Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Lt. Col. Johan Järnefelt, till Malma (b. - 1666)
  Johan Keldunck , adlad Jernefelt, till Malma ( Järnefelt ) i Badelunda socken och Eknö i Björskogs socken , båda i Västmanlands län. Tjänte sig upp i de livländska, preussiska och tyska krigen. Kapt...
 • Cav. Capt. William Patrick Barclay (c.1645 - 1709)
  Vilhelm Patrik Barclay , student i Uppsala 1660. Musketerare och pikenerare vid Delings regemente i Skåne 1663. Kornett vid överste Kocks skvadron. Löjtnant vid Upplands regemente 1672. Löjtnant vid...
 • Gustaf Johan Eneskjöld (1734 - 1817)
  Gustaf Johan Eneskjöld , född 1734-12-24. Lärkonstapel vid artilleriet 1750. Underfyrverkare vid artilleriet i Helsingfors 1755. Artilleriexamen 1756. Rustmästare vid Cronhielms regemente 1758. Serg...
 • Carl Ulrik Schildt (1695 - 1743)
  Carl Ulrik Schildt , född 1695-06-20 i Tensta socken , Uppsala län. Volontär vid Upplands regemente 1714. Förare därst. 1715. Sergeant 1717. Fänrik 1718. Avsked 1719. Död 1743 och begraven i Bäli...
 • Carl Wilhelm von Christierson (1745 - 1828)
  Carl Vilhelm von Christiersson , född 1745-08-01 Östuna. Student i Uppsala 1760. Ryttare vid livregementet till häst 1764. Korpral vid livregementet till häst 1764. Avsked 1771. Sergeant vid Uppl...

Uppland Regiment

The Uppland Regiment (Swedish: Upplands regemente), designation I 8, was a Swedish Army infantry regiment that traced its origins back to the 16th century. It was disbanded in 1957. The regiment's soldiers were originally recruited from the province of Uppland, and it was later garrisoned there.

History

The regiment has its origins in fänikor (companies) raised in Uppland in the 1550s and 1560s. In 1617, these units, along with fänikor from the nearby provinces of Dalarna and Västmanland, were organised by Gustav II Adolf into Upplands storregemente, of which eight of the total 24 companies were recruited in Uppland. Upplands storregemente consisted of three field regiments, of which Uppland Regiment was one. Sometime around 1623, the grand regiment was permanently split into 3 smaller regiments, of which Uppland Regiment was one.

The regiment was officially raised in 1626 although it had existed since 1623. Upplands regemente was one of the original 20 Swedish infantry regiments mentioned in the Swedish constitution of 1634. The regiment's first commander was Nils Brahe. It was allotted in 1682 as one of the first regiments to be so.

The regiment was given the designation I 8 (8th Infantry Regiment) in a general order in 1816. Uppland Regiment was renamed Uppland Infantry Regiment in 1904 to distinguish it from Uppland Artillery Regiment. The regiment was garrisoned in Uppsala from 1912. In 1928, the regiment regained its old name. The regiment was disbanded in 1957. The signal regiment Uppland Signal Regiment was renamed to Uppland Regiment in 1974, but does not trace its origins from the original regiment, even though the victory names have been transferred to it.

Commanding officers

Regimental commander active from 1698 to 1957.

 1. 1698-1705: O W Löwe(n)
 2. 1705-1706: J V von Daldorff
 3. 1706-1709: G F de Frietzcyk
 4. 1709-1709: G Stiernhöök
 5. 1709-1710: J Braun
 6. 1710-1710: C Ekeblad
 7. 1710-1711: G Ribbing
 8. 1711-1721: G W Fleetwood
 9. 1721-1723: G Oxenstierna
 10. 1723-1728: O J Koskull
 11. 1728-1730: O W Staël von Holstein
 12. 1730-1737: O M Wolffelt
 13. 1737-1741: W L Taube
 14. 1741-1748: C M de Laval
 15. 1748-1757: Fredrik Henrik Sparre
 16. 1757-1759: C J Mörner
 17. 1759-1772: T G Rudbeck
 18. 1772-1772: Per Scheffer
 19. 1772-1788: Fabian Casimir Wrede
 20. 1788-1791: Fabian Wrede
 21. 1791-1794: Adam Ludvig Lewenhaupt
 22. 1794-1810: Adolf Ludvig von Schwerin
 23. 1810-1816: Gustaf Olof Lagerbring
 24. 1816-1825: C A Hård
 25. 1825-1837: S D Sparre
 26. 1837-1854: C L Daevel
 27. 1854-1860: A L Rappe
 28. 1860-1862: A F Z Reuterskiöld
 29. 1862-1865: J A Sundmark
 30. 1865-1881: Otto Mauritz von Knorring
 31. 1881-1888: S G R von Bahr
 32. 1888-1899: L W Stiernstedt
 33. 1899-1905: Bengt Erland Eberhard von Hofsten
 34. 1905-1911: Curt Johan Elof Rosenblad
 35. 1911-1923: Claës Sundin
 36. 1923-1928: Bo Boustedt
 37. 1928-1935: Carl Schöning
 38. 1935-1940: Helmer Bratt
 39. 1940-1942: Sven Ryman
 40. 1942-1950: Olle Norman
 41. 1950-1957: Carl Axel Grewell


//media.geni.com/p13/88/8d/93/ee/5344485d57bdb47f/upplands_regemente_6_large.jpg?hash=ba8ce4c1bf730951004623be471cfbc3c24e7cb655108ad99512770fc21b87f1.1696316399Uppland Regiment uniforms throughout the years

Est'd 2021 -01-03Upplands regemente (infanteri)=

Upplands regemente (I 8) var ett infanteriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1626-1957. Förbandsledningen var förlagd i Uppsala garnison i Uppsala.==

Historia

Från landsregemente till landskapsregemente

Upplands regemente leder sitt ursprung till Upplandsfänikan från 1557. Från 1617 organiserades fänikorna i Uppland under landsregementet i Uppland som hämtade sitt manskap från Uppland, Västmanland och Dalarna. Under det tredje skedet av Andra polska kriget kom flertalet olika förband ur landsregementet att delta. Från 1623 påbörjades en splittring av landsregementet i tre landskapsregementen. Till följd av det pågående kriget med ständiga utskrivningarna av nya förband kom dock detta inte att omedelbart realiseras.

År 1626 uppfordras tre fältförband ur landsregementet att inställa sig i Stockholm, däribland en uppländsk skvadron om 4 kompanier under Jakob Seton som i juni 1626 avtransporteras till kriget. I maj 1627 avseglar ytterligare två skvadroner från Uppland under befäl av Axel Duwall respektive Hans Kyle. Till följd av förluster sker flertalet omorganisationer som resulterar i att alla tre skvadroner i december 1627 kom att tillhöra Axel Duwalls skvadron i Dirschau vilken slutligen sammanslås med ett västmanländskt regemente i början av 1628 vilket sedermera deltar i försvaret av Stralsund detta år.

Under 1628 mobilseras ett regemente från Uppland under Nils Brahe den äldre som deltar i ovannämnda försvar av Stralsund där detta regemente sedan ligger i garnison från juli 1628. Under våren 1629 organiseras ytterligare ett uppländskt regemente under Jakob Seton som i juli 1629 anlöpte Pillau och avdelades för försvaret av Marienburg. Under november-december 1629 hemtransporteras båda dessa regementen till Sverige.

År 1630 mobiliserades Nils Brahes regemente på nytt och mönstrades i maj i Stockholm, varefter det inskeppades med flottan vid Älvsnabben och stationerades vid sin ankomst i Stettin där det kom att kvarstå för resterande del av hösten. Därefter följde sedan regementet Gustaf II Adolf på tåget genom södra Tyskland och deltog i striderna vid Lech och Nürnberg. Regementet led under tiden en hel del förluster genom strider, men främst genom sjukdom. I april 1631 slås regementet samman med Axel Lillies skvadron från Närke och Värmland och bildar ett nytt regemente under Lillie. Detta regemente deltog den 7 september i slaget vid Breitenfeld samt vid erövringen av Würzburg där regementet senare var garnison.

I mars 1632 bildas Svenska brigaden under Erik Hand, bland annat med uppländska kompanier ur Axel Lillies regemente, vilken deltog i slaget vid Lützen. Upplänningarna följde konungens kista hem till Sverige i juli 1632 men resterande del av Axel Lillies regemente kvarstod alltjämt i Würzburg, nu under befäl av Karl Mårtensson. Så sent som 1634 anges i stadens garnison c:a 200 man tillhöra "upplandsfolket".[9]

1631 organiseras i Sverige ett nytt uppländskt regemente under befäl av Jakob Seton som har inledningsvis svårt att samla tillräckligt manskap och befäl. 1634 övertas befälet av den hemkomne Axel Lillie och av rullorna framgår den 24 april 1634 att regementet då samlar 1541 knektar och befäl. 1634 års regeringsform anger att 20 infanteriregementen skall finnas, först bland dessa nämns Upplands regemente. Härigenom är Upplands regemente slutligen bildat och som dess förste chef förordnas fortsatt Axel Lillie.

Generalmönsterrullor - Riksarkivet

Upplands Regemente - Samtliga

Uppland-Regiment

Das Uppland Regiment (Schwedisch: Upplands regemente), auch als I 8 bezeichnet, war ein Infanterieregiment der schwedischen Armee, das seinen Ursprung im 16. Jahrhundert hatte. Es wurde 1957 aufgelöst. Die Soldaten des Regiments wurden ursprünglich über das Einteilungswerk aus der Provinz Uppland rekrutiert und wurden dort stationiert.
Von 2020-12-18

Upplandske regiment

Upplands Regiment. Dets mærke var I 8 i den svenske hær. Det kan dateres til 1600-tallet, og det blev opløst i 1957. Regimentets soldater kom oprindeligt fra Uppland, og der blev senere oprettet en garnison dér.

Historie

Regimentet har sin oprindelse i et kompagni i Uppland omkring 1550. I 1617 blev disse enheder af Gustav II Adolf lagt sammen med afdelinger fra de nærliggende provinser i Dalarna og Västmanland til Upplands storregiment, hvoraf otte af de i alt 24 regimenter blev rekrutteret i Uppland. Det upplandske storregiment bestod af de tre områderegimenter, hvoraf Upplands regiment var det ene. Omkring 1623 blev regimentet permanent opdelt i tre mindre regimenter, hvoraf Upplands regiment blev det ene.

Regimentet blev officielt oprettet i 1626, selv om det havde eksisteret siden 1623. Upplands regiment var et af de oprindelige 20 svenske infanteriregimenter, der er nævnt i den svenske forfatning fra 1634. Regimentets første chef var Nils Brahe den yngre.

Regimentet fik betegnelsen I 8 (8. Infanteri Regiment) i 1816. Upplands regiment blev omdøbt til Upplands infanteriregiment i 1904 for at skelne det fra Upplands artilleriregiment. Regimentet fik garnison i Gävle fra 1912. I 1928 genvandt regimentet sit gamle navn. Regimentet blev opløst i 1957. Upplands signalregiment blev i 1974 omdøbt til Upplands regiment, men kan ikke henføre sin oprindelse til det oprindelige regiment, selvom navnet er blevet videreført.

Felttog

Af 2020-12-18