Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Bolle, Vestvågøy, Nordland, Norge

view all

Profiles

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

Gårdsnr.20. BOLLE

Gårdens navn

Gardsnavnet skreves Balla (1567), Bolle (1610), Bolde (1614), Bolden (1667), så igjen Bolde (1723), til det fikk sin nåværende form. - Bolli (hankjønnsord) Bolle. Ordet finnes neppe annetsteds som gårdsnavn, derimot brukes det ofte som navn på fjell, således i Bollatinden i Hol sokn, som ikke står i noe lokalt forhold til denne gård, og på skjær og holmer, vistnok med hentydning til en avrundet form som en omvendt bolle. Det er her (på Bolle) en liten lav høyde, omgitt av flatt myrland, som formodentlig har gitt anledning til navnet, mener Rygh. - Et nært beslektet gårdsnavn synes Bolla i Ibestad å være.

Beliggenhet

Bolle ligger ganske høyt i terrenget, og frigitt til alle kanter. En mindre arm av Offersøy-pollen skjærer seg gjennom en trang strøm inn langs gårdens nordvestre side, den såkalte Litlpollen. Gården er ellers for det meste omgitt av. myrer og lyngrabber, og myrene er tildels nokså sumpige. Men selve gårdens innmark ligger altså på det høyere platå, og kan se - og sees - viden om. Skog er det nok flere hundre år siden det vokste her, bare noen få små skoglunder, mest selje, står ennå igjen borte i myrene, hvor de fører en seig og forbitret kamp mot tilintetgjørelsen. Havnegangen er ganske god, og av torvskjær er det ennå ganske rikelig. Bolle har ingen forbindelse med fjell, og gårdens høyeste punkt er vel «Burshaugen» på Øvre Bolle, hvor den gamle bautasteinen står, og hvorom sagnet beretter, at her var det i lengst svundne tider leikeplass, hvor de gamle vikinger drev sine idretter og kappestrider. På og ved denne haug, som andre steder på Bolle, er der flere gravplasser fra gammel tid, likeså ved Buksneshaugen, hvorom det fortelles, at her var det meningen å bygge den første kirke i bygda. Der er også gravhauger ved Valsethaugen lenger sør i myrene, og den løse, ganske store stein her, som står på vippen til å ville falle ut for en bratt skråning, kalles Hallviksteinen. Det er sikkert isen som engang har brakt denne stein hit. Valsethaugen er sommerutfluktsted. - Nede i Kalneset. nord for gården, var det i nødsårene (1807-14) en mann som sultet ihjel; han fantes med et stykke lær i munnen, som han hadde suget på. (Se noe likn. under Haukland); og det tær være at denne stakkars mann het Kal (Karl), og har gitt neset navn. Også på Nausthaugen nede ved landingstedet er der gravhauger, hvori der fra senere tid er funnet flere menneskebein.

Her på Bolle har der bodd flere såkalte kondisjonerte, folk av høyere stand, bl.a. fogder og skippere.

Og ganske riktig; den første vi støter på her nede ved sjøen på Bolle år 1610, er skipperen og jekteeieren Jacob Jensen, som akkurat er i ferd med å fortøye den gamle jekta om en stor åborstein, han har transportert hit for dette øyemed. Han sitter da som bruker av den hele gård, og har tre drenger. Gubben sjøl betaler 2 daler i skatt. Han har full leding både da, og i 1615. - 1619 nevnes i et regnskap enken på Bolle, med halv leding. Nå kunne vi tro at det var skipperen, som var fallt overbord, eller død på annet skikkelig vis, men så er ikke tilfellet, for skattemanntallet 1627 viser oss ham i full vigør, og han har fremdeles to fulllønnsdrenger, samt husmannen Aage. Men i ledingsmanntallet 1630 og skattemanntallet 1634 er Bolle ikke nevnt, uvisst av hvilken grunn, og heller ikke i skattemanntallet for skippere sistnevnte år er Jacob Jensen med, så han er da formentlig død, eller iallfall gått ut av drift. - 1646 er det Henrik Bolde som sitter her som selvtredje, men 1650 er en ny mann, Hans Andersen, kommet til som bygsler og bruker av den hele gård, 2 våger, som Halfor Broersen i Bergen eier og bygger. Hans Andersen gjør seg imidlertid ganske snart ferdig her, for 1651 er gården delt mellom Jacob Bolde og Hans Bolde, som hver bruker 1 våg. Søffren (Søren) på Bolde er da husmann.

Generaljordeboken 1667 viser at nå er her kommet fint folk tilgårds, nemlig fogden Peder Erlandsen, som naturligvis er selveier, og ikke vil ha noe med bemeldte Halfor i Bergen å bestille som «overhøyhet». Han eier og bruker den hele gård, og sår 4 td. bygg, har 10 kyr, 2 ungnaut, 6 geiter, 6 sauer og 2 hester. - «Gaarden», heter det, «har lidet kramp (krattskog) at brende, sampt et lidet laxefiske til boehold, når qvingene(?) vil falde, dog bekostes der paa mere end som kand vindis. Forbliffuer udi sin verdi.»

Folketellingen ved samme tid melder om «Bolden med Hittebakken, 2 wog», og fogeden Peder Erlandsen som bruker. Han har også to husmenn, Ole Halvorsen og Christoffer Hansen, som begge tjener for skyld.

Peder Erlandsen er bosatt på Bolle til engang mellom 1682 og 1690, da han avløses av Peder Nilsen Friis, av sorenskriverfamilien Friis på Berg i Hol.

Men før vi går videre må vi omtale skifte etter salig Dorete (Dorthea) Mogensdtr., enkemann «welachtet och fornemme mand» Peder Erlandsen,, som var nærværende. Skiftet holdes 31. juli 1682. Avdøde var før gift med Lars Mørches (Mørch), og hadde i dette ekteskap 3 barn:

 1. Mogens
 2. Lauritz
 3. Øllegård og i ekteskapet med Peder Erlandsen disse barn:
 4. Erland
 5. Hans
 6. Michel Pederssønner.

Gården Bolde med påstående hus, underliggende laksevarpe tilsammen vurdert for 240 rdl. Buskapen er 9 kyr (med de 4 Øllegård skal «være gifuen af sin salig moder og icke af Peder Erlandsen»), 4 geiter, 2 bukker, 4 voksne sauer, 2 gimrer, 1 okse og en kvige. Diverse tinnfat og kanner etc, hvorav noe er pantsatt i Petviken. Og av sølv er kanne, vektig 34 lodd, 3 : skjeer, som også står i pant hos Hans Gregersen, Petviken. En sølvskje står i pant hos hr. Michel (i Offersøy?) og en annen sølvskje er pantsatt til Rachel Hemmingsdtr., Sund. En sølvskje tilkommer sønnen (stesønnen) Mogens Mørch, og et sølvlokk skal være forært sønnen (stesønnen) Lauritz av sin sl. moder. Der nevnes videre en gammel fembøring, verd 1 rdl., 1 liten «nordbåd», 2 ort og 16 sk., en gammel seksring, 1 rdl. og 16 sk.

Enkemannen (Peder Erlandsen) oppgir som skyldnere: Buksnes kirke, 144 rdl., 3 ort og 7 sk. Jon Svendsen, husmann i Borge, etter obligasjon av 117. august 1674, 350 rdl., derav betalt 100 rdl., rest 250 rdl. o.s.v. Boets brutto formue utgjør 867 rdl., 2 ort og 11 sk.

Under gjeldspostene nevnes

 • Peder Nilsen Friis, «som haffuer til echte Peder Erlandsens stifdatter Øllegaard Mørch, fordrer hans quindes tilfaldne fædrene arff efter foræring på Jerstad d. 24. july anno 82 (1682). penger 200 - item for laante penger til hans sl. vermoder og omkostning i vaar paa registrering och nu der dey schulde liquideris (likvideres), 27 rdl., 1 ort og 22 sk.»
 • Peder Erlandsen fremviste en kopi av Christen Bertelsens kasjon som han har for Peder Erlandsen at betale til Henrik Wessel i Bergen, og hvorfor gården Bolle er pantsatt. Kapitalen er 188 rdl., 1 ort og 16 sk.
 • Hans Gregersen, Petvik fordrer 34 rdl., 3 ort og 16 sk., og Rachel Hemmingsdtr., Sund fordrer 14 rdl., 3 ort og 8 sk.
 • Og her kommer noe pussig: «Peder Erlandsen foregiffuer salig Dorete (Dorthea) sig haffuer bemektiget 5 kiøer (kyr) Boxnes kirche tilhørig, och af hannem udsat paa leye, huorfor de nu heraf boet bøer utleges med 5 aars leye, des summa hand foregiffuer er 27 rdl. og 2 ort.» - Dessuten foregir Peder Erlandsen, at hans bo ikke kan strekke til dekning av hans gjeld.
 • Etter begjæring av Peder Erlandsen og hans svoger Peder Nilsen Friis, er disse innførte kreditorer skjedd utlegg etter boets tilstand, dog påstår Peder Nilsen han å være nærmest tilgode Bolden for (fremfor) noen annen, i hans kvindes (hustrus) fedrenearv m.v.

Summen av det Peder Nilsen skal ha i utlegg, medregnet gården, er 329 rdl. og 12 sk., og påberoper seg å vil beholde gården, mot å legge fra seg 100 rdl. Arv til deling blir etter dette 64 rdl., 1 ort og 14 sk.

(Det meddeles at avdøde Dorete (Dorthea) sikkert er den Dorthea Mogensdtr. Blix, som omtales i slektshistorisk Tidsskrift, i Henning Sollieds artikkel om slekten Blix).

Og slik gikk det til, at fogden, som hadde gravd seg ned i gjeld, måtte overlate Bolle gård til sin svigersønn (med stedatter) Peder Nilsen Friis, som nå blir eneeier av Bolle, og som år 1720 (gården har da løpenr. 187) betaler, iflg. likning over krigstyren, en skatt av 6 daler, den største i hele bygda dengang. Neststørste skattyter dette år er Paul Danielsen, Øvrevold, som betaler 2 daler. Peder Nilsens husmann og Johannes, skatter samtidig med 1 ort og 8 sk.

Folketellingen 1701 omtaler Peder Nilsen Friis, 50 år gml., med to sønner, Nils og Lars.

Som husmenn under gården sitter da Ole Monsen, 60 år, og finnen Nils Mikkelsen, 68 år.

1725

8. august 1725 er det skifte etter salige og velaktede Peder Nilsen Friis (Bolde her i Bognes fierding). Enke: «dyktige og gudfrøgtige matrone» Øllegaard Larsdtr. Mørch. Boet registrert den 23. mai med barnets (sønnesønnen Peder Nilsen Friis) morfaders, Sr. Baltzer Biørnsøn, som formynder, så og barnets stefar Christoffer Pedersen Graa, som begge overværer skiftet. Der nevnes en hel del sølv til verdi vel 45 rdl., og tinn for vel 15 rdl., samt kreaturer, bl.a. to kyr på fôret hos Hans Jonsen, Holand, 1 ku hos Peder Michelsen, Brandsholmen, og 1 ku hos Ole Christoffersen i Offersøy, videre en hos Per Persen i Flæsa, en hos Daniel Bjørnsen «Houfue» (Haug), og endelig en hos Anders Knudsøn, Houfue. Videre nevnes en vengbåd (reisebåt) med master og årer, verd 10 rdl., 1 åttring, 4 rdl., en hundrømming 3 rdl. og 3 ort, 1 seksring 2 rdl. og 3 ort m.v. samt kjøpmannsvarer for 121 rdl., 2 ort og 8 sk. Den buskap som er hjemme på gården er ganske stor, foruten de 7 kyr som fôres hos andre, er der 12 på gården, samt kviger, okser, sauer, geiter, bukker, heiner, (unggeiter) og skyd (hoppe). Og av jordegods, foruten Bolle, som skylder 2 våg, Brandsholmen med påstående hus, 1 våg, Nedernes på Røst, 3 våger, Nord-Mevold på Stranden (Strandlandet) i Flakstad, våg. Bolle er da verdsatt til 60 rdl., Brandsholmen 50 rdl., Nedernes på Røst, 72 rdl. og Nord-Mevold 24 rdl. Brutto formue 691 rdl. og 20 sk. - Blant utgiftene nevnes der skyld til kjøpmann Christoffer Tanche i Bergen, 142 rdl., 1 ort og 12 sk. Skifteomkostningene beløper seg til 12 rdl. og for gravstedet i kirken (Peder Nilsen Friis ble således gravlagt i selve Buksnes kirke) og for «klochen at ringe», 2 rdl. og 3 ort. Samlede utgifter 217 rdl., 1 ort og 12 sk., hvoretter den netto formue utgjør 473 rdl., 5 ort og 8 sk., hvorav halvparten til enken Øllegaard. I forannevnte utgiftssum 217 rdl., 1 ort og 12 sk., er også innbefattet enkens begravelsesomkostning, som er anslått til 40 rdl.

Barnet (barnebarnet) Peder Nilsen Friis, tilkommer som arv etter sin sal. bestefar 118 rdl. og 3 ort, dessuten fikk barnet av enken bevilget sin avdøde bestefars gangklær til verdi 26 rdl. Barnets utlegg tok dets formynder og morfar, velaktede Baltzer Biørn stil seg.

Men Øllegaard lot ikke vente på seg med å følge sin mann i graven. 20. mai 1826 er det skifte etter «Salige, erdydige og Gud elschende mattrone Øllegaard Larsdtr. Mørch, sal. Peder Nilsen Friis' (enke), som nu avvigte i fasten ved døden afgich, og som wor frue misstiider (ved fruesstid) blef begrafven.» Sønnesønn Peder Nilsen Friis, 12 år gml. og myndig. Barnet formynder og morfar, velaktede og fornemme mann Sr. Baltzer Biørnsøn, var tilstede. Der nevnes gull og sølv, båter og kreaturer, hvorav flere kyr på fôret hos folk omkring i bygda, og av jordegods Bolle og Brandsholmen (men ikke Nedernes i Røst og Nord-Mevold i Flakstad). Boets brutto formue er 453 rdl. Under gjelden anføres at

 • «velerverdige tr. magister, Petter Crantz (d.e. presten til Buksnes) fordrer for den sal. kones graffestelse og andet som har veret dem i mellem, nemlig penger 15 rdl., 1 ort og 8 sk.»
 • «Madame Friis fordrer effter indgifne reyning som hun har tågen hos andere og er kommen til den sal. konis begraffelse, nemlig 6 rdl. og 14 sk.
 • Madame Maren, salig Hans Gregersen, Petviks etterlatte, fordrer 3 rdl., 5 ort og 10 sk.
 • Velaktede Jon Larsen i Ramsvik fordrer for 10 kanner brennevin og 1 tønne malt, som er kommet til begravelsen, samt eldre skyld for 18½ alen bremmerlerret og 2 kanner brennevin, 12 rdl., 1 ort og 4 sk.
 • Christen Herdagsen, Holsdal fordrer for et kvartel smør, som er kommet til begravelsen, 3 rdl.
 • Kjøpmann Christoffer Tanche i Bergen fordrer 73 rdl. og 12 sk.
 • Madame Ahlheid Jens Ols (Olsen), Ballestad fordrer 5 ort og 8 sk.
 • Fostesønnen Per Persen for resterende fostelønn og for «resterende trøye klede» fordrer 12 rdl.
 • «Schrifveren (sorenskriveren) for haftte: umage med at forrette schiftet og gifve «schiftisbrefvet beschrifen paa behørige stemplet papir». 10 rdl. Dertil den sal. kones gravsted i kirken og for «klokken at ringe over lik», 2 rdl. og 3 ort. Klokkeren for liket at synge og testamente at skrive, 1 rdl. og 3 ort.
 • Vurderingsmannen Anders Jacobsen, Finstad, for umake, 1 rdl. og 3 ort.
 • Den andre vurderingsmann, lensmann Christen Sørensen, Sund, for umake såvel ved denne vurdering som i vinter ved oppskrivingen, så og ved begravelsen, er fornøyd med at formynderen, velaktede Baltzer Biørnsøn, forskylder ham med en tønne mel, som ligger i Ramsvik, og ikke finnes innført i skiftet. Samlet gjeld 151 rdl., 2 ort og 8 sk. Netto formue 301 rdl., 2 ort og 8 sk., som tilfaller sønnesønnen Peder Nilsen Friis.

1728

11. januar 1728 er det skifte etter sal. Berette Baltzersdtr., Biskelvåg i Flakstad (Moskenes), enkemann Christoffer Pedersen Graa. Avdødes sønn og arving er Peder Nilsen Friis fra Bolle. Sistnevntes formynder og bestefar, Baltzer Biørnsøn var tilstede. Enkemannen og avdødes sønn av første ekteskap (med Nils Pedersen Friis, Bolle) får hver som arv 93 rdl., 4 ort og 2 sk.

Avdødes foreldre er Baltzer Biørnsøn og h. Inger Mortensdtr., Moskenes.

Etter disse dødsfall og skifter er det på tide å komme litt videre, og 1730 sitter Michel Hansen og Fredrik Mortensen som bygsler av hver sin våg i Bolle, med Peder Nilsen Friis som eier. Det heter at herunder ligger en laksevarp, «som udi commitionen er taxeret for 8 prosent skat».

I 1732 dør Fredrich Mortensen sitt "ægte drenge barn" Morten Fredrichsen.

Michel Hansen er snart ferdig på Bolle, for 1735 bruker Peder Nilsen Friis selv 1 våg, mens Fredrik Mortensen bygsler den andre.

1736

Men 11/7 1736 er det skifte etter Peder Nilsen Friis, gbr. på Bolle, og han etterlater seg nå som enke Karen Schøning, hvis laugverge er hennes far Elias Schøning, pastor til Vågan. Arving er avdødes morbror hr. Bjørn Baltzersen, Biskelvåg, Moskenes. - Her nevnes en hel del sølv med forskjellige merker, kanner og krus, skjeer og beger, spenner og knapper av forskjellig slag, kreaturer og jordegods, foruten Bolle, også Bransholmen, Nedrenes i Røst og Nord-Mevold i Flakstad, samt 1 vågs jord i Værøy. Samlet formue 533 rdl., 4 ort og 15 sk. Arv til deling 124 rdl. og 5 mk.

Enken, madame Karen Schøning, giftet seg kort tid etter med Hartvig Hansen Jentoft, sønn av prest til Borge, Hans Jentoft og h. Ingeborg Hartvigsdtr. Schøning. Hartvig Jentoft var i flere år bestyrer av et handelskompani på Grønland, samtidig med Hans Egedes virksomhet som misjonær der borte, og han gjorde godt arbeide blandt eskimoene - på sitt felt. Det bergenske Grønlandskompani han representerte drev handel med de innfødte, og Hartvig Jentoft var i denne tjeneste fra 1721 til 1724, da han reiste til Kjøbenhavn, hvor han ble høytidelig mottatt ved hoffet og gjort til gjenstand for store æresbevisninger. Senere lot han seg overtale til igjen å reise over til Grønland for samme kompani, vendte tilbake for godt i 1726, skjønt Hans Egede gjerne ville ha ham over til Grønland nok engang for å overta et ledende embete der oppe. Men Hartvig Jentoft reiste nordover og hjem, hvor han kjøpte Petvik gjestgiveri, giftet seg med enken Maren Røst, og etter hennes død i 1737, med enken etter Peder Nilsen Friis, Bolle, Karen Schøning.. Men begge hans ekteskaper ble kortvarige, for 1. desember 1739 omkom han på sjøen. Begge ekteskapene var barnløse.

1740

Det er skifte etter ham 6/12 1740, og enkens laugverge er hr. Lennert Sedenius, pastor til Buksnes gjeld. Arvinger er avdødes søsken:

 1. Madame Maren Jentoft, som har til ekte velerverdige Jochum Leth, pastor til Ofoten.
 2. Madame Ingeborg Jentoft, g. m, Nils Heggelund, kapellan til Steigen.
 3. halvbror, velbårne Iver Jentoft, Hans kongl. Majestets cancelli og justitsråd, samt byfoged i Kjøbenhavn.
 4. Halvbror, salig Hans Jentofts datter i Jylland, hvis navn ei vites.

Der nevnes sølv og gull og kreaturer. Der ble under skiftet opplest testamente mellom avdøde Hartvig Jentoft og hans forrige hustru, Maren Røst, fra 10/3 1726, som da bodde i Petvik. Boets brutto formue utgjør 300 rdl., 3 ort og 2 sk. Netto til deling ble der dog ikke, da gjelden er på 378 rdl., 5 ort og 2 sk.

1740 bruker enken Karen Schøning hele Bolle, som Peder Nilsen Friis' arvinger eier. Men 1750 er eiendomsretten gått over til Hans Hansen, Ramsvik, og enken Karen sitter fremdeles som bruker av gårdens 2 våg.

1755

Nye bygslere er dog kommet til i 1755, da Jørgen Edisen og Johannes Edisen, rimeligvis brødre, bygsler hver 1 våg.

Disse Edissønner sitter ganske lenge sammen som brukere på Bolle, og med Hans Hansen, Ramsvik som eier og bygsler. Gården har løpenr. 187. Flere ganger fortelles det at der under gården ligger en laksevarpe.

1770

1770, er Johannes Edisen borte, og i hans sted er kommet Peder Jacobsen, men hvordan det nå kan ha seg, 1772 er Johannes Edisen kommet tilbake og brødrene fortsetter å sitte som naboer på gården. Jørgen har da hustru og sønnen Hans Jørgensen.

Johannes og hans hustru har da fire barn,

 1. Edis
 2. Jens
 3. Julianna
 4. Ane Lisabeth

1778

1778 viser rangskatten (gården har da matr.nr. 58) at Jørgen Edisen har fått 3 sønner. 1785 har Jørgen Edisen overlatt bygslen til sønnen Hans Jørgensen, og 1795 har en Anders Larsen overtatt Johannes Edisens gårdpart.

Etter Hans Hansen, Ramsvik kom eiendommen over på Hartvig Mogensen Jentoft, Ramsviks hender, og dermed over til Frantz Chr. Matheson, Ramsvik, som ved gifte kom i besittelse av dette jordegods med mere etter Hartvig Mogensen ved skifte etter ham 1785, til samlet verdi 1577 rdl.

1800

År 1800 er det Hans Jørgensen, og en ny mann, Christoffer Frantzen, som er jordmenn på Bolle; Christoffer har da overtatt etter Anders Larsens enke, som bare en kort tid satt med bygslen.

Folketellingen 1801

Om disse menn hører vi av folketellingen 1801:

Christoffer Frantzen, prestens medhjelper, bonde og fisker, og gift med enken Anniken Johannesdtr., som vi tillater oss å anta er Johannes Edisens datter, hun er enke etter før nevnte jordmann her, Anders Larsen. I dette ekteskap har hun sønnen Lars Andersen, og i ekteskapet med Christoffer Frantzen, datteren Elen.

Johannes Edisen er da enkemann, 80 år gml. og lever av et lite kår i gården. Han har i huset hos seg dattersønnene Johannes Johansen og Jørgen Johansen.

Hans Jørgensen, bonde og fisker, sykelig, g.m. Ane Kristine Olsdtr., og nå gift for annen gang. Av første ekteskap har hun sønnene

 1. Ole Nilsen, Skulbru
 2. Hans Nilsen.

Og i ekteskapet med Hans Jørgensen

 1. Maren Malene Hansdtr.
 2. Karen Schøning Hansdtr.

1804

16/5 1804 er det skifte etter ungkar Johannes Johannessen (kårmann Johannes Edisens sønn).

Arvinger er hans søsken:

 1. Jens Johannessen, myndig, bor på gården Sortland (i Borge eller Vesterålen?)
 2. Edias Johannessen, død og etterlater seg to barn:
  1. Knudmina, g.m. Abraham Gjersøen?,
  2. Martha Malena, ugift. -
 3. Julianna Johannesdtr., g.m. Hans Pedersen, Reppe
 4. Anna Elisabeth Johannesdtr., død, 2 sønner Nils og Johannes, formynder Hans Pedersen, Reppe
 5. Anniken Johannesdtr., g.m. Christoffer Frantzen, Boll.

- Arv til deling 167 rdl., 1 ort og 3 sk. - Av sølv nevnes sølvskospenner, sølvknapper, sølvsignet, 1 sølvkrus og en sølvskje. Av bøker nevnes: 1 bibel, Doct. Wilhelm Tekierloes «Moralske tanker over tilkommende dom». Peder von Hovens «Reise udi Island», Isach Woss, hans død og himmelbeskrivelse, Philosophisk beskrivelse på den kristelige religions sandhed. De nye testamente, tanker over Norges odelsrett, Struenses omvendelseshistorie, 1 salmebok og «Guds børns i himmelske frydemåltid.»

1810

1810 er Hans Jørgensen død, men der sees intet skifte etter ham, og samtidig med ham omtrent dør Christoffer Frantzens hustru, Anniken. Johannesdtr. Deres barn er:

 1. Elen Christoffersdtr.,
 2. Johannes Christoffersen,

Lars Andersen(?) (kanskje sønn av Anders Larsen).

Brutto formue 343 rdl., 3 ort og 8 sk. Gjeld 157 rdl., 5 ort og 4sk. Igjen til deling 185 rdl., 4 ort og 4sk. Av sølv nevnes et sølvlokket krus, en sølvkanne, et stort sølvbeger og etpar sølvskjeer. Kreaturhold: 1 gammel hest og 4 kyr.

Etter Hans Jørgensens enke kommer engang mellom 1810 og 1816 Johan Andersen som jordmann, og han sitter her sammen med Christoffer Frantzen en tid fremover.

1813

27/10 1813 er det skifte etter enke Ingeborg Hansdtr., Bolle, som ikke kan være enke etter noen jordmann her. Hennes arvinger er brødrene, Ole Olsen, Reppe, John Olsen, Karigård (Karijord?) og Johannes Olsen, som tjener i Setviken (Petviken?), og søstrene Maren Olsdtr., enken Elen Olsdtr., og Marith Olsdtr., g.m. Hans Andersen, Skotnes. Ingen arv til deling.

Til førnevnte Johan Andersen, gir Frantz Chr. Matheson, Ramsvik bygselbrev på 1 våg i gården Bolle, datert 8/6 1811, tingl. samme dag.

28/10 1813 er det skifte etter Maren Hansdtr., Bolle. Boet er fallitt, og ingen arvinger nevnt.

1825

5/7 1825 er det skifte etter gårdmannskone Ane Kirstine Olsdtr., Bolle, enkemann Johan Andersen. Barn:

 1. Ole Nilsen, gift og bor på Skulbru
 2. Maren Hansdtr., død, en sønn Lars Abraham Noræus Larsen, til oppfostring hos Johan Andersen, Bolle.
 3. Hanna Hansdtr., g.m. Ulrik Olsen, Kyllingdal

Arv til deling 67 rdl., I ort og 28 sk. Førstnevnte barn, Ole har Nilsen som farsnavn, mens søstrene har Hansen. Det viser at Ane Kirstine har vært gift 2 ganger før hun ektet Johan Andersen, nemlig med Nils Johannessen og Hans Jørgensen.

1842

Og endelig er det 7/6 1842 skifte etter ungkar og tjenestedreng Jacob Benoni Holst Jacobsen, Bolle, mor, enke Anne Jensdtr., Storeidet, brødre: 1) Jens Benoni Loss Jacobsen, Sandstrand, 2) Ole Johan Leonhard Jentoft Jacobsen, Skaftnes, søster: Inger Bergitte Jacobsdtr., Flåa (eller Tåa?). Arv til deling 5 rdl., 4 ort og 11 sk.

1838 er Christoffer Frantzen død og hans sønn Johannes Christoffersen er da jordmann på løpenr. 42, Nedre Bolle, av skyld 1 spd., 3 ort og 18 sk.; Johan Andersen sitter fremdeles som bruker på løpenr. 41, av skyld det samme.

Folketellingen 1865

Folketellingen 1865 viser at Lars Olsen da sitter på matr.nr. 41, husfar, selveier og fisker, g.m. Oline Olsdtr., begge født i Buksnes. Barn:

 1. Olaf
 2. Edvard
 3. Lorentz
 4. Albert
 5. Bergitt
 6. Alette

- Kreaturhold: 2 hester, 14 kyr, 26 sauer og 2 griser, utsed 17 td. poteter. Han drev gården med fynn og klem, han Lars Olsen.

Matr.nr. 42, enken etter Johannes Christoffersen, Stina Abrahamsdtr., 62 år, født i Flakstad. Barn:

 1. Kristoffer, ugift, bestyrer gårdsbruket
 2. Ole ugift, hjelper moren
 3. Jens, det samme.

Stines datter Sara Johannesdtr., er da g.m. Jakob Pedersen, (senere på Opdøl), og de har da sønnen Edvard Jakobsen.

Kreaturhold Stine Abrahamsdtr., 2 hester, 14 kyr, 16 sauer og 1 gris, utsed 14 td. poteter, så Stine hadde sving på sakene, hun også.

På matr.nr. 41, hos Lars Olsen sitter da som kårenke Ellen Christoffersdtr., enke etter Johan Andersen, og som losjerende hos henne er, Jakob Hansen (senere husm. på Leite), g.m. Lovise Olausdtr. De har da følgende barn:

 1. Oluf
 2. Hagen
 3. og et udøpt barn.

1866

Om eiendommene på Bolle beskrives nærmere 1866:

Matr.nr. 41, Lars Olsen, 107 mår, hovedsakelig ren voldmark, men der er mere jord skikket til oppdyrkning; utsed 12 td. poteter som gir 7 fold, høstes 150 lass høy, 12 kyr, 26 sauer og 2 hester, havnegangen bekvem, men mindre tilstrekkelig, ingen ved, men torv tilstrekkelig. Fôrsurrogater intet annet enn fra sjøen, hvilket er noe besverlig. Gården ligger «nær søen, men inne i en pol», og er lettbrukt, og heller ikke frostlendt, og den er noe mer enn allminnelig bra oppdyrket. Gammel skyld, 1 spd., 3 ort og 18 sk., forslag til ny skyld 2 spd., 2 ort og 16 sk.

Matr.nr. 42, Christoffer Johannessen nøyaktig det samme som foregående, med unntagelse av at han bare har 20 sauer; også skylden, gammel som ny, den samme.

Folketellingen 1875

Matr.nr. 41, Lars Olsen, selveier og fisker, f. 1821 i Hol, g.m. Oline Olsdtr., f. 1819 i Rødøy. Barn:

 1. Albert
 2. Bergitte
 3. Alette
 4. Laurits (Lorentz)

Handelsbetjent Johan Mikkelsen, f. i Beragens by. (Det var Amandus på Napp som ved den tid drev handel på Lars Olsens gård). Kreaturhold: 2 hester, 12 kyr, 4 kalver, 30 sauer og 2 svin. Utsed 10 td. poteter.

Matr.nr, 41, Nils Johnsen, husfar, husmann med jord og fisker, f. i Alstahaug, g.m. Karen Nilsdtr., f. i Bergen. Barn:

 1. Teodor
 2. Lovise. 9 sauer, og 1 td. poteter i utsed.

Matr.nr. 41, Ellen Christoffersdtr., husmor, enke, f. 1796, lever av sitt kår.

Matr.nr. 42, Knud Knudsen, husfar, selveier og fisker, f. i Tolgen, Østerdalen, g.m. Mathea Hartvigsdtr., f. i Hol. Hennes barn er

 1. Hemmig Olsen
 2. Sofie Olsdtr.
 3. Albert Olsen
 4. Alette Olsdtr.

Tj.pike Oline Andersdtr., f. 1839 i Hadsel (hun ble senere g.m.. Rasmus Johansen, Valberget, som ved den tid losjerte her hos Knud Knudsen og ernærte seg ved fiskeri og dagarbeide).
En annen losjerende er Elling Mikkelsen, fisker og jordarbeider, f. i Sparbu. Det er muligens denne Elling som senere bodde på Opdøl.
- Kreaturhold: 1 hest, 10 kyr, 3 kalver, 20 sauer og 2 svin. Utsed 9 td. poteter.

Matr.nr. 24, Bolleholmen, Henrik Benjaminsen, husfar, husmann med jord og tømmermann, f. 1825 i Beistad, g.m. Dorthea Henriksdtr., f. 1824 i Beistad. Barn:

 1. Martin Henriksen (Benjaminsen), f. 1855 (senere husm. på Skulbrustranda),
 2. Oluf Henriksen (Benjaminsen), f. 1860 (han ble g.m. enken Ingeborg Hansdtr., Holand, og satt en kort tid som husm. på Lakselvhaugen, men reiste så til Trondheim),
 3. Bernhard Henriksen (Benjaminsen), f. 1863 (en tid husm. på Storeidet, senere gbr. på Himmelstein, nå bosatt på Fauske),
 4. Håkon Henriksen (Benjaminsen), f. 1868 (senere husm. her i Bolleholmen).

Her losjerer Kornelius Anfinsen, murer og fisker, f. 1844 i Beistad, g.m. Margrethe Henriksdtr. (Benjominsdtr.), f. 1848 i Beistad. Deres barn er

 1. Dina Korneliusdtr. senere g.m. Jakob Andreassen, Skulbru
 2. Bertin Korneliussen, bosatt på Lakselvhaug.

Henrik Benjaminsens kreaturhold består da av 1 gris, ingen utsed.

Matrikkelen 1886

Matr.nr. 41 a, Vollan, Karl Johansen, skyld 3,02.

Matr.nr. 41 b', Bolle øvre, Ingvald Johansen, skyld 3,02.

Matr.nr. 42 a, Bolle nedre, Gjert Jensen, skyld 5,03.

Matr.nr. 42 b, Bolle lille, Nikolai Paulsen, skyld 1,02.

Matrikkelen 1907

Br.nr. 1, Vollan, Karl Johannessen, skyld 3,02,

Br.nr. 2, Bolle øvre, Ingvald Johansen, skyld 2,62,

Br.nr. 3, Bolle nedre, Ole Gjertsen, 1,26,

Br.nr. 4, Bolle lille, Nikolai Paulsen, 1,02,

Br.nr. 5, Heimgard, brødr. Edmund og Linas Olsen, 0,40,

Br.nr. 6, Solstad, Albert Gjertsen, 2,51,

Br.nr. 7, Nordgård, Klaus Jensen, 1,26.

Hjemmelsdokumentene rettleder oss slik:

Br.nr. 1, Bolle øvre, Vollan:

Br.nr. 2, Bolle øvre, utskilt fra br.nr. 1 i 1879:

Br.nr. 3, Bolle øvre: Hjemmelsbrev fra boet etter Ole Christian Gjertsen til Knud Knudsen, tingl. 1875.

Br.nr. 4, Bolle nedre: utskilt fra br.nr. 4 i 1876:

 • Skjøte fra Knud Knudsen til Nikolai Paulsen, tingl. 1876.
 • Skjøte fra Nikolai Paulsen til M. Salomonsen, tingl. 1903.
 • Skjøte fra M. Salomonsen til Nikolai Paulsen, tingl. 1907.
 • Skjøte fra Nikolai Paulsen til Nikolai og Johan Paulsen, tingl. 1935. (Sigurd Bolles part), skyld 1,02.

Br.nr. 5, Heimgard, utskilt fra br.nr. 5 i 1902:

 • Skjøte fra Ingvald Johansen til Konrad Andreassen (fostesønn av Paul Hansen, Bolle), tingl. 1905.
 • Skjøte fra Konrad Nikolaisen (Andreassen) til Emil Jakobsen, tingl. 1906.
 • Skjøte fra Emil Jakobsen til brødr. Edmund og Linas Olsen (sønner av Ole Dahl, Bolleholmen), tingl. 1908.
 • Skjøte fra Edmund Olsen til Albert Pedersen på dennes halvdel av eiendommen, tingl. 1925.
 • Skjøte fra Linas Olsen og Albert Pedersen til Edmund Olsen, tingl. 1946. Skyld 0,40.

Br.nr. 6, Solstad, utskilt fra br.nr. 3 i 1903:

Br.nr. 7, Nordgård, utskilt fra br.nr. 3 i 1904:

 • Skjøte til Klaus Jensen, tingl. 1910. Skjøte fra Klaus Jensens enke Karoline Gjertsdtr. til sønnen Guttorm Bolle, tingl. 1932. Skyld 1,24.

Br.nr. 8, Nygård, utskilt fra br.nr. 2 i 1919:

Br.nr. 10, Nergård, utgått fra br.nr. 6 i 1934:

Br.nr. 11, Vollanbakken, utgått fra br.nr. 1 i 1934:

Br.nr. 12, Myrlund, utgått fra br.nr. 1 i 1935:

Br.nr. 13, Fagerbakk, utgått fra br.nr. 3 i 1937:

Br.nr. 14, Sjøstrand, utgått fra br.nr. 3 i 1939:

Br.nr. 15, Myrvang, utgått fra br.nr. i 1941:

Br.nr. 16, Solhaug, utgått fra br.nr. 6 i 1941:

 • Skjøte fra Albert Gjertsen til Edvin Ingebrigtsen, tingl. 1941, skyld 0,06.

Dessuten br.nr. 9, Nyborg, Peder Pedersen (fra Haukland), skyld 0,08.
//media.geni.com/p13/23/a7/cb/50/5344483f010b622f/karl_johansen_bolle_large.jpg?hash=7d95c890424c97a001db889cfbc60a0f3470d6402ce21f9e6966cec6ae5c8b13.1716620399Karl Johansen, Bolle

Som vi har hørt overtok Christoffer Frantzen bygslen av den ene gårdpart på Bolle like før år 1800, 1 våg, og satt den første tiden sammen med Hans Jørgensen, senere hans enke, Ane Kristine Olsdtr., men like etter 1810 overtar Johan Andersen denne part, han dør 1847 og samme år overtar Knud Knudsen fra Tolgen gården som selveier, med skjøte fra Johan Petter Pedersen, men det skal vel være Andersen. Knud Knudsen, som vistnok kom hertil bygda fra Bardu, var gift med enken etter Ole Gjertsen, som en tid var inderst på Leknes, senere gbr. på Bolle, - Mathea Hartvigsdtr. Ole Gjertsen var sønn av Gjert Rasmussen fra Lille-Rise, som flyttet til Nesjeøy i Borge. Hans barn reiste vistnok til Amerika.

Christoffer Frantzen, g.m. Annikken Johannesdtr., hadde sønnen Johannes Christoffersen og datteren Elen Christoffersdatter, som begge var gårdbrukere på Bolle. Elen ble tidlig enke, og der nevnes ingen barn i hennes ekteskap. Johannes Christoffersen ble gift med Stine Abrahamsdtr., fra Flakstad og hadde følgende kjente barn:

 1. Christoffer, reiste til Amerika.
 2. Ole Johannessen, Dønvold
 3. Jens Johannessen, Hag,
 4. Iverine Johannesdtr., g.m. Petter Pedersen, Bø, reiste til Amerika,
 5. Sara Johannesdtr., Opdøl,
 6. Serine, døde ugift,
 7. Andreas Johannessen, Utakleiv.

Christoffer Johannessen satt med gården en kortere tid, før han emigrerte, og så ble den overtatt av før nevnte Knud Knudsen, som solgte den til lensm. Olsen, og utvandret til Amerika, han også. Det var i den store Amerikafebers tid.

Gjert Jensen, d. 1912, sønn av Jens Jacobsen og h. Anna fra Ramsvik, Dønvold, g.m. Oleanna Mathiasdtr., d. 1921 (dtr. av Mathias Kristoffersen fra Borgfjord (nevnt under Vold og Farstad), kjøpte så gården av lensm. Olsen. Deres barn:

 1. Mathilde (Hilda) g.m. Nikolai Paulsen, Bolle.
 2. Edvard, g.m. Mathea Arctander, Reine, omkom på havet utenfor Vardø.
 3. Albert, g.m. Henriette (Jetta) Pedersdtr., Våje. Barn:
  1. Petrine, g.m. Jens Larsen, Storeidet
  2. Marie, g.m. Karl Jensen, Valberget.
  3. Anny, g.m. Atle Jensen. Valberget, samt et barn som døde ung.
 4. Olette, g.m. Hartvig Hansen, Våje.
 5. Ole, g.m. Gurine Jensdtr., Farstad. Barn:
  1. Otto, gift i Trondheim.
  2. Gjertrud, g.m. Harald Pedersen fra Rødøy, bosatt på Bolle.
  3. Alfred, g.m. Lilly fra Borge.
  4. Olaf. ugift.
 6. Josefine, gift i Ofoten.
 7. Karoline, g.m. Klaus Pedersen, Reppe. Barn:
  1. Fritz, g.m. Clara Bjørk, Kiruna.
  2. Olav, g.m. Jenny Kristiansen, Ankenes.
  3. Torbjørn, g.m. Gerd Lund alle disse tre brødre driver forretning i Narvik under firmanavn Brødrene Bolle.
  4. Karlotte, ugift.
  5. Guttorm, g.m. Therese Albinsdtr., Bolle.
  6. Sverre, ugift, hjemme.
  7. Klausine, g.m. Gunvald Antonsen, Svaleng (Lilleeidet).
 8. Charlotte, g.m. Kristoffer Lennertsen, Myrland.
 9. Gunhild, g.m. Karoline Olsen, Horn
 10. Anna, g.m. Bertheus Pedersen, Myrland.

Gården ble så delt mellom Albert og Ole Gjertsen, og Klaus Pedersen.

- Jens Larsen Jens Larsen og Atle Jensen har nå hver sin halvpart av denne gård.

- En fostedatter Ingliv, g.m. en østerriker (eller tysker) ved navn Reisch, bosatt i Trondheim. Sønnen Alfred har bureisningsbruk, og noe av sin fars gård på Bolle.

Klaus Pedersen, d. 1916, og Ole Gjertsen, fikk overta den ene halvpart av Gjert Jensens gård, Albert Gjertsen den andre halvpart.

Nikolai Paulsen, d. 1935, kjøpte en part, Lille-Bolle, av Knud Knudsen. Han var g.m.

 1. Marit fra Gudbrandsdalen. Deres barn:
  1. Helga, g.m. Edvard Johansen, Hol.
  2. Torvald, utvandret til U.S.A.
  3. Bastian, gift i Bergen. Nikolai,
 2. Mathilde (Hilde) Gjertsdtr. Deres barn:
  1. Mathilde, g.m. Jørgen Normann.
  2. Sigurd, g.m. Betty Juliusdtr., Vold. Har nå gården. Barn:
   1. Nikolai
   2. Johan samt 4 ukonfirmerte.
  3. Emma, ugift.
  4. Agda, g.m. Gustav Mevik, Oslo.
  5. Ragna, g.m. Trygve Starheim, Opdøl.

På Øvre Bolle satt før nevnte enke Elen Christoffersdtr., hennes mann hett Jan (Johan) (det kan være nevnte Johan Andersen). I så fall er Elen hans annen hustru, for 1825 er det skifte etter hans hustru Anna Kristine Olsdtr.

- Elen er kjent for sin store elsk til katter, som hun hadde mange av og viste den største omsorg for. Hun solgte gården til Lars Olsen, bror av nedenfor nevnte husmann på Bolle, Johannes Olsen, de var født i Hol. Lars Olsen og h. Oline Olsdtr.s (født i Rødøy) barn:

 1. Albert Larsen, g.m. en butikkdame som var ved handelen her på gården.
 2. Bergitte Larsdtr., g.m. Johan Karlsen, Borge.
 3. Olette Larsdtr. (som hadde en sønn ved navn Laurits).
 4. Oluf Larsen.
 5. Lorentz Larsen.

To av Lars Olsens sønner omkom på sjøen, vistnok Oluf og Lorentz. Familien reiste for øvrig til Amerika. Svigersønnen Johan Karlsen fra Borge, overtok en halvpart av Lars Olsens gård (den part Ingvald Johansen senere kjøpte), men solgte så til Paul Hansen fra Skulbru

Den andre halvpart kjøpte Karl Johansen, g.m. Olette Kristensdtr., Skulbru. Deres barn:

 1. Hilda, g.m. Karl Olsen, Flæsa.
 2. Christen, g.m. Borghild Rystad, Borge.
 3. Lotte, gift i Trondheim.
 4. Olga, g.m. Ole Hansen, Skulbru.
 5. Hilmar, g.m. Hanna Andorsdtr., Holand.

Gården er nå delt mellom Christen og Hilmar Bolle.

Paul Hansen solgte til Ingvald Johansen, men tok unna en mindre part av gården. Han var g.m. Henriette, hvorfra vites ikke. Deres datter gift i Moskenes. En sønn Peder døde ung, og en fostesønn, Konrad, vistnok i Sulitjelma.

Ingvald Johansen, d. 1910, g.m. Lovise Andreasdtr., Leknes. Deres barn:

 1. Albin, d. 1919, g.m. Thora Strømmen, Valberg. Han overtok sin fars gård. Barn :
  1. Ingvald, ugift.
  2. Johan, ugift.
  3. Therese, g.m. Guttorm Klausen, Bolle.
  4. Hallfrid, g.m. Fritz Pedersen, Stamsund.
  5. Gudrun, g.m. Sverre Bakken, Rolfsfjord i Valberg.
  6. Asbjørg, ugift. Enken Thora Strømmen sitter med gården.
 2. Martin, g.m. Berthe Thomasdtr., Vetting. kjøpte i 1919 av sin bror Albin en part av eiendommen. Hans barn:
  1. Ingvald, g.m. Anna Paulsdtr., Haukland.
  2. Torleif, g.m. Erna Eliasdtr., Kastneshamn, bor på Bolle.
  3. Lovise, gift på Finsnes.
  4. Dagny, g.m. Leif Solstad, Sennesvik.
  5. Anne, ugift.
  6. Albin, g.m. Jenny Karstensdtr., Tussan. .
  7. Marit
  8. Herman
  9. Jørunn
  10. Kollbjørn
  11. Martin Bjørn , alle ugift.
  12. Dessuten to ukonfirmerte og to døde barn.
 3. Alsing, g.m. Lilly Juliusdtr., Vold.
 4. Selma, utvandret til Amerika.
 5. Sigrid, g.m. Ole Hammer d.y., Storeidet
 6. Aslaug, g.m. Hans Aarem, Hag.
 7. Ingolf, g.m. Dagny Hammer, Storeidet
 8. Aksel, g.m. Marie Hammer, Storeidet. Han forulykket.

På dette sted bodde tidligere i mange år som husmann, Jacob Steffensen, (se under Holand og Lilleeidet), f. 1852, d. 1945, g.m. Anne, d. 1936, vistnok fra Gudbrandsdalen, f. 1845, d. 1936., Deres barn som er kjent:

 1. Jacobine (Bina) g.m. Hilmar Arctander, Vold.
 2. Alfred
 3. Jentoft
 4. Fernanda
 5. Steffen
 6. Lotte

Alle, såvidt vites, er reist ut av bygda.

Men før Jacob Steffensen overtok plassen, bodde her en Nils Johnsen fra Alstahaug, g.m. Karen Nilsdtr, fra Bergen. De hadde av kjente barn,

 1. Theodor Nilsen f. 1872
 2. Lovise Nilsdtr. f. 1874.

Johannes Olsen, g.m. Christianna Andreasdtr., Himmelstein, hadde husmannsplass på Nedre Bolle: Deres barn:

 1. Albert, g.m. Olette Olsen, Sund.
 2. Alfred, g.m. Sanna Johansdtr., Offersøy; begge brødrene gbr. i Holsdal.
 3. Hilda, g. lm. Henrik Iversen, Holsdal.
 4. Marie, gift i Vesterålen.

I Bolleholmen bodde som første kjente mann og som husm. Henrik Benjaminsen fra Beistad, g.m. Dorthea Henriksdtr., også fra Beistad. Deres barn:

 1. Martin Henriksen, g.m. Petrine Markusdtr., Tussan.
 2. Oluf Henriksen, g.m. Ingeborg Hansdtr., Holand.
 3. Bernhard Henriksen, g.m. Anne Markusdtr., Tussan.
 4. Haakon Henriksen, g.m. Bina fra Borge.
 5. Margrethe, g.m. Johan Hartvigsen. Valberget.
 6. Maren, g.m. Lars Hansen, Holand.
 7. Indianna, g.m. Vilhelm Nilsen, Skulbrusjøen.

Her bodde senere Ole Nilsen Dahle, f. 1847, tømmermann, fra Dale i Sunnmøre, g.m. Lorense Johansen fra Helgeland. Deres barn:

 1. Edmund Dahle, g.m. Agnes Pedersen fra Rødøy
 2. Olga Dahle, ugift
 3. Linas Dahle (Hjemgård), gift i Bodø
 4. Ragnhild, ugift, bosatt i Oslo
 5. Einar, ugift
 6. Klarise, ugift

Edmunds barn:

 1. Odd
 2. Bjørg
 3. Aud
 4. Leif
alle ugift.

Edmund Dahle kjøpte den part av Øvre Bolle som før nevnte Paul Hansen hadde tatt unna ved salget til Ingvald Johansen. Denne part ble først skjøte til Paul's (Påls) fostesønn Konrad Andreassen, og med en Emil Jakobsen som mellommann, kjøpt av Edmund Dahle.

Etter at Dahlefamilien var borte fra Bolleholmen, bodde her noen år Haakon Henriksen med sin hustru Bina og deres barn

 1. Astrid
 2. Alfred

Nå er alle husene her ryddet bort.

Først som husmann, senere som selveier bor her på Bolle Edvin Ingebrigtsen, som bygget her i 1907, sønn av Edvard Ingebrigtsen og h. Bergitte Andersdtr., begge fra Herøy. Edvin g. m, Bernharda Johansdtr., Offersøy. Deres barn:

 1. Einar, g.m. Helga Rafaelsen, Reine
 2. Martin, døde ugift
 3. Evald, g.m. Petra Larsdtr., Nordfolda
 4. Bergeton, g.m. Klara Berg, Ballstad
 5. Alfon, g.m. Thea Johansen, Lakselvhaug

På Nyborg (Hauan) under Bolle bor Peder Pedersen fra Haukland, g.m. Konstanse Mathiasdtr., Mervold i Borge. Deres barn:

 1. Asbjørg, ugift.
 2. Johny, g.m. Egil Johansen, Fygle. 3 ukonfirmerte.