Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Svenska Apotek 1500-1921

Project Tags

view all

Profiles

 • Ernst Karl Otto Wijkmark (1872 - 1933)
  Apotekare. Från 1920-1930 apotekare i Jämshög, Blekinge län. Från 1930 på apoteket St. Ragnhild i Södertälje, Stockholms län.Ref.: Sveriges statskalender, 1921, 1925 och 1931, under "Apotekarestaten".*...
 • Erik Ahlbom (1879 - 1949)
  ApotekareElev på apoteken Lejonet och Kronan i Malmö 1895-1898. Farm. kand 1899. Anställd på apoteket Svanen i Lund till 1901, i Gnesta 1901-1903, Kristinehamn 1905-1907, Nordstjärnan i Gävle 1907-1911...
 • NN Wennersten (deceased)
  Apotekare. Den första apotekaren i Skara under 1700-talet. Källa: Sveriges apotekare-historia, ifrån konung Gustaf I:s till närvarande , sid. 345-346: Redovisad i Levertins bokverk på sid. 1295.
 • Eric Gustaf Wallin (deceased)
  Apotekare. Apotekare vid och innehavare av apoteket Engelen i Stockholm 1810-1814. Arbetade senare på apoteket i Landskrona och på apoteket i Vixby. Källa: Sveriges apotekare-historias, ifrån kon...
 • Johanna Charlotta Törl (1769 - 1828)
  Apotekaränka. Ägare till apoteket Lejonet i Stockholm och drev det 1805-1812 med hjälp av provisor.

Apotek i Sverige 1500-1921

Syftet med detta projekt är att för släktforskare göra tillgängligt apotekare med familjer, som drivit apotek i Sverige. Profilerna måste därför vara offentliga.

"Först på slutet af 1500-talet började apotek att anläggas i Sverige. De förste apotekarna voro i allmänhet tyskar och anlitades äfven såsom läkare. Mäster Lukas antogs af Gustaf I omkring 1552 att hålla apotek inom den kongl. borgen, endast för hofvet. Efter honom fick Anton Busenius, genom Johan III:s bref af d. 21 Mars 1575, tillåtelse att flytta Nyköping apoteket till staden, der sålunda det första för allmänheten tillgängliga apoteket anlades.

De flesta af Stockholms nuvarande apotek anlades på 1600-talet: "Lejonet" 1625 af Filip Magnus Schmidt, införskrifven från Tyskland af drottning Maria Eleonora; "Markattan" likaledes 1625 af skotten Jakob Robertson Struan, läkare, lifmedikus hos Gustaf II Adolf; "Engelen" 1649 af svensken Anders Månsson Biever, "den förste som sig härifrån till samma konst och handtering slagit och det fattat hafver"; "Svanen" 1650 af Kaspar Schöps; "Morianen" 1670 af Kristian Heraeus; "Korpen" 1674 af Jürgen Brandt. På 1690-talet anlades samtidigt "Enhörningen" af Georg Strobell, "Hvita Björnen" af Johan Berendt och "Kronan" af Kaspar Ziervogel. De allra fleste af dessa apotekare var tyskar.

Det äldsta svenska apotek utom Stockholm inrättades i Upsala 1628 af Johan Wolimhaus. Äfven i några andra städer anlades apotek på 1600-talet, såsom i Kalmar 1639 af Johan Styr, "Enhörningen" i Göteborg 1642 af Kilian Treutiger, i Falun 1643 af Zacharias Specht, i Jönköping 1656 af Mäster Liborius [Baumgardt]. Af dessa män voro åtminstone Wolimhaus och Specht tyskar.

Under 1600-talet anlades i Sverige 27 apotek, under 1700-talet 68 och under första hälften af 1800-talet 50. Antalet apoteksinrättningar av olika art var vid början af 1876 tillsammans 231."

Det reglerades noggrant vad som fick saluföras vid de apoteken dels i en Farmakopée, där Sundhetskollegiet specificerade de olika läkemedlena och dels på den lokala nivån i de olika städerna, där det inom och mellan skråna överenskoms vilka handlare som fick saluföra vilka varor. Exempel på en sådan stadga finns bevarad från Stockholm 1641 och inscannad för läsning i Borghmästare och Rådhz Stadga öfwer Köphandelen uthi StockholmProjekt Runeberg.

Apotek

Årtalen inom parentes är det år apoteket fick kungligt tillstånd att anläggas. Fram till 1834 var alla apotek med priviligiebrev säljbar egendom för innehavarna. Detta system avvecklades sedan och 1907 återstod endast 12 säljbara apotek.

Källor och litteraturtips

Sveriges apotekarhistoria från konung Gustaf I:s till närvarande tid. Bd 1, Stockholms stad, Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län
1910-1918

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/vester/content/pageview/2138577

Sveriges apotekarhistoria från konung Gustaf I:s till närvarande tid. Bd 2, Kalmar län, Gotlands län, Blekinge län, Kristianstads län, Malmöhus län, Hallands län, Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län, Skaraborgs län 1918-1923

Sveriges apotekarhistoria från konung Gustaf I:s till närvarande tid. Bd 3, Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län, Kopparbergs län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län 1923-1925

Sveriges apotekarhistoria från konung Gustaf I:s till närvarande tid. Bd 4, Västerbottens län, Norrbottens län, tillägg, förteckning öfver Sveriges apotek och deras innehafvare, efterskrift, register, bref till Carl Wilhelm Scheele från hans fader och bröder 1922-1927

Alla band, även 5-7, finns på KB i Stockholm.

Bruzelius, Anders Johan Apotekare-Historia med Förteckning öfver Sveriges apotek och deras innehafvare, 1878-1881.

Lundqvist, Martin, Ur ett gammalt apoteks historia, 1925, om apoteket Kronan i Göteborg

Stenström, Fritz, Läkekonstens och hälsovårdens företrädare i Göteborg, 1929, bl.a. om apotekare i Göteborg

Svenskt Porträttgalleri, kap XVIII Apotekare, 1907 på Projekt Runeberg. Editors Axel Gezelius och Claes Persson.

Länk till Farmacihistoriska Sällskapet på Apotekaresocietens hemsida.

Apoteken på Norrmalm, en historisk genomgång av Adolf Fredriks Historiegrupp ed. Leif. H. Eklund 2012.

Apoteken i Sverige och dess innehavare

 1. Slotts-apoteket (Hov-apoteket), Stockholm
  1. Mäster Lucas 1552
  2. Anthonius Busenius 1575-1579 med tillstånd att hålla apotek i staden utanför slottet.
  3. Simon Wallden 1575 med tillstånd att driva apotek vid Stortorget
  4. Simon Bercholt (alt. Berchelt) efterträdde Busenius
  5. Caspar König 1609-1646 (adlad Liljecrona 1637)
 2. Lejonet (1575) Stockholm med filial i Drottningholm från 1779.
  1. Philip Magnus Carlsson Schmidt 1625-1652 Efterträdde König inne på slottet och fick tillstånd att driva apotek vid Stortorget.
  2. Daniel Roberg d. ä. 1659-1693. Robergs änka Ingrid Meinich drev apoteksrörelsen vidare med utländsk provisor.
  3. Daniel Roberg d.y. 1693-1710
  4. Johan Ulrik Wertmüller 1710-1712
  5. Basilius Teuchler 1714-1720. Apoteket innehades av änkan Juliana Brandt till 1730.
  6. Johan Ulrik Wertmüller 1730-1780. Apoteket drevs med provisor av änkan Juliana Brandt till 1769 och sterbhuset till 1794
  7. Carl Henrik Wertmüller 1794-1798
  8. Johan Svedmark 1798-1805. Änkan Johanna Charlotta Törl innehade apoteket till 1812
  9. Carl Ulrik Sprinchorn 1812-1841. Drev även hovapoteket på Drottningholm från 1830
  10. Carl Sprinchorn 1841-1865
  11. Carl Wilhelm Sebardt 1865-1918
  12. Henrik Teodor Tillander 1880-1890
  13. Ernst Poignant 1920-1936
 3. Vakteln (1617), Halmstad
  1. Kaspar Rost 1617-1673
  2. Johan Jakob Goldtfus, d.ä 1674-1681
  3. Johan Samuel Erasmi 1682-1712
  4. Johan Mattfeldt 1712-1737 Sterbhuset behöll apoteket till 1741
  5. Samuel Mattfeldt 1741-1747
  6. Joachim Bernhard Pettersson 1749-1771
  7. Andreas David Krüger 1771-1792
  8. Paul Friedrici 1792-1799
  9. Carl Gustaf Heuman 1799-1820
  10. Daniel Peter von Sydow 1820-1858
  11. Daniel Gottlieb von Sydow 1858-1870 tillsammans med brodern
  12. Carl Fredrik von Sydow 1858-1904
  13. Oscar Emil Wallén 1905-
  14. Nils Otto Birger Borgström arrenderade apoteket 1919-1924
  15. Karl Edvard Johnsson 1924-1936
 4. Markattan (1623), Stockholm. Bytte i samband med flytt till Tegnérgatan 1892 namn till Leoparden.
  1. Jakob Robertson av Struan (1566 - 1652). 1623-1646
  2. Jakob de Rees bolagsman med Robertson från 1628. Apoteket såldes 1646.
  3. Georg Christian Georgson Daurer 1646-1664. Änkan innehade apoteket till 1682.
  4. Jakob Leonard Allmacher 1682-1705
  5. Johan Conrad Warmholtz 1705-1745
  6. Jakob Bark 1745- 1770 Arvingarna innehade apoteket till 1772.
  7. Fredrik Ziervogel 1773-1776
  8. Henrik Bark 1776-1784
  9. Christian Peter Törneqvist 1784-1794
  10. Samuel Fredrik Thräne 1794 (drunknad 1795)
  11. Carl Henrik Salberg 1795-1797
  12. Johan David Åberg 1797-1835
  13. Axel Ludvig Molin 1835-1842
  14. Salomon Elliot 1842-1846
  15. Axel Ludvig Molin 1846-1850
  16. Gustaf Adolf Lindqvist 1850-1851
  17. Gustaf Magnus Leonard Ljungberg 1851-1854
  18. Israel Leonard Tjeder 1854-1858 (Föreståndare Johan Alfred Sjöberg)
  19. Nils Olof Strandberg 1858-1860
  20. Ernst Walfrid Henschen 1860-1862
  21. Karl Johan Alexander Kullgren 1862-1863
  22. Rudolf Weström 1863-1870
  23. Carl Robert Ericsson 1870-
  24. Henrik Teodor Tillander 1890-1902
  25. Hjalmar von Schéele 1916-1931
 5. Kronan (1628), Uppsala, ibland även kallat Apoteket Riksvapnet och Akademi-apoteket.
  1. Simon Johansson Wolimhaus 1628-1658
  2. Daniel Roberg d. ä. 1659
  3. Nils Wolimhaus 1659-1663
  4. Petter Gottfred 1663-1687
  5. Johan Höcker 1687-1696
  6. Sigfrid Hartvig Voigtlender 1697-1718
  7. Johan Lambert 1720-1738
  8. Daniel Wilhelm Böttiger 1739-1764
  9. Andreas Möllenhoff 1764-1791
  10. Hans Henrik Harder 1792-1809
  11. Carl Carlson 1810-1820
  12. Claes Wilhelm Engelbrecht 1820-1843
  13. Claes Berndt Wimermark 1844-1858
  14. Edvard August Andberg 1859-1866
  15. François Jonas Ferdinand Westerdahl 1866-1907
  16. Hjalmar Lindström 1907-1911
 6. Lejonet (1639), Kalmar
  1. Johan Styr 1639-1653
  2. Casper Rober 1654-1666
  3. Magnus Dobbe 1667-1680
  4. Johan Schultz 1681-1713
  5. Lorens Christian Wasserfürer 1714-1730
  6. Daniel Nordstedt 1731-1753
  7. Johan Nordstedt 1753-1771. Änkan innehade apoteket till 1775.
  8. Samuel Lundh 1775-1779
  9. Gustaf Korsseman 1775-1807 (ägde apoteket till sin död) 1836
  10. Johan Petter Korsseman förstod familjens apotek 1807-1827
  11. Alfred Richter 1835-1844
  12. Johan Christoffer Wigander 1845-1856
  13. Conrad August Schmidt 1856-1869
  14. Johan Frans Hallberg 1870-1874
  15. Frans Christian Oscar Wollin 1874-
 7. Enhörningen (1642), Göteborg
  1. Kilian Treutiger 1642-1679
  2. Andreas Schwartz 1679-1697
  3. Johan Jacob Emersch 1698-1726
  4. Martin Anders Bauch 1726-1765
  5. Caspar Sasse 1765-1797
  6. Friedrich Sasse 1797-1801
  7. Carl Magnus Palm 1801-1829
  8. Arvid Henrik Grén 1830-1858
  9. Alfred Ferdinand Holmberg 1857-1867
  10. Oscar Leonard Björkbom 1867-1891
  11. Carl Gustaf Hugo Thedenius 1892-1929 Johan Fredrik Liljedahl arrenderade apoteket 1910-1921
  12. John Moberger arrenderade apoteket 1924-1929 och drev det i egen regi 1929-1939.
 8. Falun (1643), Falun med medikamentförråd i Svärdsjö från 1883
  1. Zacharias Specht 1643-1652
  2. Peter Wilde 1652-1674
  3. Martin Fredrich 1674-1681
  4. Johan Jakob Goldtfus 1681-1702
  5. Antonius Gunter Stida 1702-1703
  6. Johan von Husum 1704-1725
  7. Johan Gotlieben Schmiedler 1726-1748
  8. Benjamin Roth 1750-1786
  9. Christian Balk 1786-1806
  10. Reinhold Garvolius 1806-1809
  11. Carl Fredrik Linderholm 1809-1829 finansierat av delägaren Hans Peter Eggertz
  12. Fredrik Wilhelm Helleday 1829-1873
  13. Olof Fredrik W. Helleday 1873-1874
  14. Thure Johan Georg Göransson 1874-1916
  15. John Erik Borgenstam 1917-1928
  16. Carl Erik Stenqvist Holmin 1938-
 9. Ängeln (1649), Stockholm, Engelen
  1. Anders Månsson Biever 1649-1655
  2. Christoffer Molitor d.äldste (d.1672)1656-1672
  3. Christoffer Molitior d.ä. (d.1698) 1672-1698. Änkan Margareta Op de Camps behöll apoteket till 1705
  4. Christoffer Molitor d. y. (d. 1736) 1705-1736. Änkan Anna Molitor behöll apoteket till 1764.
  5. Lars Collin 1764-1810
  6. Erik Gustaf Wallin 1810-1814
  7. Carl Magnus Engelbrecht 1814-1823
  8. Nils Wilhelm Lychou 1823-1844
  9. Wilhelm Arnold Freundt1844-1846
  10. Carl Johan Stahre 1846-1857
  11. Ulrik August Boberg 1857-
  12. Carl Christian Victor Pettersson 1900-
 10. Svanen (1650), Stockholm med medikamentförråd i Gustafsberg från 1875
  1. Casper Schöps 1650-1654
  2. Samuel Ziervogel d.ä. 1654-1672 genom gifte med änkan Schöps och i förening med sitt tidigare privilegie från 1649.
  3. Julius Friedrich Friedenreich 1672- 1691. Drevs vidare av änkan med provisorer till 1710
  4. Samuel Ziervogel 1710-1724. Drevs av familjen med hjälp av provisorer under Z.'s ryska fångenskap 1709-1721 och efter hans död fram till 1724
  5. Aegidius Ziervogel 1724-1741 Apoteket drevs därefter av sterbhuset till 1751.
  6. Fredrik Ziervogel 1751-1774
  7. Fredrik David Görges 1774-1805
  8. Carl Göransson 1805-1831
  9. Carl Olof Utterström 1831-1860
  10. Jean Jaques Braconier 1860-1878 Arrenderade apoteket tillsammans med Johan Isak Asklöf 1850-1860. Asklöf sålde sin andel 1862 till Braconier.
  11. John Axel George Murray 1878-
 11. Svanen (1650), Lund (ett av de 12 säljbara apoteksprivilegierna 1907). Anlagt 1621 som filialapotek för Fleischers Löweapotek i Köpenhamn. Men självständigt apotek från 1629. Erman anlade en ny apotekaregård och senare gjorde Kehler så efter stadsbranden 1678.
  1. Esaias Fleischer filialapotek till Fleischers apotek i Köpenhamn.
  2. Paul Erman 1650-1671
  3. Christian Erman 1671-1700 Sonen Christian Erman f. 1674 var också apotekare och troligen verksam på detta apotek.
  4. Daniel Kehler 1700-1746
  5. Daniel Fredrik Kehler 1746-1779. Änkan Floerntina Christina Kehler innehade apoteket till 1786.
  6. Magnus Colliander 1786-1807. Änkan Dorotea Catarina Colliander innehade apoteket till 1815.
  7. Carl Erland Colliander 1815-1831
  8. Uno Otto Helleday 1831-1834
  9. Nils Olof Strandberg 1834-1836
  10. Johan Henrik Forshäll 1836-1843
  11. Per Emanuel Lagerholm 1843-1856
  12. Carl Magnus Åkerblom 1856-1870 ihop med Victor Eckerström 1856-1858
  13. Carl Adolf Fredrik Montelin 1870-1898
  14. Adolf Fredrik Montelin 1898-
 12. Lejonet (1656), Jönköping
  1. Liborius Baumgardt 1656-1664
  2. Gottfredh Gensell 1664-1676
  3. Christian Ålden Kerrst 1677-1684
  4. Anders Ernst 1685
  5. Johan Fredrik Meijer 1685-1700
  6. Johan Zimmerman 1706-1728 (änkan innehade apoteket till 1737)
  7. Jacob Henrik Grapengieser 1737-1790
  8. Daniel Berzelius 1790- 1807 (Änkan innehade apoteket till 1835)
  9. Adolf Uggla 1835-1853
  10. August Ferdinand Pauli 1853-1856
  11. Per Emanuel Lagerholm 1856-1858
  12. Carl Victor Eckerström 1858-1865
  13. Carl Bernhard Napoleon Falk 1865-1880
  14. Adolf Fredrik Beckman 1912-1929
 13. Lejonet (1659), Gävle
  1. Nils Simonsson Wolimhaus 1659
  2. Thomas Fabritius 1659-1693
  3. Jochum Horn 1694-
  4. Jonas Falck -1714. Änkan Sara Salin drev apoteket med provisor, Lorens Haggeus, som hon sen ingick äktenskap med.
  5. Lorens Haggaeus 1720-1724
  6. Änkan Sara Salin behöll ägandet och arrangerade driften under åren 1725-1730. Hon sålde det till mågen apotekare Tyge Hassenbalck som gifte sig med hennes och Jonas Falcks dotter.
  7. Thygge Hassenbalck 1731-1772
  8. Lars Luth 1772-1803
  9. Johan Luth 1804-1846
  10. Frans Oscar Flensburg 1846-1861
  11. Arvid Emil Lindström 1861-1872. Apoteket anlade 1870 ett medikamentsförråd i Storvik.
  12. Carl Walfrid Berlin 1873-1877
 14. Hjorten (1661), Västerås
  1. Jacob 1661-1673
  2. Georg Hoffman 1674-1676
  3. Okänd innehavare 1677-1683
  4. Johan Samuel Jägeteufel 1684-1698
  5. Johan von Husum 1699-1704
  6. Erik Zimmerman d.ä. 1701 (?) Änkan Ingrid Lidenia innehade apoteket till 1724 då hon gifte sig med Gustaf Wessel.
  7. Gustaf Wessel 1724-1756
  8. Erik Zimmerman d.y. 1756-1772. Änkan innehade apoteket till 1775
  9. Carl Fredrik Böttiger 1775-1819
  10. Jakob Samuel Thorsson 1819-1833
  11. Salomon Elliot 1833-1842
  12. Fredrik Christian Landgren 1842-1852
  13. Carl Jakob Waller 1852-1857
  14. John August Ahlström 1857-1858
  15. Clas Daniel Peter Lundblad 1858-1893
  16. Johan Otto Oest
  17. Axel Harald Kronberg 1893-
 15. Morianen (1670), Stockholm
  1. Christian Heraeus 1670-1691 arrenderade ut apoteket till Samuel Ziervogel
  2. Samuel Ziervogel d.y. 1691-1710
  3. Johan Julius Salberg 1710-1753
  4. Casten Julius Salberg 1753-1792
  5. Fredrik Salberg 1792-1797
  6. Lars Michael Camin 1797-1820
  7. Carl Carlson 1820-1838
  8. Gustaf Georg Lundberg 1838-1857
  9. Georg Richter 1857-1863
  10. Gustaf Robert Nordgren 1863-1873.
  11. Knut Johan Lambert Ljungberg 1873-
 16. Korpen (1674), Stockholm
  1. Jurgen Brandt 1674-1692 (efterträdaren var provisor från 1692)
  2. Gottlieb Fichtelius 1698-1721
  3. Hindrich Ludvig Dowe 1721-1754
  4. Johan Scharenberg Erhöll genom testamente apoteket från Dowe, vars änka, Beata Nebb, innehade det till 1782
  5. Pehr Gillberg 1782-1825
  6. Per Adolf Gillberg 1825-1843
  7. Knut Fredrik Thedenius 1843-1858
  8. Johan August Ahlström 1858-1871
  9. Thure Leonard Ekengren 1871-1874
  10. John Reinhold Wimermark 1874-1887
  11. Carl Gustaf Hugo Thedenius 1887-1892
 17. Kärnan (1676), Helsingborg
  1. Matthias Rode1676-1681
  2. Andreas Lohman 1681-1716
  3. Nicolaus von Dohren 1717-1750
  4. David Johan Dehrling -1736, samtidigt med von Dohren
  5. Olof Engelholm 1751-1767
  6. Bengt Niklas Berckenmeijer 1767-1822
  7. Herman Niklas Birckenmeijer 1806-1823
  8. Hans Börje Hammar 1823-1841 (Arvingarna, änkan Fredrika Carolina Hising och barnen, behöll apoteket 1841-1864. F. C. Hising avled 1862 varför barnen avyttrade apoteket). Från 1846 hade F.C. Hising fått privilegium för att driva en filial i Höganäs, som också ingick vid försäljningen av apotekare H.B: Hammars och änkans dödsbo.
  9. Gustaf Bernhard Anderson tillsammans med C. H. Hörberg 1864-1868
  10. Carl Herman Hörberg 1868-1870
  11. Carl Peter Zacharias Lundblad och Robert Wilhelm Gullbransson 1870-
 18. Kronan (1679), Norrköping
  1. Mathias Krein (var apotekare i slutet av 1600-talet
  2. Christian Wolluhn 1679-1681 (se Nyköping)
  3. Erlandsson (apotekare 1719. Se Linköping)
  4. Justus Henrik Nauman 1720-1758
  5. Anders Gerhard Nauman 1758-1781 (Arvingarna behöll apoteket till 1783)
  6. Nils Nyström 1783-1799 (Änkan Maria Christina Bergholtz innehade apoteket till 1808)
  7. Gudmund Wulff 1808-1825
  8. Carl Magnus Engelbrecht 1825-1847
  9. Per Nikolaus Fridén 1847-1855
  10. Adolf Leonard Sundius 1855-1858
  11. Carl August Holm 1858-1869. Samägde apoteket 1858-1860 med apotekare Johan Erik Holmberg.
  12. Georg Jakob Gauffin 1870-1874
  13. Carl Erik Herman Otto Mörner 1874-
  14. Olof Alkman 1927-1939
  15. Paul Gunnar Zakarias Ekström 1939-
 19. Amiralitetsapoteket (1680), Karlskrona
  1. Johannes Kernisch 1664-1665
  2. Mårten Werner 1680-1695
  3. Benedictus Carcau 1695-1697
  4. Gustaf Treutiger 1697-1700
 20. Kronan (1658), Göteborg
  1. Jakob Johannes von Ackern 1658-1672 (kallade apoteket Strutsen)
  2. Johan Paul Rüdinger 1672-1674
  3. Petrus Neresius 1676-1711 (kallade apoteket Stjernan)
  4. Frantz Martin Luth 1721-1763 (kallade apoteket Kronan)
  5. Johan Fredrik von Aken 1763- 1809
  6. Hans Jakob Cavallin 1809--1838
  7. Nils Olof Strandberg 1838-1846
  8. Gustaf Otto Thulin 1846-1856
  9. Johan Gustaf Cavalli 1856-1874
  10. Johan Samuel Sigfrid Liljedahl 1874 -1893
  11. Carl Fredrik Wilhelm Mossberg 1902-
 21. Gripen (1681), Nyköping
  1. Christian Wolluhn 1681-1692
  2. Samuel Skragge adlad Skraggenstjerna 1692-1698
  3. Johan Sahlbom 1698-1709
  4. Jakob Martin Rothschütz 1709-1735
  5. Anders Hinrich Joachim Reichenbach 1735-1769
  6. Johan Hinrich Reichenbach 1769-1805
  7. Pehr Elias Bergström 1805-1848
  8. Adolf Huldberg 1848-1864
  9. August Emil Sandberg 1865-1873
  10. Nils Ludvig Hjalmar Eneroth 1873-
 22. Hvita Björnen (1692), Stockholm.
  1. Johan Berendt 1692-1725
  2. Samuel Malmén 1726-1734
  3. Hindrich Schultz Lorentzson 1735-1768
  4. Henrik Henriksson Schultz 1768-1808
  5. Martin Magdelo 1809-1836
  6. Carl Fredrik Hornung 1836-1856
  7. Jakob Leonard Bror Dorph 1856-1867
  8. Josef Franz Oscar Holmberg1867-1870
  9. Gustaf Lundell och Fredrik Munthe 1870-1875
  10. Martin August M:son Bäckman 1875-1897
  11. Axel Vilhelm Södermark 1897-1908
 23. Kronan (1693), Stockholm
  1. Casper Ziervogel 1693-1701. Änkan Anna Eleanora Heraea innehade apoteket till 1715
  2. Peter Eberhard Georgii 1715-1725. Änkan Brigitta Eleonora Ziervogel innehade apoteket till 1727
  3. August Christian Cogell 1727-1737. Änkan Brigitta Eleonora Ziervogel innehade apoteket till 1768 dåå sonen var färdigutbildad och kunde överta driften..
  4. Johan Christian Georgii 1768-1781
  5. Georg Eberhard Georgi 1781-1804
  6. Erik Bylund 1804-1818
  7. Jakob Fredrik Ditzinger 1820-1825. Borgenärerna innehade apoteket till 1832
  8. Johan Christian Fritz 1832-1837
  9. Uno Otto Helleday 1838-1839
  10. Johan Magnus Engström 1840-1850
  11. Conrad August Schmidt 1850-1856
  12. Carl Salomon Bleckert Lindman 1856-1863
  13. Johan Edvard Söderman 1863-1869
  14. Numa Peterson 1869-1874
  15. Axel Esias Dahlander 1874-1880
  16. Henrik Theodor Tillander 1880-
  17. Knut Hjalmar Engelbrecht 1890-
 24. Enhörningen (1694), Stockholm
  1. Georg Fredrik Strobell d.ä. 1694-1714
  2. Georg Fredrik Strobell d.y. 1714-1740
  3. Johan Michael Wirrwachs 1740-1782. Efterträdaren Senckpiehl var bolagsman från 1769
  4. Johan Christian Senckpiehl 1782-1805
  5. Johan Svahn 1805-1814
  6. Mathias Petter Lindberg farm. studiosus, 1814-1816 (Anges som Johan Peter Lindberg av Bruzeliuz).
  7. Albrecht Pripp 1816-1853
  8. Albrecht Wilhelm Pripp 1853-1859 föreståndare för sterbhusets räkning och Wilhelm Arnold Freundt1855-1857 som ägde apoteket
  9. Johan Wilhelm Pripp 1860-1863
  10. Oscar Leonard Björkbom 1863-1867
  11. Erik Axel Holmström 1867-
  12. Arthur Alarik Winberg
 25. Svanen (1697), Kristianstad
  1. Jakob von Dohren 1697
  2. Johan Samuel Rachel 1697-1720
  3. Johan Christian Grapengieser 1720-1751
  4. Johan Hinrich Hardtman 1751-1785 Apoteket ägdes 1785-1792 av handlanden Lars Cronius.
  5. Peter Cronius 1792-1836
  6. Gustaf Reinhold Gauffin 1836-1859
  7. Georg Jakob Gauffin 1859-1868
  8. Lars Carl Axel Gauffin 1868-
 26. Ystad (1699), Ystad med medikamentförråd i Sturup från 1870 (ett av de 12 säljbara apoteksprivilegierna 1907)
  1. Peter Feuersen 1699-1716
  2. Andreas Schwartz 1717-1729 (Arvingarna behöll apoteket till 1731)
  3. Fredrich Rossou 1731-1754
  4. Andreas Schwartz 1754-1767
  5. Carl Fredrik Bergh 1767-1796
  6. Anton Fastberg 1796-1805
  7. Gustaf Aulin 1807-1834
  8. Gustaf Otto Thulin 1835-1844
  9. Anders Borg 1844-1855
  10. Johan Gustaf Smith 1855-
 27. Hjorten (1699), Örebro
  1. Johan Christian Martens 1699-
  2. Olof Åhman ( -1725) drev apoteket Hjorten i Örebro 1704-1725. (Han avled 1725 och arvingarna behöll apoteket till 1727)
  3. Frans Michael von Aken 1727-1760 (Änkan Fredrika Margareta Bagge ägde apoteket till 1772)
  4. Frantz Joachim von Aken 1772-1798
  5. Lars Kraft 1798-1801
  6. Johan Adolf Wadström 1801-1806 (var läkare och inte apotekarexaminerad)
  7. Gustaf Sjöqvist 1806-1817
  8. Nils Johan Ulmgren 1817-1841
  9. Johan Walerius Ulmgren 1841-1861
  10. Anders Borg 1861-1864
  11. Knut Johan Lambert Ljungberg 1864-1866 (samägde apoteket med Martin Justelius)
  12. Anders Borg 1866-1874 Adolf Wilhelm Koraen var Anders Borgs meddelägare under åren 1870-1873.
  13. Hjalmar Peter Jakob Borg 1874-1894
  14. Frans August Johansson 1914-1929
 28. Göta Lejon (1700), Amiralitets- och stadsapotek, Karlskrona (ett av de 12 säljbara apoteksprivilegierna 1907)
  1. Johan Ferber död 1700 enl Bruzelius.
  2. Johan Eberhard Ferber 1701-1740. Död 1761 enl. Bruzelius.
  3. Johan Henrik Ferber 1740-1780. Död 1781 enl. Bruzelius.
  4. Fredric Brasch 1780-1810
  5. Moses Söderström 1810-1846
  6. Bror Adolf Söderström 1846-1866
  7. Johan Julius Bolin 1866-1872
  8. Johan Axel Theodor Borgström 1873-1917
  9. Ivar Borgström 1917-
  10. Julius Dahlström 1919-1925
 29. Lejonet (1704), Landskrona
  1. Johan Gaseus 1704-1732
  2. Fredrich Wilhelm Scharenweber 1733-1756
  3. Johan Kollberg 1759-1771
  4. Pär Ecklin 1771-1775
  5. Peter Sjöqvist 1775-1808. Änkan innehade apoteket till 1828.
  6. Joachim Österbaum 1828-1837
  7. Henrik Magnus Kemner 1838-1847
  8. Adolf Wilhelm Gillberg 1848-1850
  9. Lorentz Kaijser 1850-1863
  10. Gustaf Elis Bergh 1863-1895
  11. Gustaf Fredrik Andersson 1924-1935
 30. Mariestad (1704), Mariestad
  1. Georg Bartelman 1704-1748
  2. Samuel Johan Runneblad 1749-1784
  3. Per Olof Tillqvist 1784-1800
  4. Johan Erik Tillbom 1800-1821
  5. Carl Gustaf Sundius 1821-1831
  6. Anders Olof Signeul 1831-1858
  7. Carl Johan Lindahl 1858-1872
  8. Carl Herman Hörberg 1872-1873
  9. Wilhelm Henrik Carlsson 1873-1880
  10. Per Abraham Westling 1880-
 31. Varberg (1708), Varberg
  1. Nikolaus Berger 1708-1732
  2. Berndt Mathias Schwinger 1732-1768
  3. Anders Nilsson Kruskopf 1770-1800
  4. Gabriel Fredrik Furuträd 1800-1805
  5. Svante Johan Nolleroth 1805-1811 (Sven Johan N.)
  6. Magnus Christian Winding 1811-1839
  7. Bernhard Theodor Santesson 1839-1879
  8. Ingemar Kerfstedt 1879-1897
  9. Erik Hultquist 1916-1929
 32. Lejonet (1716), Växjö
  1. Heinrich Wolff 1716
  2. Peter Platin 1717-1730
  3. Daniel Falck 1731-1751
  4. Fredrik Wilhelm Apiarius 1752-1767- Änkan innehad apoteket 1767-1773
  5. Magnus Reinhold Apiarie 1733-1828. Änkan innehade apoteket till 1832.
  6. Reinhold Fredrik Apiarie 1832-1849
  7. Bror Fredrik Ekerot 1849-1868
  8. Knut Herman Rydberg 1868-1902
  9. Anders Sebastian Trolander 1914-
  10. Hedvig Louise Thulin 1939-1949
 33. Vasen (1719), Linköping med filial i Åtvidaberg från 1853
  1. Erlandsson 1719
  2. Justus Heinrich Nauman 1719
  3. Mauritz Rachel 1720-1734
  4. Johan Albrecht Relau 1735-1737
  5. Conrad Theodor Rosenthal 1737-1763
  6. Bleckert Urling 1763-1770
  7. Jakob Jung 1771-1778. Änkan Maria Catharina Roth behöll apoteket till 1780.
  8. Peter Andreas Cavallin 1780-1793
  9. Lars Stuart 1793-1802
  10. Hans Jakob Cavallin 1802-1809
  11. Pehr Erik Lönngren 1809-1813
  12. Adolf Uggla 1813-1828
  13. Christian Mathias Liebman 1828-1851. Änkan innahade apoteket 1848-1851.
  14. Anders Fredrik Wigander 1851-1858
  15. Ludvig Theodor Brogren 1858-1864
  16. Conrad Axel Kinnman 1864-1868, då Wigander och Brogren återköpte apoteket.
  17. Johan Hjalmar Liedbergius 1869-
  18. Emil Wilhelm Thulin 1937-
 34. Borås (1720), Borås
  1. Gustaf Amund Wichland 1720-1727
  2. Peter Timan 1752
  3. Lars Collin 1762-1764
  4. Jonas Rothovius 1764-1798 (innehades 1794-1798 av arvingarna)
  5. Samuel Rothovius 1799-1812
  6. Magnus Ditlof Lindén 1812-1816 (avlade apotekarexamen 1812)
  7. Cristian Fredrik von Sydow 1816-1836
  8. Fredrik Bohlin 1836-1840 (Arrenderade apoteket av von Sydows sterbhus).
  9. Wilhelm Arnold Freundt 1840-1845
  10. Svante Christian Österberg 1846-1874
  11. Hjalmar Magnus Lind 1874 -
 35. Karlshamn (1720), Karlshamn
  1. Christopher Ludevich verksam före 1720 som apotekare i staden, troligen utan kungligt privilegium.
  2. Jean Jori Silckmöller (Siermöller) 1720-1746
  3. Heinrich Gerhard Brushaber 1746-1767 (till 1780 av änkan och till 1787 av dottern)
  4. Johan Henrik Brushaber 1787-1790
  5. Nikolaus Peter Ljungdahl 1791-1810
  6. Daniel Olof Thomée 1810-1814
  7. Ulrik Snellman 1814-1830 (till 1836 av änkan)
  8. Anders Anton Ekholm 1836-1839 (arrenderade av änkan Snellman)
  9. Gustaf Adolf Windahl 1839-1869
  10. Pehr Olof Windahl 1869-
  11. Carl Fredik Wilhelm Kolm 1907-1923
 36. Visby (1721), Gotland Gamla apoteket
  1. Johan Pihl 1721-1724
  2. Fredrik Orner 1724
  3. Johan Christoher Neuman som avled 1740
  4. Gustaf Gottfrid Neuman död under 1760-talet
  5. Samuel Lange 1765-1783
  6. Anders Sandström 1784-1787
  7. Jonas Jakobsson 1787-1802
  8. Anders Fägersten 1803-1807 (Johan Galenius från Brahestad fick privilegium för ett apotek i Visby 1806 och anlade detsamma, men sålde det till apotekare Klint 1814)
  9. Georg Fredrik Klint 1808-1836
  10. Carl Wilhelm Rolander1836-1851
  11. Johan Erik Lübeck (sedermera Lübecker) 1851-1861 efter att ha förklarats sitt privilegium förlustig.
  12. Carl Johan Marelius 1862
 37. Västervik (1721), Västervik
  1. Johan Meijer 1721-1768
  2. Adam Meijer 1768, avled samma år och änkan ägde apoteket till 1809
  3. Abraham Peter Löfberg 1809-1819. Änkan Beata Elisabet Olsson behöll apoteket till 1822.
  4. Erik Bäckman 1822-1850
  5. Nils Otto Danielsson 1850-1874
  6. Anders Wiberg1874-1893
  7. Fredrik Leth 1893-1906
  8. Karl Rupert Sandsjoe 1908-1923
 38. Uddevalla (1724), Uddevalla Apoteket Lejonet med medikamentförråd i Högsäter från 1893
  1. Johan Hindrich Buschman 1724-1734
  2. Anders Fodin 1734-1738
  3. Thomas Tack 1743-1761
  4. Peter Jonas Bergius 1761-1789
  5. Sven Bergius 1789-1812
  6. Samuel Henrik Wijkblad 1812-1835
  7. Henrik Mathias Ohlsson 1835-1840 (slog samman detta apotek med apoteket Kronan i Uddevalla 1837 och Lejonet var den firma som bestod)
  8. Carl Fredrik Kamp 1840-1859
  9. Adolf Fredrik Fahlström 1860--1879
  10. Axel Esaias Dahlander 1879- ff 1908
 39. Umeå (1726), Umeå med filial i Nysätra från 1843
  1. Johan Henrik Schönheit (år 1690 regementskirurg vid Västerbottens regemente. 1706 halshuggen och bränd på bål i Marstrand för hädelse mot Gud).
  2. Anders Benedikt Hagstedt 1726-1754
  3. Anders Elg 1755-1767
  4. Georg Rothovius 1765-1769
  5. Johan Tanck 1770-1772
  6. Johan Petersson Freijer 1772-1811
  7. Nathanael Holst 1811-1813. Änkan behöll apoteket till 1815
  8. Carl Johan Nordlund 1815-1818 (drunknade år 1821- i Arboga-ån)
  9. Frans Theodor Tidström Farm. studiosi, 1818-1827
  10. Nils Samuel Corin 1827-1831
  11. Johan Olof Asplund 1832-1846
  12. Gustaf Adolf Bonnedal 1846-1857. Arvingarna innehade apoteket 1857-1863
  13. Josef Franz Oscar Holmberg 1863
  14. August Schildt 1863-1874
  15. Oscar Fredrik Pettersson 1874-
  16. Oskar Manfred Sollén 1910-
 40. Vänersborg (1727), Vänersborg
  1. Gustaf Amund Wichland 1727-1745
  2. Johan Fredrik Möller 1751-1772 (Änkan Dorothea Gieffhorn ägde apoteket till 1774).
  3. Eric Cristian Hvalström 1774-1782 (Änkan Margaretha Christina Lidbom ägde apoteket till 1785).
  4. Jakob Johan Forshäll 1785-1821
  5. Johan Henrik Forshäll 1821-1835 (apoteket drevs med provisor till 1826)
  6. Pehr Severin Pyhlson 1835-1871
  7. Johan Severin Pyhlson 1871-
  8. Lars August Sjöberg 1887-10+7
 41. Fläkta Örn (1731), Malmö (ett apotek benämnt Provincial-apoteket 1662-1773)
  1. Jakob Bützow 1662-1673 (Provincial-apoteket)
  2. Christoffer Diederich d.ä. 1673-1698 (Provincial-apoteket)
  3. Christoffer Diederich d.y. 1698-1717 (Provincial-apoteket)
  4. Christoffer Diederich d. yngste 1717-1752 (Provincial-apoteket)
  5. Carl Hellstedt 1752-1753 (Provincial-apoteket)
  6. Andreas Schwartz 1755-1757 (Provincial-apoteket)
  7. Gustaf Lindbom 1757-1773 (Provincial-apoteket sammanfogas med Fläkta Örn 1773)
  8. Thomas Arndt 1731-1741
  9. Fredrik Arndt 1741-1756
  10. Peter Magnus Kjellström 1756-1803 (Provincial-apoteket sammanfogas med Fläkta Örn 1773).
  11. Magnus Kjellström 1803-1835
  12. Claes Leonard Björkbom 1836-1869
  13. Algot Magnus Björkbom 1869-1881
  14. 1882-1894
  15. Fritz Gustaf Borg 1895-
  16. Dahl 1920-1931
 42. Beckasinen Karlstad (1732), Karlstad
  1. Frans Michael von Aken 1732-1756
  2. Peter Freudenthal 1756-1781
  3. Johan Fredrik Radeloff 1781
  4. David Daniel Radeloff 1782-1786
  5. Carl Gustaf Storck 1787-1817
  6. Ludvig Borgström 1817-1833
  7. Anders Robert Wahlgren 1833-1840
  8. Israel Leonard Tjeder 1840-1851
  9. Gustaf Adolf Lindquist 1851-1854
  10. Carl Edvard Wejdling 1854-1865
  11. Lorentz Kaijser 1865-1891
  12. Victor Undén 1892-
  13. Gustaf Adolf Esaias Wessling 1913-1918
  14. Carl Erik Forsberg 1918-1934
  15. Abdon Efraim Hamrin 1934-
 43. Skara (1732), Skara
  1. Wennersten 1732-1750
  2. Samuel Johan Runneblad 1751-1766
  3. Anders Silvius 1766-1782
  4. Johan Theodor Roos 1782-1803
  5. Johan Fredrik Sommar 1803
  6. Lars Robert Wennerberg 1804-1812
  7. Hans Christian Malm 1812-1841
  8. Johan Gustaf Malm 1842-1855
  9. Johan Tage Silfverskjöld 1855-1856
  10. August Schildt 1857-1862
  11. Erik Edvard Segerberg 1862-
  12. Nils Bernhard Wallén 1884-
  13. Sven Julin 1938
 44. Eksjö (1737), Eksjö
  1. Jean Jakob Wollhart (Wallert) 1737-1755
  2. Michaël Christian Wanslow 1756-1782
  3. Sven Grisén 1783-1790
  4. Carl Magnus Rydell 1790-1830
  5. Per August Stark 1830-1837
  6. Nils Henrik Sundell 1837-1840
  7. Carl Gustaf Stendahl 1840-1874
  8. Olof Gustaf Hasselström 1874-
 45. Strängnäs (1746), Strängnäs
  1. Carl Christian Pladecius 1746-1764
  2. Caspar de Creaux 1764-1768
  3. Per Ulrik Hammar 1768-1770
  4. Caspar de Creaux 1770-1772
  5. Lars Gustaf Regnér 1772-1807
  6. Anton Ulrik Öller 1807-1828
  7. Olof Forsström 1828-1832
  8. Johan Anders Nöring 1832.1838
  9. Fredrik Gotthard Björklund 1838-1844
  10. Carl Elis Haeffner 1844-1851
  11. Johan Axelsson 1851-1860
  12. Gustaf Wilhelm Tisell 1860-1862
  13. Carl Fredrik Nordberg 1862-1866
  14. Martin August M:son Beckman 1867-1874
  15. Axel Harald Kronberg 1874-1893
  16. Carl Emil Johansson 1896-1904
 46. Härnösand (1747), Härnösand med medikamentförråd i Ytterlännäs 1874
  1. Bengt Reftenius 1747-1767
  2. Samuel Norbin 1768-1797
  3. Nils Eurén 1797-1806. Änkan innehade apoteket 1806-1832
  4. Wilhelm Arnold Freundt 1832-1842
  5. Per Mauritz Gillberg 1842-1846
  6. Johan Vincent Liedberg 1846-1874
  7. Christian Hörnfeldt 1874-1908. Under åren 1873-1878 gemensamt med Robert Ortman.
  8. Karl Johan Tunell 1909-1922 i gemenskap med Nils Olof Lundbäck 1909-1925
 47. Alingsås (1748), Alingsås
  1. Gustaf Amund Wichland 1748-1750
  2. Mathias Wahrendorff 1750-1760. Under perioden 1761-1764 drevs apoteket av manufakturiet i Alingsås med hjälp av provisorer.
  3. Georg Ludvig Wessel 1764-1792
  4. Jakob Anders Jansson 1792-1839
  5. Johan Peter Jansson 1839
  6. Fredrik Leijel 1840-1848
  7. Alfred Sjöberg 1848-1851
  8. Werner Julius Dillberg 1851-1862
  9. Lars Johan Svangren 1863-
  10. Bernt Vilhelm Hallberg
 48. Arboga (1748), Arboga
  1. Carl Lindh 1693-1701
  2. Johan Nordstedt 1748-1753
  3. Isak Jakobsson Reenström 1753-1762
  4. Carl Jakob Ljung 1762
  5. Johan Peter Sandberg 1762-1766
  6. Johan Jedeur 1766-1768
  7. Johan Peter Sandberg 1768-1791
  8. Carl Jonas Bonnedal 1791-1825
  9. Carl Bonnedal 1825-1831
  10. Gudmund Santeson 1832-1836
  11. Göran Gustaf Sundblad 1836-1850
  12. Edvard Adolf Gyllencreutz 1850-1852
  13. Carl Johan Lindahl 1852-1857
  14. Johan Wilhelm Pripp 1857-1860
  15. August Clemens Eriksson 1860-1874
  16. Magnus Hjalmar Ferdinand Bruze 1874-1905
  17. Edvard Ossian Hult 1906-1909
 49. Hedemora (1752), Hedemora med medikamentförråd i Avesta 1874 och i Långshyttan 1903. Ett apotek fanns i Avesta 1766-1798
  1. Philip Hammer 1752-1762
  2. Peter Ruth 1762-1801
  3. Anton Arvid Ruth 1801-1817. Änkan innehade apoteket till 1821.
  4. Pehr Gustaf Stolpe 1821-1836
  5. Carl Arvid Ruth 1836-1872
  6. Gustaf Theodor Julin 1872-
  7. Irenes Antipas Ericsson 1896-
 50. Åmål (1754), Åmål
  1. Johan Fredrik Reiman 1754-1772
  2. Johan Billing 1772-1783
  3. Hemming Amund Sandberg 1783-1789
  4. P. G. von Molinsky 1789-1799
  5. Christian Geffhorn 1799-1801
  6. Johan Christian Reiman 1801-1814
  7. Ludvig Borgström 1814-1817
  8. Carl Gustaf Clevander 1817-1829
  9. Per Olof Almström 1829-1836
  10. Carl Anton Weinberg 1836-1841
  11. Pehr Nikolaus Fridén 1841-1847
  12. Carl Anton Weinberg1847-1860
  13. Carl Gustaf Rahmn 1860-
  14. Alfons Gustaf Fredrik Hanson föreståndare 1879-1893
 51. Sala (1755), Sala
  1. Peter Nystedt 1755-1766
  2. Fredrik Henriksson Giffhorn 1767-1775
  3. Erik Nordgren 1776-1805. Systern, fru Christina Catharina Pistolsköld behöll apoteket till 1807 enl. A.J. Buzelius förteckning 1881.
  4. Alenxander Breitfeldt 1807-1835
  5. August Ekecrantz 1835-1846
  6. Carl Rudolf Kollinius 1846-1850
  7. Israel Gustaf Lindström 1851-1874
  8. Thure Leonard Ekengren 1874-1900
  9. Anna Ahlberg 1940-
 52. Askersund (1756), Askersund med medikamentförråd i Åmmeberg från 1880
  1. Christian Dahm 1756-1762
  2. Carl Johan Mörk 1762-1782
  3. Mathias Möller 1782-1821
  4. Carl Fredrik Hellman 1822-1840
  5. Johan Christoffer Wigander 1840-1845
  6. Anders Fredrik Wigander 1845-1851
  7. Anders Fredrik Lindblad 1851-1854
  8. Carl Jacob Solberg 1854-1867
  9. Axel Alfred Culin 1867
  10. Axel F. Sandberg 1870-1871
  11. Lars Johan Larsson 1871-1890
 53. Kristinehamn (1756), Kristinehamn
  1. Frans Michael von Aken 1756-1759
  2. Johan Hinrich von Aken 1759-1796
  3. Christoffer Berggren 1797-1814
  4. Samuel Perman 1815-1820
  5. Jonas Hezekiel Bergland 1820-1832
  6. Abraham Ludvig Bennet 1832-1834
  7. Carl Johan Mossberg 1834-1839
  8. Johan Berggren 1839-1842
  9. Carl Fredrik Hellman 1842-1872
  10. Erik Fredrik Hellman 1872-1904
  11. Hugo Björsell 1904-1926
  12. Harald Nygren 1926-1937
 54. Lejonet (1756), Uppsala. Omnämnt som apoteket Uplands Vapen i Svensk-finska medicinska historien 1500-1812, utg. 1893. Enligt Bruzelius gjordes namnbytet 1858.
  1. Christian Ludvig Lokk 1756-1800
  2. Carl Ludvig Lokk 1800-1801
  3. Carl Fredrik Görges 1801-1835
  4. Uno Otto Helleday 1835-1837
  5. John Jakob Swartz 1837-1865
  6. Jakob Christian Gottlieb Piltz 1865-1873
  7. Adolf Wilhelm Sundblad 1873-
  8. Anders Westgren 1902
 55. Köping (1759), Köping med filial i Skinnskatteberg från 1875 (ett av de 12 säljbara apoteksprivilegierna 1907).
  1. Henrik Pascher Pohl 1759-1775
  2. Carl Wilhelm Scheele 1775-1786
  3. Matias Georg Bölckow 1788-1804
  4. Pehr David Forsström 1806-1809
  5. Carl Johan Nordlund 1811-1814
  6. Carl Fredrik Krook 1814-1822
  7. Johan Gustaf Golmodin 1822-1833
  8. Carl Anton Weinberg 1833-1836
  9. Fredrik Mauritz Ekdahl 1836-1841
  10. Adolf Gustaf Becker, farm. studiosus, 1842-1847
  11. Fabian Otto Hjertstedt 1847-1849
  12. Gottfrid Arbman 1849-1889. Arbman fick 1855 tillstånd att driva filialapotek i Strömsholm. Sonen Emanuel A. förestod apoteket från 1881.
  13. Axel Emil Sjöberg 1896-1926 (filialen i Skinnskatteberg senare omvandlad till självständigt apotek)
 56. Vimmerby (1759), Vimmerby
  1. Liborius Stockfisch 1749-1753
  2. Lorens Wasserführer 1753-1760
  3. Peter Lindstedt 1760-1771
  4. Peter Rosin 1771-1793
  5. Christian Friedrich Leidenfrost 1793-1804
  6. Isak Christian Schultz 1804-1816
  7. Johan Bergelin 1816-1822
  8. Christian Mathias Liebman 1822-1828
  9. Johan Setterberg 1828-1837
  10. Carl Johan Matérn Lindewald 1837-1843
  11. Ejlert Gustaf Hult 1843-1861
  12. Martin Arnold Fredrik Munthe 1861-1866
  13. Axel Alfred Culin 1866-1867
  14. Carl Alexander August Roswall 1867-
  15. Henrik Albin Hoffstedt 1917-1932
 57. Östgöta Lejon (1758), Norrköping med filial i Finspång från 1850
  1. Hieronymus Hoffler 1758-1794
  2. Johan Möller 1794-1799. Apoteket ägdes av änkan Hedda Lunderberg till 1802
  3. Christian Luth 1803-1830
  4. Sven Gabriel Möller 1830-1842
  5. Carl Fredrik Asker 1842-1860
  6. Johan Erik Holmberg 1860-
  7. Magnus Engstedt 1924-1936
 58. Vadstena (1759), Vadstena
  1. Johan Adam Beckerstedt 1759-1760
  2. Daniel Victor Christian Schultz 1760-1779
  3. Christian Hammar 1779-1796
  4. Johan Fredrik Wessel 1796-1803
  5. Carl Gustaf Ungberg 1803-1806
  6. Nils Johan Ulmgren 1806-1817
  7. Pehr Erik Huldberg 1817-1823
  8. Justus Eriksson 1823-1829
  9. Henrik Wilhelm Ludvig Berzelius 1830
  10. Carl Gustaf Sundius 1831-1835
  11. Johan August Holmberg 1835-1844
  12. Carl Edvard Wejdling 1844-1854
  13. Fredrik Malcolm Abelin 1854-1859
  14. Birger Marcus Ludvig August Hessle 1859-1863
  15. Carl Bernhard Napoleon Falk 1863-1865
  16. Numa Peterson 1865-1869
  17. Robert Martin Busck 1869-1881
  18. Ossian Johan Ferdinand Euström 1882-
 59. Ulricehamn (1760), Ulricehamn
  1. Lorentz Magnus Pihlström 1760-1765. Änkan behöll apoteket till 1767.
  2. Magnus Winding 1767-1804
  3. Magnus Christian Winding 1804-1811 (?)
  4. Johan Anders Ljungman
  5. Samuel Kolthoff 1812-1814
  6. August Henrik Davidson 1814-1838
  7. Isac Reding 1838-1859
  8. Carl Peter Zacharias Lundblad 1859-1864
  9. Hugo Ferlin 1864-1866
  10. Carl Peter Zacharias Lundblad 1867-1870
  11. Alfred de Verdier 1870- avled1902
 60. Ugglan (1760), Stockholm
  1. Lars Sandberg 1760-1761
  2. Pehr Christoffer Schulzen 1761-1774
  3. Emanuel Leander 1791-1797
  4. Olof Johan Cöster 1798-1837
  5. Fredrik Theodor Martelleur 1837-1842
  6. Fredrik Mauritz Ekdahl 1842-1855
  7. Carl Wilhelm Anderberg 1855-1866
  8. Gustaf Wilhelm Tisell 1867-1873
  9. Alfred Theodor Waernbaum 1873-
  10. Stellan Julius Gullström 1923-
 61. Hjorten (1760), Stockholm
  1. Gottfried Hahr 1760-1778
  2. Carl Christoffer Hellman 1788-1804
  3. Johan Sven Nilsson Stahre 1804-1826
  4. Johan Christian Kantzau 1826-1836
  5. Per Olof Almström 1836-1839
  6. Nils Peter Hamberg 1839-1850
  7. Carl Rudolf Leffman 1850-1858
  8. Gustaf Robert Nordgren 1858-1863
  9. Carl August Rudolf Norselius 1863-
  10. Hilder Lundberg 1930-1940
 62. Gripen (1760), Stockholm
  1. Carl Magnus Bonge 1760-1770. Änkan behöll apoteket till 1771 då hon gifte sig med efterträdaren.
  2. Arvid Ithimaeus 1772-1808
  3. Carl Fredrik Ringqvist 1808-1833
  4. Olof Leonard Nordvall 1833-1841
  5. Zacharias Wikström 1841-1862
  6. Erik Gustaf Albert Åman 1862-1874
  7. Richard Reinhold August Lehman 1874-
  8. Fredik Lundahl 1895-
 63. Skeninge (1760), Skänninge
  1. Johan Adam Beckerstedt 1760-1776
  2. Johan Marcus Mor 1776-1785
  3. Johan Möller 1786-1794
  4. Isak Lundström 1794-1808
  5. Nils Gustaf Högberg 1810-1855
  6. Carl Emil Hägg 1855-1873
  7. Gustaf Albert Godée 1873-
  8. Nils Otto Birger Borgström arrenderade apoteket av Godée 1905-1919
 64. Enköping (1761), Enköping
  1. Lars Nyman 1761-1785
  2. Fredrik Wilhelm Mannercrantz 1785-1792
  3. Samuel Niklas Forslund 1792-1803
  4. Israel Lindström 1803-1822
  5. Isak Tivander 1823-1861
  6. Carl Johan Henrik Hornberg 1861-1874
  7. Arthur Humphrey Georg Kaijser 1875-
  8. Anders Helmfrid Bäckström 1904
  9. Gustaf Valdemar Lidholm 1927-1939
 65. Simrishamn (1761), Simrishamn (ett av de 12 säljbara apoteksprivilegierna 1907)
  1. Anders Johan Retzius 1761-1778
  2. Carl Peter Linderstedt 1778-1791
  3. Gilius Stoltz 1791-1793 delägare tillsammans med C. F. Kemner
  4. Christoffer Fredrik Kemner 1793-1829. Delägare 1791-1793 och sedan ensam ägare.
  5. Gustaf Reinhold Gauffin 1829-1836
  6. Carl Jonas Bergh 1837-1850
  7. Carl Gustaf Nordström 1850-1853
  8. Gustaf Adolf Halck 1853-1867
  9. Sven Fredrik Ulrik Björkman 1867-1868
  10. Pehr Emil Svanlund 1868-
  11. Gustaf Richard Lagerstedt 1897-1899
  12. Gustaf Ludvig Eugén Lindvall 1919-
 66. Borrby i Simrishamns Kommun
  1. Ernst Edvard Berling 1928-1934
  2. Gustaf Lindblom 1941-
 67. Lidköping (1762), Lidköping
  1. Caspar Sasse 1762-1765
  2. Carl Gustaf Helling 1765-1806. Änkan innehade apoteket till 1825
  3. Olof Mathias Kylander 1825-1851
  4. Gustaf Wilhelm Tisell 1851-1860
  5. Johan Wilhelm Fredrik Möller 1860-
 68. Kronan (1763), Eskilstuna
  1. Daniel Hindzke 1758-1766
  2. Christoffer Smidt 1766-1775
  3. |Fredric Wilhelm Thoms Fredrik Wilhelm Thoms] 1776-1790
  4. Gabriel Ekenberg 1790-1806
  5. Johan Jakob Hultman 1806-1832 (Änkan drev apoteket 1827-1832)
  6. Fredrik Duroc Meinander 1833-1864
  7. Birger Marcus Ludvig August Hessle 1864-1874
  8. Adolf Wilhelm Koraen 1874-
 69. Mariefred (1763), Mariefred
  1. Anders Wendelin 1763-1768
  2. Carl Gustaf Storck 1768 men tillträdde inte
  3. Christian Hasselberg 1787-1823. Änkan drev apoteket med provisor 1823-1838.
  4. Carl Magnus Malm 1838-1851
  5. Carl Peter Gerell 1847-1859, som filialapotek till apoteket i Malmköping
  6. Carl Johan Mossberg 1851-1861
  7. Bruno von Rothstein 1861-1866
  8. Josef Franz Oscar Holmberg 1866-1867
  9. Jakob Leonard Bror Dorph 1867-1869
  10. Thure Leonard Ekengren 1869-1870
  11. Johan Martin Aschan 1871-1892
  12. Gustaf Varelius 1892-1931 (utarrenderat från 1923-1931)
 70. Gripen (1763), Sundsvall med filialapotek i Torp 1839-1862
  1. Samuel Norbin 1763-1769
  2. Per Olof Molin 1769-1778
  3. Samuel Norbin 1778-1783
  4. Olof Thelning 1783-1814
  5. Carl Törnsten 1814-1820.Törnstens arvingar innehade apoteket till 1820-1843.
  6. Wilhelm Arnold Freundt arrenderade apoteket 1827-1842
  7. Carl Olof F. Törnsten 1843-1866
  8. Knut Johan Lambert Ljungberg 1866-1873
  9. Peter Gran 1873- . Under 1873-1874 i bolag med G. R. Nordgren.
 71. Söderhamn (1763), Söderhamn med filial i Bollnäs från 1860 och medikamentförråd i Ljusne från 1882.
  1. Fredrik Sjöqvist 1763-1789
  2. Carl Gustaf Lehman 1789-1822
  3. Carl Lehman 1822-1839
  4. Bror Mauritz Freese 1839-1844
  5. Lorentz Kaijser 1845-1849
  6. Alfred Marin 1849-1852
  7. Georg Bellander1852-1874
  8. Carl Fridlef Astolf Afzelius 1874-1916
  9. Carl Oscar Magnusson Carl Oscar Magnusson] 1917-1926
  10. Francis Edling 1930-1940
 72. Söderköping (1763), Söderköping
  1. Jakob Forselius 1763-1769
  2. Jäfverstedt, farm. studiosus. 1769. Död samma år.
  3. Johan Adam Reftenius 1779-1780
  4. Johan Dahlqvist, farm. studiosus. 1780-1782
  5. Nils Nyström 1782-1792. Drev detta apotek som filial till apotek i Norrköping.
  6. Magnus Freudenthal 1792-1804
  7. Johan Gustaf Plan 1804-1810
  8. Carl Erik Österberg 1810-1811
  9. Christian Henrik Norrman 1811-1825
  10. Johan Fredrik Norrman 1825-1840
  11. Carl Axel Härnström 1840-1844
  12. Lorens Wilhelm Lindbäck 1844-1852
  13. Adolph Leonarg Sundius 1851-1855
  14. Olof Israel Ohlsson 1855-1856
  15. Carl Franzén 1856- . Ägde detta apotek med apoteksfilial i Valdermarsvik.
  16. Anders Ferdinand Högdahl 1892-
 73. Piteå (1765), Piteå
  1. Henrik Johan Tanck 1765-1781
  2. Jonas Brodin 1781-1822
  3. Nils Brodin. Änkan Sara Catarina Wikberg och arvvingarna innehade apoteket 1825-1853
  4. Nils Gustaf Ekman 1854-1876
  5. Carl August Gellerstedt 1877-1897
  6. Johan Aron Hedenlund 1902-
  7. Harald Nygren 1920-1926
 74. Avesta (1766-1798) Från 1874 finns i Avesta ett medikamentsförråd under Apoteket i Hedemora.
  1. Jakob Printz 1766-
  2. Anders Siljeström -1781
  3. Carl Fredrik Pihl 1782-1798.
  4. Gustaf Valdemar Lidholm 1919-1927
 75. Hudiksvall (1766), Hudiksvall med filial i Järvsö från 1844 (ett av de 12 säljbara apoteksprivilegierna 1907).
  1. Carl Isak Törling 1766-1768
  2. Erik Djurman 1769-1805. Änkan Magdalena Djurman gifte sig med efterträdaren
  3. Johan Jakob Söderberg 1806-1823. Änkan Magdalena Djurman innehade apoteket till 1830.
  4. Erik Adolf Söderberg 1830-1839. Arvingarna behöll apoteket till 1841.
  5. Julius Brun 1842-1878
  6. August Brun 1878-1898. Dödsboet behöll apoteket till 1900.
  7. Carl Gustaf Brun 1900-1907
 76. Marstrand (1770), Marstrand
  1. Carl Fredrik Schulzen adlad von Schulzenheim 1770-1772
  2. Peter Stender 1772-1778
  3. Jakob Fredrik Nisser 1778-1794
  4. Hans Niklas Brose 1780 (?) (d. 1785)
  5. Carl Henrik Bohlin 1794-1835
  6. Otto Theodor Bergström 1835-1848
  7. Gustaf Adolf Carlsson 1853-1865
  8. Leonhard Jonsson 1865-1867
  9. Richard James Smith 1867-1873
  10. Axel Wilhelm Egnell 1873-1889
  11. Erik Axel Wilhelm Lilieqvist
  12. Gustaf Wilhelm Lundin
  13. Axel UNo Per Fredrik Lindwall 1933-1938
 77. Falköping (1773), Falköping
  1. Olof Magnus Sandel 1773-1785
  2. Carl Axel Bihlefeldt 1785-1789
  3. Johan Peter Sandelius 1790-1804
  4. Israël Löfving 1804-1817
  5. Adolf Fredrik Holmqvist 1817-1829
  6. Johan Mathias Norström 1829-1831
  7. Johan Niklas Hallengren 1831-1838
  8. P. Gustaf Widoff 1839-1855
  9. Peter Hofflander 1855-1868
  10. Johan Adolf Wallin 1868-1873
  11. August Emil Sandberg 1873-
  12. Axel Edvard Rignell 1892-
 78. Filipstad (1774), Filipstad
  1. Nils Spaak 1774-1790
  2. Carl Peter Böös1790-1800
  3. Erik Jansson 1804-1816
  4. Johan Henrik Westman 1816-1829
  5. Elias Robert Ringström 1829-1857
  6. Wilhelm Ringström 1857-
  7. Erik Bolling 1920
 79. Norrtälje (1775) med medikamentförråd i Rimbo från 1902
  1. Stenmeijer (som var godkänd apotekare sen 1740-talet) med delägare Johan Wilhelm Olof Schneidler
  2. Pehr Christoffer Schulzen 1775-1786
  3. Abraham Salomon Ljungberg 1787-1840 (1840-1848 innehades apoteket av Ljungbergs änka)
  4. Elof Abraham Ljungberg 1848-1873
  5. Johan Wilhelm Pripp 1783-1880
  6. Gunno Petrus Kinnman 1880-1888
  7. Rolf Julius Balkenhausen 1888-
  8. Carl Otto Lorens Collin 1913-
 80. Engelholm (1777), Ängelholm (ett av de 12 säljbara apoteksprivilegierna 1907)
  1. Thomas Cronholm 1777-1810
  2. Johan Albert Yckenberg 1810-1841
  3. Axel Norén 1841-1870
  4. Carl Wilhelm Wedberg 1874-1896
  5. Carl Wilhelm Fritz Möller 1896-1915
  6. Jacob Callmander 1917
 81. Kungelf (1777), Kungälv
  1. Gustaf Adam Rönnerberg 1777-1780
  2. Lars Gustaf Lundholm 1780-1808
  3. Jonas Tauson 1808-1835
  4. Lars Henric Bundy, farm. studiosi, 1836-1842
  5. Carl Erngisel Hyltén-Cavallius 1843-1849
  6. Johan Gustaf Cavalli 1849-1855
  7. Fredrik Leonard Edling 1855-1876
  8. Fredrik Löfdahl 1876-1878
  9. Elmar Gottfrid Hagelin 1878- ff 1908
 82. Hjorten (1778), Östersund
  1. Jonas Getrich grundade och drev apoteket på Frösön 1778-1781
  2. Samuel Perman (flyttade apoteket från Frösön till Östersund) 1788-1826
  3. Pehr Nyholm 1826
  4. Carl Anton Lignell 1843-1855
  5. Jakob Albert Phylson 1855 (sterbhuset behöll apoteket till 1866)
  6. Martin Justelius 1866-1885
  7. Ernst Hjalmar Hugo Wikander 1886-
 83. Sköfvde (1778), Skövde (ett av de 12 säljbara apoteksprivilegierna 1907)
  1. Olof Magnus Sandel 1778. Sålde apoteket samma år
  2. Erik Gustaf Myhrman 1778-1782
  3. Carl David Dahlbeck 1783-1790
  4. Jakob Lengblom 1790-1791
  5. Samuel Ludvig Winding 1791-1795
  6. Gottleben Wilhelm Lange 1796-1801. Änkan innehade apoteket till 1812.
  7. Johan Fredrik Sommar 1812-1843
  8. Gustaf Wilhelm Tisell 1843-1851
  9. Carl Peter Zickerman 1851-1872
  10. Bror Gustaf Julius Cavalli 1872-
  11. Johan Fredrik Liljedahl (1899-1910)
 84. Strömstad (1778), Strömstad
  1. Elias Falck 1778-1800
  2. Johan Haqvin Hornér 1801-1808
  3. Johan Adam Billqvist 1809-1826
  4. Nils Olof Strandberg 1827-1834
  5. Johan Kjellén 1834
  6. Fabian Otto Hjertstedt 1835-1845
  7. Alexander Burman 1845-1875
  8. Carl Conrad Borggren 1875-1880
  9. Fritz Gustaf Borg 1880-1892
  10. Herman Strandell 1892-
  11. Per Rudolf Engström 1917-
  12. Axel Rosenberg 1929-1936
 85. Säter (1778), Säter
  1. Abraham Rath 1778-1793
  2. Erik Henrik Åman 1794-1805
  3. Bengt Fabian Levin 1806-1811
  4. Carl Jakob Bodell 1811-1825
  5. Per Wilhelm Forsgren 1825-1830
  6. Lars August Berg, farm. studiosus, 1830-1837
  7. Lars Erik Brambeck 1837-1839
  8. Uno Otto Helleday 1839-1841. Arrenderades av apotekare Alfred Setterborg
  9. Fredrik Christian Landgren 1841
  10. Carl Jakob Grapengieser farm. studiosus, 1841-1850
  11. Per Reinhold Vogel 1850-1853
  12. Theodor Edmund Kistner 1853-1860
  13. Axel Elias Dahlander 1860-1866
  14. Victor Sandström 1866-1871
  15. Johan Fredrik Theodor Bohman 1871-1872
  16. Johan Conrad Indebetou 1872
  17. Karl Hjalmar Julin 1872-1895
  18. Alfred Johan Nikolaus Setterborg
  19. Gustaf Teodor Kjellin 1907-1921
 86. Östhammar (1779) med medikamentförråd i Öregund från 1888
  1. Nils Nydahl 1779
  2. Jakob Fredrik Hanstedt 1796-1824
  3. Erik Sundberg (Farm. studiosi) 1824-1826
  4. Fredrik Ludvig Forssberger (Farm. Studiosi) 1826-1842
  5. Andreas Ericsson 1842-1874
  6. Carl Gustaf Wannberg 1874-1875
  7. Jonas Daniel Jonasson 1875
  8. Johan Alfred Wingård 1880-
 87. Nora (1779), Nora
  1. Anders Elg 1779-1783.
  2. Johan Pehr Christiansson 1783-1789. Änkan innehade apoteket till 1791.
  3. Carl Christoffer Schultz 1791-1792. Änkan Catharina Sahlström gifte sig med efterträdaren
  4. Pehr Magnus Sjöström 1793-1795. Änkan Catharina Sahlström ägde apoteket till 1797 då hon gifte sig med efterträdaren.
  5. Daniel Nordström 1797-1808. Änkan Catharina Sahlström ägde apoteket till 1824.
  6. Gustaf Lennmalm 1824-1828. Apoteket ägdes av handlande Lars Erik Wedberg och arrenderades av apotekare Widgren efter Lennmalms död 1833.
  7. Jakob Widgren 1834-1845
  8. Fredrik Gotthard Björklund 1845-1847
  9. Edvard Adolf Gyllencreutz 1847-1849
  10. Anders August Öhrvall 1849-1864
  11. Carl Mörner af Morlanda 1864-1874
  12. Erik Casper Fahlander 1874
  13. Johan Carl Victor Drake1874-1902
  14. Ernst Iwan Fernström 1902-
 88. Lindesberg (1779), Lindesberg med filial i Ljusnarsberg från 1855 och medikamentförråd i Ramsberg från 1874
  1. Johan Lilius 1780-1798. Änkan Birgitta Johanna Ström behöll apoteket till 1804 då hon gifte sig med Adam Meijer.
  2. Adam Meijer 1804-1812
  3. Erik Wilhelm Åström 1812-1814
  4. Gustaf Adolf Ålander 1814-1816
  5. Lars Magnus Ålander 1816-1818
  6. Pehr Severin Pyhlson 1818-1835
  7. Obehörig innehavare 1835-1838
  8. Lars Adam Arenander 1838-1842
  9. Obehörig innehavare 1842-1846 (Apotekare Jakob Widgren och kyrkoherde Erik Fornell köpte apoteket för 4 000 riksdaler banco 1842).
  10. Carl Gustaf Clevander 1846-1849
  11. Carl August Teophil Blomberg 1849-1863
  12. Jarl Amal Wallentin Rosén 1863-1867
  13. Axel Esias Dahlander 1867-1874
  14. Frans Gustaf Lundgren 1874-1881
  15. Ernst Hjalmar Moberg1881-1883 tillsammans med
  16. Otto Philip Nilsson 1881-
 89. Södertälje (1780), Stockholms län
  1. Anton Christoffer Brun 1780-1782
  2. Henrik Henriksson Schultz 1782-1787
  3. Pehr Ölandh 1787-1802
  4. Carl Fredrik Plagemann 1803-1812
  5. Pehr Jacob Winberg 1812-1827
  6. Carl Adolf Krook 1828-1835
  7. Carl Peter Lidman 1835-1847
  8. Carl Peter Zaar 1847-1870
  9. Niklas Wilhelm Emanuel Ahlström 1870-1884 samt höll under åren 1874-1884 medikamentsförråd i Tumba.
  10. Carl Emil Johansson 1905-
  11. Oskar Fredrik Alvin 1924-1925
 90. Kungelf (1781), Hjo
  1. Olof Magnus Sandel 1781-1782
  2. Carl Adam Mjöberg 1782-1785
  3. Johan Peter Sandelius 1803-1807
  4. Pehr Löf 1807-1815
  5. Johan Bergelin 1815-1816
  6. Nils Peter Hellmansson 1816-1819
  7. Anders Lorens Aurell 1819-1826
  8. Magnus Freudenthal 1826-1836
  9. Carl Wilhelm Wickbom 1836-1845
  10. Johan Herman Wikblad 1845-1863
  11. Karl Johan Alexander Kullgren 1864-1867
  12. Carl Johan Branting 1867-1869. Änkan Maria Carolina Branting innehade apoteket till 1872
  13. Georg Anton Engström 1872-1876.
  14. Gustaf Albrekt Lokrantz 1877-
  15. Karl Gustaf Otto Öhman 1900-
 91. Grenna (1788), Gränna med medikamentförråd i Torpa-Ramfall från 1874
  1. Appolonius Hallberg 1788-1804
  2. Reinhold Otto Fock 1804-1805
  3. Johan Wilhelm Rosenthal 1805-1806
  4. Carl Carlsson Tornberg 1806-1821
  5. Johan Niklas Hallengren 1821-1830
  6. Claës Georg Andrée 1833-1871
  7. Johan Gustaf Emil Petersson 1872-1881
  8. Axel Richard Rosén 1881-1889
 92. Sigtuna (1792), Stockholms län
  1. Fredrik Wilhelm Mannercrantz 1792-1796
  2. Fredrik Magnus Hedin 1800-1806
  3. Pehr Ulrik Huldberg 1809-1817
  4. Jakob Albrekt Wahlberg 1818-1836
  5. Arvid Granström 1836-1852
  6. Edvard Reinhold Julius Kalmberg 1852-1866
  7. Carl Knut Strömberg 1866-1873
  8. John Carl Victor Drake 1873-1874
  9. Johan Fredrik Schartau 1874-1879
  10. Johan Olof Nilsson 1879-
 93. Lejonet (1794), Göteborg
  1. Abraham Berg 1794-1817
  2. Nils Gustaf Nyström 1817-1828
  3. Carl Johan Nordström 1828-1829
  4. Henrik Mathias Ohlsson 1830-11834
  5. Hans Jonas Ekeberg 1834-1846
  6. Carl Edvard Otto Svalander 1846-1849
  7. Tycho Mauritz Constatin Löwenadler tillsammans med sin bror Staffan Löwenadler1849-1852
  8. Fredrik Christian Landgren 1852-1864
  9. Carl Gustaf Ringström 1864- ff 1908
  10. Emil Sandström (1923-1937)
 94. Laholm (1794), Laholm (ett av de 12 säljbara apoteksprivilegierna 1907)
  1. Magnus Ingelsten, som höll s.k. husapotek till 1782
  2. Cronholm, farm. studiosus
  3. Johan Peter Scharenberg 1794-1800. Änkan Christina Wetterman anställde farm. studiosi Lindén som föreståndare och ingick äktenskap med honom 1801, då han blev ägare.
  4. Magnus Ditlof Lindén 1801-1812 (Föreståndare med farm. stud.-examen)
  5. Pehr Hallberg 1813-1836
  6. Sven Fredrik Hanson 1836-1869
  7. Henrik Ferdinand Eugéne Hanson 1870- . Under åren 1870-1877 i bolag med brodern Emil Victor Ludvig Hanson, som avled 1877.
 95. Falkenberg (1795), Falkenberg
  1. Erasmus Malmén 1796-1816
  2. Magnus Ekman 1816-1849
  3. Bror August Wilhelm Davidson 1849-1868
  4. Josef Christian Brag 1868-1898 (utarrenderade apoteket från 1875) Tobias Paridon Hallberg arrenderade från 1875-1883. Adolf Gotthard Humbla arrenderade 1883-1910
  5. Axel Rudolf Th. Malmberg 1866-1926 (Var anställd 1866-1902. Arrenderade först apoteket. Fick privilegium 1914. Avled 1926)
  6. Tore Emanuel Berg 1927. Fick privilegium 1927. Avled 1931
  7. Johan Edvard Andsberg 1931-1932 Fick privilegium. Avled 1932
  8. Per Fredrik Ossian von Friesen 1932-1942
  9. Frithiof Finnmark 1942-1951
  10. Isidor Svensson 1952-1959
  11. Sten Hugo Steineck 1960-1969
 96. Kronan (1795), Uddevalla
  1. Jakob Fredrik Nisser 1795-1802
  2. Johan Niclas Balckman 1802-1827
  3. Fredrik Gotthard Björklund 1827-1837
  4. Henrik Mathias Ohlsson 1837 och slog samman Kronan med apoteket Lejonet i staden, varefter det endast fanns ett apotek i Uddevalla.
 97. Bäfvern (1795), Västerås med filial i Ramnäs från 1860
  1. Johan Zimmerman 1795-1812, apoteket innehades av änkan till 1827
  2. Christian Mauritz Zimmerman 1827-1851
  3. Jean Leonard Törngren 1851-1855 (1851-1852 i bolag med C. J. Waller)
  4. Johan Tage Silfverskjöld 1856-
  5. Oscar Axel Jean Levin apotekare i Ramnäs 1909-1921. (Arrenderade ut apoteket från 1921).
 98. Smedjebacken (1798), Smedjebacken med medikamentförråd i Ludvika från 1906 (ett av de 12 säljbara apoteksprivilegierna 1907).
  1. Jonas Hök 1798-1816
  2. Carl Filip Lagerbaum 1816-1827
  3. Sven Gustaf Florell 1827-1830. Änkan innehade apoteket till 1833
  4. Nils Peter Ekholm 1833-1850
  5. Carl Erik Hellström 1850-1867
  6. Alfred Theodor Waernbaum 1867-1873. Innehade också medikamentsförråd i Grangärde från 1871, vilket sköttes av svågern apotekare Rudolf Weström
  7. Carl Erik Brun 1873-
  8. Otto Hedström 1907-1926
  9. Oscar Arvid Wilhelm Anell 1936 - eget apotek
 99. Luleå (1800), Luleå
  1. Abraham Widgren 1800-1813
  2. Samuel Lundström 1813-1828
  3. Frans Gustaf Lagervall 1828-1838
  4. Jakob Arvid Huss 1838-1863
  5. Erik August Adolf Adde 1863-1874
  6. Carl Napoleon Kant 1874-
 100. Oskarshamn (1803), Oskarshamn (Döderhultsvik 1803-1856)
  1. Carl Stephanus Wallbeck 1830-1838 (Farm. studiosus)
  2. Gustaf Bursie 1838-1847
  3. Adolph Leonard Sundius 1847-1850
  4. Fredrik Munthe 1850-1861
  5. C. F. Ström 1861-
  6. Alrik Walin 1874-
 101. Kungsbacka (1805), Kungsbacka
  1. Gabriel Fredrik Furuträd 1805-1815
  2. Isak Gottfrid Sjöström 1816-1820
  3. Henry Dale 1820-1822
  4. Gustaf Otto Thulin 1823-1835
  5. William Charles Janus Winberg 1835-1837
  6. Lorentz Fredrik Schöldström 1838-1871
  7. Johan Lorentz Schöldström 1871-
 102. Lilla Edet (1809), Lilla Edet
  1. Lars Gustaf Lundholm 1809-1814
  2. Gustaf Svangren 1815-1851
  3. Lars Johan Svangren 1851-1860
  4. Tobias Paridon Hallberg 1860-1874
  5. Johan Theodor Blom 1874-1893
  6. Alfons Gustaf Fredrik Hanson 1894-1902
  7. Fritz Adolf Meltzer 1903
 103. Ronneby (1809), Ronneby
  1. Gottfrid Bruun 1809-1846
  2. Nils Henrik Ruhe 1846-1848
  3. Gustaf Magnus Berling 1848-1860
  4. Carl Olof Remahl 1860-
  5. Johan Gustaf Ekstedt 1905-1918
 104. Malmköping (1807), Malmköping med medikamentförråd i Flen från 1874
  1. Johan Fredrik Wanström 1807-1828
  2. Svante Nordgren 1828-1840. Arrenderade också sockenapoeket i Vingåker. Änkan innehade apoteket till 1845.
  3. Carl Peter Gerell 1846-1857, med filialapotek i Mariefred 1847-1859
  4. Carl Herman Wåhlin 1857-1864
  5. Sven Johan Niklas Svensson 1864-
 105. Sölvesborg (1811), Sölvesborg
  1. |Sven Johan Nolleroth Svante Johan Nolleroth]1811-1812 (Sven Johan Nolleroth)
  2. Jakob Mask (skvadronsfältskär) 1813-1831
  3. Johan Albrekt Hård af Segerstad, farm. stud. och läkare, 1831-1832
  4. Per Christoffer Svanlund 1832-1875
  5. Ernst Hjalmar Moberg 1883-
 106. Arvika (1815), Arvika med medikamentförråd i Charlottenberg från 1900
  1. Nils Eberhard Ekström 1815-1832. Änkan behöll apoteket till 1837.
  2. Carl Jakob Grapengiesser 1838-1841
  3. August Ferdinand Pauli 1841-1853
  4. Johan Wilhelm Blomén 1853-1861
  5. Nils Hjalmar Hellman 1869-1894
  6. Karl Hjalmar Julin 1895-
 107. Borgholm (1815), Borgholm
  1. Olof Kullberg 1815-1817
  2. Carl Frondelius 1817-1823
  3. Isak Ståhlgren 1823-1832
  4. Johan Sven Nilsson Stahre 1832-1837
  5. Isak Ståhlgren 1837-1842
  6. Götrik Frykman 1842-1864
  7. Carl Samuel Ödmann 1864-
 108. Nordstjernan (1817), instruktionsapotek, Stockholm
  1. Carl Johan Fredrik Plagemann 1817-1852
  2. Fabian Reinhold Kindstrand 1852-1874
  3. Jakob Christian Gottlieb Piltz 1874-
  4. Bror E. G. C. Reuterskiöld 1894-
 109. Vaxholm (1820), Stockholms län
  1. Olof Forsström 1820-1824
  2. Nils Samuel Corin 1824-1827
  3. Carl Hortendahl, farm. studiosi 1827
  4. Pehr Ulrik Nyström, farm. studiosi 1827-1836
  5. Gustaf Wilhelm Georgii farm. studiosi 1836-1855
  6. Karl Johan Alexander Kullgren 1855-1862
  7. Johan Robert Öhman 1863-1870
  8. Johan Gustaf Boklund 1871-1873
  9. Carl Knut Strömberg 1873-
  10. Anders Gustaf Leonard Almgren 1886-1895
 110. Värnamo (1820), Värnamo
  1. Johan Fredrik Wettervik 1820-1829
  2. Per Johan Svanbeck 1829-1841
  3. Magnus Oscar Almquist 1841-1856
  4. Johan August Bergström 1856-1860
  5. Carl Edvard Lundbom 1860-1880
  6. Gustaf Edgar Julius Breitholtz 1880-1888
  7. Carl August Hellström 1889
 111. Vingåker (1821), Vingåker
  1. Anders Gunnar Lennberg 1821-1832
  2. Olof Forsström 1833-1841
  3. Johan Peter Schelin 1841-1878. Änkan Amalia Theodora Cederblad behöll apoteket till 1880.
  4. Carl Edverd Lundbom 1880-
 112. Högsby (1821) Högsby, Kalmar län, med medikamentförråd i Grönskåra från 1904.
  1. Otto F. Tesch 1821-1834
  2. Erik Samuel Dillén 1834-1839
  3. Jakob Samuel Thorsson 1840-1844. Åren 1844-1849 ägde Thorssons konkursbo apoteket
  4. Bror Fredrik Ekerot 1846-1847
  5. Olof Israel Ohlsson 1847-1854
  6. Tycho M. C. Löwenadler Ägde apoteket tillsammans med brodern Staffan Wilhelm Löwenadler 1854-1855.
  7. Olof Israel Ohlsson 1856-1861
  8. Victor Sandström 1861-1864
  9. Carl Herman Carlberg 1864-1868
  10. Frans Magnus Carlberg 1868-1870
  11. Reinhold Ewald Theodor Sandstedt 1870-1880
  12. Okänd
  13. Karl Gustaf Otto Öhman 1890-
  14. Carl Henning Bolander 1909-1923
  15. Emil Wilhelm Thulin 1924-1931
 113. Lejonet (1822), Malmö (ett av de 12 säljbara apoteksprivilegierna 1907) För apotekets brokiga historia se Farmacihistoriska sällskapet. Se ovan apoteket Fläkta Örn, Malmö, vars ägare efter konkursen 1767 drev apoteket Lejonet/Provincialapoteket.
  1. Erasmus van dem Brucke 1571-1577
  2. Mäster Antonius 1585-1603
  3. Gregers 1608
  4. Baltzar Stobaeus 1644-1645
  5. Valter Zimmermann 1649-1652
  6. Jacob Bützow 1662-1667 (Bützows sterbhus) 1667 - 1670
  7. Christopher Dietrich (I) 1670 - 1698
  8. Christoffer Diederich d.ä. (II) 1698 - 1726
  9. Christopher Dietrich (III) 1727 - 1752
  10. Carl Hellstedt 1752 - 1753 (Hellstedts änka Eva Charlotta Diedrich) drev apoteket med Andreas Schwarz, som hon gifte om sig med 1753 - 1754
  11. Andreas Schwartz 1754 - 1758
  12. Gustaf Lindbom 1758 - 1773 (konkurs 1767)
  13. Johan Fredrik Barkman 1822-1863
  14. Carl Gustaf Ulrik Barkman 1863-1873
  15. Ingemar Kerfstedt 1873-1878
  16. Johan Gustaf Cavalli 1878-1881
  17. Johan Martin Tesch 1881-1897
  18. Hjalmar Tesch delägare1897-1907
  19. Johan Fredrik Liljedahl 1920-1936
 114. Skellefteå (1823), Skellefteå
  1. Jakob Bergstedt 1822-1823
  2. Gustaf Fredrik Westring 1824-1833
  3. Mathias Dyhr 1834-1867
  4. Carl Herman Wåhlin 1867-1873
  5. Carl Oscar Bergström 1873- . 1873-1874 var Magnus Hjalmar Ferdinand Bruze meddelägare.
  6. Albert Mårten Holmstrand 1892-1906 med medikamentsförråd i Norsjö till 1902.
 115. Trelleborg (1823), Trelleborg
  1. Knut Axel Fredrik Kjernander 1823-1828
  2. Gustaf Ulrik Hydén 1828-1832
  3. Olof Gottfrid Elfberg 1833-1837
  4. Nils Samuel Corin 1837. Sålde apoteket samma år.
  5. Carl Edvard Otto Svalander1837-1846
  6. Johan Gustaf Smith 1846-1854
  7. Carl Fredrik Nordberg 1854-1862
  8. Richard James Smith 1862-1867
  9. Johan Samuel Sigfrid Liljedahl1867-1874
  10. Knut Leonard Haeger 1874-
 116. Hvetlanda (1823), Vetlanda
  1. Jonas Chrysander 1823-1848
  2. Johan Bernhard Lindberg 1848-1860
  3. Josef Christian Brag 1860-1867
  4. Nils Ludvig Hjalmar Eneroth 1867-1873
  5. Victor Undén 1873-1878
  6. Oscar Emil Wallén 1878-1904
 117. Bengtstorp (1823), Bengtstorp, Kalmar län
 118. Ljungby (1824), Ljungby
  1. Jakob Perman 1824-1838
  2. Sven Edvard Berg 1838-1867
  3. Alfred Lundgren 1867-1890
  4. Fabian Hjalmar Fagerholm 1913-1928
 119. Mönsterås (1825), Mönsterås
  1. Johan Samuel Ekstrand 1825-1830
  2. Gustaf Adolf Windahl 1830-1839
  3. Jakob Lundborg 1839-1862
  4. Gustaf Bernhard Anderson 1862-1864
  5. Gillis Emanuel Gullbransson 1864-1871
  6. Lars Wilhelm Pettersson 1871-1911
 120. Phœnix (1825), Fenix, Stockholm
  1. Per Ulrik Huldberg 1825-1829
  2. Anders Jakob Friberg 1829-1838
  3. Abraham Adolf Jakob Keijser 1838-1871
  4. Gillis Emanuel Gullbransson 1871-
 121. Sollefteå (1826), Sollefteå
  1. Adolf Gottlieb Körner 1826. Apoteket innehades av änkan Elisabeth Thunström 1830-1855
  2. Johan Gustaf Askberg 1855-1893
  3. Johan Axel Askberg 1893-1907
  4. Junker Axel Hedman 1908-
  5. Carl Sigurd Chronwall 1919-
 122. Örnsköldsvik (1826), Örnsköldsvik (ett av de 12 säljbara apoteksprivilegierna 1907)
  1. Carl Johan Henrik Hornberg 1852-1861
  2. Anders Nikolaus Borgström 1861-1871
  3. Johan Axling 1871-1906
  4. Carl Holmström 1906-1920
  5. Nicolaus Engelbrekt Nordeman 1920-1945
 123. Båstad (1828), Båstad
  1. Carl Johan Norström 1828-1829
  2. Olof Gottfrid Elfberg 1829-1833
  3. Carl Fredrik Halldin 1833-1839
  4. Gunnar Renström 1839-1861
  5. Olof Emerentius Morin 1861-1874
  6. Otto Emanuel Centerwall 1874-1891
  7. Fritz August Kull 1891-
 124. Norberg (1828), Norberg med medikamentförråd i By från 1904
  1. Anders Hernholm 1828-1832
  2. Christian Mauritz Zimmerman 1834-1852
  3. Frans Wilhelm Tryggdahl 1852-1876
  4. Per August Wiklander 1876-1885
  5. Johan Oscar Leopold Lundberg 1886-1900
  6. Carl Elias Lundin 1911-1924
 125. Haparanda (1829), Haparanda
  1. Claes Fredrik Östman 1829-1855. Apoteket innehade av änkan till 1863
  2. Carl Theodor Östman 1863-1878
  3. Tycho Arvid Östman 1878-
  4. Johan Fridolf Nilsson 1899-
 126. Tre Kronor (1832), Karlskrona
  1. Salomon Adrian Smith 1832-1851
  2. Johan Lars Kraak 1852-1871
  3. Per Ernst Richard Swanlund 1872-
  4. Gustaf Richard Lagerstedt
  5. Emil Sandström arrendator 1923-1925
 127. Trosa (1834), Trosa
  1. Johan Mathias Norström 1834-1841
  2. Carl Erik Widmark 1842-1854
  3. Johan Henrik Emil Fredholm 1855-1863
  4. Robert Luhr 1863-1869
  5. Karl Wilhelm Berholtz 1869-1873
  6. Peter Lundqvist Fick privilegiet 1872, men fick samtidigt tillstånd att fortsätta apoteket i Slite, vilket han valde att behålla.
  7. Johan Westerberg 1873-1883
  8. Karl Axel Nordqvist 1890-1898
  9. Carl Samuel Simpler 1899-1907
  10. Carl Fredrik Elmstedt 1907-1919
 128. Kisa (1835), Kisa
  1. Lars Henrik Kjellroth, farm. studiosi 1829-1835 (sockenapotek)
  2. Carl Gustaf Sundius 1835-1850
  3. Hans Jakob Sundius 1850
  4. Ludvig Theodor Brogren 1852-1857
  5. Johan Peter von Wachenfeldt 1858 -
 129. Hofva (1838), Hova med medikamentsförråd i Visnum från 1883
  1. Carl Hodell 1818-1837
  2. Nils Henry Köhn 1838-1887
  3. Axel Julis Cæderström 1893-1900
  4. Oskar Manfred Sollén 1901-
 130. Orust (1838), Orust
  1. Jonas Fredrik Sylvander 1838 (avled före tillträdet)
  2. Carl Fredrik Schugge 1840-1861
  3. Alexis Anders Christoffer Widell 1861-
  4. Johan Fredrik Karlsson 1906-
 131. Hjorten (1846), Lund
  1. Carl Erik Åkerström 1846-1867
  2. Carl Wilhelm Anderberg 1868-1871
  3. Johan Nyqvist 1872-1888 (sjukledig från 1875 men ägde apoteket till sin död 1888)
  4. John Lindgren 1888- (var föreståndare för apoteket 1875-1888
 132. Sveg (1847), Sveg med medikamentsförråd i Rätan från 1900. Startade i Vemdalen. Flytt till Sveg 1869.
  1. Johan Olof Sellin 1847-1869
  2. Philip Wilhelm Liedén 1870-
  3. Oscar Jonsson 1904-1908
 133. Motala (1848), Motala. Drivet från 1831, som filialapotek till apoteket i Skänninge av apotekare Nils Gustaf Högberg, som fick tillstånd att bedriva Skänninge apotek som medikamentsförråd under Motala apotek 1847 och sålde därpå Motala apotek till Algot Lundin.
  1. Algot Lundin 1848-1869
  2. Carl Oscar Hamnström 1869-1886
 134. Nordstjärnan (1848), Gävle
  1. Olof Leopold Sillén 1848-1893 Befriad från ansvaret för apoteket från 1866 och drev det med anställd föreståndare. Arrenderade under några år på 1870-talet ut apoteket till apotekarna Wännerdahl och Conrad Leonard Wiberg.
 135. Lycksele (1849), Lycksele, med medikamentsförråd i Åsele från 1876.
  1. Pehr August Sahlman 1849-1873
  2. Alrik Emanuel Schröder 1873, men avsade sig privilegiet före tillträdet
  3. Karl Romberg 1873-
 136. Slite (1856), Gotland
  1. Carl Adolf Boström 1856-1864
  2. Peter Lundqvist 1865-1873
  3. Axel Christian Landgren 1874-
  4. Roger Marius Smith 1898-
  5. Henrik Magnus Arweson 1919-1926
 137. Åtorp (1856-1870), Visnum, Värmland
  1. Carl Johan Branting 1856-1867
  2. Fredrik Malcolm Abelin 1867-1870 (apoteket upphörde 1870)
 138. Broby (1857), Broby, Kristianstads län
  1. Carl Oscar Hamnström 1857-1869
  2. Carl Edvard Wejdling 1870-
 139. Undersåker (1857), Undersåker
  1. Gustaf Edvard Winqvist 1857-
  2. Sven-Olof Ernst Schönmeyr 1888-
 140. Håby (1859), Håby
  1. Carl Constantin Lagermarck 1859-
  2. Johan Pontus Melcherson 1897- (född 1850 död 1928)
 141. Karlskoga (1859), Karlskoga
  1. Nils Albert Julius Lang 1859-1865
  2. Carl Edmund Lennmalm 1866-1872
  3. Hans Magnus Graff 1873-
  4. Erik Gustaf Lindström 1921-1935
  5. Jacob Wilhelm Nelander
 142. Lenhofda (1859), Lenhovda, Kronobergs län
  1. Nils Bernhard Wallén 1859-1884
 143. Brösarp (1860), Brösarp
  1. Anders Lichard Victor Thorséen 1860-1866
  2. Carl Anders Wilhelm Weinberg 1866-1870
  3. Gustaf Adolf Halck 1871.
  4. Johan Edvard Cajander 1888-1899
  5. Anders Hlmfrid Bäckström 1899-1903
  6. Carl Otto Lorens Collin 1905-1912
  7. Julius Dahlström 1913-1919
  8. Helge Samsioe 1919-1935
 144. Hörby (1860), Hörby
  1. Peter Mauritz Nordquist 1860-
  2. Carl Gustaf Hugo Thedenius 1883-1887
  3. Fredrik Leth 1888-1892
 145. Karlsborg (1860), Karlsborg
  1. Christoffer Kall 1860-
 146. Klippan (1860), Klippan
 147. Svenljunga (1860), Svenljunga
  1. Gustaf Wilhelm Höglund 1860-1867
  2. Karl Johan Alexander Kullgren 1867-1872
  3. Anders Ferdinand Högdahl 1872-1892
  4. Johan Aron Hedenlund 1893-1902
  5. Anders Knut Danielsson 1902-
 148. Vara (1860), Vara med medikamentsförråd i Sollebrunn från 1906
  1. Oscar Hjalmar Schagerström 1860-1879
  2. Fritiof Lilja 1879-1908
 149. Åby (1860)
  1. Johan Gustaf Westergård 1860 (apoteket förestods och arrenderades av Adolf Rudolf Kihlström 1872-1885
 150. Hjorten (1861), Göteborg
  1. Nils Henrik Isander 1861-1876
  2. Robert Emanuel Luhr 1877-
  3. Frans Emil August Waller
 151. Boxholm (1862), Boxholm
  1. Olof Anders Ljungberg 1862-1868
  2. Theodor Constantin von Zeipel 1868-
  3. Gustaf Fredrik Andersson 1914-1924
 152. Fränsta (1862), Fränsta
  1. Carl Fredrik Asplund 1898-
 153. Mora (1862), Mora
  1. Gustaf Hedman 1862-1865
  2. Carl Grevilli 1866-1881
  3. Bruno Sjöberg 1936-
 154. Phœnix (1862), Nyköping
  1. Johan Nyqvist 1862-1872
  2. Carl Edmund Lennmalm 1873-
  3. Gustaf Daniel Axel Weström 1927-1937
 155. Råneå (1862), Råneå
  1. Jakob Widgren 1862-1870
  2. Niklas August Andersson 1870. Avsade sig privilegiet före tillträdet.
  3. Axel Mauritz Ångman 1871. Avled samma år.
  4. Olof Harald Ström 1872-1874
  5. Arvid Hedvall 1874-1877
  6. Gustaf Adolf Wändahl 1878. Avsade sig privilegiet före tillträdet.
  7. Johan Ferdinand Söderdahl 1879-
  8. Carl Sigurd Chronwall 1904-1919
  9. Lars Axel Ivar Dafgård 1920-1926
 156. Torp (1862), 1839-1862 tidigare filialapotek till apoteket Gripen (1763) i Sundsvall
  1. Martin Nikolai Wetterberg 1862-
  2. Gustaf Adolf Wändahl
 157. Trollhättan (1862), Trollhättan
  1. Fredrik Gotthard Björklund 1862-
  2. Sven Daniel Chrigström 1903-1910
  3. Carl Fredrik Elmstedt 1919-1930
 158. Anderslöf (1863), Anderslöv
  1. Anders Reinhold Högdahl 1863-
  2. Adolf Fredrik Beckman 1904-1912 (Beckman hade varit föreståndare för apoteket från 1896 tills han tog över apoteket 1904.
 159. Boo (1863), Boo, Örebro län
  1. Johan Barck 1863-
 160. Gislaved (1863), Gislaved
  1. Edvard Anton Mauritz Cederroth 1863, men avled före tillträdet
  2. August Wilhelm Bergqvist 1864-1892
  3. Adolf Viktor Strandberg 1892-1916
  4. Ivar Hässler 1916-1925
 161. Hemse (1863) med medikamentförråd i Klintehamn från 1894.
  1. Fritiof Lilja 1863-1879
  2. Johan Wilhelm Svenson 1879-
  3. Adolf Sigfrid Frykman 1894-1915
 162. Leksand (1863), Leksand
  1. Carl Melcher Wilhelm Gyllenhammar 1863-1874. Änkan Zelma Gyllenhammar innehade apoteket till 1875.
  2. Carl Axel Henrik Kjernander 1875-1881
  3. Julius Fredrik Stenqvist 1900-
 163. Skog (1863), Skog, Västernorrlands län
  1. Karl Jonas Horneij 1863-
  2. Sven Julin 1930-1937
 164. Ödeshög (1863), Ödeshög
  1. Frans Gustaf Lundgren 1863-1874
  2. Johan Nicolaus Rosén 1874-
  3. Mauritz Wihlander 1899- (förestod apoteket under åren 1896-1899 tills han köpte det)
 165. Dalby (1863), Dalby, Värmlands län
  1. Herman Edvard Lundborg 1863-1875
  2. Conrad Leonard Wiberg 1875-1906
  3. Axel Emil Hultman 1906-1910
  4. Valfrid Lindblom 1910-1924
 166. Jämshög (1863), Jämshög
  1. Hans Magnus Theodor Graff 1868-1873
  2. Fredrik Leth 1874-1888
 167. Näs (1863), Näs med medikamentförråd i Gillberga från 1876, Värmlands län
  1. Anders Laurentius Pettersson anlade apoteket i Säffle 1863-
 168. Alfta (1864), Alfta
  1. Per August Jennische 1864-1888
  2. Gustaf Edvard Culin 1888-1920 tillsammans med apoteket i S
 169. Hessleholm (1864), Hässleholm
  1. Carl Adolf Boström 1864-
  2. Paul G. Nordström arrenderade apoteket 1906-1921 och från 1921-1937 hade han personligt privilegium för det.
 170. Nederkalix (1864), Nederkalix Var filialapotek under Haparanda 1838-1864
  1. Claës Fredrik Östman
  2. Carl Theodor Östman förestod som farm. stud filialapoteket till 1862 då han avlade apotekarexamen.
  3. Johan Wilhelm Stenström 1864-1876
  4. Albert Mårten Holmstrand 1877-1892 med medikamentsförråd i Över-Kalix.
  5. Hjalmar Wilgott Olbers 1892-1914
  6. Lars Axel Ivar Dafgård 1926-1938
 171. Skene (1864), Skene
  1. Aron Mauritz Emanuell Wahlgren 1864-1880
  2. Anders Gottfrid Wennermark 1880-1903
  3. Bernt Vilhelm Hallberg 1903-
 172. Tanum (1864), Tanum
  1. Johan Daniel Jonasson 1864
  2. Johan Axelsson 1865-1868
  3. Thiodolf Ekbohrn 1869-1872
  4. Carl Gustaf Hugo Thedenius 1872-1883
  5. Johan Westerberg 1883-
  6. Fritz Johan Lindvall 1928-1937
 173. Årjeng (1864), Årjäng, Värmlands län, med medikamentsförråd i Järnskog från 1893
  1. Carl Elis Haeffner 1864-1868
  2. Johan Westerberg 1869-1870
  3. Gustaf Edgar Julius Breitholtz 1870-1880
  4. Andreas Jansson 1880-1885
  5. Anders Westgren 1883-1893
  6. Axel Valfrid Fredriksson 1903-
  7. Karl Konrad Kinnman 1913-1921
  8. Francis Edling 1921-1930
 174. Öfverluleå (1864), Överluleå
  1. Johan Fredrik Meijer 1864-
 175. Söderåkra (1865), Söderåkra
  1. Per Abraham Westling 1865-1880
  2. Alrik Emanuel Schröder 1880-
 176. Tingsryd (benämnt Tingsås av Bruzelius) (1865), Tingsryd
  1. Carl Robert Hammar 1865-1869
  2. Claës Johan Edvard Tornqvist 1870-
  3. Carl Fredrik Wilhelm Kolm 1897-1907
 177. Eslöf (1866), Eslöv
  1. Fredrik Malcolm Abelin 1870-1871
  2. Hampus Herman Carl Harlingzon 1871-
  3. Peter Anton Erik Holmgren 1911-1924
 178. Grythyttehed (1866), Grythyttehed, Örebro län
  1. Johan Anders Wilhelm Andersson 1866-1900. Han höll under sommarmånaderna också för läkemedelförsäljningen vid Loka hälsobrunn.
  2. Axel Julius Cæderström 1900-1916
  3. Nils August Brunius 1916-1925
 179. Ragunda (1866), Ragunda
  1. Christian Oscar Strömholm 1866-
 180. Sotholm (1866) med medikamentförråd i från 1871 i Dalarö
  1. Herman Haeffner 1866. Apoteket kom ej till stånd.
  2. Jarl Amal Wallentin Rosén1868-1881
  3. Johan Oscar Leopold Lundberg 1882-1886
 181. Tibble (1866), Tibble, Uppsala län
  1. Johan Herman Wikblad 1866-1901. Sonen G. H. J. Wikblad var föreståndare för apoteket från 1888 och övertog av dödsboet som innehavare 1901.
 182. Åsum (1866), Åsum, Malmöhus län
  1. Anders Lichard Victor Thorséen 1860-1866
  2. Olof Anders Ljungberg 1868-
 183. Hammarby (1867), Stockholms län
  1. Johan Gotthard Victor Cederholm 1867-1871
  2. Johan Gustaf Hjelmström 1872-1899
  3. Euduard Augustinus Ljungkrantz 1899-1907
  4. Johan Erik Hallbergsson 1908-1913
 184. Mellerud (1867), Mellerud med medikamentförråd i från 1896 i Ed
  1. Jakob Fredrik Wiktor Amadée d'Estelle 1876-1906
  2. Anders O. Sjöholm var föreståndare i Ed 1908-1914. Hade privilegier från 1914-1922
 185. Torsby (1867), Torsby
  1. Thure Gustaf Réenstierna 1867-
  2. Karl Ludvig Melén 1900-
 186. Nordmaling (1868), Nordmaling
  1. Axel Ferdinand Häggberg 1868-
  2. Carl Ernst Ahlberg 1885-1894
  3. Anders Gustaf Leonard Almgren 1895-
 187. Tjällmo (1868), Tjällmo
  1. Laurentius August Sjöberg 1868-1887
  2. Johan Julius Bolin 1887-
 188. Målilla (1869), Målilla
  1. Gustaf Albrekt Lokrantz 1869-1877
  2. Axel Fabian Stenström 1877-1896
  3. Jakob G. R. Stark 1902-1916 arrenderade ut apoteket från 1916
 189. Ström (1869), Ström, Jämtlands län med medikamentförråd i Gäddede från 1898
  1. Herman Daniel Rydberg 1868, men avsade sig privilegiet utan att anlägga apoteket
  2. Johan Conrad Hjortzberg 1869-1877
  3. Karl Gustaf Erik Lönnegren 1879-1891 provisor och innehavare från 1892-
 190. Vrigstad (1869), Vrigstad med medikamentförråd i Sävsjö från 1898
  1. Axel Pontus Sjöstedt 1869-1880
  2. Oscar Fredrik Mellgren 1881-1882
  3. Carl August Hellström 1883-1889
 191. Vasen (1869), Djurgården, Stockholm
  1. Robert Luhr 1869-1877
  2. Johan August Chrysander 1877-
 192. Tierp (1870), Tierp
  1. Ernst Hjalmar Hugo Wikander 1870-1886
 193. Mölndal (1872), Mölndal
  1. Karl Johan Alexander Kullgren 1872-
  2. Edvard Bergvall 1907-
 194. Kronan (1876), Jönköping med medikamentsförråd i Röksberg från 1904
  1. Alfred Severin Carlsson 1876-1889
  2. Reinhold Sandstedt 1880-1902
  3. Carl Gustaf Gotthard Wahlström 1910-1926
 195. Nässjö (1881), Nässjö
  1. Victor Magnus Theodor Sylvén 1881-
  2. John Leander 1916-1928
 196. Elefanten (1884), Stockholm
  1. Niklas Wilhelm Emanuel Ahlström 1884-1903
  2. John Wilhem Hamrin 1916-1938
 197. Kronan (1884), Kristianstad
  1. Martin Theodor Cinstans von Zeipel 1884-
 198. Tumba (1884), Stockholms län
  1. Carl GUstaf Lindgren 1884-1886
 199. Svanen (1885), Göteborg
  1. Adolf Rudolf Kihlström 1885-1905
  2. Olof P:son Willner 1906-1919
  3. Edvard Ludvig Bruzelius (1919-
 200. Berg (1886), Berg, Jämtlands län
  1. Carl Knut Strömberg -1896
  2. Karl Adolf Maximillian Grape 1897-
  3. Paul Gunnar Zakarias Ekström 1932-1938
 201. Hede (1886), Hede, Jämtlands län
  1. Claës Fredrik Ölander 1886-1892
  2. Edvard Ossian Hult 1892-1906
 202. Lejonet (1886), Helsingborg
  1. Svante Lundqvist 1905-
 203. Örnen (1886), Östersund
  1. Karl Fredrik Westlund 1905-
 204. Bäfvern (1887), Stockholm
  1. Axel Jakob Schillberg (1887-)
 205. Kronan (1887), Malmö
  1. Gustaf Bernström 1907
 206. Storken (1887), Malmö
  1. Carl Samuel Simpler 1907-1923
  2. Magnus Rydberg 1924-1938
 207. Jörlanda (1888), Jörlanda med medikamentförråd i Ljungskile från 1903
  1. Carl Gustaf Wång beviljades, men avsade sig, privilegium på detta apotek. Det blev istället ett medikamentsförråd under apoteket i Kungälv.
  2. John Lorentz Nordgren 1888-1892
  3. Bror Axel Gustaf Yngve Folmer tillträdde 1892
  4. Carl Edvard Norberg 1893-1900
  5. Emil Anselm Otto Eklundh 1901-1904 privilegium med ett medikamentsförråd i Ljungskile från 1903.
 208. Löfsta (1888), Lövsta, Uppsala län
 209. Storvik (1888), Storvik
  1. Gustaf Edvard Culin (f. 6/6 1845 i Eksjö) 1888- ff 1908
  2. Karl Ragnar Gustaf Grönhagen (f. 1878) 1922-
  3. Fredrik Georg von Wachenfeldt 1923-
  4. Oscar Arvid Wilhelm Anell 1927-1936
 210. Töreboda (1888), Töreboda
  1. John Lorentz Nordgren 1893-1905
  2. Filip Kullin 1906-
 211. Höganäs (1889), Höganäs
 212. Kronan (1889), Linköping
  1. Gustaf Theodor Carpelan 1904-1908
  2. Thomas Sätervall 1938-
 213. Örnen (1889), Stockholm
  1. Henrik Gustaf Enell 1890-
 214. Lejonet (1889), Sundsvall
  1. Carl Ernst Ahlberg 1895-
  2. Otto Hedström 1926-1938
 215. Bergsjö (1890), Bergsjö, Gävleborgs län
  1. Salomon Ljungberg (1891-1907)
  2. Emil Sandström (1916-1923)
 216. Gudmundrå (1890), Gudmundrå
  1. Johan Robert Ortman (1891-
 217. Korpen (1890), Göteborg
  1. Hans Wilhelm Nilsson 1890-
  2. Axel Rosenberg 1936-1942
 218. Vasen (1890), Göteborg
  1. Victor Rudolf Högberg 1890-1910
  2. Otto Björsell 1910-1929
 219. Nybro (1890), Nybro
  1. Pehr Johanni höll från 1828 sockenapotek i Tvärskog, vilket sedermera flyttades till Nybro
  2. Axel Christian Landgren 1891-
  3. Ernst Edvard Berling 1934-
 220. Ockelbo (1890), Ockelbo
  1. Svant Lundqvist 1890-1905
  2. Karl Fredrik Ferdinand Glassel 1908-
 221. Sunne (1891), Sunne
  1. Claës Fredrik Ölander 1892-1908
 222. Torshälla (1891), Torshälla
  1. Adolf Wilhelm Koraen 1874-1875
  2. Karl Vilhelm Karlsson 1900-
 223. Uddeholm (1891), Uddeholm
  1. Per Georg Lundberg 1907-1909
 224. Arvidsjaur (1892), Arvidsjaur
  1. Jacob Wilhelm Nelander 1904-
 225. Kronan (1892), Gävle (Bruzelius nämner detta apotek som anlagt 1805)
  1. Georg Eberhard Georgii som avled 1816. Apoteket inköptes av apotekare Johan Luth 1822 och förenades med apoteket Lejonet. Detta senare 1892, anlagda apotek har tagit Georgii's apoteks gamla namn.
  2. Johan Luth 1822-1845
  3. Frans Oskar Flensburg 1846-1853
  4. Christian Dybeck som var apotekare i Gävle bör ha drivit detta apotek som provisor 1846-1863
  5. Alfons Gustaf Fredrik Hanson 1902-
  6. Karl Konrad Kinnman 1921-
 226. Södra Unnaryd (1892), Södra Unnaryd
  1. Anders Johan Innings 1905-19120
  2. Hjalmar Theodor Almbladh arrenderade apoteket 1920-1922
 227. Tranås (1893), Tranås
  1. Gustaf Theodor Carpelan 1894-1905
  2. Carl Oscar Magnusson 1926-1937
  3. Fritz Johan Lindvall 1937-
 228. Stegeborg (1892), Stegeborg
  1. Julius Fredrik Stenqvist 1893-1900
 229. Valdermarsvik (1892), Valdermarsvik
  1. August Gottard Sigfrid Ljunggren 1892-1901
  2. Karl Oskar Holmdal 1902-1911
 230. Gnesta (1892), Gnesta
  1. Anders Westgren 1893-1902
  2. Albert Emanuel Frykholm 1903 -
 231. Rättvik (1892), Rättvik
  1. Carl Christian Victor Pettersson 1893-1900
  2. Carl Edvard Norberg 1900-1917
 232. Anundsjö (1893), Anundsjö med medikamentförråd i Bjurholm från 1895
 233. Hallsberg (1893), Hallsberg
  1. Gustaf Filip Stenqvist 1893
 234. Katrineholm (1893), Katrineholm med medikamentförråd i Björkvik från 1900
  1. Gunnar Berggren 1900-
  2. Karl Erik Hallberg 1912-1926
  3. Nils Otto Birger Borgström 1937-
 235. Lysekil (1893), Lysekil
  1. Johan Ludvig Lundberg 1893-
 236. Stugun (1893), Stugun med medikamentförråd i Föllinge från 1898
  1. Axel Thomas Scholander 1893-1902
  2. Anders Hallinder 1903-1921
 237. Strömsholm (1893), Strömsholm
  1. Albert Emanuel Frykholm 1893-1903
  2. Herman Mauritz Kjellström 1906-
  3. Axel Rosenberg 1921-1929
 238. Svanen (1893), Norrköping med medikamentförråd i Rejmyre från 1900
  1. Sten R.C. Liljedahl 1893-1905
  2. Axel Oscar Ericsson 1905-
 239. Julita (1893), Julita
  1. Carl Georg Asklund 1894-1904
  2. Abraham Athanasius Larsson 1904-1911
 240. Renen (1893), Stockholm
  1. Frans Oscar Elmström 1893-
  2. Charles Gemzell 1922-1935
 241. Backe (1894), Backe med medikamentförråd i Ramsele från 1894
  1. Sven Daniel Chrigström 1894-1903
  2. Magnus N:son Helmer 1904
 242. Burträsk (1894), Burträsk
  1. Frans August Johansson 1902-1914
  2. Bruno Sjöberg 1930-1936
 243. Hjortkvarn (1894), Hjortkvarn
 244. Los (1894), Los
  1. Johan Rudolf Viktor Thelander 1894-1899
  2. Göran Birger Kullin 1900-
  3. Cal Rickard Löfström 1918-1918
 245. Vivstavarv (1894), Vivstavarv, Västernorrlands län
  1. Carl Sigurd Schönberg 1894-1909
 246. Åsele (1894), Åsele med ett medikamentförråd i i Vilhelmina från 1893 (?) och i Dorotea från 1899
 247. Älfdalen (1894), Älvdalen
  1. Olof Axel Norberg 1905-
 248. Edsberg (1895), Edsberg, Örebro län
  1. Charlse Anton Trägårdh 1895-1911
  2. Holger Dahl 1906-1920
 249. Lejonet (1895), Eskilstuna
 250. Kungsör (1895), Kungsör
  1. Hugo Teodor Baudo 1914-1923
 251. Svanen (1895), Örebro
  1. Johan Adolf Lundqvist (1896-1913)
 252. Gellivare (1896), Gällivare
 253. Gysinge (1896), Gysinge med medikamentförråd i Östervåla från samma år
  1. Carl Axel Rudolf Lenander 1896-1906
 254. Heby (1896), Heby
  1. Hugo Björsell 1896-1904
 255. Odensbacken (1896), Odensbacken, Örebro län
  1. Karl Fredrik Westlund 1897-1905
  2. Birger Borgström 1924-1927
 256. Orsa (1896), Orsa
  1. Karl Axel Gylfe Björkman 1896-
 257. Sandviken (1896), Sandviken
  1. Axel Fabian Stenström 1896-
 258. Storken (1896), Stockholm
  1. Ingemar Kerfstedt 1897-1910
  2. Adolf Gotthard Humbla
  3. Erik Gustaf Lindström 1913-1921
  4. Nils Bruzelius 1925-1937 efter att ha drivit apoteket på Lidingö från 1917
  5. Signy Hellström 1943-1951
 259. Älfvsbyn (1896), Älvsbyn
  1. Axel Lundberg 1897-1903
 260. Skurup (1896)
  1. Gustaf Wilhelm Rosenberg 1896-1935 tjänstgjorde som föreståndare från 1896 tills han övertog apoteket 1917
 261. Byske (1897), Byske
 262. Hjorten (1897), Kalmar
  1. |Karl Axel Nordqvist Karl Axel Nordqvist[ 1898
 263. Kronan (1897), Landskrona
  1. Hjalmar Lindström 1897-1907
 264. Malung (1897), med medikamentförråd i Nås från1870 och i Lima från 1880.
  1. Gustaf Lennart Heuman 1897-1905
 265. Mörtfors (1897), Mörtfors
  1. Edvard Bergvall 1897-1907
  2. Johan Fredrik Hasselhuhn 1907-1913
 266. Delsbo (1899), Delsbo
  1. Asrley Theodor Hannibal Netzler 1899-1907
  2. Gustaf Adolf Helmer 1907-1930
 267. Ljusdal (1899), Ljusdal
  1. Johan Rudolf Viktor Thelander 1899-1914
 268. Kinna (1899), Kinna
  1. Hugo Teodor Baudo 1923-1925
 269. Öfvertorneå (1899), Övertorneå med medikamentsförråd i Pajala från 1875 och Överkalix från 1882
  1. Bror Olof Magnus Bergvall 1920-1928
  2. Hedvig Louise Thulin 1932-1939
 270. Bjuf (1900), Bjuv
 271. Borlänge (1900), Borlänge
  1. Johan Oscar Leopold Lundberg 1900-1909
 272. Grästorp (1900), Grästorp, Skaraborgs län
  1. Peter Anton Erik Holmgren 1901-1911
  2. Carl Erik Rudolf Wahlström 1911-
 273. Tidaholm (1900), Tidaholm
  1. Carl Gustaf Gotthard Wahlström 1900-1910
 274. Tjörn (1900), Tjörn
  1. Richard Adam Indebetou 1900-
  2. Per Rudolf Engström 1910-1917
 275. Djursholm (1901), Stockholms län
  1. Charles Gemzell 1915-1922
 276. Kil (1901), Kil
 277. Molkom (1901), Molkom
  1. John Gillgren 1919-
 278. Sundbyberg (1901), Stockholms län
  1. August Gotthard Sigfrid Ljunggren 1901-
 279. Fjällbacka (1901), Fjällbacka
  1. Knut Göran Lindblad 1901-1903
  2. Nils Filip Nauclér 1904
 280. Tollarp (1901), Tollarp
 281. Västanfors (1901), Västanfors
  1. Magnus Engstedt 1914-1924
 282. Åhus (1901), Åhus
  1. Erik Gustaf Lindström 1906-1913
  2. Magnus Rydberg 1914-1923
 283. Limhamn (1902), Limhamn
  1. Lorentz Areskoug 1902-
 284. Degerfors (1902), Degerfors
  1. Josef Kolmodin var innehavare av apoteket i Vindeln, Degefors kommun 1915-1925
 285. Hammerdal (1902), Hammerdal
 286. Jokkmokk (1902), Jokkmokk
 287. Norsjö (1902), Norsjö
 288. S:t Erik (1902), Stockholm
  1. Adolf Abraham Rising 1921-
 289. Älgen (1902), Stockholm
 290. Älfkarleö (1902), Älvkarleö
  1. Axel Thomas Scholander 1902-1903
  2. Johan August Wilhelm Erikson 1905-
 291. Biet (1903), Göteborg
  1. Carl Georg Asklund 1903-
  2. Karl August Karlsson 1924-
 292. Ejdern (1903), Göteborg
  1. Johan Oskar Julius Rosander 1903-
  2. Carl Edvard Carlsson 1924
 293. Fellingsbro (1903), Fellingsbro
 294. Hvalen (1903), Göteborg
  1. Gustaf Wilhelm Hollberg 1903-1904
  2. Karl Erik Hallberg 1904-1912
  3. Albert Hammarsson 1934- (Hammarsson avled 1952 vid 75 års ålder.)
 295. Herrljunga (1903), Herrljunga
  1. Anders Sebastian Trolander 1904-1913
  2. Axel Östergren 1914-1921
 296. Kiruna (1903), Kiruna
  1. Johan Alfred Birger Essén 1903-
 297. Käflinge (1903), Kävlinge
 298. Elmhult (1903), Älmhult
  1. Fabian Hjalmar Fagerholm 1903-1913
 299. Alfvesta (1903), Alvesta
 300. Hägern (1903), Uppsala
  1. Johan Gottfrid Valentin Liljenström 1904-
 301. Tomelilla (1903), Tomelilla
  1. Axel Konrad Djursson 1905-
  2. Anders Hallinder 1921-1936
 302. St Sigfrid (1903), Växjö
  1. Axel Lundberg 1903-1916
 303. Björnen (1904), Helsingborg
  1. Johan Henrik Zickerman 1904-
  2. Josef Kolmodin 1925-1936
 304. Mjölby (1904), Mjölby
  1. John Erik Borgenstam 1905-1917
 305. Åkersberga (1904), Stockholm län
 306. Alvik (1905), Alvik, Västernorrlands län
 307. Bäfvern (1905), Borås
  1. Carl Axel Rudolf Lenander 1906-1908
  2. Valfrid Lindblom 1924-1936
  3. Jakob Fredrik Widell 1937-
 308. Gellivare Malmberg (1905), Gällivare Malmberget
  1. Filip Esaias Wennersten 1905-1031
  2. Per Leonard Lundberg 1936-
 309. Svalan (1905), Halmstad
  1. Gustaf Lennart Heuman 1905-
 310. Huskvarna (1905), Husqvarna
  1. Jens August Baggesen 1905-1927
 311. Liljeholmen (1905), Stockholm
 312. Nordstjärnan (1905), Göteborg
  1. Per Axel Elias Wendbladh 1905
  2. Emil Wilhem Thulin 1931-1936
 313. Oskarsström (1905), Oskarsström
  1. Johan Leander Eriksson 1907-
 314. Hvällinge (1905), Vellinge
  1. Gustaf Gottfrid Aspegren 1917-1924
  2. Frithiof Finnmark 1936-
 315. Svedala (1905), Svedala
  1. Abraham Athanasius Larsson 1911-1926
 316. Delfinen (1906), Göteborg
  1. Edward Ludwig Bruzelius 1907-1919
 317. Falken (1906), Örebro
  1. Sven Boberg 1907 -
 318. Markaryd (1906), Markaryd
  1. Johan August Svahnberg 1907-1925
 319. Ryd (1906), Ryd, Kronobergs län
  1. Henrik Thomson 1918-1922
 320. Mården (1906), Stockholm
 321. Sälen (1906), Stockholm
  1. Ernst Gustaf Fredrik Holm 1907-1933
 322. Billingsfors (1907), Billingsfors
 323. Dannemora (1907), Uppsala län
 324. Gamleby (1907), Gamleby
  1. Anders Wiberg 1874-1893
  2. Rickard Hellman 1908- Startade om apoteket 1908
 325. Charlottenberg (1909), Charlottenberg
  1. Gerog von Gegerfelt
 326. Rimbo (1912), Stockholms län. 1902-1911 medikamentförråd under Norrtälje Apotek
 327. Ramsele (1912)
  1. Harald Nygren 1912-1920
 328. Nynäshamn (1916), Stockholms län.
  1. Hilder Lundberg 1924-1930
  2. Nils Otto Birger Borgström 1931-11937
 329. Långshyttan (1919) (från 1903-1919 medikamentsförråd under Hedemora apotek)
  1. Kunt Oskar Samuel Pontén
  2. Erik Georg Mikael Fant f. 4/4 1908
  3. Östen Wilson Sölve f. 1911
 330. Hällefors
  1. Carl Erik Holm 1932-1938
 331. Höör
  1. Gustaf Daniel Axel Weström 1914-1924
  2. Carl Ivar Malmros 1924-1929
 332. Skinnskatteberg
  1. Gunnar Schmidt 1917-1921
  2. Adolf Lannerstierna 1922-1926
 333. Stocksund
  1. [ Abdon Efraim Hamrin Abdon Efraim Hamrin] 1923-1928
 334. Råbocken, (?) Stockholm
  1. Thorsten Wikander 1926-
 335. Antilopen, (?) Stockholm
  1. Nils de Verdier 1932-
 336. Vipan, (?) Malmö
  1. Axel Uno Per Fredrik Lindwall 1938-