Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Bø, Vestvågøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Jakobine Johanna Grøn Grøn Lukasdatter (1847 - d.)
  Kirkebøker: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 881/L1164: Klokkerbok nr. 881C01, 1818-1853, s. 118-119 - Født FT1891 "Jakobia Johanna Grøn Lukasdt", Bosted 108...
 • Hans Martinus Hansen (1853 - 1888)
  Døpt Hans Martinus 16. mai 1853 Busknes i Busknes Folketelling 1865 Vik, Buksnes prestegjeld : Hans Hansen , 12 år, 1854 (beregnet), Buksnæs, Deres Søn, Hjælper Faderen Gift med Petrine Druknet på ...
 • Hans Christian Andersen Leknes (1830 - d.)
  Folketelling 1875 Folketelling 1891 * Konfirmasjon (1845): Nordland fylke, Buksnes i Buksnes, Klokkerbok nr. 881C01 (1818-1853), Konfirmerte 1845, Side 488-489, #12 * Vielse (1857): Nordland fylke,...
 • Anders Peder Paulsen (1788 - 1848)
  ANDERS PEDER PAULSEN, HAUG TROLIG Hadde ANDERS PAULSEN HAUG En ELDRE Bror Med Samme Navn Som Var Født 1788 Og Døde Som Liten..!! Den Anders Paulsen Som Ble Døpt 06. Juli 1788, Het Bare ANDERS..!! Båd...
 • Jacob Jacobsen (1750 - 1792)

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

GÅRDSNR. 31 BØ

Gårdens navn

Navnet betyr bær (hankjønnsord), gård, og finnes mange steder i landet som gårdsnavn. Bøø 1567, senere Bøe. Det sees også skrevet som Bøøe og Bøed.

Beliggenhet

Gården ligger på en forhøyning under Bønakken, som er den eneste lille fjellformasjon gården støter til direkte. Mot øst ligger det store Farstadvann, mot vest Reppevannet. Da laksen går opp i Farstadvannet, har gården således laksefiske, og den hører kanskje til de gårdene i bygda, hvor drengene i eldre tid betinget seg, at de ikke ville ha laks mere enn tre ganger i uken - så meget var der av den. Gården har tilstrekkelig torv, men er helt skogløs, ja der finnes vel neppe en skikkelig busk på dens grunn, og det er sikkert mer enn lenge siden det vokste skog her. Havnegangen er mindre god, for å bruke et mildt uttrykk. Endel multer vokser på myrene nedenfor gården.

1610

År 1610 sitter Jon Pedersen og Erik Olsen som leilendinger på Bø. 1615 er to nye menn kommet til, nemlig Hans på Bøøe og Per Andersen; de bruker hver sin våg og har halv vågs leding hver. Hans nevnes 1626 som strandsitter på Bøøe, men han er samtidig leilending. Hans, som nå også får farsnavnet Nilsen, og Per Arnesen, sikkert den samme Per som foran har farsnavnet Andersen, sitter ved sine bruk sammen som naboer til 1640, da to nye menn trer til ved siden av Hans Nilsen, Jens og Bertel, og som husmann under gården sitter da Zakarias. I skattemanntall 1645 er Hans Nilsen selvtredje, Elling selvfjerde og Nils selvannen. I skattemanntallet for 1650 mangler Bø, men i ledingsmantallet for 1661 bruker Hans Nilsen ½ våg og Even Rasmussen ½ våg, og på husmannsplassen sitter da Nils. Men da gården har 2 våger jord, kan en spørre, hvem brukte den andre vågen?

Generaljordeboken 1667

Generaljordeboken 1667 viser at kongen eier og bygger hele Bø. Brukere er da Even Rasmussen, 1 våg, og Johannes Jensen, 1 våg. Der såes 1 td. bygg, 10 kyr, 2 ungnaut, 9 geiter, 9 sauer og 2 hester. Ingen brenneved eller annen herlighet til forbedring, står der. - Laksefisket var vel dengang ikke blitt noen næringsvei.

Hans Nilsen er da ikke med som leilending, men han kommer igjen i 1690 som bruker av 1 våg. - I et odelsmanntall 1682 meldes det at 1 våg og 1 pund i Bø hører til Annichen Ramsvigens gods, og brukere er da Even Rasmussen og Johannes Jensen.

1677

15/11 1677 er det skifte etter salig Malene Arendtsdtr., Bø, enkemann Hans Nilsen. Felles børn: Lisabeth og Agata, små og umyndige. Faren gir barna morsarv, uten skyld og gjeld, 9 rdl. på hver, foruten deres «opptuktelse», og heimegave, om de gifter seg. Foreldrene levet kun kort tid sammen.

1686

19/4 1686 er det skifte etter salig Maren Olsdtr., Bø, enkemann Even Rasmussen. Brutto formue (meget ringe «boeschab», kleder, trefang och creatur), 76 rdl., 1 ort og 22 sk. Samlede utgifter, hvoriblant innbefattet børnepenger (arv) 30 rdl., 1 ort og 22 sk. Netto formue 46 rdl., hvorav bonden (Even) tilkommer 23 rdl., hver av sønnene 6 rdl., 2 ort og 6½ sk., hver av døtrene 3 rdl., 1 ort og 3 sk. Evens 2 stesønner (Henrik og Jens) ble utlagt av boet (for deris salig faders arff och nu deris moders arff», hver verdier for 10 rdl., 1 ort og 6½ sk.

1693

21/11 1693 er det skifte etter salig Even Rasmussen, enke (han har giftet seg «opp» igjen) Bergitte Olsdtr. Enkens laugverke Thorber Himmelsten. Formue: 7 kyr á 2½ rdl., 1 halvmarkskvige, 1 rdl., 2 kvigekalver, hver verd 4 ort, 2 oksekalver á 3 ort, 11 voksne smaler, tils. 5 rdl. og 3 ort, 8 geiter, tils. 4 rdl., 12 lam, tils. 2 rdl., 7 bukkekid á 1ort og 8 sk., 2 heinkid, tils. 2 ort, 1 gammel hest, l rdl., 1 ort og 8 sk., 1 gris, 1 ort og 8 sk., 1 gammel rømming (båt), 1 rdl., ½ part i en not sammen med Hans Bø (Hans Nilsen), 3 ort. Brutto formue 61 rdl., 5 ort, 13 sk. Samlet gjeld 40 rdl., 4 ort, 4 sk. Netto formue til deling 21 rdl., 1 ort, 9 sk. Noten viser at de var i vannet etter fisk.

22/5 1693 er det skifte etter salig Marthe Henriksdtr., Bø, enkemann (for annen gang) Hans Nilsen. Boets midler bestod for mesteparten i «creaturer og anden rush», hvorfor enkemannen tilbød å gi barna en viss pengesum, og dette ble funnet å være det beste, og hver av de to sønner fikk 11 rdl. I tillegg dertil skulle enkemannen (faren) gi dem en god kristelig oppdragelse, klær og føde, «lade dem lære at læse i bog sambt anden sømmelighed som deris stand høfr.»

1695

1695 nevnes kongen igjen som eier og bygger av hele gårdens 2 fiskes våg jord, og brukere er da Hans Nilsen, 1 v., Oluf Evensen, sikkert Even Rasmussens sønn, og Lars Greersen, hver en halv våg.

1700

År 1700 nevnes Hans Nilsen som bruker av 1 v. 1 pd., og Oluf Evensen som bruker av 2 pd. Men folketellingen 1701 omtaler også Johannes Jensen - nevnt tidligere som leilending på Bø - som bruker av 1 v. Den andre brukeren er Even Rasmussen, bruker av 1 våg. Hans Nilsen nevnes ikke her, men han holder til på gården, for i likning over krigstyren 1720 må han punge ut med 1 rdl. og 4 ort i skatt. Gården har fått løpenr. 159, og som husmann sitter Henrik, som må betale 1 ort og 8 sk. i krigstyreskatt. Hans Nilsen står da som bruker av gårdens begge våg jord, og det samme gjør han i 1725, mens han i 1730, bare bruker 1 v. og 1 pd., og Peder Olufsen bruker da 2 pd. Også i ledingsmanntallet 1735 står han anført som leilending på Bø, men da hadde han alt vært død et års tid, for 5. juli 1734 er det skifte etter avgangne salig Hans Nilsen, Bø, enke Karen Hansdtr., med laugverge Christen Herdagsen. Han var hissig til å gifte den salige Hans Nilsen, Malene, Marethe, og nå Karen.

Hans Nilsen etterlot seg følgende barn:

 1. Hans Hansen, Rise,
 2. Lisbeth Hansdtr., g.m. Ole Evensen, Stor-Rise, kanskje en sønn av Even Rasmussen, Bø, og bror av Oluf Evensen, leilending på Bø fra 1695. -
 3. Agathe Hansdtr., g.m. Isak Nilsen, hvorfra nevnes ikke. Boets brutto formue 140 rdl., 2 ort, 2 sk. Arv til deling 55 rdl., 5 ort Så var Hans Nilsen ute av sagaen. Han har fulgt oss under Bø siden 1661.

1735

1735 er Peder Ottesen kommet til som leilending på Bø, og bruker 1 våg, og 1740 sitter han og Anders Paulsen med hver sin våg i gården. Og med Anders Paulsen møter vi en mann, som den dag i dag har stor slekt etter seg, ikke bare på Bø og Haug, men vidt omkring i bygda og langt utenfor den. Kongen eier og bygger hele tiden fremover, og Anders Paulsen og Peder Ottesen bruker ufortrøden hver sin våg jord i Bø helt frem til 1770; da er Peder Ottesen falt fra og i hans sted er kommet Hans Johnsen. Anders Paulsen nevnes i manntall for ekstraskatten 1767 med hustru og barn: Per Andersen, Maren Andersdtr., og Malene Andersdtr., og Peder Ottesen med hustru og sønnene Hans og Ole Pedersen.

1772 nevnes Anders Paulsen og hustru med barn:

 1. Per
 2. Paul
 3. Guren
 4. Lisbeth

Hans Jonsen med hustru og barn:

 1. Jon
 2. Margrethe Pedersen, hvilket leder tanken på, at han er gift med foran nevnte Peder Ottesens enke.

Rangskatten 1778

Ved rangskatten av 1778 - gården har da fått løpenr. 30 - nevnes Anders Paulsen med sønnen Paul og med husmenn Peder Andersen og Hans Jonsen.

Og 3. august 1779 er det skifte etter salig Anders Paulsen, Bø, enke Maren Andersdtr. Barn:

 1. Peder Andersen (formentlig den foran nevnte husmann),
 2. Paul
 3. Maren, g.m. Hans Jacobsen, Uttakleiv,
 4. Magdalena, g.m. Søvren (Søren) Pedersen, Holsdal, (sikkert foreldre til Peder Sørensen, den eldre i Indre Våje),
 5. Guren, g.m. Jacob Jacobsen, Sennesvik,
 6. Lisabeth, ugift,
 7. Bergitha, ugift.

Boets brutto formue 177 rdl., 1 ort og 10 sk. Arv til deling 69 rdl., 14 sk.

1781 har Paul Andersen overtatt gården etter sin far, og han har da straks «forferdiget» en kvern, naturligvis ved Tverrelvfossen, og det må, etter kvernskatten å dømme, ha vært en utmerket kvern, ettersom den måtte skatte med 16 sk., mens høyeste kvernskatt ellers i bygda ved den tid var 12 sk., og ned i 6 og 8 sk.

De andre brukere på gården er da Hans Jonsen og Peder Jacobsen; men Peder Jacobsen ble ikke lenge på sitt bruk, for allerede 1785 er både han og Hans Jonsen kommet bort, og i deres sted Nils Jacobsen.

Så sitter da Paul Andersen og Nils Jacobsen med sine bruk frem til 1800, og Paul Andersen meget lenger.

Men før vi går videre må vi nevne skifte etter Anders Paulsens enke Maren Andersdtr. Her får vi høre om de samme barn som ved hennes manns skifte 1779, men også de to yngste døtrene er da gift, og den ene av dem, Lisabeth, allerede enke og har en 6 år gammel sønn, Anders Olsen, altså har hun vært gift med en Ole. Den yngste av døtrene, Bergitha, er da g.m. Nikolai Eliseussen, Steine. Der nevnes i skifte bare en ku, og det er vel kårkua. Boets formue 35 rdl. og 1 sk., arv til deling 30 rdl., 2 ort og 4 sk.

Som brukere på Bø sitter år 1800 Paul Andersen og en ny mann, Rasmus Sørensen; han var, som vi har sett under Reppe, g.m. Karen Malena Andersdtr., datter av Anders Edisen, Reppe.

Paul Andersen fikk sitt bygselbrev 1785, og hans part (våg) tilhører kongens eller statens jordegods. Men ved kongelig skjøte av 21/7 1801 ble en våg i gården solgt til Ole Hvid, gjestgiver i Ballstad, for 103 rdl., tingl. 23/6 1802, og denne våg, som nå er blitt proprietærgods, bruker Rasmus Sørensen, men ikke tillatt, anføres der.

Og kverna hans Paul Andersen maler fremdeles ved Tverrelva og skattlegges like høyt.

Enda til år 1810 er det ingen .synlige forandringer på Bø, men 21/11 1810 gir sorenskriver Klykken auksjonsskjøte til Willatz Dreyer, Lyngvær på 1 pund i Bø, matr. nr. 30 i Buksnes fjerding for summa 60 rdl., tingl. 1/7 1816. Og samme år 31/12 gir konstituert foged Buaas bygselbrev til Lars Paulsen på 1 våg i Bø, tingl. 16/8 1816.

1819 er 1 pund av matr.nr. 30 (Bø) pantsatt av Willatz Dreyer med første prioritet til Ingebrigt Eriksen, Ørsvåg, tingl. 9. og 19. juni samme år.

Folketellingen 1801

Om de to leilendingene på Bø beretter folketellingen 1801: Paul (Paal) Andersen, bonde og fisker, 49 år, hustru Annikken Larsdtr., 44 år. Barn:

 1. Ane Katrine
 2. Maren
 3. Lars
 4. Elisabeth
 5. Anders (gbr. på Haug)
 6. Ingeborg
 7. Peder Wæssel

Rasmus Sørensen, 36 år, bonde og fisker, hustru Karen Malena Andersdtr., 45 år. Barn:

 1. Jacob Schjøning
 2. Bereth Martha

1816 har Paul Andersens eldste sønn, Lars Paulsen overtatt endel av gården, idet han da nevnes som leilending sammen med faren og Rasmus Sørensen.

Nils Jacobsen nevnes ikke etter 1795.

1820 har Lars Paulsen overtatt alene, med bygsel for livstid av staten på 1 våg, datert 1815. Rasmus Sørensen sitter på den våg som er proprietærgods, og har naturligvis forlengst ordnet seg med sin jordherre; vi husker hans bygsel var ikke tillatt 1800.

Lars Paulsen Bøe fra Lille-Rise. Barn;

 1. Peder Larsen, myndig, gbr. på Bø,
 2. Paul Larsen, myndig, (gbr. på Vold)
 3. Jacob Larsen
 4. Hans Carl Larsen (gbr. på Leknes),
 5. Johan Martinus Larsen, (gbr. på Vold)
 6. Hanna Dorthea Larsdtr., (g.m. Hans Jensen, Holand)
 7. Bolette Jørgine Larsdtr., (senere g.m. Hans Joakimsen, Vold),
 8. Malene Sophie Larsdtr, g.m. Hans Andersen, Leknes
 9. Henrikke Sophie Larsdtr., g.m. Nils Hansen, Hag, foreldre til bl.a.
  1. Frantz
  2. Johan Nilsen, Hag

Frantz senere bosatt ved Bodø.

Arv til deling 310 rdl., 4 ort og 12 sk. Kreaturer: 1 hest, 8 kyr, 5 sauer, 4 gimrer.

Det stod økonomisk sett bra til med Lars Paulsen. Da var det slik sett slettere fatt med hans nabo Rasmus Sørensen; for da der 13/7.1836 er skifte etter hans salig avdøde hustru Maren Andersdtr., er boet fallitt, og Rasmus Sørensen satt da tilbake som enkemann og i dårlige kår.

Og som vi sitter her og skriver om Lars og Dåreths kreaturbesetning i skiftet, kommer oss i minne fortellingen om en vår Dåreth skulle drive sin hele kubuskap over vannet til almenningen i austfjellet for å beite av skogen - det var vel vårknipe i hennes fjøs - og så gikk det så galt som det kunne. Den vårtærte isen brast og alle kyrne gikk til bunns og druknet, ikke så meget som en kalvskank ble berget. Fortellingen beretter at det var 32 dyr i alt, men det er nok overdrivelse, for så mange kyr var det ikke på Bø. Da gråt hun vel, gamle Dåreth på Bø. Men det ble ny buskap på båsene, hvilket ovennevnte skifte etter han Lars viser.

21. mai 1849 dør Rasmus Sørensen, 85 år gml., etter å ha sittet som enkemann og kårmann på Bø i ca. 14 år.

Folketellingen 1865

Fastboende på Bø 1865 var iflg. folketellingen Johan M. Larsen (senere gbr. på Vold), husfar, selveier og fisker, ugift, husholderske Petrine Johnsdtr., enke.

På samme matr.nr. 70, Gjert P. Andersen (Opdøl). (Johan Larsen og Gjert Andersen eier denne gårdpart sammen).

Matr.nr. 71, Bø øvre, Peder Larsen, husfar, selveier og fisker, hustru Karoline Pedersdtr. Barn:

 1. Petter Pedersen, (han ble senere g.m. Iverine Johannesdtr., Bolle og de utvandret til Amerika),
 2. Lars Pedersen (Skulbru),
 3. Hans Pedersen (Bø),
 4. Henningea (Gea) Pedersdtr., (senere g.m. Lars Hartvigsen, Ytre Våje, som utvandret til Amerika, mens hun ble igjen her hjemme, foreldre til Helga, g.m. Harry Vik),
 5. Petrine Pedersdtr., g.m. Hans Olai Hansen, Vik, bror av Johan og Arnt Hansen, Høybakkmo).

Matr.nr. 70, Gjert Andersen, 79 mål vold og myr, ca. 10 lass høy myrslått, i alt 80 lass, utsed 10 td. poteter, 8 storfe, 12 sauer og 2 hester; havnegangen er lyngmark og myrer, aldeles utilstrekkelig, ingen ved, men nok torv, men mindre god, tang og tare som fôrsurrogater, alminnelig lettbrukt gård, ikke frostlendt, ikke særlig godt oppdyrket, litt egg og dun fra en holme i Farstadvannet. Gammel skyld 1 daler, 3 ort og 13 sk., forslag til ny skyld den samme. - Da Johan Larsen nå (1866) ikke nevnes, er det altså Gjert Andersen, som bruker hele matr.nr. 70.

Matr.nr. 71 a og b, Peder Larsen, 77 mål vold og myr, ingen myrslått, 70 lass høy, 1 td. poteter i utsed, 7 storfe, 14 sauer og 1 hest, havnegang som foregående, ved og torv likeså og forøvrig som for matr.nr. 70. Gammel skyld 1 daler, 3 ort og 13 sk., forslag til ny skyld 1 daler, 2 ort og 22 sk.

Folketellingen 1875

I 1875 er det følgende brukere på Bø:

Matr.nr. 70, Bøe nedre, Nils Jakobsen, husfar, selveier og fisker, f. 1833 i Borge, hustru Marie Olsdtr. (fra Farstad), f. 1833; barn:

 1. Ole
 2. Kristian
 3. Henrik (overtok gården)
 4. Stine

Kreaturhold: 1 hest, 4 kyr, 10 sauer, utsed 3 td. poteter.

Matr.nr. 70, Bøe nedre, Karl Paulsen, husfar, leilending og fisker, f. 1843 (sønn av forannevnte Paul Larsen, Bø (Vold), hustru Berntine Hansdtr., f. 1838 i Vågan pr.gjeld. Barn:

 1. Netta
 2. Hagen
 3. Kristian
 4. Petter

Kreaturhold: 1 føll, 2 kyr, 1 kalv, 5 sauer og 1 geit, 4 td. poteter i utsed.

Matr.nr. 71 a og b, Peder Larsen, husfar, selveier og fisker, f. 1820, hustru Karoline Pedersdtr., f. 1815 i Borge. Barn:

 1. Lars
 2. Angel
 3. Hans, hjelper faren (overtok senere gården),
 4. Henningea, budeie hos faren
 5. Albertine

Kreaturhold: 1 hest, 8 kyr. 2 kalver, 16 sauer, 1 gris, utsed 5 td. poteter.

1886, iflg. en matrikkel:

Matr.nr. 70 a, Gjert Andersen (Opdøl), urevidert skyld 4 ort, 7 sk., revidert 2 mark og 12 øre (Karl Paulsen er da bruker av gården, men Gjert Andersen står anført her, formentlig fordi han er eier).

Matr.nr. 70 b, Nils Jakobsen, urevidert skyld 4 ort, 6 sk., revidert 2 m. og 12 sk.

Matr.nr. 71 a, Hans Pedersen, urevidert skyld 1 daler og 17 sk., revidert 2 ort, 63 sk.

Matr.nr. 71 b, samme eier, urevidert skyld 2 ort, 20 sk., revidert 1 ort, 32 sk.

Eiendomsoverdragelser på Bø

Br.nr. 1, skjøte fra Johan Larsen, Vold til Gjert Andersen, Opdøl, tingl. 1876.

Br.nr. 2, utskilt fra br.nr. 1 i 1876:

Br.nr. 3, kongelig skjøte til Henrik Napoleon Amundsen, tingl. 1855.

Br.nr. 4, skjøte til Peder Larsen, tingl. 1846.

Br.nr. 5, Elvevollen, utskilt fra br.nr. 1 i 1899.

Br.nr. 6, Nordheim, utskilt fra br.nr. 3 og 4 i 1925.

Br.nr. 7, Fagerbakken, utgått fra br.nr. 3 og 4 i 1928.

//media.geni.com/p13/5b/91/01/6d/5344483f013bdcab/henrik_nilsen_og_hustru_mathilde_large.jpg?hash=3fe021599656d1df20499fe384992ab201b70fe33e155c17b7fe7eb1864576dd.1696057199Henrik Nilsen og hustru Mathilde, Bø

Matrikkelskyld 1946

Br.nr. 1, Anders Gjertsen og Bernhard Juliussen, Opdøl (den part Karl Paulsen forpaktet), skyld 1,82.

Br.nr. 2, Henrik Nilsen, 2,12.

Br.nr. 3, Henry Bø, 2,12 (1907 var skylden 2,63).

Br.nr. 4, samme eier, 1,00 (1907 1,32).

Br.nr. 5, Schjønning Johansen, 0,27.

Br.nr. 6, Konrad Korneliussen, 0,30.

Br.nr. 7, Alsing Hansen, 0,65.

Br.nr. 8, Vassmo, Hans Hågensen, 0,03.

Til slutt skal vi se litt på slektene på Bø, og begynner da med den eldste, som med sikkerhet kan føres tilbake til 1740, da den første Anders Paulsen sitter som leilending og bruker av 1 våg i Bø, og som nå i sjette ledd er representert ved Henry Hansen, Bø.

Man skal dog her bare gå til Lars Paulsen (eller Pålsen som man dengang benevnte ham).
Han var gift med Dorthea Rasmusdtr., datter av Rasmus Hansen, Lille-Rise, og hadde sønnene

 1. Peder (Per)
 2. Hans Carl
 3. Johan
 4. Paul Den første overtok gården på Bø, Hans Carl ble gbr. på Leknes, Johan og Paul gbr. på Vold. Lars Paulsen var bror av Anders Paulsen på Indre Haug.

Peder Larsen, g.m. Karoline Pedersdtr. fra Borge. Deres barn:

 1. Petter Pedersen, utvandret til Amerika.
 2. Lars Pedersen, gbr. på Skulbru.
 3. Angel Pedersen, gbr. på Hol.
 4. Hans Pedersen, overtok farsgården.
 5. Petrine Pedersdtr., g.m. Hans Martin Hansen, Vik, men ble tidlig enke.
 6. Henningea Pedersdtr., g.m. førnevnte Lars Hartvigsen, Våje, som vistnok i .1887 eller 1888 reiste til Amerika. Henningea (Gea) ble boende på Bø, til få år før hun døde, da hun flyttet til sin datter i Vik, Helga, g.m. Harry Vik.

Hans Pedersen, f. 29/6 1857, d. 26/6 1937, g.m. Josefine Jensdtr., Reppe, datter av Jens Chr. Edisen, f. 29/6 1865, d. 22/4 1933. Deres barn:

 1. Peder Bøe, g, m. Helga Markusder., Rise, gbr. på Apenes i Hol, nå bosatt i Stamsund.
 2. Ingrid Hansdtr., g.m. Johan Jakobsen, Årstein i Vågan pr.gjeld.
 3. Helga Hansdtr., meierske, gift ved Oslo, d. 1947.
 4. Anna Hansdtr., omkom ved forlis nærheten av Svolvær.
 5. Charlotte Hansdtr., g.m. Hans Pedersen fra Vik, gbr. på Vahaugen under Hag i Hol.
 6. Henry Hansen, g.m. Magnhild Jakobsdtr., Skulbru, eier og driver farsgården.
 7. Alsing Hansen, g.m. Bernharda Bertinsdtr., Lakselvhaug, gbr. på Bø.
 8. Emma Hansdtr., g.m. Ole Angelsen, Berg i Hol.
 9. Angel Hansen, g.m. Anna Hulaas, Storfjord i Hol, forretningsdrivende på Leknes.

Det sies at Lars Paulsen og Dorthea (Dåreth) en tid eide hele Bø, men gården ble så delt mellom sønnene Peder og Johan Larsen. Gjert Andersen, Opdøl fikk overta en halvpart av Johan Larsens gårdpart, den annen part solgte han til Nils Jakobsen. Gjert bygslet bort sin part til Karl Paulsen.

Karl Paulsen, g.m. Berntine fra Gimsøy. Deres barn;

 1. Haagen, gift i Borge.
 2. Netta, gift i Vega.
 3. Petter, døde i Ofoten.
 4. Kristian, gift i Skjoldehamn i Vesterålen.

Disse barn av Karl Paulsens første ekteskap. Han ble gift annen gang med Leonora, datter av Lukas Westgård fra Helgeland. Deres barn:

 1. Bertheus Karlsen, g.m. Agda Johansdtr., Vold, gbr. i Vian.
 2. Hilbert, gift og bor i Mehavn.
 3. Olaf, gift og bor i Svolvær.
 4. Lotte, g.m. Laurits Johansen fra Borge.

Da Karl Paulsen døde falt denne gårdpart, br.nr. 1, tilbake til eierne, Anders Gjertsen og Bernh. Juliussen, Opdøl, og ingen av Karl Paulsens etterkommere sitter på Bø.

Nils Jakobsen, f. på Val i Borge, g.m. Marie Olsdtr., Farstad, søster av Jens Olsen, Farstad. Som vi har sett under Reppe bodde han en kortere tid i Helland, før han 1885 fikk skjøte på br.nr. 2 i Bø. Deres barn:

 1. Kristen Nilsen, gift, bodde i Narvik.
 2. Ole Nilsen, omkom på Gapøyholmen i Kvæfjord på «sildtur», som man kalte det, under uvær en høst. Han var gift med Susanna fra Hattan (?) og hadde i dette ekteskap 4 barn, en gang tvillinger, som døde små. Deres datter
  1. Nora g.m. Peder Pedersen, Vik (se der). Susanna annen gang gift med Ole Sivertsen fra Kilan i Flakstad (se under Vik).
 3. Stine, døde ugift.
 4. Henrik Nilsen, f. 1869, d. 1936, g.m. Mathilde Johansdtr., Vold. Han overtok gården. Barn:
  1. Johan Bøe, g.m. Margot Nikolaisdtr., Storeidet, forretningsfører i Buksnes trygdekasse.
  2. Bergljot, døde ugift
  3. Nils, døde ugift.
  4. Marie, g.m. Peder Jacobsen, Flæsen, gbr. på Hestnes under Lilleeidet.
  5. Gudrun, g.m. Paul Holm fra Vesterålen.
  6. Harald Bøe, g.m. Torgunn Farstad
  7. Henrik
  8. Svenn begge ugift.

Elvevollen (Bøelva): Martin Simonsen fra Vega, g.m. Nette Karlsdtr., Bø (Karl Paulsens datter). Deres datter

 1. Olufine (Fine) drev søm her i bygda noen år, gift i Hommelvik ved Trondheim.

Neste bruker her er Schjønning Johansen fra Haukland, g.m. Josefine fra Lødingen. Deres barn:

 1. Anny, ugift
 2. Marie, gift på Helgeland
 3. Jenny, g.m. Hans Hågensen, Kjellbogen, bor på Bø
 4. Anna, gift i Flakstad.

På Bø, ved Tverrelvas utløp fra Reppevannet, bodde i mange år Hans Røbek og hans hustru Henriette Olsdtr., begge fra Kristiansund. Hans f. 1852, d. på Horn 1932, Henriette f. 12/12 1851, d. på Horn 1941. Hans Røbek var i sine unge år meget til sjøs med seilskuter, så kom han nordover med et fiskekjøpefartøy til Lofoten og ble der. Den første tid etter at de var blitt gift i Nils Hansens hus i Vik 1885, bodde de på Haukland, senere i Reppehalsen, på Lakselvhaug og på Reppe, inntil de i 1894 flyttet til Bø, hvor de dog ingen jordvei hadde. Deres barn:

 1. Hilmar, fostret hos Roland Pettersen, Elvhaugen i Hol, gift og bosatt i Arendal.
 2. Ida, g.m. Johan Andorsen, Valberget.
 3. Martha, g.m. Alfred Henriksen, Horn (Ida og Martha tvillinger).
 4. Petra, g.m. Harald Brekken, Skotnes, bosatt på Storeide, inntil Petra døde.
 5. Arnt, gift og bosatt på Ørlandet.

På samme sted ved Tverelva bor Petter Lauritsen, sønn av Laurits Kristiansen, Offersøy, g.m. Nilsine Hartvigsdtr., Kjellbogen. Deres barn:

 1. Leif, g.m. Solveig Johansdtr., Valberget
 2. Mary, g.m. Bjarne Konradsen, Bø
 3. Eivind, g.m. Astrid Emilsdtr., Holmo i Hol
 4. Arna
 5. Halvdan
 6. Audhild, alle ugifte.

Konrad Korneliussen, sønn av Bertin Korneliussen, Lakselvhaug, g.m. Ragna Bernhardsdtr., Himmelstein. Deres barn:

 1. Bjarne, g.m. Mary Pettersdtr., Bø
 2. Alf, g. og bosatt i Bodø
 3. Elisen, gift utenbygds.
 4. Borghild
 5. Ester
 6. Roar
 7. Andi alle ugift.

Det fra 1866 nevnte eggvær på holmen i Farstadvannet, kaster ikke så meget av seg nå som tidligere, da en kunne hente seg flere bøtter fulle av egg og tilsvarende med dun - til mange varmende myke dyner. - Og det mystiske lyset i Bønakken for 30-40 år siden, nei, det lyser ikke mer i svarte høstkvelder - og gjør folk skremte og mørkredde. -

På Bø bodde også i flere år Jakobia Lukasdtr. Hennes far, Lukas Westgård var sørfra etsteds, og var en meget benyttet spillemann, Jakobias mor var fra Fygle. Hennes søstre var Leonora, g.m. Karl Paulsen, Bø, og Susanna g.m. Ole Sivertsen, Vik. De hadde også en bror, Wilhelm, som under torvkjøring på Horn, der han tjente, fikk torvlasset over seg og ble drept.

Jakobia g.m. Johan Lie, Skotnes, bror av Markus Lie samme steds. De bodde i Hestneset under Reine; men da Jakobia ble enke, etter få års ekteskap, flyttet hun til Bø, og senere til sin datter Ida på Høgtaen i Våje, hvor hun døde.

Johan Lies og Jakobias barn:

 1. Nora, g.m. Nils Sørensen, Øvre Haukland,
 2. Lars, gift på Ballstadøya,
 3. Ida, g.m. Hilbert Leonhardsen, nå bosatt på Farstad. Ida død for flere år siden.

En tredje søster av Jakobia er Marie, gift utenbygds, vistnok i Flakstad.