Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

This is a country portal project, which is intended as a resource for users from a particular country. It may contain advice on how best to use Geni within your country, such as profile naming conventions, translation instructions, where to find genealogy resources, and more. You may join the project to contribute, or follow it if you only want to receive notifications of new discussions. Note that profiles cannot be added to country portal projects.

Tervetuloa mukaan yhteistyöhön! Välkommen till samarbeta! Welcome to collaborate!

Uusi Genin käyttäjä

Ennen profiilien lisäämistä Geniin, aloita tutustumalla käyttöohje-sivustoon Ohjeet Suomi ja Karjala.

media.geni.com/p13/db/96/dd/25/5344483bdc93afb4/ran99maf_t2.jpg?hash=d8ff26c37bd5c4b7495758a98be0ac640a55080d445ed57f529fefcc66c6771c.1718521199
For instructions on how to use Geni, refer to the Geni Help Portal

Jos asut Suomessa

Olethan tietoinen, että tallettaessasi elossa olevien tietoja Geniin ja muihin Internetin sukututkimuspalveluihin, sinulla on oltava heiltä jokaiselta lupa heidän tietojensa käyttöön. Myös kuollutta henkilöä koskeva arkaluonteinen tieto voi olla elossa olevan henkilötieto ja siten luvanvarainen. Mitkä tiedot sitten ovat arkaluonteisia? Siihen vastaa Sukututkimuksen käytännesääntöjen kappale "Mitä tietoja ei saa kerätä".
Sukututkimuksen käytännesäännöt ovat ohjeisto, joka opastaa hyvään henkilötietojen käsittelyyn sukututkimuksen eri vaiheissa. Ne ovat tietosuojavaluutetun tarkastamat ja henkilötietolain mukaiset. Henkilötietolaki (523/1999) on laki, jossa säädetään perustuslakiin perustuvasta henkilötietojen suojasta.

Lue huolellisesti suomalaiset sukututkimuksen käytännesäännöt: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/sshy/kaytannesaannot.pdf

Muuta Genisi suomenkieliseksi: (1) klikkaa oikean yläkulman nimesi kohdalta, (2) valitse "Change language", (3) valitse "suomi".


Om du bor i Finland

Är du medveten om när du lagrar information om levande personer i Geni eller andra släktforskningstjänster på Internet, måste du ha tillstånd från var och en av dem till användning av deras information. En känslig uppgift om en avliden person kan också vara personuppgift för en levande person, därför krävs tillstånd. Vilken information är då känslig? Det svaras i uppförandekodex för släktforskning, kapitel "Vilka uppgifter får inte insamlas?"
Uppförandekodexen för släktforskning ger vägledning till god behandling av personuppgifter i olika släktforskingsfaser. Dataombudsmannen har inspekterat instruktionerna och de är i enlighet med lagen om personuppgifter. Lagen om personuppgifter (523/1999) är en lag, som förskriver om skydd av personuppgifter, baserat på grundlagen.

Läs noga finska uppförandekodex för släktforskning: http://www.genealogia.fi/site/_files/Uppforandekodex%20for%20slaktf...

Ändra din Geni svenskspråkig: (1) klicka på ditt namn på övre högra hörnet, (2) välj "Change language" (3) välj "svenska".


If you live in Finland

Please be aware that when saving living persons' information to Geni, or other Internet genealogy services, you must have permission from them each for the use of their data. In addition, sensitive information of a dead person can be personal information for a living person, and therefore subject to authorization. Which information is then sensitive? The Finnish Genealogy Code of Conduct Chapter "What information cannot be gathered?" ("Mitä tietoja ei saa kerätä?") answers this.
Finnish Genealogy Code of Conduct are instructions that guide you in good conduct of processing of personal data at different stages of genealogy. They are approved by the Finnish Data Protection Ombudsman and are in line with the Finnish Personal Data Act. Personal Information Act (523/1999) is a law which provides protection of personal information, based on the Finnish Constitution.

Read carefully the Finnish Genealogy Code of Conduct (in Finnish, brief information in English): http://www.genealogia.fi/kaytannesaannot


Suomalaisia alueellisia projekteja - tervetuloa mukaan! - Finska regionala projekter - välkommen med! - Finnish regional projects - welcome!

Suomalaisia portaaleja: Finska portaler: Finnish portals:

Välkommen att samarbeta!

media.geni.com/p13/db/96/dd/25/5344483bdc93afb4/ran99maf_t2.jpg?hash=d8ff26c37bd5c4b7495758a98be0ac640a55080d445ed57f529fefcc66c6771c.1718521199
Instruktioner om hur du kan använda Geni hittar du från: Geni Help Portal

Om du bor i Finland

Är du medveten om när du lagrar information om levande personer i Geni eller andra släktforskningstjänster på Internet, måste du ha tillstånd från var och en av dem till användning av deras information. En känslig uppgift om en avliden person kan också vara personuppgift för en levande person, därför krävs tillstånd. Vilken information är då känslig? Det svaras i uppförandekodex för släktforskning, kapitel "Vilka uppgifter får inte insamlas?"

Uppförandekodexen för släktforskning ger vägledning till god behandling av personuppgifter i olika släktforskingsfaser. Dataombudsmannen har inspekterat instruktionerna och de är i enlighet med lagen om personuppgifter. Lagen om personuppgifter (523/1999) är en lag, som förskriver om skydd av personuppgifter, baserat på grundlagen.

Läs noga finska uppförandekodexen för släktforskning:
http://www.genealogia.fi/site/_files/Uppforandekodex%20for%20slaktf...


Finska regionala projekt - välkommen med:

Finska portaler:

Tervetuloa mukaan suomalaisten Geni-käyttäjien yhteistyöhön !

Kiitos, että hyväksyt omalta profiilisivultasi löytyvän kuvan mukaisen pyynnön seurata tätä sivua.

Kolme tärkeintä näkökohtaa, kts otsikot alempaa:

  1. Uusi käyttäjä... käyttöohjeet
  2. Jos asut Suomessa... elossa olevilta henkilöiltä lupa
  3. Geniprojekteista... mitä ne ovat

media.geni.com/p13/95/ad/ba/67/53444848ca15cd5c/alaliitaprofiileita_original.jpg?hash=357691ed64fb3a65cc5643590cfcc7331a86e9ce994236bfb8d6c9c707870194.1718521199

Uusi Genin käyttäjä

Ennen profiilien lisäämistä Geniin, aloita tutustumalla käyttöohje-sivustoon Ohjeet Suomi ja Karjala.

Opastusta kännykälläkin helposti luettavassa muodossa, sovelluksia ja paljon muuta Yhteiset sukujuuret -sivustolla.

Genin englanninkieliset ohjeet: Geni Help Portal

Jos asut Suomessa

Olethan tietoinen, että tallettaessasi elossa olevien henkilöiden tietoja Geniin ja muihin Internetin sukututkimuspalveluihin, sinulla on oltava heiltä jokaiselta lupa heidän tietojensa käyttöön.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut täysimääräisesti sovellettavaksi 25.5.2018. Tietosuoja-asetus jättää jäsenmaille jonkin verran kansallista liikkumavaraa. Asetuksen määrittelemissä tilanteissa jäsenmaat voivat antaa tai säilyttää kansallista lainsäädäntöä, jolla säädetään poikkeuksista ja täsmennyksistä siihen. Suomessa tietosuoja-asetusta täydentävä kansallinen tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019. Tietosuojalaissa on tarkentavaa säännöstöä mm. tieteellisen ja historiallisen tutkimuksen erityisasemasta.

Sukututkimuksen käytännesäännöt ovat toimialakohtainen lainsäädäntöä täydentävä ohjeisto, joka opastaa hyvään henkilötietojen käsittelyyn sukututkimuksen eri vaiheissa. Suomen Sukututkimusseura julkaisi lokakuussa 2021 Seuran juridisen toimikunnan tarkastaman ja hallituksen kokouksessaan hyväksymän ohjeistuksen Vastuullinen henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa.


Suomalaisia alueellisia projekteja - Tervetuloa mukaan verkostoitumaan

Projektien yhteistyökumppanina ( projektisivulla Toiminnot > Liity projektiin ), saat omalle profiilisivullesi ko projektiin liittyviä ilmoituksia, mm. käynnissä olevista projektikeskusteluista.

Suomalaisia portaaleja: