsutila 5 Karhunoja, Simola Pöytyä ¤
 • Ratsutila 6 Ellis, Simola Pöytyä ¤ Detterberg, Dunder Olof Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 7 Ellis, Ritari Pöytyä ¤
 • Ratsutila 8 Mäkiäis, Määhäri Pöytyä ¤
 • Ratsutila 9 Mäkiäis, Sangari Pöytyä ¤
 • Ratsutila 10 Riihikoski Pöytyä ¤
 • Ratsutila 11 Mustanoja, Knuutila Pöytyä ¤ Abraham Mikonpoika Frimodig Katselmoitu ainakin 1773, 1779 ja 1785.
 • Ratsutila 12 Mustanoja, Mäkilä Pöytyä ¤
 • Ratsutila 13 Kolkkis Pöytyä ¤
 • Ratsutila 14 Kummila, Nikula Pöytyä ¤ Enberg, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 15 Raatikais Pöytyä ¤
 • Ratsutila 16 Orihpää, Uotila Loimijoki ¤ Riisberg, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 17 Haarois Loimijoki ¤
 • Ratsutila 18 Lappjoki, Heikkilä & Tuomola Loimijoki ¤ Anders Mattson Svala, palveli 1725-1750.
 • Ratsutila 19 Vilvais, Knuutila Loimijoki ¤ Johan Flinck erosi 4.9.1733
 • Ratsutila 19 Vilvais, Knuutila Loimijoki ¤ Jacob Rungenflinck vuodesta 1734
 • Ratsutila 19 Vilvais, Knuutila Loimijoki ¤ Hendrich Heikki Yrjönpoika Flinck, joka "katselmuspäivänä 26.9.1739 on 24-vuotias ja palvellut 2 vuotta". (katselmuksista lainattua) "rak.ksi 1733 täytettyään 18 vuotta". Palveli vuoteen 1764.
 • Ratsutila 20 Vilvais, Markkula Loimijoki ¤
 • Ratsutila 21 Mellilä, Kyröläinen Loimijoki ¤ Johan Andersson Nygren, palveli 1748-1762.
 • Ratsutila 22 Mellilä, Ojakas & Hikka Loimijoki ¤
 • Ratsutila 23 Isoperä, Soina Loimijoki ¤ Henric Ericsson Ljung, palveli 1779 - 1790.
 • Ratsutila 24 Vähäperä, Pytty Loimijoki ¤ Christer Christersson Rosenberg, palveli 7019-1758.
 • Ratsutila 25 Vähäperä, Tiiro & Tohna Loimijoki ¤
 • Ratsutila 26 Joenperä, Isotalo Loimijoki ¤ Fogell, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 27 Kauhanoja, Sipilä Loimijoki ¤
 • Ratsutila 28 Kauhanoja, Jaakola Loimijoki ¤
 • Ratsutila 29 Ypäis, Myllykylä Loimijoki ¤ Lidh, Wilhelm ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 30 Vesikoski, Hulmi & Hollo Loimijoki ¤
 • Ratsutila 31 Korvis, Isoperhe Loimijoki ¤
 • Ratsutila 32 Korvis, Markkula Loimijoki ¤
 • Ratsutila 33 Onkijoki, Rynkö Loimijoki ¤ Johan Jakobsson Pihl, palveli 1771-
 • Ratsutila 34 Onkijoki, Hollo Loimijoki ¤
 • Ratsutila 35 Hirvikoski, Knuutila Loimijoki ¤
 • Ratsutila 36 Juva Loimijoki ¤
 • Ratsutila 37 Seppälä Loimijoki ¤
 • Ratsutila 38 Karsattila, Hulmi Loimijoki ¤ Blomberg, Sven Smålänning
 • Ratsutila 39 Kurittula, Mikola Loimijoki ¤ Knape, Jöran ¤ Syntymäpaikka Bohuslän Ruotsi
 • Ratsutila 40 Kurittula, Tuomola Loimijoki ¤
 • Ratsutila 41 Majanoja, Seppä Loimijoki ¤ Dahlberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi ¤ Thomas Andersson Majander, palveli 1750-1770
 • Ratsutila 42 Majanoja, Juonikas Loimijoki ¤ Mattz ANCKA palveli vuoteen 1723 saakka. Kuului jo vanhempaan Livsdrag.reg:tet:iin.
 • Ratsutila 43 Koenperä, Hyrynen Loimijoki ¤
 • Ratsutila 44 Koenperä, Heikkilä Loimijoki ¤ Hultman, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 45 Lähte Loimijoki ¤
 • Ratsutila 46 Ingilä, Eskola Loimijoki ¤
 • Ratsutila 47 Ingilä, Kraama Loimijoki ¤ Bergenfeldt, Erik ¤ Syntymäpaikka Bohuslän Ruotsi
 • Ratsutila 48 Kuningais, Välläri Loimijoki ¤
 • Ratsutila 49 Kuningais, Naula Loimijoki ¤
 • Ratsutila 50 Hintsala, Rautala Alastaro ¤
 • Ratsutila 51 Laurois, Seppä Alastaro ¤
 • Ratsutila 52 Niinijoensuu, Pietilä Alastaro ¤ Örling, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 53 Sikilä, Heikkilä Alastaro ¤
 • Ratsutila 54 Vännilä, Uuppo Alastaro ¤ Friggström/Friggström, Nils ¤ Syntymäpaikka Wärmland Ruotsi
 • Ratsutila 55 Vännilä, Brusila Alastaro ¤ Lager, Petter ¤ Ed. yks. USD V 112 ¤ Syntymäpaikka Närke Ruotsi
 • Ratsutila 56 Hennijoki, Isotalo Alastaro ¤
 • Ratsutila 57 Männistö, Heikkilä & Mattila Alastaro ¤
 • Ratsutila 58 Mälläis, Konkka & 1/3 Ängö Alastaro ¤
 • Ratsutila 59 Mälläis, Markkula & 1/3 Ängö Alastaro ¤
 • Ratsutila 60 Mälläsi, Pieti & 1/3 Ängö Alastaro ¤
 • Ratsutila 61 Mälläis, Kärki Alastaro ¤ Fager, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 62 Virtsanoja, Heikkilä Alastaro ¤
 • Ratsutila 63 Vampula, Mello Hvittis Huittinen ¤
 • Ratsutila 64 Sallila, Mattila Hvittis Huittinen ¤ Lindberg/Lindgren, Isak ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 65 Sallila, Pelttari Hvittis Huittinen ¤
 • Ratsutila 66 Punola, Puno Hvittis Huittinen ¤
 • Ratsutila 67 Soinila, Tokara Hvittis Huittinen ¤
 • Ratsutila 68 Siivikkala, Kännö & 1/2 Suutari Hvittis Huittinen ¤ Blom, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 68 Siivikkala, Kännö & 1/2 Suutari Hvittis Huittinen ¤ Holm, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 69 Salmenoja, Karitsala Hvittis Huittinen ¤ Biörckman, Samuel ¤ Syntymäpaikka Småland Ruotsi
 • Ratsutila 70 Loima, Jaakola Hvittis Huittinen ¤
 • Ratsutila 71 Villiö, Färkki Kokemäki ¤
 • Ratsutila 72 Villiö, Simula Kokemäki ¤
 • Ratsutila 73 Villiö, Väylä Kokemäki ¤
 • Ratsutila 74 Voltis Ulvila Kokemäki Kumo ¤
 • Ratsutila 75 Kakkulais, Hyyti & Höytiön takama ¤ Matts Jacobsson Wolbom
 • Ratsutila 76 Kaarenoja Ulvila Kokemäki Kumo ¤ Tusendaler, Trulls ¤ Syntymäpaikka Bohuuslänning Ruotsi
 • Ratsutila 77 Hassala & Ronkka Ulvila Kokemäki Kumo ¤ Boman, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 78 Paistila, Köönikkä Ulvila Kokemäki Kumo ¤
 • Ratsutila 79 Säpilä Säteri Ulvila Kokemäki Kumo ¤ Lund, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 80 Rudango & Vitikkala Ulvila Kokemäki Kumo ¤ Johan Nordahl, palvellut 1755- n.1790
 • Ratsutila 81 Kietärö, Hannula Ulvila Kokemäki Kumo ¤ Lyman, Erik ¤ Ed. yks. USD Övl 75 ¤ Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ratsutila 82 Raijala, Perttula Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 83 Raijala, Laurila Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 84 Mauriala Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 85 Mommola, Färkkilä Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 86 Mommola, Heikkilä Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 87 Mommola, Härkälä Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 88 Hvittisby, Rautio Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 89 Naatula Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 90 Leppäkoski, Nikkilä Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 91 Matikkala Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 92 Kiviranta Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 93 Nanhia, Juusela Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 94 Sambu, Takkula Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 95 Sambu, Noppari Huittinen Hvittis ¤ Tranberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 96 Sambu, Laurila Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 97 Talan yksinäistalo Henrik Stolt Tyrvää Tyrvis ¤ katselmoitu 1728
 • Ratsutila 97 Talan yksinäistalo Matts Tallgrén Tyrvää Tyrvis ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 98 Raukon säteritila Petter Henriksson Röding Tyrvää Tyrvis ¤ katselmoitu 1728
 • Ratsutila 98 Raukon säteritila Henrik Johansson Fondell Tyrvää Tyrvis ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 99 Kiimajärvi, Horko Jacob Hoppengren Tyrvää Tyrvis ¤ katselmoitu 1728
 • Ratsutila 99 Kiimajärvi, Horko Anders Sjöman Tyrvää Tyrvis ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 100 Kiimajärvi, Mäkelä Berndt Lithen Tyrvää Tyrvis ¤ katselmoitu 1728
 • Ratsutila 100 Kiimajärvi, Mäkelä Michel Sjöroos Tyrvää Tyrvis ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 101 Kinnala, Hannula a Koukku Tyrvää Tyrvis ¤ Erik Riktig katselmoitu 1728
 • Ratsutila 101 Kinnala, Hannula a Koukku Tyrvää Tyrvis ¤ Matts Riktig katselmoitu 1785
 • Ratsutila 102 Ruotsilan säteriratsutila Tyrvää Tyrvis ¤ Anders Rotengren katselmoitu 1728
 • Ratsutila 102 Ruotsilan säteriratsutila Tyrvää Tyrvis ¤ Michel Roth katselmoitu 1785
 • Ratsutila 103 Ruotsilan säteriratsutila Tyrvää Tyrvis ¤ Carl Burman katselmoitu 1728
 • Ratsutila 103 Ruotsilan säteriratsutila Tyrvää Tyrvis ¤ Thomas Michel Giltig katselmoitu 1785
 • Ratsutila 104 Ritalan yksinäistalo Tyrvää Tyrvis ¤ Olof Silfverdufva katselmoitu 1728. Smålannista Ruotsista 1721.
 • Ratsutila 104 Ritalan yksinäistalo Tyrvää Tyrvis ¤ Johan Ridderbäck katselmoitu 1785, ruodun 91 Caukströmin poika.
 • Ratsutila 105 Liuhala, Knuutila Tyrvää Tyrvis ¤ Ekelund, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 105 Liuhala, Knuutila Tyrvää Tyrvis ¤ Jonas Rörvik katselmoitu 1728
 • Ratsutila 105 Liuhala, Knuutila Tyrvää Tyrvis ¤ Johan Sjövik katselmoitu 1785
 • Ratsutila ??? (91? Kaukola Tyrvää) Jöran CAUKSTRÖM palveli n. 1740-1743, jolloin komennettiin Porin jv-rykm:in, ilm. Viaporin linnoitustöihin. Ruodun 104 Ridderbäckin isä.
 • Ratsutila 106 Kaukola, Vänniä Tyrvää Tyrvis ¤ Thomas Pihlman katselmoitu 1728
 • Ratsutila 106 Kaukola, Vänniä Tyrvää Tyrvis ¤ Anders Sjöberg katselmoitu 1785
 • Ratsutila 107 Kaukola, Knaapi Tyrvää Tyrvis ¤ Fredrik Erkinpoika Hög katselmoitu 1728
 • Ratsutila 107 Kaukola, Knaapi Tyrvää Tyrvis ¤ Johan Klinga katselmoitu 1785
 • Ratsutila 108 Mielaanniemi, Huisu ja Reinilä Tyrvää Tyrvis ¤ Juho Lilia, palveli 1721 - 1742, siirrettiin Ruotsista USD Övl 46
 • Ratsutila 108 Mielaanniemi, Huisu ja Reinilä Tyrvää Tyrvis ¤ Thomas Linder katselmoitu 1785
 • Ratsutila 109 Mielaanniemi, Eskola Tyrvää Tyrvis ¤ Holm, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 109 Mielaanniemi, Eskola Tyrvää Tyrvis ¤ Henrik Törnberg katselmoitu 1728
 • Ratsutila 109 Mielaanniemi, Eskola Tyrvää Tyrvis ¤ Petter/Pehr Grelsson Tör katselmoitu 1785
 • Ratsutila 110 Jaamalan yksinäistalo Tyrvää Tyrvis ¤ Anders Korp katselmoitu 1728
 • Ratsutila 110 Jaamalan yksinäistalo Tyrvää Tyrvis ¤ Johan Forss katselmoitu 1785
 • Ratsutila 111 Tyrväänkylä, Kaisti Tyrvää Tyrvis ¤ Petter Ståhl katselmoitu 1728
 • Ratsutila 111 Tyrväänkylä, Kaisti Tyrvää Tyrvis ¤ Matts Hurtig katselmoitu 1785
 • Ratsutila 112 Tyrväänkylä, ratsutila Ryssä (Prüss, alunp. Prytz) ¤ Tyrvää Tyrvis ¤ Niels Lundberg
 • Ratsutila 112 Tyrväänkylä, ratsutila Ryssä (Prüss, alunp. Prytz) ¤ Tyrvää Tyrvis ¤ Anders Lundberg, s. 1720. Palveli 1743- . Ei sukua Niels Lundbergille.
 • Ratsutila 112 Tyrväänkylä, ratsutila Ryssä (Prüss, alunp. Prytz) ¤ Tyrvää Tyrvis ¤ Erik Modig katselmoitu 1785 oli Anders Lundbergin seuraaja. ja palveli rykmentin lopettamiseen.
 • Ratsutila 113 Marttila, Hoppu Tyrvää Tyrvis ¤ Olof (Johan) Burman katselmoitu 1721 Ruotsista http://www.runslingan.se/node/35 Ed. yks. USD Övl 51 ¤ Syntymäpaikka Dalarna Ruotsi
 • Ratsutila 113 Marttila, Hoppu Tyrvää Tyrvis ¤ Anders Waksam katselmoitu 1785
 • Ratsutila 114 Nuupala, Vänni Tyrvää Tyrvis ¤ Anders Rönnquist katselmoitu 1728
 • Ratsutila 114 Nuupala, Vänni Tyrvää Tyrvis ¤ Matts Ström katselmoitu 1785
 • Ratsutila 115 Pohjalan yksinäistalo Hasselbom, Jöns Tyrvää Tyrvis ¤ ¤ Ed. yks. USD Övl 52 ¤ Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ratsutila 115 Pohjalan yksinäistalo Tyrvää Tyrvis ¤ Anders Nordberg katselmoitu 1785
 • Ratsutila 116 Ketolan yksinäistalo Krook, Arvid Tyrvää Tyrvis ¤ ¤ Ed. yks. USD Övl 17 ¤ Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ratsutila 116 Ketolan yksinäistalo Tyrvää Tyrvis ¤ Jacob Hjort katselmoitu 1785
 • Ratsutila 117 Houhajärvi, Houhala ja Puuska Tyrvää Tyrvis ¤ Gustaf Lindman katselmoitu 1728
 • Ratsutila 117 Houhajärvi, Houhala ja Puuska Tyrvää Tyrvis ¤ Matts Walett katselmoitu 1785
 • Ratsutila 118 Sammaljoki, Kuutti ¤ Erik Ekelin Tyrvää Tyrvis ¤ ¤ Ed. yks. USD Övl 50 ¤ Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ratsutila 118 Sammaljoki, Kuutti Tyrvää Tyrvis ¤ Thomas Samström katselmoitu 1785
 • Ratsutila 119 Kaltsila, Harsu ja ½ Vanhakylästä Österberg, Olof Tyrvää Tyrvis ¤ ¤ Ed. yks. USD Övl 94 ¤ Syntymäpaikka Hälsingland Ruotsi
 • Ratsutila 119 Kaltsila, Harsu ja ½ Vanhakylästä Tyrvää Tyrvis ¤ Carl Österberg katselmoitu 1785
 • Ratsutila 120 Kaltsila, Rosila ja ½ Vanhakylästä Skånberg, Sven Tyrvää Tyrvis ¤ ¤ Ed. yks. USD Övl 98 ¤ Syntymäpaikka ”vid Kristianstad” Ruotsi
 • Ratsutila 120 Kaltsila, Rosila ja ½ Vanhakylästä Tyrvää Tyrvis ¤ Matts Åhlberg katselmoitu 1785
 • Ratsutila 121 Leiniälä, Katara Tyrvää Tyrvis ¤ Burman, Olof ¤ Ed. yks. USD Övl 117 ¤ Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ratsutila 121 Leiniälä, Katara Tyrvää Tyrvis ¤ Matts Grå katselmoitu 1785
 • Ratsutila 122 Leiniälä, Haunia Tyrvää Tyrvis ¤ Nils ÅSBERG (Osberg), katselmoitu 1728. Ruotsista 1721. http://www.runslingan.se/node/40 ¤ Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ratsutila 122 Leiniälä, Haunia Tyrvää Tyrvis ¤ Anders Leinholm katselmoitu 1785
 • Ratsutila 123 Rautajoki Tyrvää Tyrvis ¤ Jernberg, Petter ¤ Ed. yks. USD IV 56 ¤ Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi
 • Ratsutila 123 Rautajoki Tyrvää Tyrvis ¤ Jacob Järnbäck katselmoitu 1785
 • Ratsutila 124 Järventaka Karkku ¤ Appelbom, Håkan ¤ Ed. yks. USD VII 123 ¤ Syntymäpaikka Småland Ruotsi
 • Ratsutila 124 Järventaka Karkku ¤ Anders Johansson Kouhi, katselmoitu 1785
 • Ratsutila 125 Koskis, Koski Karkku ¤ Romell, Måns/Magnus (Andersson) ¤ Ed. yks. USD IV 112 ¤ Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi
 • Ratsutila 125 Koskis, Koski Karkku ¤ Eric Lundström aloitti n. 1750.
 • Ratsutila 125 Koskis, Koski Karkku ¤ Matts Eerikinpoika Lundström katselmoitu 1785.
 • Ratsutila ? Ahlsberg, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bagge, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Berg, Torckell ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Biörn, Rasmus ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Blommendahl, Olf ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Blåberg, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Brunberg, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Carling, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Clarell, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Cordevan/Kordevan, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dunder, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ferenholm, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ferling, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fiellman, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Flychting, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fröberg, Olof ¤ Ed. yks. USD Maj ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fundt, Jakob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fyrhake, Rasmus ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fältman, Simon ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Gottsinski, Christopher ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Grönström, Lorentz ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Halling, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Halmberg/Holmberg, Jöns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hedberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Heggman, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Håhl, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Höög, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Höök, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ingelson, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Johansson, Didrik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kållberg/Kolberg, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Leeman/Lijman, Erik ¤ Ed. yks. USD Övl ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lenning, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lillierot, Thomas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lillieström, Simon ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lindgreen, Johan ¤ Ed. yks. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lindgren, Jöns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lindsteen, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lundström, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Möller, Georg Fredrik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Möllstedt, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Norndal, Abram ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Schagerbohm, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Svahla, Magnus ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Söderberg, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Trehörning, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wallström, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Weckman/Werckman, Ture ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wittke, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wålbom, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wångberg, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Åkerdahl, Matts ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Örberg, Henrik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi

3. Majurin komppania

Päällystö

 • Major Petter Pijper, af Feldtmarsk: gref Köningsmarck föresteldt Fullmakt om hösten 1677
 • Major Henrik Pihlroth Åbo läns 3m. t.h.4,69, kommit i tjänst och varit münsterskrivare och kvarterm; kornett här x Vio 1702 Cronhjorts fm.; löjtnat 6/1(O) 1704 Maidels fullm.; transp. till Åbo läns ord.kav. reg:te 1710. Fortsatte 1791 vid Livdragonregementet.
 • Kapteeni / luutnantti Henrik Pihlroth rykm:ssä heti sen alusta. Kts. kaikki tiedot henkikomppaniasta.
 • Leutnant Gustaff Hästskoo,15 af Kongl. Maij:tt Fullmakt 12. Aug. 1679
 • Cornet Hinrich Johan Lindtman, af K. Krigs Collegio Fullmakt Aug. 1674
 • majoittaja / kersantti Fredric SPÖHLER asui virkatalo Dragsfjärdin Björboda 8.9.1740 - 3.4.1742, virkatalo Perniön Suksenpyöly .5.1742 - 11.11.1743.
 • Furir Anders Henriksson Pihlroth rykm:ssä n. 1735 alkaen.

Virkatalo

 • Luutnantin virkatalo Germundsvidja Kemiö
 • Kornetin virkatalo Keskitalo, kirkonkylä, Kemiö
 • Vääpelin virkatalo Kråkvik Dragsfjärd
 • Lippumiehen virkatalo
 • Majoittajan virkatalo Dragsfjärdin Björboda
 • Kersantin virkatalo Perniön Suksenpyöly
 • Varusmestarin virkatalo

Rakuudoiden asuinalueet

 • Halikko 2 ratsumiestä Halikko Turun lääni
 • Lohjo? 2 ratsumiestä Halikko Turun lääni
 • Perniö 54 ratsumiestä Halikko Turun lääni
 • Porras (nyk. Somero ja Tammela) 2 ratsumiestä Halikko Turun lääni
 • Sauvo 1 ratsumies Piikkiö Turun lääni
 • Uskela 6 ratsumiestä Halikko Turun lään
 • Kemiö 26 ratsumiestä Halikko Turun lääni
 • Kisko 27 ratsumiestä Halikko Turun lääni
 • Kiikala 5 ratsumiestä Halikko Turun lääni

Rakuunat

 • Ratsutila 1 Söderlångvik Vestergård Kemiö ¤
 • Ratsutila 2 Ytterölmos Kemiö ¤ Lidbergh, Thure ¤ transporterad från Bohusläns Drag.ereg:te ¤ Syntymäpaikka Taalainmaa Ruotsi
 • Ratsutila 2 Ytterölmos Kemiö ¤ Michel FORSSBOM
 • Ratsutila 3 Söglö Kemiö ¤ Lund, Hans Ed. yks. USD Maj 53 ¤ Syntymäpaikka Västerbotten Ruotsi
 • Ratsutila 4 Herstböle Kemiö ¤
 • Ratsutila 5 Pörtsnäs, Vestergård Kemiö ¤ Petter ROSENLUND palveli 1785-1791 siirtyen sitten Turun ja Porin läänin jv-rykm:in.
 • Ratsutila 6 Pörtsnäs, Östergård Kemiö ¤
 • Ratsutila ? Pörtznäs Drag., Profoss Daniel Nystedt palveli n. 1735 alkaen.
 • Ratsutila 7 Vestanfjärd, Vestergård Kemiö ¤
 • Ratsutila 8 Sunnanå Kemiö ¤ Michel FALK T. ROS palv mahd n. 1775 - n. 1791.
 • Ratsutila 9 Skinnnarvik Kemiö ¤
 • Ratsutila 10 Skogsböle & Mattkärr, Storgård Kemiö ¤
 • Ratsutila 11 Tolfnäs & Mattkärr, Lillgård Kemiö ¤ Lindqvist, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 12 Vestankärr Kemiö ¤ Carl Ericsson Gran siirtyi ratsutilalta nro 25 1779..
 • Ratsutila 13 Vestankärr Kemiö ¤ Forsman, Petter ¤ Ed. yks. USD Maj 14 ¤ Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ratsutila 14 Sandö & Mattkärr, Lillgård i Kimito Kemiössä Sauvo ¤
 • Ratsutila 15 Tjuda, Storgård Kemiö ¤
 • Ratsutila 16 Gästerby, Augustberg Kemiö ¤
 • Ratsutila 17 Dalkarby, Fredriksfors Kemiö ¤
 • Ratsutila 18 Skarpböle Kemiö ¤ Johan Mattsson Skarpman
 • Ratsutila 19 Gundby, Östergård Kemiö ¤
 • Ratsutila 20 Gundby, Vestergård Kemiö ¤
 • Ratsutila 21 Trotby Nedergård Kemiö ¤
 • Ratsutila 22 Trotby Östergård Kemiö ¤ Holm, Johan ¤ Ed. yks. USD Maj 13 ¤ Syntymäpaikka Uppland Ruotsi
 • Ratsutila 23 Kalkkila Kemiö ¤
 • Ratsutila 24 Kuggböle Kemiö ¤
 • Ratsutila 25 Smedaböle Kemiö ¤ Carl Ericsson Gran 1775-1779 jolloin siirtyi ratsutilalle nro 12.
 • Ratsutila 26 Päärnäspää Halikko ¤ Fröberg, Petter ¤ Ed. yks. USD Maj 12 ¤ Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ratsutila 27 Peksala Halikko ¤
 • Ratsutila 28 Bondtykö, Östergård Halikko ¤
 • Ratsutila 29 Bondtykö, Vestergård & Lassinböle Perniö ¤
 • Ratsutila 30 Strömma, Strömsberg & Mattkärr, Storgård i Kimito Kemiössä Perniö ¤ Påfwel Franzson Ström palveli 24.9.1725 alkaen.
 • Ratsutila 31 Gammelby Kemiö ¤
 • Ratsutila 32 Viksvidja, Öster- & Södergård Kemiö ¤ Erik Mattsson Wijkman n- 1700 alkaen.
 • Ratsutila 33 Pettu Perniö ¤
 • Ratsutila 34 Tessvärr Perniö ¤
 • Ratsutila 35 Förby, Öfvergård Perniö ¤
 • Ratsutila 36 Kota Perniö ¤
 • Ratsutila 37 Kolsjö, Vestergård Perniö ¤ Hallberg, Börie ¤ Ed. yks. USD Maj 30 ¤ Syntymäpaikka Halland Ruotsi
 • Ratsutila 38 Verkstrand Perniö ¤
 • Ratsutila 39 Aisböle Perniö ¤
 • Ratsutila 40 Träskböle Perniö ¤ Hans Blom Ruotsista http://www.runslingan.se/node/35
 • Ratsutila 41 Skoila Perniö ¤
 • Ratsutila 42 Kirakböle Perniö ¤
 • Ratsutila 43 Öfverby, Östergård Perniö ¤
 • Ratsutila 44 Öfverby, Mellangård Perniö ¤
 • Ratsutila 45 Heikberg Perniö ¤
 • Ratsutila 46 Hirvlaks Perniö ¤
 • Ratsutila 47 Domarby Perniö ¤
 • Ratsutila 48 Laukka Perniö ¤
 • Ratsutila 49 Hästö, Nedergård Perniö ¤
 • Ratsutila 50 Heikkilä Perniö ¤
 • Ratsutila 51 Aitlaks & Kynämäki, Högbacka Perniö ¤
 • Ratsutila 52 Näsegård Perniö ¤
 • Ratsutila 53 Näsegård Perniö ¤ Apelgren, Jöns ¤ Ed. yks. UFM Maj 46 ¤ Syntymäpaikka Skåne Ruotsi
 • Ratsutila 54 Laiterla, Johannesberg & Kynämäki, Högbacka Perniö ¤
 • Ratsutila 55 Haarla, Nepsi Perniö ¤
 • Ratsutila 56 Hämeenkylä, Johannelund Perniö ¤
 • Ratsutila 57 Metsäoja, Yrjöntalo Perniö ¤
 • Ratsutila 58 Metsäoja, Paukku Perniö ¤ Erich Erichs.Franck palveli 1744 alkaen.
 • Ratsutila 59 Anjala Perniö ¤
 • Ratsutila 60 Mäkisauru Isoperhe & Juvela Perniö ¤ Lillia, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 61 Mäkisauru Pyyntalo & Kynämäki, Högbacka Perniö ¤ Fogell, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 62 Pääris Perniö ¤
 • Ratsutila 63 Kuhmis, Anttila Perniö ¤
 • Ratsutila 64 Yliskylä Perniö ¤
 • Ratsutila 65 Pojogård Perniö ¤
 • Ratsutila 66 Kieronperä Perniö ¤ Erich Lingman, (GMR 1773, 1775, 1779), Jacob Lingman, (GMR 1779, 1785)
 • Ratsutila 67 Kavila Uskela ¤ Fager, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 68 Äijälä, Kanturi Uskela ¤
 • Ratsutila 69 Äijälä, Jäppis Uskela ¤
 • Ratsutila 70 Pukkila, Maunu Uskela ¤
 • Ratsutila 71 Villilä, Ylistalo Uskela ¤
 • Ratsutila 72 Villilä, Tomma Uskela ¤
 • Ratsutila 73 Asteljoki Perniö ¤ Elfström, Hans ¤ Ed. yks. USD Maj 22 ¤ Syntymäpaikka Österbotten Ruotsi
 • Ratsutila 74 Lapparla, Alastalo & Hannuntalo Perniö ¤
 • Ratsutila 75 Lindilä & Koivisto Keskitalo Perniö ¤
 • Ratsutila 76 Kyynärä Perniö ¤
 • Ratsutila 77 Saaris, Isotalo Perniö ¤ Anders SARSTROM palveli 1726-1745.
 • Ratsutila 78 Koskis & Kollarla Perniö ¤
 • Ratsutila 79 Väärlä Perniö ¤ Thomas Eriksson Werlander arviolta 1650 alkaen.
 • Ratsutila ? Gustav Andersson Werlander n. 1710 - 10.10.1721, jonka jälkeen Uudenmaan läänin jalkaväkirymentin Majurin komppaniaan.
 • Ratsutila 80 Kortila Perniö ¤
 • Ratsutila 81 Lemogård Perniö ¤ Hammar, Lars (Jönsson) ¤ Ed. yks. USD Maj 47 ¤ Syntymäpaikka Uppland Ruotsi
 • Ratsutila 82 Lehtiniittu Perniö ¤ Ekebom, Petter ¤ Ed. yks. USD Maj 61 ¤ Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ratsutila 82 Lehtiniitty (Kokkila, Pohjatalo?) Perniö ¤ Elias FLOD Kevytrakuunoissa n. 1800 - 1808.
 • Ratsutila 83 Tikkala Perniö ¤ Fröling, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 84 Huhtis Perniö ¤
 • Ratsutila 85 Suomenkylä, Protta Perniö ¤
 • Ratsutila 86 Knaappila, Isotalo Perniö ¤ Flinck, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 86 Knaappila, Isotalo Perniö ¤ Törnberg/Tornberg, Anders ¤ Ed. yks. USD Maj 72 ¤ Syntymäpaikka Dalarna, Ås Ruotsi
 • Ratsutila 87 Haarois Perniö ¤
 • Ratsutila 88 Aimontapo Perniö ¤
 • Ratsutila 89 Kumionpää, Ylistalo Perniö ¤ Frisk, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 90 Hongisto, Mattila Kisko ¤ Bergman, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 90 Hongisto, Mattila Kisko ¤ Erich PIJHL palveli 1729-1750, kuolemaansa saakka. Osall. sotiin rykmentin mukana.
 • Ratsutila 90 Hongisto, Mattila Kisko ¤ Thomas PIHL palveluaika ?
 • Ratsutila 91 Hongisto, Kylä Kisko ¤ Erich BENGDTSON n. 1695 alkaen.
 • Ratsutila 92 Tieksmäki, Heikkilä Kisko ¤
 • Ratsutila 93 Metola, Sonni & Eerola Kisko ¤
 • Ratsutila 94 Honkaböle Kisko ¤
 • Ratsutila 95 Kaukuri, Uotila Kisko ¤
 • Ratsutila 96 Toija, Mommola Kisko ¤
 • Ratsutila 97 Toija, Skeppars Kisko ¤
 • Ratsutila 98 Toija, Melleri Kisko ¤
 • Ratsutila 99 Viiari, Seppä Kisko ¤
 • Ratsutila 100 Liuhto Kisko ¤
 • Ratsutila 101 Kurkela, Pipo Kisko ¤ Kullberg, Nils ¤ Ed. yks. USD Maj 15 ¤ Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ratsutila 102 Kurkela, Arkkila Kisko ¤
 • Ratsutila 103 Kurkela, Heikola Kisko ¤
 • Ratsutila 104 Lemula, Yrjälä & Koorla, Hannu Kisko ¤
 • Ratsutila 105 Arpalaks Kisko ¤
 • Ratsutila 106 Sallittu, Uusi- & Vanhatalo Kisko ¤
 • Ratsutila 107 Taipale, Paavola & Piekkala Kisko ¤
 • Ratsutila 108 Laidike, Sipilä Kisko ¤
 • Ratsutila 109 Leppäkorpi, Lintu Lohja Lojo ¤
 • Ratsutila 110 Leppäkorpi, Pellukka Lohja Lojo ¤
 • Ratsutila 111 Kettula, Härkälä Kisko ¤ Wahlberg, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Suomusjärvi * Matts ANCKA palveli jo Turun ja Porin läänin ratsurykmentin aikaan.
 • Ratsutila ? Suomusjärvi / Kisko? * Johan FRAGMELIUS palvellut mahd. n. 1755 - n. 1780.
 • Ratsutila 112 Suomusjärvi, Ylhäis & Alhais Kisko ¤ Johan FAGERHOLM palveli n. 1750-1785.
 • Ratsutila 112 Suomusjärvi, Ylhäis & Alhais Kisko ¤ Michel SOMMAR palveli rykmentin viimeisinä kymmeninä.
 • Ratsutila 113 Hinttala, Hintta Kisko ¤ Matts HJORT palveli 1743 alkaen eläkkeelle saakka.
 • Ratsutila 114 Kitula, Paavala Kisko ¤
 • Ratsutila 115 Kitula, Mikkeli Kisko ¤
 • Ratsutila 116 Kitula, Kynsi Kisko ¤
 • Ratsutila 117 Laperla, Jaakola Kisko ¤ Johan BERGHARDT palvellut mahd. n. 1760 - n. 1790.
 • Ratsutila 118 Laperla, Isoperhe Kisko ¤ Hollberg/Höllberg, Olof Ruotsista http://www.runslingan.se/node/37
 • Ratsutila 119 Komisuo, Nalkki Kiikala ¤
 • Ratsutila 120 Komisuo, Isoperhe Kiikala ¤ Simon RYDSTEDT/RYSTEDT palveli mahd. vuodet n. 1755-n. 1790.
 • Ratsutila 121 Kiikala, Simola Kiikala ¤
 • Ratsutila 122 Rekijoki, Lempa Kiikala ¤ * Thomas LEMBERG palveli ainakin vuodet 1726-1745.
 • Ratsutila 123 Hirvelä, Marttila Kiikala ¤
 • Ratsutila 124 Lautela, Röyhä Somero ¤
 • Ratsutila 125 Suojoki Somero ¤
 • Ratsutila ? Kisko ¤ Johan ORBERG Palveli jo Turun ja Porin ratsurykm:ssä.
 • Ratsutila ? Kisko * Johan NYMAN palvellut mahd. n. 1755 - n. 1790.
 • Ratsutila ? Henric AHLMAN n. 1750 alkaen.
 • Ratsutila ? Uusikylä, Pusula ¤ Elias Isaksson Klinga n. 1755 alkaen.
 • Ratsutila ? Helgeboda, Nybondas,Kemiö ¤ Henrik Mickelsson arviolta n. 1720 alkaen.
 • Ratsutila ? Helgeboda, Nybondas,Kemiö ¤ Johannes Henriksson n. 1750 alkaen.
 • Ratsutila ? Almstedt, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Askeqvist, Karl ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Axner, Zacharias ¤ Ed. yks. HRR Hal-Maj ¤ Syntymäpaikka ?
 • Ratsutila ? Bagge, Christian ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Berg, Hindrik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Biörckman, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Biörckman, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Biörnblom, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Blom, Hindrik ¤ Ed. yks. HRR Vem-Övl-Liv-Maj ¤ Syntymäpaikka ?
 • Ratsutila ? Bock, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Boman, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Brandt, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Brunberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Brunberg, Gunnar ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bruse, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Buhr, Christian ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dahlbo, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dahllööf, Per ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dahlström, Bengt ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Enspännare, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fedrich/Dedrich, Marthin ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Flygare, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Flygare, Petter ¤ Ed. yks. HRR Övl-Maj ¤ Syntymäpaikka ?
 • Ratsutila ? Fogell, Israel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Funcke, Elias ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fyhrman, Nils/Ofröling Anderslof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Gadd, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Gran, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Gråbäck, Börje ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Grääs, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hagelberg, Jöns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hammarbergh, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Profoss Henrik HENRIKSSON palveli n. 1755 alkaen.
 • Ratsutila ? Hiort, Daniel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hultengren, Håkan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Jernbergh, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kihlberg, Simon ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kindberg, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Krabbe, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Laberg, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Laggare, Gunnar ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Leström, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lillia, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lindberg, Jon ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lindh, Mårten ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lundh, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lundstake, Torsten ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lurra, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Löfgren, Gudmund ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Löfgren, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Meilick, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Mellström, Jöns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Morbergh, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Nordberg, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Nyman, Oluf ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Orre, Christopher ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rahne, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ringman, Håkan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rytman/Ryrman, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Schultz, Daniel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Skarin, Oluf ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Skytte, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Spar, Henrik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stadig, Bengt ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stahl/Stahlberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stiernberg, Trulls ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sturck, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Svahn, Israel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Säfringh, Bengt ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tambour, Hindrik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tigerman, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Profoss Petter TOLLER Ruotsista. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Transtedt, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Trufen/Drijfen, Oluf ¤ Ed. yks. USD Maj ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Welling/Welin, Philip ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wennersten, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Willberg, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wingström, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Winter, Reinhold ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Åhsberg, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi

4. Halikon komppania

Päällystö

 • Ryttmester Claes Johan Wrangel, af Feldtmarskalck gr. Köningsmarck Fullmakt 5. Martij 1677
 • Kapteeni (myöh. everstiluutnantti) Fredric SPÖHLER asui virkatalo Halikon Vartsala 5.9.1769 - 19.2.1777.
 • Leutnant Alexander Persohn Fellbohm, af Kongl. Maij:tt Fullmakt 2. Nov. 1679
 • Cornet Hemming Bergh, efter kongl. fullmacht 14. Octob. 1679

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Halikon Vartsala
 • Luutnantin virkatalo Hallelan Sorrböle Sauvo
 • Kornetin virkatalo Kajala Passi Pertteli
 • Vääpelin virkatalo Vihmala Markkula Pertteli
 • Kersantin virkatalo Torikka Karuna
 • Lippumiehen virkatalo
 • Majoittajan virkatalo Korvenpää Halikko
 • Varusmestarin virkatalo

Rakuunoiden asuinalueet

 • Paimio 26 ratsumiestä Piikkiö Turun lääni
 • Sauvo 29 ratsumiestä Piikkiö Turun lääni
 • Uskela 36 ratsumiestä Halikko Turun lääni
 • Halikko 34 ratsumiestä Halikko Turun lääni

Rakuunat

 • Ratsutila 1 Räpälä, Vanhatalo Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 2 Karpala Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 3 Yrjenvuori, Koikkari & Nettu Huittila Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 4 Tanis Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 5 Kauhais med Hossila Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 6 Lovis Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 7 Hirvonpää & 1/2 Munkkila Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 8 Laarois Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 9 Hiidenala Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 10 Kruusila & Kaivois Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 11 Vista, Pietilä & Huusi Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 12 Pakurla Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 13 Aakois Paimio Pemar ¤ Boman, Matts ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 14 Rekottila, Ylistalo Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 15 Rekottila, Alastalo Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 16 Isoheikkois, Mäkitalo Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 17 Laiterla & Vähäbreidilä Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 18 Hajala & Perälä Halikko ¤
 • Ratsutila 19 Itula, Knaapi Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 20 Kovala Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 21 Maljamäki, Suutari Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 22 Kurkkis, Klemä Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 23 Kurkkis, Heikkilä Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 24 Kurkkis, Pietilä Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 25 Husoi, Tuomola Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 26 Skörbäck Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 27 Timperlä, Knaapi Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 28 Liivala Sauvo Sagu ¤ Malm, Olof ¤ Ed. yks. USD V 102 ¤ Syntymäpaikka Västergörland Ruotsi
 • Ratsutila 29 Koorla Sauvo Sagu ¤ Johan Michelsson Bajazett 1749-1773 Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 30 Lillby, Kollari Sauvo Sagu ¤ Biörckman, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 31 Träskby, Vesters Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 32 Iggnäs Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 33 Lurböle Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 34 Kuggböle & Sarapisto Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 35 Rölaks & Stångberg Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 36 Timböle, Vestergård Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 37 Knutnäs Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 38 Päistärpää, Alistalo Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 39 Narslaks & Flossböle Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 40 Vartsala Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 41 Ruonlaks Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 42 Osmalaks Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 43 Korvala, Alistalo Sauvo Sagu ¤ Lundberg, Bengt ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 44 Salmis, Hoikari Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 45 Isomäkipää, Knaapi Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 46 Öfverpaddais, Löfnäs & Holli Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 47 Lautkangar & Nyby Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 48 Kavalto, Isoperhe Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 49 Kavalto, Pääkylä Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 50 Kyrkoby, Vinters Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 51 Kyrkoby, Rökmans Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 52 Härmälä Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 53 Toppjoki, Naapala Halikko ¤
 • Ratsutila 54 Isosilkkilä Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 55 Vähäsilkkilä Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 56 Sodaböle Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 57 Isokylä, Isotalo Halikko ¤
 • Ratsutila 58 Kanamäki Halikko ¤
 • Ratsutila 59 Kokkila, Ylistalo Halikko ¤
 • Ratsutila 60 Valtila Halikko ¤
 • Ratsutila 61 Karvais, Kiuka & Pinkilä Halikko ¤
 • Ratsutila 62 Immala, Ylistalo Halikko ¤
 • Ratsutila 63 Immala, Alastalo Halikko ¤
 • Ratsutila 64 Kaninkola, Mäikkä Halikko ¤
 • Ratsutila 65 Kaninkola, Knaapi Halikko ¤
 • Ratsutila 66 Pailinna Halikko ¤
 • Ratsutila 67 Nikkilä Halikko ¤ Lillia, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 68 Riikola Halikko ¤
 • Ratsutila 69 Karvala Halikko ¤
 • Ratsutila 70 Mondola Halikko ¤
 • Ratsutila 71 Saarimäki Halikko ¤
 • Ratsutila 72 Talala, Mikkola & Keskitalo Halikko ¤
 • Ratsutila 73 Piintilä Halikko ¤
 • Ratsutila 74 Noukkila Halikko ¤
 • Ratsutila 75 Sauvonkylä, Mäki Halikko ¤
 • Ratsutila 76 Ammakko, Esko Halikko ¤
 • Ratsutila 77 Ammakko, Paju Halikko ¤
 • Ratsutila 78 Ammakko, Poukkari Halikko ¤
 • Ratsutila 79 Händelä Böhle n:o 4 i Uskela Halikko ¤
 • Ratsutila 80 Viala Perälä, Takatalo Halikko ¤
 • Ratsutila 81 Puotila Halikko ¤
 • Ratsutila 82 Märrys, Satuli Halikko ¤
 • Ratsutila 83 Märrys, Pihko Halikko ¤
 • Ratsutila 84 Nummis, Ylistalo Halikko ¤
 • Ratsutila 85 Nummis, Alastalo Halikko ¤
 • Ratsutila ? Nummis, Halikko ¤ Eric Mattsson Hök n. 1775 alkaen. Jatkoi jalkamiehenä 1791 Turun jv-rykmentin ratsutilapat.ssa rak.-nimikkeellä.
 • Ratsutila 86 Tavola, Kauhala & Mikola Kierla, Kraapa Halikko ¤
 • Ratsutila 87 Yttelä, Markkula Halikko ¤ Lindberg, Matts ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 88 Kärävuori, Härkis Halikko ¤
 • Ratsutila 89 Putola, Ylhäis & Alhais Halikko ¤
 • Ratsutila 90 Kirjola Uskela ¤
 • Ratsutila 91 Salo, Nokka & Ylistupa Uskela ¤ öö
 • Ratsutila 92 Hakastaro, Kankari Uskela ¤
 • Ratsutila 93 Hämäis, Ylistalo Uskela ¤
 • Ratsutila 94 Karlberg Uskela ¤
 • Ratsutila 95 Kaukola, Pompari Uskela ¤
 • Ratsutila 96 Kaukola, Knaapi Uskela ¤
 • Ratsutila 97 Lillpullola Uskela ¤
 • Ratsutila 98 Pullola, Isotupa Uskela ¤
 • Ratsutila 99 Kistola, Bangi Uskela ¤
 • Ratsutila 100 Muurla, Nikula & Uotila Uskela ¤
 • Ratsutila 101 Muurla, Storgård Uskela ¤
 • Ratsutila 102 Suoloppi Uskela ¤ Siöberg, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 103 Böhle, Yrjälä Uskela ¤
 • Ratsutila 104 Koskis, Eriksberg Uskela ¤
 • Ratsutila 105 Ingeris, Katrineberg Perttilä St. Bertils ¤
 • Ratsutila 106 Hähkämä, Arkkila Perttilä St. Bertils ¤ Aschebom, Lars ¤ Ed. yks. USD VI 36 ¤ Syntymäpaikka Östergötland., Rystad Ruotsi
 • Ratsutila 106 Hähkämä, Arkkila Perttilä St. Bertils ¤ Juha ROOS-BLAD palveli ehkä n. 1725 alkaen.
 • Ratsutila 106 Hähkämä, Arkkila Perttilä St. Bertils ¤ Gabriel BLAD-AHLBOM palveli ehkä n. 1785 alkaen.
 • Ratsutila 107 Isokylä, Isobuondi Uskela ¤
 • Ratsutila 108 Isokylä, Kupila Uskela ¤
 • Ratsutila 109 Isokylä, Ruoksmäki Uskela ¤
 • Ratsutila 110 Mäenala Uskela ¤
 • Ratsutila 111 Loppis, Haitio Uskela ¤
 • Ratsutila 112 Loppis, Perttu Uskela ¤ Fernstedt, Mats ¤ Ed. yks. USD V 108 ¤ Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi
 • Ratsutila 113 Loppis, Uoti Uskela ¤ Fernstedt, Mats ¤ vaihtoi Ratsutilaa -> 113 ¤ Ed. yks. USD V 108 ¤ Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi
 • Ratsutila 114 Kaukola, Mikkola Perttilä St. Bertils ¤
 • Ratsutila 115 Kaivola, Jäppilä Perttilä St. Bertils ¤
 • Ratsutila 116 Kaivola, Turri Perttilä St. Bertils ¤
 • Ratsutila 117 Kaivola, Passi Perttilä St. Bertils ¤
 • Ratsutila 118 Kaivola, Kärri Perttilä St. Bertils ¤
 • Ratsutila 119 Kurkela, Paavola Perttilä St. Bertils ¤
 • Ratsutila 120 Pappila, Vanhatalo Perttilä St. Bertils ¤
 • Ratsutila 121 Skraatarla, Kauha Perttilä St. Bertils ¤
 • Ratsutila 122 Skraatarla, Jama Perttilä St. Bertils ¤
 • Ratsutila 123 Skraatarla, Simola Perttilä St. Bertils ¤
 • Ratsutila 124 Skraatarla, Junttila Perttilä St. Bertils ¤
 • Ratsutila 125 Skraatarla, Kulta Perttilä St. Bertils ¤
 • Ratsutila ? Ahlgren, Christian ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Andersson, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Apelberg, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Barckman, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bedman/Bemer, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Biörck/Biörckström, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Biörcker/Bröcker, Joakim ¤ Ed. yks. HRR Hal-Mas-Hal ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Blom, Gunnar ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Blomberg, Jöns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bohm, Paul ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Boman, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bongiern/Bångiern, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Brandt, Hindrich ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Burman, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Corpolander, Johan ¤ Ed. yks. HRR Hal-Övl ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Eskellsson, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Falck, Håkan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Falckenqvist, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Frantzelius, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Frisk, Christian ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Giederström, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Giellman, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Giesling, Per ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Gottscheidt/Gåtske, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Gråberg, Bryngel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Grönmark, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hafberg, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hasselgren, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hellsing, Simon ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Herning, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hierpe, Mårten ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hult, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Jernberg, Göran ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Johansson, Matts ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Johansson, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Jung, Ambiörn ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Jöransson, Bertill ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kansmarr, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kartman, Peter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Killberg, Bengt ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Krabbe, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kårte/Karte, Henrik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kölling, Christer ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Landzett, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lind, Otto ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lindbohm, Mickel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Liten, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Liungmansson, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lohm, Gabriel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lustig, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Mörck, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Nijroth, Carl ¤ Ed. yks. HRR Ö.Sat-Hal ÄLD?? ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Nuss, Martin ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Nyman, Gundmun ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Nyman, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Nyman, Matts ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Pester, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Poukon/Poiken, Niclas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ramklo, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Reisen, Jöran ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Reppo, Elias ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ringström, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rosenberg, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Röyman, Abraham ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sixman, Ilmert ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Slickt, Ellias ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sommar, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stenberg, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stenberg, Hindrik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Storek/Stork, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stråhlstedt, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Svahn, Karl ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tennberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tigerström/Sigerström, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tornerus, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tronberg, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ullström/Vllström, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wallon, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wassbohm, Mikael ¤ Ed. yks. HRR Maj-Hal ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wassman, Gabriel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wessberg, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wiklander/Wirlender, Hindrik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wilhelmsson, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Winge, Bryngel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wolff, Johan Friedrich ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wtenberg/Uttenberg, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Åberg, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Åckerberg, Hindrich ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Åhman, Per ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Åhrberg, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ödman, Jöns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi

5. Maskun komppania

Päällystö

 • Ryttmester Johan Hammer, af Gref Köningsmarck Fullmakt 20. Martij 1678
 • kapteeni Magnus Wilhelm Armfelt 1757 virkatalo Juvan kartano Tarvasjoki Marttila.
 • Leutnant Johan Michelsson Biugge, af Kongl. Maij:tt Fullmakt 14. Octob. 1679
 • Cornet Christer Hammer, efter kongl. fullmacht 2. Nov. 1679
 • Majoittaja, lippumies, varusmestari (furiiri) Lars ROTHENBERG, virkatalo Marttilan Karvelan Vähätalo.

Virkatalot

 • Komppanian päällikön, kapteenin virkatalo Juvan kuninkaankartano Tarvasjoki Marttila Masku Turun lääni
 • Luutnantin virkatalo Pietilä Aerla Piikkiö
 • Kornetin virkatalo Nyhä Myllykylä Koski
 • Vääpelin virkatalo Arkkila Kaulanperä Pöytyä
 • Kersantin virkatalo Yltöinen Piikkiö
 • Komppanian majoittaja, virkatalo Marttilan Karvelan Vähätalo
 • Lippumiehen virkatalo
 • Varusmestarin virkatalo

Rakuunoiden asuinalueet

 • Lieto 45 ratsumiestä Masku Turun lääni
 • Marttila Uusikylä 43 ratsumiestä Masku Turun lääni
 • Paimio 19 ratsumiestä Piikkiö Turun lääni
 • Piikkiö 13 ratsumiestä Piikkiö Turun lääni
 • Pöytyä 5 ratsumiestä Masku Turun lääni

Rakuunat

 • Ratsutila 1 Hirsund Piikkiö ¤
 • Ratsutila 2 Bertala Piikkiö ¤ Berg, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 3 Kuotila Piikkiö ¤
 • Ratsutila 4 Kuurnapää, Östergård Kemperlä, Keskitalo Piikkiö ¤
 • Ratsutila 5 Kuurnapää, Vestergård Kemperlä, Ylistalo Piikkiö ¤
 • Ratsutila 6 Aro, Alistalo & Ylistalo Vehkamäki Piikkiö ¤ Berg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 7 Kalais, Ylhäis Piikkiö ¤
 • Ratsutila 8 Makala, Kylänpää Piikkiö ¤
 • Ratsutila 9 Makala, Puraja Piikkiö ¤ Frisk, Erik ¤ Ed. yks. USD VI 24 ¤ Syntymäpaikka Västmanland, Norberg Ruotsi
 • Ratsutila 10 Aerla, Kylänpää Piikkiö ¤ Sedman, Erik ¤ Ed. yks. USD IV 54 ¤ Syntymäpaikka Harbo Ruotsi
 • Ratsutila 11 Andelmaa, Ylistalo Piikkiö ¤
 • Ratsutila 12 Andelmaa, Alistalo Piikkiö ¤ Forsberg, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 13 Storhepojoki, Juutas Piikkiö ¤
 • Ratsutila 14 Ketola Lieto Lundo ¤ Rehn, Alexander ¤ Ruoduissa 14, 22 ja 44 ¤ Ed. yks. USD VI 17 ¤ Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi
 • Ratsutila 15 Kärpjoki Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 16 Loukkinais, Väjäheikkilä Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 17 Loukinais, Vakois Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 18 Loukkinais, Isoheikkilä Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 19 Loukkinais, Setälä Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 20 Vanhalinna Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 21 Hiidis Lieto Lundo ¤ Falck, Jonas ¤ Ed. yks. USD Liv 16 ¤ Syntymäpaikka Jämtland Ruotsi
 • Ratsutila 22 Harviais, Ilmaris Lieto Lundo ¤ Rehn, Alexander ¤ Ed. yks. USD VI 17 ¤ Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi
 • Ratsutila 23 Pakurla, Rihko Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 24 Pakurla, Sakari Lieto Lundo ¤ Holm, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 25 Kurkela, Knaapi Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 26 Hakula, Ketola Sauvola, 1/2 Allola Lieto Lundo ¤ Fröberg, Petter Ruotsista http://www.runslingan.se/node/36
 • Ratsutila 27 Hakula, Jonkari Sauvola, 1/2 Allola Lieto Lundo ¤ Lundberg, Erik ¤ Ed. yks. USD VI 60 ¤ Syntymäpaikka Uppland Ruotsi
 • Ratsutila 28 Mäkkylä, Junnila Lieto Lundo ¤ Lindström, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 29 Mäkkylä, Tuomola Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 30 Tammentaka, Hiisku Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 31 Vintala, Kirri Lieto Lundo ¤ Skarp/Scharp, Petter ¤ Ed. yks. USD VI 33 ¤ Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ratsutila 31 Vintala, Kirri Lieto Lundo ¤ Gerling/Järling, Torsten Ruotsista http://www.runslingan.se/node/36
 • Ratsutila 32 Rähälä, Röykö & Lietonperä, 1/2 Knuutila i St. Mårtens Martilassa Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 33 Rähälä, Möyrä & 1/2 Knuutila Lieto Lundo ¤ Frisk, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 34 Kaskala, Isotalo Lieto Lundo ¤ Gerling/Järling, Torsten ¤ Ed. yks. USD VI 14 ¤ Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi
 • Ratsutila 35 Kaskala, Poro Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 36 Teijula Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 37 Karvala Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 38 Viika Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 39 Pettis, Lampula Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 40 Ankka, Jaakola Lieto Lundo ¤ Blom, Hans ¤ Ed. yks. USD IV 27 ¤ Syntymäpaikka Hälsingland Ruotsi
 • Ratsutila 41 Pokkola, Puuska Lieto Lundo ¤ Tåkerberg, Anders ¤ Ed. yks. USD IV 13 ¤ Syntymäpaikka Vadstena Ruotsi
 • Ratsutila 42 Tootula, Knaapi Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 43 Puntamäki Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 44 Torstila Lieto Lundo ¤ Rehn, Alexander ¤ Ed. yks. USD VI 17 ¤ Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi
 • Ratsutila 45 Satopää Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 46 Laukkaniittu, Isotalo Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 47 Kåetty Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 48 Leikola Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 49 Järykselä Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 50 Prunkkala, Isotalo Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 51 Karvais, Uotila Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 52 Karviais, Laurila Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 53 Karviais, Järsä Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 54 Pitkäniittu, Ylikylä Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 55 Hypäis, Knaappi Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 56 Kuuskoski Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 57 Auvais, Uotila Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 58 Kaulansuu, Mikkola Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 59 Kaulansuu, Pilti Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 60 Jalkala Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 61 Kyrö, Mikola Marttila St.Mårt:s ¤ Wåhlbom, Petter ¤ Ed. yks. USD VI 89 ¤ Syntymäpaikka Östergötland, Vål- Ruotsi
 • Ratsutila 62 Kyrö, Veräjänkorva Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 63 Karinais, Simola Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 64 Karinais, Nohka Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 65 Suutarla, Siikala Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 66 Suutarla, Sauhula Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 67 Mäenpää, Värri Nerppi, Keskitalo Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 68 Mäenpää, Julius Nerppi, Uusitalo Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 69 Tilkkais Marttila St.Mårt:s ¤ Frögd, Nils (Eriksson) ¤ Ed. yks. USD IV 51 ¤ Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi
 • Ratsutila 70 Seppälä, Jaakola Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 71 Patakoski, Klemelä Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 72 Patakoski, Sarja Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 73 Koskis Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 74 Tuimala, Isotalo Marttila St.Mårt:s ¤ Falck, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 75 Tapala, Jaakola Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 76 Tapala, Kokki Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 77 Liiporla Marttila St.Mårt:s ¤ Tåkerberg, Anders ¤ Ed. yks. USD IV 13 ¤ Syntymäpaikka Vadstena Ruotsi
 • Ratsutila 78 Koivukylä, Perni Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 79 Myllykylä, Särä Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 80 Hirvaks, Knaapi Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 81 Ollila, Knaapi Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 82 Lovi, Knaapi Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 83 Ruskolais, Tyyri Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 84 Ruskolais, Neuvo Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 85 Huovaristo Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 86 Palais, Penttilä Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 87 Krouvi Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 88 Mäntsälä Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 89 Juutila, Naapuri Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 90 Vättilä, Vätti Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 91 Rekois, Vanhakylä Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 92 Laurila, Vanhatalo Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 93 Karvela, Isotalo Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 94 Prungila, Prungi Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 95 Kirkonkylä, Isotalo Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 96 Eura, Nokka Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 97 Eura, Seppä Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 98 Eura, Kirsti Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 99 Eura, Knaapi Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 100 Tuorila, Isotalo Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 101 Karhula, Anttila Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 102 Duomarla & Karhula, Simola Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 103 Ingois, Halli Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 104 Ingois, Ingoisberg Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 105 Hyssilä Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 106 Mäentaka, Junnila & Tuorila, Tammila Marttila ¤
 • Ratsutila 107 Aro, Patta Eppis, Ylistalo Paimio ¤ Anders Falk, palveli 1764-1790.
 • Ratsutila 108 Aro, Rajala Eppis, Alastalo Paimio ¤
 • Ratsutila 109 Taatila, Seppälä 1/2 Koskis Paimio ¤
 • Ratsutila 110 Taatila, Rähmä 1/2 Koskis Paimio ¤
 • Ratsutila 111 Evais Paimio ¤
 • Ratsutila 112 Vähäheikkois & Pussila Paimio ¤ Fogell, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 113 Tomero, Isotalo 1/2 Keskikaleva Paimio ¤
 • Ratsutila 114 Askala, Nummentalo Paimio ¤ Foberg, Karl ¤ Ed. yks. USD VI 30 ¤ Syntymäpaikka Strängnäs Ruotsi
 • Ratsutila 114 Askala, Nummentalo Paimio ¤ Lillia, Petter ¤ Ed. yks. USD Liv 36 ¤ Syntymäpaikka Uppland Ruotsi
 • Ratsutila 115 Askala, Alastalo Paimio ¤
 • Ratsutila 116 Kaila & Immais Paimio ¤
 • Ratsutila 117 Suksela, Heikkilä Paimio ¤
 • Ratsutila 118 Siililä, Uotila 1/8 Keskikaleva Paimio ¤ Hollberg/Höllberg, Olof ¤ Ed. yks. USD VI 68 ¤ Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ratsutila 119 Siililä, Brusila 1/8 Keskikaleva Paimio ¤
 • Ratsutila 120 Siililä, Tuomala 1/8 Keskikaleva Paimio ¤
 • Ratsutila 121 Siililä, Keskikylä 1/8 Keskikaleva Paimio ¤
 • Ratsutila 122 Sievola & Karpala Paimio ¤
 • Ratsutila 123 Isokuusivuori & Vuohimäki Paimio ¤
 • Ratsutila 124 Rautalho Paimio ¤ Bergqvist, Jöns ¤ Ed. yks. USD IV 46 ¤ Syntymäpaikka Skaraborgs län Ruotsi
 • Ratsutila 125 Villis Kemperlä, Alastalo Paimio ¤
 • Ratsutila ? Askarbom/Aschebom, Lars ¤ Ed. yks. USD VI ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bergqvist, Jöns ¤ Ed. yks. USD IV ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Berling/Pährling, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Biörckman, Sigfrid ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Biörn, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bleckberg, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Blom, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Borckhus, Jöran ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Buhrman, Michael ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Daalman, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dahl, Mikael ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dessberg, John ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Drake, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Eckman, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ekendaal, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ellg, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Falck, Ambosius ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Falck, Erik Wilhelm ¤ Ed. yks. HRR Vem-Ö.Sat-Mas USD Liv ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fanbom/Fernbom, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fleischer, Anders ¤ Ed. yks. USD Övl ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Flinck, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Flinck, Påhl ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Floberg, Gabriel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Flodig, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Flucht, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Frantz, Hieronymus ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Gammelberg, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Glasberg, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Granberg, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hake, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hausen, Carl Johan von ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Heins, Christopher ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hellenberg, Pehr ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hierpe, Säfring ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Holm, Christian ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Häggman, Christian ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kielgren, Jakob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kijhlman, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kuhlman, Hellie ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kåck, Thomas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Laurentz, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Leerdahl, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lidman, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lillia, Hindrich ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lilliendahal, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lindblad, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lundberg, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lustig, Ambrosius ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lång, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Läder, Jöran ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lööfbom, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Moberg, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Muull, Axel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Norling, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Pijhl, Engelbrecht ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Pijhl, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rask, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Reinholdt, Michel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Reinström, Georg Christopher ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Riskberg, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rosendahl, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rusthållare, Matts ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Råberg, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sandberg, Hindrich ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Scharp, Ellias ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Schijtte, Klas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Schmidt, Knut ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Schule, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Semberg, Christian ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Siögreen, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sommarfeldt, Ellof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sparholm, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stadig, Jöran ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ståhlberg, Staphan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sundberg, Anders ¤ Ed. yks. USD ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Svahn, Staphan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Swartz, Daniel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Torsk, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tranholm, Simon ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tunberg, Bengt ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wallenberg, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Warg, Påhl ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Weckman, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Weckroth, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wendell, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wennerström, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Werckman, Friedrich ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Åhman, Thomas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi

6. Vehmaan komppania

Päällystö

 • Ryttmester Niels Meiboum, af Gref Köningsmarck Fullmakt 20. Martij 1678
 • Leutnant Reinholt Ditloff, af dito Fullmakt 24. Martij 1678
 • Cornet Erich Didron, efter kngl. fullmacht 14. Oktob. 1679
 • vääpeli Fredric SPÖHLER asui virkatalossa Lokalahden Haaroinen 8.11.1743 - 19.9.1750.

Virkatalot

 • Vehmaan komppanian kapteenin virkatalo Isokartano Vehanen Taivassalo
 • Luutnantin virkatalo Tujula Masku
 • Kornetin virkatalo Tirkkala Lokalahti
 • Vääpelin virkatalo Lokalahden Haaroinen
 • Kersantin virkatalo Eerola Puosta Vehmaa
 • Majoittajan virkatalo Pietilä Lahdinko Vehmaa
 • Lippumiehen virkatalo
 • Varusmestarin virkatalo

Rakuunoiden asuinalueet

 • Lieto 2 ratsumiestä Vehmaa Turun lääni
 • Masku 7 ratsumiestä Masku Turun lääni
 • Merimasku 8 ratsumiestä Mynämäki Turun lääni
 • Nousiainen 5 ratsumiestä Masku Turun lääni
 • Rymättylä 19 ratsumiestä Mynämäki Turun lääni
 • Taivassalo 28 ratsumiestä Vehmaa Turun lääni
 • Uusikirkko 5 ratsumiestä Vehmaa Turun lääni
 • Vehmaa 26 ratsumiestä Vehmaa Turun lääni
 • Lemo 13 ratsumiestä Mynämäki Turun lääni

Rakuunat

 • Ratsutila 1 Hanka Rymättylä Rimito ¤ Holm, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 2 Alakylä, Äärlä Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 3 Aijälä Rymättylä Rimito ¤ Lundberg(Lindberg), Christopher ¤ Ed. yks. USD V 40 ¤ Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ratsutila 4 Paavais takamaan kanssa Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 5 Röödilä Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 6 Ylikylä Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 7 Heinäs Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 8 Ahdentaka Rymättylä Rimito ¤ Holm, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 9 Taipale Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 10 Kuris Rymättylä Rimito ¤ Pollentius, Johan (Samuelsson) ¤ Ed. yks. USD VIII 32 (Roos, Lars) ¤ Syntymäpaikka Falun/Finland Ruotsi
 • Ratsutila 11 Maanpää Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 12 Suutarla Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 13 Yttis Rymättylä Rimito ¤ Wigren, Sven (Johansson) ¤ Ed. yks. USD VIII 35 ¤ Syntymäpaikka Skåne Ruotsi
 • Ratsutila 14 Kauppila Rymättylä Rimito ¤ Biörck, Anders (Andersson) ¤ Ed. yks. USD VIII 37 ¤ Syntymäpaikka Närke Ruotsi
 • Ratsutila 15 Leiklaks Rymättylä Rimito ¤ Winge, Olof (Ersson) ¤ Ed. yks. USD VIII 39 ¤ Syntymäpaikka Närke Ruotsi
 • Ratsutila 16 Tanila & Maitila Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 17 Kurjenrauma Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 18 Ruokrauma Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 19 Ajola Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 20 Koveri Merimasku ¤
 • Ratsutila 21 Sannais & Seikkula Merimasku ¤
 • Ratsutila 22 Taatis & Nissilä Merimasku ¤ Lund, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 23 Tärkkis Merimasku ¤
 • Ratsutila 24 Kuusniemi Merimasku ¤ Husberg, Mårten ¤ Ed. yks. USD IV 25 ¤ Syntymäpaikka Norrköping Ruotsi
 • Ratsutila 25 Tamsaari Merimasku ¤
 • Ratsutila 26 Mälsälä Merimasku ¤
 • Ratsutila 27 Kaksois Finnilän takamaan kanssa Merimasku ¤ Zettersrtrand, Erik ¤ Ed. yks. USD Liv 18 ¤ Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ratsutila 28 Toivais Lemu ¤
 • Ratsutila 29 Kainu, Heikkilä Lemu ¤
 • Ratsutila 30 Kiiais Lapin takamaan kanssa Lemu ¤
 • Ratsutila 31 Hannula Lemu ¤
 • Ratsutila 32 Autis Lemu ¤
 • Ratsutila 33 Monnois Lemu ¤
 • Ratsutila 34 Lempois, Jaakola Lemu ¤
 • Ratsutila 35 Niittukartano Lemu ¤
 • Ratsutila 36 Peinikkala Lemu ¤ Svart, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 37 Toijola, Isotalo & Leppävainio Lemu ¤ Blom, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 38 Seppälä Lemu ¤ Hänning, Lars (Johansson) ¤ Ed. yks. USD VIII 46 ¤ Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ratsutila 39 Järäis Lemu ¤ Holm, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 39 Järäis Lemu ¤ Holm, Sven (Andersson) ¤ Ed. yks. USD VIII 107 ¤ Syntymäpaikka Norrköping Ruotsi
 • Ratsutila 40 Vitikais Lemu ¤ Bergström, Karl (Andersson) ¤ Ed. yks. USD VIII 76 ¤ Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ratsutila 41 Taipale & Pahanluota Merimasku ¤ Spando/Spondou, Bengt (Andersson) ¤ Ed. yks. USD VIII 83 ¤ Syntymäpaikka Arboga Ruotsi
 • Ratsutila 42 Kelhois Masku ¤ Säfström, Jacob (Elofsson) ¤ Ed. yks. USD VIII 90 ¤ Syntymäpaikka Värmland Ruotsi
 • Ratsutila 43 Kajala Masku ¤
 • Ratsutila 44 Ristmäki, Alis- & Ylistalo Masku ¤
 • Ratsutila 45 Luolavuori, Knaapi Masku ¤
 • Ratsutila 46 Hujala Masku ¤
 • Ratsutila 47 Juva Masku ¤ Ekbom, Olof (Ersson) ¤ Ed. yks. USD VIII 93 ¤ Syntymäpaikka Närke Ruotsi
 • Ratsutila 48 Rekois, Tupa Nousiainen ¤
 • Ratsutila 49 Moisio Nousiainen ¤
 • Ratsutila 50 Palo, Isotalo Nousiainen ¤
 • Ratsutila 51 Palo, Lonki Nousiainen ¤
 • Ratsutila 52 Paistanoja, Penttilä Nousiainen ¤
 • Ratsutila 53 Kaskis Virmo ¤
 • Ratsutila 54 Lehtis Mynämäki ¤
 • Ratsutila 55 Lehtis Mynämäki ¤
 • Ratsutila 56 Kaulakko, Heikkilä Mynämäki ¤ Eric FLINKMAN palveli n. 1738 alkaen eläkeikään.
 • Ratsutila 57 Kallis Mynämäki ¤ Lustig, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 58 Karjala, Sippola & Mattila Mynämäki ¤ Öfverberg, Hongell ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 59 Mustila Mynämäki ¤ Sundberg, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 60 Lepistö, Isokartano Mynämäki ¤Axel Hiertta, Hjerta ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 61 Lemettylä & Kaustbölen takamaa Mynämäki ¤
 • Ratsutila 62 Hietamäki, Kartano Mynämäki ¤
 • Ratsutila 63 Aarlaks Mynämäki ¤ Hallenberg, Petter ¤ Ed. yks. USD V 17 ¤ Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi
 • Ratsutila 64 Huolis, Isokouvala Mynämäki ¤
 • Ratsutila 65 Irjala Vehmaa ¤
 • Ratsutila 66 Gunnila, Heikkilä Vainionperä, Hennola Vehmaa ¤
 • Ratsutila 67 Soinila Vehmaa ¤
 • Ratsutila 68 Tarvola Vehmaa ¤
 • Ratsutila 69 Ylöjärvi & Huovari & Domarbölen takamaa Vehmaa ¤
 • Ratsutila 70 Takala Vehmaa ¤
 • Ratsutila 71 Lallis eller Bergsund & Warhavainion takamaa Vehmaa ¤ Alerin, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 72 Korsnäs & Pohtio Vehmaa ¤
 • Ratsutila 73 Piilois Vehmaa ¤ Wallberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 74 Böhle, Storgård & Jaakolan takamaa Vehmaa ¤ Niurberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 75 Oja Vehmaa ¤ Tranberg, Harald ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 76 Karintaka, Pitkälä Vehmaa ¤
 • Ratsutila 77 Hietajärvi Vehmaa ¤ Westerman, Gyllik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 78 Vinkkilä, Lutsala Vehmaa ¤
 • Ratsutila 79 Puotila & Randaniitun takamaa Vehmaa ¤
 • Ratsutila 80 Viais, Kraatari & Sidersalon takamaa Vehmaa ¤
 • Ratsutila 81 Tammisto Vehmaa ¤
 • Ratsutila 82 Mähkärlä Vehmaa ¤
 • Ratsutila 83 Keräsaari Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 84 Hylkilä & Kandoniitun takamaa Taivassalo Töfsala ¤ Sahlsten, Petter ¤ Ed. yks. USD Liv 79 ¤ Syntymäpaikka Dalarna Ruotsi
 • Ratsutila 85 Sarsala Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 86 Kummila Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 87 Uskois & Utamaa Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 88 Toupa Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 89 Paltvuori Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 90 Onikmaa, Isotalo Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 91 Onikmaa, Vähätalo Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 92 Kaustio & Randakauppi Randakaupin takamaa Kaimais, Vähätalo Vehmaassa Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 93 Järpilä & Vähäkorpi Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 94 Urna Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 95 Aahais & Ingerannan takamaa Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 96 Santala Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 97 Strömma, Annala Taivassalo Töfsala ¤ Blomberg, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 98 Huukais Taivassalo Töfsala ¤ Erik Eriksson ¤ Isak Eriksson Huukainen v. 1656 ¤
 • Ratsutila 99 Kurjala Taivassalo Töfsala ¤ Nordström, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 100 Kaitais, Paavola Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 101 Koivula, Isokartano Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 102 Koivula, Herrankartano Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 103 Laupus, Simola Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 104 Salmittu & Kutkumaa Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 105 Friisilä Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 106 Gunnarainen Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 107 Gunnarainen Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 108 Västerby, Isotalo Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 109 Bleknäs Taivassalo Töfsala ¤ Lindbom, Olof ¤ Ed. yks. USD V 30 ¤ Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ratsutila 110 Rågö Vehmaa ¤
 • Ratsutila 111 Kaurissala, Pukkila & Österå Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 112 Hermansaari & Suomenkylä Vehmaa ¤
 • Ratsutila 113 Hermansaari & Suomenkylä Vehmaa ¤
 • Ratsutila 114 Vartsaari, Tuiskula Vehmaa ¤
 • Ratsutila 115 Vartsaari, Jaakola Vehmaa ¤
 • Ratsutila 116 Hakula Vehmaa ¤
 • Ratsutila 117 Mattis & Salmenperä Vehmaa ¤ Fager, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 118 Heikalanpää Vehmaa ¤
 • Ratsutila 119 Peteks, Birilä Uusikirkko Nykyrka ¤ Berglund, Mårthen ¤ palveli 1722-29.
 • Ratsutila 120 Harikkala Uusikirkko Nykyrka ¤ Dahlman, Mårten ¤ Syntymäpaikka Ruotsi s 1695 Göteborg
 • Ratsutila 121 Kovio Laitila Letala ¤
 • Ratsutila 122 Muddais, Viiro & Huiskala & Ytön takamaa Laitila Letala ¤ Johan Johansson Mudenberg, palveli n.1733-1758.
 • Ratsutila 122 Muddais, Viiro & Huiskala & Ytön takamaa Laitila Letala ¤ Simon Mudenberg, palveli 1758-1795.
 • Ratsutila 123 Villilä Uusikirkko Nykyrka ¤ Elgh, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 124 Salmis Uusikirkko Nykyrka ¤
 • Ratsutila 125 Arvassalo Uusikirkko Nykyrka ¤
 • Ratsutila ? Appelbohm, Per ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Berggren, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Biörckman/Biörck, Anders ¤ Ed. yks. USD VIII ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Blixt, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bogström/Rågström, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bollström/Råhlström, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bolström, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Brandt, David ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bånge, Börje ¤ Ed. yks. HRR Ö.Sat-Vem ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dunderberg, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ekman, Bengt. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Elmrooth, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fager, Bryniel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fagerbergh, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Falck, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Falk, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Falk, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fielman, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Floman, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Frimodig, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Giös, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Griffert, David ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Grundell, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Gylling, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hage, Hindrich ¤ Ed. yks. HRR Övl-Vem-Maj-Vem Åbo cavallerireg. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hammar, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Harieng/Hänning, Lars ¤ Ed. yks. USD VIII ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hierhlberg, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hierta, Axel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hogman, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Husberg, Mårten ¤ Ed. yks. USD IV ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Johansson, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kamp, Thomas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kiellberg, Daniel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kierfelt, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kilberg, Daniel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kiörling, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lillström, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lind/Lund, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lundahl, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Nordberg, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Nyman, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Pihl, Matts ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Roos, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rosenlund, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Schillenberg, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Schoug/Schiag, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sellgren, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sidenberg, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Siöberg, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Staaf, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stenberg, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stockenström, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sundman, Bryngel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Svart, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Svenskberg, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Säfverbom, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Söderman, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tranberg, Harald ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wasterberg/Westerberg, Per ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wedberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wennersten, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wiberg/Wahsberg, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Widderberg, Karl ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wier, Nicolaus ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wijkman, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Willberg, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wåghals, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wäderberg, Bryniel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wärnström, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Öberg, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Öllerström, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi

7. Ala-Satakunnan komppania (2. majurin)

Päällystö ym

 • Ryttmester Gustaff Enschiöld,16 af Feldtmarskalck gref Köningsmarck Fullmakt 27. Martij 1678
 • Leutnant Engelbrecht Enschiöld16 af Kongl. Maij:tt Fullmakt 6. Octob. 1683
 • Cornet Marcus Roode, af sahl. Feldtherren Wrangell Fullmakt 7. Dec. 1675
 • Rummunlyöjä Herman TÖRN palveli1743-1782.
 • Rummunlyöjä Carl Gustav TÖRN palveli 1782-1796.

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Holmi Ulvila
 • Luutnantin virkatalo Pukkala Kokemäki
 • Kornetin virkatalo Hyvelä Noukka Pori
 • Vääpelin virkatalo Lempoinen Kokemäki
 • Kersantin virkatalo Tyyki Söörmarkku Noormarkku
 • Majoittajan virkatalo Noukka Ruosniemi Pori
 • Lippumiehen virkatalo
 • Varusmestarin virkatalo

Rakuunoiden asuinalueet

 • Eura 26 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Kokemäki 20 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Köyliö 4 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Lappi (osa Raumaa) 13 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Rauma 7 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Ulvila 33 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Uusikirkko 1 ratsumies Vehmaa Turun lääni
 • Lieto 3 ratsumiestä Vehmaa Turun lääni
 • Eurajoki 9 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Säkylä 9 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni

Rakuunat

 • Ratsutila 1 Sonnila, Isoperhe Kokemäki ¤
 • Ratsutila 2 Ylistaro, Horeli Kokemäki ¤
 • Ratsutila 3 Ylistaro, Malmi Kokemäki ¤
 • Ratsutila 4 Kumogård Kokemäki ¤ Frimodig, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 5 Kumogård Kokemäki ¤
 • Ratsutila 6 Haistila, Härkälä Kokemäki ¤ Johan Björnstén, palveli n.1767-1780
 • Ratsutila 7 Forsby Kokemäki ¤ Flinckenstierna, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 8 Äimälä, Rustholli & Toivois Kokemäki ¤
 • Ratsutila 9 Askola Kokemäki ¤ Matts Modig, palveli 1751 - 1779.
 • Ratsutila 10 Teikarla Kokemäki ¤
 • Ratsutila 11 Talois Kokemäki ¤ Matthias Mattsson Ekroth
 • Ratsutila 12 Näyhälä, Alatalo Kokemäki ¤
 • Ratsutila 13 Näyhälä, Ylitalo Kokemäki ¤ Matts Mattsson From, palveli 1771-1800.
 • Ratsutila 14 Havinki, Horppa Kokemäki ¤
 • Ratsutila 15 Vinnais, Naakka & Anttila Kokemäki ¤ Matts Henricsson Asp, palveli 1775-1804.
 • Ratsutila 16 Harjavalta, Simola Kokemäki ¤
 • Ratsutila 17 Harjavalta, Juti & Maunula Kokemäki ¤
 • Ratsutila 18 Suomenkylä, Säijäri Kokemäki ¤
 • Ratsutila 19 Torttila, Tolvi Kokemäki ¤
 • Ratsutila 20 Torttila, Keisari Kokemäki ¤
 • Ratsutila 21 Lammais, Laurila Nakkila ¤
 • Ratsutila 22 Lammais, Klomsi Nakkila ¤ Österberg, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 23 Tattara, Teinilä Nakkila ¤ Anders Sigfredsson Sanfärdig
 • Ratsutila 23 Tattara, Teinilä Nakkila ¤ Mickel Simonsson Sandfärdig
 • Ratsutila 24 Leistilä, Jaakola & Jussila Nakkila ¤ Henrik Sigfridsson Krus palveli 1738-1750
 • Ratsutila 25 Leistilä, Yrjälä Nakkila ¤ Michael Gråström palveli 1773 -
 • Ratsutila 26 Leistilä, Kares Nakkila ¤ Michel Arnberg, palveli 1773-1804.
 • Ratsutila 27 Villilä Nakkila ¤ Anders Mattsson Ståhlberg
 • Ratsutila 28 Haistila Ulvila ¤
 • Ratsutila 29 Ravaninkylä, Sippola Ulvila ¤ Anders Börjesson Lomm, syntymäpaikka Wästergiötland Ruotsi
 • Ratsutila 29 Ravaninkylä, Sippola Ulvila ¤ Erik Simonsson Trogen, palveli 1729-1759.
 • Ratsutila 30 Suolisto, Mikola Ulvila ¤ Carl Ericsson Friherre, s. Ruotsissa.
 • Ratsutila 31 Vanhakylä, Isokartano Ulvila ¤ Nils Johansson Wahlberg, palveli 1729-1754.
 • Ratsutila 32 Vanhakylä, Trumetari Ulvila ¤ Michel Andersson Ståhlberg palveli n.1762 -
 • Ratsutila 33 Suorsameri, Käyrä Ulvila ¤ Eric Mattsson Fyhr palveli 1788-1795
 • Ratsutila 34 Suorsameri, Kleemola Ulvila ¤ Svart, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 35 Suorsameri, Holgeri Ulvila ¤
 • Ratsutila 36 Toukari Ulvila ¤
 • Ratsutila 37 Södermark, Kartano Noormarkku ¤ Gran Jöran palveli 1712 - 1719
 • Ratsutila 38 Norrmark, Herrgård Noormarkku ¤
 • Ratsutila 39 Ytterby, Alakylä, Malmgård Ahlainen ¤ Tranberg Michel palveli 1733 - 1760
 • Ratsutila 39 Ytterby, Alakylä, Malmgård Ahlainen ¤ Henrik Henriksson Fogel, palveli 1770 - 1804
 • Ratsutila 40 Hvitsbofjärd, Stengård Ahlainen ¤ Wass Birger ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 40 Hvitsbofjärd, Stengård Ahlainen ¤ Siöman Anders palvellut 1734 - 13.4.1745
 • Ratsutila 40 Hvitsbofjärd, Stengård Ahlainen ¤ Rosengren Erich palvellut alkaen 18.4.1747
 • Ratsutila 41 Hvitsbofjärd, Herrgård Ahlainen ¤ Wittzberg Erich
 • Ratsutila 42 Hvitsbofjärd, Uppgård Ahlainen ¤ Wallström Thore ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 42 Hvitsbofjärd, Uppgård Ahlainen ¤ Wahlström Erich
 • Ratsutila 43 Kellahti, Säteri Ahlainen ¤ Kielberg Axel syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 43 Kellahti, Säteri Ahlainen ¤ Mentscher Zacharias syntymäpaikka Ruotsi 6.1.1734 alkaen
 • Ratsutila 43 Kellahti, Säteri Ahlainen ¤ Johan Ericsson Kjellberg, palveli 1771 - 1804
 • Ratsutila 44 Kellahti, Rustholli Ahlainen ¤ Jonas Andersson Asp , syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 45 Ulvila, Lyttylä ¤
 • Ratsutila 46 Ulvila, Ytterö ¤ Dahlberg, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 46 Ulvila, Ytterö ¤ Johan Dahlström, palveli 1747 - 1762
 • Ratsutila 46 Ulvila, Ytterö ¤ Jacob Henriksson Dahlström, palveli 1771 -
 • Ratsutila 47 Kokemäensaari, Landtmätari Ulvila ¤ Nyman Gustaf syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 48 Kokemäensaari, Mattila Ulvila ¤
 • Ratsutila 49 Kokemäensaari, Klemola & Rieskala Ulvila ¤
 • Ratsutila 50 Pietniemi Ulvila ¤
 • Ratsutila 51 Tuorsniemi, Pappila Ulvila ¤ Yxnääs, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 52 Rauma, Liinaharja Ulvila ¤ Dahlberg, Bengt ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 53 Koivisto, Ladugård Ulvila ¤ Thomas Fix
 • Ratsutila 54 Harola, Katila Eura ¤ Jöran ryttare on Grels Lijtenin isä.
 • Ratsutila 54 Harola, Katila Eura ¤ Johan UTTER ollut jo Turun ja Porin läänin ratsurykm:ssä.
 • Ratsutila 54 Harola, Katila Eura ¤ Sigfrid Hårdberg katselmoitu jo Turun ja Porin läänin ratsurykmentin aikaan 1719.
 • Ratsutila 54 Harola, Katila Eura ¤ Johan Utter / Utterström arviolta 1735 alkaen.
 • Ratsutila 54 Harola, Katila Johan NYBERG.
 • Ratsutila 54 Harola, Katila Eura ¤ Johan Michelsson Hjort, palveli 1758-1785.
 • Ratsutila 55 Laihia, Myllymaa Eura ¤ Kiempe, Anders ¤ Palvellut jo Ruotsissa vuodesta 1714. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 56 Laihia, Isotalo Eura ¤ Anders Michelsson Träsk, palveli n.1762 —>
 • Ratsutila 57 Köylypolvi, Kalli Eura ¤ Morgonråda, Börje ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 58 Köylypolvi, Knuutila Eura ¤ Högman, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 58 Köylypolvi, Knuutila Eura ¤ Anders Persson Kiulman n. 1720 alkaen.
 • Ratsutila 59 Kiukais, Jaakola Eura ¤ Flodig Bengt s 1683 Westgiötland Ruotsi k 1761
 • Ratsutila 60 Kiukais, Anttila Eura ¤
 • Ratsutila 61 Kiukais, Isoperhe Eura ¤ Uppman, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 61 Kiukais, Isoperhe Eura ¤ Michel Jöransson Flinck, palveli 1726-1742.
 • Ratsutila 61 Kiukais, Isoperhe Eura ¤ Eric Andersson Flink, Flinck, palveli 1745-1773.
 • Ratsutila 62 Eurakoski, Mikola Eura ¤ Johan FAGER palveli n. 1727-n. 1750.
 • Ratsutila 62 Eurakoski, Mikola Eura ¤ Michael Mattsson Giltig n. 1780 alkaen.
 • Ratsutila 63 Eurakoski, Viinikkala Eura ¤
 • Ratsutila 64 Eurakoski, Torkki Eura ¤
 • Ratsutila 64 Eurakoski, Torkki Eura ¤ Thomas Andersson Fogel n. 1770 alkaen.
 • Ratsutila 65 Vaanis Eura ¤ Willman, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 66 Sassila Eurajoki ¤
 • Ratsutila 67 Luodonkylä (Norby), Heinilä Eurajoki (Luvia) ¤ Bengt Larsson Hökenberg, s. Nerket Ruotsi
 • Ratsutila 68 Huhtis, Mikola Eurajoki ¤ Fiellman Lars Hansson s 1689 Dahlaren Ruotsi k 1766
 • Ratsutila 69 Irjante, Sjundby Eurajoki ¤ Öhman, Petter Svensson ¤ Syntymäpaikka Ruotsi 1693.
 • Ratsutila 69 Irjante, Sjundby Eurajoki ¤ Ridman , Anders , suomalainen, palveli 1725-1760
 • Ratsutila 69 Irjante, Sjundby Eurajoki ¤ Thomas Thomasson Pihl, palveli 1764 -
 • Ratsutila 70 Irjante, Sjundby Eurajoki ¤ Klingendahl Jonas syntymäpaikka Ruotsi s 1681 k 12.1.1752
 • Ratsutila 71 Irjante, Sjundby Eurajoki ¤ Hillendahl, Anders Svensson s 1689 Ruotsi
 • Ratsutila 71 Irjante, Sjundby Eurajoki ¤ Svedbäck, Johan palveli 1726-1750, suomalainen
 • Ratsutila 71 Irjante, Sjundby Eurajoki ¤ Anders Gustafsson Björkblad
 • Ratsutila 72 Lavila & Mattila Eurajoki ¤
 • Ratsutila 73 Lavila & Mattila Eurajoki ¤
 • Ratsutila 74 Lutta, Jaakola Eurajoki ¤ Gåse/Båse, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 75 Uussaari & Pettäis Nykyrka ¤
 • Ratsutila 76 Hauta & Kullanperä, Komois Lapin pit. ¤ Härnberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 76 Hauta & Kullanperä, Komois Lapin pit. ¤ Thomas HÄRNBERG ¤ Astuu palvelukseen 5.6.1750 18 -vuotiaana. Edeltäjän Anders Härnbergin poika.
 • Ratsutila 76 Hauta & Kullanperä, Komois Lapin pit. ¤ Henric ÖSTLUND 1786 alkaen.
 • Ratsutila 77 Haapasaari Rauma ¤ Hindrich Nilsson HILLMAN 1721 alkaen. Syntynyt Ruotsissa
 • Ratsutila 77 Haapasaari Rauma ¤ Erich WICHTMAN 1734-1762
 • Ratsutila 77 Haapasaari Rauma ¤ Matts Mattsson GULLSPETS 1762 alkaen
 • Ratsutila 78 Lahtis Rauma ¤ Sahlfelt, Johan Svensson ¤ syntymäpaikka Dahlaren, Ruotsi
 • Ratsutila 78 Lahtis Rauma ¤ Dragstedt, Henrich palveli 1735-1743 ja oli suomalainen. Kaatui 1.7.1743.
 • Ratsutila 78 Lahtis Rauma ¤ Svart, Johan palveli 1743-1769.
 • Ratsutila 78 Lahtis Rauma ¤ Dragstedt, Carl palveli 1769-1800, syntymäpaikka Lappi Tl.
 • Ratsutila 79 Uotila, Äyhö & Kolla Rauma ¤
 • Ratsutila 80 Sampanala Rauma ¤ Sampaanala ¤ Tranbohm, Jonas ¤ Suomeen 1721. Saanut eron 2.2.1737. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 80 Sampaanala Rauma ¤ Möller, Hans Jörgen ¤ Syntymäpaikka Ruotsi Palvellut vakanssilla jo 1712.
 • Ratsutila 81 Kordela Rauma ¤ Wrång, Anders Andersson ¤ Syntymäpaikka Wästergiötland Ruotsi
 • Ratsutila 81 Kordela Rauma ¤ Kortela ¤ Michel BÅCK ¤ Palveli 1730 - 1746.
 • Ratsutila 81 Kordela Rauma ¤ Kortelan ratsutila (Carl Nordman) ¤ Henric BJÖRKROTH palveli 20.5.1746 - 1762 ja kuoli Pommerin sodassa.
 • Ratsutila 81 Kordela Rauma ¤ Kortela ¤ Bertil Michelsson Lenkrantz aloitti 1763.
 • Ratsutila 82 Soukais Rauma ¤ Soukainen ¤ Grels LIJTEN palveli 1710 - 28.9.1739 eli ehti palvella 11 vuottaTurun ja Porin läänin ratsurykm.äkin isänsä perässä.
 • Ratsutila 82 Soukais Rauma ¤ Soukainen ¤ Johan SPORMAN ¤ Astunut palvelukseen 28.9.1739. Eronnut 1762.
 • Ratsutila 83 Kolla, Kartano Rauma ¤ Bredberg, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 83 Kolla, Kartano Rauma ¤ Kollberg, Johan Erichsson palveli 1739-1762, syntynyt Lappi Tl:ssä
 • Ratsutila 83 Kolla, Kartano Rauma ¤ Kållberg, Henric palveli 1762-1795, syntynyt Eurajoella.
 • Ratsutila 84 Lähteenoja Eura ¤
 • Ratsutila 85 Sorkkis, Järstä Eura ¤
 • Ratsutila 86 Sorkkis, Björni Eura ¤
 • Ratsutila 87 Kirkonkylä, Lukkala & Eskola Eura ¤ Erik Bengtsson Dahlsten, palveli 1743 - n.1780
 • Ratsutila 87 Kirkonkylä, Lukkala & Eskola Eura Johan Ericsson Dahlsten, palveli 1769 -
 • Ratsutila 88 Souppas Eura ¤ Anders Sigfridsson Nyman palveli n. 1775 - 1790, jolloin kaatui Kustaan sodassa.
 • Ratsutila 89 Isovahe Eura ¤ Nuoranne ¤ Matts Eskilsson Nordström palveli 1747-73.
 • Ratsutila 90 Kauttua, Tapola Eura ¤ Sporre/Spåre, Petter (Olsson) ¤ Ed. yks. USD IV 120 ¤ Syntymäpaikka Värmland Ruotsi
 • Ratsutila 91 Kauttua, Uotila Eura ¤ Johan Mariasson Forss
 • Ratsutila 92 Polsu Köyliö ¤
 • Ratsutila 93 Polsu Köyliö ¤ Gunnar Hjerpe palveli 1721 -1753. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 93 Polsu Köyliö ¤ Henrik Gunnarsson Äärilä palveli isänsä jälkeen 1753 alkaen ilmeisesti rykmentin lopettamiseen 1791. Oli Pommerin sodassa.
 • Ratsutila 94 Kankaanpää, Ranta & 1/2 Hemmi Köyliö ¤
 • Ratsutila 95 Kankaanpää, Pryhti & 1/2 Hemmi Köyliö ¤
 • Ratsutila ? Köyliön Kankaanpää ¤ Michel Jöransson Swahn n. 1700 alkaen.
 • Ratsutila 96 Iso Säkylä, Kleemola Säkylä ¤
 • Ratsutila 97 Iso Säkylä, Perttula Säkylä ¤ Bock Anders Erichsson Anders Eriksson Bock s 1694 (Säkylän rk 1693) Bohuslän Ruotsi
 • Ratsutila 98 Iso Säkylä, Kirri Säkylä ¤ Sundberg Nils Olofsson s2.2.1674 Wästgiötland Ruotsi
 • Ratsutila 99 Iso Säkylä, Heikkilä Säkylä ¤
 • Ratsutila 100 Vähä Säkylä Koppala Säkylä ¤
 • Ratsutila 101 Vähä Säkylä Sonta Säkylä ¤
 • Ratsutila 102 Pyhäjoki, Ketola Säkylä ¤
 • Ratsutila 103 Pyhäjoki, Toola Säkylä ¤
 • Ratsutila 104 Pyhäjoki, Mäkelä Säkylä ¤ Lustig, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 105 Kirkonkylä, Heikkilä Yläne ¤ Juho RINGARE palveli 1743- 14.11.1768 ja oli myös Pommerin sodassa.
 • Ratsutila 106 Heinjoki, Jaakola Yläne ¤ Petter Nilsson Dahlpihl syntymäpaikka Ruotsi Taalainmaa s x.12.1692
 • Ratsutila 107 Heinjoki, Laurila Yläne ¤
 • Ratsutila 108 Lellais, Eskola Eura ¤ Sundberg, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 109 Naarjoki, Rauvala Eura ¤ Friberg, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 110 Turajärvi, Mikola Eura ¤
 • Ratsutila 111 Kulju Lapin pit. ¤ Kullberg, Adam palveli 1710-1750, hän oli suomalainen.
 • Ratsutila 111 Kulju Lapin pit. ¤ Kullberg, Johan palveli 1750-1762 jaoli suomalainen.
 • Ratsutila 111 Kulju Lapin pit. ¤ Kullberg, Thomas Ersson palveli 1762-1785, syntymäpaikka Lappi Tl.
 • Ratsutila 111 Kulju Lapin pit. ¤ Matts Henrichsson Björn palveli 1785-1808. Kuoli sotareissulla.
 • Ratsutila 112 Rohdais Lapin pit. ¤ Elg, Johan palveli 1706-1744, syntynyt Lappi Tl:ssä.
 • Ratsutila 112 Rohdais Lapin pit. ¤ Elg, Matts palveli 1746-1758, suomalainen.
 • Ratsutila 112 Rohdais Lapin pit. ¤ Elg, Adam palveli 1758-1785, syntynyt Lappi Tl:ssä
 • Ratsutila 112 Rohdais Lapin pit. ¤ Elg, Johan palveli 1785-1790, jolloin kuoli. Johan Åkesson Elg
 • Ratsutila 113 Lappi, Mattila Lapin pit. ¤ Mattila Lundberg, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 113 Lappi, Mattila Lapin pit. ¤ Mattila Lappi ¤ Anders JÄRNBERG SKARP ¤ Aloittaa 11.3.1750. Eroaa 1779 katselmuksessa.
 • Ratsutila 114 Kullanperä, Imbola Lapin pit. ¤ Impola Johan Magnusson TÄTTING Palvellut 1704-1739
 • Ratsutila 114 Kullanperä, Imbola Lapin pit. ¤ Wass Eric palveli 1739-1758. Aloittaessa miehen vanha nimi Storck vaihdettiin Wassiksi. Hän oli suomalainen.
 • Ratsutila 114 Kullanperä, Imbola Lapin pit. ¤ Wass Carl palveli 1758-1779.
 • Ratsutila 114 Kullanperä, Imbola Lapin pit. ¤ Johan Rigtig otettiin palvelukseen rusthollien 114-115 reservimiehen paikalta. Syntynyt Eurajoella. Palveli vakinaisena 1779-1804, loppupää Porin jalkaväkirykmentin kevyessä pataljoonassa. Johan Johansson Rigtig
 • Ratsutila 115 Kullanperä, Seikkula Lapin pit. ¤ Ekström Mårthen, syntynyt Ruotsissa.
 • Ratsutila 115 Kullanperä, Seikkula Lapin pit. ¤ Forsberg Johan, kuollut 1734.
 • Ratsutila 115 Kullanperä, Seikkula Lapin pit. ¤ Högberg Eric palveli 1734-1762 ja oli suomalainen.
 • Ratsutila 115 Kullanperä, Seikkula Lapin pit. ¤ Kullman Johan palveli 1762-1795.
 • Ratsutila 116 Alakieri, Kerttula Lapin pit. ¤ Anders Håkansson BERGENKLINGA Palvellut 1712-1739. Syntynyt Ruotsissa
 • Ratsutila 116 Alakieri, Kerttula Lapin pit. ¤ Bergenkilnga, Jacob palveli 1739-1773. Syntymäpaikka Lappi Tl
 • Ratsutila 116 Alakieri, Kerttula Lapin pit. ¤ Klinga, Henric palveli 1773-1808. Syntymäpaikka Lappi Tl
 • Ratsutila 117 Ylikieri, Junnila/Hunsala Lapin pit. ¤ Brenman, Jacob palvellut 1739-1753, suomalainen
 • Ratsutila 117 Ylikieri, Junnila/Hunsala Lapin pit. ¤ Brenman, Johan palvellut 1753-1762, kuoli Pommerissa 1762.
 • Ratsutila 117 Ylikieri, Junnila/Hunsala Lapin pit. ¤ Henric KNECHT n. 1768 alkaen.
 • Ratsutila 117 Ylikieri, Junnila/Hunsala Lapin pit. ¤ Johan AHLGREN KNECHT n. 1804-1808 ratsutilapataljoonassa, aikaisemmin reservirakuuna.
 • Ratsutila 118 Sukkala, Isotalo Lapin pit. ¤ Dahlberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 118 Sukkala, Isotalo Lapin pit. ¤ Dahlberg, Matts palveli 1725-1750, suomalainen
 • Ratsutila 118 Sukkala, Isotalo Lapin pit. ¤ Dristig, Johan palveli 1750-1768, suomalainen. Värväyksessä nimenä on vielä Winter
 • Ratsutila 118 Sukkala, Isotalo Lapin pit. ¤ Lönroth, Michell palveli 1768-1800, Syntymäpaikka Lappi Tl.
 • Ratsutila 119 Vaaljoki Hinnerjoki ¤ Åkerman, Sven Andersson palveli 1722. Syntynyt Ruotsissa. Kuoli 8.4.1722 30-vuotiaana.
 • Ratsutila 119 Vaaljoki Hinnerjoki ¤ Nordberg, Henric palveli 1728-1746. Hän oli suomalainen.
 • Ratsutila 119 Vaaljoki Hinnerjoki ¤ Wahlberg, Matts palveli 1746-1751.
 • Ratsutila 119 Vaaljoki Hinnerjoki ¤ Wahlberg, Eric palveli 1751-1785. Syntymäpaikka oli Lappi Tl.
 • Ratsutila 119 Vaaljoki Hinnerjoki ¤ Dugtig, Jacob palveli 1785-1800. Syntymäpaikka oli Uusikirkko Tl.
 • Ratsutila 120 Korpi, Aerla Hinnerjoki ¤ Holmberg, Henric palveli 1732-1762, suomalainen.
 • Ratsutila 120 Korpi, Aerla Hinnerjoki ¤ Holmberg, Michel palveli 1762-1785, syntynyt Laitilassa
 • Ratsutila 121 Korpi, Nakkila Hinnerjoki ¤ Long/Lång, Bengt Swensson ¤ Syntymäpaikka Bohuslän Ruotsi
 • Ratsutila 121 Korpi, Nakkila Hinnerjoki ¤ Smed, Jöran palveli 1743-1756, suomalainen.
 • Ratsutila 121 Korpi, Nakkila Hinnerjoki ¤ Skarp, Johan palveli 1756 alken, syntynyt Laitilassa.
 • Ratsutila 122 Korpi, Sonkkila Hinnerjoki ¤ Lundberg Svän Syntymäpaikka Ruotsi s. x.3.1700
 • Ratsutila 122 Korpi, Sonkkila Hinnerjoki ¤ Lundström, Anders palveli 1753-1772, syntynyt Laitilassa
 • Ratsutila 122 Korpi, Sonkkila Hinnerjoki ¤ Jernberg, Matts palveli 1772-1789, jolloin kuoli.
 • Ratsutila 123 Sorola Laitila ¤
 • Ratsutila 124 Palttilaholm, Isotalo Laitila ¤ Almgren, Måns ¤ Ed. yks. USD Liv 69 ¤ Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi
 • Ratsutila 125 Mattila Laitila ¤ Sahlstedt, Olof (Persson) ¤ Ed. yks. USD Liv 25 ¤ Syntymäpaikka Uppland, Tensta Ruotsi
 • Ratsutila ? Johan SNÄLL HOLM palveli rykmentin loppuvaiheessa.
 • Ratsutila ? Johan NYBERG palveli rykmentin loppuvaiheessa.
 • Ratsutila ? Becker, Joakim ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bergenfeldt, Karl ¤ Ed. yks. HRR N.Sat-Övl-N.Sat ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Collberg, Magnus ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dahlberg/Tallberg, Måns ¤ Måns Peersson Dahlberg Syntymäpaikka Ruotsi ¤ Astunut palvelukseen 28.9.1739. Asui Porin Pietniemessä. Eronnut 1762.
 • Ratsutila ? Didron, Karl von ¤ Ed. yks. USD VI ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dufva, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fager, Bengt ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Flinckenfält, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Forss, Erik ¤ Ed. yks. USD IV ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Forssman, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Friberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Frischenfäldt, Thomas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Glomming/Glöming, Erasmus ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Haggelson/Hogelson, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hallenberg, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hallenberg/Holmberg, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Halling/Helling, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hasselqvist, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hedman, Matts ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Holmqvist, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hultengren, Arfved ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Jordberg, Asmund ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Jonas Larsson Kloberg ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Krabbe, Jöns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lagerhielm, Gustaf Fredrik ¤ Ed. yks. USD VI ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lewith, Alexander ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lonbom, Hollier ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lund, Thore ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Löngren, Håkan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Moberg, Thore ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Nessman/Wässman, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Nyman, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Orre, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Orre, Sigge ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Petterson, Mickel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rosenberg, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rosenblom, Matts ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ryberg, Jakob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Splitzgård, John ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stockenström, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ståhl, Johan ¤ Ed. yks. HRR Ö.Sat-N.Sat ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ståhl, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sundlin, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Svart, Christopher ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wallberg, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Westgiöthe, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Öfverman, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi

8. Ylä-Satakunnan komppania

Päällystö

 • Ryttmester Hinrich Johan Schauman, af Gref Köningsmarck Fullmakt 27. Nov. 1678
 • Kapteeni Fredric SPÖHLER asui virkatalossa Häm.kyrön Laitila 10.12.1768 - 5.9.1769.
 • Leutnant Erich Gyldner, efter kongl. fullmacht 10. Octob. 1679
 • Cornet Jurgen Michelsson, af Öfversten Lieffven Fullmakt Nov. 1678
 • kersantti ja ratsutilallinen Johan ZITTING asui virkatalossa Kassila, Nokia 1723, 1725, 1730-31, virkatalossa Iloinen, Vesilahti 1725-26, 1729, virkatalo Alainen, Kangasala 1727-1728, virkatalo Laajanoja, Nokia 1732-53, virkatalo Uotila, Sorva, Tottijärvi, oli varusmestari Isonvihan aikana.
 • kersantti Karl Magnus IVENDORFF palveli n. 1726-1747.

Virkatalot

 • Ylä-Satakunnan komppanian kapteenin virkatalo Häm.kyrön Laitila
 • Luutnantin virkatalo Keljo Kangasala
 • Kornetin virkatalo Pitkäniemi Nokia/nyk. Tampere Pohjois-Pirkkala
 • Vääpelin virkatalo Kujanpää Jumesniemi Hämeenkyrö
 • Kersantin virkatalo Iloinen, Vesilahti
 • Majoittajan virkatalo Kassila, Nokia, Pirkkala
 • Kersantin virkatalo Alainen, Kangasala
 • Kersantin virkatalo Laajanoja, Nokia, Pirkkala
 • Kersantin virkatalo Uotila, Sorva, Tottijärvi
 • Lippumiehen virkatalo
 • Varusmestarin virkatalo

Rakuunoiden asuinalueet

 • Ikaalinen 2 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Kyrö 4 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Lempäälä 24 ratsumiestä Ylä-Satakunta Porin lääni
 • Messukylä (osa Tamperetta) 14 ratsumiestä Ylä-Satakunta
 • Porin lääni
 • Orivesi 5 ratsumiestä Ylä-Satakunta Porin lääni
 • Pirkkala 19 ratsumiestä Ylä-Satakunta Porin lääni
 • Pälkäne 5 ratsumiestä Ylä-Satakunta Porin lääni
 • Vesilahti 13 ratsumiestä Ylä-Satakunta Porin lääni
 • Kangasala 20 ratsumiestä Ylä-Satakunta Porin lääni
 • Mouhijärvi 4 ratsumiestä ¤ Ruodut 107-110 ¤ Ala-Satakunta Porin lääni
 • Karkku 15 ratsumiestä ¤ Ruodut 111-125 ¤ Ala-Satakunta Porin lääni

Rakuunat

 • Ratsutila 1 Höydes, Jaarla Orihvesi ¤
 • Ratsutila 2 Holma Gård Orihvesi ¤
 • Ratsutila 3 Onnistaipal, Hörtsänä Orihvesi ¤
 • Ratsutila 4 Yliskylä, Säynäjoki Orihvesi ¤
 • Ratsutila 5 Suomasema Orihvesi ¤
 • Ratsutila 6 Vehkapuntari, Hinkala Kangasala ¤
 • Ratsutila 7 Isopento Knaapi Kangasala ¤ Bergsten, Olof ¤ Ed. yks. USD VII 79 ¤ Syntymäpaikka Jämtland Ruotsi
 • Ratsutila 8 Haapasaari, Noksiois & Akula Kangasala ¤ Eric ASPROTH n. 1755 alkaen.
 • Ratsutila 8 Haapasaari, Noksiois & Akula Kangasala ¤ Johan Aspholm 19.12.1778 alkaen.
 • Ratsutila 9 Isoniemi Sahalahti ¤ Norbom, Olof ¤ Ed. yks. USD VII 113 ¤ Syntymäpaikka Vintrosa Ruotsi
 • Ratsutila 10 Köyrä, Möhkölä Kangasala ¤
 • Ratsutila 11 Ruokola Säteri & Tapola Pälkäne ¤ Askerbom, Petter ¤ Ed. yks. USD VII 99 ¤ Syntymäpaikka Närke, Kil Ruotsi
 • Ratsutila 12 Ruokola Säteri & Tapola Pälkäne ¤
 • Ratsutila 13 Kollola, Mäntymäki Pälkäne ¤
 • Ratsutila 14 Mälkiä, Laurila Pälkäne ¤Johan Sigfridsson Enroth
 • Ratsutila 15 Huntila Pälkäne ¤ Fröberg, Petter (Jöransson) ¤ Ed. yks. USD VII 42 ¤ Syntymäpaikka Uppland Ruotsi
 • Ratsutila 16 Pahlila, Lintula Kangasala ¤ Steen, Karl (Johansson) ¤ Ed. yks. USD VII 87 ¤ Syntymäpaikka Västerbotten Ruotsi
 • Ratsutila 17 Heponiemi, Huikkola Kangasala ¤ Öberg, Nils (Nilsson) ¤ Ed. yks. USD VII 4 ¤ Syntymäpaikka Närke Ruotsi
 • Ratsutila 18 Heponiemi, Rekola Kangasala ¤
 • Ratsutila 19 Heponiemi, Jussila Kangasala ¤
 • Ratsutila 20 Vehoniemi, Sipilä Kangasala ¤
 • Ratsutila 21 Joutsiniemi Jokiois, Seppälä Kangasala ¤ Tunman, Johan (Jansson) ¤ Ed. yks. USD VII 71 ¤ Syntymäpaikka Hälsingland Ruotsi
 • Ratsutila 21 Joutsiniemi Jokiois, Seppälä Kangasala ¤ Jöran Svanudd n. 1750 alkaen.
 • Ratsutila 22 Kerppola Kangasala ¤
 • Ratsutila 23 Suomatka, Laurila Kangasala ¤ Lindqvist, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 24 Liuksiala Kangasala ¤
 • Ratsutila 25 Liuksiala Kangasala ¤
 • Ratsutila 26 Tursola, Hannula Kangasala ¤
 • Ratsutila 27 Tursola, Tavela Kangasala ¤
 • Ratsutila 28 Tursola, Kartiala Kangasala ¤
 • Ratsutila 29 Sorola Kangasala ¤
 • Ratsutila 30 Palo Kangasala ¤
 • Ratsutila 31 Kulju, Vilhelmsberg Lempäälä ¤
 • Ratsutila 32 Kulju, Kukkola Lempäälä ¤
 • Ratsutila 33 Moisio, Heikkilä Lempäälä ¤
 • Ratsutila 34 Hämminkilä, Näppilä Lempäälä ¤
 • Ratsutila 35 Hietaniemi, Kartano Lempäälä ¤
 • Ratsutila 36 Lumiala & Luoto Lempäälä ¤ Lustig, Jöns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 37 Kärppälä Korkeamäki, Teinilä Lempäälä ¤ 1729-1750 nils Mickelsson Liuhander
 • Ratsutila 38 Kuokkala, Hakkari Lempäälä ¤ n. 1720-1747 Matts Andersson Ström synt. Vesilahti, poika 1749-1789 Antti Matinpoika Ström, poika 1789 -> Mikko Antinpoika Ström syntyneet Lempäälässä
 • Ratsutila 39 Kuokkala, Tapola Lempäälä ¤
 • Ratsutila 40 Herrala, Kartano Lempäälä ¤
 • Ratsutila 41 Herrala, Andila Lempäälä ¤
 • Ratsutila 42 Hävältilä, Hävölä Lempäälä ¤
 • Ratsutila 43 Lastus Hävältilä, Leikkari Lempäälä ¤
 • Ratsutila 44 Innilä Lempäälä ¤
 • Ratsutila 45 Kelho Lempäälä ¤
 • Ratsutila 46 Sotavalta, Grankulla Lastus Leukamaa Lempäälä ¤ Henric Johansson Favorin
 • Ratsutila 47 Sotavalta, Karlslund Lastus, Siukola Lempäälä ¤ Öberg, Johan ¤ Ed. yks. USD V 68 ¤ Syntymäpaikka Fellingsbro Ruotsi
 • Ratsutila 47 Sotavalta, Karlslund Lastus, Siukola Lempäälä ¤ Georg Ottavall siirtyi ratsutilalta nro 80 1739.
 • Ratsutila 48 Ihama, Klemola Putkisto Lempäälä ¤
 • Ratsutila 49 Vaihmala, Isotalo Lempäälä ¤ Bergman, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 50 Pyhältö, Heikkilä Lempäälä ¤
 • Ratsutila 51 Perälä, Mattila Lempäälä ¤Petter Lindback, Ruotsista v. 1721 siirrettyjä, syntymäpaikka Bohuslän, Ruotsi
 • Ratsutila 52 Taipale, Hinkka Lempäälä ¤
 • Ratsutila 53 Tolvila Lempäälä ¤
 • Ratsutila 54 Viala Aikaa ¤
 • Ratsutila 55 Mantere, Mattila Vesilahti ¤ Gammelberg, Jöns ¤ Ed. yks. USD VII 118 ¤ Syntymäpaikka Närke Ruotsi
 • Ratsutila 56 Halmeenmäki, Halmis Vesilahti ¤
 • Ratsutila 57 Mustis, Mulli Vesilahti ¤
 • Ratsutila 58 Hakkila Vesilahti ¤ Åkerberg, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 59 Kaltsila, Erkkilä Vesilahti ¤
 • Ratsutila 60 Järvenranta, Tanska Vesilahti ¤
 • Ratsutila 61 Järvenranta, Liukko Vesilahti ¤
 • Ratsutila 62 Suomela Vesilahti ¤
 • Ratsutila 63 Rautiala Vesilahti ¤
 • Ratsutila 64 Pöyhölä, Arvela Vesilahti ¤
 • Ratsutila 65 Hintsala, Kärki & Rekola Vesilahti ¤
 • Ratsutila 66 Ania, Heikkilä Vesilahti ¤ Frimodig, Anders ¤ Ed. yks. USD VII 96 ¤ Syntymäpaikka Fellingsbro Ruotsi
 • Ratsutila 67 Sorva, Uotila Vesilahti ¤
 • Ratsutila 68 Vastamäki, Mäkelä Pirkkala ¤
 • Ratsutila 69 Vihola, Anttila Pirkkala ¤
 • Ratsutila 70 Naistenmatka, Suuppa Pirkkala ¤
 • Ratsutila 71 Kovero Messukylä ¤
 • Ratsutila 72 Teiskola, Kartano Messukylä ¤
 • Ratsutila 73 Värmälä, Kartano Messukylä ¤ Flinck, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 74 Laalahti Messukylä ¤ Johan Johansson Mulin
 • Ratsutila 75 Hallila, Juva Messukylä ¤
 • Ratsutila 76 Takahuhti, Irjala Messukylä ¤
 • Ratsutila 77 Messukylä Turtola Messukylä ¤
 • Ratsutila 78 Messukylä Viluis Messukylä ¤
 • Ratsutila 79 Messukylä Viala Messukylä ¤
 • Ratsutila 80 Hatanpää Messukylä ¤ Georg Ottavall siirtyi ratsutilalle nro 47 1739.
 • Ratsutila 81 Hatanpää Messukylä ¤
 • Ratsutila 82 Otavalta, Spinni Messukylä ¤
 • Ratsutila 83 Otavalta, Spinni Messukylä ¤
 • Ratsutila 84 Järvensivu Messukylä ¤
 • Ratsutila 85 Härmälä Pirkkala ¤
 • Ratsutila 86 Partola, Karlsberg Pirkkala ¤
 • Ratsutila 87 Haikka Pirkkala ¤
 • Ratsutila 88 Sankila & 1/2 Vihtamo Pirkkala ¤
 • Ratsutila 89 Sikois, Valkila Pirkkala ¤
 • Ratsutila 90 Teevala Pirkkala ¤
 • Ratsutila 91 Kaarla Pirkkala ¤
 • Ratsutila 92 Kataisto & 1/2 Vihtamo Pirkkala ¤ Frisk, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 93 Rahola Pirkkala ¤ Lustig, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 94 Villilä Pirkkala ¤
 • Ratsutila 95 Runsas, Sisto Pirkkala ¤
 • Ratsutila 96 Keijärvi, Ollila Pirkkala ¤
 • Ratsutila 97 Keijärvi, Eerola Pirkkala ¤ Michel SVALA DUFVA palveli n. 1745 alkaen.
 • Ratsutila 98 Lielahti Pirkkala ¤
 • Ratsutila 99 Niemi Pirkkala ¤ (Karkku?) ¤ Anders WESSMAN ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 100 Mäkkylä Pirkkala ¤
 • Ratsutila 101 Sassi, Sassila Häm.kyrö ¤
 • Ratsutila 102 Palo Makkarus Häm.kyrö ¤
 • Ratsutila 103 Tuokkola, Tuokko Häm.kyrö ¤
 • Ratsutila 104 Osara Ikaalinen ¤
 • Ratsutila 105 Kilvakkala, Kesti Ikaalinen ¤
 • Ratsutila 106 Vesajärvi, Muotia Häm.kyrö ¤
 • Ratsutila 107 Mierolan/Mielolan? yksinäistalo ¤ Johan Enspennare ¤ katselmoitu 1728
 • Ratsutila 107 Mierolan yksinäistalo ¤ Isak Modig ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 108 Tervamäki, Holppi ¤ Lars Grönberg ¤ katselmoitu 1728
 • Ratsutila 108 Tervamäki, Holppi ¤ Matts Lustig ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 109 Tiisalan yksinäistalo ¤ Matts Tisenfelt ¤ katselmoitu 1728
 • Ratsutila 109 Tiisalan yksinäistalo ¤ Matts Tisfelt ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 110 Tuiskun yksinäistalo ¤ Jören Ericsson Dufva ¤ katselmoitu 1721
 • Ratsutila 110 Tuiskun yksinäistalo ¤ Matts Yrplan ¤ katselmoitu 1728
 • Ratsutila 110 Tuiskun yksinäistalo ¤ Johan Färm ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 111 Nohkua, Nohkua ¤ Olof Fagerdahl ¤ katselmoitu 1728 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 111 Nohkua, Nohkua ¤ Georg Ståhlberg ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 112 Mäkipään yksinäistalo ¤ Petter Åkerberg ¤ katselmoitu 1728 ¤ Syntymäpaikka Bohus län, Ruotsi
 • Ratsutila 112 Mäkipään yksinäistalo ¤ Anders Pettersson Åkerberg ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 113 Kiurala, Viikari ¤ Simon Gråberg ¤ katselmoitu 1728
 • Ratsutila 113 Kiurala, Viikari ¤ Thomas Wikstedt ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 114 Kiurala, Ollinpoika ¤ Jonas Brink ¤ katselmoitu 1728 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 114 Kiurala, Ollinpoika ¤ Henrik Alvar ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 115 Hieta, yksinäistalo ¤ avoinna 1728
 • Ratsutila 115 Hieta, yksinäistalo ¤ Carl Hedman ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 116 Vihtiälä, Nurkka ¤ Johan Lundman ¤ katselmoitu 1728
 • Ratsutila 116 Vihtiälä, Nurkka ¤ Matts Frivillig ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 117 Pakkalan yksinäistalo, Sierla, Nummi ¤ Jacob Malmgren ¤ katselmoitu 1728 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 117 Pakkalan yksinäistalo, Sierla, Nummi ¤ Johan Johansson Sierlund aloitti n. 1765.
 • Ratsutila 117 Pakkalan yksinäistalo, Sierla, Nummi ¤ Michel Frisk ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 118 Kauniainen, Kela ja Hannula ¤ Lars Kålberg ¤ katselmoitu 1728 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 118 Kauniainen, Kela ja Hannula ¤ Anders Reinhold von Konow ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 119 Kuljun säteriratsutila ¤ avoinna 1728
 • Ratsutila 119 Kuljun säteriratsutila ¤ Michel Kuhlsten ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 120 Kuljun säteriratsutila ¤ Nils Öfverberg ¤ katselmoitu 1728 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 120 Kuljun säteriratsutila ¤ Matts Galant ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 121 Haapaniemen yksinäistalo ¤ Anders Klarstén ¤ katselmoitu 1728
 • Ratsutila 121 Haapaniemen yksinäistalo ¤ Carl Adolf Zitting ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 122 Innala, Inna ¤ Thomas Widberg ¤ katselmoitu 1728
 • Ratsutila 122 Innala, Inna ¤ Thomas Inman ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 123 Karkunkylä, Kollanen ¤ Jacob Rolin ¤ katselmoitu 1728 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 123 Karkunkylä, Kollanen ¤ Johan Tornist ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 124 Karkunkylä, Hulkari ¤ Halward Örndahl ¤ katselmoitu 1728 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 124 Karkunkylä, Hulkari ¤ Anders Pistol ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 125 Krigman, Johan ¤ Ed. yks. USD Liv 57 ¤ Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ratsutila 125 Lielahti, Seppä ja Nikkilä ¤ Johan Krigman ¤ katselmoitu 1728 Ruotsista http://www.runslingan.se/node/37
 • Ratsutila 125 Lielahti, Seppä ja Nikkilä ¤ Anders Färdig ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila ? Lempäälä ¤ Capt. Johan Mattsson Tawast Kuului ratsumiehiin arviolta 1620 alkaen, siis jo ennen kuin vuonna 1634 perustettiin Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti, jossa on hyvin ehtinyt myös olemaan. Kuului ratsastaneen Lempäälässä päin.
 • Ratsutila ? Johan Eskilsson Appelroth ehkä jo rykmentin aloittaessa.
 • Ratsutila ? Ahlgren, Gunnar ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Appelgren, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Barck, Karl ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Beck, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bergendahl, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bergh, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bonde, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Brask, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bratt, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bråttman, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bäck, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bäckman, Tore ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Callbeck, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Casparsson, Bryngel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dahlgreen, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dahlkarl, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dahlqvist, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dallijn, Torgel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Damberg, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dragstedt, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Drake, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ekeroth, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Eldsberg, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Eneroth, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Engelhardt, Johan Primus ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Falander, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fernberg, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Finberg, Christopher ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Forsberg, Bryngel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Forslund, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Gilberg, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Glantzberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Gräfling, Adam ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hane, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Harberg, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hierpe, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hofgren, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hogman, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Holm, Mårten ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hultenstierna, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Häggegreen, Håkan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hölgman, Simon ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kihlström, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lindbeck, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Mensier, Berendz ¤ Ed. yks. HRR Ö.Sat-Maj-Ö.Sat ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Mog/Möy, Michael ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Möllberg, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Palm, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rosenfeldt, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ruuth, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ry/Rij, Jörgen ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Råckström, Segol ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Saxonius, Karl ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Schefvenberg, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Segerstedt, Jonas ¤ Ed. yks. USD VI ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sparfvenfeldt, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sparman, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sperling, Bengt ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stadig, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Starck, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Svartström, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sälberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Söderberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Thun, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tockenström, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Torpengreen, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Udd, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Utterberg, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wennersten, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Westerling, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wetterberg, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Yrman, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Åberg, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi

Komppania ei ole vielä tiedossa


HENKIRAKUUNARYKMENTTI

ja sitä edeltänyt

TURUN JA PORIN LÄÄNIN RATSUVÄKIRYKMENTTI

(1634-1721) • Projekti kerää rykmenttiin kuuluneiden profiileja. Liitä ensin itsesi projektiin. Liitä sitten ylläpitämäsi sotilaan profiili, jos arvelet hänen kuuluneen rykmenttiin. Jos et ole profiilin ylläpitäjä, voit kutsua profiilin projektiin. Kun varmistut ruodusta, voit tehdä linkin tällä sivulla olevaan luetteloon. Geni synnyttää automaattilinkin kopioituasi profiilin url-osoitteen ruodun riville. Samassa ruodussa palvelleet laitetaan kukin omalle rivilleen, joka alkaa aina ruodun numerolla.
 • Projekti kuuluu pääprojektiin Finnish Military.

Tietoa

Maakunnan lisärykmentit

 • Turun, Uudenmaan ja Viipurin läänin kolmikasratsuväkirykmentti (tremänningskavalleriregemente) 1700 - 1710, 4 komppaniaa, 1000 miestä. Sulautui Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmenttiin 1710.
 • Turun ja Porin läänin kaksinnusratsuväkirykmentti (fördubblingsr.), 1701-1709, myös "sulautui".
 • Ennen isompia sotaretkiä Ruotsi perusti maakuntarykmenttien rinnalle lisärykmenttejä. Kun noin puolet miehistä oli jäljellä, yhdistettiin kaksi rykmenttiä. Joskus tuhoa tuli niin nopeasti, että yhdistettiin kolme tai neljä rykmenttiä. Yhdistämisten jälkeen perustettiin taas uusia.
 • Kaksinnusrykmentti tarkoitti, että perustettiin samoihin ruotuihin toinen samanlainen rykmentti. Kaksikasrykmentti taas tarkoitti, että kaksi ruotua asetti yhden sotilaan uuteen rykmenttiin. Kolmikas, että kolme ruotua jne.

Sodat ja taistelut:

 • Kolmikymmenvuotinen sota
 • Torstensonin sota
 • Ranskan–Hollannin sota
 • Suuri Pohjan sota
 • Hattujen sota
 • Seitsenvuotinen sota / Pommerin sota
 • Kustaa III:n sota

Komppaniat

 • 1. henkikomppania
 • 2. everstiluutnantin komppania
 • 3. majurin komppania (1. majurin)
 • 4. Halikon komppania
 • 5. Maskun komppania
 • 6. Vehmaan komppania
 • 7. Ala-Satakunnan komppania (2. majurin)
 • 8. Ylä-Satakunnan komppania

TURUN JA PORIN LÄÄNIN RATSUVÄKIRYKMENTIN ja

HENKIRAKUUNARYKMENTIN
MIEHISTÖ
sekä virkatalot, ratsutilat ja sotilastorpat=

1. Henkikomppania

Rykmentin komentajat / Ratsuväkirykmentti

Rykmentin komentajat / Henkirakuunarykmentti

Päällystö

 • Gen.löjtn. Greve Nils Gyllenstierna af Björksund och Helgö Överste för livdrag.reg. 1721-09-16; gen.löjtn. 1722-04-26.
 • Gen.löjtn.Robert Muhl Vol. vid livgardet 1698. Und.off. vid livdrag.reg. 1700-03-13. Serg. vid livdrag.reg. 1700. Kornett 1702-07-14. Löjtn. 1704-04-23. Kapten 1706-02-06. Öv.löjtn. 1721-03-17. Överste 1740-04-01. RSO 1748-11-07. Gen.major 1751-10-07. KSO 1751-12-04. Gen.löjtn.
 • Fältmarskalk Field Marshal Augustin Ehrensvärd Vol. vid artilleriet 1726; överfyrverkare 1 jan. 1728; styckjunkare vid artilleriet i Stockholm 12 mars 1731; adjutant där 6 mars 1733; löjtnant 14 nov. 1734; kaptenmatematikus och mekanikus vid Artillerireg. 5 juni 1739; major vid artilleriet i Göteborg 30 juni 1746; öv.löjt. där 27 mars 1747; överste och chef för Artillerireg. 31 juli 1749; gen.major och chef för arméns flotta 18 okt 1756; gen.löjtn. i armén 3 jan. 1759; general en chef för armén i Pommern 16 febr. 1761; överste för Livdragonreg. 16 juni s. å.; generalmönsterherre för de värvade och indelta regementena i Finland 2 aug. 1762; general i armén 8 febr. 1764; fältmarskalk 14 sept. 1772.
 • kenraaliluutn. Fredrik Carl von Dohna-Carwinden, till Karwinden Vol. vid amiralitetet 1734-01-17. Kornett vid livreg. till häst 1741-03-05. Löjtn. 1743-08-16. Ryttmäst. 1744-11-10. Major 1750-12-05. Prem.major 1756-10-04. Öv.löjtn. 1762-08-10. Överste för södra skånska kav.reg. 1770-09-03. Kaptenlöjtn. vid livdrabantkåren och gen.majors karaktär 1772-07-30. Överste för livdrag.reg. 31/12. Avsked med gen.löjtn. karaktär 1776-07-29.
 • kenraalimajuri Friherre Magnus Wilhelm Armfelt Förare vid karelska drag.reg. 1737. Serg. därst 1741. Livdrabant 1742-08-17. Kapten vid reg. Royal Suédois i Frankrike 1745. Kapt.löjtn. vid livdrag.reg. 1751-06-13. Kapten i armén 1752-06-11. Stabskapten vid livdrag.reg. 1753-07-16. Kapten 1754-07-19 19/7. Sek.major 1761-11-02. Prem.major 1769-04-04. Öv.löjtn. 1769-11-14. Överste i armén (Wä.) 1775-06-28. Överste för livdrag.reg. 1776-07-29. Gen.major 1782-09-01. Avsked 1790-10-11.
 • Öfwersten Berenhart Otto v. Lieffen,14 af Kgl. Regerinen Fullmakt 6. Julij 1663
 • Eversti Enoch Furuhjelm Korpral vid livdrag.reg:tet 1773-08-30. Sekundadj. 1775-12-20. Kornett 1778-07-20. Löjtnant 1782-10-06. Stabskapten 1787-10-09. Bevistade finska kriget 1788–1789 till lands och 1790 ombord å skärgårdsflottan. GMts (Svensksundsmedaljen) 1790. Major i armén 1795-12-23. RSO 1797-11-01. Chef för Björneborgs reg:tes lätta inf.bat. 1801-06-16. Överstelöjtnant 1808-05-18. Chef för 2. brigaden 1808-08-26. RmstkSO2kl 1808-10-24. Avsked 1810-06-19. Överstes karaktär 1810-11-27.
 • Överstelöjtnant Carl Carlsson Bäck Löjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente 1637. Ryttmästare 1638. Major 1643. Överstelöjtnant 1647. Död 1663-12-00 på Notsjö till följd av kulor som icke kunde uttagas ur kroppen. Han bevistade med utmärkelse trettioåriga kriget i Tyskland och kriget i Polen 1655–1659. Förde i slaget vid Warschau 1656 den ena skvadronen av överste Fabian Berndes' dragonregemente, medan konung Carl X Gustaf själv förde den andra, vid vilket tillfälle hästen sköts under honom. Försvarade med 500 man 1658 skansen Altstadt vid staden Thorn mot de stormande polackarna och fick därunder ena armen avskjuten samt blev illa blesserad av ett pikstygn över hjärtat. Hans rustning förvaras i finska statens historiska museum.
 • Överstelöjtnant Henrik Johan SCHAUMAN Ryttmästare vid Åbo läns kavalleriregemente 1678-11-27. Konfirm. fullm. 1679-11-01. Major vid sistnämnda regemente 1701-08-27. Överstelöjtnant s. å. 20/11. Avsked från majorsbeställningen vid regementet1 1706-10-28.
 • Major David Sigfridsson Gyllenbögel Förare vid Henrik Flemings kompani 1624; korpral 1626; var kornett; löjtnant 1633; ryttmästare vid Åbo läns kavallerireg. 1637.
 • Majuri Major Henning Johan Grass Ratsumestari. Majuri (1688).
 • Majuri Henrik Pihlroth rykm:ssä heti sen alusta. Åbo, Nyl:s och Vib:s läns tremänningsreg:te till häst. Henrik, kommit i tjänst och varit münsterskrivare och kvarterm; kornett här x Vio 1702 Cronhjorts fm.; löjtnat 6/1(O) 1704 Maidels fullm.; transp. till Åbo läns ord.ka reg:te 1710.
 • Regementzqwartermest:r Carl Carlsson Lindlööff Fullmakt Martij. 1678
 • Ryttmästare Elias Orrfelt Kornett vid Åbo läns kavalleriregemente 1643. Löjtnant 1645. Ryttmästare 1648. Stupade 1656-07-00 i tredagarsslaget vid Warschau, 'tvärt avskjuten av en styckekula'. 'Han tjänade sig upp vid krigsstaten manligen, troget och tappert.'
 • Ratsumestari Karl de la Motte, Jr.. Kornetti Karjalan ratsuväkirykmentissä, luutnantti 1667. Kapteeniluutnantti Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä 1675. Ratsumestari Viipurin rakuunarykmentissä (von Budbergin rykmentissä). † kaatui Lundissa 4.12.1676.
 • Ryttmästare Erik Lilliesköld Arklimästare 1676-05. Avsked från amiralitetet 1678-01-14. Livdrabant 1678-01-15. Löjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente 1695-07-05. Kaptenlöjtnant 1701-10-22. Ryttmästare 1701-12-0. Konfirmationsfullmakten 1705-07-22. Bevistade träffningen med ryssarna vid Rauke i Kurland den 5 sept. 1701, varunder han själv ryckte till sig en Pleskows borgarfana.
 • Ryttmästare Johan Carpelan Korpral vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1702. Kvartermästare vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1702-09-05. Kornett 1709-04-05. Ryttmästares avsked 1722-11-19. död 1735-05-01 på Vias. Han blev vid Liesna och Poltava blesserad, följde Carl XII till Bender, fången vid Czernovitz 1709-09-24 och förd till Tobolsk, varifrån han hemkom 1722-06-28.
 • Kapten David Samuelsson Gyllenbögel Volontär vid Åbo läns kav. reg:te 1698. Korporal 0.7.1700. Kvartermästare 0.2.702. Blesserad 16.7.1705 vid Gemauertshof. Kornett 1.8.1705. Sekundlöjtnant 16.9.1707. Premierlöjtnant 30.9.1708. Bevistade slaget vid Pultava 29.6.1709 och blef därefter 2.7. fången samt förd till Solikamsk. Erhöll efter hemkomsten ur fångenskapen kaptenstitel 26.6.1722. Kapten vid Nylandsdragonreg:te 1723. Afsked 1744.
 • Ryttmästare Alexander Reid. Löjtnant vid finska rytteriet 1635. Bevistade trettioåriga kriget. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1645. Ryttmästare vid Åbo läns rytteriregemente under kriget i Polen 1655 och 1656.
 • Ryttmästare Johan EKEBOM från c. 1665.
 • Ryttmästare Erik Mårtensson Ulf i Finland från c. 1640.
 • Ryttmästare Mårten Eriksson Ulf i Finland från c. 1665.
 • Ryttmästare Gustaf Adolf Carlsson Brunow Gemen vid Nylands kavalleriregemente. Korpral vid Viborgs läns kavalleriregemente 1676. Sergeant 1678-06-01. Kvartermästare 1679. Löjtnant vid Zöges karelska dragonskvadron. Ryttmästare vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1705-07-22. Stupade 1706-07-16 vid Gemauerthof.
 • Ryttmästare Erik Lilliesköld Volontär på skeppet Hjorten 1675. Arklimästare på skeppet Hjorten 1676-05. Avsked från amiralitetet 1678-01-14. Livdrabant 1678-01-15. Löjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente 1695-07-05. Kaptenlöjtnant 1701-10-22. Ryttmästare 1701-12-0. Fullmakten 1705-07-22. Han bevistade träffningen med ryssarna vid Rauke i Kurland den 5 sept. 1701, varunder han själv ryckte till sig en Pleskows borgarfana.
 • Karl Kristiansson Procopaeus Korpraali Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä 1705, majoitusmestari 1706, armeijanluutnantti 1718, luutnantti 1719, ero ratsumestarina 1721.
 • Capitein Leut: Herman Reinholt Zöge, af Kong. Maij:tt Fullmakt 30. Sept. 1679
 • kapteeni Berndt Otto SCHAUMAN ¤ Kapten vid livdrag.reg:tet s. å. 26/6. Majors karaktär 1723-09-26. RSO 1748-11-07. Avsked 1761-11-12.
 • kapteeni Johan Filip Andersson Munsterhjelm löjtnant vid livdrag.reg:tet 1725-04-03. Premiärlöjtnant 1741-10-14. Kaptens avsked 1750-09-19.
 • kapteeni Fredric SPÖHLER asui virkatalo Maskun Kalelassa 18.10.1763 - 2.2.1769, virkatalo Piikkiön Sauvola 19.9.1750 - 18.10.1763.
 • kapteeni 1777-1784. Daniel Tollet
 • kapteeni Johan Gustav Gripenberg Volontär vid Björneborgs reg:te 1758-05-19. Korpral 1760-02-05. Rustmästare på extra stat vid livdrag.reg:tet3 1762-01-08. Kornett 1770-12-20. Löjtnant 1777-04-30. Kaptens avsked 1785-06-06.
 • kapteeni David Johansson Gyllenbögel Värvättynä Porin Rykm:ssä 30.6.1775, korpraali 12.10.1779. Korpraali Henkirak.rykm:ssä 9.6.1783, kersantti syyskuussa 1789, kornetti 3.6.1790. Porin kevyen jv-pat. vänrikki 12.6.1800, luutnantti 3.11. samana . Osall. 1808-09 sotaan. Haavoittui vaikeasti Lapualla 14.7.1808. Miekkaritarikunnan ritari RSvSv 1808. Kultamitali urhoollisuudesta samana . Kapteenin erokirja 29.5.1810.
 • majoittaja Conrad WEBER palveli 1714-1717
 • kornetti Maj. Carl de la Motte, till Lahis Palveli kornettina Turun läänin ratsuväkirykmentissä 1637 ja luutnantti 1639, ratsumestari Viipurin läänin ratsuväkirykmentissä 1643 ja majuri 1647.
 • löjtnant Lt. Col. Hans Johan Bäck, i Finland Kom i tjänst vid Tavastehus läns kavalleriregemente 1666. Korpral vid Tavastehus läns kavalleriregemente 1668-05-00. Kornett vid Åbo läns kavalleriregemente 1672 23-8. Löjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente 1676. Ryttmästare vid överste Baranoffs regemente 1678. Överstelöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1700-10-16. Död 1701, Stupade vid Nyen.
 • Cornet Johan Schult, efter kongl. fullmacht 2. Nov. 1679
 • kornetti Hans STARCK ¤ Voluntaari Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä, korpraali 1657. Kornetti 1661. ¤ Luutnantti von Burghausen rakuunarykmentissä otti osaa sotaan Tanskaa vataan. Luutnantti aatelislipullisessa, 25.1.1678 ryttmästare. Adelsfanans i Finland fördubbling. Kallas major.
 • kornetti Peter Gustafsson Blåfield palveli n. 1685 -1700.
 • kornetti Erik Johansson Silfverspåre rykmentin alusta asti.
 • kornetti Mårten Henrik Mårtensson Feirich n. 1690 alkaen.
 • kornetti Carl Bäck Kvartermästare vid Åbo läns fördubblings (Lk.) kavalleri 1703-06-08. Kornett vid Åbo och Björneborgs läns ordinarie (KrAB.) kavalleriregemente 1706-08-27. Konfirm. fullm. 1717-02-25. Löjtnant först vid vid Åbo läns fördubblingskavalleriregemente 1718-06-27 och sedan vid Åbo läns infanteriregemente 1721-10-31. Premiärlöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente.(KrAB.) 1733-10-15 avsked 1750-04-25
 • luutnantti Erik Johan Procopé Korpraali henkirak.rykm:ssä 1743, kersantti 1754, vääpeli 1758, ero 1778. Luutnantin arvo.
 • luutnantti Johan SKRAGGE palveli n. 1770 – 1791, virkatalo Paraisten ratsutila Bromar Toimi myös rykmentin majoitusmestarina.
 • kornetti Henrik Johan Jordan c. 1750 sergeant vid finska livdragonregementet. Kornettskaraktär.
 • kornetti Gustaf LUND palveli -1790. Karkun Tuomiston eli Ruskeapään isäntä 1789 -
 • Kornetti (myöh. kenraalimajuri) Maj. Gen. Gustaf Adolf Ehrnrooth Kornett vid livdrag.reg:tet 1788-09-09. Fänrik vid Åbo läns lätta inf.reg:te 1789. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Kornett vid livhusarreg:tet 1797-09-24. Löjtnant 1800-09-10. Sekundmajor vid Savolaks lätta inf.reg:te 1803-03-09. RSO 1808-04-28 och mstk 1808-10-24. Överstelöjtnant 1809-06-29. Transportera till Smålands drag.reg:te 1810-05-08. Överstes avsked 1810-08-07. Gick i finsk tjänst. Överste och chef för 2. finska jägarreg:tet 1812-10-10. Generalmajor 1819-09-11. Divisionschef för finska militären 1821-06-28. Tillförordnad ordförande i överkrigsdomstolen för finska militären 1821. RRS:tV1O3kl 1825-03-29. Avsked 1826-03-30.
 • Henkirak.rykmentin sotatuomari Axel KEPPLERUS palveli 1741-1744.
 • Fältskärmästare Christian BAUMGARD aloitti jo Turun ja Porin läänin ratsurykm:ssä ehkä n. 1710 alkaen. Henkirakuunoissa sen alusta alkaen.
 • rykmentinvälskäri Henrik Levin Geitel n. 1725 alkaen. Kotoisin Braunschweigista.
 • pat. kirurgi ja rykmentinvälskäri Josef PIPPINGSKÖLD PIPPING virkatalo Horola Kairila Mouhijärvi
 • rykmentinkirjuri Erik Eriksson Sundell 1700 alkaen.
 • rykmentinkirjuri Israel GRUNDSTRÖM palveli 1721 alkaen.
 • rykmentinkirjuri Karl FORSGREN palveli arviolta 1765-1791.
 • katselmuskirjuri Abraham Johansson Alftan henkirak.rykm:ssä ainakin 1725
 • katselmuskirjuri Erik HJERPE asui virkatalossa Pimpu Loimaa 3.11.1743 - 1768, jolloin erosi.
 • kersantti Johan Furuhjelm Korpral vid livdrag.reg:tet 1777-05-01. Sergeant vid livdrag.reg:tet 1780-12-20. Fänrik vid Nyl:s inf.reg:te 1781-04-04. Löjtnant vid Nyl:s inf.reg:te 1786-08-20. Kapten vid T:hus reg:te 1788-04-07. Genom byte transporterad till Österb:s reg:te 1800-06-12. Avsked 1800-11-27. Han bevistade finska kriget 1788–1790. Tillhörde det s.k. Anjalaförbundet och blev för delaktighet däri dömd till döden, men av konungen benådad 1790-05-08.
 • kersantti Karl Otto Christiansson Kersantti henkirak.rykm:ssä 1785, vääpeli 1789, Turun läänin jv-rykmentin ratsutilapat.ssa varusmestari ja pat.adj. 1806.
 • lippumies Otto Johan Mikaelsson Lebell Lippumies 1763, majoittaja 1764. Korpraali Karjalan rak.eskadroonassa 1767, lippumies 1769. Alikornetti Uud. ja Häm. läänin rak.rykm:ssä 1771. Henkivartiosotilas. Kapteeni Uud. prikaatin jääkäripat.ssa 1794.
 • Kersantti (tuleva valtiomies) Gustaf Mauritz ARMFELT korpraali 5.4.1768 - 8.6.1770. Kersantti 8.6.1770 - 1770. Lähti Turun akatemiaan ja Ruotsin amiraliteetin kadettikouluun.
 • korpraali Erik Eriksson Pihl n. 1690 alkaen.
 • korpraali Fredrik Vilhelm Mårtensson Feirich, Fritz n. 1710 alkaen.
 • korpraali Martti Jaakonpoika Rättäri 1683 alkaen

Virkatalot

 • Rykmentin komentajan, everstin virkatalo Saaren kuninkaankartano Mietoinen Mynämäki Turun lääni
 • Everstiluutnantin virkatalo, Nyynäisten kuninkaankartano, Lemu
 • Majurin virkatalo Hallelan Ruonankartano, Sauvo
 • Rykmentin majoitusmestarin virkatalo Iso-Rahi Kustavi
 • Henkikomppanian kapteenin virkatalo Ylipispa Ylikallo Mouhijärvi
 • Henkikomppanian kapteeniluutnantin virkatalo Tiainen Tupurla Mouhijärvi
 • Henkikomppanian kapteeniluutnantin virkatalo Maskun Kalela
 • Henkikomppanian luutnantin virkatalo Paraisten ratsutila Bromarv silloinen Turun lääni
 • Henkikomppanian kornetin virkatalo Piikkiön Sauvola
 • Henkikomppanian majoittajan virkatalo Ryymä Lampinen Mouhijärvi
 • Rykmentinvääpelin virkatalo Nuttu Mustianoja Mouhijärvi
 • Vääpelin virkatalo Niuskala Maaria
 • Henkikomppanian vääpelin virkatalo Ojansuu Ojansuu Tyrvää
 • Henkiomppanian varusmestarin virkatalo Seikku Palviala Karkku
 • Henkikomppanian kersantin virkatalo Kyönä Hermala Mouhijärvi
 • Henkikomppanian kersantin virkatalo Sydänperä Mietoinen
 • Rykmentinvälskärin virkatalo Horola Kairila Mouhijärvi
 • I pat.saarnaajan virkatalo Luuki Suodenniemi Suodenniemi
 • Veronkanto- ja katselmuskirjurin virkatalo Pimpu Loimaa
 • Katselmuskirjurin virkatalo Rossi Ylikallo Mouhijärvi
 • Lippumiehen virkatalo
 • Majoittajan virkatalo Sukoinen Mietoinen
 • Korpraalin virkatalo Rättäri Vanaja Hämeenkyrö 1686-1689

Rakuunoiden asuinalueet

 • Maaria (osa Turkua) 25 ratsumiestä Masku Turun lääni
 • Kaarina (osa Turkua) 21 ratsumiestä Piikkiö Turun lääni
 • Raisio 19 ratsumiestä Masku Turun lääni
 • Masku 4 ratsumiestä Masku Turun lääni
 • Piikkiö 13 ratsumiestä Piikkiö Turun lääni
 • Parainen 28 ratsumiestä Piikkiö Turun lääni
 • Nauvo 15 ratsumiestä Mynämäki Turun lääni

Rakuunat

 • Ratsutila 1 Käkölä Raisio ¤ korpraali Siöberg, Johan Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 2 Miekkula Raisio ¤
 • Ratsutila 3 Kirstilä Raisio ¤ Frisk, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 4 Haijais Raisio ¤
 • Ratsutila 5 Inttilä Raisio ¤
 • Ratsutila 6 Kukola Raisio ¤
 • Ratsutila 7 Viiala Raisio ¤ Holm, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 8 Saksila, Alistalo med Härmälä Isoniitty Raisio ¤
 • Ratsutila 9 Immais Raisio ¤ (Naantali) ¤ Gabriel Flinkman, GMR 1779, GMR 1785
 • Ratsutila 10 Soinis Raisio ¤ Bånge, Hans Ruotsista 1721 Ed. yks. USD Liv 49 ¤ Syntymäpaikka Karlskrona Ruotsi
 • Ratsutila 11 Taimo med Nuhjala Raisio ¤
 • Ratsutila 12 Luolala Raisio ¤ Wassbom, Jacob Ruotsista 1721 Ed. yks. USD Liv 53 ¤ Syntymäpaikka Uppland Ruotsi
 • Ratsutila 13 Latvo Raisio ¤
 • Ratsutila 14 Miekilä Raisio ¤ Frisk, Nils Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 15 Vatsela, Isotalo Raisio ¤
 • Ratsutila 16 Ristimäki Raisio ¤ Lustig, Jöns Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 17 Upalingo Raisio ¤
 • Ratsutila 18 Artukais Sysimäki Masku Raisio ¤
 • Ratsutila 19 Polusmäki Masku Raisio ¤
 • Ratsutila 20 Pappila Masku Raisio ¤
 • Ratsutila 21 Kulois, Kajala & Lukkarla Masku Raisio ¤ Ström, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 22 Mahittula, Hintsa Masku Raisio ¤
 • Ratsutila 23 Suikkila & Kukkola Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 24 Lähteenmäki Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 25 Kreivilä Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 26 Paimala, Junnila & Äkkölä Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 27 Saramäki, Huilu (Åvik) Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 28 Saramäki, Pukkila Masku Maaria ¤ Berg, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 29 Ihamuotila Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 30 Piipanoja Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 31 Hamaro Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 32 Kaerla, Kirves & Puolikko Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 33 Virusmäki Masku Maaria ¤ Svahn, Johan Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 34 Kaistarniemi Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 35 Taipale Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 36 Arola Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 37 Syvälaks Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 38 Jänessaari Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 39 Ylikylä med Humleholm Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 40 Maanpää & Ungila Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 41 Häppilä, Ylistalo & Böhle Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 42 Kulkkila Masku Maaria ¤ Frisk, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 43 Isohaarla Masku Maaria ¤
 • Ratsutila 44 Meltois Masku Maaria ¤ Berggren, Johan Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 45 Hännälä & Mäenpää Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 46 Kaivois & Salmis & Kreivilä Kaarina Nummi ¤ Hielm, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 47 Nikkilä & Haavisto Kaarina Nummi ¤ Nijman, Nils Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 48 Artukka Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 49 Brinkala & Paavola Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 50 Kolli Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 51 Outois Piikkiö ¤ Biörnfeldt, Olof Ruotsista 1721 Ed. yks. USD V 83 ¤ Syntymäpaikka Närke Ruotsi
 • Ratsutila 52 Finnby Piikkiö ¤
 • Ratsutila 53 Ratsula Piikkiö ¤
 • Ratsutila 54 Viukalo, Muurais Piikkiö ¤
 • Ratsutila 55 Huttala 1/2 Munkkila Paimio Piikkiö ¤
 • Ratsutila 56 Moisio Paimio Piikkiö ¤
 • Ratsutila 57 Åminne & Krapila Paimio Piikkiö ¤
 • Ratsutila 58 Hadvala, Kärmä Paimio Piikkiö ¤
 • Ratsutila 59 Hadvala, Seppälä Paimio Piikkiö ¤
 • Ratsutila 60 Hadvala, Rekola Paimio Piikkiö ¤
 • Ratsutila 61 Rungo, Tuomola Paimio Piikkiö ¤
 • Ratsutila 62 Raadelma Paimio Piikkiö ¤ Heikki SVÄRD-FRISK palveli n. 1780 alkaen rykmentin lopettamiseen, jolloin jatkoi Turun ja Porin jv-rykm:ssä myös Suomen sodassa.
 • Ratsutila 63 Hulkis, Tuorla Paimio Piikkiö ¤
 • Ratsutila 64 Hulkis Kujansuu Rungon niityn kanssa Piikkiössä Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 65 Hulkis Sipilä & Anttila Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 66 Voivala, Vestergård & Pyhältö, Klämsä Liedossa Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 67 Voivala, Östergård & Käipilä, Jussila i Lundo Liedossa Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 68 Maakasto, Knaapi Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 69 Ylikylä, Knaapi Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 70 Pappis Kaarina Nummi ¤ Tranberg, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 71 Alakylä Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 72 Auvaisberg & Poikluoma Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 73 Lemo, Greula Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 74 Haga takamaan kanssa Nousiaisissa Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 75 Paaskunta Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 76 Laustis & Lietonperä, Sipilä i S:t Mårtens Marttilassa Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 77 Rauvala med Kappola Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 78 Harittu Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 79 Ilpois, Isotalo Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 80 Uittamo Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 81 Harjattula Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 82 Myllykylä Kaarina Nummi ¤
 • Ratsutila 83 Fagerkulla Parainen ¤
 • Ratsutila 84 Kirjala, Mellangård Parainen ¤
 • Ratsutila 85 Kirjala, Norrgård Parainen ¤
 • Ratsutila 86 Kapelstrand & Borstböle Parainen ¤ Apelman, Anders Ruotsista 1721 Ed. yks. UFM Liv 67 ¤ Syntymäpaikka Halland Ruotsi
 • Ratsutila 86 Kapelstrand & Borstböle Parainen ¤ Blom, Hans Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 87 Kyrkäng, Östergård Parainen ¤ Hiort, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 88 Röfvarnäs Parainen ¤
 • Ratsutila 89 Bjursäng Parainen ¤
 • Ratsutila 90 Mörkvik Parainen ¤
 • Ratsutila 91 Piito Parainen ¤
 • Ratsutila 92 Björkö, Landboas Parainen ¤
 • Ratsutila 93 Gunnarsnäs Parainen ¤ Petter Wassberg
 • Ratsutila 94 Skräbböle Parainen ¤
 • Ratsutila 95 Piukalo Parainen ¤
 • Ratsutila 96 Sorpo, Norrgård Parainen ¤
 • Ratsutila 97 Mågby Parainen ¤
 • Ratsutila 98 Mattholm Parainen ¤ Svahn, Olof Ruotsista 1721 Ed. yks. USD V 114 Syntymäpaikka Odensvi Ruotsi ¤ Carl Svahnberg ¤ Simon Svahnberg
 • Ratsutila 99 Degerby Parainen ¤
 • Ratsutila 100 Ybbersnäs Parainen ¤
 • Ratsutila 101 Åntala Parainen ¤
 • Ratsutila 102 Sysilaks, Vester- & Östergård Parainen ¤
 • Ratsutila 103 Toijais Parainen ¤ Henrich HURTIG palveli1760-1790. Kuoli sotavankeudessa Venäjällä.
 • Ratsutila 103 Toijais Parainen ¤ korpraali Johan HURTIG palveli isänsä ruodussa1790-1791. On saattanut siirtyä jalkaväkeen rakuunoiden lopetettua..
 • Ratsutila 104 Bläsnäs Parainen ¤
 • Ratsutila 105 Lofsdal Parainen ¤ Gillberg, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 106 Håggais Parainen ¤
 • Ratsutila 107 Levo & Myrby Parainen ¤
 • Ratsutila 108 Pyhänsuu Parainen ¤
 • Ratsutila 109 Tennäs Parainen ¤
 • Ratsutila 110 Vannais Parainen ¤
 • Ratsutila 111 Prostvik, Söderby Nauvo ¤
 • Ratsutila 112 Prostvik, Norby Nauvo ¤
 • Ratsutila 113 Gyttja Nauvo ¤
 • Ratsutila 114 Kirjais Nauvo ¤
 • Ratsutila 115 Dalkarby Nauvo ¤
 • Ratsutila 116 Piparby Nauvo ¤
 • Ratsutila 117 Hangslaks, Vesterby & Galls Nauvo ¤
 • Ratsutila 118 Vikom Nauvo ¤
 • Ratsutila 119 Väcklax Nauvo ¤
 • Ratsutila 120 Druckis & Grännäs, Uttis & Storgård Nauvo ¤ Tranberg, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 121 Högsar, Gammelgård & Uotila Nauvo ¤
 • Ratsutila 122 Högsar, Volters & Eldbacka Nauvo ¤
 • Ratsutila 123 Sellmo Nauvo ¤
 • Ratsutila 124 Thoras Bisarbölen takamaan kanssa Nauvo ¤
 • Ratsutila 125 Qviflaks, Östergård & Viinapää Nauvo ¤
 • Ratsutila 126 Nauvo ¤ Frisk, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Apelgreen, Johan Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Apelroot, Hans Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Biuse, Erik Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Blom, Jöran Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Blomberg, Nils Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Blöman, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Boll, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bong/Bange, Hans ¤ Ed. yks. USD Liv ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Brandt, Christoffer Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Brinck, Niclas Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Daalgreen, Ragvald Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Daalman, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dreiman, Jacob Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dunderhake, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Duwa, Jöns Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Flinck, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Frisk, Simon Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Friskopp, Joh Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Gathe, Erik Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Geitel, Hendric Levin Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Grönberg, Elias Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Haberent, Johan Erasmus Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hake, Nils Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hakenfeldt, Johan Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hakenfeldt, Swen Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hämäläinen, Lars Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka ?
 • Ratsutila ? Holmström, Petter Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hoppman, Påhl Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hultman, Petter Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Håfsten, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Häring, Per Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Höijenberg, Bengt Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Höijerdahl, Karl Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kiellgren, Jon Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kiellman, Johan Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kijhlfelt/Pijhlfelt, Petter Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kiöping, Hindrik Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kleen, Matts Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kolberg, Jöns Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kolbert, Cornelius Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kollman, Lars Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kruuslock, Johan Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Leman, Hans Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Liedbergh, Christ. Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lindberg, Per Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lindberg, Thore Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Liungberg, Börje Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Long, Lars Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lundberg, Jon Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lunddahl, Bengt Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lör, Nicolaus Joachim Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Mattve, Christ. Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Möller, Sven Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Norberg, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Palm, Abraham Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Pollet, Johan Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rahbo/Rabe, Hans Reinh. Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rask, Zachris Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rijting, Nils Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ryggstedt, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Råberg, Jöns Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Röörberg, Arvid Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Saarman, Johan Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sandman, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Schmidt, Casper Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Schröder, David Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Schröder, Philip Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stephani, Jakob Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stierna, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Svahn, Påhl Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tengberg, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tillingh, Georg Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wacklin, Erik Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wagner, Sven Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Walin, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Petter Wassberg Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wessman, Hans Ruotsista 1721 USD ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wier, Olof Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wigstedt, Erik Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wijnblad, Elias Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wingman, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Winter, Anders Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Åkerblad, Karl Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ödman, Jacob Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Öfverdådig, Johan Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Öman, Lars Ruotsista 1721 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi

2. Everstiluutnantin komppania

Päällystö ym

 • Öhwerst Leutnant Berenhart Rehbinder, af Kgl. Maij:tt Fullmakt 12. Octob. 1678
 • Leutnant Håkan Månsson, af Feldtmarskalck greff Köningsmarck Fullmakt - 1676
 • Cornet Christopher Hartman, efter kongl. fullmacht 14. Octob. 1679
 • Profossi Johan Lindgren palveli 1746-1757
 • Profossi Matts Jakobsson Hoppengren palveli 1758-
 • Trumslagare 1785 Gottlieb Lindahl

Virkatalot

 • Luutnantin virkatalo Tervaportti Keikyä
 • Kornetin virkatalo Jaspa Mälläinen Alastaro
 • Vänrikin virkatalo Juvela Kaukoa Tyrvää
 • Kersantin virkatalo Torkki Huittistenkylä Huittinen
 • Kersantin virkatalo Looru Koivula Tyrvää
 • Lippumiehen virkatalo
 • Majoittajan virkatalo Peevo Peevola Keikyä
 • Varusmestarin virkatalo

Rakuunoiden asuinalueet

 • Pöytyä 16 ratsumiestä Masku Turun lääni
 • Kokemäki 11 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Huittinen 22 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Loimaa (ent. Loimijoki) 47 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Tyrvää 27 ratsumiestä ¤ Ruodut 97-123 ¤ Ala-Satakunta Porin lääni
 • Karkku 2 ratsumiestä ¤ Ruodut 124-125 ¤ Ala-Satakunta Porin lääni

Rakuunat

 • Ratsutila 1 Kaulanperä, Jaakola Pöytyä ¤
 • Ratsutila 2 Kaulanperä, Seppä Pöytyä ¤
 • Ratsutila 3 Kaulanperä, Ronti Pöytyä ¤ Blom, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 4 Karhunoja, Ylijoki Pöytyä ¤
 • Ratsutila 5 Karhunoja, Simola Pöytyä ¤
 • Ratsutila 6 Ellis, Simola Pöytyä ¤ Detterberg, Dunder Olof Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 7 Ellis, Ritari Pöytyä ¤
 • Ratsutila 8 Mäkiäis, Määhäri Pöytyä ¤
 • Ratsutila 9 Mäkiäis, Sangari Pöytyä ¤
 • Ratsutila 10 Riihikoski Pöytyä ¤
 • Ratsutila 11 Mustanoja, Knuutila Pöytyä ¤
 • Ratsutila 12 Mustanoja, Mäkilä Pöytyä ¤
 • Ratsutila 13 Kolkkis Pöytyä ¤
 • Ratsutila 14 Kummila, Nikula Pöytyä ¤ Olof Enberg Enberg, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 15 Raatikais Pöytyä ¤
 • Ratsutila 16 Orihpää, Uotila Loimijoki ¤ Riisberg, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 17 Haarois Loimijoki ¤
 • Ratsutila 18 Lappjoki, Heikkilä & Tuomola Loimijoki ¤
 • Ratsutila 19 Vilvais, Knuutila Loimijoki ¤ Johan Flinck erosi 4.9.1733
 • Ratsutila 19 Vilvais, Knuutila Loimijoki ¤ Jacob Rungenflinck vuodesta 1734
 • Ratsutila 19 Vilvais, Knuutila Loimijoki ¤ Hendrich Heikki Yrjönpoika Flinck, joka "katselmuspäivänä 26.9.1739 on 24-vuotias ja palvellut 2 vuotta". (katselmuksista lainattua) "rak.ksi 1733 täytettyään 18 vuotta". Palveli vuoteen 1764.
 • Ratsutila 20 Vilvais, Markkula Loimijoki ¤
 • Ratsutila 21 Mellilä, Kyröläinen Loimijoki ¤
 • Ratsutila 22 Mellilä, Ojakas & Hikka Loimijoki ¤ Matti Åhman 1765 - 17.9.1790
 • Ratsutila 23 Isoperä, Soina Loimijoki ¤
 • Ratsutila 24 Vähäperä, Pytty Loimijoki ¤
 • Ratsutila 25 Vähäperä, Tiiro & Tohna Loimijoki ¤ Erkki Ristonpoika Tohnfelt 1740 - 24.2.1773
 • Ratsutila 26 Joenperä, Isotalo Loimijoki ¤ Fogell, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 27 Kauhanoja, Sipilä Loimijoki ¤
 • Ratsutila 28 Kauhanoja, Jaakola Loimijoki ¤
 • Ratsutila 29 Ypäis, Myllykylä Loimijoki ¤ Lidh, Wilhelm ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 29 Ypäis, Myllykylä Loimijoki ¤ Anders Westberg 24.2.1773 -
 • Ratsutila 30 Vesikoski, Hulmi & Hollo Loimijoki ¤
 • Ratsutila 31 Korvis, Isoperhe Loimijoki ¤
 • Ratsutila 32 Korvis, Markkula Loimijoki ¤
 • Ratsutila 33 Onkijoki, Rynkö Loimijoki ¤
 • Ratsutila 34 Onkijoki, Hollo Loimijoki ¤ Jaakko Erkinpoika Ahlroth
 • Ratsutila 35 Hirvikoski, Knuutila Loimijoki ¤
 • Ratsutila 36 Juva Loimijoki ¤ Heikki Yrjönpoika Piki - 4.9.1733
 • Ratsutila 37 Seppälä Loimijoki ¤
 • Ratsutila 38 Karsattila, Hulmi Loimijoki ¤ Blomberg, Sven Smålänning
 • Ratsutila 39 Kurittula, Mikola Loimijoki ¤ Knape, Jöran ¤ Syntymäpaikka Bohuslän Ruotsi
 • Ratsutila 40 Kurittula, Tuomola Loimijoki ¤
 • Ratsutila 41 Majanoja, Seppä Loimijoki ¤ Dahlberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 42 Majanoja, Juonikas Loimijoki ¤ Mattz ANCKA palveli vuoteen 1723 saakka. Kuului jo vanhempaan Livsdrag.reg:tet:iin. ¤ [Erkki Juhonpoika Juonikas] ¤ [Erkki Erkinpoika Winkel]
 • Ratsutila 43 Koenperä, Hyrynen Loimijoki ¤ Anders Mattsson Coinberg, Skonberg 1755 -
 • Ratsutila 44 Koenperä, Heikkilä Loimijoki ¤ Hultman, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 45 Lähte Loimijoki ¤
 • Ratsutila 46 Ingilä, Eskola Loimijoki ¤ Matts Ericsson Nyman 12.1.1750 -
 • Ratsutila 47 Ingilä, Kraama Loimijoki ¤ Bergenfeldt, Erik ¤ Syntymäpaikka Bohuslän Ruotsi
 • Ratsutila 48 Kuningais, Välläri Loimijoki ¤
 • Ratsutila 49 Kuningais, Naula Loimijoki ¤
 • Ratsutila 50 Hintsala, Rautala Alastaro ¤
 • Ratsutila 51 Laurois, Seppä Alastaro ¤ Juho Matinpoika Lager
 • Ratsutila 52 Niinijoensuu, Pietilä Alastaro ¤ Örling, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 52 Niinijoensuu, Pietilä Alastaro ¤ Erik Örling 1753 - 1762
 • Ratsutila 53 Sikilä, Heikkilä Alastaro ¤
 • Ratsutila 54 Vännilä, Uuppo Alastaro ¤ Friggström/Friggström, Nils ¤ Syntymäpaikka Wärmland Ruotsi
 • Ratsutila 55 Vännilä, Brusila Alastaro ¤ Lager, Petter ¤ Ed. yks. USD V 112 ¤ Syntymäpaikka Närke Ruotsi
 • Ratsutila 55 Vännilä, Brusila Alastaro ¤ Anders Eriksson Wännerberg 3.1.1741 - 1771
 • Ratsutila 56 Hennijoki, Isotalo Alastaro ¤
 • Ratsutila 57 Männistö, Heikkilä & Mattila Alastaro ¤
 • Ratsutila 58 Mälläis, Konkka & 1/3 Ängö Alastaro ¤
 • Ratsutila 59 Mälläis, Markkula & 1/3 Ängö Alastaro ¤ Jaakko Joosepinpoika Stockman 1727 -
 • Ratsutila 60 Mälläsi, Pieti & 1/3 Ängö Alastaro ¤
 • Ratsutila 61 Mälläis, Kärki Alastaro ¤ Fager, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 62 Virtsanoja, Heikkilä Alastaro ¤ Juho Yrjönpoika Pamp 1726 -
 • Ratsutila 62 Virtsanoja, Heikkilä Alastaro ¤ Simon Johansson Blomendahl 1746 -
 • Ratsutila 62 Virtsanoja, Heikkilä Alastaro ¤ Mikael Kaarlenpoika Wirtzén 1763 -
 • Ratsutila 63 Vampula, Mello Hvittis Huittinen ¤ Hindrich Bertilsson Wahnström 7.9.1752 -
 • Ratsutila 64 Sallila, Mattila Hvittis Huittinen ¤ Lindberg/Lindgren, Isak ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 64 Sallila Hvittis Huittinen ¤ Johan Johansson Sahlberg 23.6.1769 -
 • Ratsutila 65 Sallila, Pelttari Hvittis Huittinen ¤
 • Ratsutila 66 Punola, Puno Hvittis Huittinen ¤
 • Ratsutila 67 Soinila, Tokara Hvittis Huittinen ¤
 • Ratsutila 68 Siivikkala, Kännö & 1/2 Suutari Hvittis Huittinen ¤ Blom, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 68 Siivikkala, Kännö & 1/2 Suutari Hvittis Huittinen ¤ Holm, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 69 Salmenoja, Karitsala Hvittis Huittinen ¤ Biörckman, Samuel ¤ Syntymäpaikka Småland Ruotsi
 • Ratsutila 70 Loima, Jaakola Hvittis Huittinen ¤
 • Ratsutila 71 Villiö, Färkki Kokemäki ¤
 • Ratsutila 72 Villiö, Simula Kokemäki ¤
 • Ratsutila 73 Villiö, Väylä Kokemäki ¤ Matti Willig, palveli 1768-90.
 • Ratsutila 74 Voltis Ulvila Kokemäki Kumo ¤
 • Ratsutila 75 Kakkulais, Hyyti & Höytiön takamaa Ulvila Kokemäki Kumo ¤ Matts Jacobsson Wolbom palveli 1748-1763
 • Ratsutila 75 Kakkulais, Hyyti & Höytiön takamaa Ulvila Kokemäki Kumo ¤ Jacob Wollbom palveli 1763-1788
 • Ratsutila 75 Kakkulais, Hyyti & Höytiön takamaa Ulvila Kokemäki Kumo ¤ Jacob From palveli 1788-
 • Ratsutila 76 Kaarenoja Ulvila Kokemäki Kumo ¤ Tusendaler, Trulls ¤ Syntymäpaikka Bohuuslänning Ruotsi
 • Ratsutila 77 Hassala & Ronkka Ulvila Kokemäki Kumo ¤ Boman, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 78 Paistila, Köönikkä Ulvila Kokemäki Kumo ¤
 • Ratsutila 79 Säpilä Säteri Ulvila Kokemäki Kumo ¤ Lund, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 80 Rudango & Vitikkala Ulvila Kokemäki Kumo ¤ Johan Nordahl, palvellut 1755- n.1790
 • Ratsutila 81 Kietärö, Hannula Ulvila Kokemäki Kumo ¤ Lyman, Erik Ed. yks. USD Övl 75 ¤ Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi ¤ Erik Liman
 • Ratsutila 82 Raijala, Perttula Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 83 Raijala, Laurila Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 84 Mauriala Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 85 Mommola, Färkkilä Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 86 Mommola, Heikkilä Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 87 Mommola, Härkälä Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 88 Hvittisby, Rautio Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 89 Naatula Huittinen Hvittis ¤ Erkki Juhonpoika Mörk
 • Ratsutila 90 Leppäkoski, Nikkilä Huittinen Hvittis ¤ Henric Ericsson Ahlgren
 • Ratsutila 91 Matikkala Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 92 Kiviranta Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 93 Nanhia, Juusela Huittinen Hvittis ¤ Hjelt (Hjelte), Johan Eriksson 1773-1790 [Johannes Erikinpoika Hjelte], Frid Michel 1791 -[Michel Andersson Frid]
 • Ratsutila 94 Sambu, Takkula Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 95 Sambu, Noppari Huittinen Hvittis ¤ Tranberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 95 Sambu, Noppari Huittinen Hvittis ¤ Tranberg, Jacob Jöransson Jacob Jöransson Tranberg
 • Ratsutila 95 Sambu, Noppari Huittinen Hvittis ¤ Tranberg, Judas Judas Lisasson Tranberg
 • Ratsutila 96 Sambu, Laurila Huittinen Hvittis ¤
 • Ratsutila 97 Talan yksinäistalo Henrik Stolt Tyrvää Tyrvis ¤ katselmoitu 1728
 • Ratsutila 97 Talan yksinäistalo Matts Tallgrén Tyrvää Tyrvis ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 98 Raukon säteritila Petter Röding Tyrvää Tyrvis ¤ katselmoitu 1728
 • Ratsutila 98 Raukon säteritila Henrik Johansson Fondell Tyrvää Tyrvis ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 99 Kiimajärvi, Horko Tyrvää Tyrvis ¤ Jaakko Juhonpoika Hoppengren palveli 1726-1749
 • Ratsutila 99 Kiimajärvi, Horko Tyrvää Tyrvis ¤ Anders Sjöberg palveli 1749-1762
 • Ratsutila 99 Kiimajärvi, Horko Tyrvää Tyrvis ¤ Anders Jacobsson Sjöman palveli 1763-1790 (Jacob Hoppengrenin poika)
 • Ratsutila 99 Kiimajärvi, Horko Tyrvää Tyrvis ¤ Anders Sjöman palveli n. 1792 - 1808 (edellisen poika)
 • Ratsutila 100 Kiimajärvi, Mäkelä Tyrvää Tyrvis ¤ Bertil Lithen palveli 1703-1732
 • Ratsutila 100 Kiimajärvi, Mäkelä Tyrvää Tyrvis ¤ Michel Liten palveli 1732-1744
 • Ratsutila 100 Kiimajärvi, Mäkelä Tyrvää Tyrvis ¤ Anders Olofsson Appelgreen, palveli 1745-1775
 • Ratsutila 100 Kiimajärvi, Mäkelä Tyrvää Tyrvis ¤ Michel Sjöroos palveli 1775-1790
 • Ratsutila 101 Kinnala, Hannula a Koukku Tyrvää Tyrvis ¤ Jacob Rihtig palveli 1704-1728
 • Ratsutila 101 Kinnala, Hannula a Koukku Tyrvää Tyrvis ¤ Erik Richtig palveli 1728-1750
 • Ratsutila 101 Kinnala, Hannula a Koukku Tyrvää Tyrvis ¤ Matthias Richtig palveli 1751-1790
 • Ratsutila 101 Kinnala, Hannula a Koukku Tyrvää Tyrvis ¤ Jacob Rigtig palveli 1790-1790 vang, katosi, kuoli Viipurinlahden taist
 • Ratsutila 102 Ruotsilan säteriratsutila Tyrvää Tyrvis ¤ Anders Rothengren palveli 1726-1753
 • Ratsutila 102 Ruotsilan säteriratsutila Tyrvää Tyrvis ¤ Anders Rothengren palveli 1753-1775 (edellisen poika)
 • Ratsutila 102 Ruotsilan säteriratsutila Tyrvää Tyrvis ¤ Michel Roth palveli 1776-1790 vang, katosi, kuoli Viipurinlahden taist
 • Ratsutila 103 Ruotsilan säteriratsutila Tyrvää Tyrvis ¤ Carl Burman katselmoitu 1728
 • Ratsutila 103 Ruotsilan säteriratsutila Tyrvää Tyrvis ¤ Johan Hurtig palveli 1732-1763
 • Ratsutila 103 Ruotsilan säteriratsutila Tyrvää Tyrvis ¤ Thomas Michel Giltig katselmoitu 1785
 • Ratsutila 104 Ritalan yksinäistalo Tyrvää Tyrvis ¤ Olof Silfverdufva, palveli 1721-1739, siirrettiin Ruotsista 1721, kotoisin Smålannista
 • Ratsutila 104 Ritalan yksinäistalo Tyrvää Tyrvis ¤ Johan Ridderbäck palveli 1761-1790 (ruodun 91 Caukströmin poika).
 • Ratsutila 105 Liuhala, Knuutila Tyrvää Tyrvis ¤ Ekelund, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 105 Liuhala, Knuutila Tyrvää Tyrvis ¤ Jonas Rörvik palveli 1721-1742, siirrettiin Ruotsista 1721
 • Ratsutila 105 Liuhala, Knuutila Tyrvää Tyrvis ¤ Johan Liuha palveli 1742-1773
 • Ratsutila 105 Liuhala, Knuutila Tyrvää Tyrvis ¤ Juha Paulinpoika Sjöwik palveli 1773-1785
 • Ratsutila 105 Liuhala, Knuutila Tyrvää Tyrvis ¤ Johan Henriksson Stålt palveli 1785 - 1791 (ja 1791 - 1809 PJR:n ratsutilapataljoonassa)
 • Ratsutila ??? (91? Kaukola Tyrvää) Jöran CAUKSTRÖM palveli n. 1740-1743, jolloin komennettiin Porin jv-rykm:in, ilm. Viaporin linnoitustöihin. Ruodun 104 Ridderbäckin isä.
 • Ratsutila 106 Kaukola, Vänniä Tyrvää Tyrvis ¤ Thomas Thomasson Pihlman katselmoitu 1728
 • Ratsutila 106 Kaukola, Vänniä Tyrvää Tyrvis ¤ Anders Sjöberg katselmoitu 1785
 • Ratsutila 107 Kaukola, Knaapi Tyrvää Tyrvis ¤ Fredrik Erkinpoika Hög katselmoitu 1728
 • Ratsutila 107 Kaukola, Knaapi. Tyrvää Tyrvis ¤ Grels Ericsson Hög katselmoitu 1738 1743
 • Ratsutila 107 Kaukola, Knaapi Tyrvää Tyrvis ¤ Johan Klinga katselmoitu 1785
 • Ratsutila 108 Mielaanniemi, Huisu ja Reinilä Tyrvää Tyrvis ¤ Juho Lilia, palveli 1721 - 1742, siirrettiin Ruotsista USD Övl 46
 • Ratsutila 108 Mielaanniemi, Huisu ja Reinilä Tyrvää Tyrvis ¤ Heikki Lilja palveli 1742-1753
 • Ratsutila 108 Mielaanniemi, Huisu ja Reinilä Tyrvää Tyrvis ¤ Thomas Linder katselmoitu 1785
 • Ratsutila 109 Mielaanniemi, Eskola Tyrvää Tyrvis ¤ Holm, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 109 Mielaanniemi, Eskola Tyrvää Tyrvis ¤ Henrik Törnberg katselmoitu 1728
 • Ratsutila 109 Mielaanniemi, Eskola Tyrvää Tyrvis ¤ Jaakko Jaakonpoika Lax
 • Ratsutila 109 Mielaanniemi, Eskola Tyrvää Tyrvis ¤ Petter/Pehr Grelsson Tör katselmoitu 1785
 • Ratsutila 110 Jaamalan yksinäistalo Tyrvää Tyrvis ¤ Anders Korp katselmoitu 1728
 • Ratsutila 110 Jaamalan yksinäistalo Tyrvää Tyrvis ¤ Jaakko Forsman, palveli 1761-68
 • Ratsutila 110 Jaamalan yksinäistalo Tyrvää Tyrvis ¤ Johan Forss katselmoitu 1785
 • Ratsutila 111 Tyrväänkylä, Kaisti Tyrvää Tyrvis ¤ Pietari Heikinpoika Ståhl palveli 1710-1733
 • Ratsutila 111 Tyrväänkylä, Kaisti Tyrvää Tyrvis ¤ Jacob Mattsson Ståhl
 • Ratsutila 111 Tyrväänkylä, Kaisti Tyrvää Tyrvis ¤ Jacob Ståhl, palveli 1747-1768
 • Ratsutila 111 Tyrväänkylä, Kaisti Tyrvää Tyrvis ¤ Matts Hurtig katselmoitu 1785
 • Ratsutila 112 Tyrväänkylä, ratsutila Ryssä (Prüss, alunp. Prytz) ¤ Tyrvää Tyrvis ¤ Niels Lundberg palveli 1721-1743.
 • Ratsutila 112 Tyrväänkylä, ratsutila Ryssä (Prüss, alunp. Prytz) ¤ Tyrvää Tyrvis ¤ Anders Lundberg, s. 1720. Palveli 1743- . Ei sukua Niels Lundbergille.
 • Ratsutila 112 Tyrväänkylä, ratsutila Ryssä (Prüss, alunp. Prytz) ¤ Tyrvää Tyrvis ¤ Erik Modig katselmoitu 1785 oli Anders Lundbergin seuraaja. ja palveli rykmentin lopettamiseen.
 • Ratsutila 113 Marttila, Hoppu Tyrvää Tyrvis ¤ Olof (Johan) Burman katselmoitu 1721 Ruotsista http://www.runslingan.se/node/35 Ed. yks. USD Övl 51 ¤ Syntymäpaikka Dalarna Ruotsi
 • Ratsutila 113 Marttila, Hoppu Tyrvää Tyrvis ¤ Anders Waksam katselmoitu 1785
 • Ratsutila 114 Nuupala, Vänni Tyrvää Tyrvis ¤ Anders Rönnquist katselmoitu 1728
 • Ratsutila 114 Nuupala, Vänni Tyrvää Tyrvis ¤ Matts Ström katselmoitu 1785
 • Ratsutila 115 Pohjalan yksinäistalo Hasselbom, Jöns Tyrvää Tyrvis ¤ ¤ Ed. yks. USD Övl 52 ¤ Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ratsutila 115 Pohjalan yksinäistalo Tyrvää Tyrvis ¤ Anders Nordberg katselmoitu 1785
 • Ratsutila 116 Ketolan yksinäistalo Krook, Arvid Tyrvää Tyrvis ¤ ¤ Ed. yks. USD Övl 17 ¤ Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ratsutila 116 Ketolan yksinäistalo Tyrvää Tyrvis ¤ Jacob Hjort katselmoitu 1785
 • Ratsutila 117 Houhajärvi, Houhala ja Puuska Tyrvää Tyrvis ¤ Gustaf Lindman katselmoitu 1728
 • Ratsutila 117 Houhajärvi, Houhala ja Puuska Tyrvää Tyrvis ¤ Johan Andersson Eklin palveli 1758 - 1779
 • Ratsutila 117 Houhajärvi, Houhala ja Puuska Tyrvää Tyrvis ¤ Matts Walett katselmoitu 178
 • Ratsutila 118 Sammaljoki, Kuutti Tyrvää Tyrvis ¤ Erik Ekelin palveli 1721-50, siirrettiin Ruotsista 1721 ¤ Ed. yks. USD Övl 50 ¤ Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ratsutila 118 Sammaljoki, Kuutti Tyrvää Tyrvis ¤ Erkki Tuomaanpoika Lindsten palveli 1763 - 1783
 • Ratsutila 118 Sammaljoki, Kuutti Tyrvää Tyrvis ¤ Thomas Samström katselmoitu 1785
 • Ratsutila 118 Sammaljoki, Kuutti Tyrvää Tyrvis ¤ Juho Jaakonpoika Kulman, Kuhlman
 • Ratsutila 119 Kaltsila, Harsu ja ½ Vanhakylästä Österberg, Olof Tyrvää Tyrvis ¤ ¤ Ed. yks. USD Övl 94 ¤ Syntymäpaikka Hälsingland Ruotsi
 • Ratsutila 119 Kaltsila, Harsu ja ½ Vanhakylästä Tyrvää Tyrvis ¤ Carl Österberg katselmoitu 1785
 • Ratsutila 119 Kaltsila, Harsu ja ½ Vanhakylästä Tyrvää Tyrvis ¤ Matts Michelsson Ross
 • Ratsutila 120 Kaltsila, Rosila ja ½ Vanhakylästä Skånberg, Sven Tyrvää Tyrvis ¤ ¤ Ed. yks. USD Övl 98 ¤ Syntymäpaikka ”vid Kristianstad” Ruotsi
 • Ratsutila 120 Kaltsila, Rosila ja ½ Vanhakylästä Tyrvää Tyrvis ¤ Matts Åhlberg katselmoitu 1785
 • Ratsutila 121 Leiniälä, Katara Tyrvää Tyrvis ¤ Olof Burman ¤ Ed. yks. USD Övl 117 ¤ Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ratsutila 121 Leiniälä, Katara Tyrvää Tyrvis ¤ Matts Grå katselmoitu 1785
 • Ratsutila 122 Leiniälä, Haunia Tyrvää Tyrvis ¤ Nils ÅSBERG (Osberg), katselmoitu 1728. Ruotsista 1721. http://www.runslingan.se/node/40 ¤ Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ratsutila 122 Leiniälä, Haunia Tyrvää Tyrvis ¤ Anders Leinholm katselmoitu 1785
 • Ratsutila 123 Rautajoki Tyrvää Tyrvis ¤ Jernberg, Petter ¤ Ed. yks. USD IV 56 ¤ Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi
 • Ratsutila 123 Rautajoki Tyrvää Tyrvis ¤ Eric Järnbäck
 • Ratsutila 123 Rautajoki Tyrvää Tyrvis ¤ Heikki Jaakonpoika Järnbäck
 • Ratsutila 123 Rautajoki Tyrvää Tyrvis ¤ Jacob Järnbäck katselmoitu 1785
 • Ratsutila 123 Rautajoki Tyrvää Tyrvis ¤ Johan Michelsson Järnbäck
 • Ratsutila 124 Järventaka Karkku ¤ Appelbom, Håkan ¤ Ed. yks. USD VII 123 ¤ Syntymäpaikka Småland Ruotsi
 • Ratsutila 124 Järventaka Karkku ¤ Petter Jacobsson Malmgreen
 • Ratsutila 124 Järventaka Karkku ¤ Anders Sjöstrand katselmoitu 1785
 • Ratsutila 125 Koskis, Koski Karkku ¤ Romell, Måns/Magnus (Andersson) ¤ Ed. yks. USD IV 112 ¤ Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi
 • Ratsutila 125 Koskis, Koski Karkku ¤ Eric Lundström aloitti n. 1750.
 • Ratsutila 125 Koskis, Koski Karkku ¤ Matts Eerikinpoika Lundström katselmoitu 1785.
 • Ratsutila ? Ahlsberg, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bagge, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Berg, Torckell ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Biörn, Rasmus ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Blommendahl, Olf ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Blåberg, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Brunberg, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Carling, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Clarell, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Cordevan/Kordevan, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dunder, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ferenholm, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ferling, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fiellman, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Flychting, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fröberg, Olof ¤ Ed. yks. USD Maj ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fundt, Jakob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fyrhake, Rasmus ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fältman, Simon ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Gottsinski, Christopher ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Grönström, Lorentz ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Halling, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Halmberg/Holmberg, Jöns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hedberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Heggman, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Håhl, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Höög, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Höök, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ingelson, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Johansson, Didrik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kållberg/Kolberg, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Leeman/Lijman, Erik ¤ Ed. yks. USD Övl ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lenning, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lillierot, Thomas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lillieström, Simon ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lindgreen, Johan ¤ Ed. yks. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lindgren, Jöns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lindsteen, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lundström, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Möller, Georg Fredrik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Möllstedt, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Norndal, Abram ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Schagerbohm, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Svahla, Magnus ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Söderberg, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Trehörning, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wallström, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Weckman/Werckman, Ture ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wittke, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wålbom, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wångberg, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Åkerdahl, Matts ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Örberg, Henrik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi

3. Majurin komppania

Päällystö

 • Major Petter Pijper, af Feldtmarsk: gref Köningsmarck föresteldt Fullmakt om hösten 1677
 • Major Henrik Pihlroth Åbo läns 3m. t.h.4,69, kommit i tjänst och varit münsterskrivare och kvarterm; kornett här x Vio 1702 Cronhjorts fm.; löjtnat 6/1(O) 1704 Maidels fullm.; transp. till Åbo läns ord.kav. reg:te 1710. Fortsatte 1791 vid Livdragonregementet.
 • Kapteeni / luutnantti Henrik Pihlroth rykm:ssä heti sen alusta. Kts. kaikki tiedot henkikomppaniasta.
 • Leutnant Gustaff Hästskoo,15 af Kongl. Maij:tt Fullmakt 12. Aug. 1679
 • Cornet Henrik Johan Lindtman , af K. Krigs Collegio Fullmakt Aug. 1674
 • majoittaja / kersantti Fredric SPÖHLER asui virkatalo Dragsfjärdin Björboda 8.9.1740 - 3.4.1742, virkatalo Perniön Suksenpyöly .5.1742 - 11.11.1743.
 • Furir Anders Henriksson Pihlroth rykm:ssä n. 1735 alkaen.

Virkatalo

 • Luutnantin virkatalo Germundsvidja Kemiö
 • Kornetin virkatalo Keskitalo, kirkonkylä, Kemiö
 • Vääpelin virkatalo Kråkvik Dragsfjärd
 • Lippumiehen virkatalo
 • Majoittajan virkatalo Dragsfjärdin Björboda
 • Kersantin virkatalo Perniön Suksenpyöly
 • Varusmestarin virkatalo

Rakuunoiden asuinalueet

 • Halikko 2 ratsumiestä Halikko Turun lääni
 • Lohjo? 2 ratsumiestä Halikko Turun lääni
 • Perniö 54 ratsumiestä Halikko Turun lääni
 • Porras (nyk. Somero ja Tammela) 2 ratsumiestä Halikko Turun lääni
 • Sauvo 1 ratsumies Piikkiö Turun lääni
 • Uskela 6 ratsumiestä Halikko Turun lään
 • Kemiö 26 ratsumiestä Halikko Turun lääni
 • Kisko 27 ratsumiestä Halikko Turun lääni
 • Kiikala 5 ratsumiestä Halikko Turun lääni

Rakuunat

 • Ratsutila 1 Söderlångvik Vestergård Kemiö ¤
 • Ratsutila 2 Ytterölmos Kemiö ¤ Lidbergh, Thure ¤ transporterad från Bohusläns Drag.ereg:te ¤ Syntymäpaikka Taalainmaa Ruotsi
 • Ratsutila 2 Ytterölmos Kemiö ¤ Michel FORSSBOM
 • Ratsutila 3 Söglö Kemiö ¤ Lund, Hans Ed. yks. USD Maj 53 ¤ Syntymäpaikka Västerbotten Ruotsi
 • Ratsutila 4 Herstböle Kemiö ¤
 • Ratsutila 5 Pörtsnäs, Vestergård Kemiö ¤ Petter ROSENLUND palveli 1785-1791 siirtyen sitten Turun ja Porin läänin jv-rykm:in.
 • Ratsutila 6 Pörtsnäs, Östergård Kemiö ¤
 • Ratsutila ? Pörtznäs Drag., Profoss Daniel Nystedt palveli n. 1735 alkaen.
 • Ratsutila 7 Vestanfjärd, Vestergård Kemiö ¤
 • Ratsutila 8 Sunnanå Kemiö ¤ Michel FALK T. ROS palv mahd n. 1775 - n. 1791.
 • Ratsutila 9 Skinnarvik Kemiö ¤
 • Ratsutila 10 Skogsböle & Mattkärr, Storgård Kemiö ¤
 • Ratsutila 11 Tolfnäs & Mattkärr, Lillgård Kemiö ¤ Lindqvist, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 12 Vestankärr Kemiö ¤ Carl Ericsson Gran siirtyi ratsutilalta nro 25 1779..
 • Ratsutila 13 Vestankärr Kemiö ¤ Forsman, Petter ¤ Ed. yks. USD Maj 14 ¤ Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ratsutila 14 Sandö & Mattkärr, Lillgård i Kimito Kemiössä Sauvo ¤
 • Ratsutila 15 Tjuda, Storgård Kemiö ¤
 • Ratsutila 16 Gästerby, Augustberg Kemiö ¤
 • Ratsutila 17 Dalkarby, Fredriksfors Kemiö ¤
 • Ratsutila 18 Skarpböle Kemiö ¤ Johan Mattsson Skarpman
 • Ratsutila 19 Gundby, Östergård Kemiö ¤
 • Ratsutila 20 Gundby, Vestergård Kemiö ¤
 • Ratsutila 21 Trotby Nedergård Kemiö ¤
 • Ratsutila 22 Trotby Östergård Kemiö ¤ Holm, Johan ¤ Ed. yks. USD Maj 13 ¤ Syntymäpaikka Uppland Ruotsi
 • Ratsutila 23 Kalkkila Kemiö ¤
 • Ratsutila 24 Kuggböle Kemiö ¤ Johan Johansson Stenberg 1701 Johan Johansson Stenberg
 • Ratsutila 25 Smedaböle Kemiö ¤ Carl Ericsson Gran 1775-1779 jolloin siirtyi ratsutilalle nro 12.
 • Ratsutila 26 Päärnäspää Halikko ¤ Fröberg, Petter ¤ Ed. yks. USD Maj 12 ¤ Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ratsutila 27 Peksala Halikko ¤
 • Ratsutila 28 Bondtykö, Östergård Halikko ¤
 • Ratsutila 29 Bondtykö, Vestergård & Lassinböle Perniö ¤
 • Ratsutila 30 Strömma, Strömsberg & Mattkärr, Storgård i Kimito Kemiössä Perniö ¤ Påfwel Franzson Ström palveli 24.9.1725 alkaen.
 • Ratsutila 31 Gammelby Kemiö ¤
 • Ratsutila 32 Viksvidja, Öster- & Södergård Kemiö ¤ Erik Mattsson Wijkman n- 1700 alkaen.
 • Ratsutila 33 Pettu Perniö ¤
 • Ratsutila 34 Tessvärr Perniö ¤ Anders Michelsson Svärd 1773-1801?
 • Ratsutila 35 Förby, Öfvergård Perniö ¤
 • Ratsutila 36 Kota Perniö ¤ Antti Heikinpoika Sundgren 1754-1773
 • Ratsutila 37 Kolsjö, Vestergård Perniö ¤ Hallberg, Börie ¤ Ed. yks. USD Maj 30 ¤ Syntymäpaikka Halland Ruotsi
 • Ratsutila 38 Verkstrand Perniö ¤
 • Ratsutila 39 Aisböle Perniö ¤
 • Ratsutila 40 Träskböle Perniö ¤ Hans Blom Ruotsista http://www.runslingan.se/node/35
 • Ratsutila 41 Skoila Perniö ¤
 • Ratsutila 42 Kirakböle Perniö ¤
 • Ratsutila 43 Öfverby, Östergård Perniö ¤
 • Ratsutila 44 Öfverby, Mellangård Perniö ¤
 • Ratsutila 45 Heikberg Perniö ¤
 • Ratsutila 46 Hirvlaks Perniö ¤
 • Ratsutila 47 Domarby Perniö ¤ Mikko Erkinpoika Dufva 1754-1770
 • Ratsutila 48 Laukka Perniö ¤
 • Ratsutila 49 Hästö, Nedergård Perniö ¤ Carl Öhman - 22.9.1779 (GMR 1785)
 • Ratsutila 49 Hästö, Nedergård Perniö ¤ Antti Juhonpoika Dunder 9.3.1780 - (GMR 1785)
 • Ratsutila 50 Heikkilä Perniö ¤ Erkki Jaakonpoika Pihl Eric Pihl palveli vuodesta 1770 rykmentin lopettamiseen saakka, jolloin siirtyi Turun läänin jalkaväkirykmenttiin.
 • Ratsutila 51 Aitlaks & Kynämäki, Högbacka Perniö ¤
 • Ratsutila 52 Näsegård Perniö ¤
 • Ratsutila 53 Näsegård Perniö ¤ Apelgren, Jöns ¤ Ed. yks. UFM Maj 46 ¤ Syntymäpaikka Skåne Ruotsi, Anders Andersson Hämmelin, Hemmelin
 • Ratsutila 54 Laiterla, Johannesberg & Kynämäki, Högbacka Perniö ¤
 • Ratsutila 55 Haarla, Nepsi Perniö ¤
 • Ratsutila 56 Hämeenkylä, Johannelund Perniö ¤
 • Ratsutila 57 Metsäoja, Yrjöntalo Perniö ¤ Erkki Pertunpoika Reinberg
 • Ratsutila 58 Metsäoja, Paukku Perniö ¤ Erich Erichs.Franck palveli 1744 alkaen.
 • Ratsutila 59 Anjala Perniö ¤
 • Ratsutila 60 Mäkisauru Isoperhe & Juvela Perniö ¤ Lillia, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 61 Mäkisauru Pyyntalo & Kynämäki, Högbacka Perniö ¤ Fogell, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 62 Pääris Perniö ¤
 • Ratsutila 63 Kuhmis, Anttila Perniö ¤ Juho Matinpoika Heldan 1775-1785
 • Ratsutila 64 Yliskylä Perniö ¤
 • Ratsutila 65 Pojogård Perniö ¤
 • Ratsutila 66 Kieronperä Perniö ¤ Erich Lingman, (GMR 1773, 1775, 1779), Jacob Lingman, (GMR 1779, 1785)
 • Ratsutila 67 Kavila Uskela ¤ Fager, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 68 Äijälä, Kanturi Uskela Lindqvist Johan Thomasson syntymäpaikka Turun lääni¤
 • Ratsutila 69 Äijälä, Jäppis Uskela ¤
 • Ratsutila 70 Pukkila, Maunu Uskela ¤
 • Ratsutila 71 Villilä, Ylistalo Uskela ¤
 • Ratsutila 72 Villilä, Tomma Uskela ¤
 • Ratsutila 73 Asteljoki Perniö ¤ Elfström, Hans ¤ Ed. yks. USD Maj 22 ¤ Syntymäpaikka Österbotten Ruotsi, asui Asteljoella 1761 asti, sen jälkeen rakuunana Michel Leijonqvist [Mikko Laurinpoika Lejonqvist] n. 1762-1770 Juho Pistol
 • Ratsutila 74 Lapparla, Alastalo & Hannuntalo Perniö ¤ Eric Bergström
 • Ratsutila 75 Lindilä & Koivisto Keskitalo Perniö ¤ Antti Mikonpoika Lindroth, Lind
 • Ratsutila 76 Kyynärä Perniö ¤ Juho Antinpoika Rudström
 • Ratsutila 77 Saaris, Isotalo Perniö ¤ Anders SARSTROM palveli 1726-1745.
 • Ratsutila 78 Koskis & Kollarla Perniö ¤
 • Ratsutila 79 Väärlä Perniö ¤ Thomas Eriksson Werlander arviolta 1650 alkaen.
 • Ratsutila ? Gustav Andersson Werlander n. 1710 - 10.10.1721, jonka jälkeen Uudenmaan läänin jalkaväkirymentin Majurin komppaniaan.
 • Ratsutila 80 Kortila Perniö ¤ Juho Juhonpoika Lagren
 • Ratsutila 81 Lemogård Perniö ¤ Hammar, Lars (Jönsson) ¤ Ed. yks. USD Maj 47 ¤ Syntymäpaikka Uppland Ruotsi
 • Ratsutila 82 Lehtiniittu Perniö ¤ Ekebom, Petter ¤ Ed. yks. USD Maj 61 ¤ Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ratsutila 82 Lehtiniitty (Kokkila, Pohjatalo?) Perniö ¤ Elias FLOD Kevytrakuunoissa n. 1800 - 1808.
 • Ratsutila 83 Tikkala Perniö ¤ Fröling, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 84 Huhtis Perniö ¤
 • Ratsutila 85 Suomenkylä, Protta Perniö ¤
 • Ratsutila 86 Knaappila, Isotalo Perniö ¤ Flinck, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 86 Knaappila, Isotalo Perniö ¤ Törnberg/Tornberg, Anders ¤ Ed. yks. USD Maj 72 ¤ Syntymäpaikka Dalarna, Ås Ruotsi
 • Ratsutila 86 Knapila Perniö ¤ Carl Frisk
 • Ratsutila 87 Haarois Perniö ¤
 • Ratsutila 88 Aimontapo Perniö ¤ Michel Flyckt
 • Ratsutila 89 Kumionpää, Ylistalo Perniö ¤ Frisk, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 90 Hongisto, Mattila Kisko ¤ Bergman, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 90 Hongisto, Mattila Kisko ¤ Erich PIJHL palveli 1729-1750, kuolemaansa saakka. Osall. sotiin rykmentin mukana.
 • Ratsutila 90 Hongisto, Mattila Kisko ¤ Thomas PIHL palveluaika 1757 - ?
 • Ratsutila 91 Hongisto, Kylä Kisko ¤ Erich BENGDTSON n. 1695 alkaen.
 • Ratsutila 92 Tieksmäki, Heikkilä Kisko ¤
 • Ratsutila 93 Metsola, Sonni & Eerola Kisko ¤Petter Melik palveli 1776-1785
 • Ratsutila 94 Honkaböle Kisko ¤
 • Ratsutila 95 Kaukuri, Uotila Kisko ¤
 • Ratsutila 96 Toija, Mommola Kisko ¤
 • Ratsutila 97 Toija, Skeppars Kisko ¤
 • Ratsutila 98 Toija, Melleri Kisko ¤
 • Ratsutila 99 Viiari, Seppä Kisko ¤
 • Ratsutila 100 Liuhto Kisko ¤ Juho Flinckenberg n. v. 1728-1739
 • Ratsutila 101 Kurkela, Pipo Kisko ¤ Kullberg, Nils ¤ Ed. yks. USD Maj 15 ¤ Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ratsutila 102 Kurkela, Arkkila Kisko ¤
 • Ratsutila 103 Kurkela, Heikola Kisko ¤
 • Ratsutila 104 Lemula, Yrjälä & Koorla, Hannu Kisko ¤
 • Ratsutila 105 Arpalaks Kisko ¤
 • Ratsutila 106 Sallittu, Uusi- & Vanhatalo Kisko ¤
 • Ratsutila 107 Taipale, Paavola & Piekkala Kisko ¤
 • Ratsutila 108 Laidike, Sipilä Kisko ¤
 • Ratsutila 109 Leppäkorpi, Lintu Lohja Lojo ¤
 • Ratsutila 110 Leppäkorpi, Pellukka Lohja Lojo ¤
 • Ratsutila 111 Kettula, Härkälä Kisko ¤ Wahlberg, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Suomusjärvi * Matts ANCKA palveli jo Turun ja Porin läänin ratsurykmentin aikaan.
 • Ratsutila ? Suomusjärvi / Kisko? * Johan FRAGMELIUS palvellut mahd. n. 1755 - n. 1780.
 • Ratsutila 112 Suomusjärvi, Ylhäis & Alhais Kisko ¤ Johan FAGERHOLM palveli n. 1750-1785.
 • Ratsutila 112 Suomusjärvi, Ylhäis & Alhais Kisko ¤ Michel SOMMAR palveli rykmentin viimeisinä kymmeninä.
 • Ratsutila 113 Hinttala, Hintta Kisko ¤ Matts HJORT palveli 1743 alkaen eläkkeelle saakka.
 • Ratsutila 114 Kitula, Paavala Kisko ¤
 • Ratsutila 115 Kitula, Mikkeli Kisko ¤
 • Ratsutila 116 Kitula, Kynsi Kisko ¤
 • Ratsutila 117 Laperla, Jaakola Kisko ¤ Johan BERGHARDT palvellut mahd. n. 1760 - n. 1790.
 • Ratsutila 118 Laperla, Isoperhe Kisko ¤ Hollberg/Höllberg, Olof Ruotsista http://www.runslingan.se/node/37
 • Ratsutila 119 Komisuo, Nalkki Kiikala ¤ Anders Rydman
 • Ratsutila 120 Komisuo, Isoperhe Kiikala ¤ Simon RYDSTEDT/RYSTEDT palveli mahd. vuodet n. 1755-n. 1790.
 • Ratsutila 121 Kiikala, Simola Kiikala ¤
 • Ratsutila 122 Rekijoki, Lempa Kiikala ¤ * Thomas LEMBERG palveli ainakin vuodet 1726-1745.
 • Ratsutila 123 Hirvelä, Marttila Kiikala ¤
 • Ratsutila 124 Lautela, Räyhä Somero ¤ [Petter Olofsson Wingström]
 • Ratsutila 125 Suojoki Somero ¤ Elias Jöransson Morberg Elias Morberg n. v. 1742 - 1780.
 • Ratsutila ? Kisko ¤ Johan ORBERG Palveli jo Turun ja Porin ratsurykm:ssä.
 • Ratsutila ? Kisko * Johan NYMAN palvellut mahd. n. 1755 - n. 1790.
 • Ratsutila ? Henric AHLMAN n. 1750 alkaen.
 • Ratsutila ? Uusikylä, Pusula ¤ Elias Isaksson Klinga n. 1755 alkaen.
 • Ratsutila ? Helgeboda, Nybondas,Kemiö ¤ Henrik Mickelsson arviolta n. 1720 alkaen.
 • Ratsutila ? Helgeboda, Nybondas,Kemiö ¤ Johannes Henriksson n. 1750 alkaen.
 • Ratsutila ? Almstedt, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Askeqvist, Karl ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Axner, Zacharias ¤ Ed. yks. HRR Hal-Maj ¤ Syntymäpaikka ?
 • Ratsutila ? Bagge, Christian ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Berg, Hindrik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Biörckman, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Biörckman, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Biörnblom, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Blom, Hindrik ¤ Ed. yks. HRR Vem-Övl-Liv-Maj ¤ Syntymäpaikka ?
 • Ratsutila ? Bock, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Boman, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Brandt, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Brunberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Brunberg, Gunnar ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bruse, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Buhr, Christian ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dahlbo, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 125 Somero, Suojoki Dahllööf, Per ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dahlström, Bengt ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Enspännare, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fedrich/Dedrich, Marthin ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Flygare, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Flygare, Petter ¤ Ed. yks. HRR Övl-Maj ¤ Syntymäpaikka ?
 • Ratsutila ? Fogell, Israel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Funcke, Elias ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fyhrman, Nils/Ofröling Anderslof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Gadd, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Gran, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Gråbäck, Börje ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Grääs, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hagelberg, Jöns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hammarbergh, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Profoss Henrik HENRIKSSON palveli n. 1755 alkaen.
 • Ratsutila ? Hiort, Daniel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hultengren, Håkan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Jernbergh, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kihlberg, Simon ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kindberg, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Krabbe, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Laberg, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Laggare, Gunnar ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Leström, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lillia, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lindberg, Jon ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lindh, Mårten ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lundh, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lundstake, Torsten ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lurra, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Löfgren, Gudmund ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Löfgren, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Meilick, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Mellström, Jöns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Morbergh, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Nordberg, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Nyman, Oluf ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Orre, Christopher ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rahne, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ringman, Håkan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rytman/Ryrman, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Schultz, Daniel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Skarin, Oluf ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Skytte, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Spar, Henrik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stadig, Bengt ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stahl/Stahlberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stiernberg, Trulls ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sturck, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Svahn, Israel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Säfringh, Bengt ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tambour, Hindrik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tigerman, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Profoss Petter TOLLER Ruotsista. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Transtedt, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Trufen/Drijfen, Oluf ¤ Ed. yks. USD Maj ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Welling/Welin, Philip ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wennersten, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Willberg, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila Lautela Räyhä Wingström, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Winter, Reinhold ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Åhsberg, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi

4. Halikon komppania

Päällystö

 • Ryttmester Claes Johan Wrangel, af Feldtmarskalck gr. Köningsmarck Fullmakt 5. Martij 1677
 • Kapteeni (myöh. everstiluutnantti) Fredric SPÖHLER asui virkatalo Halikon Vartsala 5.9.1769 - 19.2.1777.
 • Leutnant Alexander Persohn Fellbohm, af Kongl. Maij:tt Fullmakt 2. Nov. 1679
 • Cornet Hemming Bergh, efter kongl. fullmacht 14. Octob. 1679

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Halikon Vartsala
 • Luutnantin virkatalo Hallelan Sorrböle Sauvo
 • Kornetin virkatalo Kajala Passi Pertteli
 • Vääpelin virkatalo Vihmala Markkula Pertteli
 • Kersantin virkatalo Torikka Karuna
 • Lippumiehen virkatalo
 • Majoittajan virkatalo Korvenpää Halikko
 • Varusmestarin virkatalo

Rakuunoiden asuinalueet

 • Paimio 26 ratsumiestä Piikkiö Turun lääni
 • Sauvo 29 ratsumiestä Piikkiö Turun lääni
 • Uskela 36 ratsumiestä Halikko Turun lääni
 • Halikko 34 ratsumiestä Halikko Turun lääni

Rakuunat

 • Ratsutila 1 Räpälä, Vanhatalo Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 2 Karpala Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 3 Yrjenvuori, Koikkari & Nettu Huittila Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 4 Tanis Paimio Pemar ¤Mats Andersson Frisk . 1.9.1743- 1768.
 • Ratsutila 5 Kauhais med Hossila Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 6 Lovis Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 7 Hirvonpää & 1/2 Munkkila Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 8 Laarois Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 9 Hiidenala Paimio Pemar ¤ Petteri Juhonpoika Qvick
 • Ratsutila 10 Kruusila & Kaivois Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 11 Vista, Pietilä & Huusi Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 12 Pakurla Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 13 Aakois Paimio Pemar ¤ Boman, Matts ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 14 Rekottila, Ylistalo Paimio Pemar ¤ Johan Asplund
 • Ratsutila 15 Rekottila, Alastalo Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 16 Isoheikkois, Mäkitalo Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 17 Laiterla & Vähäbreidilä Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 18 Hajala & Perälä Halikko ¤ c.1724-c.1756 Mikko Frantzell
 • Ratsutila 19 Itula, Knaapi Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 20 Kovala Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 21 Maljamäki, Suutari Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 22 Kurkkis, Klemä Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 23 Kurkkis, Heikkilä Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 24 Kurkkis, Pietilä Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 25 Husoi, Tuomola Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 26 Skörbäck Paimio Pemar ¤
 • Ratsutila 27 Timperlä, Knaapi Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 28 Liivala Sauvo Sagu ¤ Malm, Olof ¤ Ed. yks. USD V 102 ¤ Syntymäpaikka Västergörland Ruotsi
 • Ratsutila 29 Koorla Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 30 Lillby, Kollari Sauvo Sagu ¤ Biörckman, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 31 Träskby, Vesters Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 32 Skörsböle, Sauvo Johan Andersson, Iggnäs Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 33 Lurböle Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 34 Kuggböle & Sarapisto Sauvo Sagu ¤ Michel Troman
 • Ratsutila 35 Rölaks & Stångberg Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 36 Timböle, Vestergård Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 37 Knutnäs Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 38 Päistärpää, Alistalo Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 39 Narslaks & Flossböle Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 40 Vartsala Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 41 Ruonlaks Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 42 Osmalaks Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 43 Korvala, Alistalo Sauvo Sagu ¤ Bengt Friedrich Lundberg ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 44 Salmis, Hoikari Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 45 Isomäkipää, Knaapi Sauvo Sagu ¤ Johan Björman
 • Ratsutila 46 Öfverpaddais, Löfnäs & Holli Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 47 Lautkangar & Nyby Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 48 Kavalto, Isoperhe Sauvo Sagu ¤Simon Simonsson Holm
 • Ratsutila 49 Kavalto, Pääkylä Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 50 Kyrkoby, Vinters Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 51 Kyrkoby, Rökmans Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 52 Härmälä Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 53 Toppjoki, Naapala Halikko ¤ Henric Pålsson Hagalin vuoteen 1719
 • Ratsutila 54 Isosilkkilä Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 55 Vähäsilkkilä Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 56 Sodaböle Sauvo Sagu ¤
 • Ratsutila 57 Isokylä, Isotalo Halikko ¤
 • Ratsutila 58 Kanamäki Halikko ¤
 • Ratsutila 59 Kokkila, Ylistalo Halikko ¤
 • Ratsutila 60 Valtila Halikko ¤
 • Ratsutila 61 Karvais, Kiuka & Pinkilä Halikko ¤
 • Ratsutila 62 Immala, Ylistalo Halikko ¤
 • Ratsutila 63 Immala, Alastalo Halikko ¤ Johan Ingren ¤
 • Ratsutila 64 Kaninkola, Mäikkä Halikko ¤ Juho Juhonpoika Bong
 • Ratsutila 65 Kaninkola, Knaapi Halikko ¤ Jaakko Stenberg
 • Ratsutila 66 Pailinna Halikko ¤ Lindvall, Isaac 1727-1749
 • Ratsutila 67 Nikkilä Halikko ¤ Lillia, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 68 Riikola Halikko ¤
 • Ratsutila 69 Karvala Halikko ¤
 • Ratsutila 70 Mondola Halikko ¤
 • Ratsutila 71 Saarimäki Halikko ¤
 • Ratsutila 72 Talala, Mikkola & Keskitalo Halikko ¤
 • Ratsutila 73 Piintilä Halikko ¤
 • Ratsutila 74 Noukkila Halikko ¤
 • Ratsutila 75 Sauvonkylä, Mäki Halikko ¤
 • Ratsutila 76 Ammakko, Esko Halikko ¤
 • Ratsutila 77 Ammakko, Paju Halikko ¤ [Ambjörn Jung]
 • Ratsutila 78 Ammakko, Poukkari Halikko ¤
 • Ratsutila 79 Händelä Böhle n:o 4 i Uskela Halikko ¤
 • Ratsutila 80 Viala Perälä, Takatalo Halikko ¤
 • Ratsutila 81 Puotila Halikko ¤
 • Ratsutila 82 Märrys, Satuli Halikko ¤
 • Ratsutila 83 Märrys, Pihko Halikko ¤
 • Ratsutila 84 Nummis, Ylistalo Halikko ¤
 • Ratsutila 85 Nummis, Alastalo Halikko ¤
 • Ratsutila ? Nummis, Halikko ¤ Eric Mattsson Hök n. 1775 alkaen. Jatkoi jalkamiehenä 1791 Turun jv-rykmentin ratsutilapat.ssa rak.-nimikkeellä.
 • Ratsutila 86 Tavola, Kauhala & Mikola Kierla, Kraapa Halikko ¤
 • Ratsutila 87 Yttelä, Markkula Halikko ¤ Lindberg, Matts ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 88 Kärävuori, Härkis Halikko ¤
 • Ratsutila 89 Putola, Ylhäis & Alhais Halikko ¤
 • Ratsutila 90 Kirjola Uskela ¤ Elias Slickt
 • Ratsutila 91 Salo, Nokka & Ylistupa Uskela ¤ öö
 • Ratsutila 92 Hakastaro, Kankari Uskela ¤
 • Ratsutila 93 Hämäis, Ylistalo Uskela ¤
 • Ratsutila 94 Karlberg Uskela ¤
 • Ratsutila 95 Kaukola, Pompari Uskela ¤
 • Ratsutila 96 Kaukola, Knaapi Uskela ¤
 • Ratsutila 97 Lillpullola Uskela ¤
 • Ratsutila 98 Pullola, Isotupa Uskela ¤
 • Ratsutila 99 Kistola, Bangi Uskela ¤
 • Ratsutila 100 Muurla, Nikula & Uotila Uskela ¤
 • Ratsutila 101 Muurla, Storgård Uskela ¤
 • Ratsutila 102 Suoloppi Uskela ¤ Siöberg, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 103 Böhle, Yrjälä Uskela ¤
 • Ratsutila 104 Koskis, Eriksberg Uskela ¤ Forström, Henric Palveli ~1762 - 1785 ¤ Rén, Henric Palveli 1785 - ~1811?
 • Ratsutila 105 Ingeris, Katrineberg Pertteli St. Bertils ¤
 • Ratsutila 106 Hähkämä, Arkkila Pertteli St. Bertils ¤ Aschebom, Lars ¤ Ed. yks. USD VI 36 ¤ Syntymäpaikka Östergötland., Rystad Ruotsi
 • Ratsutila 106 Hähkämä, Arkkila Pertteli St. Bertils ¤ Juha ROOS-BLAD palveli ehkä n. 1725 alkaen.
 • Ratsutila 106 Hähkämä, Arkkila Pertteli St. Bertils ¤ Gabriel BLAD-AHLBOM palveli ehkä n. 1785 alkaen.
 • Ratsutila 107 Isokylä, Isobuondi Uskela ¤
 • Ratsutila 108 Isokylä, Kupila Uskela ¤
 • Ratsutila 109 Isokylä, Ruoksmäki Uskela ¤
 • Ratsutila 110 Mäenala Uskela ¤
 • Ratsutila 111 Loppis, Haitio Uskela ¤
 • Ratsutila 112 Loppis, Perttu Uskela ¤ Fernstedt, Mats ¤ Ed. yks. USD V 108 ¤ Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi
 • Ratsutila 113 Loppis, Uoti Uskela ¤ Fernstedt, Mats ¤ vaihtoi Ratsutilaa -> 113 ¤ Ed. yks. USD V 108 ¤ Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi
 • Ratsutila 114 Kaukola, Mikkola Pertteli St. Bertils ¤
 • Ratsutila 115 Kaivola, Jäppilä Pertteli St. Bertils ¤
 • Ratsutila 116 Kaivola, Turri Pertteli St. Bertils ¤
 • Ratsutila 117 Kaivola, Passi Pertteli St. Bertils ¤
 • Ratsutila 118 Kaivola, Kärri Pertteli St. Bertils ¤
 • Ratsutila 119 Kurkela, Paavola Pertteli St. Bertils ¤
 • Ratsutila 120 Pappila, Vanhatalo Pertteli St. Bertils ¤
 • Ratsutila 121 Skraatarla, Kauha Pertteli St. Bertils ¤ [Yrjö Tuomaanpoika Starck] 1723-56
 • Ratsutila 121 Skraatarla, Kauha Pertteli St. Bertils ¤ [Tuomo Yrjönpoika Stockenfeldt] 1768-
 • Ratsutila 122 Skraatarla, Jama Perttilä St. Bertils ¤ [Juho Juhonpoika Skraderman] palveli n. 1733-1749
 • Ratsutila 123 Skraatarla, Simola Perttilä St. Bertils ¤ Bryniel Gråberg
 • Ratsutila 124 Skraatarla, Junttila Perttilä St. Bertils ¤
 • Ratsutila 125 Skraatarla, Kulta Perttilä St. Bertils ¤
 • Ratsutila ? Ahlgren, Christian ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Andersson, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Apelberg, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Barckman, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bedman/Bemer, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Biörck/Biörckström, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Biörcker/Bröcker, Joakim ¤ Ed. yks. HRR Hal-Mas-Hal ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Blom, Gunnar ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Blomberg, Jöns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bohm, Paul ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Boman, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bongiern/Bångiern, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Brandt, Hindrich ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Burman, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Corpolander, Johan ¤ Ed. yks. HRR Hal-Övl ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Eskellsson, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Falck, Håkan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Falckenqvist, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Frantzelius, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Frisk, Christian ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Giederström, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Giellman, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Giesling, Per ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Gottscheidt/Gåtske, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Gråberg, Bryngel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ratsutila ? Grönmark, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hafberg, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hasselgren, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hellsing, Simon ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Herning, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hierpe, Mårten ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hult, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Jernberg, Göran ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Johansson, Matts ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Johansson, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Jung, Ambiörn ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Jöransson, Bertill ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kansmarr, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kartman, Peter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Killberg, Bengt ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Krabbe, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kårte/Karte, Henrik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kölling, Christer ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Landzett, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lind, Otto ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lindbohm, Mickel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Liten, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Liungmansson, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lohm, Gabriel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lustig, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Mörck, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Nijroth, Carl ¤ Ed. yks. HRR Ö.Sat-Hal ÄLD?? ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Nuss, Martin ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Nyman, Gundmun ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Nyman, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Nyman, Matts ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Pester, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Poukon/Poiken, Niclas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ramklo, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Reisen, Jöran ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Reppo, Elias ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ringström, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rosenberg, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Röyman, Abraham ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sixman, Ilmert ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 90 Kirjola Slickt, Elias ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sommar, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stenberg, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stenberg, Hindrik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Storek/Stork, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stråhlstedt, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Svahn, Karl ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tennberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tigerström/Sigerström, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tornerus, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tronberg, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ullström/Vllström, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wallon, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wassbohm, Mikael ¤ Ed. yks. HRR Maj-Hal ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wassman, Gabriel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wessberg, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wiklander/Wirlender, Hindrik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wilhelmsson, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Winge, Bryngel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wolff, Johan Friedrich ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wtenberg/Uttenberg, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Åberg, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Åckerberg, Hindrich ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Åhman, Per ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Åhrberg, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ödman, Jöns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi

5. Maskun komppania

Päällystö

 • Ryttmester Johan Hammer, af Gref Köningsmarck Fullmakt 20. Martij 1678
 • kapteeni Magnus Wilhelm Armfelt 1757 virkatalo Juvan kartano Tarvasjoki Marttila.
 • Leutnant Johan Michelsson Biugge, af Kongl. Maij:tt Fullmakt 14. Octob. 1679
 • Cornet Christer Hammer, efter kongl. fullmacht 2. Nov. 1679
 • Majoittaja, lippumies, varusmestari (furiiri) Lars ROTHENBERG, virkatalo Marttilan Karvelan Vähätalo.

Virkatalot

 • Komppanian päällikön, kapteenin virkatalo Juvan kuninkaankartano Tarvasjoki Marttila Masku Turun lääni
 • Luutnantin virkatalo Pietilä Aerla Piikkiö
 • Kornetin virkatalo Nyhä Myllykylä Koski
 • Vääpelin virkatalo Arkkila Kaulanperä Pöytyä
 • Kersantin virkatalo Yltöinen Piikkiö
 • Komppanian majoittaja, virkatalo Marttilan Karvelan Vähätalo
 • Lippumiehen virkatalo
 • Varusmestarin virkatalo

Rakuunoiden asuinalueet

 • Lieto 45 ratsumiestä Masku Turun lääni
 • Marttila Uusikylä 43 ratsumiestä Masku Turun lääni
 • Paimio 19 ratsumiestä Piikkiö Turun lääni
 • Piikkiö 13 ratsumiestä Piikkiö Turun lääni
 • Pöytyä 5 ratsumiestä Masku Turun lääni

Rakuunat

 • Ratsutila 1 Hirsund Piikkiö ¤
 • Ratsutila 2 Bertala Piikkiö ¤ Berg, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 3 Kuotila Piikkiö ¤ Reinholdt, Michel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 4 Kuurnapää, Östergård Kemperlä, Keskitalo Piikkiö ¤ Holm, Christian ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 5 Kuurnapää, Vestergård Kemperlä, Ylistalo Piikkiö ¤ Lång, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 6 Aro, Alistalo & Ylistalo Vehkamäki Piikkiö ¤ Berg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 7 Kalais, Ylhäis Piikkiö ¤ Borckhus, Jöran ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 8 Makala, Kylänpää Piikkiö ¤ Rask, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 9 Makala, Puraja Piikkiö ¤ Frisk, Erik ¤ Ed. yks. USD VI 24 ¤ Syntymäpaikka Västmanland, Norberg Ruotsi
 • Ratsutila 10 Aerla, Kylänpää Piikkiö ¤ Sedman, Erik ¤ Ed. yks. USD IV 54 ¤ Syntymäpaikka Harbo Ruotsi
 • Ratsutila 11 Andelmaa, Ylistalo Piikkiö ¤
 • Ratsutila 12 Andelmaa, Alistalo Piikkiö ¤ Forsberg, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 13 Storhepojoki, Juutas Piikkiö ¤ Warg, Påhl ¤ Syntymäpaikka Ruotsi Mikko Yrjönpoika Juhl Juho Mikonpoika Juhl
 • Ratsutila 14 Ketola Lieto Lundo ¤ Rehn, Alexander ¤ Ruoduissa 14, 22 ja 44 ¤ Ed. yks. USD VI 17 ¤ Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi
 • Ratsutila 14 Ketola Lieto Lundo ¤ Bleckberg, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 15 Kärpjoki Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 16 Loukkinais, Väjäheikkilä Lieto Lundo ¤ Tranholm, Simon ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 17 Loukinais, Vakois Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 18 Loukkinais, Isoheikkilä Lieto Lundo ¤ Rosendahl, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 19 Loukkinais, Setälä Lieto Lundo ¤ Reinström, Georg Christopher ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 20 Vanhalinna Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 21 Hiidis Lieto Lundo ¤ Falck, Jonas ¤ Ed. yks. USD Liv 16 ¤ Syntymäpaikka Jämtland Ruotsi
 • Ratsutila 22 Harviais, Ilmaris Lieto Lundo ¤ Rehn, Alexander ¤ Ed. yks. USD VI 17 ¤ Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi
 • Ratsutila 23 Pakurla, Rihko Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 24 Pakurla, Sakari Lieto Lundo ¤ Holm, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 25 Kurkela, Knaapi Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 26 Hakula, Ketola Sauvola, 1/2 Allola Lieto Lundo ¤ Fröberg, Petter Ruotsista http://www.runslingan.se/node/36
 • Ratsutila 27 Hakula, Jonkari Sauvola, 1/2 Allola Lieto Lundo ¤ Lundberg, Erik ¤ Ed. yks. USD VI 60 ¤ Syntymäpaikka Uppland Ruotsi
 • Ratsutila 28 Mäkkylä, Junnila Lieto Lundo ¤ Lindström, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 29 Mäkkylä, Tuomola Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 30 Tammentaka, Hiisku Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 31 Vintala, Kirri Lieto Lundo ¤ Skarp/Scharp, Petter ¤ Ed. yks. USD VI 33 ¤ Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ratsutila 31 Vintala, Kirri Lieto Lundo ¤ Gerling/Järling, Torsten Ruotsista http://www.runslingan.se/node/36
 • Ratsutila 32 Rähälä, Röykö & Lietonperä, 1/2 Knuutila i St. Mårtens Martilassa Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 33 Rähälä, Möyrä & 1/2 Knuutila Lieto Lundo ¤ Frisk, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 34 Kaskala, Isotalo Lieto Lundo ¤ Gerling/Järling, Torsten ¤ Ed. yks. USD VI 14 ¤ Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi
 • Ratsutila 35 Kaskala, Poro Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 36 Teijula Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 37 Karvala Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 38 Viika Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 39 Pettis, Lampula Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 40 Ankka, Jaakola Lieto Lundo ¤ Blom, Hans ¤ Ed. yks. USD IV 27 ¤ Syntymäpaikka Hälsingland Ruotsi
 • Ratsutila 41 Pokkola, Puuska Lieto Lundo ¤ Tåkerberg, Anders ¤ Ed. yks. USD IV 13 ¤ Syntymäpaikka Vadstena Ruotsi
 • Ratsutila 42 Tootula, Knaapi Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 43 Puntamäki Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 44 Torstila Lieto Lundo ¤ Rehn, Alexander ¤ Ed. yks. USD VI 17 ¤ Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi
 • Ratsutila 44 Torstila Lieto Lundo ¤ Lars Jacobsson Sipilä e.Torsken e. Tvist 19.6.1740 -
 • Ratsutila 45 Satopää Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 46 Laukkaniittu, Isotalo Pöytyä Pöytis ¤ Grels Sommarfelt 1700-1776 palveli 26.3.1740 - 1760
 • Ratsutila 47 Kåetty Pöytyä Pöytis ¤ Grels Sommarfelt 1700-1776, palveli 1724- 26.3.1740
 • Ratsutila 48 Leikola Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 49 Järykselä Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 50 Prunkkala, Isotalo Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 51 Karvais, Uotila Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 52 Karviais, Laurila Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 53 Karviais, Järsä Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 54 Pitkäniittu, Ylikylä Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 55 Hypäis, Knaappi Pöytyä Pöytis ¤ Juho Antinpoika Hypén palveli 1774 - 1791, jatkoi Turun jalkaväkirykmentissä ja kuoli Oulussa 1808 i fält ¤
 • Ratsutila 56 Kuuskoski Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 57 Auvais, Uotila Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 58 Kaulansuu, Mikkola Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 59 Kaulansuu, Pilti Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 60 Jalkala Pöytyä Pöytis ¤
 • Ratsutila 61 Kyrö, Mikola Marttila St.Mårt:s ¤ Wåhlbom, Petter ¤ Ed. yks. USD VI 89 ¤ Syntymäpaikka Östergötland, Vål- Ruotsi
 • Ratsutila 62 Kyrö, Veräjänkorva Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 63 Karinais, Simola Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 64 Karinais, Nohka Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 65 Suutarla, Siikala Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 66 Suutarla, Sauhula Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 67 Mäenpää, Värri Nerppi, Keskitalo Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 68 Mäenpää, Julius Nerppi, Uusitalo Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 69 Tilkkais Marttila St.Mårt:s ¤ Frögd, Nils (Eriksson) ¤ Ed. yks. USD IV 51 ¤ Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi
 • Ratsutila 70 Seppälä, Jaakola Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 71 Patakoski, Klemelä Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 72 Patakoski, Sarja Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 73 Koskis Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 74 Tuimala, Isotalo Marttila St.Mårt:s ¤ Falck, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 75 Tapala, Jaakola Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 76 Tapala, Kokki Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 77 Liiporla Marttila St.Mårt:s ¤ Tåkerberg, Anders ¤ Ed. yks. USD IV 13 ¤ Syntymäpaikka Vadstena Ruotsi
 • Ratsutila 78 Koivukylä, Perni Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 79 Myllykylä, Särä Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 80 Hirvaks, Knaapi Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 81 Ollila, Knaapi Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 82 Lovi, Knaapi Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 83 Ruskolais, Tyyri Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 84 Ruskolais, Neuvo Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 85 Huovaristo Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 86 Palais, Penttilä Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 87 Krouvi Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 88 Mäntsälä Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 89 Juutila, Naapuri Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 90 Vättilä, Vätti Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 91 Rekois, Vanhakylä Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 92 Laurila, Vanhatalo Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 93 Karvela, Isotalo Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 94 Prungila, Prungi Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 95 Kirkonkylä, Isotalo Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 96 Eura, Nokka Marttila St.Mårt:s ¤ Påhl Flinck ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 97 Eura, Seppä Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 98 Eura, Kirsti Marttila St.Mårt:s ¤ Påhl Flinck ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 99 Eura, Knaapi Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 100 Tuorila, Isotalo Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 101 Karhula, Anttila Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 102 Duomarla & Karhula, Simola Marttila St.Mårt:s ¤
 • Ratsutila 103 Ingois, Halli Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 104 Ingois, Ingoisberg Lieto Lundo ¤
 • Ratsutila 105 Hyssälä Lieto Lundo ¤ Mikko Biörkfeldt
 • Ratsutila 106 Mäentaka, Junnila & Tuorila, Tammila Marttila ¤
 • Ratsutila 107 Aro, Patta Eppis, Ylistalo Paimio ¤
 • Ratsutila 108 Aro, Rajala Eppis, Alastalo Paimio ¤
 • Ratsutila 109 Taatila, Seppälä 1/2 Koskis Paimio ¤
 • Ratsutila 110 Taatila, Rähmä 1/2 Koskis Paimio ¤
 • Ratsutila 111 Evais Paimio ¤
 • Ratsutila 112 Vähäheikkois & Pussila Paimio ¤ Fogell, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 113 Tomero, Isotalo 1/2 Keskikaleva Paimio ¤
 • Ratsutila 114 Askala, Nummentalo Paimio ¤ Foberg, Karl ¤ Ed. yks. USD VI 30 ¤ Syntymäpaikka Strängnäs Ruotsi
 • Ratsutila 114 Askala, Nummentalo Paimio ¤ Lillia, Petter ¤ Ed. yks. USD Liv 36 ¤ Syntymäpaikka Uppland Ruotsi
 • Ratsutila 115 Askala, Alastalo Paimio ¤
 • Ratsutila 116 Kaila & Immais Paimio ¤
 • Ratsutila 117 Suksela, Heikkilä Paimio ¤
 • Ratsutila 118 Siililä, Uotila 1/8 Keskikaleva Paimio ¤ Hollberg/Höllberg, Olof ¤ Ed. yks. USD VI 68 ¤ Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ratsutila 119 Siililä, Brusila 1/8 Keskikaleva Paimio ¤
 • Ratsutila 120 Siililä, Tuomala 1/8 Keskikaleva Paimio ¤
 • Ratsutila 121 Siililä, Keskikylä 1/8 Keskikaleva Paimio ¤
 • Ratsutila 122 Sievola & Karpala Paimio ¤
 • Ratsutila 123 Isokuusivuori & Vuohimäki Paimio ¤
 • Ratsutila 124 Rautalho Paimio ¤ Bergqvist, Jöns ¤ Ed. yks. USD IV 46 ¤ Syntymäpaikka Skaraborgs län Ruotsi
 • Ratsutila 125 Villis Kemperlä, Alastalo Paimio ¤
 • Ratsutila ? Askarbom/Aschebom, Lars ¤ Ed. yks. USD VI ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bergqvist, Jöns ¤ Ed. yks. USD IV ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Berling/Pährling, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Biörckman, Sigfrid ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Biörn, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Blom, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Buhrman, Michael ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Daalman, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dahl, Mikael ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dessberg, John ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Drake, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Eckman, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ekendaal, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ellg, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Falck, Ambosius ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Falck, Erik Wilhelm ¤ Ed. yks. HRR Vem-Ö.Sat-Mas USD Liv ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fanbom/Fernbom, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fleischer, Anders ¤ Ed. yks. USD Övl ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Flinck, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Flinck, Påhl ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Floberg, Gabriel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Flodig, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Flucht, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Frantz, Hieronymus ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Gammelberg, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Glasberg, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Granberg, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hake, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hausen, Carl Johan von ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Heins, Christopher ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hellenberg, Pehr ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hierpe, Säfring ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Häggman, Christian ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kielgren, Jakob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kijhlman, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kuhlman, Hellie ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kåck, Thomas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Laurentz, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Leerdahl, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lidman, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lillia, Hindrich ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lilliendahal, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lindblad, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lundberg, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lustig, Ambrosius ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Läder, Jöran ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lööfbom, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Moberg, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Muull, Axel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Norling, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Pijhl, Engelbrecht ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Pijhl, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Riskberg, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rusthållare, Matts ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Råberg, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sandberg, Hindrich ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Scharp, Ellias ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Schijtte, Klas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Schmidt, Knut ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Schule, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Semberg, Christian ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Siögreen, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sommarfeldt, Ellof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sparholm, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stadig, Jöran ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ståhlberg, Staphan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sundberg, Anders ¤ Ed. yks. USD ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Svahn, Staphan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Swartz, Daniel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Torsk, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tunberg, Bengt ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wallenberg, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Weckman, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Weckroth, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wendell, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wennerström, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Werckman, Friedrich ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Åhman, Thomas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi

6. Vehmaan komppania

Päällystö

 • Ryttmester Niels Meiboum, af Gref Köningsmarck Fullmakt 20. Martij 1678
 • Leutnant Reinholt Ditloff, af dito Fullmakt 24. Martij 1678
 • Cornet Erich Didron, efter kngl. fullmacht 14. Oktob. 1679
 • vääpeli Fredric SPÖHLER asui virkatalossa Lokalahden Haaroinen 8.11.1743 - 19.9.1750.

Virkatalot

 • Vehmaan komppanian kapteenin virkatalo Isokartano Vehanen Taivassalo
 • Luutnantin virkatalo Tujula Masku
 • Kornetin virkatalo Tirkkala Lokalahti
 • Vääpelin virkatalo Lokalahden Haaroinen
 • Kersantin virkatalo Eerola Puosta Vehmaa
 • Majoittajan virkatalo Pietilä Lahdinko Vehmaa
 • Lippumiehen virkatalo
 • Varusmestarin virkatalo

Rakuunoiden asuinalueet

 • Lieto 2 ratsumiestä Vehmaa Turun lääni
 • Masku 7 ratsumiestä Masku Turun lääni
 • Merimasku 8 ratsumiestä Mynämäki Turun lääni
 • Nousiainen 5 ratsumiestä Masku Turun lääni
 • Rymättylä 19 ratsumiestä Mynämäki Turun lääni
 • Taivassalo 28 ratsumiestä Vehmaa Turun lääni
 • Uusikirkko 5 ratsumiestä Vehmaa Turun lääni
 • Vehmaa 26 ratsumiestä Vehmaa Turun lääni
 • Lemo 13 ratsumiestä Mynämäki Turun lääni

Rakuunat

 • Ratsutila 1 Hanka Rymättylä Rimito ¤ Holm, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 2 Alakylä, Äärlä Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 3 Aijälä Rymättylä Rimito ¤ Lundberg(Lindberg), Christopher ¤ Ed. yks. USD V 40 ¤ Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ratsutila 4 Paavais takamaan kanssa Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 5 Röödilä Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 6 Ylikylä Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 7 Heinäs Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 8 Ahdentaka Rymättylä Rimito ¤ Holm, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 9 Taipale Rymättylä Rimito ¤ Juho Juhonpoika Ahlberg ¤ 1708 - 31.8.1743, Syntymäpaikka Ingermanland * ¤
 • Ratsutila 9 Taipale Rymättylä Rimito ¤ Albrect Åkerberg ¤ 14.1.1744-1772, Syntymäpaikka Nyköping Ruotsi ¤
 • Ratsutila 9 Taipale Rymättylä Rimito ¤ Henrik Henriksson Canon ¤ Palvelukseen reservistä 27.2.1782 - † 20.11.1790, syntymäpaikka Rymättylä, Suomi
 • Ratsutila 10 Kuris Rymättylä Rimito ¤ Pollentius, Johan (Samuelsson) ¤ Ed. yks. USD VIII 32 (Roos, Lars) ¤ Syntymäpaikka Falun/Finland Ruotsi
 • Ratsutila 11 Maanpää Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 12 Suutarla Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 13 Yttis Rymättylä Rimito ¤ Wigren, Sven (Johansson) ¤ Ed. yks. USD VIII 35 ¤ Syntymäpaikka Skåne Ruotsi
 • Ratsutila 14 Kauppila Rymättylä Rimito ¤ Biörck, Anders (Andersson) ¤ Ed. yks. USD VIII 37 ¤ Syntymäpaikka Närke Ruotsi
 • Ratsutila 15 Leiklaks Rymättylä Rimito ¤ Winge, Olof (Ersson) ¤ Ed. yks. USD VIII 39 ¤ Syntymäpaikka Närke Ruotsi
 • Ratsutila 16 Tanila & Maitila Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 17 Kurjenrauma Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 18 Ruokrauma Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 19 Ajola Rymättylä Rimito ¤
 • Ratsutila 20 Koveri Merimasku ¤
 • Ratsutila 21 Sannais & Seikkula Merimasku ¤
 • Ratsutila 22 Taatis & Nissilä Merimasku ¤ Lund, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 23 Tärkkis Merimasku ¤
 • Ratsutila 24 Kuusniemi Merimasku ¤ Husberg, Mårten ¤ Ed. yks. USD IV 25 ¤ Syntymäpaikka Norrköping Ruotsi
 • Ratsutila 25 Tamsaari Merimasku ¤
 • Ratsutila 26 Mälsälä Merimasku ¤
 • Ratsutila 27 Kaksois Finnilän takamaan kanssa Merimasku ¤ Zettersrtrand, Erik ¤ Ed. yks. USD Liv 18 ¤ Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ratsutila 28 Toivais Lemu ¤
 • Ratsutila 29 Kainu, Heikkilä Lemu ¤
 • Ratsutila 30 Kiiais Lapin takamaan kanssa Lemu ¤
 • Ratsutila 31 Hannula Lemu ¤
 • Ratsutila 32 Autis Lemu ¤
 • Ratsutila 33 Monnois Lemu ¤
 • Ratsutila 34 Lempois, Jaakola Lemu ¤ Simo Heikinpoika Lemberg
 • Ratsutila 35 Niittukartano Lemu ¤
 • Ratsutila 36 Peinikkala Lemu ¤ Svart, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 37 Toijola, Isotalo & Leppävainio Lemu ¤ Blom, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 38 Seppälä Lemu ¤ Hänning, Lars (Johansson) ¤ Ed. yks. USD VIII 46 ¤ Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ratsutila 39 Järäis Lemu ¤ Holm, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 39 Järäis Lemu ¤ Holm, Sven (Andersson) ¤ Ed. yks. USD VIII 107 ¤ Syntymäpaikka Norrköping Ruotsi
 • Ratsutila 40 Vitikais Lemu ¤ Bergström, Karl (Andersson) ¤ Ed. yks. USD VIII 76 ¤ Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ratsutila 41 Taipale & Pahanluota Merimasku ¤ Spando/Spondou, Bengt (Andersson) ¤ Ed. yks. USD VIII 83 ¤ Syntymäpaikka Arboga Ruotsi
 • Ratsutila 42 Kelhois Masku ¤ Jakob Elofsson Säfström ¤ Ed. yks. USD VIII 90 ¤ Syntymäpaikka Värmland Ruotsi
 • Ratsutila 43 Kajala Masku ¤
 • Ratsutila 44 Ristmäki, Alis- & Ylistalo Masku ¤
 • Ratsutila 45 Luolavuori, Knaapi Masku ¤
 • Ratsutila 46 Hujala Masku ¤
 • Ratsutila 47 Juva Masku ¤ Ekbom, Olof (Ersson) ¤ Ed. yks. USD VIII 93 ¤ Syntymäpaikka Närke Ruotsi
 • Ratsutila 47 Juva Masku ¤ Simon Ekbom ¤ Ed. yks. ? № 34, № 40 ¤ (GMR 1785)
 • Ratsutila 48 Rekois, Tupa Nousiainen ¤
 • Ratsutila 49 Moisio Nousiainen ¤
 • Ratsutila 50 Palo, Isotalo Nousiainen ¤
 • Ratsutila 51 Palo, Lonki Nousiainen ¤
 • Ratsutila 52 Paistanoja, Penttilä Nousiainen ¤
 • Ratsutila 53 Kaskis Virmo ¤
 • Ratsutila 54 Lehtis Mynämäki ¤
 • Ratsutila 55 Lehtis Mynämäki ¤ Anders Bollström ¤ vuodesta 1734
 • Ratsutila 55 Lehtis Mynämäki ¤ Johan Andersson Bollström ¤ vuodesta 1762
 • Ratsutila 56 Kaulakko, Heikkilä Mynämäki ¤ Eric FLINKMAN palveli n. 1738 alkaen eläkeikään.
 • Ratsutila 57 Kallis Mynämäki ¤ Lustig, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 58 Karjala, Sippola & Mattila Mynämäki ¤ Öfverberg, Hongell ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 59 Mustila Mynämäki ¤ Sundberg, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 60 Lepistö, Isokartano Mynämäki ¤Axel Hiertta, Hjerta ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 60 Lepistö, Isokartano Mynämäki ¤Carl Henricsson Backman ¤ Syntymäpaikka Tammela ¤ 2.9.1745 -
 • Ratsutila 61 Lemettylä & Kaustbölen takamaa Mynämäki ¤
 • Ratsutila 62 Hietamäki, Kartano Mynämäki ¤
 • Ratsutila 63 Aarlaks Mynämäki ¤ Hallenberg, Petter ¤ Ed. yks. USD V 17 ¤ Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi
 • Ratsutila 64 Huolis, Isokouvala Mynämäki ¤
 • Ratsutila 65 Irjala Vehmaa ¤
 • Ratsutila 66 Gunnila, Heikkilä Vainionperä, Hennola Vehmaa ¤
 • Ratsutila 67 Soinila Vehmaa ¤
 • Ratsutila 68 Tarvola Vehmaa ¤
 • Ratsutila 69 Ylöjärvi & Huovari & Domarbölen takamaa Vehmaa ¤
 • Ratsutila 70 Takala Vehmaa ¤
 • Ratsutila 71 Lallis eller Bergsund & Warhavainion takamaa Vehmaa ¤ Alerin, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 72 Korsnäs & Pohtio Vehmaa ¤
 • Ratsutila 73 Piilois Vehmaa ¤ Wallberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 74 Böhle, Storgård & Jaakolan takamaa Vehmaa ¤ Niurberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 75 Oja Vehmaa ¤ Tranberg, Harald ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 76 Karintaka, Pitkälä Vehmaa ¤ Mikko Tätting
 • Ratsutila 77 Hietajärvi Vehmaa ¤ Westerman, Gyllik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 78 Vinkkilä, Lutsala Vehmaa ¤
 • Ratsutila 79 Puotila & Randaniitun takamaa Vehmaa ¤
 • Ratsutila 80 Viais, Kraatari & Sidersalon takamaa Vehmaa ¤
 • Ratsutila 81 Tammisto Vehmaa ¤
 • Ratsutila 82 Mähkärlä Vehmaa ¤
 • Ratsutila 83 Keräsaari Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 84 Hylkilä & Kandoniitun takamaa Taivassalo Töfsala ¤ Sahlsten, Petter ¤ Ed. yks. USD Liv 79 ¤ Syntymäpaikka Dalarna Ruotsi
 • Ratsutila 85 Sarsala Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 86 Kummila Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 87 Uskois & Utamaa Taivassalo Töfsala ¤Henrik Henriksson Sjöman
 • Ratsutila 88 Toupa Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 89 Paltvuori Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 90 Onikmaa, Isotalo Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 91 Onikmaa, Vähätalo Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 92 Kaustio & Randakauppi Randakaupin takamaa Kaimais, Vähätalo Vehmaassa Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 93 Järpilä & Vähäkorpi Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 94 Urna Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 95 Aahais & Ingerannan takamaa Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 96 Santala Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 97 Strömma, Annala Taivassalo Töfsala ¤ Blomberg, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 98 Huukais Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 99 Kurjala Taivassalo Töfsala ¤ Nordström, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 100 Kaitais, Paavola Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 101 Koivula, Isokartano Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 102 Koivula, Herrankartano Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 103 Laupus, Simola Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 104 Salmittu & Kutkumaa Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 105 Friisilä Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 106 Gunnarainen Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 107 Gunnarainen Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 108 Västerby, Isotalo Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 109 Bleknäs Taivassalo Töfsala ¤ Lindbom, Olof ¤ Ed. yks. USD V 30 ¤ Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ratsutila 110 Rågö Vehmaa ¤
 • Ratsutila 111 Kaurissala, Pukkila & Österå Taivassalo Töfsala ¤
 • Ratsutila 112 Hermansaari & Suomenkylä Vehmaa ¤
 • Ratsutila 113 Hermansaari & Suomenkylä Vehmaa ¤
 • Ratsutila 114 Vartsaari, Tuiskula Vehmaa ¤
 • Ratsutila 115 Vartsaari, Jaakola Vehmaa ¤
 • Ratsutila 116 Hakula Vehmaa ¤
 • Ratsutila 117 Mattis & Salmenperä Vehmaa ¤ Fager, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 118 Heikalanpää Vehmaa ¤
 • Ratsutila 119 Peteks, Birilä Uusikirkko Nykyrka ¤ Berglund, Mårthen ¤ palveli 1722-29.
 • Ratsutila 120 Harikkala Uusikirkko Nykyrka ¤ Dahlman, Mårten ¤ Syntymäpaikka Ruotsi s 1695 Göteborg
 • Ratsutila 121 Kovio Laitila Letala ¤
 • Ratsutila 122 Muddais, Viiro & Huiskala & Ytön takamaa Laitila Letala ¤
 • Ratsutila 123 Villilä Uusikirkko Nykyrka ¤ Elgh, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 124 Salmis Uusikirkko Nykyrka ¤
 • Ratsutila 125 Arvassalo Uusikirkko Nykyrka ¤
 • Ratsutila ? Appelbohm, Per ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Berggren, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Biörckman/Biörck, Anders ¤ Ed. yks. USD VIII ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Blixt, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bogström/Rågström, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bollström/Råhlström, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bolström, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Brandt, David ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bånge, Börje ¤ Ed. yks. HRR Ö.Sat-Vem ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dunderberg, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ekman, Bengt. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Elmrooth, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fager, Bryniel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fagerbergh, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Falck, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Falk, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Falk, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fielman, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Floman, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Frimodig, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Giös, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Griffert, David ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Grundell, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Gylling, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hage, Hindrich ¤ Ed. yks. HRR Övl-Vem-Maj-Vem Åbo cavallerireg. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hammar, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Harieng/Hänning, Lars ¤ Ed. yks. USD VIII ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hierhlberg, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hierta, Axel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hogman, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Husberg, Mårten ¤ Ed. yks. USD IV ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Johansson, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kamp, Thomas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kiellberg, Daniel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kierfelt, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kilberg, Daniel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kiörling, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lillström, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lind/Lund, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lundahl, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Nordberg, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Nyman, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Pihl, Matts ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Roos, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rosenlund, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Schillenberg, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Schoug/Schiag, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sellgren, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sidenberg, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Siöberg, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Staaf, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stenberg, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stockenström, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sundman, Bryngel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Svart, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Svenskberg, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Säfverbom, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Söderman, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tranberg, Harald ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wasterberg/Westerberg, Per ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wedberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wennersten, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wiberg/Wahsberg, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Widderberg, Karl ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wier, Nicolaus ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wijkman, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Willberg, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wåghals, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wäderberg, Bryniel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wärnström, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Öberg, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Öllerström, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi

7. Ala-Satakunnan komppania (2. majurin)

Päällystö ym

 • Ryttmester Gustaff Enschiöld,16 af Feldtmarskalck gref Köningsmarck Fullmakt 27. Martij 1678
 • Leutnant Engelbrecht Enschiöld16 af Kongl. Maij:tt Fullmakt 6. Octob. 1683
 • Cornet Marcus Roode, af sahl. Feldtherren Wrangell Fullmakt 7. Dec. 1675
 • 1.Rummunlyöjä Herman TÖRN palveli1743-1748, ja 2.rummunlyöjänä 1748-1782
 • 2.Rummunlyöjä Heikki Matinpoika Krabbe palveli 1739-1748
 • 2.Rummunlyöjä Carl Gustav TÖRN palveli 1782-1796.

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Holmi Ulvila
 • Luutnantin virkatalo Pukkala Kokemäki
 • Kornetin virkatalo Hyvelä Noukka Pori
 • Vääpelin virkatalo Lempoinen Kokemäki
 • Kersantin virkatalo Tyyki Söörmarkku Noormarkku
 • Majoittajan virkatalo Noukka Ruosniemi Pori
 • Lippumiehen virkatalo
 • Varusmestarin virkatalo

Rakuunoiden asuinalueet

 • Eura 26 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Kokemäki 20 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Köyliö 4 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Lappi (osa Raumaa) 13 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Rauma 7 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Ulvila 33 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Uusikirkko 1 ratsumies Vehmaa Turun lääni
 • Lieto 3 ratsumiestä Vehmaa Turun lääni
 • Eurajoki 9 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Säkylä 9 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni Rakuunat
 • Ratsutila 1 Sonnila, Isoperhe Kokemäki ¤ Isaac Oxman, palveli 1740-1775
 • Ratsutila 1 Sonnila, Isoperhe Kokemäki ¤ Juho Iisakinpoika Oxman, palveli 1775-
 • Ratsutila 2 Ylistaro, Horeli Kokemäki ¤
 • Ratsutila 3 Ylistaro, Malmi Kokemäki ¤
 • Ratsutila 4 Kumogård Kokemäki ¤ Frimodig, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 5 Kumogård Kokemäki ¤
 • Ratsutila 6 Haistila, Härkälä Kokemäki ¤ Gustaf Swahn, palveli 1732-53
 • Ratsutila 6 Haistila, Härkälä Kokemäki ¤ Johan Björnstén, palveli n.1767-1780
 • Ratsutila 7 Forsby Kokemäki ¤ Flinckenstierna, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 8 Äimälä, Rustholli & Toivois Kokemäki ¤
 • Ratsutila 9 Askola Kokemäki ¤
 • Ratsutila 10 Teikarla Kokemäki ¤ Matts Sigfredsson Hällberg palveli 1748-50 nimellä Matts Liten
 • Ratsutila 11 Talois Kokemäki ¤
 • Ratsutila 12 Näyhälä, Alatalo Kokemäki ¤
 • Ratsutila 13 Näyhälä, Ylitalo Kokemäki ¤
 • Ratsutila 14 Havinki, Horppa, Harjavalta Kokemäki ¤ Eric Färdig, palveli 1726 -
 • Ratsutila 15 Vinnais, Naakka & Anttila Kokemäki ¤
 • Ratsutila 16 Harjavalta, Simola Kokemäki ¤
 • Ratsutila 17 Harjavalta, Juti & Maunula Kokemäki ¤
 • Ratsutila 18 Suomenkylä, Säijäri Kokemäki ¤
 • Ratsutila 19 Torttila, Tolvi Kokemäki ¤
 • Ratsutila 20 Torttila, Keisari Kokemäki ¤ Michel Michelsson Holmdorf palveli 1747-1779
 • Ratsutila 21 Lammais, Laurila Nakkila ¤
 • Ratsutila 22 Lammais, Klomsi Nakkila ¤ Österberg, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 23 Tattara, Teinilä Nakkila ¤ Anders Sigfredsson Sanfärdig
 • Ratsutila 23 Tattara, Teinilä Nakkila ¤ Mickel Simonsson Sandfärdig
 • Ratsutila 24 Leistilä, Jaakola & Jussila Nakkila ¤ Henrik Sigfridsson Krus palveli 1738-1750
 • Ratsutila 25 Leistilä, Yrjälä Nakkila ¤ Michael Gråström palveli 1773 -
 • Ratsutila 26 Leistilä, Kares Nakkila ¤ Eric Jacobsson Svärd, ent.Färdig, palveli 1763-1773.
 • Ratsutila 26 Leistilä, Kares Nakkila ¤ Michel Arnberg, palveli 1773 -
 • Ratsutila 27 Villilä Nakkila ¤ Anders Mattsson Ståhlberg
 • Ratsutila 28 Haistila Ulvila ¤ Thomas Jacobsson Hurtig, palveli 1775-95
 • Ratsutila 29 Ravaninkylä, Sippola Ulvila ¤ Lohm Anders Böriesson syntymäpaikka Wästergiötland Ruotsi Anders Börjesson Lomm, Akseli Akselinpoika Gråsten
 • Ratsutila 30 Suolisto, Mikola Ulvila ¤ Friherre Carl Ericsson syntymäpaikka Södermanland Ruotsi
 • Ratsutila 31 Vahakylä, Isokartano Ulvila ¤
 • Ratsutila 32 Vanhakylä, Trumetari Ulvila ¤ Carl Cajander palveli 1746-50
 • Ratsutila 32 Vahakylä, Trumetari Ulvila ¤ Michel Andersson Ståhlberg palveli n.1762 -
 • Ratsutila 33 Suorsameri, Käyrä Ulvila ¤ Eric Mattsson Fyhr palveli 1788-1795
 • Ratsutila 34 Suorsameri, Kleemola Ulvila ¤ Svart, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 35 Suorsameri, Holgeri Ulvila ¤
 • Ratsutila 36 Toukari Ulvila ¤
 • Ratsutila 37 Södermark, Kartano Noormarkku ¤
 • Ratsutila 38 Norrmark, Herrgård Noormarkku ¤
 • Ratsutila 39 Ytterby, Alakylä, Malmgård Ahlainen ¤ Tranberg Michel
 • Ratsutila 40 Hvitsbofjärd, Stengård Ahlainen ¤ Wass Birger (Börje) palveli 1721-1733 ¤ Siirrettiin Ruotsista 1721, kotoisin Bohusläänistä
 • Ratsutila 41 Hvitsbofjärd, Herrgård Ahlainen ¤ Erkki Erkinpoika Hvitsberg / Wittzberg Erich
 • Ratsutila 42 Hvitsbofjärd, Uppgård Ahlainen ¤ Wallström Thore palveli 1721-n.1732 ¤ Siirrettiin Ruotsista 1721, kotoisin Wärmlandin läänistä
 • Ratsutila 43 Kellahti, Säteri Ahlainen ¤ Kielberg Axel syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 43 Kellahti, Säteri Ahlainen ¤ Mentscher Zacharias syntymäpaikka Ruotsi 6.1.1734 alkaen
 • Ratsutila 43 Kellahti, Säteri Ahlainen ¤ Johan Ericsson Kjellberg, palveli 1771 - 1804
 • Ratsutila 44 Kellahti, Rustholli Ahlainen ¤ Asp Jonas Andersson syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 45 Lyttylä Ulvila ¤ Akseli Akselinpoika Gråsten
 • Ratsutila 46 Ytterö Ulvila ¤ Dahlberg, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 46 Ytterö Ulvila ¤ Jacob Henriksson Dahlström, palveli 1771 -
 • Ratsutila 47 Kokemäensaari, Landtmätari Ulvila ¤ Nyman Gustaf syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 47 Kokemäensaari, Landtmätari Ulvila ¤ Matts Johansson Flinta, palveli 1775-1804
 • Ratsutila 48 Kokemäensaari, Mattila Ulvila ¤
 • Ratsutila 49 Kokemäensaari, Klemola & Rieskala Ulvila ¤
 • Ratsutila 50 Pietniemi Ulvila ¤
 • Ratsutila 51 Tuorsniemi, Pappila Ulvila ¤ Yxnääs, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 52 Rauma, Liinaharja Ulvila ¤ Dahlberg, Bengt ¤ Syntymäpaikka Ruotsi Bengt Helgesson Dahlberg
 • Ratsutila 53 Koivisto, Ladugård Ulvila ¤
 • Ratsutila 54 Harola, Katila Eura ¤ Jöran ryttare on Grels Lijtenin isä.
 • Ratsutila 54 Harola, Katila Eura ¤ Johan UTTER ollut jo Turun ja Porin läänin ratsurykm:ssä.
 • Ratsutila 54 Harola, Katila Eura ¤ Sigfrid Hårdberg katselmoitu jo Turun ja Porin läänin ratsurykmentin aikaan 1719.
 • Ratsutila 54 Harola, Katila Eura ¤ Johan Utter / Utterström arviolta 1735 alkaen.
 • Ratsutila 54 Harola, Katila Johan NYBERG.
 • Ratsutila 55 Laihia, Myllymaa Eura ¤ Kiempe, Anders ¤ Palvellut jo Ruotsissa vuodesta 1714. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 56 Laihia, Isotalo Eura ¤ Anders Michelsson Träsk, palveli n.1762 —>
 • Ratsutila 57 Köylypolvi, Kalli Eura ¤ Morgonråda, Börje ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 58 Köylypolvi, Knuutila Eura ¤ Högman, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 58 Köylypolvi, Knuutila Eura ¤ Anders Persson Kiulman n. 1720-1750 alkaen.
 • Ratsutila 58 Köylypolvi, Knuutila Eura ¤ Antti Antinpoika Kjulman, palveli 1750-1788.
 • Ratsutila 58 Köylypolvi, Knuutila Eura ¤ Anders Andersson Berg , palveli 1789-
 • Ratsutila 59 Kiukais, Jaakola Eura ¤ Flodig Bengt s 1683 Westgiötland Ruotsi k 1761
 • Ratsutila 60 Kiukais, Anttila Eura ¤ Jaakko Antinpoika Björklöf , palveli 1756-90
 • Ratsutila 61 Kiukais, Isoperhe Eura ¤ Uppman, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 62 Eurakoski, Mikola Eura ¤ Johan FAGER palveli n. 1727-n. 1750.
 • Ratsutila 62 Eurakoski, Mikola Eura ¤ Michael Mattsson Giltig n. 1780 alkaen.
 • Ratsutila 63 Eurakoski, Viinikkala Eura ¤
 • Ratsutila 64 Eurakoski, Torkki Eura ¤
 • Ratsutila 64 Eurakoski, Torkki Eura ¤ Thomas Andersson Fogel n. 1770 alkaen.
 • Ratsutila 65 Vaanis Eura ¤ Willman, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 65 Vaanis Eura ¤ Johan Henriksson Wanström (palveli n 1755-73)
 • Ratsutila 66 Sassila Eurajoki ¤
 • Ratsutila 67 Luodonkylä (Norby), Heinilä Eurajoki (Luvia) ¤ Hökenberg Bengt Larsson s 11.3.1688 Nerket Ruotsi
 • Ratsutila 68 Huhtis, Mikola Eurajoki ¤ Fiellman Lars Hansson s 1689 Dahlaren Ruotsi k 1766
 • Ratsutila 69 Irjante, Sjundby Eurajoki ¤ Öhman, Petter Svensson ¤ Syntymäpaikka Ruotsi 1693.
 • Ratsutila 69 Irjante, Sjundby Eurajoki ¤ Ridman , Anders , suomalainen, palveli 1725-1760 , http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26709940 /
 • Ratsutila 69 Irjante, Sjundby Eurajoki ¤ Thomas Thomasson Pihl, palveli 1764 -
 • Ratsutila 70 Irjante, Sjundby Eurajoki ¤ Klingendahl Jonas syntymäpaikka Ruotsi s 1681 k 12.1.1752
 • Ratsutila 70 Irjante, Sjundby Eurajoki ¤ Henric Andersson Lundman palveli 1753-1773
 • Ratsutila 71 Irjante, Sjundby Eurajoki ¤ Hillendahl, Anders Svensson s 1689 Ruotsi http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26710625 /
 • Ratsutila 71 Irjante, Sjundby Eurajoki ¤ Svedbäck, Johan palveli 1726-1750, suomalainen
 • Ratsutila 71 Irjante, Sjundby Eurajoki ¤ Anders Gustafsson Björkblad
 • Ratsutila 72 Lavila & Mattila Eurajoki ¤ Eric Andersson Smedman s Södermanland, palveli 1727, http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26709940 /
 • Ratsutila 73 Lavila & Mattila Eurajoki ¤ Anders Jönsson Lundberg , palveli 1727, http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26709940 /
 • Ratsutila 74 Lutta, Jaakola Eurajoki ¤ Gåse/Båse, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi ¤ Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26711192 /
 • Ratsutila 75 Uussaari & Pettäis Nykyrka ¤
 • Ratsutila 76 Hauta & Kullanperä, Komois Lapin pit. ¤ Härnberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 76 Hauta & Kullanperä, Komois Lapin pit. ¤ Thomas HÄRNBERG ¤ Astuu palvelukseen 5.6.1750 18 -vuotiaana. Edeltäjän Anders Härnbergin poika.
 • Ratsutila 76 Hauta & Kullanperä, Komois Lapin pit. ¤ Henric ÖSTLUND 1786 alkaen.
 • Ratsutila 77 Haapasaari Rauma ¤ Hindrich Nilsson HILLMAN 1721 alkaen. Syntynyt Ruotsissa
 • Ratsutila 77 Haapasaari Rauma ¤ Erich WICHTMAN 1734-1762
 • Ratsutila 77 Haapasaari Rauma ¤ Matts Mattsson GULLSPETS 1762 alkaen
 • Ratsutila 78 Lahtis Rauma ¤ Sahlfelt, Johan Svensson ¤ syntymäpaikka Dahlaren, Ruotsi
 • Ratsutila 78 Lahtis Rauma ¤ Dragstedt, Henrich palveli 1735-1743 ja oli suomalainen. Kaatui 1.7.1743.
 • Ratsutila 78 Lahtis Rauma ¤ Svart, Johan palveli 1743-1769.
 • Ratsutila 78 Lahtis Rauma ¤ Dragstedt, Carl palveli 1769-1800, syntymäpaikka Lappi Tl.
 • Ratsutila 79 Uotila, Äyhö & Kolla Rauma ¤
 • Ratsutila 80 Sampanala Rauma ¤ Sampaanala ¤ Tranbohm, Jonas ¤ Suomeen 1721. Saanut eron 2.2.1737. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 80 Sampaanala Rauma ¤ Möller, Hans Jörgen ¤ Syntymäpaikka Ruotsi Palvellut vakanssilla jo 1712.
 • Ratsutila 81 Kordela Rauma ¤ Wrång, Anders Andersson ¤ Syntymäpaikka Wästergiötland Ruotsi
 • Ratsutila 81 Kordela Rauma ¤ Kortela ¤ Michel BÅCK ¤ Palveli 1730 - 1746.
 • Ratsutila 81 Kordela Rauma ¤ Kortelan ratsutila (Carl Nordman) ¤ Henric BJÖRKROTH palveli 20.5.1746 - 1762 ja kuoli Pommerin sodassa.
 • Ratsutila 81 Kordela Rauma ¤ Kortela ¤ Bertil Michelsson Lenkrantz aloitti 1763.
 • Ratsutila 82 Soukais Rauma ¤ Soukainen ¤ Grels LIJTEN palveli 1710 - 28.9.1739 eli ehti palvella 11 vuottaTurun ja Porin läänin ratsurykm.äkin isänsä perässä.
 • Ratsutila 82 Soukais Rauma ¤ Soukainen ¤ Johan SPORMAN ¤ Astunut palvelukseen 28.9.1739. Eronnut 1762.
 • Ratsutila 83 Kolla, Kartano Rauma ¤ Bredberg, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 83 Kolla, Kartano Rauma ¤ Kollberg, Johan Erichsson palveli 1739-1762, syntynyt Lappi Tl:ssä
 • Ratsutila 83 Kolla, Kartano Rauma ¤ Kållberg, Henric palveli 1762-1795, syntynyt Eurajoella.
 • Ratsutila 84 Lähteenoja Eura ¤ Michel Nyman
 • Ratsutila 85 Sorkkis, Järstä Eura ¤ Henrik Harnisk palveli 1734-50.
 • Ratsutila 85 Sorkkis, Järstä Eura ¤ Johan Fredriksson Haberfeldt
 • Ratsutila 86 Sorkkis, Björni Eura ¤
 • Ratsutila 87 Kirkonkylä, Lukkala & Eskola Eura ¤ Erik Bengtsson Dahlsten, palveli 1743 - n.1780
 • Ratsutila 87 Kirkonkylä, Lukkala & Eskola Eura Johan Ericsson Dahlsten, palveli 1769 -
 • Ratsutila 88 Souppas Eura ¤ Anders Sigfridsson Nyman palveli n. 1775 - 1790, jolloin kaatui Kustaan sodassa.
 • Ratsutila 89 Isovahe Eura ¤ Nuoranne ¤ Matts Eskilsson Nordström palveli 1747-73.
 • Ratsutila 90 Kauttua, Tapola Eura ¤ Sporre/Spåre, Petter (Olsson) ¤ Ed. yks. USD IV 120 ¤ Syntymäpaikka Värmland Ruotsi
 • Ratsutila 91 Kauttua, Uotila Eura ¤
 • Ratsutila 92 Polsu Köyliö ¤
 • Ratsutila 93 Polsu Köyliö ¤ Gunnar Hjerpe palveli 1721 -1753. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 93 Polsu Köyliö ¤ Henrik Gunnarsson Äärilä palveli isänsä jälkeen 1753 alkaen ilmeisesti rykmentin lopettamiseen 1791. Oli Pommerin sodassa.
 • Ratsutila 94 Kankaanpää, Ranta & 1/2 Hemmi Köyliö ¤
 • Ratsutila 95 Kankaanpää, Pryhti & 1/2 Hemmi Köyliö ¤ Eric Michelsson Lilliefors, palveli 1752-74
 • Ratsutila ? Köyliön Kankaanpää ¤ Michel Jöransson Swahn n. 1700 alkaen.
 • Ratsutila 96 Iso Säkylä, Kleemola Säkylä ¤
 • Ratsutila 97 Iso Säkylä, Perttula Säkylä ¤ Bock Anders Erichsson Anders Eriksson Bock s 1694 (Säkylän rk 1693) Bohuslän Ruotsi
 • Ratsutila 98 Iso Säkylä, Kirri Säkylä ¤ Sundberg Nils Olofsson s2.2.1674 Wästgiötland Ruotsi
 • Ratsutila 99 Iso Säkylä, Heikkilä Säkylä ¤
 • Ratsutila 100 Vähä Säkylä Koppala Säkylä ¤
 • Ratsutila 101 Vähä Säkylä Sonta Säkylä ¤
 • Ratsutila 102 Pyhäjoki, Ketola Säkylä ¤
 • Ratsutila 103 Pyhäjoki, Toola Säkylä ¤
 • Ratsutila 104 Pyhäjoki, Mäkelä Säkylä ¤ Lustig, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 105 Kirkonkylä, Heikkilä Yläne ¤ Juho RINGARE palveli 1743- 14.11.1768 ja oli myös Pommerin sodassa.
 • Ratsutila 106 Heinjoki, Jaakola Yläne ¤ Petter Nilsson Dahlpihl syntymäpaikka Ruotsi Taalainmaa s x.12.1692
 • Ratsutila 107 Heinjoki, Laurila Yläne ¤
 • Ratsutila 108 Lellais, Eskola Eura ¤ Sundberg, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 109 Naarjoki, Rauvala Eura ¤ Friberg, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 110 Turajärvi, Mikola Eura ¤
 • Ratsutila 111 Kulju Lapin pit. ¤ Kullberg, Adam palveli 1710-1750, hän oli suomalainen.
 • Ratsutila 111 Kulju Lapin pit. ¤ Kullberg, Johan palveli 1750-1762 jaoli suomalainen.
 • Ratsutila 111 Kulju Lapin pit. ¤ Kullberg, Thomas Ersson palveli 1762-1785, syntymäpaikka Lappi Tl.
 • Ratsutila 111 Kulju Lapin pit. ¤ Matts Henrichsson Björn palveli 1785-1808. Kuoli sotareissulla.
 • Ratsutila 112 Rohdais Lapin pit. ¤ Elg, Johan palveli 1706-1744, syntynyt Lappi Tl:ssä.
 • Ratsutila 112 Rohdais Lapin pit. ¤ Elg, Matts palveli 1746-1758, suomalainen.
 • Ratsutila 112 Rohdais Lapin pit. ¤ Elg, Adam palveli 1758-1785, syntynyt Lappi Tl:ssä
 • Ratsutila 112 Rohdais Lapin pit. ¤ Elg, Johan palveli 1785-1790, jolloin kuoli. Johan Åkesson Elg
 • Ratsutila 113 Lappi, Mattila Lapin pit. ¤ Mattila Lundberg, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 113 Lappi, Mattila Lapin pit. ¤ Mattila Lappi ¤ Anders JÄRNBERG SKARP ¤ Aloittaa 11.3.1750. Eroaa 1779 katselmuksessa.
 • Ratsutila 114 Kullanperä, Imbola Lapin pit. ¤ Impola Johan Magnusson TÄTTING Palvellut 1704-1739
 • Ratsutila 114 Kullanperä, Imbola Lapin pit. ¤ Wass Eric palveli 1739-1758. Aloittaessa miehen vanha nimi Storck vaihdettiin Wassiksi. Hän oli suomalainen.
 • Ratsutila 114 Kullanperä, Imbola Lapin pit. ¤ Wass Carl palveli 1758-1779.
 • Ratsutila 114 Kullanperä, Imbola Lapin pit. ¤ Johan Rigtig otettiin palvelukseen rusthollien 114-115 reservimiehen paikalta. Syntynyt Eurajoella. Palveli vakinaisena 1779-1804, loppupää Porin jalkaväkirykmentin kevyessä pataljoonassa. Johan Johansson Rigtig
 • Ratsutila 115 Kullanperä, Seikkula Lapin pit. ¤ Ekström Mårthen, syntynyt Ruotsissa.
 • Ratsutila 115 Kullanperä, Seikkula Lapin pit. ¤ Forsberg Johan, kuollut 1734.
 • Ratsutila 115 Kullanperä, Seikkula Lapin pit. ¤ Högberg Eric palveli 1734-1762 ja oli suomalainen.
 • Ratsutila 115 Kullanperä, Seikkula Lapin pit. ¤ Kullman Johan palveli 1762-1795.
 • Ratsutila 116 Alakieri, Kerttula Lapin pit. ¤ Anders Håkansson BERGENKLINGA Palvellut 1712-1739. Syntynyt Ruotsissa
 • Ratsutila 116 Alakieri, Kerttula Lapin pit. ¤ Bergenkilnga, Jacob palveli 1739-1773. Syntymäpaikka Lappi Tl
 • Ratsutila 116 Alakieri, Kerttula Lapin pit. ¤ Heikki Jaakonpoika Klinga, palveli 1773-1808. Syntymäpaikka Lappi Tl
 • Ratsutila 117 Ylikieri, Junnila/Hunsala Lapin pit. ¤ Brenman, Jacob palvellut 1739-1753, suomalainen
 • Ratsutila 117 Ylikieri, Junnila/Hunsala Lapin pit. ¤ Brenman, Johan palvellut 1753-1762, kuoli Pommerissa 1762.
 • Ratsutila 117 Ylikieri, Junnila/Hunsala Lapin pit. ¤ Henric KNECHT n. 1768 alkaen.
 • Ratsutila 117 Ylikieri, Junnila/Hunsala Lapin pit. ¤ Johan AHLGREN KNECHT n. 1804-1808 ratsutilapataljoonassa, aikaisemmin reservirakuuna.
 • Ratsutila 118 Sukkala, Isotalo Lapin pit. ¤ Dahlberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 118 Sukkala, Isotalo Lapin pit. ¤ Dahlberg, Matts palveli 1725-1750, suomalainen
 • Ratsutila 118 Sukkala, Isotalo Lapin pit. ¤ Dristig, Johan palveli 1750-1768, suomalainen. Värväyksessä nimenä on vielä Winter
 • Ratsutila 118 Sukkala, Isotalo Lapin pit. ¤ Lönroth, Michell palveli 1768-1800, Syntymäpaikka Lappi Tl.
 • Ratsutila 119 Vaaljoki Hinnerjoki ¤ Åkerman, Sven Andersson palveli 1722. Syntynyt Ruotsissa. Kuoli 8.4.1722 30-vuotiaana.
 • Ratsutila 119 Vaaljoki Hinnerjoki ¤ Nordberg, Henric palveli 1728-1746. Hän oli suomalainen.
 • Ratsutila 119 Vaaljoki Hinnerjoki ¤ Wahlberg, Matts palveli 1746-1751.
 • Ratsutila 119 Vaaljoki Hinnerjoki ¤ Eric Johansson Wahlberg palveli 1751-1785. Syntymäpaikka oli Lappi Tl.
 • Ratsutila 119 Vaaljoki Hinnerjoki ¤ Jaakko Erikinpoika Dugtig Dugtig, Jacob palveli 1785-1800. Syntymäpaikka oli Uusikirkko Tl.
 • Ratsutila 120 Korpi, Aerla Hinnerjoki ¤ Holmberg, Henric palveli 1732-1762, suomalainen.
 • Ratsutila 120 Korpi, Aerla Hinnerjoki ¤ Holmberg, Michel palveli 1762-1785, syntynyt Laitilassa
 • Ratsutila 121 Korpi, Nakkila Hinnerjoki ¤ Long/Lång, Bengt Swensson ¤ Syntymäpaikka Bohuslän Ruotsi
 • Ratsutila 121 Korpi, Nakkila Hinnerjoki ¤ Smed, Jöran palveli 1743-1756, suomalainen.
 • Ratsutila 121 Korpi, Nakkila Hinnerjoki ¤ Skarp, Johan palveli 1756 alken, syntynyt Laitilassa.
 • Ratsutila 122 Korpi, Sonkkila Hinnerjoki ¤ Lundberg Svän Syntymäpaikka Ruotsi s. x.3.1700
 • Ratsutila 122 Korpi, Sonkkila Hinnerjoki ¤ Lundström, Anders palveli 1753-1772, syntynyt Laitilassa
 • Ratsutila 122 Korpi, Sonkkila Hinnerjoki ¤ Jernberg, Matts palveli 1772-1789, jolloin kuoli.
 • Ratsutila 123 Sorola Laitila ¤
 • Ratsutila 124 Palttilaholm, Isotalo Laitila ¤ Almgren, Måns ¤ Ed. yks. USD Liv 69 ¤ Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi
 • Ratsutila 124 Palttilaholm, Isotalo Laitila ¤ Johan Jacobsson Holmfeldt
 • Ratsutila 125 Mattila Laitila ¤ Sahlstedt, Olof (Persson) ¤ Ed. yks. USD Liv 25 ¤ Syntymäpaikka Uppland, Tensta Ruotsi
 • Ratsutila ? Johan SNÄLL HOLM palveli rykmentin loppuvaiheessa.
 • Ratsutila ? Johan NYBERG palveli rykmentin loppuvaiheessa.
 • Ratsutila ? Becker, Joakim ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bergenfeldt, Karl ¤ Ed. yks. HRR N.Sat-Övl-N.Sat ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Collberg, Magnus ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dahlberg/Tallberg, Måns ¤ Måns Peersson Dahlberg Syntymäpaikka Ruotsi ¤ Astunut palvelukseen 28.9.1739. Asui Porin Pietniemessä. Eronnut 1762.
 • Ratsutila ? Didron, Karl von ¤ Ed. yks. USD VI ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dufva, Måns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fager, Bengt ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Flinckenfält, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Forss, Erik ¤ Ed. yks. USD IV ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Forssman, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Friberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Frischenfäldt, Thomas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Glomming/Glöming, Erasmus ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Haggelson/Hogelson, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hallenberg, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hallenberg/Holmberg, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Halling/Helling, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hasselqvist, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hedman, Matts ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Holmqvist, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hultengren, Arfved ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Jordberg, Asmund ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kloberg, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Krabbe, Jöns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lagerhielm, Gustaf Fredrik ¤ Ed. yks. USD VI ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lewith, Alexander ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lonbom, Hollier ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lund, Thore ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Löngren, Håkan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Moberg, Thore ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Nessman/Wässman, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Nyman, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Orre, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Orre, Sigge ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Petterson, Mickel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rosenberg, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rosenblom, Matts ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ryberg, Jakob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Splitzgård, John ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stockenström, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ståhl, Johan ¤ Ed. yks. HRR Ö.Sat-N.Sat ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ståhl, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sundlin, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Svart, Christopher ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wallberg, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Westgiöthe, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Öfverman, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi

8. Ylä-Satakunnan komppania

Päällystö

 • Ryttmester Hinrich Johan Schauman, af Gref Köningsmarck Fullmakt 27. Nov. 1678
 • Kapteeni Fredric SPÖHLER asui virkatalossa Häm.kyrön Laitila 10.12.1768 - 5.9.1769.
 • Leutnant Erich Gyldner, efter kongl. fullmacht 10. Octob. 1679
 • Cornet Jurgen Michelsson, af Öfversten Lieffven Fullmakt Nov. 1678
 • kersantti ja ratsutilallinen Johan ZITTING asui virkatalossa Kassila, Nokia 1723, 1725, 1730-31, virkatalossa Iloinen, Vesilahti 1725-26, 1729, virkatalo Alainen, Kangasala 1727-1728, virkatalo Laajanoja, Nokia 1732-53, virkatalo Uotila, Sorva, Tottijärvi, oli varusmestari Isonvihan aikana.
 • kersantti Karl Magnus IVENDORFF palveli n. 1726-1747.

Virkatalot

 • Ylä-Satakunnan komppanian kapteenin virkatalo Häm.kyrön Laitila
 • Luutnantin virkatalo Keljo Kangasala
 • Kornetin virkatalo Pitkäniemi Nokia/nyk. Tampere Pohjois-Pirkkala
 • Vääpelin virkatalo Kujanpää Jumesniemi Hämeenkyrö
 • Kersantin virkatalo Iloinen, Vesilahti
 • Majoittajan virkatalo Kassila, Nokia, Pirkkala
 • Kersantin virkatalo Alainen, Kangasala
 • Kersantin virkatalo Laajanoja, Nokia, Pirkkala
 • Kersantin virkatalo Uotila, Sorva, Tottijärvi
 • Lippumiehen virkatalo
 • Varusmestarin virkatalo

Rakuunoiden asuinalueet

 • Ikaalinen 2 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Kyrö 4 ratsumiestä Ala-Satakunta Porin lääni
 • Lempäälä 24 ratsumiestä Ylä-Satakunta Porin lääni
 • Messukylä (osa Tamperetta) 14 ratsumiestä Ylä-Satakunta
 • Porin lääni
 • Orivesi 5 ratsumiestä Ylä-Satakunta Porin lääni
 • Pirkkala 19 ratsumiestä Ylä-Satakunta Porin lääni
 • Pälkäne 5 ratsumiestä Ylä-Satakunta Porin lääni
 • Vesilahti 13 ratsumiestä Ylä-Satakunta Porin lääni
 • Kangasala 20 ratsumiestä Ylä-Satakunta Porin lääni
 • Mouhijärvi 4 ratsumiestä ¤ Ruodut 107-110 ¤ Ala-Satakunta Porin lääni
 • Karkku 15 ratsumiestä ¤ Ruodut 111-125 ¤ Ala-Satakunta Porin lääni

Rakuunat

 • Ratsutila 1 Höydes, Jaarla Orihvesi ¤
 • Ratsutila 2 Holma Gård Orihvesi ¤ Erkki Holm
 • Ratsutila 3 Onnistaipal, Hörtsänä Orihvesi ¤
 • Ratsutila 4 Yliskylä, Säynäjoki Orihvesi ¤
 • Ratsutila 5 Suomasema Orihvesi ¤ Heikki Jaakonpoika Sundsteen Palveli 1745-1763
 • Ratsutila 6 Vehkapuntari, Hinkala Kangasala ¤
 • Ratsutila 7 Isopento Knaapi Kangasala ¤ Bergsten, Olof ¤ Ed. yks. USD VII 79 ¤ Syntymäpaikka Jämtland Ruotsi
 • Ratsutila 8 Haapasaari, Noksiois & Akula Kangasala ¤ Eric ASPROTH n. 1755 alkaen.
 • Ratsutila 8 Haapasaari, Noksiois & Akula Kangasala ¤ Johan Aspholm 19.12.1778 alkaen.
 • Ratsutila 9 Isoniemi Sahalahti ¤ Norbom, Olof ¤ Ed. yks. USD VII 113 ¤ Syntymäpaikka Vintrosa Ruotsi
 • Ratsutila 10 Köyrä, Möhkölä Kangasala ¤
 • Ratsutila 11 Ruokola Säteri & Tapola Pälkäne ¤ Askerbom, Petter ¤ Ed. yks. USD VII 99 ¤ Syntymäpaikka Närke, Kil Ruotsi
 • Ratsutila 12 Ruokola Säteri & Tapola Pälkäne ¤
 • Ratsutila 13 Kollola, Mäntymäki Pälkäne ¤
 • Ratsutila 14 Mälkiä, Laurila Pälkäne ¤Johan Sigfridsson Enroth
 • Ratsutila 15 Huntila Pälkäne ¤ Petter Jörensson Fröberg ¤ Ed. yks. USD VII 42 ¤ Syntymäpaikka Uppland Ruotsi
 • Ratsutila 16 Pahlila, Lintula Kangasala ¤ Steen, Karl (Johansson) ¤ Ed. yks. USD VII 87 ¤ Syntymäpaikka Västerbotten Ruotsi
 • Ratsutila 17 Heponiemi, Huikkola Kangasala ¤ Öberg, Nils (Nilsson) ¤ Ed. yks. USD VII 4 ¤ Syntymäpaikka Närke Ruotsi
 • Ratsutila 17 Heponiemi, Huikkola Kangasala ¤ Heikki Matinpoika Fagerström
 • Ratsutila 18 Heponiemi, Rekola Kangasala ¤
 • Ratsutila 19 Heponiemi, Jussila Kangasala ¤
 • Ratsutila 20 Vehoniemi, Sipilä Kangasala ¤ Lauri Yrjönpoika Wessman
 • Ratsutila 21 Joutsiniemi Jokiois, Seppälä Kangasala ¤ Tunman, Johan (Jansson) ¤ Ed. yks. USD VII 71 ¤ Syntymäpaikka Hälsingland Ruotsi
 • Ratsutila 21 Joutsiniemi Jokiois, Seppälä Kangasala ¤ Jöran Svanudd n. 1750 alkaen.
 • Ratsutila 21 Joutsiniemi Jokiois, Seppälä Kangasala ¤ Erkki Juhonpoika Swanstedt ¤ Pälkäne Palveli 1769-1800.
 • Ratsutila 22 Kerppola Kangasala ¤ Antti Juhonpoika Böös Johansson, Anders 1700-luku alku ¤Mikko Flinck ¤
 • Ratsutila 23 Suomatka, Laurila Kangasala ¤ Lindqvist, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 24 Liuksiala Kangasala ¤
 • Ratsutila 25 Liuksiala Kangasala ¤ Hans Bonde
 • Ratsutila 26 Tursola, Hannula Kangasala ¤
 • Ratsutila 27 Tursola, Tavela Kangasala ¤ Antti Martinpoika Thurin Matti Antinpoika Mäyrä
 • Ratsutila 28 Tursola, Kartiala Kangasala ¤ Johan Lindgren palveli vuoteen 1746, siirrettiin everstiluutnantin komppanian profossiksi
 • Ratsutila 29 Sorola Kangasala ¤
 • Ratsutila 30 Palo Kangasala ¤
 • Ratsutila 31 Kulju, Vilhelmsberg Lempäälä ¤
 • Ratsutila 32 Kulju, Kukkola Lempäälä ¤
 • Ratsutila 33 Moisio, Heikkilä Lempäälä ¤
 • Ratsutila 34 Hämminkilä, Näppilä Lempäälä ¤
 • Ratsutila 35 Hietaniemi, Kartano Lempäälä ¤
 • Ratsutila 36 Lumiala & Luoto Lempäälä ¤ Lustig, Jöns ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 37 Kärppälä Korkeamäki, Teinilä Lempäälä ¤ 1729-1750 nils Mickelsson Liuhander
 • Ratsutila 38 Kuokkala, Hakkari Lempäälä ¤ n. 1720-1747 Matts Andersson Ström synt. Vesilahti, poika 1749-1789 Antti Matinpoika Ström, poika 1789 -> Mikko Antinpoika Ström syntyneet Lempäälässä
 • Ratsutila 39 Kuokkala, Tapola Lempäälä ¤
 • Ratsutila 40 Herrala, Kartano Lempäälä ¤
 • Ratsutila 41 Herrala, Andila Lempäälä ¤
 • Ratsutila 42 Hävältilä, Hävölä Lempäälä ¤
 • Ratsutila 43 Lastus Hävältilä, Leikkari Lempäälä ¤ Michael Matinpoika Wäldig
 • Ratsutila 44 Innilä Lempäälä ¤ Johan Siöros
 • Ratsutila 45 Kelho Lempäälä ¤
 • Ratsutila 46 Sotavalta, Grankulla Lastus Leukamaa Lempäälä ¤ Henric Johansson Favorin - 1743
 • Ratsutila 46 Sotavalta, Grankulla Lastus Leukamaa Lempäälä ¤ Heikki Heikinpoika Holmberg 1746- n. 1766
 • Ratsutila 47 Sotavalta, Karlslund Lastus, Siukola Lempäälä ¤ Johan Öberg ¤ Ed. yks. USD V 68 ¤ Syntymäpaikka Fellingsbro Ruotsi
 • Ratsutila 47 Sotavalta, Karlslund Lastus, Siukola Lempäälä ¤ Georg Ottavall siirtyi ratsutilalta nro 80 1739.
 • Ratsutila 48 Ihama, Klemola Putkisto Lempäälä ¤ Thomas Idman
 • Ratsutila 49 Vaihmala, Isotalo Lempäälä ¤ Johan Bergman ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 50 Pyhältö, Heikkilä Lempäälä ¤
 • Ratsutila 51 Perälä, Mattila Lempäälä ¤Petter Lindback, Ruotsista v. 1721 siirrettyjä, syntymäpaikka Bohuslän, Ruotsi
 • Ratsutila 52 Taipale, Hinkka Lempäälä ¤
 • Ratsutila 53 Tolvila Lempäälä ¤ Johan Andersson Karp
 • Ratsutila 54 Viala Aikaa ¤
 • Ratsutila 55 Mantere, Mattila Vesilahti ¤ Gammelberg, Jöns ¤ Ed. yks. USD VII 118 ¤ Syntymäpaikka Närke Ruotsi
 • Ratsutila 55 Mantere, Mattila Vesilahti ¤ Johan Hansson Mangren 1763-1795
 • Ratsutila 56 Halmeenmäki, Halmis Vesilahti ¤
 • Ratsutila 57 Mustis, Mulli Vesilahti ¤1762-1791 Johan Willig
 • Ratsutila 57 Mustis, Mulli Vesilahti ¤ 1792-1801 Eric Henricsson Svart
 • Ratsutila 58 Hakkila Vesilahti ¤ Åkerberg, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 58 Hakkila Vesilahti ¤ Yrjö Lager 1728-1758
 • Ratsutila 58 Hakkila Vesilahti ¤ Yrjö Yrjönpoika Hackspik 1758-1765
 • Ratsutila 58 Hakkila Vesilahti ¤ Erkki Mikonpoika Hackbom Lagerlund 1766-1773
 • Ratsutila 58 Hakkila Vesilahti ¤ Antti Matinpoika Hacklin 1773-1792
 • Ratsutila 58 Hakkila Vesilahti ¤ Erkki Svärd 10.2.1792., kuoli 30.7.1801
 • Ratsutila 58 Hakkila Vesilahti ¤ Samuel Svärd 4.1.1802 alk.
 • Ratsutila 59 Kaltsila Erkkilä Vesilahti ¤ Juho Matinpoika Järnberg 1750-1779
 • Ratsutila 60 Järvenranta, Tanska Vesilahti ¤
 • Ratsutila 61 Järvenranta, Liukko Vesilahti ¤
 • Ratsutila 62 Suomela Vesilahti ¤ Henric Ericsson Finberg
 • Ratsutila 63 Rautiala Vesilahti ¤
 • Ratsutila 64 Pöyhölä, Arvela Vesilahti ¤
 • Ratsutila 65 Hintsala, Kärki & Rekola Vesilahti ¤ Henrik Johansson Transten 1758-1762
 • Ratsutila 66 Ania, Heikkilä Vesilahti ¤ Frimodig, Anders ¤ Ed. yks. USD VII 96 ¤ Syntymäpaikka Fellingsbro Ruotsi
 • Ratsutila 67 Sorva, Uotila Vesilahti ¤
 • Ratsutila 68 Vastamäki, Mäkelä Pirkkala ¤
 • Ratsutila 69 Vihola, Anttila Pirkkala ¤
 • Ratsutila 70 Naistenmatka, Suuppa Pirkkala ¤
 • Ratsutila 71 Kovero Messukylä ¤
 • Ratsutila 72 Teiskola, Kartano Messukylä ¤(Paavo Juhonpoika Rolig)
 • Ratsutila 73 Värmälä, Kartano Messukylä ¤ Flinck, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 74 Laalahti Messukylä ¤ Johan Johansson Mulin
 • Ratsutila 75 Hallila, Juva Messukylä ¤
 • Ratsutila 76 Takahuhti, Irjala Messukylä ¤Jaakko Tuomaanpoika Kautiala
    Ratsutila	77	Messukylä Turtola	Messukylä	¤	
 • Ratsutila 78 Messukylä Viluis Messukylä ¤
 • Ratsutila 79 Messukylä Viala Messukylä Erkki Hannunpoika Wigilant¤
 • Ratsutila 80 Hatanpää Messukylä ¤ Georg Ottavall siirtyi ratsutilalle nro 47 1739.
 • Ratsutila 81 Hatanpää Messukylä ¤
 • Ratsutila 82 Otavalta, Spinni Messukylä ¤
 • Ratsutila 83 Otavalta, Spinni Messukylä ¤
 • Ratsutila 84 Järvensivu Messukylä ¤
 • Ratsutila 85 Härmälä Pirkkala ¤
 • Ratsutila 86 Partola, Karlsberg Pirkkala ¤
 • Ratsutila 87 Haikka Pirkkala ¤
 • Ratsutila 88 Sankila & 1/2 Vihtamo Pirkkala ¤
 • Ratsutila 89 Sikois, Valkila Pirkkala ¤
 • Ratsutila 90 Teevala Pirkkala Erkki Yrjönpoika Höök¤
 • Ratsutila 91 Kaarla Pirkkala ¤
 • Ratsutila 92 Kataisto & 1/2 Vihtamo Pirkkala ¤ Frisk, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 93 Rahola Pirkkala ¤ Lustig, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 94 Villilä Pirkkala ¤
 • Ratsutila 95 Runsas, Sisto Pirkkala ¤
 • Ratsutila 96 Keijärvi, Ollila Pirkkala ¤
 • Ratsutila 97 Keijärvi, Eerola Pirkkala ¤ Michel SVALA DUFVA palveli n. 1745 alkaen.
 • Ratsutila 98 Lielahti Pirkkala ¤
 • Ratsutila 99 Niemi Pirkkala ¤ (Ylöjärvi) ¤ Anders WESSMAN
 • Ratsutila 100 Mäkkylä Pirkkala ¤
 • Ratsutila 101 Sassi, Sassila Häm.kyrö ¤ Juho Laurinpoika Björk, Blom
 • Ratsutila 102 Palo Makkarus Häm.kyrö ¤ (Erkki Yrjönpoika Savon, 1753)
 • Ratsutila 103 Tuokkola, Tuokko Häm.kyrö ¤
 • Ratsutila 104 Osara Ikaalinen ¤ Juho Yrjönpoika Biörckroth
 • Ratsutila 105 Kilvakkala, Kesti Ikaalinen ¤ Yrjö Hägerlöf
 • Ratsutila 106 Vesajärvi, Muotia II, Hämeenkyrö ¤ Anders Wesander
 • Ratsutila 107 Mierolan/Mielolan? yksinäistalo ¤ Johan Enspennare ¤ katselmoitu 1728
 • Ratsutila 107 Mierolan yksinäistalo ¤ Isak Modig ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 108 Tervamäki, Holppi ¤ Lars Grönberg ¤ katselmoitu 1728
 • Ratsutila 108 Tervamäki, Holppi ¤ Matts Lustig ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 109 Tiisalan yksinäistalo ¤ Matts Tisenfelt ¤ katselmoitu 1728
 • Ratsutila 109 Tiisalan yksinäistalo ¤ Matts Tisfelt ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 110 Tuiskun yksinäistalo ¤ Jören Ericsson Dufva ¤ katselmoitu 1721
 • Ratsutila 110 Tuiskun yksinäistalo ¤ Matts Yrplan ¤ katselmoitu 1728
 • Ratsutila 110 Tuiskun yksinäistalo ¤ Johan Färm ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 111 Nohkua, Nohkua ¤ Olof Fagerdahl ¤ katselmoitu 1728 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 111 Nohkua, Nohkua ¤ Georg Ståhlberg ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 112 Mäkipään yksinäistalo ¤ Petter Åkerberg ¤ katselmoitu 1728 ¤ Syntymäpaikka Bohus län, Ruotsi
 • Ratsutila 112 Mäkipään yksinäistalo ¤ Anders Pettersson Åkerberg ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 113 Kiurala, Viikari ¤ Simon Gråberg ¤ katselmoitu 1728
 • Ratsutila 113 Kiurala, Viikari ¤ Thomas Wikstedt ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 114 Kiurala, Ollinpoika ¤ Jonas Brink ¤ katselmoitu 1728 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 114 Kiurala, Ollinpoika ¤ Gabriel Åhlström 1763 - 1779 (BMR 1773) (GMR 1779) (GMR 1785)
 • Ratsutila 114 Kiurala, Ollinpoika ¤ Henrik Alvar 6.9.1779 - (GMR 1785)
 • Ratsutila 115 Hieta, yksinäistalo ¤ avoinna 1728
 • Ratsutila 115 Hieta, yksinäistalo ¤ Carl Hedman ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 116 Vihtiälä, Nurkka ¤ Johan Lundman ¤ katselmoitu 1728
 • Ratsutila 116 Vihtiälä, Nurkka ¤ Matts Frivillig ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 117 Pakkalan yksinäistalo, Sierla, Nummi ¤ Jacob Malmgren ¤ katselmoitu 1728 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 117 Pakkalan yksinäistalo, Sierla, Nummi ¤ Johan Johansson Sierlund aloitti n. 1765.
 • Ratsutila 117 Pakkalan yksinäistalo, Sierla, Nummi ¤ Michel Frisk ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 118 Kauniainen, Kela ja Hannula ¤ Lars Kålberg ¤ katselmoitu 1728 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 118 Kauniainen, Kela ja Hannula ¤ Anders Reinhold von Konow ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 119 Kuljun säteriratsutila ¤ avoinna 1728
 • Ratsutila 119 Kuljun säteriratsutila ¤ Michel Kuhlsten ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 120 Kuljun säteriratsutila ¤ Nils Öfverberg ¤ katselmoitu 1728 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 120 Kuljun säteriratsutila ¤ Matts Galant ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 121 Haapaniemen yksinäistalo ¤ Anders Klarstén ¤ katselmoitu 1728
 • Ratsutila 121 Haapaniemen yksinäistalo ¤ Carl Adolf Zitting ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 122 Innala, Inna ¤ Thomas Widberg ¤ katselmoitu 1728
 • Ratsutila 122 Innala, Inna ¤ Thomas Inman ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 123 Karkunkylä, Kollanen ¤ Jacob Rolin ¤ katselmoitu 1728 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 123 Karkunkylä, Kollanen ¤ Johan Tornist ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 124 Karkunkylä, Hulkari ¤ Halward Örndahl ¤ katselmoitu 1728 ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila 124 Karkunkylä, Hulkari ¤ Anders Pistol ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila 125 Krigman, Johan ¤ Ed. yks. USD Liv 57 ¤ Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ratsutila 125 Lielahti, Seppä ja Nikkilä ¤ Johan Krigman ¤ katselmoitu 1728 Ruotsista http://www.runslingan.se/node/37
 • Ratsutila 125 Lielahti, Seppä ja Nikkilä ¤ Anders Färdig ¤ katselmoitu 1785
 • Ratsutila ? Lempäälä ¤ Capt. Johan Mattsson Tawast Kuului ratsumiehiin arviolta 1620 alkaen, siis jo ennen kuin vuonna 1634 perustettiin Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti, jossa on hyvin ehtinyt myös olemaan. Kuului ratsastaneen Lempäälässä päin.
 • Ratsutila ? Johan Eskilsson Appelroth ehkä jo rykmentin aloittaessa.
 • Ratsutila ? Ahlgren, Gunnar ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Appelgren, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Barck, Karl ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Beck, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bergendahl, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bergh, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bonde, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Brask, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bratt, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bråttman, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bäck, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Bäckman, Tore ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Callbeck, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Casparsson, Bryngel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dahlgreen, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dahlkarl, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dahlqvist, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dallijn, Torgel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Damberg, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Dragstedt, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Drake, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ekeroth, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Eldsberg, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Eneroth, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Engelhardt, Johan Primus ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Falander, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Fernberg, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Finberg, Christopher ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Forsberg, Bryngel ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Forslund, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Gilberg, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Glantzberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Gräfling, Adam ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hane, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Harberg, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hierpe, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hofgren, Jonas ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hogman, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Holm, Mårten ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hultenstierna, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Häggegreen, Håkan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Hölgman, Simon ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Kihlström, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Lindbeck, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Mensier, Berendz ¤ Ed. yks. HRR Ö.Sat-Maj-Ö.Sat ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Mog/Möy, Michael ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Möllberg, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Palm, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Rosenfeldt, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ruuth, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Ry/Rij, Jörgen ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Råckström, Segol ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Saxonius, Karl ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Schefvenberg, Nils ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Segerstedt, Jonas ¤ Ed. yks. USD VI ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sparfvenfeldt, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sparman, Hans ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sperling, Bengt ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Stadig, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Starck, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Svartström, Johan ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Sälberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Söderberg, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Thun, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Tockenström, Jacob ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Torpengreen, Anders ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Udd, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Utterberg, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wennersten, Erik ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Westerling, Petter ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Wetterberg, Lars ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Yrman, Olof ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ratsutila ? Åberg, Sven ¤ Syntymäpaikka Ruotsi

Komppania ei ole vielä tiedossa

Lähteitä

 • Finska handritade kartor, Åbo och Björneborgs län /Turku och Pori., SE/KrA/0410/D/001 (1693), Åbo och Björneborgs län /Turku och Pori. "Projecht Charta öfwer Åbo Lähns Cavalleri med Twenne Compagnie belägne i Biörnborgz Lähn på Cavallerie Officerarnes Boställen sampt Rustningzhållarnes Stom hemman... bildid: K0024197_00001 : https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/K0024197_00001 / Viitattu 1.2.2022

Livdragonregementet

(1721-1791)

och

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

(1634-1721)

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente var ett kavalleriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1626–1721. Förbandet var från 1690-talet indelt och rekryterade i huvudsak sitt manskap från Åbo län och Satakunda, Finland.

Det yngre och indelta Livdragonregementet bildades 1721 genom en sammanslagning av Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente, det äldre och värvade Livdragonregementet och Upplands ståndsdragonregemente.

År 1791 omorganiserades Livdragonregementet till lätt infanteri. Livbataljonen (södra bataljonen) införlivades med Åbo läns infanteriregemente som detta regementes tredje, lätta eller rusthållsbataljon, medan den andra bataljonen (norra bataljonen) införlivades med Björneborgs infanteriregemente som dess lätta bataljon.