Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Øvre Haukland, Vestvågøy, Nordland, Norge

view all

Profiles

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

HAUKLAND ØVRE

GÅRDSNR. 28
I skattemanntallet for 1650 opptrer Øvre Haukland første gang som særskilt gårdsnr., med kongen som eier og bygger av de 2 våg gården omfatter. Jacob Thordsen og Zakarias Jacobsen leier da hver 1 våg.

I en fortegnelse fra 1661 over skippere og styrmenn, som nærværende år har seilt til Bergen og derfor har gitt skatt, nevnes Zakarias Jacobsen, Haukland, som gjorde en reise som styrmann med Michel Lauridsen, Offersøys jekt, og betaler sin styrmannsskatt med 1 riksdaler og 1 ort. Leilendingsmanntallet for samme år omfatter Zakarias Jacobsen, bruker av 2 pund, Jacob Zakariassen, sikkert hans sønn, 2 pund. Videre Nils, 2 pund, Tosten Johansen, 2 pund og Paul, ½ våg. Disse sistnevnte står ikke direkte anført under Øvre Haukland, og iallfall Tosten Johansen er leilending på nedre gård. Av husmenn nevnes dette år Oluf Jacobsen og Claus.

Vi kommer nå til Generaljordeboken for 1665-1667. Her nevnes bare Zakarias Jacobsen som besitter. Han sår 2 td., har 10 kyr, 2 ungnaut, 6 geiter, 6 sauer og 1 hest. Videre bemerkes: «Ingen brenneved, dog når de bekommer roers vær (rorvær), haffuer de daglig fiske. Forbliff (forblir) i sin verdi.» Også i 1670 sitter Zakarias Jacobsen med hele gården, 2 våg, men i 1690 er Jacob Zakariassen bruker av hele gården.

Folketellingen 1666

Folketellingen 1666 beretter om Zakarias Jacobsen, som bruker av 2 våg jord, altså hele gården.

12. mai 1687 er det avsluttet skifte etter avdøde leilending og styrmann Zakarias Jacobsen, enke Maren Nilsdtr. Boets bruttoformue utgjør 162 rdl. og 5 ort. Gjeld til barna for heimegave og «bryllupsgier» (gave), med noen liten heimskyld, 32 rdl. Netto formue til deling 120 rdl., hvorav hver av sønnene får 12 rdl., og hver av døtrene 6 rdl.

Jacob Zakariassen sitter med gården enda i 1695, men år 1700 er det hans enke, Kirsti, som sitter ved bruket, hvor lenge kan ikke sies.

Folketelling 1701

Av folketellingen 1701 fremgår det at Jon Lassesen, bruker hele gården.

I 1720 er gården delt mellom Per Mortensen og Hans Hansen. Sistnevnte betaler 2 daler i skatt, Per 4 ort og 8 sk. Som husmann på leilendingens bygslede grunn sitter da Christen Jochumsen, og betaler sin skatt med 1 ort og 8 sk. Hans Hansen ble ikke lenge på gården, for i 1725 er i hans sted kommet Jacob Svendsen, som bruker 2 pund, Per Mortensen 1 våg og 1 pd.

Leilendingsmanntall for 1735

I leilendingsmanntall for 1735 omtales

 • Per Mortensens og Jacob Svendsens enker (deres navn er ikke anført),
 • Anders Hansen
 • Elias Svendsen, muligens en bror av Jacob Svendsen; han nevnes som forarmet. Det ser ut som det engang før 1735 har ramt gården en ulykke, siden begge brukere er død, kanskje omkommet på sjøen.

Gården fikk i 1720 matr.nr. 158, og kongen er hele tiden eier og bygger, som det heter.

8. oktober 1730 er det skifte etter Per Mortensen, som «uløkkede» på havet, - se der kommer det. Enke Kirsten Hansdtr., ganske sikkert en datter av foran nevnte Hans Hansen. Arving er avdødes far Morten Christoffersen, Langelrun(?). Det var således ingen barn i ekteskapet. Brutto formue 90 rdl. og 3 sk. Netto til deling (mellom enken og mannens far) 31 rdl., 2 mark og 3 sk.

Per Mortensens enke Kirsten sitter med gården enda i 1740, likeså Jacob Svendsens enke samt Elias Svendsens enke, og dessuten nevnes Margrete Gregersdtr., som bruker 12 mark, Per Mortens enke bruker 2 pd., Anders Hansen, sønn av Hans Hansen, bruker 1 pd. og 12 mk., Jacob Svendsens enke 2 pd. Det opplyses at enken Kirsten (etter Per Mortensen) er forarmet og «ei haver noget hvormed hun kan svare». Anders Hansen, som avgangne år (1739) har vært ansatt for 18 sk., men dette år, på grunn av fiskeriets ringhet, «ei er skat for meere end til 12 sk.»

5, oktober 1743 er det skifte etter Appolona Andersdtr., Øvre Haukland, enkemann Hans Hansen. Barn:

 1. Anders Hansen, bor på Uttakleiv
 2. Johanna Hansdtr.., g.m. Peder Hansen, Wagle (Val i Borge) Boets brutto formue 61 rdl., 5 mk. og 12 sk. Gjeld 124 rdl. og 15 sk. Sølv: 3 sølvskjeer. 2 kyr, 2 heiner (geiter) og 1 gjellhest.

31. april er det skifte etter Per Mortensens enke, Kirsten Hansdtr. Boets brutto formue 60 rdl., 4 mk. og 8 sk.

//media.geni.com/p13/d6/1d/72/f0/5344483f02f9060b/johan_karlsen_og_hustru_anna_haukland_large.jpg?hash=03ca47a9af39cb690221408aaccd77404586f9534e07e98d1a74e7eb5ea36d55.1721026799Johan Karlsen og hustru Anna, Haukland

1745 er det følgende oppsittere på gården: Anders Hansen, som bruker 2 pd. og 12 mk., enken Maren (formentlig Jacob Svendsens enke), 1 pd., Ole Pedersen, 2 pd., og Elias Olsens enke, 12 mk. - Det er i hele tatt mange enker ved denne tid på Øvre Haukland, og det ser ut som sjøen flittig har krevd sine offer. I 1750 er enkene kommet bort, og som brukere nevnes nå bare Anders Hansen og Ole Pedersen, hver med 1 våg. Det er nå ingen forandring før 1766, da Jacob Pedersen er kommet i Ole Pedersens sted som bruker av den ene våg. Han er muligens en bror av Ole.

Fortegnelsen over ekstraskatten for 1767 nevner Anders Hansen og hustru. Den andre oppsitter er enken Malena Hansdtr. (Ole Pedersens enke). I manntallet til ekstraskatten 1772 nevnes Jacob Pedersen og hustru, Anders Hansens enke og Ole Pedersens enke.

1775 er det kommet en ny bruker, Hans Olsen. Anders Hansen bruker da 1 våg, Jacob Pedersen 1 pd. og 12 mk., og Hans Olsen 1 pd. 12 mk.

I regnskap for den frivillige avgift og Rangskatten står under Øvre Haukland

 • Maren Gregersen, sønn Ole Andersen, hun er altså enke etter Anders Hansen.
 • Jacob Pedersen, stedsønn Jacob Olsen. Hans hustru kan således tenke å ha vært gift første gang med foran nevnte Ole Pedersen.
 • Hans Olsen.

I manntall over kverner for 1781, er det bare Anders Hansens enke som har kvern (mølle) på Øvre Haukland, og betaler skatt av denne. Samme år overtar Ole Anderssen, formentlig Anders Hansens enkes sønn, dette bruk på 18 mk., Jacob Pedersen bruker også 18 mk., Nils Christoffersen 12 mk. og Hans Olsen 18 mk.

I 1785 har Ole Andersen kverna på Øvre Haukland; den hører således til Anders Hansen og hans enkes bruk.

I 1790 avgir Ole Andersen 6 mk., og sitter da med bare 12 mk., mens de øvrige brukere, Jacob Olsen, Nils Christoffersen og Hans Olsen, bruker 18 mk. hver.

År 1800 nevnes Ole Andersens kvern som fremdeles brukelig og skattbar, men den synes være i noe dårlig forfatning, etter skatten å dømme.

2. august 1794 er det skifte etter Ole Andersen. Boet er fallitt, så ingen arvinger er nevnt.

3. desember 1798 er det skifte etter Nils Christoffersen, enke Kirsten Andersdtr., muligens en datter av Anders Hansen. Arv til deling 71 rdl. og 9 sk. Av buskap nevnes bare 3 kyr.

3. august 1791 ble der utstedt kongelig skjøte til Mogens Hartvigsen Jentoft, Petvik på 2 våg fiskes landskyld med bygsel på matr.nr. 28, Øvre Haukland, for 90 rdl. Gården gikk dermed over fra å være kongens eie, til propritærgods. Som en har sett fikk gårdene matr.nr. i 1750, og Øvre Haukland hadde da matr.nr. 158, nytt matr.nr. ble innført i eller omkring 1778, og Øvre Haukland fikk da matr.nr. 28, det nåværende gårdsnr.

Manntall over ledingens ansettelse 1800

I manntall over ledingens ansettelse 1800 nevnes Ole Andersen, Jacob Olsen og Nils Christoffersens enke, men i 1805 er i Nils Chrisoffersens enkes sted kommet Nils Johansen (eller Johnsen).

Folketelling 1801

Ole Andersen og hustru Ane Marie Nilsdtr. Barn:

 1. Anders
 2. Jacob
 3. Nils
 4. Maren

Jacob Olsen, nå gift for annen gang, hustru Kirsten Malena Eliasdtr.

29. mars 1803 er det skifte etter Ole Andersen, enke Anne Marie Nilsdtr. Barn:

 1. Anders
 2. Jacob
 3. Nils
 4. Maren
 5. Kirsten

Arv til deling, 4 rdl., 1 mk. og 9 sk. - 28. juli er det skifte etter enke Kirstine Andersdtr. Boet er fallitt.

3. november 1809 er det skifte etter Hans Nilsen, Haukland, enke Bergitte Marie (farsnavn ikke tatt med). Denne mann må sannsynligvis ha vært inderst på Øvre eller Nedre Haukland..

4. desember 1811 er det skifte etter Jacob Olsen, Øvre Haukland, enke Kirsten Eliasdtr. Barn.

 1. Peder Jacobsen, tjener hos Johan Andersen, Boile (Bolle)
 2. Jens Jacobsen, tjener hos samme mann
 3. Anton Jacobsen, tjener hos Anders Sørensen, Ure
 4. Ole Jacobsen, tjener hos moren
 5. Elias, likeså Boet fallitt.

Manntall over ledingen 1816

I manntall over ledingen 1816 sitter som brukere på gården

 • Nils Johnsen (Johansen)
 • Nils Korneliussen
 • Jens Hansen. Mellom 1816 og 1820 er Nils Johnsen (Johansen) død, for sistnevnte år nevnes hans enke som bruker av denne gårdpart, ved siden av Nils Korneliussen og Jens Hansen; men i 1825 er to nye menn kommet til istedenfor Nils Johnsens enke og Nils Korneliussen, nemlig Anders Olsen og Joh. P. Abrahamsen.

15. mai 1820 er det skifte etter Nils Johnsen (Johansen), enke Annikken Andersdtr. Barn:

 1. Anders Brun Nilsen
 2. Malena Johanna Nilsdtr. Boet fallitt.

8. desember 1823 er det skifte etter inderst Peder Christensen, Øvre Haukland, enke Karen Jacobsdtr. Barn:

 1. Ann (eller Anne) Johanna Pedersdtr.
 2. Maren Anna Pedersdtr. er hos Johan Petter Abrahamsen, Vik til oppfostring
 3. Martha Malena Pedersdtr., bor hjemme Boet fallitt. Nevnte Johan Petter Abrahamsen, Vik er sikkert den samme som i 1825 står som bruker av en av gårdpartene på Øvre Haukland.

8. desember 1823 er det skifte etter Nils Korneliussen, Øvre Haukland, enke Bertha Marie Hansdtr., muligens en datter av Hans Olsen, 0. Haukland. Barn:

 1. Olai
 2. Maren Dorthea som er til oppfostring hos Ole Hansen, Uttakleiv. Hans sønn er sikkert også den i tiden 1805-1810 under Nedre Haukland nevnte bruker Cornelius Nilsen, som senere ble bygselmann på Reppe. 16. mai 1839 er det skifte etter Elisabeth Hansdtr., enkemann Jens Hansen. Ingen arv.

Jens Hansen giftet seg annen gang med Abrahamina Isaksdtr., og der er skifte etter ham 13. september 1847, men intet å arve. Hans enke, Abrahamina Isaksdtr., må antas å være Isak i Tåas datter.

Endelig nevner vi skifte 17. mai 1839 etter gårdm. Ole Jacobsen, formentlig en sønn av Jacob Olsen 0. Haukland, enke Elen Marie Arntsdtr., hennes laugverge er Elias Nilsen, Vik. Som arvinger nevnes avdødes brorsønn Jacob Pedersen, Hårteigen, brordatter Maren Pedersdtr., Kylpesnes, søstrene Abigael Jacobsdtr., Gjerdøyholmen i Rødøy, gift der, enke på Hårteigen Martha Jacobsdtr., og Bertha Jacobsdtr., gift i Nusfjord, og endelig søstersønnen Johan Jacob Hansen, som bor på Nystad i Buksnes . Kreaturer: 1 hest, 11 år, 1 ku og 2 voksne sauer. Arv til deling: 51 rdl. 4 ort og 7 sk. Den her nevnte avdøde Ole Jacobsen ble i 1836 gift med Elen Marie Arntsdtr., som da var enke.

I en matrikkel for 1838 har

 • Anders Olsens gårdpart en skyld på 2 pd. etter gammel beregning, ifølge den nye 1 daler og 18 sk.
 • Elias Sørensens, gammel skyld, 1 pd., ny skyld 2 ort, 21 sk.
 • Mortens Pedersens, gammel skyld 1 pd., ny skyld 2 ort, 21 sk.
 • Jens Hansens, gammel skyld, 2 pd. ny skyld, 1 daler, 18 sk., tilsammen for den hele gård, 3 daler, 2 ort, 6 sk.

I det av 1866 utarbeidede forslag til revisjon av matrikkelen behandles som første

Løpenr. 59, Daniel Andersen, daværende skyld 1 spd., 18 sk., 31 mål sandjord og steinet vold, av ca. 6 mål fjellslått 40 våger høy, 5 td. poteter i utsed og ½ td. bygg, som gir en fold av henholdsvis 5 og 2, 30 lass høy av innmark, 4 storfe, 12 småfe og 1 hest. Havnegang i ubekvemt fjell, men tilstrekkelig. Ingen ved og utilstrekkelig med torv på avsides sted. Tang og tare benyttes som fôrsurrogater. Gården ligger nær sjøen, men avsides mot havet. Gården er ikke lettdrevet, gården, som er alminnelig bra dyrket, er ikke frostlendt. Skylden foreslås nedsatt til 2 ort, 8 sk.

Løpenr. 60 a, Karl Jacobsen, skyld 2 ort, 21 sk., 15 mål jord av bonitet som foregående, 20 våger høy av fjellslått, 20 lass høy av innmark, utsed 4 td. poteter, som gir 5 fold, 3 storfe, 8 sauer, 1 hest. Forøvrig det samme som nevnt for Daniel Andersen. Forslag til ny skyld: 1 ort, 4 sk.

Løpenr. 60 b, Markus Jensen, skyld 2 ort, 21 sk., 15 mål jord, 20 våger høy av fjellslått, utsed 4 td. poteter, med 5 fold, 20 lass høy, 3 storfe, 8 sauer og 1 hest. Forøvrig som for foregående. Forslag til ny skyld: 1 ort, 4 sk.

Løpenr. 61, Ole Jacobsen, gammel skyld: 1 daler, 18 sk., 31 mål jord, 40 våger høy av fjellslått, 20 lass høy. 5 td. poteter i utsed, 4 storfe, 10 sauer og 1 hest, forøvrig som foregående. Forslag til ny skyld: 2 ort, 8 sk.

Folketelling 1865

Ved samme tid, 1865, har vi folketellingslisten med Daniel Andersen som første mann, husfar, leilending og fisker, hustru Maren Værniksdtr., født i Tjøtta. (Han var først gift med Marie Værniksdtr.). Kreaturer: 1 hest, 6 kyr, 14 sauer, 1 gris, 7 td. poteter i utsed.

Løpenr. 60 a, Karl Jacobsen, husfar, leilending og fisker, f. i Flakstad, hustru Guren Jensdtr. Barn:

 1. Jakob Karlsen
 2. Johan Karlsen
 3. Martha Kalsdtr
 4. Gjertine Karlsdtr

Inderst på gården er Elias Pedersen, fisker, hustru Anne Karlsdtr. (Karl Jacobsens dtr.) Losjerende Karl Paulsen, Senere bosatt på Bø. - Kreaturer: 1 hest, 4 kyr, 12 sauer, 4 td. poteter i utsed.

Løpenr. 60 b, Markus Jensen, husfar, leilending og fisker, hustru Anniken Eliasdtr. Losjerende Kristen Eliassen, fisker, ugift.

Løpenr. 61, Ole Jakobsen, husfar, leilending og fisker, hustru Abrahamina Isaksdtr., f. i Borge (Ole Jakobsen f. i Vågen). Johan Jensen (hennes sønn). Kreaturer: 1 hest, 5 kyr, 15 sauer og 1 gris. Utsed: 1 td. bygg, 7 td poteter.

Folketellingen 1875

1875 er Hans Hansen selveier på løpenr. 59, og gift med Daniel Andersens enke. Maren Værniksdtr. (Daniel Andersen døde i mars 1872, etter at hans yngste barn, sønnen Daniel Danielsen Leknes, var født). Barn, alle av Marens første ekteskap:

Losjerende Søren Grå Jacobsen, senere bosatt i Vik. Kreaturhold: 1 hest, 6 kyr, 1 kalv, 18 sauer, 1 gris, utsed 6 td. poteter.

Løpenr. 60 a, Karl Jacobsen, leilending og fisker, f. 1814 i Flakstad, hustru Guren Jensdtr., f. 1822 i Buksnes. Barn:

 1. Jacob Karlsen, f. 1852
 2. Johan Karlsen, f. 1859
 3. Gjertine Kalsdtr, f. 1862 Kreaturhold: 1 hest, 1 ku, 2 kalver, 8 sauer, utsed 3 td. poteter.

Løpenr. 60 b, Markus Jensen, husfar, forpakter og fisker, f. 1829 i Buksnes, hustru Anniken Eliasdtr., f. 1827. Barn:

 1. Laurits Markussen, f. 1864
 2. Amalie Markusdtr., f. 1866
 3. Agnes Markusdtr., f. 1870 Kreaturhold: 1 hest, 3 kyr, 8 sauer, utsed 3 td. poteter.

Løpenr. 64, Ole Jacobsen, husfar, leilending og fisker, f. 1829 i Vågen, enkemann. Sønn:

 1. Albert Olsen, senere bosatt på Fygle, f. 1864. Tj.dreng Karl Jacobsen, (Får-Karl) f. 1835 i Vågen.

Losjerende Daniel Pedersen, husfar, gårdsarb. og. fisker, f. 1823 i Hol i Tjeldsund (far til Kornelius Danielsen m.fl.), hustru Pertonelle Hansdtr., f. 1830 i Vågen. Barn:

 1. Iver Danielsen, f. 1859
 2. Ingebrigt Danielsen, f. 1861 (bosatt i Tjeldsund)
 3. Jakob Danielsen, f. 1869
 4. Daniel Danielsen, f. 1871
 5. Lovise Danielsdtr., f. 1866
 6. Hansine Danielsdtr., f. 1875

Kreaturhold: Ole Jacobsen: 1 hest, 3 kyr, 8 sauer, utsed 6 td. poteter. Daniel Pedersen: 1 ku og 3 sauer.

Husmann Elias Pedersen, husfar og fisker, f. 1827 i Buksnes, hustru Anne Karlsdtr., f. 1845. Barn:

 1. Hagen Eliassen, f. 1873
 2. Amanda Eliasdtr., f. 1869
 3. Hilda Eliasdtr., f. 1870
 4. Elen Eliasdtr., f. 1875

Kreaturhold: 1 ku og 4 sauer, som han høyer til i fjellet, da han ingen innmarksplass har.

1886:

Løpenr. 59 (br.nr. 1), Rasmus Starheim, matrikkelskyld 1 mk. og 60 øre.

Løpenr. 60 a (br.nr. 2), Johan Karlsen, matrikkelskyld 80 øre.

Løpenr. 60 b (br.nr. 3), Markus Jensens enke, matrikkelskyld 80 øre.

Løpenr. 61 (br.nr. 4) Johan Petter Nilsen og Søren Markus Nilsen, matrikkelskyld 1 mk. og 60 øre.

3. august 1767 ble der gitt kongelig skjøte på hele Øvre Haukland til gjestgiver i Petvik, Hartvig Mogensen Jentoft. Men først langt ut på 1800-årene ble der selveiere på gården.

Br.nr. 1:

Br.nr. 2:

Br.nr. 3:

Br.nr. 4, Klemmetshaugen:

Br.nr. 5, Orgotten; utskilt fra br.nr. 4 i 1891:

Br.nr. 6, Grønnbakken, utskilt fra br.nr. 5 i 1913:

Br.nr. 7, Solhaug, utskilt fra br.nr. 4:

Br.nr. 8, Langeland, utskilt fra br.nr. 2 i 1918:

Matrikkelskylden er nå, tallene i klamme gjelder 1907:

Br.nr. 1, 1 mk. 60 øre (1 mk. 60 øre),

Br.nr. 2, 40 øre (80 øre),

Br.nr. 2, 40 øre (80 øre,

Br.nr. 3, 40 øre (80 øre)

Br.nr. 4, 40 øre (80 øre),

Br.nr. 5, 40 øre (80 øre),

Br.nr. 6, 40 øre,

Br.nr. 7, 40 øre,

Br.nr. 8, 40 øre.

De tre siste br.nr. er nye bruk


Folketelling 1900 - NY - Ikke en del av Buksnes bygdebok


Bruk nr 1

Rasmus Pedersen født 1861 gm. Hilda Pedersdatter født 1876

 1. Magda Rasmusdatter, født 1887
 2. Petra Rasmusdatter, født 1889
 3. Henry Rasmussen, født 1891
 4. Peder Rasmussen,født 1893
 5. Ragnvald Rasmussen, født 1895
 6. Paul Rasmussen, født 1897
 7. Oline Rasmusdatter, født 15.02.1899

Daniel Danielsen, født 1871 Emilie Martinesdatter født 1877, Borge

 1. Henry Danielsen, født 1898, Buksnes
 2. Frits Danielsen
 • Olga ? k ug b Uægte d Fors af %Inderst% og Fisker 1896 Buksnes

Bruk nr 2 Johan Karlsen, født 1859 gm. Anna Danielsdatter , født 1863

 1. Skjonning Johansen, født 1884
 2. Georg Johansen, født 1886
 3. Paul Johansen, født 1889
 4. Hartuvikke Johansdatter, født 1891
 5. Alsine Johansdatter, født 1894
 6. Lotte Johansdatter, født 1896
 7. Johansdatter* , født 02.11.1900

Bruk nr. 3 Laurits Markussen, født 1864 gm. Amalie Karlsdatter, født 1863

 1. Marie Lauritsdatter, født 1889
 2. Ide Lauritsdatter, født 1892
 3. Anna Lauritsdatter, født 1894
 4. Lise Lauritsdatter. født 1896
 5. Alleksandra Lauritsdatter, født 1898
 6. Peder Lauritssen. født 10.08.1899

Bruk nr 4 Johan P. Nilssen, født 1840 gm.Grete Andreasdatter, født 1849 Namsos

 1. Laura Johansdatter, født 1871
 2. Henrik Johansen, født 1876
 3. Alfred Johansen, født 1884
 4. Hilda Johansdatter, født 1886

.


Folketelling 1910 - NY - Ikke en del av Buksnes bygdebok


Bruk nr 1
Rasmus Starheim, født 14.01.1859, Eid i Norfjord gm. Hilda Starheim, født 14.10.1866

 1. Magda Starheim, født 29.09.1887
 2. Petra Starheim, født 02.08.1889
 3. Hendri Starheim, født 09.06.1891
 4. Peder Starheim, født 20.04.1893
 5. Ragnvald Starheim, født 25.03.1895
 6. Paul Starheim, født 29.04.1897
 7. Johan Starheim
 8. Line Starheim, født 15.02.1899
 9. Trygve Starheim, født 05.06.1903
 10. Reidar Starheim, født 06.07.1908
 11. Ragnhild Starheim, født 14.03.1910
 • Hans Hansen, Føderaadsmand gm Maren Hansen født 14.05.1832

Bruk nr. 2 Johan Karlsen født 09.11.1859 gm. Anna Danielsen født 30.06.1863

 1. Georg Karlsen født 29.07.1885
 2. Paul Karlsen, født 11.04.1890
 3. Alsine Karlsen, født 11.04.1894
 4. Lotte Karlsen, født 11.11.1896
 5. Klara Karlsen. født 02.11.1900
 6. Alfrida Karlsen, født 09.02.1904
 7. Ragnar Karlsen, født 26.06.1906
 8. Dagny Karlsen, født 13.07.1908

Bruk nr. 3 Lauris Markusen, født 12.02.1864 gm. Amalie Markusen, født 21.03.1868

 1. Idda Laurisen, født 01.06.1892
 2. Anna Laurisen, født 26.04.1894
 3. Lise Laurisen, født 07.04.1896
 4. Aleksandra Laurisen, født 26.03.1898
 5. Peder Laurisen, født 10.08.1899
 6. Færdinand Laurisen, født 28.12.1901
 7. Aksel Laurisen

Bruk nr. 4 Johan Nilsen gm. Grete Nilsen, født 06.03.1850, Namsos

 1. Laura Nilsen, født 24.10.1871

Hendrik Johansen, født 08.06.1877 gm. Anne Johansen, født 15.12.1887, Wogan

 1. Sverre Hendriksen, født 05.07.1908, Vaagan

Alfred Johansen, født 11.07.1884 gm. Hertevikke Johansen, født 29.06.1891

Bruk nr. 5 Sørn Nilsen, født 21.09.1843 gm. Marta Karlsen, født 06.04.1848

 1. Magnus Sørnsen, født 06.04.1887
 2. Hertivekke Sørnsen, født 27.02.1890
 3. Egil Sørnsen, født 17.06.1909
 4. Nitalius Sørnsen, født 12.06.1884

Nils Sørnsen, født 31.12.1877 gm. Nora Johansen, født 28.02.1886

 1. Alfhild Nilsen
 2. Johan Nilsen
 3. Søren Nilsen, født 26.03.1909

.


Folketelling 1920 - NY - Ikke en del av Buksnes bygdebok


Bruk nr 1 Haukland Øvre Rasmus Olai Starheim født 14.01.1859 gm. Hilda Jørgine Starheim født 22.10.1867

 1. Magda Kristine Starheim, født 30.09.1887
 2. Peder Sigvart Starheim,født 20.03.1893
 3. Ragnvald Johan Starheim, født 25.03.1895
 4. Oline Marie Starheim, født 15.02.1899
 5. Johan Gerhard Starheim, født 13.02.1901
 6. Trygve Olai Starheim, født 05.06.1903
 7. Reidar Alfred Berg Starheim, født 05.07.1908
 8. Ragnhild Martine Starheim, født 13.03.1910

Bruk nr 2 Haukland Øvre Georg Jentoft Johansen, født 29.07.1885 gm. Kasbara Marie Antonette Johansen, født 19.03.1888

 1. Ingolf Toleiv Johansen], født 15.07.1910
 2. Alfred Ingmar Mareno Johansen, født 13.01.1912
 3. Ragnhild Annie Johanne Johansen, født 02.05.1915
 4. Arne Marius Johan Johansen, født 02.06.1917
 5. Einar Helmer Johansen, født 04.03.1919

Bruk nr 3 Haukland Øvre Lauritz Andreas Markusen, født 12.02.1864 gm.Amalie Kristine Markusen, født 21.05.1862

 1. Marie Elise Markusen, født 05.05.1889
 2. Peder Martin Markusen, født 10.08.1899
 3. Ferdinand Torvald Markusen, født 28.09.1902
 4. Aksel Lauritz Markusen, født 26.11.1904

[Esther Magdalene Olsen], født 20.03.1914, Pleiedatter

[Andreas Meier Olsen], født 22.09.1890
[Lise Agnete Olsen], født 26.04.1896
[Rolf Edmund Olsen], født 23.10.1917
[Alf Olsen], født 03.05.1920

Bruk nr 4 Haukland Øvre Alfred Sjønning Johansen, født 11.06.1884 gm. Hertuvikke Albertine Johansen, født 28.06.1891

 1. Hjalmar Gustav Johan Johansen, født 20.02.1911
 2. Gunvald Sigmund Johansen, født 11.11.1915
 3. Artur Sjønning Johansen, født 04.01.1918

Grete Hansine Johansen, født 06.03.1847
[Laura Hansine Johansen], født 24.10.1871, Barnepige

Bruk nr 5 Ørgatten Nils Andreas Krans Sørnsen, født 31.12.1875 gm.
Nora Marie Sørnsen, født 29.01.1886

 1. Alfhild Kasbara Sørnsen, født 04.11.1904
 2. Johan Hagerup Sørnsen, født 07.06.1907
 3. Sørn Martin Berg Sørnsen, født 26.03.1909
 4. Hjørdis Haldorine Sørnsen, født 22.12.1911
 5. Nansy Ella Sofie Sørnsen, født 15.08.1914
 6. Bergliot Jakobine Sørnsen, født 29.11.1916

Bruk nr 6 Grønbakken
Magnus Sjønning Sørnsen, født 06.04.1887 gm. Alsine Johanna Sørnsen, født 11.04.1893

 1. Margit Albertine Kristine Sørnsen, født 24.08.1914
 2. Alf Johan Eilif Sørnsen, født 26.01.1916
 3. Sigvald Mareno Sørnsen, født 24.08.1919

Harald Andreas Dahl, født 16.05.1892 gm.
Lotte Marie Dahl, født 11.11.1896

 1. Alsing Mareno Dahl, født 28.09.1917
 2. Edevart Marius Dahl, født 16.01.1919

Bruk nr 7 Solbakken
Henrik Johan Krantz Johansen, født 08.06.1875 gm. Anne Katrine Johansen, født 15.12.1887

 1. Sverre Edvind Hjermund Johansen, født 05.07.1909
 2. Højdal Gundvald Johan Johansen, født 12.04.1910
 3. Henny Annie Joseffa Johansen, født 28.07.1914
 4. Emma Helene Johansen, født 02.05.1918

Bruk nr 8 Langland
Johan Petter Angel Karlsen, født 09.11.1859

 1. Dagny Gunhilde Johansen, født 13.07.1900
 2. Ragnor Analius Karlsen, født 26.06.1906
 3. Paul Gerhard Johansen, født 11.04.1890
 4. Klara Josefine Johansen, født 02.11.1900
 • [Bernt Halvorsen] 1857-01-04