Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Vik, Vestvågøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

Gårdsnr. 26 VIK

Gårdens navn

Aslak Bolt Jordbok nevner Wik, indre og ytre. I 1567 skreves navnet Wiick, fra 1610 og utover til 1667, skreves det Wigh, senere, utpå 1720-årene Wiig, og så med forskjellige mindre variasjoner, til det endelig fikk sin nåværende form, Vik. - Navn etter en bukt, her som andre steder, hvor dette gårdsnavn forekommer.

Beliggenhet

//media.geni.com/p14/f8/6e/37/5f/5344486375bd2a21/garden_vik_sett_fra_einangen_mot_havet_original.jpg?hash=8c7b5ee9ee3c8d5e0bcf7261b4d5aa19d77ab4e6c22515aa6dd33b36b8aded85.1696057199Gården Vik, sett fra Einangen mot havet.

Vik er ganske lundt beliggende, omgitt av fjell til de tre sidene. Etter istiden var det sikkert en havbukt her, helt inn til der Einangen begynner. Gården har ingen skog av betydning, så brenslet må hentes annet steds fra. Bra slåttefjell, særlig i nordfjellet, og ganske god havnegang. Jordsmonet er meget sandholdig og, særlig for de nærmest sjøen liggende gårdparter, lite motstandsdyktig mot tørke. Stranda består av fin, snøhvit sand, og da det er langgrunt utover, er det her, såvel som på Haukland, en badestrand som ville vært verd mange penger, om den hadde ligget i nærheten av en større by. - Som tilfellet er med alle gårdene nær havet, er også Vik en meget gammel gård.

Her treffer vi allerede 1610 odelsbønder, og det var bare fire slike ved den tid i hele bygda, «udi Bugsnes oc Houls fierdinger, odells bønder: Pouell Niellsenn i Wiigh, aff y (2) uogers (vågers) indkombst, thend fierde paert theraff thill Kong. Mayts. udi penndinge + j (11) ortt.» - «Johannes ibidem (samme steds) aff 5 pundts indkombst, thoe fierde paartt, theraff 25 skilling.» Der sitter således ved denne tid to odelsbønder i Vik. (De to andre ved denne tid her i bygda sitter, den ene i Offersøy, den andre på Gjerstad). Skattemanntallet for samme år nevner Pouell i Wiigh, 1½ daler i skatt, Nils Persen, 1½ daler, Angell i Vicken, her menes sikkert Vik, 1½ daler. Husmenn: Gregers i Wigh, 3 mark i skatt.

Lensregnskap 1615

I lensregnskap 1615 nevnes Poull (Paul), full leding, Nils Persen, halv leding, og Oluf, punds leding.

1619 er Nils Persen tillagt full leding, enken i Vik, formentlig Pauls enke, halv vågs leding, og Oluf, punds leding.

1626 nevnes i lensregnskap strandsittere i Vik, Peder og Nils, som hver betaler 1½ daler i skatt.

I lensregnskap det følgende år nevnes Jens Monsen som odelsbonde med 2 våger fiskes landskyld, den fjerde part er en ½ våg fisk. Og som leilendinger Nils, enken (Pauls), som husmenn Oluf og Gregers.

1630 er Johannes i Vik tillagt halv vågs leding, Peder og Nils (Pedersen) to punds leding hver, mens Christoffer slipper med punds leding.

Skattemanntall 1634

Skattemanntall 1634 nevner leilendingene Peder Paulsen og Nils Pedersen. Peder Paulsen er skipper eller styrmann, for i lensregnskapet 1640, betaler han 1 daler i skipper- og styrmannsskatt, så en av delene har han vært: Samme år betaler Oluf 3 ort i leilendingskatt og husmann Johannes 1½ ort.

1644

1644 er det 25/9 skifte etter Karen Hansdtr., Vik, enkemann Michel Pedersen. Boets formue 27 rdl., 4 mk. og 14 sk., gjeld 40 rdl., 3 mk., 1 sk., så det var altså fallitt.

Skattemanntall 1646

I skattemanntall (hovedskatt) 1646 betaler Peder Paulsen ½ rdl. i skatt; han er selv sjette (person), Jacob, selv andre, og Johannes, også selv andre, betaler mindre skatt.

1650

1650 er det nok gått ut med odelsbøndene i Vik. Lensregnskapet for dette år melder, at canikene i Trondheim bygger (eier) Nils Pedersens part 1 våg, mens Jens Monsen i Bergen bygger Peder Paulsens part på 2 våger.

Ledingsmanntallet 1661 omtaler Nils Pedersen, bruker av 2 pund, Peder Paulsen, 2 pund, Michel, 1/2 våg Husmenn er da Hans i Vik og Nils i Vik.

Folketellingen 1666

Folketellingen 1666 viser Wick med løpenr. 38, 3 våg, og med oppsittere: Iver Iversen, bruker 1 våg, Elling Ellingsen, bruker 1 våg, Hans Zakariassen, muligens en sønn av Zakarias Jacobsen, Øvre Haukland, bruker 1 våg.

Generaljordeboken for 1667

Generaljordeboken for 1667 nevner Vik med 3 våger og med

 • Canikene i Trondheim som eiere av 1 våg
 • S. M. Pedersens arvinger som eiere av 2 våger
 • Iver Iversen bruker 1 våg
 • Elling Hansen, 1 våg
 • Hans Zakariassen 1 våg. Der fødes 14 kyr, 4 ungnaut, 18 sauer og 2 hester, hvorav den ene på utgang, og såes 3 td. bygg. Gården har ingen herlighet, enten (hverken) med brennved eller «annen tilfelle» til forbedring.

Skattemanntall 1670

Skattemanntall 1670 omtaler

 • Iver Iversen, som bruker 1 våg
 • Hans Zakariassen, 1 våg,
 • Elling Hansen ½ våg
 • Jon Lassesen ½ våg

Elling Hansen har således da delt sin våg med Jon Lassesen.

De 2 våger i Vik som S. M. Pedersens arvinger nevnes som eiere av 1667, er i 1682 tillagt Abel Munthes Gods, og i 1690 er de tillagt Hans Gregersen, Petvik gods. Canikene i Trondheim har sin ene våg i gården beholdende, og Hans Zakariassen bruker da 2 våger, og Jon Lassesen 1 våg.

Det er nå ingen forandringer før år 1700; eierne er de samme, men i stedet for Hans Zakariassen er nå Jens Mogensen (Monsen) kommer som bruker av 2 våger, og betaler sin skatt med 1 d., 1 m. og 16 sk. Jon Lassesen sitter med sin ene våg og betaler 2 m. og 20 sk. i skatt.

Folketellinger 1701

Folketellinger 1701 nevner under Vik bare

 • Jens Mogensen (Monsen).

Likning over krigstyren 1720

I likning over krigstyren 1720 har Vik fått Matr.nr. (løpenr.) 175, og brukere er

 • Jens Monsen
 • Mons Christoffersen.

Jens Monsen bruker 2 våg, Mons Christoffersen 1 våg.

1725

1725 er brukerne de samme, likeså eierne,

Generaljordeboken 1730

Generaljordeboken 1730 viser en hel omveltning. Hans Gregersen har da solgt sine 2 våger til Peder Hansen og Iver Helt (senere selveier i Indre Våje), som hver bruker 1 våg.

Mogens Christoffersen er fremdeles bygselmann på den våg canikene eier. Iver Helt ble imidlertid ikke lenge i Vik.

1735

Allerede i 1735 er hans part overdratt av Michel Hansen, som sammen med Peder Hansen (som kanskje er Michels bror) og Mogens Christoffersen er oppsittere og jordmenn i Vik.

Iver Helt opptrer ikke i Indre Våje før 1745, hvor han midlertidig har oppholdt seg, er ikke godt å vite, men tradisjonen forteller at til Våje kom han fra Stamsund eller et annet sted i Østre Hol.

1740

1740 er Peder Hansen fremdeles selveier og bruker av 1 pd. og 12 mk., Michel Hansen bygsler Helts 1 våg, mens en ny mann, Michel Pedersen, sikkert Peder Hansens sønn, bruker 1 pd. og 12 mk. Hans far har således delt sin jord med ham i to like parter. Mogens Christoffersen er fremdeles leilending på canikenes våg, elller som det nå heter, Trondhjems domkapitel.

1745

1745 sitter Peder Hansen og hans sønn Michel Pedersen (selveiere) som brukere av hver sin 1 pd. og 12 mk. Iver Helt er fremdeles eier av 1 våg i Vik, som brukes (bygsles) av Mons Johansen, mens Hans Jacobsen, begge de sistnevnte to nye menn, bruker den våg som er kirkegods.

1750

1750 er

 • T.hjems domkap. eier av en våg, som før,
 • Iver Helt eier 1 våg og
 • Erich Jensen Grøn eier 1 våg , og hver bygsler sitt; der er da ingen selveiere mere i Vik.

Brukere er

 • Michel Pedersen, 2 pd.
 • Greger Jacobsen 1 pd.
 • Mons Johansen 1 våg
 • Hans Jacobsen 1 våg Husmann
 • Johannes Andersen.

1755

1755 står Hans Jacobsen som eier av sin våg jord, mens de andre 3 - de samme som tidligere, er bygselmenn.

1766

Det er nå ingen forandringer før i 1766, da et leilendingsmantall viser at en ny mann er kommet til i Michel Pedersens sted, nemlig Lars Andersen.

Ekstraskatten for 1767

Ekstraskatten for 1767 omtaler

 • Hans Jacobsen og hustru
 • Lars Andersen og hustru
 • Mons Johansen og hustru.

1769

1769 gir Lars Grøns enke (som vi har sett eiet Erich Jensen Grøn fra 1750 en våg i Vik) skjøte til Mons Johansen på 1 våg i gården Vik for 50 rdl., datert 10. april 1769. Men Mons Johansen må ganske snart gi gården fra seg igjen, idet han 31. desember 1774 gir skjøte til Hartvig Mogensen Jentoft, Petvik på 1 våg i gården Vik for 56 rdl.

Manntall over ledingen 1770

I manntall over ledingen 1770 nevnes

 • Mons Johansen som bruker av 12 mark
 • Hans Jacobsen
 • Lars Andersen
 • Greger Jacobsen det samme. Selveier er
 • Hans Jacobsen av i våg.

1775

1775 er gården delt på 3 eiere, hver med 1 våg:

Brukere er da

 • Mons Johansen 1 v.
 • Hans Jacobsen 1 v.
 • Lars Andersen 2 pd
 • Greger Jacobsen 1 pd

1778

1778 har gårdene fått nytt matr.nr. (løpenr.) og Vik har fått matr. nr. 46, i fortegnelsen over den frivillige avgift og rangskatten dette år. Brukere er da

 • Mons Johansen
 • Hans Jacobsen
 • Lars Andersen
 • Greger Jacobsen
 • Mons Christoffersen Husmann
 • Peder Andersen, sikkert sønn av førnevnte husmann Anders Johansen.

1779

12. januar 1779 gir Hans Jacobsen obligasjon til Lorentz Sverdrup, stor 99 rdl., 5 mk., hvorfor med 1. prioritet pantsatt 1 våg i Vik.

Manntallet over kverner 1781

I manntallet over kverner 1781 nevnes ingen slike i Vik.

I et manntall for samme år over jordparter som eierne selv bebor, nevnes under matr.nr. 46, Vik, Hans Jacobsen, som har bortbygslet til sin sønn Jacob Hans 1 pd. og 12 mk., og selv bebor 1 pd. og 12 mk., skjøtet den 9. januar 1752. Leilendinger er da

 • Peder Andersen, 18 mk.
 • Mons Johansen (areal ikke anført)
 • Mons Christoffersen, 18 mk.
 • Hans Jacobsen 18 mk.
 • Lars Andersen 18 mk.
 • Greger Jacobsen 12 mk.
 • Jacob Hansen (Hans Jacobsens sønn) tilkommen, står der, 12 mk. Husmann
 • Anders Johansen, bruker 12 mk.

1785

1785 er Mons Tohansen falt bort, likeså Hans Jacobsen og i deres sted er kommet

 • Greger Hansen
 • Nils Hansen som begge kan være sønner av Hans Jacobsen.

1785

27. mai 1785 gir Hans Jacobsen skjøte til Hartvig Mogensen Jentoft, Petvik på ½ våg i Vik for 70 rdl.

Jordprisene var således steget betydelig fra 1769, da Mons Johansen kjøpte 1 våg for 50 rdl.

8. desember 1780 er det skifte etter enke Magdalena Pedersdtr. Boet var fallitt.

2. juni 1785 ga Jacob Hansen og Johannes Hansen, Vik skjøte til Hartvig Mogensen Jentoft (Sterboe) på 1 pund i Vik for 46 rdl. og 4 mark.

Samme år, 10. desember solgtes i Vik 1 våg, 1 pund og 12 mark med mere av Hartvig Mogensen Jentofts jordegods for ialt 2572 rdl.

18/6 1787 sorenskriver Arctanders skjøte på myndlingerne Hans Olai Johansen og Iver Johansens vegne på 11 mk. i gården Vik for 21 rdl. og 1 mark og 12 sk., og på Bergitte Marie Hansdtrs. vegne hans ved kones arvelig tilfalne part for 2 rdl., 1 mk. og ¼ sk., for kjøpesum 23 rdl., 2 mk. og 13 sk., arvet etter Sophie Heltsdatter til Mogens Jentoft.

1789

26. juni 1789 er det skifte etter Sirianna Andersdtr., Vik, enkemann Hans Andersen. Boets brutto formue 175 rdl. 2 mk. Arv til deling, når gjelden fratrukket, 132 rdl., 2 mk. og 4 sk. Kreaturer: 4 kyr, 2 sauer og I vær.

Samme år 26. juni er det skifte etter Lars Andersen, Vik, enke Abigael Johansdtr Barn:

 1. Anders Larsen
 2. Johan Larsen
 3. Anniken Larsdtr., g.m. Paul Andersen, Bø (far til Lars Paulsen, Bø og Anders Paulsen, Haug). Arv til deling 77 rdl., 2 mk., 2 mk. og 10 sk. Sølv: 1 sølvskje, 1 glatt sølvbeger, 1 langbladet sølvskje, 1 forgylt sølvtomling. Kraturer: 5 kyr.

1790

I ledingsmanntall for 1790 sitter som brukere i Vik:

 • Mons Christoffersen
 • Nils Hansen
 • Lars Andersen
 • Hans Andersen
 • Greger Jacobsen, som har fått tillagt 6 mk. jord, slik at hver av de 5 oppsittere bruker 18 mk.

1794

6. september 1794 er det skifte etter Jacob Hansen, Vik og hans hustru Gurru Amundsdtr., vistnok .fra Reppe, som døde omtrent 2 år etter sin mann. Barn:

 1. Petronella
 2. Karen Jacobsdtr. Brutto formue 45 rdl., 3 ort og 4 sk, Arv til deling 13 rdl., 4 ort og 6 sk.

1798

16/9 1798 er det skifte etter Elias Jakobsen, Vik, enke Abigael Johansdtr. Avdødes mor er Anna Jakobsdtr., og hans søsken er brødrene Hans Jakobsen Johannes Jakobsen Ole Jakobsen, Næssan(?) Anders Jakobsen, Rise Peder Jakobsen, Rise Abelona Jakobsdtr., Reppe. Arv til deling 40 rdl., 3 ort og 15 sk. - 1 hest, 14 år, 4 kyr og endel geiter.

1795

Amtsregnskapet 1795 viser en ny mann som er kommet til på gården, nemlig

24. juni 1795 er det skifte etter Malena Jonsdtr., Vik. Boet er fallitt, så ingen arvinger er nevnt. - 29. november 1796 er det skifte etter Henrik Hansen, Vik. Ingen arvinger nevnes.

20. juli 1798 er det skifte etter Nils Hansen, Vik, enke Elen Jensdtr. Barn:

 1. Hans
 2. Anna Malena
 3. Karolina. Arv til deling 38 rdl., 9 ort og 11½ sk. Kreaturer 2 kyr.

1800

År 1800 er det atter manntall over kverner, men ingen i Vik.
Ledingsmanntallet for dette år viser

Ovennevnte Jan (Johan) Christensen er stamfar til senere omtalt slekt på Uttakleiv i Vik.

Folketellingen 1801

Folketellingen 1801 er litt mere omfattende enn de to foregående folketellinger (1666 og 1701), den begynner med Dønvold, og dernest følger Vik:

Abigael Jansdtr. (enke etter Lars Andersen), husmoderske, i enkestand for annen gang, av bondestand, lever av gården.

Johan Petter Henriksen, bonde, inderst og fisker, hustru Anniken Jacobsdtr.

Jan (Johan) Larsen, bonde og fisker, hustru Sara Marie Hansdtr., (datter av Hans Andersen, Vik).

Hans Andersen, bonde og fisker, gift annen gang, nu med Helena Pedersdtr.

Jan (Johan) Christensen, bonde og fisker, (han var vistnok fra Ytre Haug), hustru Christence Pedersdtr.

Abraham Nilsen, bonde og fisker, hustru Sophie Jonsdtr., (eller Jansdtr.)

Mons Christoffersen, bonde, holds eller kårmann, fisker, hustru Margrete Monsdtr. Barn:

 1. Jens Monsen
 2. Elen
 3. Kirstine Monsdtr. Gregorius Jacobsen, losjerende eller inderst, enkemann og fattiglem, 85 år gml.

Fogedregnskapet 1805

Fogedregnskapet 1805 nevner som brukere i Vik:

 • Hans Andersen, 1 våg
 • Abraham Nilsen, 1 pd. og 12 mk.
 • Johan Christensen, 1 pd. og 12 mk.
 • Elias Jacobsens enke, 1 pd. og 12 mk. (Denne Elias Jacobsens enke er ikke med hverken i ledingsmanntallet for 1800, eller i folketellingen 1801, så det må kanskje være en forveksling med Lars Andersens enke Abigael).
 • Petter Arntzen (ny oppsitter) 1 pd. og 12 mk.

1809

10. oktober 1809 er det skifte etter Sara Marie Hansdtr., Vik. Avdødes eneste arving er den 2-årige Gjertrud Johannesdtr. som er til oppfostring hos Hans Pedersen, Vik; men der er forøvrig intet å arve.

Manntall over ledingen 1810

I manntall over ledingen 1810 - det var jo ufredsår - var alle bygselmennene i Vik «pålignet» en skatt av hver 18 mk., nemlig

1813

13. november 1813 er det skifte etter Lars Andersens enke, Abigael Johansdtr., Vik. Boet fallitt.

Samme år 1. november er det skifte etter Nils Andersen, Vigen av Buksnes. Intet arvegods og ingen arvinger nevnes, og. boet var fallitt.

9. desember 1813 er det skifte etter Ole Pedersen, Vik. Boet fallitt, og 12. desember samme år er det skifte etter Lars Larsen, Vik. Ingen arvinger nevnes.

Fogedregnskap 1816

I fogedregnskap 1816 nevnes bare fire oppsittere i Vik,

 • Hans Andersen
 • Fredrik Christensen, formentlig i Elias Jacobsens enkes sted
 • Abraham Nilsen
 • Johan Christensen.

1. mai 1816 gir stiftsprost Jonas Angell bygselbrev til Johan Christensen, Vik på 1 b.p. (bismerpund) i Vik (av det benefiserte gods, kirkegodset). Og under samme dato, samme år gir stiftsprosten bygselbrev til Abraham Lokkert Nilsen på 1½ b.p. i Vik. Begge bygselbrevene er tinglest 16. august samme år.

Ledingsmanntallet 1820

Ledingsmanntallet 1820 omtaler bare 3 oppsittere i Vik, nemlig

Ledingsmanntallet for 1825 viser også bare 3 oppsittere på gården:

1825

27. oktober 1825 er det skifte etter gardmann Johan Christensen, enke Kristianna Hansdtr.; da hans første hustru het Christence Pedersdtr., var han altså gift 2 ganger. Barn, formentlig av første ekteskap:

 1. Peder G. Johansen
 2. Christen Johansen, flyttet til Uttakleiv
 3. Hans Krantz Johansen, gbr. i Vik
 4. Adolf Johansen, gbr. i Vik
 5. Anne Kirstine Johansdtr.
 6. Kirsten Katrine Johansdtr.
 7. Christence Margrethe Johansdtr.
 8. Alette Elisabeth Johansdtr. Arv til deling 173 rdl., 4 ort og 12 sk.

1830

7. juni 1830 er det skifte etter kårenke Malene Pedersdtr., Vik. Boet fallitt, så ingen arvinger nevnt.

1846

Og 18. mars 1846 er det skifte etter gardmann Nils Olsen - opptrer for første gang som gardmann i Vik 1825, .- enke Maren Johanna Lind Isaksdtr. (Maren Isaksdtr. ble senere gift med Hans Krantz Johansen, Vik). Som arvinger oppføres avdøde Nils Olsens bror, Anders Olsen, Haukland, Daniel Andersen, Hauklands far, og Jacob Olsen av Rødøy sokn på Helgeland, samt avdødes søstre, enke Maren Olsdtr., Ramsvik og enke Kirsten Olsdtr., Lilleeidet. Arv til deling, 96 rdl., 2 ort og 17 sk.

1838

1838 er det 3 brukere i Vik, gammelt løpenr. 46. nytt gårdsnr. 26, det er på

Løpenr. 53, Nils Olsen, gammel skyld 1 våg

Løpenr. 54, Anders Andersen, 1 våg

Løpenr. 55, Elias Nilsen, 1 våg

Den nye skyld er for løpenr. 53, 1 dl., 1 ort og 22 sk. og likelydende for løpenumrene 54 og 55, ialt 4 dl. og 18 sk.

1844

Den 12. juni 1844 ble en part av gården, vistnok av det benefiserte gods, solgt til Elias Nilsen for kr. 240.00, og en part solgt 25. februar samme år til Tegnmanns enke, Ballstad for 200 kroner.

Folketellingen 1865

Så har vi folketellingen 1865.

Matr.nr. 53 Her kommer som første oppsitter Hans Krantz Johansen på matr.nr. 53, husfar, leilending og fisker, enkemann. Hans hustru Maren Isaksdtr. (Isak i Tåas datter) er da død. Hans Krantz er da 50 år gml. Barn:

 1. Nils Hansen, (gbr. i Vik)
 2. Johan Hansen (gbr. Vold)
 3. Peder Hansen (senere bosatt på Vold)
 4. Maren Hansdtr., (g.m. Peder Adolfsen, Vik) Hans husholderske er Elen Nilsdtr., født i Buksnes, og enke.

Som inderst og fisker står oppført under samme matr.nr. Johannes Johannessen, født i Sogn, mest kjent under navnet Johannes sogning, hustru Anne Jensdtr., født i Flakstad, og deres sønn

 1. Jens Johannessen.

Kreaturhold Hans Krantz Johansen: 2 hester, 8 kyr, 16 sauer og 1 gris, 9 td. poteter i utsed. De slo nok flittig i fjellet dengang.

Matr.nr. 54 a, Erik Johannessen, husfar, leilending og fisker, født i Buksnes, hustru Synneve Pedersdtr. (fra Indre Våje).
Kreaturhold: 1 hest, 4 kyr, 12 sauer, 2 geiter og 1 gris, 4 td. poteter i utsed.

Matr.nr. 55, Hans Hansen, husfar, selveier og fisker, hustru Alette (Aleth) Johansdtr. Hun er avdøde Johan Christensen, Viks yngste datter (se skifte etter ham). Barn:

 1. Hans
 2. Arnt (bosatt på Høybakkmo)
 3. Johanna Hansdtr., (senere gift med Leonhard Hansen, Vik)
 4. Olea Hansdtr.
 5. Hilda, som voksen utsatt for vådeskuddsulykke som medførte døden.

Kreaturhold: 1 hest, 4 kyr, 12 sauer, 2 geiter og 1 gris, 4 td. poteter i utsed.

Matr.nr. 55 (dette og foregående bruk er ikke særskilt skyldsatte), Adolf Johansen, husfar, leilending og fisker, hustru Hanna Andersdtr., (fra Haukland). Barn:

 1. Peder Adolfsen
 2. Nils Adolfsen, (gbr. på Reppe)
 3. Hartvig Adolfsen (husmann på Kjeldbogen under Vik)
 4. Anne Adolfsdtr., g.m. Søren Jacobsen, Vik)
 5. Anna Adolfsdtr., g.m. Arnt Hansen, Høybakkmos første hustru
 6. Marie Adolfsen, senere gift med Johan Hansen, Vold (fra Vik).

Kreaturhold: 1 hest, 5 kyr, 16 sauer og 1 gris, 5 td. poteter i utsed.

Som føderådsmann under matr.nummer 55 sitter gamle Elias Nilsen, født i Tromsø og 66 år gml., hans hustru Kristianna Hansdtr., født i Flakstad, er da 86 år gml. Hans kårbesetning består av 2 kyr, 4 sauer og 1 gris.

Forslag av 1866 om herredets nåværende skatteskyld:

Løpenr. 53, Hans Krantz Johansen, 76 mål, mest grunn sandjord, fjellslått 80 våger høy på ca. 10 mål, 6 td. poteter i utsed og 1 td. bygg, som gir henholdsvis 5 og 2 fold; 60 lass høy, 8 kyr, 12 sauer, 1 hest. God og tilstrekkelig havnegang, men noe ubekvem beliggenhet, ingen ved og lite torv på avsides sted, tare og tang som fôrsurrogater; ikke tungbrukt, ikke frostlendt, og alm. bra oppdyrket. Gammel skyld 1 spd., 1 ort 22 sk., forslag til ny skyld 4 ort og 16 sk.

Løpenr. 54 a, Johan Ursin Hartvigsen, 38 mål, fjellslått 40 våger, 3 kyr, 6 sauer, 1 hest, forøvrig som foregående. Gammel skyld 3 ort og 11 sk., forslag til ny skyld, 2 ort og 8 sk.

Løpenr. 54 b, Kristen Olsen, i alt det samme som Johan Ursin Hartvigsen.

Løpenr. 55, Adolf Johansen og Hans Olai Hansen, 76 mål, utsed 7 td. poteter og 1 td. bygg, 8 kyr, 12 sauer og 2 hester, forøvrig det samme som Hans Krantz Johansen, også hva gammel skyld og forslag til ny skyld angår.

Folketellingen 1875

Folketellingen 1875 gir følgende opplysninger:

Matr.nr. 53, Hans Krantz Johansen, husfar, leilending og fisker, f. 1814, enkemann, hans annen hustru Rakel, er da død.
Kreaturhold: 1 hest, 8 kyr, 1 kalv, 20 sauer og 1 gris, utsed 6 td. poteter.

Under matr.nr. 53 bor også Johannes Johannessen (sogning), f. i Hafslo 1816, husmann uten jord, fisker, hustru Anne Jensdtr., f. 1843 i Flakstad. Inderst i huset er enke Sara Sevaldsdtr., (Koppar-Sara), f. 1822 i Værdalen, lever av dagarbeide og spinning.
Kreaturhold: Johannes Johannessen: 7 sauer, 2 geiter og 1 gris. Sara Sevaldsdatter har 2 sauer på fôret. Johannes setter ½ td. poteter, Sara intet.

Matr.nr. 54 a, Erik Johannessen, husfar, leilending og fisker, f. 1823, hustru Synneve Pedersdtr., f. 1803.
Kreaturhold: 1 hest, 3 kyr, 14 sauer, 2 geiter, 2½ td. poteter i utsed.

Matr.nr. 54 b Nils Hansen, husfar, selveier og fisker, f. 1850, hustru Anne Larsdtr., datter av Lars Olsen, Reppe, f. 1841.

Som inderst bor under samme matr.nr. Ole Pedersen, husfar og fisker, f. 1846, hustru Martha Eriksdtr., f. 1850, sønn

 1. Ingvald Olsen, f. 1874.

Kreaturhold: Nils Hansen, 1 hest, 3 kyr, 2 kalver, 14 sauer og 1 gris, utsed 3 td. poteter. Ole Pedersen, 4 sauer, ingen utsed.

Matr.nr. 55 a Adolf Johansen, husfar, selveier og fisker, f. 1821, hustru Hanna Andersdtr., f. 1821.
Kreaturhold: 1 hest, 4 kyr, 1 kalv, 20 sauer og 1 gris, utsed 5 td. poteter.

Matr.nr. 55 b Hans Olai Hansen, husfar, gårdeier og fisker, f. 1824, hustru Alette (Aleth) Johansdtr., f. 1826.
Kreaturhold: 1 hest, 3 kyr, 2 kalver, 19 sauer, 1 geit og 1 gris, utsed 4 td. poteter.

//media.geni.com/p14/cb/45/38/bb/5344486375bc66cd/nils_hansens_gard_i_vik_1895_original.jpg?hash=37201e762e2d5d78faffc9c08eb091df16227c4947ffca9761cfd6084a4dcebc.1696057199Nils Hansens gård i Vik 1895.

Matrikkel for 1886

Matrikkel for 1886 viser 6 brukere i Vik.

Br.nr. 1 (løpenr. 53 a) Johan Hansen, skyld 1 mark og 40 øre.

Br.nr. 53 b Edvard Andersen, 1 mk., 38 øre.

Br.nr. 54 a Søren G. Jacobsen, 1 mk., 38 øre.

Br.nr. 54 b Nils Krantz Hansen, 1 mk., 38 øre.

Br.nr. 55 a Peder Adolfsen, 1 mk., 38 øre.

Br.nr. 55 b Leonhard Hansen, 1 mk., 38 øre.

Br.nr. 1 Hjemmelsbrev til Hartvig Mogensen Jentoft, Petvik, tingl. 1826.

Br.nr. 2, utskilt fra br.nr. 2 i 1882

Br.nr. 3: Kongelig skjøte til Johan Tengmann, Ballstad, tingl. 1865.

Br.nr. 4, utskilt fra br.nr. 3 i 1855

Br.nr. 5: Kongelig skjøte til Elias Nilsen, tingl. 1847

Br.nr. 6, utskilt fra br.nr. 5 i 1868

Br.nr. 7, Vestervold, utskilt fra br.nr. 6 i 1901

Br.nr. 8, Flatmo, utskilt fra br.nr. 1 i 1904

Br.nr. 9, Lykseth, utskilt fra br.nr. 5 i 1904

Br.nr. 8 og 9 er slått sammen til ett bruk, Lykseth

Br.nr; 11, Fredvoll, utskilt fra br.nr. 2 i 1910

Br.nr. 12, Nygård, utskilt fra br.nr. 5 i 1920

Br.nr. 13, Nordstrand, utgått fra br.nr. 3 i 1923

Br.nr. 14, Fjellheim, utgått fra br.nr. 3 og 13 i 1929

Br.nr. 16, Rabben, utgått fra br.nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 og 13 i 1942

 • Skjøte fra hjemmelsinnehaverne til Nils Wiik, tingl. 1942.

Her mangler, som en ser, br.nr. 10, Nærheim, som sammen med br.nr. 7, Vestervold, tilhørte Nils Hansen, og er skjøtet over til hans svigersønn Olaf Larsen.

Br.nr. 7-10, 8-9, 11, 14 og 16 hører under Kjellbogen

Skyld 1946:

Johan Ursin Hartvigsen, hvor født vites ikke, g.m. Karen Olsdtr., muligens fra Skotnes, for den 7. oktober 1844 får de en datter, og bor da på Skotnes.

 1. Alette Marie Dass

De har, vistnok etter at de kom til Vik, barna

 1. Hartvik Johansen, g.m. Regine, datter av Hartvig Jensen, Bjørnerøya i Steinfjorden, og bosatt på Sortland i Borge. Denne Hartvig var en kraftig kar, og han var av de ytterst få her nordfra som ved den tid ble uttrukket til eksersis, og tjente sin verneplikt i marinen. Hans svigerfar, Hartvig Jensen, ble senere gift med Finn-Nikoline.
 2. Jakob Johansen, g.m. Ellen Lukassen, Fygle, søster av Petter Salomonsen, Storeides hustru, Martha Lukasdtr. Jakob bosatt i Hol.
 3. Ole Johansen, fostret hos Andreas Johannesen, Holand og gift med hans datter Jørgine, gbr. i Vik, omkom på sjøen vinteren 1887, den 16. februar. Barn:
  1. Agda,
   1. g.m. 1) Peder Kristensen, Uttakleiv Deres barn:
    1. Ole, g.m. Jenny Johannesdtr., Uttakleiv, død. Utvandret til Amerika
    2. Anne, g.m. Einar Olsen, utenbygdsfra, bor i Petvik
    3. Edvarda, g.m. Lauritz Drivenes, bor på Fygle
    4. Peder, gift i Hol, død.
   2. g. 2) med Bernhard Larsen, fygle, som omkom på sjøen. Hun bor nu på Fygle.
  2. Ida g.m. Paul Hansen, fostret hos Henrik Nilsen, Uttakleiv. Barn:
   1. Edvarda, g.m. Jakob Bjørnsand, Borge
   2. Mette, g.m. Jørgen Jørgensen, fra Skotnes eller Reine, fostret hos Albert Gjertsen, Bolle, bor på Kjellbogen
   3. Ole, ugift
   4. Marie, døde ugift
   5. Peder, g.m. Elbjørg fra Skjervøy
   6. Aleksandra, ugift, tjener på Hamar.
  3. Harry, g.m. Helga Larsen, Bø, gbr. i Vik. Deres barn :
   1. Jørgine, g.m. Ragnar, utenbygdsfra, bor i Petvik
   2. Henningea, g.m. Johannes Johannessen, Uttakleiv, bor på Rise, disse to tvillinger
   3. Alvhild, g.m. Rudolf Johansen, Andopen i Flakstad
   4. Magny, g.m. Aksel Nilsen, Ballstad, også disse to tvillinger
   5. Klara, g.m. Nikolai Malmo, Berg
   6. Henry, ugift
   7. Lars, g.m. Asbjørg Bakken, fra Valberg, bor i Beisfjord.
  4. Laurits, g.m. 1) Henriette fra Tjeldsund, 2) med Lise Pedersdtr., Holand
 4. Alette, g.m. Kristen Hansen, Skulbru, sønn av Hans Hansen og h. Malene Olsdtr., de flyttet senere til Gratangen.
 5. Pauline, g.m. Sivert Jensen, Tangstad i Borge (Blind-Sivert)
 6. Henrikke, reiste til Amerika.

Johan Ursin Hartvigsen ble annen gang gift, vistnok på Sund, bodde iallfall der, en lengere tid ,og hadde i dette ekteskap datteren

 1. Eline, g.m. Oluf Hovaldsen, Dønvold.

Så ble Johan Ursin atter enkemann og gift for tredje gang, denne gang i Flakstad. Han døde på Sund mellom 104 og 106 år gml.

Jørgine g. 2. gang med Edvard Andersen, Uttakleiv Barn:

 1. Alfred, utvandret til Amerika,
 2. Emilie, g.m. Hans Hagen, Lillehammer, bor der
 3. Kristianna, g.m. Kristian Lauritsen, Offersøy.

//media.geni.com/p14/e0/cc/45/84/5344486375bdb6bc/nils_hansen_og_hustru_anna_vik_n_rheim_original.jpg?hash=cf03e78127fb5d71273ebb5708bd6f4c58ed5f1a4c2265d9db16512da28fdf20.1696057199Nils Hansen og hustru Anna, Vik, Nærheim

Johan Christensen

 1. Gift med 1) Christence Pedersdtr. Barn :
  1. Peder G. Johansen
  2. Christen Johansen, flyttet til Uttakleiv
 2. Gift med 2) Kristianna Hansdtr. Barn :
  1. Hans Krantz Johansen, gbr. i Vik
   1. Gift med 1) Maren Isaksdtr., Tåa, Barn:
    1. Nils Hansen, f. 1850, d. 1933, g.m. Anne Larsdtr., Reppe, f. 1840, d. 1933. Deres barn:
     1. Martin, f. 1872, g.m. Magda Larsdtr., Petvik, bor i Heidalen under Petvik
     2. Albertine, f. 1875, g.m. Amandus Jensen, Farstad, hun døde 1833, han 1917.
     3. Hans, f. 1878, g.m. Berntine Henningsdtr., Vold, som døde 1936. Barn:
      1. Borghild, g. og bor i Lenvik.
      2. Agnar, g.m. Sigrid Markussen, Storeidet, bor i Vik,
      3. Esther, g.m. Egil Skarstad, bor i Meløy.
      4. Nils, g.m. Alfhild Markussen, Storeidet, bor på Ballstad.
      5. Fritz, lærer, g.m. Agnes Knudsen, Strengelvåg i Vesterålen.
      6. Valborg, g. og bor på Strandlandet i Bjørnskinn.
      7. Aksel, g.m. Ester Karlsen, Oslo, bor der.
      8. Gudrun, ugift.
      9. Hilleborg, ugift, bor i Meløy.
      10. Ågot, ugift.
      11. Astrid, ugift.
     4. Elise, g.m. Olaf Larsen, Storeidet, bosatt på Nærheim, Kjellbogen. Død for flere år siden.
   2. G.m. 2) Rakel, hvorfra vites ikke. Barn:
    1. Johan Hansen, gbr. på Vold,
    2. Maren Hansdtr., g.m. Peder Adolfsen, Vik,
    3. Peder Hansen, g.m. Oluffa Pettersdtr., Uttakleiv, bosatt først på Kjellbogen, senere på Vold.
  2. Adolf Johansen, g.m. Hanna Andersdtr., gbr. i Vik
   1. Anne Henrikke, g.m. Søren Graa Jacobsen
   2. Peder Adolfsen, g.m. 1) Lovise Larsdtr., Reppe, f. 30/9 1857, omkom ved drukning i en elv 24/2 1880, 2) med Maren Hansdtr., Vik; Deres barn:
    1. Lovise, døde i ung alder,
    2. Peder, g.m. Nora Olsdtr., Vik, datter av Ole Nilsen og Susanna Lukasdtr.
    3. Hilda, døde ung,
    4. Hans, g.m. Charlotte Hansdtr., Bø, bosatt på Vahaugen under Hag i Hol.
   3. Nils Adolfssen, g.m. 1) Nikoline Jensdtr., Rise, enke etter Peder Lenvik Larsen, Reppe, 2) med Jensine Johannesdtr., Holand; begge ekteskaper var barnløse.
   4. Hartvig Adolfsen, g.m. Rasmine Pettersdtr., Borgfjord i Borge, husmann på Kjellbogen under Vik. Barn:
    1. Petra, g.m. Hans Kristiansen på Stene i Hol
    2. Albert, g.m. Lotte Fagerlid, på Sunnmøre (✎)
    3. Nilsine, g.m. Petter Lauritsen, Offersøy, bosatt på Bø
    4. Aleksandra, døde ugift
    5. Hilbert, g.m. Gjertine PedersenReine (✎)
    6. Hildur, g.m. Alfred Salomonsen, Leknes
    7. Anna, døde som barn
    8. Josefine, g.m. Magnus Edvardsen, Vågan (Våje).
  3. Anne Kirstine Johansdtr.
  4. Kirsten Katrine Johansdtr.
  5. Christence Margrethe Johansdtr.
  6. Alette Elisabeth Johansdtr g.m Hans Olai Hansen Barn:
   1. Hans Martin Hansen, g.m. Petrine Pedersdtr., Bø og bodde der. Han omkom på sjøen.
   2. Arnt Hansen, g.m. 1) Anna Adolfsdtr., Vik, 2) med Marie Olsdtr., fra Blåmolid i Beiarn. Ingen av hans barn levde opp til voksen alder.
   3. Johanna, g.m. Leonhard Hansen, gbr. i Vik. Barn :
    1. Ragna, ugift
    2. Hilbert, g.m. Ida Johansdtr., Bø, en tid bosatt i Våje. Barn:
     1. Johan (✎)
     2. Hendra (✎)
     3. Leif (✎)
    3. Ludvig, utvandret til Amerika
    4. Anna, g.m. Haakon Olsen, f. på Blåmotind i Beiarn, nå eier av gården her. Barn :
     1. Olav, g.m. Alma Olavsdtr., Nærheim
     2. Ludvig, g.m. Elise Olavsdtr., Nærheim
     3. Bergljot, g.m. Hjalmar Kristoffersen, Myrland i Flakstad
     4. Ester, g.m. Nils Olavsen, Nærheim
     5. Anny, g.m. Arne Henningsen, Rise
     6. Ruth, ugift
     7. Marie, ugift
     8. Borghild, ugift
     9. Margit, ugift.
    5. Hilda, ugift, bor i Vik og har i flere år vært skolepedell,
    6. Lise, g.m. Sverre Salomonsen, Rise
    7. Hans, g.m. Nikoline Sørensdtr., Vik.
   4. Olea Hansdtr., ugift, død.
   5. Hilda, døde ung ved vådeskuddsulykke,
   6. Johan, g.m. Bereth Olsdtr., fra Blåmolid i Beiarn, bodde på Høybakkmo under Opdøl, ekteskapet barnløst.

Ole Pedersen, oppfostret hos Hans Karntz Johansen, g.m. Martha Eriksdtr., Lilleeidet (Tussan). Deres barn

 1. Ingvald Olsen, g.m. Elise Andorsdatter, g.br. på Lille-Rise (✎)

Johannes Johannessen (sogning), g.m. Anne Elisabeth Jensdtr., Deres barn:

 1. Jens. Forulykket under arbeide på Ofotbanen.
 2. Kristian
 3. Johan Rode. Forulykket under arbeide på Ofotbanen.

Kristen Olsen, g.m. Elen Johansdtr., brukte den gårdpart som nå eies av Hans Wiik. Deres datter

 1. Alette g.m. Hans Mathisen, spillemann, bosatt sist på Leknes.

Erik Johannessen, g.m. 1) Synneve Pedersdtr., Indre Våje. Ekteskapet barnløst, 2) med Ingeborg fra Folda, barn:

 1. Albert, som døde i ung alder,
 2. Søren, utflyttet fra Bygda.

Erik Johannessen brukte den gårdpart som Albert Sørensen og Dortelius Andersen nå eier.

Søren Graa Jacobsens barn fra 2. ekteskap:

 1. Lorentz, g.m. Magda Lukasdtr., Fygle, bosatt på Høybakkmo
 2. Kaja, døde ugift
 3. Albertine, gift i Amerika,
 4. Lise, g.m. Johan Larsen, Reppe
 5. Anna, g.m. Dortelius Andersen, Lilleeidet, bosatt i Vik. Barn :
  1. Svend, g.m. Gudrun Nilsen, Liland, bor på Leknes
  2. Solveig, g.m. Fritz Karlsen, Haukland
  3. Vally, g.m. Haakon Hagensen, bor på Leknes
  4. Ester, g.m. Sigvald Pedersen, Vik
  5. Eugen
  6. Karl
  7. Kaja
  8. Eilif
  9. Dagmar
  10. Sigmund
  11. Roar , alle ugift.
 6. Albert, g.m. Parly Pedersen frå Tjeld. sundet, bosatt i Vik
  1. Henriette, ugift
  2. Signy, g.m. Peder Jakobsen, Gjernes, Ballstad
  3. Asbjørn
  4. Leif
  5. Steinar
  6. Erikke
  7. Knut
  8. Brynjulf alle ugift.
 7. Henriette, g.m. Agur Johansen, Nygård i Ankenes
 8. Nikoline, g.m. Hans Leonhardsen, Vik, bosatt på Høybakkmo.

Peder Olsen, f. på Blåmolid i Beiarn 1864, d. 1918, g.m. Petrine Ellingsdtr., Toftan i Hol, f. 1863, d. 1929. Barn:

 1. Ole, g.m. sykepleierske Oliva Olsdtr., Ulvågen
 2. Inga, g.m. Ole Andreassen, Bjerkvik i Ofoten
 3. Petra, g.m. Sverre Lakselvhaug
 4. Alsing, g.m. Magda Bertinsdtr., Lakselvhaug, gbr. i Vik. Barn :
  1. Peder
  2. Eilif
  3. Arvid , alle ugift.
 5. Johan, g.m. Andora Olsdtr., Mikkelvik i Helgøy, bor på Leknes
 6. Jenny, ugift, bor i Narvik

I Vik bodde også Simon Kristensen som inderst hos Søren Graa Jacobsen, g.m. den under Uttakleiv omtalte Johanna Dahl. Deres barn:

 1. Magda, g.m. Edvard Juliussen, Hettbakken, Skulbru
 2. Regine, g.m. Kristian Johansen, svensk av opprinnelse, bosatt på Opdøl.

Simon Kristensen omkom i Nappstrømmen på tur sammen med Søren Graa Jacobsen, som ble berget.

Ole Sivertsen (fra Flakstad) g.m. Susanna Lukasdtr., Fygle, husmann under Leonhard Hansen, Vik, bodde ved Viksjøen. Deres barn:

 1. Nora, g.m. Peder Pedersen, Vik, nå bosatt på Himmelstein
 2. Ole Olsen (Viksand) .- av Ole Sivertsens første ekteskap - g.m. Sandra Hagensdtr., Hattan, bor på Vold
 3. Sigurd, døde ugift.

Kjellbogen: Den første som bygget og bodde her var Peder Hansen, som fikk seg husmannsplass av sin bror, Johan Hansen, Vik, senere gbr. på Vold. Peder Hansen bodde på Kjellbogen til 1897, da han flyttet til Vold.

Den tredje bositter på Kjellbogen var Odin Andreassen, sønn av Andreas Jakobsen, Reppe, gift med Kristianna Mikalsdtr., Uttakleiv, en tvillingsøster av Hans Mikalsen, Uttakleiv. Odin hadde plass under Leonhard Hansen, Vik. Barn:

 1. Kaspara, fostret hos Olaus Larsen, døde ugift i Ålesund
 2. Lotte er flyttet ut av bygda
 3. Otelie er flyttet ut av bygda
 4. en bror av dem døde ung.

Da Odin var død, overtok hans bror Haagen Andreassen plassen, g.m. Konstanse Olsdtr., hennes mor, Anna Olsen (bodde en tid på Uttakleiv) var fra Loppa i Finnmark, hvor hennes mann var fra er ukjent.

Konstanse hadde to døtre,

 1. Oleanne, fostret hos Jørgen Sivertsen, Valberget, g.m. Hans Eriksen, Bodø
 2. Hansine, døde ung, hennes far, Hans fra Eggum, falt utfor Eggumsfjellet den 10. november 1892 og slo seg ihjel. Oleannas far, Einarsen, senere g.m. Johanna, datter av Petter Salomonsen, Storeidet, bosatt vistnok i Sulitjelma.

Haagen og Konstanses barn:

 1. Selma, ugift, bor hjemme. Har hatt 2 barn:
  1. Annie, g.m. Harald Amandussen, Rise
 2. Arne, døde ugift for få år siden
 3. Anna, g.m. Hans Klausen, Skotnes
 4. Fritz, g. fra Vardø, nå bosatt på Mo i Rana
 5. Aksel, gift 2 ganger, nå i sitt annet ekteskap bosatt på Skjerpen
 6. Haakon, g.m. Vally Dorteliusdtr., Vik
 7. Hans, g.m. Jenny Skjøningsdtr., Bø, bor der.

Den fjerde bositter på Kjellbogen var nordfjordingen Paul Maurseth, g.m. Olea fra Borge. De hadde plass under Peder Adolfsen, Vik. Deres barn:

 1. Eline
 2. Martin, døde ung (✎)
 3. Albinus
 4. Helga g.m. Emil Kristiansen (✎)
 5. Petra g.m. Gustav Lindholm (✎)
 6. Ragna g.m. Julius Jonassen (✎)
 7. Johan g.m. Anna Skogarbø (✎)

Paul Maurseth bodde siden i Borge og Stamsund.

Hartvik Adolfsen hadde plass under Søren Graa Jacobsen, Vik. Hans barn, se under Vik.

Nils Hansen, Vik bygget på Kjellbogen (Nærheim) noen år før han flyttet hertil i 1898, og i dette hus losjerte en tid Jakob Mathisen, Opdøl. Han var, som nevnt annet sted, kvakksalver, og kaltes alminnelig Kven-Jakob. Dette hus ble solgt til Martin Simonsen, Bø (Bøelva), og Nils Hansen bygget seg ny gård her, da han flyttet fra Vik. Det er denne gårdpart Olaf Larsen nå eier. G.m. Elise Nilsdtr., Vik. Deres barn:

 1. Alma, g.m. Olav Haakonsen, Vik, bor på Himmelstein
 2. Lilly, g.m. Kristen Lindgaard, Leknes
 3. Jens, g. i Ofoten
 4. Nils, g.m. Ester Haakonsdtr., Vik
 5. Elise, g.m. Ludvig Haakonsen, Vik.

Olaf Larsen 2. gang g.m. Helga Andreasdtr., Offersøy.

Hagen Lykseth, sønn av Elias Pedersen, Haukland og h. Anne Karlsdtr., Haukland kjøpte på Kjellbogen i 1904.

Elias Pedersen var f. på Svarholdt i Hol, men etter å være gift på Haukland, bodde han en lang tid der. Deres barn:

 1. Amanda, g.m. Bertin Korneliussen, Lakselvhaug
 2. Hilda, ugift, bor på Lykseth
 3. Ellen, g.m. Karl Hansen, Skjåvik i Rødøy
 4. Hagen, g.m. Olga Lie, datter av lærer Lie, Lakselvhaug. Deres barn:
  1. Peder, g.m. Ragna Danielsen, Skattvik i Senja, bor på Skulbru
  2. Ellen, g.m. Alf Pettersen, Lilleeidet, forpakter gård i Våje
  3. Asbjørg, g.m. Torvald Pettersen, Napp i Flakstad, bor på Vareidet i Flakstad
  4. Endre, g.m. Anna Odinsdtr., Lilleeidet
  5. Elis, omkom under fiske vinteren 1938
  6. Anna, g.m. Peder Henriksen, Våje;
  7. Hagen, ugift
  8. Arna g.m. Ole Vian (✎)
  9. Liv, tvillinger, begge ugift
  10. Ranveig, ugift.

Hartvig Adolfsens husmannsplass bor som selveier postbud Otto Lakselvhaug, sønn av Bertin Korneliussen, g.m. Henny Kristensdtr., Myrland i Flakstad. De har 8 barn.

I Vik var før utskiftning fant sted hele bebyggelsen samlet der hvor nå Haakon Olsen og Alsing Pedersen bor.
Nils Hansen var den første som flyttet ut, allerede 7 år før utskiftningen var avsluttet 1887, Søren Graa Jacobsen var den neste, senere de andre.

Som nevnt under Haukland, hadde i senere tid etpar av oppsitterne i Vik kverner i Hauklandselva, nemlig brødrene Adolf og Hans Krantz Johansen. Det var engang 3 storbåtnaust og 2 åttringsnaust ved Nordsjøen, dertil en sjøbu og en sysjø på hver nabo. Ved Sørsjøen mot Vågan var det 2 naust fra senere tid, ett tilhørende Nils Hannen og ett tilhørende Edvard Andersen, som for alle gårdene ute ved havet drev en fiske året rundt, og her var flere dyktige høvedsmenn. Adolf Johansen gikk for å være en våghals på sjøen.

Isak i Tåa, som sannsynligvis har bodd i Vik før han flyttet ut til ensomheten på Tåa, var en meget nevenyttig mann, han kunne arbeide alt, like til ljåer. Årsaken til at han flyttet til Tåa, var ifølge tradisjonen den, at det var så nemnt og nært sjøen herfra. Og dessuten så var det torvmyr derute, om ikke så meget. Torvdammene etter ham derute er enda tydelig å se.

Apropos kverner, så la oss ikke glemme at Hans Krants også hadde kvern gående i Mørkdalselva, som danner grense mellom Vik og Reppe.

Før vi avslutter om Vik, vil vi nevne, at Erik Johannessens annen hustru, Ingeborg, engang under ildebrand i sin heim, under meget dramatiske omstendigheter fikk berget sine to små barn. Med en mors fryktløshet sprang hun inn i det brennende hus og kom tilbake, gjennom ild og røyk, med et barn under hver av sine armer. Og hun bidro også til å få brannen slukket, før den fikk fortære det hele hus.