Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Øvre Vold, Vestvågøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

GÅRDSNR. 34 VOLD ØVRE

Vold, øvre og nedre, skreves av Aslak Bolt Valle, senere Voll, Valde, Wold (1567), Offueruold (1610), Vold (1614), men så igjen Offueruold (1767), og Øwerwold (1723). For nedre Vold var det liknende variasjoner frem gjennom tiden. Navnet kommer ganske enkelt av vold, forhøyning. - Begge gårdene Vold ligger på en forhøyning med vid utsikt over bygda, og likeså nordover inn i Borge herred. Øvrevold danner mot nordøst og øst grensen mot Borge med elven som kommer ned fra Kringlebotvannet og forbi Nykmark og videre nedover mot Ostad, hvor den senere forener seg med Riseelven og munner ut i Farstadvannet, i sitt første løp som grenseskille. Øvrevold har i dag veldyrkede marker, og havnegangen er ganske god, men nokså besværlig, da de beste beitene ligger langt inne på heiene.

1610

Her på Øvrevold møter vi 1610 leilendingene Michel og Johannes; men 1615 nevnes bare Johannes, og 1619 er det Engelbrett N. og Fredrik N. som bruker en våg sammen, eller halvparten hver og har halv vågs leding for Engelbrett. 1626 nevnes Fredrik på Øvrevold som strandsitter, og 1627 nevnes han som husmann, men det menes vel likevel leilending, for som leilending møter vi ham 1630 med en halv vågslege jord, og Albrigt (sikkert den før nevnte Engelbrett) med punds leding. 1634 hører vi ikke mere om Fredrik, i hans sted er kommet Laurits på Øvrevold, som 1640, men da under navnet Lasse, betaler 3 ort i skatt. Skattemanntallet 1645 omtaler Laurits som selvannen, og Henning (ny mann) som selvannen, og det er kongen som eier og bygger den hele gård, som består av 1 våg.

1650 har Henning fått Gunder som nabo istedetfor Laurits, og hver bruker ½ våg, likeså i 1661, og folketellingen 1665 meddeler oss at Henning har Mortensen som farsnavn, og bruker ½ våg. Gunder Thorkildsen bruker den andre halve våg; mere får man her ikke vite om de to bønder på Øvrevold. Og like etter er de begge flyttet fra gården - eller død, for Generaljordeboken 1667 omtales Daniel Gregersen som besitter (bruker) av den hele våg. Han sår 1½ td. bygg, har 5 kyr, 1 ungnaut, 12 sauer og endel geiter samt 1 hest på utgang. Har lite brenneved og ingen herlighet til forbedring, og dessuten en lang «søevei» til utror.

Her kommer som bemerkning: Landskyld siden commisionen, kong. may. gods 1½ våg, kornsed 2 td., 8 kyr, 2 ungnaut, 9 geiter, 9 sauer og 2 hester på utgang. (Anmerkning: Hvorvidt sistnevnte bruk er endel av Øvrevold, eller en selvstendig gård, kan ikke sees straks, da navnet mangler. Den er imidlertid oppført under Øvrevold.

Skattemanntallet 1672

Skattemanntallet 1672 omtaler fremdeles bare 1 våg i Øvrevold, med Daniel Gregersen som bruker, men 1695 har han delt gården med Paul Danielsen, ganske sikkert hans sønn, slik at hver bruker ½ våg, og som husmann sitter da Ole Mikkelsen. Før nevnte Ole Mikkelsen sitter som husmann og er dreng hos Daniel Gregersen, han er født i Bergen.

År 1720 har gården løpenr. 162, og Paul Danielsen, som betaler 2 rdl. i skatt, er da alene bruker på gården; men like etter dør Paul, for 1725 er det hans enke som sitter med bruket og balet, og først i 1735 er den nye leilendingen, Peder Nilsen, kommet til.

7/10 1723 er det skifte etter salig Paul Danielsen, Øvrevold, enke Guri Andersdtr. - Avdødes siste vilje var at hver sønn skulle tildeles som arv 10 rdl. og hver datter 5 rdl. Enken mente at dette var «udi høyeste maader» og at hennes bo ikke kunne beløpe seg «saa høyt», dog ville hun ikke «røcke» (forandre) denne hennes avdøde manns siste vilje. Dessuten skulle moren (enken) gi de umyndige nødvendig mat og klær og gudfryktig oppdragelse.

Peder Nilsen sitter med den ene våg i Øvrevold til 1745, da Nils Pedersen (hans sønn) avløser ham, og denne Nils Pedersen er lenge eneboer og bruker på gården. Ekstraskatten 1767 nevner ham med hustru og datter Bereth, og ekstraskatten 1772 omtaler ham med hustru og følgende barn:

 1. Bereth
 2. Per
 3. Guren og med tre tjenestefolk i sitt bruk og brød.

23/9 1742 er det skifte etter Peder Nilsen, enke Guru Andersdtr. Deres barn er:

 1. Nils Pedersen, «uforseet»
 2. Jacob Pedersen
 3. Anne Pedersdtr., g.m. Rasmus Hansen, Skaftnes i Hol
 4. Margrethe Pedersdtr., «forseet med Gregers Hansen, Nymarken», hvilket vel betyr at hun har vært i leiermål med ham.
 5. Brøndel Pedersdtr., «uforseet» og umyndig.

Formynder for Brøndel Pedersdtr. er hennes svoger Gregers Hansen, Nykmarken. Boets brutto formue 158 rdl., 5 ort og 10 sk. Gjeld 147 rdl., 1 ort og 6 sk. Arv til deling 11 rdl., 4 ort og 4 sk.

1785 har Peder Nilsen den yngre overtatt bygslet etter sin far, Nils Pedersen, og bygselbrevet som er opprettet 1773 gjelder den hele våg i gården. Denne Peder Nilsen sitter som bygselmann til etter 1816; men dette år nevnes i ledingsmanntallet også en Jacob Andersen på Øvrevold, d.v.s. etter 1809 er det hans enke som har bygslet, for 1/11 1809 er det skifte etter ham, men boet er fallitt, så der nevnes ingen arvinger.

Jordeboken over Laugstolgods 1820

Jordeboken over laugstolgods (statens gods) 1820.

Øvrevold har da, siden 1778, fått løpenr. 33 - viser at det er kommet en ny mann på gården,

 • Jon Nilsen, muligens en sønn av foran nevnte Nils Pedersen; han har fra 1816 fått bygsel på livstid på 1 pd. og 12 mark jord.

Jacob Andersen har bygsel fra 1811, også på livstid, på 1 pd. og 12 mark.

27/6 1824 er det skifte etter gardmann Jacob Andersen, enkemann på Øvrevold. Boet etter Jacob er fallitt.

Jordeboken 1830

Jordeboken 1830 nevner bare Jon Nilsen, som bruker sin halv part, det synes som den andre halvpart midlertidig ligger øde; men det varer nok ikke lenge, for jordeboken av 1840 over statens jordegods melder om Peder (Per) Gjertsen som bruker av 1 pd. og 12 mark, bortbygslet mot jordavgift.

Imidlertid gjør vi et lite sprang tilbake i tiden, for å høre noe mere om Peder Nilsen, som etterlot seg fallittbo i 1809, og får her vite at han ved folketellingen 1801 var 47 år, og hans hustru Karen Johansdtr. 52 år. De må formentlig ha vært barnløse, for der nevnes videre bare drenger og tjenestepiker.

28/1 1831 er det skifte etter avgangne gardmann Abraham Johannessen? (Øvrevold), enke Beret Marie Holst Nilsdtr. De har en sønn,

 1. Abraham Jacob Abrahamsen, f. 1930. Boet er fallitt. Denne gardmann dukker helt uformodet opp på gården. En har ikke sett noe om ham før han plutselig skilter med sitt dødsbo. Enken hans kan være datter av Nils Pedersen, som gikk ut av våre analer som gardmann på Øvrevold 1781, men sikkert er jo dette ikke.

Matrikkelen 1838

I matrikkel 1838 bruker Ole Rist Nilsen matr.nr. 76 i Øvrevold, av gammel skyld 1 pd. og 12 mk., ny skyld 4 ort og 15 sk. Peder Gjertsen bruker matr.nr. 77, gammel skyld 1 pd. og 12 mk., ny skyld 4 ort og 15 sk.

Folketellingen 1865

Ved folketellingen 1865 sitter Ole Rist Nilsen som bruker på matr.nr. 76, hans hustru Jakobina Hansdtr. er da død, og han er selveier og fisker, 71 år gml. Hans sønn Hans Olsen hjelper faren med gårdbruket og fiskeriet. Det samme gjør hans annen sønn, Markus Olsen og dennes hustru Sara Nilsdtr. Dette ungfolket i huset har da en sønn på 1 år,

 1. Jens. Som tjener og husbestyrerinne hos Ole Rist Nilsen agerer Sela Maren Jonsdtr., enke, 53 år og født i Borge. Ole Nilsens kreaturbestand er da 1 hest, 8 kyr og 12 sauer, utsed ½ td. bygg og 4 td. poteter.

matr.nr. 77 sitter Peder Gjertsen, husfar, bygselmann og fisker, hustru Maren Andersdtr. Sønnene hjelper faren på gården såvel som i fiskebåten :

 1. Markus Pedersen, ugift
 2. Christen
 3. Petter

Som losjerende i huset er husmann uten jord, fisker Johan Pedersen, f. i Buksnes og hustru Lena Ellingsdtr., f. i Borge. Johan Pedersen er sønn av Peder Gjertsen.

Forslag til revisjon av skatteskylden 1866

Det av 1866 utarbeidede forslag til revisjon av skatteskylden melder om

Matr.nr. 76, Ole Rist Nilsen: Antagelig 60 mål grunn vold og litt myr, ingen utslått, men mere jord skikket til oppdyrkning, utsed 5 td. poteter og ½ td. bygg som gir henholdsvis 4 og 2 fold; 70 lass høy, 6 kyr, 10 sauer og 1 hest. Havnegangen mindre bekvem, myr og lyngmark, dog tilstrekkelig, ingen ved, men torv til behovet, lidt «birkeris» til fôrmedskjøt (men de var nokså ofte også fra Øvrevold i tang og tarefjæra, dengang som senere). Gården ligger langt fra «søen» og betegnes som tungbrukt og delvis frostlendt, er også mindre bra dyrket. Gammel skyld 4 ort og 15 sk., forslag til ny skyld 1 spd.

Matr.nr. 77, Peder Gjertsen, antagelig 60 mål jord, utsed 4 td. poteter, ingen bygg, 70 lass høy og forøvrig nøyaktig det samme som foregående, også hva gammel og ny skyld gjelder.

Hverken i «manntallet» over kverner 1781 eller senere slike «manntall» nevnes der om kverner på Øvrevoll, og det er da merkelig; de har da elva som strømmer like forbi i gårdens nordkant.

Folketellingen 1875

Så har vi folketellingen 1875, og nå begynner det å bli nokså folksamt også oppe på Øvrevold.

Matr.nr. 76 er da delt mellom Ole Rist Nilsens sønner :

 1. Nils
 2. Markus.

Nils Olsen, husfar og selveier og fisker, f. 1831, hustru Mina Nilsdtr., f. 1838 i Borge. Barn:

 1. Berg Nilsen, f. 1861
 2. Albert Nilsen, f. 1868
 3. Johan Nilsen, f. 1875
 4. Marie Nilsdtr., f. 1863
 5. Johanna Nilsdtr., f. 1873 Ole Rist Nilsen lever ennå og er føderådsmann, f. 1795 i Hol. Kreaturhold: 1 føll, 2 kyr, 1 kalv, 6 sauer, 2 td. poteter i utsed.

Matr.nr. 76, Markus Olsen, husfar, selveier og fisker, f. 1848, hustru Sara Nilsdtr., f. 1846 i Borge. Barn:

 1. Peder
 2. Jens
 3. Mina Losjerende er Seila Maren Jensdtr., enke, strikker og spinner, f. 1808 i Borge, Hans Olsen, fisker og onnearbeider, f. 1842, Anders Andersen, ugift, fisker, f. 1852. Kreaturhold: 2 kyr, 6 sauer, 2 td. poteter i utsed.

Matr.nr. 77, Johan Pedersen, husfar, forpakter og fisker, f. 1836, Lena Ellingsdtr. hans hustru, f. 1842 i Borge. Barn:

 1. Martin
 2. Hansine
 3. Marie
 4. Laurits
 5. Peder Kreaturhold: 1 hest, 3 kyr, 1 kalv, 7 sauer, utsed 2 td. poteter.

Oluf Andersen og hustru Marianne, Øvrevold. Han av gammel slekt på Lille-Rise.

Matr.nr. 77, Markus Pedersen, husfar, hustømmermann og fisker, f. 1840, hustru Margrethe Nilsdtr., f. 1863 i Hol. Der nevnes ingen barn. Losjerende er Petter Pedersen (Markus Pedersens bror), fisker og onnearbeider, f. 1850, g.m. Alta (Aletta) Hansdtr., f. 1859 i Valberg. Husfarens mor, Peder Gjertsens enke, Maren Andersdtr., f. 1809, spinner og strikker, men forsørges forøvrig av sønnene. Kreaturhold: 1 ku, ingen utsed.

Matrikkel for 1886

Matrikkel for 1886 viser at brødrene Nils og Markus Olsen sitter på matr.nr. 76, skyld 2 mk., 48 øre, og Johan Pedersen på matr.nr. 77, skyld 2 mk., 48 øre.

Br.nr. 1, Mellomgården: Kongelig skjøte til Ole Rist Nilsen, tingl. 1834.

Br.nr. 2, Nervollen: Kongelig skjøte til Johan E. Pedersen, tingl. 1899.

Br.nr. 3, Rissen; utskilt fra br.nr. 1 i 1889:

 • Skjøte til Nils Fredrik Olsen gi Markus Kr. Olsen, tingl. 1888 (77).
 • Skjøte fra Markus Olsen til Helmer Olsen, Vian, tingl. 1895.
 • Auksjonsskjøte til Oluf Andersen, Lille-Rise, tingl. 1918.
 • Skjøte fra Oluf Andersen til sønnen Johan Olufsen, tingl. 1935.
 • Grunnbokshjemmel fra sorenskriveren til Johan Olufsen, tingl. 1946.

Br.nr. 4, Storvollen: Kongelig skjøte til Johan E, Pedersen 1899.

Br.nr. 5, Myrsletten; utskilt fra br.nr. 1 og 3 i 1905:

 • Auksjonsskjøte til Lorentz Iversen, Vold, tingl. 1910.
 • Skjøte fra Lorentz Iversen til sønnen Ingolf Lorentzen, tingl. 1914.
 • Auksjonsskjøte til Bjarne Kristiansen, tingl. 1931.

Br.nr. 6, Haugen, utskilt fra br.nr. 4 i 1905:

 • Skjøte fra Johan E. Pedersen til sønnen Martin Johansen, tingl. 1909.
 • Auksjonsskjøte til Lorentz Iversen, tingl. 1910.
 • Skjøte fra Lorentz Iversen til sønnen Ingolf Lorentzen, tingl. 1914.
 • Auksjonsskjøte til Bjarne Kristiansen, tingl. 1931.

Br.nr. 7, Lysvoll, utskilt fra br.nr. 2 i 1927.

 • Skjøte fra Lauritz Johansen til Sigurd Johansen, tingl. 1928.

Br.nr. 8, Lillegården, utskilt fra br.nr. 2 i 1932:

 • Skjøte fra Laurits Johansen til svigersønnen Sigurd Johansen, tingl. 1943.

Br.nr. 12, Nymoen, utskilt ,fra br.nr. 4 i 1939: Eline Johansen har grunnbokshjemmel.

 • Auksjonsskjøte på hovedbruket, tingl. 1939.

1907

1907 er det følgende brukere på Øvrevold:

Br.nr. 1, Mellomgården, Berg Nilsen, skyld 1 mk., 14 øre.

Br.nr. 2, Nervollen, Lauritz Johansen 1,24.

Br.nr. 3, Rissen, Oluf Andersen, 1.14.

Br.nr. 4, Storvollen, Martin Johansen, 1,04.

Br.nr. 5, Myrsletten, eier Jørgen Yttervik, Stamsund, 0,20.

Br.nr. 6, Haugen, Jørgen Yttervik, 0,20.

Og i dag:

Br.nr. 1, Mellomgården, Torstein Nilsen, skyld 0,86.

Br.nr. 2, Nervollen, Lauritz Johansen, 1,04.

Br.nr. 3, Rissen, Johan Olufsen, 1,14.

Br.nr. 4, Storvollen, Eline Johansen, 0,69.

Br.nr. 5, Myrsletten, Bjarne Kristiansen, 0,20.

Br.nr. 6, Haugen, Bjarne Kristiansen, 0,20.

Br.nr. 7, Lysvoll, Sigurd Johansen, 0,16.

Br.nr. 8, Lillegård, Sigurd Johansen, 0,04.

Br.nr. 9, Nyheim, Gudrun Kristiansen, 0,01.

Br.nr. 10, Myrbakk, Nils Berg, 0,28.

Br.nr. 11, Åsheim, Bjarne Kristiansen, 0,01.

Br.nr. 12, Nymoen, Erling Johansen, 0,34.

Br.nr. 13 (navn ukjent) Hildur Johansen, 0,25.

Br.nr. 14, Solbakken, Lauritz Johansen, 0,25.

Ole Rist Nilsen, fikk, som vi har sett skjøte på br.nr. 1 i Øvrevold 1834. Han ble 1826 gift med Jakobina Hansdtr., Store-Rise, datter av Hans Johnsen. Ole Nilsen står da som bosittende på Lilleeidet. Han angis senere å være gift med Martha Hansdtr., Store-Rise, søster av foregående Jakobia. Ole Rist Nilsens kjente barn er:

 1. Nils Olsen, g.m. Mina Nilsdtr., Nykmark. Barn:
  1. Berg Martin Nilsen, d. 1924, g.m. Tora Larsdtr., Nedre Vold. Han overtok gården. Barn:
   1. Torsten, g.m. Kaspara Sjursdtr., Værøy. Har nå gården.
   2. Nora, g.m. Edvard Lie, Li i Borge.
   3. Dorthea, g.m. Johannes Johnsen, Opdøl.
   4. Lilly, g.m. Karsten Olsen, Vian.
   5. Nils, ugift.
   6. Lovise, g.m. Nils Olafsen, Skulbru.
  2. Albert Nilsen, g.m. Mina Markusdtr., Øvrevold, bosatt på Liland i Borge.
  3. Nikolai Nilsen, g.m. Albertine Nikolaisdtr., Nykmark, bosatt på Ostad.
  4. Johan Nilsen, ugift.
  5. Marie, g.m. Johan Flaaten, Rystad i Borge.
  6. Johanna, g.m. Johan Kristoffersen, Unstad.
  7. Mina, ugift.
 2. Markus Olsen, g.m. Sara Nilsdtr., Nykmark, søster av Mina. Barn:
  1. Peder, døde ugift.
  2. Jens, ugift.
  3. Mina, g.m. Albert Nilsen, Liland i Borge.
  4. Martin, g.m. Olga Hansdtr., Risevollan. Johan Olufsen eier nå denne gårdpart.
 3. Hans Olsen, den eldste av brødrene døde ugift. Han var f. 1836 og d. 1923, 87 år gml.

Nils og Markus var gårdbrukere på Øvrevold.

Omtrent samtidig med Ole Rist Nilsen, kom den andre brukeren på gården, Peder Gjertsen. Han var født i Bø i Vesterålen 1793, g.m. Maren Andersdtr., som iflg. tradisjonen skulle være fra Uttakleiv; men det har ikke lykkes oss å få henne sikkert plasert der. Hun kan muligens være datter av den Anders Jacobsen som flyttet fra Uttakleiv til Rise, og som hadde en sønn ved navn Anders, men denne Anders var ungkar. Eller hun kan være datter av en Anders Hansen, som flyttet fra Uttakleiv til Sund (i Buksnes). Det siste er kanskje det troligste.

Peder Gjertsens barn:

 1. Johan Pedersen, g.m. Lena Ellingsdtr., Unstad. Han overtok gården. Barn:
  1. Martin Johansen, g.m. Eline Johansdtr., Strømmen i Valberg. Han overtok gården Barn:
   1. Birger, døde ugift.
   2. Ella, g.m. Sigfred Skjerpen.
   3. Peder, g.m. Anna, enke fra Skulbru.
   4. Trygve, ugift.
   5. Erling, g.m. Petra fra Høynes i Borge, bosatt på Øvrevold.
   6. Hildur, ugift.
   7. Hjørdis, g.m. Karsten Halvorsen, Høynes, som nå eier gården.
  2. Mina, ugift.
  3. Hansine, g.m. Peder Dølvik, Vendalsfjord i Borge.
  4. Marie, g.m. Lorentz i Kylpesneset i Hol.
  5. Lauritz Johansen, g.m. Henningea Nilsdtr., Ostad. Han overtok gården. Barn:
   1. Nikoline, g.m. Hagbart Larsen, bosatt i Canada.
   2. Astrid, g.m. Alfred Andreassen, Ostad.
   3. Sverre, g.m. Johanna Johansdtr., Veiberg i Borge.
   4. Anna, g.m. Karl Ostad
   5. Kristine, g.m. Eimer Pedersen, bosatt i Canada.
   6. Elise, g.m. Sigurd Johansen, Øvrevold.
  6. Peder Johansen, g.m. Amalia fra Larvik, de reiste ut og har vanket viden om, bl.a. i Amerika.
  7. Fredrik Johansen, ugift (han er blind).
  8. Lise, g.m. Alfred Sjøstrøm fra Sverige, bosatt i Canada.
 2. Markus Pedersen, g, m. Margrethe Nilsdtr., fra Hol. Barn:
  1. Nils, g.m. Ida fra Hol. Har nå gården, som ligger under Ostad.
  2. Bernhard (redningsskøytefører) g.m. Anna fra Bleik, bosatt på Ostad. Har nå gården, som ligger under Ostad.
  3. Amandus, døde ugift.
  4. Magda, gift i Vesterålen.
  5. Nikodea, ugift.
  6. Petrine, g.m. Arnt Pettersen, Svolvær.
  7. Nikoline også gift i Svolvær.
 3. Petter Pedersen, g.m. Alette i Kartneset i Valberg.
 4. Kristen Pedersen, g.m. Nikoline fra Vika ved Storfjord i Hol.
 5. Johanna, g.m. Hans fra Borgfjord i Borge.
 6. Hans, ugift.
 7. Martha, gift i Hagvåg i Borge.
 8. Gjertrud, gift i Strømmen i Valberg.

Oluf Andersen d. 1940, overtok 1906 br.nr. 3 etter Helmer Olsen, Vian, sønn av Ole Larsen, som da flyttet sørover til Helgeland (Leirfjord). Oluf Andersen er sønn av Anders Olsen, Lille-Rise, g.m. Marianne Pedersdtr., Vareidet i Flakstad, d. 1938, søster av Iver Pedersen, Vareidet og Peder Pedersen, Sund. Deres barn:

 1. Johan, g.m. Tora Larsdtr., enke etter forannevnte Berg Nilsen, Øvrevold. Deres barn:
  1. Johan, g.m. Lilly Sigurdsdtr., Øvrevold.
 2. Kristian, skomaker, ugift, bosatt i Svolvær.
 3. Hjalmar, g.m. Selma Albertsdtr., Liland, bosatt på Nedre Vold.
 4. Einar, døde ugift.
 5. Petrine, ugift, bor i Østfold.
 6. Ole, g.m. Agda Albertsdtr., Liland, bosatt i Bjørnskinn.
 7. Magnus, gift og bosatt på Østlandet.
 8. Alf, g.m. Albertine Albertsdtr., Liland i Borge, bosatt i Bjørnskinn.

Ovennevnte Jens Markussen, sønn av Markus Olsen omkom i Moskstrømmen 1910.

Vi har sett at Sela Maren Johnsdtr., f. i Borge 1812, som enke i 1865 var husbestyrerinne hos Ole Rist Nilsen, og 1875 losjerer hun hos hans sønn Markus Olsen. Sela Maren var gift med en Andersen (hans fornavn vites ikke), som omkom på en mystisk måte, hun sa han var myrdet. I dette ekteskap hadde hun følgende barn:

 1. Ole Andersen, g.m. Hanna fra Rekdal i Borge. De var husmannsfolk under Henning Olsen, Nedre Vold og bodde i en gamme ved Fridheim.
 2. Nils Andersen, bodde i Leirvik ved Sennesvik.
 3. Maren Andersen, g.m. Anders Pedersen, alminnelig kalt Finn-Anders, bodde på Risevollan som husmann.
 4. Anders Andersen, gift på Eggum.

Maren Andersdtr., hadde før hun ble gift med Anders Pedersen (Finn-Anders), to barn

 1. Peder Larsen, oftest kalt Sela-Peder, gift på Haukland i Borge
 2. Anne, g.m. Ole Olsen, Vågan (Våje) og hans annen hustru.

Lorentz Iversen fra Gjerstad er nevnt som kjøper av parsellen Myrsleiten i 1905. Han er gift med Antoline Sivertsdtr., fra Langneset i Borge, og skjøtet gården til sin sønn Ingolf Lorentzen i 1914, som igjen skjøtet til Bjarne Kristiansen, Kvervelås i 1931. Familien Lorentz er nå bosatt i Narvik.