Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

GÅRDSNR. 16 BUKSNES

Gårdens navn

For dette gårdsnavn, som også har gitt bygda dens navn, er der gjort rede annet sted. Gården — og bygda — heter i Aslak Bolts jordebok Boknes (1324), Boknessogn, vid Boknes. I Boknesfyrde (Aslak Bolt). Det skrives også Boxnes, Buxnæs, og et enkelt sted også Buktnæs.

Og der vi nå 1610 — som også i dag — kommer fra Gjerstad over Buksnesbrekka, får vi oppe på høyden under Steinberget bygda liggende åpen foran oss mot nord, med prestegården under Korshaugen, og den gamle kirken, like ved nede på kirkegården, øst av prestegårdshusene. Det er fritt og rumslig her på Buksnes, og det var ikke noe dårlig valg å legge prestegården og kirken her — selv om det, ifølge sagnet, ble gjort på en litt underfundig måte, ved å trekke kirkematerialene fra Buksneshaugen på Bolle hit ned. Det er fine jorder på Buksnes, og havnegangen er betegnet som god. Nå er den vel noe mindre bra, på grunn av den store bebyggelsen i senere tid her på prestegårdens grunn. Skog, av sitt slags, er det enda adskillig av på Buksnes, og havnen ved Gravdal er helt ypperlig, ja den er betegnet som den beste i hele Lofoten.

Ingen av lensregnskapene — 1610, 1615, 1618, 1619 og 1626 — nevner Buksnes, vel fordi prestene ikke hadde noe med disse regnskaper å gjøre, da de ikke hadde med å svare den alminnelige skatt. Men i et ekstraregnskap 1618 opplyses det at der i hele Lofoten (fra og med Borge og vestover) er 25 odelsbønder, som «gaff (gav) huer dennd 4de part aff deris indkombst». 23 skippere, 24 styrmenn, 300 leilendinger, 257 husmenn, 81 fullønnsdrenger og 24 «half laaftz drenge» (halvlønns). Heller ikke lensregnskapet 1630, skattemanntallet 1634 og lensregnskapet 1640 nevner Buksnes; men i skattemanntallet 1646 hører vi om Mogens i Bones (skrivefeil for Buksnes), selv femte, som skatter med 2 ort og 4 sk., og Knud ibidem (sammesteds), selv annen, som har mindre skatt. Lensregnskapet 1650 nevner Buksnes med 2 våger, sokneprestens «residentz», Hans Pedersen Schanche, eller muligens Edvard den vise, idet Schanche vistnok flyttet fra Buksnes til Lødingen i 1650 (eller 1651). Edvard den vise flyttet herfra til Vågan. Ledingens manntall 1661 nevner heller ikke Buksnes, og det er rimelig, for prestene hadde ingen ledingsplikt.

Generaljordeboken 1667

Generaljordeboken 1667 omhandler Buksnes «med Dynnewold sampt Lille Himmelstens engsletter, 2 våger, Cannikene i Trundheim bygger, og er nu (gården) 3 våger.» Besitter er hr. Claus Mogensen Blix, vicepastor til Boxnes gield, «der haffuer sin residentz (her), och epter som ager och engs godhed udvisser forbedring, sampt och de engesletter der underligger, er den søyket 1 vog och med taxten til videre. Veels resolution bereer(?) dog gaardens sæd och creaturer som følger: «Sår 5 td., 12 kyr, 4 ungnaut, 8 geiter, 8 sauer, 2 hester».

Folketellingen (prestenes mantall) 1666

I folketellingen (prestenes manntall), datert 22/4 1666, med tilføyelser av fogdenes manntall, 1665, kommer Buksnes som nr. 1, med Dønnevold og Himmelsteen eng, skylder 2 w. fisk (det er først etter 1667 gården tillegges 3 våg). Her bor vicepastor Claus Mogensen Blix, som bruker av den hele gård. Han har av tjenestedrenger og fostesønner 6 personer, hvorav en er knekt (soldat).

Det er hr. Claus Mogensen Blix som selv har foretatt denne folketelling, som vi forresten ikke vil gi ham den beste attest for, da den synes gjort nokså meget på slump. Det er for eksempel sikkert lite overensstemmende med faktum, at bøndene omkring i bygda, praktisk talt alle sammen har nøyaktig like mange sauer og geiter, for å nevne bare én ting som viser tilfeldigheten ved det hele. Men likevel kunne hr. Blix nok være en samvittighetsfull sjelesørger.

//media.geni.com/p13/ea/ef/65/aa/5344483f012ffccd/parti_fra_gravdal_large.jpg?hash=548e78fc1b191b1d8f73fe9b0610e74fc1b2540b20be7cc16f03c317e897d61a.1702367999Parti fra Gravdal, sett mot nord.

Amtsregnskapet 1670

Amtsregnskapet 1670 nevner igjen Buksnes med 3 våger og hr. Claus Mogens Blix som bruker. Amtsregnskapet 1690 omtaler Buksnes med Dønnevold, 3 våger, og med hr. Michel (d.e. sokneprest Michel Bjørnsen Ursin) som bruker. Gården og presten nevnes også 1695, og manntallet 1699 «offuer dend allernaadigste paabudne kop- och ildstedskat som udi Vesteraallen, Andenæs og Loufodens fougderier skall udgifves, efter Hans Kong. Myts. forordning, af dato dend Iste december anno 1699.

Buxnæs præstegield: Vicepastor hr. Petter Crantz, hans. hustru, en dreng och tuende (tvende) tienesteqvindfolck: Han self skatt 2 rdl. hans hustrue 2 rdl., tienestefolckene 3 rdl. 3 ildsted a 2 ort, 16 sk. = 2 rdl.»

Presten skriver i sin angivelse herom: «Min egen angifvelse er denne: Min egen person, min hustrue, en dreng, tvende tieneste qvindfolck, 3 ildsteder paa præstegaarden. Efter Hans Kongl. Mayts. allernaadigste befaling bevidner jeg hermed, at jeg ingen penger hafuer paa rente, saa sant hielpe mig Gud. Buxnes præstegaard, d. 11. may anno 1700. Peter Crantz»,

Jordeboken 1700

Jordeboken 1700 viser at Buksnes canony nå eier gården og bygger den, 3 våger, og at presten Crantz betaler 2 rdl. i skatt. — Summa over foreskrevne Buksnes fjerdings landskyld fisk er 64 våger, 1 pund og 6 mark, «huor af (hvorav) leilending og proviantskatten bedrager(!) som foer melt. — Penge — — — 24 rdl., 2 ort og 12⅓ sk.

Folketellingen 1701

Folketellingen 1701 omtaler igjen presten Crantz, som da er 32 år, og har en sønn Albert (Albret) Crantz (se under Offersøy), og 2 drenger.

1708 finnes en svært medtatt jordebok, titelbladet er bortrevet, og Buksnes gård kan ikke sees her.

Likningen over krigstyrer 1720

Likningen over krigstyrer 1720 viser oss igjen til magister Petter Crantz på Buksnes, som er fri denne skatt, men han gjør rede for de personer som er tillagt konsumpsjonsskatt (forbruks - fortæringsskatt), og skriver:

«Efter Deris Kongl. Mayts. allernaadigste udgangne Consumptions forordning arrdgifves hermed allerunderdanigst de husholdninger som af Buxnæs Gield i Nordlandene til samme stolel pro anno 1720 hafver at svare siden mit seeniste allerunderdanigste indgifne afvigte aar 1719:

1) Residerende capelan til Borge menighed i Buxnæs gield, hr. Christopher Nordmand, angifvelse ham self, hans hustru Ane Elisabeth, en tienestetøs, hæste.

2) Sorenskriferen of ver Loefodens fougderi. Sr. Christian Albert Friis, hans egen persohn, hans hustrue Rachel Ursin, tienestedreng Tosten Hansen, tienstepige, hæste.

3) Sorenskriferen ofver Westeraalens fouderi som er suspenderet fra sit embede, Biørn Ursins angifvelse: Hans egen persohn, hans hustrue Maren Hveding, tienestedreng Anders Knudsen, tienestepige Berethe Larsdatter, hæste.

4) Min egen allerunderdanigste angifvelse: Min egen persohn, af kongelig naade fri (skattefri), min hustrue Mætte Catrine, tienestepige Ane Monsdatter, hæste.

Klocheren her i gieldet, nemlig Rasmus Sørensen, er en fattig bundemand (bondemann), hans egen persohn, hans hustrue Berete Hansdatter, tienestetøs Berete Nilsdatter, hæste.

Skrevet av Crantz 1720 den 31/12.»

Dette år viser også at gården nå har matr.nr. 174.

1730

1730 er der igjen et dokument angående beregning over konsumpsjon og folkeskatt, etter prestenes «indgifne mantahler udi Lofotens fougderie», og standspersonene er da residerende kapellan til Borge

Kongen eide 1735 alle gårdsnumrene i Buksnes, fra 155 til 169.

1740

1740 er det igjen en konsumpsjonsberetning for Buksnes pr.gjeld. Den omfatter

1750

Neste innberetning av denne art er for 1750, da konsumpsjons- og folkeskatt ble ytet av følgende familier i Buksnes:

 • Presten Sedenius
 • Sorenskriveren til Lofoten, Hans Harder, bosatt i Offersøy
 • Klokkeren, er en fattig mand, nærer sig med bondearbeide og kand intet betale».

Samme år nevnes som husmann på Gravdal, Johannes Pedersen.

Men der bodde nok flere husmenn på Gravdal ved den tid, for 25/10 1745 er det skifte etter avgangne Anders Sjursen, Gravdal, enke Berete Hermansdtr.

Matrikkelen 1760

Matrikkelen 1760 melder at i Buksnes gield har bispen som jordegods 1 våg., kirken 4 v., 1 pd. og 18 mk., Trondheims capitels gods 4 v., Can. vid. prestenes benifiserte gods 11 v. og 1 pd. Odelseiernes gods 2 v. og 18 mk., og proprietærgods 20 v. og 6 mk.

«Aar 1760 udi Buxnæs gield skal efterskrevne familier yde consumptin og folkeskatt:

1) Sorenskriveren til Lofoten, Hans Harder, — hans hustrue døde sidst i majo, datter Lorette Kierstine. Skriverkarl Nicolai Fyhn. Tienestekarle: Ole Olsen, Ole Pedersen, en gammel aftakked bonde som ei meget formårr at arbeide. Tienestepiker: Karen Johansdtr., i begge terminer, Sara Pedersdtr., i første termin, Regine Nielsdtr., i sidste termin. — En hæst.

2) Jeg underskrefne som sognepræst til Buxnæs gjeld, for min person frie (for skatt), min hustrue, 1 tienestekarl, 1 tienestepige, 1 hæst.

Klokkeren til Buxnæs gield, Hans Christensen, sidder på bøxlet jord og har ringe indkomme.

At flere husholdninger eller personer ei ere at angifve, testeres (attesteres).

Lenart Sedenius (præst)

Jens Nielsen, Jerstad. Israel Jacobsen, Jerstad.»

Jordeboken 1766

Jordeboken 1766 bemerker om husmenn «udi Loefodens fogderi:» «Hoels og Buxnæs fierding findes heller ingen huusmænd, siden de fra forrige aar har deels forladt sine pladse, og formedelst armod, dels hos andre jordmænd taget tjeneste.» — Denne knappe rapport peker henimot noe av en katastrofe som har gått over bygda, med ytterst slette tider, der har drevet alle husmenn fra sine plasser.

Ekstraskatten 1767

Ekstraskatten 1767 omtaler under Buksnes bare Engelbor Helman, nå enke etter sogneprest Sedenius, Johannes Jensen og hustru. Presten da, hr. Erich Schytte, er ikke tatt med, da presten er fritatt for denne skatt. Ekstraskattens oppebørsel i Buksnes og Hols fjerdinger 1772, er utferdiget i manntall av sokneprest Schytte, fra 1. oktober 1771 til i. juni 1772.

Her nevnes under Buksnes og Dønvold:

 • Erich Gerhard Schytte
 • Jon Jonsen
 • Peer Olsen
 • Hans Andersen
 • Arne Kristoffersen
 • Peer Hansen
 • Malene Skiødt
 • Ane Israelsdtr.
 • Christense Eberhardsdtr.
 • Abigael Johansdtr
 • Husmann Hans Andersen, med hustru Beret Johannesdtr., almisselem (fattiglem),
 • Husmann Johannes Jensen og hustru.
 • Husmann Erik Sjursen og hustru, (sistnevnte er sikkert sønnesønn av før nevnte Anders Sjursen, som vi har meldt skifte etter 1745, og da med en sønn Sjur Andersen, denne Erik Sjursens far.

Rangskatten 1778

Rangskatten 1778 nevner Buksnes med sokneprest Hans Gartner som har to drenger og husmann. Manntallet over kverner 1818 nevner ingen mølle under Buksnes. Så er det bare presten Gartner hele tiden, til 1795, da hans enke omtales, og så er det Westervaldt kommer og tar «residentzen» i besittelse.

Buksnes prestegård betegnes utpå 1700-tallet som bekvem for kornavl, og «ågeren er nærmest aarvis», men utseden er ikke større enn 3-4 td. bygg, og to td. poteter (potatos). Kreaturbesetningen er da 3 hester, 20 storfe og 50 småfe. Av gårdens brennskog has kun kratt tilbake, heter det, men av torv derimot i overflod.

3/8 1799 er det skifte etter tjener hos presten Gartner, Christen Michelsen. Arvinger er avdødes søskenbarn:

 • Anders Gjertsen,
 • Lars Gjertsen;
 • Hans Christensen, klokker,
 • Jonas Christensen,
 • Søvren (Søren) Christensen, død, men etterlater seg 3 sønner og 1 datter.

Arv til deling 3 rdl. og 12 sk.

21/12 1786 er det skifte etter pike Riborne Pedersdtr., Buksnes. Ingen arvinger nevnt.

17/3 1789 er det skifte etter ungkar Mathis Fredriksen, Buksnes. Hans mor er enke Malene Hartvigsdtr., og arv til deling 15 rdl., 3 ort og 4 sk. 4/5 1819 er det skifte etter inderst, Ole Pedersen, Buksnes, enke Kirsten Andersdtr. Arv til deling 3 rdl., 9 ort og 5 sk.

19/8 1825 er det skifte etter sokneprest Hans Christian Westervaldt. Enkefrue Olava Antonette, «salig Westervaldts efterladte.» Barn:

 1. Caspar Christian Westervaldt.
 2. Anna Maria, g.m. Willatz Dreyer i Lyngvær.

Enkens laugverge: Gjestgiver Johan Tengmann, Ballstadøy. Til arv og skifte 2813 rdl. og 5 sk.

Folketellingen 1801

Vi tar noen skritt tilbake i tiden, til folketellingen 1801: Og her på Buksnes prestegård sitter da i sin velmakt sokneprest Hans Christian Caspersen Westervaldt., 50 år gml. og g.m. Marianne, f. Motzfeldt, 37 år (hans første hustru). Barn

 1. Caspar Christian Sophenius Westervaldt, 11 år
 2. Anna Strach Westervaldt, 15 år.

Karen Bolette Zeliusdtr., hustruens moster, ugift, 60 år, underholdes av charite, (barmhjertighet), Maren Hvidt (eller With) Harchen, husjomfru, 26 år.

Gravdal, plass under prestegården: Marith Christensdtr., enke, 45 år, lever av plassen, 4 kyr og noen sauer og geiter. .

Her bor også Rebekke Pedersdtr., enke, 86 år, og nå i enkestand for 3. gang. Hun har sin egen stue på plassen og «nyder et koefoer» (kår), og lever dessuten av hva hun i «forrige tider har samlet». Og det er vel hos henne Randi Olsdtr. losjerer, enke, 70 år, og underholdes fra prestens hus.

Buksnes prestegård har, iflg. matrikkelen 1838, da en skyld av 5 spd., 1 ort og 17 sk., og løpenr. 33.

Folketellingen 1865

Buksnes, matr.nr. 33 Hieronimus Heyerdahl, sokneprest, ugift, 39 år, f. i Tinns pr.gjeld. Husbestyrerinne Mina Schvabe, 34 år, f. i Sogndal. Kreaturhold: .3 hester, 21 kyr, 31 sauer. Utsed 3 td. bygg og 24 td. poteter.

Gravdal: Jacob Heiberg, distriktslæge, 31 år, f. i Trondheim, g.m. Marie, f. Lund, 21 år, f. i Sogndal, Bolette Lund, hennes søster, 18 år, f. i Sogndal, Georg Bjørn, hjelp ved apoteket, 18 år, f. i Kr.sund.

Johan Iversen, økonom og bruker av plassen (tilhørende sykehuset) som føder 1 hest og 4 kyr, og til utsed 3 td. poteter.

Elvevollen (Klokkergården): Ole Nilsen, kirkesanger og bruker av plassen, 46 år, f. i Trondenes og g.m. Ida, f. Galschiødt, 35 år, f. i Kristiansand. Hans Nilsen, sønn, 8 år. Ole Nilsen har 3 kyr og 8 sauer; utsed 2 td. poteter.

Folketellingen 1875

Christofer Fr. Daae, sokneprest, f. 1825 i Lærdal, g.m. Dorthea Daae, f. 1842 i Trondheim. Barn:

 1. Anton Daae, f. 1866 i Bø i Vesterålen
 2. Marie Daae, f. 1868 i Bø
 3. Erling Daae, f. 1869 i Bø
 4. Andrea Daae, f. 1871 i Buksnes
 5. Johan Daae, f. 1873 i Buksnes Kreaturhold: 2 hester, 12 kyr, 6 kalver, 31 sauer, 2 griser; utsed 1 td. bygg, 2 td. havre til grønnfôr og 14 td. poteter.

Silsandvik: Arnt Ingebrigtsen, husm. med jord, skomaker, f. i Opdal, g.m. Adeleide Andreasdtr., f. i Lenvik. Arnt Jakobsen, pleiesønn, f. 1870 i Hol. Losjerende Ingebrigt Stengrimsen, ugift, murer, f. !342 i Opdal.

Kreaturhold: 1 ku, 2 sauer; utsed ½ td. poteter.

Klausstrand: Elias Mathisen, husm. med jord, f. 1837 på Horn, g.m. Elen Ingebrigtsdtr., f. i Hol; barn:

 1. Lotte
 2. Ingeborg
 3. Mathias
Kreaturhold: 1 føll, 4 kyr, 10 sauer; utsed 4½ td. poteter.

Klausstrand: Lovise Iversen, enke, frøhandlerske, f. 1810 i Sevik; hennes datter Ovidia Iversen, der forsørges av sin fraværende mann, f. i Hol. Fraværende: Hagen Busch, gift (med Ovidia Iversen), jektefører, oppholdssted Steinkjer. Kreaturhold: Lovise Iversen: 1 sau og 1 geit. Hagen Busch: 2 sauer og 1 geit. Utsed ½ td. poteter.

Gravdal: Didrik Ferdinand Schumacher, distriktslæge, f. 1842 i Tromsø, g.m. Magna, f. Moss, f. 1846 i Fredrikshald. Barn:

 1. Helga Elisabeth Schumacher, f. 1870 i Lenvik
 2. Otto Schjørn Schumacher, f. 1872 i Lenvik
Kreaturhold: 1 hest og 2 kyr. Ingen utsed.

Gravdal: Peder Hammer, økonom på amtssykehuset i Steigen, g.m. Anna Hammer, f. i Sevik, Overhalla. Anders Olsen, gjetergutt, f. 1863 i Buksnes (Gjerstad?)

//media.geni.com/p13/16/7d/84/0c/5344483f0130d38f/gravdal_large.jpg?hash=8de09598b63690e803c9e4bee9b2a4763057f870d8f8424442b553c5f4e5b370.1702367999Gravdal, villabebyggelsen

Og så følger en rekke patienter på sykehuset, hvorav vi bare nevner den eneste som ses være her fra bygda, nemlig gjetergutten Håkon Nilsen, f. 1859. Det er ellers folk her (patienter) fra Sortland i Vesterålen, Vågan,

Hamarøy, Surendalen, Hadsel, Hol, Rørstad, Snåsa, Flakstad, Borge og — Sverige.

Kreaturhold, Peter Hammer: 1 hest, 2 kyr, 1 kalv; utsed ½ td. havre til grønnfôr.

1866

1866 har hovedgården på Buksnes 127 mål god voldmark og myr, og på 4 husmannsplasser 120 mål, av hvilke 70 mål god voldmark. Ingen utslått, betydelig mer til oppdyrkning. På hovedgården settes da 20 td. poteter, som gir 6 fold, og 2 a 3 td. bygg, som gir 2 a 4 fold. Der høstes 160 dobbelte lass høy, og besetningen består av 18 kyr, 30 sauer og 3 hester — og på plassene 27 kyr. Havnegangen betegnes som bekvem og tilstrekkelig. Ingen ved, men til nød litt krattskog. Dessuten tang (til for), hvorav det nærmest gården liggende snart er utbrukt, heter det, men bjørkeris nok til kyra. Gården er lettbrukt og ikke frostlendt. Av plassene ligger de tre innen prestegårdens grenser, mens den fjerde, Dønvold, grenser til matr.nr. 17. 18 og 20. Gammel skyld 5 spd., 1 ort og 1 7sk., forslag til ny skyld 5 spd., 4 ort og 18 sk,

I matrikkelen 1886 er skylden satt til 13 mark og 59 øre, og i matrikkelen 1907 til 12 mark og 8 øre.

Vi har bare fire skjøter under Buksnes, nemlig det for Dønvold, gjengitt her,

Br.nr. 2, og br.nr. 3, Brekka, utgått fra br.nr. 1 i 1929.

 • Skjøte fra Kirke- og Undervisningsdepartementet til Einar Eriksen, tingl. 1930. Skyld i dag 0,38.

Br.nr. 4, Klausstrand, utgått fra br.nr. 1 i 1930:

 • Skjøte fra Kirke- og Undervisningsdepartementet, til Sigfred Karlsen, tingl. 1931. Skyld 0,45.

Br.nr. 5, Silsandvik, utgått fra br.nr. 1 i 1930:

 • Skjøte fra Kirke- og Undervisningsdepartementet, til Alfred Pettersen, tingl. 1931. Skyld 0,28.

Hovedbruket, Prestegården har i dag en skyld av 8,55.

Br.nr. 10, Norly, Arthur Pedersen.

Br.nr. 11 (blank).

Br.nr. 12, Nyheim, Alfred Pettersen jr.

Br.nr. 13, Høymo, Sverre Martnes.

Br.nr. 14, Fagerli, Reidar Dybvad.

Br.nr. 15, Skjønstu, Harry Dybvad.

Br.nr. 16, Elvevollen, klokkergården.

Br.nr. 17, Løykvoll, Børge Fiksdal.

Br.nr 19, Daleng, Ragnvald Olsen.

Br.nr. 20, Anders Bendiksen.

Br.nr. 21, Myrlund, Konrad Kristensen.

Br.nr. 22, Elvebakken, Kalem Vetting.

Br.nr. 24, Moa, Didrik Myrvoll.

Br.nr. 24, Myrset, Bjarne Pettersen.

Br.nr. 27, Soleia, Knut Pettersen.

Br.nr. 30, Elvhaug, Randor Vetting.

Br.nr. 31, Solhaug, Gjermund Olsen.

Br.nr. 32, Solbakken, Knut Pettersen.

De øvrige br.nr. under gr.nr. 16, Buksnes, finnes under Dønvold.

//media.geni.com/p13/41/d8/69/6a/5344483f013027e6/andreas_gundersen_og_hustru_hansine_large.jpg?hash=1f96e1f0be6ca6386d2a129b1f3684154dbd230e52055ce2dd516ee701af66f8.1702367999Andreas Gundersen og hustru Hansine, Gravdal.

Andreas Gundersen og hustru Hansine, Gravdal.

Under Buksnes er det passende å begynne med prestegården, hvor sokneprest Halvdan Thun nå bor, g.m. Vilrun Gundersen fra Strinda; datter og eneste barn,

 1. Grete, ugift

I Brekka bodde Iver Jensen, sønn av husmann på Skotnes, Jens Johan Pettersen, f. 1817, og h. Maren Holte Hansdtr. fra Hol, f. 1825. Deres kjente barn er

 1. Karoline, f. 8/6 1847
 2. Iver, f. 22/8 1851, d. 1935
 3. Agnete, f. 1855

Karoline ble g.m. Johan Sivertsen, f. i Buksnes, og de hadde i 1865, da de losjerte hos hennes far Jens Pettersen, en sønn

 1. Berthéus Johansen, 1 år gml.

I 1875 hadde Iver Jensen overtatt plassen på Skotnes og forsørget da sine foreldre og søsteren Agnete, som var tj.pike i huset.

Så flyttet han til Brekka, g.m. Leonora fra Slydal, f. 1856, d. 1927 Deres barn:

 1. Hilda, g.m. Jørgen Sørensen. Haukland; deres barn:
  1. Åkra, bosatt på Gjerstadåsen,
  2. Emma, g. i Bodø,
  3. Haldis, g. i Slydal i Borge, og siden i Hattfjelldal,
  4. Iver, g. i Lødingen, telegrafbestyrer,
  5. Hildur, g. på Melbo.
 2. Marie, g.m. Johan Olsen, Rossfjord,
 3. Martin, bosatt i Kyllingdal, se der,
 4. Olga, g.m. Morten Hofstad Frantzen, Skotnes
 5. Iver, g. m; Margrete Larsen fra Sørlavangen, gbr. på Gjerstad,
 6. Alfred, g. i Skien, toller i Oslo,
 7. Helga, g.m. Einar Eriksen, Stavanger. Deres barn:
  1. Alfred, handelsmann i Brekka, g.m. Randi Bendiksen, Haug,
  2. Einar (Boy), ugift,
  3. Wilhelm.

Vilhelm Pettersen, Vevik, g.m. Alfhild Jakobsen fra Valberg. Barn:

 1. Magna
 2. Haldis
 3. Valborg
 4. Jakob
 5. Arna
 6. Hans
 7. Borghild

Sverre Martnes, g.m. Magna Nergård Pettersen.

Disse bor her i Brekka, ved grensen til Gjerstad.

Går vi over til Klaustranda, har vi hørt om Klaus Pedersen og hans svigersønn, svensken Henrik Matisen; og etter sistnevnte kommer så Elias Mathisen fra Horn, g.m. Ellen Martha Ingebrigtsdtr. fra Hol; Deres barn:

 1. Lotte, g.m. Petter Klimpen, Skotnes
 2. Ingeborg, f. 1872, d. 1944, g.m. Martin Johnsen fra Hol
 3. Mathias utvandret til Ny Sealand
 4. Karen, g. i Kvæfjord
 5. Anker, g. i Haugesund, død.

Elias, g.m. 2) Luffa fra Store-Sandnes i Flakstad.

Schjønning Olsen fra Borge, som vi har møtt under Kyllingdal, bodde her en tid, og etterfulgtes så av Martin Johnsen, f. 1869, d. 1918. Han og hustrus barn:

 1. Elvine, g. i Bodø
 2. Inga, g. i Drøbak
 3. Ellen, g. vistnok på Hadeland
 4. Kristian, g. i England
 5. Karoline, g. ved Bergen
 6. Alma, g. sammesteds
 7. Alfred, omkom under siste verdenskrig
 8. Johan
 9. Anna
 10. Inger, alle bosatt utenbygds.

Men vi har nok glemt å få med i riktig rekkefølge den eldste av denne store barneflokk, nemlig Hjalmar, som gikk tilsjøs, og er, såvidt vites, ugift.

Nå bor her Sigfred Karlsen, sønn av Karl Nilsen, Ballstadlandet, g.m. Anna Frantzdtr. fra Værøy; deres barn:

 1. Jan
 2. Judith
 3. Arne
 4. Gerd
 5. Synneve

Følger vi stranda videre østover fra Klaustranda, kommer vi til Silsandvika, og her møtte vi i 1870-årene og senere skomakeren Arnt Ingebrigtsen Mjøen fra Opdal. Han skulle være av standsmessige folk der nede, men av en eller annen grunn er han altså havnet som skomaker på husmannsplassen her under Buksnes prestegård, g.m. Karen, er det sagt, men hvis han ikke var gift 2 ganger, så het hans første kone iallfall Adeleide Andreasdtr. og var fra Lenvik. Deres barn er:

 1. Anton, reiste til Kirkenes
 2. Anna, g. i Trondheim
 3. Adeleide, g. i Stavanger
 4. Olaf, g. i Vardø
 5. Ingvart, også bosatt nordpå; om han er gift vites ikke. Arnt Mjøen var en dyktig skomaker, og flittig satt han med sin spannreim og sin skomakerhammer og sydde og plugget sko og støvler til godtfolk Buksnesværinger.

Som selveier sitter nå her Alfred Pettersen fra Gjernes/Reine, sønn av Petter og Alette, søster av Andreas Berg, Kremmervik, g.m. Nora Johansdtr., Skotnes. Deres barn:

 1. Johannes, kontormann, g.m. Åse Sneve fra Værøy
 2. Alfred, g.m. Tordis Lossiusdtr., Buksnes
 3. Bjarne, g.m. Hilda fra Glomfjord
 4. Helene, g. på Måsøy
 5. Johan, g. og bosatt ved Oslo
 6. Knut, g.m. Edel fra Vega

På Buksnes bor Peder Frantzen fra Skotnes, g.m. 1) Ingrid Jørgensdtr., Ballstadøy, 2) m. Hilda fra Tromsø; har 11-12 barn.

Losius Iversen fra Mortsund, g.m. Anna Olinsdtr., Bårsund i Hol; flere barn.

Kirkesanger og lærer Børge Fiksdal fra Helgeland, g.m. Astrid Hansen fra Brønnøy. Deres barn:

 1. Bjørnulf, g. på Sandnes ved Stavanger
 2. Jorunn
 3. Gerd
 4. Jens alle ugift.

Edvard Johansen, sønn av August Johansen fra Kyllingdal, g.m. Berntine fra Ure.

Her bor også ugifte Kristianna Hågensen fra Skotnes

Håkon Hågensen fra Skotnes, g.m. Alette Eliassen, Sund; deres sønn

 1. Johannes, g.m. Hedvig Hansen, Hattan.

John Martnes, g.m. Johanne Lossiusdtr., Buksnes

Alfred Martnes, ugift

Egil Isaksen fra Skotnes, g.m. Olga Hansen, Hattan

Odd Hamran, g.m. Marie Karlsen, Auna/Reine.

Edmund Gjerstad, sønn av Martin Pedersen, Gjerstad, f. 1892, d. 1943 ved ulykkestilfelle i Salten, g.m. Jenny Nøstvik fra Lødingen. Deres barn:

 1. Kjerulf, g.m. Margit Karlsdtr., Tussan/Lilleeidet, lensmannsbetjent i Vardø
 2. Oddvar
 3. Thormod begge ugift.

Her bor videre:

Villiam Rist og hans bror Kristian Rist (se under Sund.

Handelsmann Rolf Justad fra Stamsund, g.m. Aud Andreassen, Hol.

Thomas Reinertsen, Hestnes/Lilleeidet, g.m. Randi Dundas fra Leknes.

Rolf Martnes, handelsmann, g.m. Svanhild fra Hadsel,

og hans fetter Jens Martnes, agent, g.m. Arnolda Tetlie, Sennesvik.

Guttorm Rist (se under Sund).

Jens Holm, forvalter ved sykehuset, g.m. Helga Jensen, Gjerstad.

Fru Anny Aasen Sessen, datter av sokneprest S. L. Aasen, g.m. lærer Johan Sesseng fra Trøndelag, enke, lærerinne.

Fhv. handelsmann Johan Kristoffersen, f. i Borge, g.m. Margit Jacobsen fra Valberg; deres barn:

 1. Oddvar, g.m. Liv Vetting
 2. Jarl, g.m. Laila Dønvold
 3. Bjarne, ugift
 4. Enny, g.m. Gutorm Berg fra Digermulen

Fhv. kjøpmann og forsikringsinspektør Chr. H. Vold, sønn av Henning Olsen, Vold, g.m. Marie Garden fra Skjervøy; deres barn:

 1. Odd, ugift
 2. Brynjulf, g.m. Tobine Bøe, fra Sortland
 3. Gudrun, g.m. Bjarne Svendsen, Storeidet, kinematografbestyrer og kaféinnehaver, Gravdal

Johan Rist d.y., g; m. Ingeborg Pedersen, Ballstad.

Lise Steffensen, f. på Storeidet,

poståpnerske. Hagbart Martnes, g.m. Margot Hansen, Lilleeidet.

Bina Horn, ugift, datter av Edvard Kristensen, Sund,

innehaver av Gravdal Gjestgiveri. Schjønning Evjen, g.m. Ingrid Abrahamsen, Uttakleiv.

Mons Krogtoft, lærer og forretningsfører i trygdekassen, g.m. Helga Berg, pleiedatter av lærer og kirkesanger Kr. Berg, Buksnes. Deres barn:

 1. Trygve g.m. Herborg Olsen, Ballstad
 2. Charles, g.m. Anna Bakari, Kirkenes
 3. Roald, g.m. Ruth Vetting, Ballstad
 4. Audun, ugift
 5. Åshild, g. i Narvik

Nils Mikkelsen fra Vetting, g.m. Martha fra Ofoten.

Konrad Kristensen fra Horn, g.m. Marie Myrvold, Haug.

Ole Pedersen Fra Vik, g.m. sykesøster Oliva Olsen fra Ulvågen i Vågan. Deres datter

 1. Rigmor er gift med en polakk

Trygve Jensen fra Kilan i Flakstad, g.m. Solveig Selfjord fra Flakstad.

Hans Henriksen Einås fra Horn, g.m. Haldis Svendsen, Storeidet.

Fraritz Frantzen, g.m. Astrid fra Meløy.

Herredskasserer Johan L. Horn, f. på Storeidet, g.m. Hjørdis Berteusdtr., Vian. Deres barn:

 1. Gjermond, g.m. Marna Fagerland, Brønnøy
 2. Asbjørn, g.m. Minni Frederiksen
 3. Kåre
 4. Arne
 5. Hulda, g.m. lærer Gravern fra Kvæfjord, bosatt i Sulitjelma,
 6. Brit, ugift, likeså nr. 3 og 4.

Ingvald Pedersen, sønn av Peder Olsen, g.m. 1) Ida Alsingsdtr., Offersøy; deres barn:

 1. Alvhild, g.m. Angel Alfredsen, Hol
 2. Sverre, g. i Vesterålen
 3. Alsing, g.m. Astrid Martnes, Gjerstad
 4. Olga
 5. Anna
 6. Kristianna alle ugift.

Ingvald g.m. 2) Sigvarda Olsen fra Skulbru; dette ekteskap barnløst.

Johan Berg, g.m. Margit fra (ukjent).

Arnold Barosen, Vevik/Sund, g.m. Helga Skogmo, Misvær; deres barn:

 1. Edna
 2. Arnold begge ugift, og to mindreårige. Nå flyttet til Lyngen.

Og så leter vi oss mange år tilbake i tiden, til slutten av 1880-årene og møter på Gravdal/Buksnes d. s. ekspeditør Andreas Gundersen fra Førde i Sunnfjord, g.m. 1) Amanda Ovesdtr., Sund. Deres barn:

 1. Olaf, utvandret til Amerika
 2. Sverre utvandret til Amerika
 3. Otto, utvandret til Amerika
 4. Alette, g. i Trondheim
 5. Aksel, g.m. Gunvor Hågensen, Skotnes
 6. Alvhild, ugift, i Trondheim. — G.m. Hansine Olsdtr., Skotnes: deres barn:
 7. Arne, g.m. 1) Edvarda Barosen, Sund; barn: a) Hansine, b) Egil. G.m. 2) Asbjørg Kristiansen fra Karlsøy.
 8. Fritz, ugift, bosatt i Trondheim. Arne har nå ekspedisjonen etter sin far.

Og her nede ved Gravdalsjøen var det en også kunne møte den alltid vennlige poståpner — den første i Gravdal — Statius Jacob Schøning, f. 9/1 1840, d. 28/8 1915, sønn av kjøpmann i Narvik, Peder Schøning og h. Else Marie Mosling, og bror av Anne Jentoft, Ballstad.

//media.geni.com/p13/dd/5b/5f/6a/5344483f012f49b8/slik_kan_det_ogsa_v_re_langs_en_lofotvei_large.jpg?hash=6cbedb21f9589dfda3bb0d38e53cb7166c1a15cbbc3302c00ece526f39d80924.1702367999Slik kan det også være langs en Lofotvei. Gravdal.

Det tredje eldste hus og hjem i Gravdal, fra senere tid, bortsett fra sykehuset, er det hvor en kunne møte fhv. lærer og kirkesanger Jørgen Johannessen, f. på Reine/Rekstrand 9/11 1837, d. på Gravdal 3/9 1909, g.m, 1) Pedrikke Ovesdtr., Sund; deres barn:

 1. Ove, g. i Vardø
 2. Arnolda, g. i Narvik
 3. Ragna, ugift

G.m. 2) Marie Busch, Skarsjøen; Deres barn:

 1. Hans, g.m. Hilda Einan fra Hamarøy, bosatt i Oslo,
 2. Mareno, g.m. Jenny Einan, Hamarøy; Deres barn:
  1. Anna Marie
  2. Solveig
  3. Marion
  4. Kari Helene

Mareno har nå overtatt stedet etter sine foreldre, og har elektrisk forretning her, med verksted.

Marie Busch, var før hun ble g.m. Jørgen Johannessen, g.m. Hans Markussen, Skotnes; deres datter

 1. Hanna, g.m. Ingvart Tobiassen, Nord-Vetting.

Marie Johannessen, f. Busch, var den første som begynte med kafé- og losjiforretning i Gravdal, og det var alltid hyggelig å komme i hennes hus. Hun døde våren 1947.

Vi avslutter om Buksnes med lærer og kirkesanger Heitman Hansen, f. 1859 på Justad i Hol, gift 1886 med Ingeborg, datter av skomaker Petter Mikkelsen, Finnstad i Hol. Deres barn:

 1. Erling, f. 1887, student 1906. Reiste til China, hvor han var i 15 år og ble gift her i 1915 med Melina Seaforth Mackenzie, datter av kunstmaler James Mackenzie, London. Erling Apenes døde i Australia i 1943. Deres barn er
  1. Norah Olive, f. 1917
  2. Beatrice Ingeborg, f. 1919.
 2. Ragnhild, f. 1891, g.m. ingeniør Røsæg fra Trondheim, bosatt i Drammen.
 3. Gudrun, f. 1893, ugift, lærerinne, f. t. i Eidsberg i Østfold.
 4. Halvdan, f. 1896, d. 1903.
 5. Svend, f. 1898, utdannet ved Kristiania tekniske skole, g.m. Mildrid Karlsdtr. fra Alta, sykepleierske. Han er for tiden kontrollør ved Fornebu flyplass, bosatt i Oslo.

Det er en etter forholdene rivende utvikling, hva angår bebyggelse, som har funnet sted på Buksnes/Gravdal. Inntil 1915-20 var det ikke mange gårdene her; men så begynte det, og farten har øket etter hvert. Departementet har stillet seg meget velvillig m. h. t. til salg av tomter av prestegårdens grunn, men det heter, at det heretter formentlig vil bli noe vanskeligere dermed å erholde eiendomstomter her.