Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Apotekare i Finland ~ Apteekkarit Suomessa ~ Pharmacists in Finland

view all

Profiles

 • Georg Gustaf Dahlstedt (1863 - 1898)
  Pori kaupunkiseurakunta rippikirja 1870-1874 (MKO43-88) Sivu 123 Dah ; SSHY Pori kaupunkiseurakunta rippikirja 1875-1882 (MKO89-135) Sivu 230 Andra Stadsdelen, N:o ½58 Nordlund ; SSHY Pori kaupunki...
 • Konstantin Hammar (1871 - d.)
  Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Dec 17 2020, 13:27:01 UTC
 • Gustaf Robert Örnström (1834 - 1871)
  Korsnäs församling - Längder över födda och döpta 1833-1851, jakso 8, sivu 14-15: 1834 03-05; Kansallisarkisto: / Viitattu 7.4.2024 Ilmoitus kuolemasta; Keski-Suomi 9.9.1871
 • Aslak Gunnar Sothman (1937 - d.)
  Helsingin Sanomat 17.07.1995: .
 • Rudolf Wilhelm Emanuel Strandman (1867 - 1935)
  Historieböcker Kivinebb - Kivennapa Döpta: Född 18.11.1867 Döpt 3.12.1867 By Lindula Hofläger Fader Herr Extra Länsman Anders Emanuel Strandman Moder v:o Sofia Maria Helles 30 Barn Rudolf Wilhelm Emanu...

Projektets syfte är att samla kunskaper om apotekare och apotekares villkor genom tiderna i Finland.

Den som är kunnig om villkoren för att bli apotekare är välkommen att här skriva lite om det. Och den som vet att någon person som finns inom Geni är apotekare är välkommen att koppla den personen till detta projekt.

De första apoteken i Finland inrättades 1689 i Åbo och Viborg. På 1700- och 1800-talen omfattade apoteksväsendet egentliga apotek och olika läkemedelsförråd, i vilka försäljning bedrevs. Importen och framställningen av läkemedel sköttes på den tiden av apotekarna eller av läkare och fältskärer som själva beredde läkemedel för sin verksamhets behov. Fram till 1810 var Finland en del av Sverige och apotekarna rörde sig fritt mellan länderna och hade nära kontakter med avseende på att utbilda varandras söner, hålla med elevplatser och tjänster för gesällerna som avlagt godkänt lägre prov innan de kunde börja arbeta mer självständigt. Först efter godkänd apotekarexamen kunde den enskilde få privilegium att själv äga och driva ett apotek. De som inte hade råd att köpa ett eget apotek kunde få anställning som provisor i ett apotek som ägdes av någon annan. Provisorn hade full apotekarexamen och fullt ansvar för läkemedelsverksamheten medan ägaren ansvarade för ekonomiska göromål. Ägare kunde vara änkan eller arvingarna efter den tidigare apotekaren och äktenskap mellan provisor och änkan eller någon dotter till henne var inte ovanligt.

Det första privilegiet för att starta ett apotek i Finland utfärdades 1689 för Johan Albrekt Relau. I Helsingfors börjades apotekareverksamhet först av Sebastian Stier, på grundval av ett privilegium från 1735, som misskötte detsamma varför hans privilegium och till- och licensfrihet drogs in samt överfördes privilegiet och dessa bägge rättigheter till den nyexaminerade apotekaren Johan Magnus Tingelund.

Åbo Apoteks Apotekare ~Turku apteekin apteekkarit :

 • Johan Kernisch. Amiralitetsapotekare i Karlskrona 1664-1665. Generalguvenörens apotekare i Åbo 1667.

De första apoteken i Finland inrättades 1689 i Åbo.

Viborg Apoteks Apotekare ~Viipuri apteekin apteekkarit :

Det andra apoteket i Finland inrättades 1689 i Viborg

Tammerfors apoteks apotekare

 • Johan Långhjelm Fick privilegium till detta apotek år 1800 efter att ha varit apotekare på apoteket i Kupio 1777-1795.

Borgå Apoteks Apotekare ~ Porvoo apteekin apteekkarit :

Gamla I Apoteket i Borgå är Finlands sjätte äldsta apotek. Motstridigheter om när apoteket egentligen grundades har förts. Både åren 1744 och 1745 finns i olika källor som grundningsår. År 1744 har hållits som det egentliga grundningsåret, eftersom lov om att grunda ett apotek då gavs. En apotekare Elfenbeinen hade i arv överlämnat sitt apotek i Fredrikshamn till frun Helena och hon gifte sig med provisorn Johan Daniel Schön. Hon, som tillsammans med sina barn ägde apoteket ansökte om att få starta ett apotek även i Borgå. Mot uppvisande av brevet från Kongl. majt. den 17 oktober 1747, ansökte han om att få avlägga apotekarexamen. Änkan hade ansökt om att få anlägga och driva apotek i Borgå och för detta behövde Schön sin slutliga examen. Han godkändes och drev sedan apoteket i Borgå till 24 september 1750 . Privilegiet hade tidsbegränsats till 10 år och Elfenbeinens arvingar sålde det därför redan 1750 till apotekare Gustaf Åberg.

Men apotekare Tingenlund i Helsingfors ville få privilegiet för apoteket i Borgå också. Landshövdingen och magistraten, provinsialläkare och konsistorium yttrade sig fram och tillbaka. Det gick så långt att landshövdingen skriftligt yttrade att det nästa för invånarna vorde att läkaren på orten skulle få privilegium att inom sin läkarpraktik även få driva ortens apoteksrörelse. Gustaf Åberg avflyttade snart till Helsing fors och Johan Gustaf Bergström, Anders Swahn och Lar Johan von Mell inträdde nuder kortare perioder. Från 1753 hade stadens provinsialläkare Jacob Rudberg spoteksprivilegiet inom ramen för sin läkarpraktik.Efter en del trassliga omständigheter erhöll slutligen apotekaren Johan Gustaf Bergström privilegiet för Borgå apotek 1756.

Link

Tavastehus Apoteks Apotekare ~ Hämeenlinnan apteekin apteekkarit :

Nykarleby stamapoteks apotekare.

Brahestads Apoteks Apotekare ~ Raahen apteekin apteekkarit :

 • Jean Galenius 1793 - 1804 och sen apotekare i Visby 1806 - 1814
 • Johan Sven Nilsson Stahre (född 1780 Enköping - död 1852 i Stockholm) 1804 - 1811 och därefter verksam som apotekare i Sverige
 • Reinhold Otto Fock (1770 i Stockholm-1827 i Stockholm) 1811 - 1817
 • Karl Wichman (1792-1856 född och död i Brahestad) 1817 - 1851 godkänd apotekare 1817.
 • J.V.Wichman 1851 - 1862
 • E. Fabritius 1862 - 1877
 • Fabritiuksen perikunta 1877 - 1881
 • K.A.Tennander 1881 - 1909
 • G.H. Jaatinen 1909 - 1916
 • K.A. Åkersten 1916 - 1917
 • V. Mäkinen 1917 - 1961
 • P. Mäkinen 1961 - 1996
 • Paavo Mäkisen perikunta 1996 - 1997
 • H. Svärd 1997 - 1998 -

Lovisa Apoteks Apotekare ~Loviisan apteekin apteekkarit :

Kuopion apteekkarit

Förteckning över apotekare i Kyrkoapoteket i Vasa

 • Oscar Agabus Nordberg 25.08.1903 - 5.05.1908
 • Herman Wilhelm Hjelt 16.05.1908 - 31.10.1919
 • Max Theodor Nyman 01.11.1919 - 25.09.1939
 • Axel Frederik Emil Wikman 22.07.1940 - 25.03.1963
 • Karl Hjörvard Torstensson Ström 01.01.1964 - 09.08.1999
 • Juha Paavo Nuutila 09.01.2001 -

Förteckning över apotekare i Närpes

 • Gustaf Leander Lindeström 1872-1880
 • Karl Fredrik Heinonen 1880-1886
 • Ferdinand Liljelund 1886-1891
 • Uno Kalm 1891-1900
 • Arndt August Huhtinen 1900-1909
 • Johan Erland Lewan 1909-1918
 • Johannes Tanner 1918-1924
 • Leopold Toikander 1924-1948
 • Hjörvard Ström 1948-1964
 • Edward Wennström 1964-1975
 • Karl-Erik Källström 1975-1999
 • Björn Lindroos 1999-2006
 • Inger Södergård 2006-2011
 • Erkki Ihalainen 2011-

Apoteket i Uleåborg

Länkar:

Svenska och finska medicinalverkets historia 1663-1812 / Tredje delen

 • Avellan, Noel, f. 1780, apotekare i Kuopio 1807—1810. † 1832.
 • Avén, Pehr, f. 1700, apotekare i Kuopio 1795, † 1808.
 • Bergström, Johan Gustaf, f. 1733 i Karlstad, apotekare i Borgå 1756,sålde apoteket 1805 och flyttade till sin gård Karlsberg invid Borgå, hvarest han afled 1809.
 • Bjugg, Lorenz Johan, köpte apotekaren Svahns apotek i Tavastehus 1800.
 • Bloum, Daniel Fredrik, f. 1757, apotekare i Jakobstad 1785, † 1813.
 • Bäck, Karl, f. 1779, apotekare i Borgå 1805, † 1813.
 • Bäcker, Karl, f. 1771 i Karis, apotekare i Ekenäs 1797, † 1831.
 • Claesson, Adam, apotekare i Kajana 1805, † 1810.
 • Dahl, Abraham, f. 1708, fältapotekare under finska kriget 1741—1743, † 1773.
 • Dahm, Sven, f. i Örebro, apotekare i Helsingfors 1766, † 1769.
 • Ekenberg, Gabriel, f. i Ekenäs, apotekare i Eskilstuna 1790—1806, † 1815.
 • Elg, Wilhelm, f. i Örebro, apotekare i Helsingfors 1770—1813, † 1823.
 • Falck, Elias, f. 1774, apotekare i Heinola 1798, † 1813.
 • Fock, Reinhold Otto, f. 1770 i Stockholm, † derstädes 1827.Apotekare i Brahestad 1811 — 1817.
 • Freudenthal, Gabriel, f. 1772 i Karlstad, apotekare i Åbo 1803, men sålde apoteket 1814, † 1846 på Pickala egendom i Sjundeå.
 • Gadd, Anders Gustaf, f. 1781 i Lempälä, apotekare i Borgå 1811. † 1842.
 • Galenius, Jean, apotekare i Brahestad 1793—1804 och sedan i Visby 1806—1814.
 • Garvolius, Reinhold, f. 1778 i Nykarleby, apotekare i Falun 1806—1809.
 • Harder, Hans Henrik, f. 1754, fältapotekare i Finland 1788—1790, apotekare i Upsala 1792—1809, † 1821.
 • Julin, Johan, f. i Vesterås 1752, apotekare i Nykarleby 1782, försålde detsamma redan följande år och köpte apoteket i Uleåborg s. å. samt sedermera 1814 1:sta apoteket i Åbo, † 1820. Var en skicklig naturforskare och har skrifvit en mängd vetenskapliga uppsatser.
 • Julin (von Julin), Johan Jakob, f. 1787 i Uleåborg, öfvertog 1811 förvaltningen af universitetsapoteket i Åbo och flyttade det till Helsingfors 1828 samt innehade detsamma ännu följande år, inköpte Fiskars bruk 1822, flyttade till Pojo 1829, erhöll bergsrådstitel 1835 och adlades 1849, † i Helsingfors 1853.
 • Kantzau, Ehrenfrid, f. 1765 i Wasa, apotekare i Nykarleby 1804, † 1818.
 • Kantzau, Joakim Kristian, f. 1732 i Stralsund, kallad att förestå apoteket i Wasa 1759, hvarå han erhöll privilegium 1703, försålde apoteket efter Wasa stads plundring 1808, † 1819.
 • Karberg, Jakob, f. i Sibbo 1728, apotekare i Uleåborg 1702, † 1782.
 • Kernisch, Johan, amiralitetsapotekare i Karlskrona 1664—1665, generalguvernörens apotekare i Åbo 1667.
 • Kihlgren, Anders, f. 1754 i Upsala, apotekare i Nykarleby 1783, † 1801.
 • Libeck, Gustaf, f. 1776 i Kronoby, apotekare i Gamlakarleby, † 1848.
 • Lilius, Johan, f. 1756 i Finland, apotekare i Lindesberg (icke i Örebro, såsom colleg. med. protok. 15/7 1793 upptager) 1780, † 1798.
 • Lindebäck, Johan Henrik, f. i Björneborg 1799, apotekare i Wasa 1822, † 1858.
 • Ljungdahl, Gustaf, f. 1748, apotekare i Ekenäs, † 1820.
 • Lydeman, Jakob Johan, f. 1720 i Åbo, apotekare i Åbo 1762—1796, † 1814.
 • Långhjelm, Johan Henrik, f. 1748 i Ruovesi, apotekare i Kuopio 1777— 1795 samt erhöll privilegium på apotek i Tammerfors 1800, † 1831.
 • von Mell, Lars Henrik, f. 1722, apotekare i Borgå 1754 och derefter i Åbo 1755, † 1791.
 • Minell, Johan, f. 1743, apotekare i Ekenäs 1774, dödsåret okändt.
 • Mjödh, Anders Abraham, f. 1751 i Nagu, apotekare i Åbo 1796, men flyttade kort derefter på landet som jordbrukare, apoteket förestods mellertid af Gabriel Freudenthal, som 1803 blef ägare af detsamma, † 1811
 • Nervander, Johan, f. 1772 i Björneborg, apotekare i Nystad, † 1816.
 • Nordvik, Johan Alexander, f. 1785 i Kangasniemi, inskrefs som elev vid apoteket i Kuopio 1804 och 1807 som fältskärselev vid Savolaks infanteriregemente, farm. stud. 1807, åtföljde regementet under finska kriget 1809— 1809 i egenskap af underläkare, tjenstgjorde å apotek i S:t Petersburg 1810—1813, aflade apotekareexamen i Åbo 1814 och inrättade efter erhållet privilegium apotek i Fredrikshamn 1815, † 1849.
 • Philippi, Mathias, f. 1741 i Storkyro, apotekare i Jakobstad 1781, † 1785.
 • Plagemann, Carl Fredrik, f. 1779, inrättade på grund af erhållet privilegium instruktionsapoteket Nordstjernan 1817, hvilket han försålde 1852, † 1864. Anmodades af konsistorium academicnm i Åbo 1814 att uppgifva plan till ett kemiskt laboratorium vid universitetet och anskaffa alla dertill hörande apparater, hvilket äfven verkställdes s. å. Var föreslagen till adjunkt i kemi vid akademin i Åbo 1815. Salpetersjuderidirektör i Norrland 1843—1858.
 • Relau, Johan Albrecht, f. i Hamburg, apotekare i Åbo 1689, flydde 1718 undan ryssarne till Stockholm, död som apotekare i Linköping 1737.
 • Schön, Johan Daniel, apotekare i Borgå 1745, † 1750.
 • Stahre, Johan Sven Nilsson, f. 1780 i Enköping, apotekare i Brahestad 1804 —1811, † 1852 i Stockholm efter att hafva flyttat till Sverige och derstädes innehaft apotek.
 • Stengrund, Mårten, f. 1745 i Kumo, apotekare i Björneborg 1780, † 1795.
 • Stier, Sebastian, apotekare i Helsingfors 1735 inpå 1740-talet.
 • Svahn, Anders, f. 1730 i Stockholm, apotekare i Tavastehus 1756— 1800, † 1803.
 • Svahn, Johan, f. 1775 i Muhos, apotekare i Kajana 1803—1805, † 1852 i Nykarleby.
 • Synnerberg, Jonas, f. i Österbotten, apotekare i Åbo 1725—1762, död derstädes 1775.
 • Thodén, Lars Gustaf, f. 1779 i Jakobstad, apotekare i Kristinestad 1802—1832, † 1832.
 • Tingelund, Johan Magnus, anlade apotek i Helsingfors 1744, † 1765.
 • Wennersten, Petter, f. 1748 i Karlstad, apotekare i Gamlakarleby 1778, † 1798.
 • Wichland, Gustaf Amund, apotekare i Borås 1720— 1727, i Vennersborg 1727—1745 och i Alingsås 1748, † 1750.
 • Wichmann, Karl, f. 1792 i Brahestad, apotekare derstädes 1817, † 1856.
 • Wirzén, Johan Jakob, f. 1783, apotekare i Björneborg 1810, † 1844.
 • Zimmerman, Christian, stadsapotekare; i Åbo 1637.
 • Åberg, Anders Fredrik, f. 1762, apotekare i Lovisa 1799, † 1820.
 • Åberg, Gustaf, f. 1717 i Stockholm, apotekare i Borgå 1750 och flyttade apoteket till Lovisa 1754, † 1808.
 • Åkerman, Kristian, f. i Österbotten, apotekare i Åbo 1792, † 1810.