Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Sund, Vestvågøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

GÅRDSNR. 4 SUND

Sund er det eneste gårdsnavn i bygda som — iallfall i kjent tid — hele tiden har vært skrevet på samme, riktige, måte som i dag. Rygh bemerker om dette navn, at gården ligger ved en smalere del av Nappstrømmen, som kan ha vært oppfattet som et sund.

Gården Sund strekker seg i fortsettelse av sin nabogård Horn i nord sørover langs Nappstrømmen, flankert mot vest av de grå, golde fjellene på Flakstadøy. Utenfor her ligger «Sundsryggene», noen skjær ute i strømmen, og de eneste i sitt slags i denne strøm, sør for Stabben. Gårdens terreng er nokså meget kupert, med forholdsvis lave fjell i «ryggen», men disse fjell er i motsetning til fjellene på Flakstadøy, grønnkledte nesten til topps. Veien herfra østover til bygda går over Kirkåsen, men der er nå prosjektert en vei også gjennom de såkalte «Skorene», en dalsenkning fra Sund (Vevika) sørøstover til Gjerstad.

//media.geni.com/p14/47/87/60/07/5344486375a5c9be/utsikt_fra_sund-_verst_s_rover_mot_nufsneset_original.jpg?hash=e8cbff0af1b9592950002b87521b11eec8f039612c76098d88610667d4a30f2d.1696229999Utsikt fra Sund: Øverst sørover mot Nufsneset, nederst nordover mot Nappshotmen og Stabben

Også Sund har fri utsikt både sør- og nordover gjennom Nappstrømmen, til havet på begge sider. Havneforholdene er ikke bra, og det hender vel når sørlig uvær spiller opp, at landing ikke er mulig. — Sund er utvilsomt en meget gammel gård, kanskje en blant de eldste i Buksnes, da den ligger høvelig til for fiske. — Spør man oss hva slags beite krøttera her har, så kan vi svare at havnegangen er tilfredsstillende — om man ikke har for store krav.

Og som vi år 1610, med årets lensregnskap under armen, kommer vandrende ned den bratte bakken fra Kirkåshøgda og stiger frem til gårds, møter vi som første mann Jacob på Sund, som er i ferd med å banke — støvet eller loppa — ut av en langhåret gjeldværsfeld. Han er leilending, han Jacob, og betaler sin skatt med 1½ daler, og det samme gjør hans medleilending på gården, Gregers, mens de to husmenn, Oluff Thommesen og Poull, slipper fra futens krav med 3 mark hver.

År 1615 meddeles det at Jacob har full leding, og er således den store mannen på Sund, mens Gregers bare har halv leding, og en ny mann — han er iallfall ikke nevnt 1610, Hallvard på Sund har punds leding.

1619 har Jacob fremdeles full leding, Gregers to punds leding, Nils på Sund — atter en ny mann — har halv vågs leding, og Pouell, Hans, Edis og Tore har punds leding. De fire sist nevnte er formentlig husmenn.

1627 viser oss at Jacob er med i manntallet for skippere, så han har nok jekt, den karen, og seiler på Bergen. Som leilendinger nevnes da Gregers, Nils samt Jacob. Lensregnskapet 1630 gir den beskjed at Gregers bruker en halv våg i Sund, Henrik, Johannes og Gietmund hver 1 pund. Merkelig nok nevnes ikke vår første bekjente Jacob her, men 1634 er han med igjen blant gårdens leilendinger, sammen med en ny mann ved navn Jens, og en enke; men hvis enke er det?
I manntallet for skippere og styrmenn dette år er Jacob ikke med, enten han nå er blitt for gammel til å være skipper og har skuta landsatt, eller av andre grunner har måttet begi «evret», er ikke godt å si.

Lensregnskapet 1640

Lensregnskapet 1640 omtaler Lauritz, Jens og Nils på Sund, og som husmenn Henrik og Johannes Andersen.

Skattemanntallet 1646

Skattemanntallet 1646 nevner Hans Andersen som bondelensmann, og det er helt sikkert at han er oppsitter på Sund. Hans hustru og 4 barn nevnes også, men ikke med navn. Videre nevnes Rasmus i Sund, selvfjerde, Henrik i Sund, selvtredje, og Lauritz i Sund, selvfjerde.

Lensregnskapet 1650

Lensregnskapet 1650 gir den beskjed at gården har 2 vågsleger jord, og at kongen eier og bygger 1 våg, mens cannikene i Trondheim er medeiere i 1 våg, brukere er da Rasmus og Søfren (Søren). Imidlertid viser det seg at Rasmus er odelseier av 18 mark, men — hvilket var alminnelig — betaler skatt som leilending. — Sund i Buksnes anføres forøvrig allerede i skattemanntallet 1610 med en jordskyld av 2 våger, en skyld som bibeholdes inntil 1830-årene, da jordskylden omskrives til 4 daler, 1 ort og 3 sk., som igjen ved kgl. res. av 6/12 1886 ble forandret til mark og øre, og Sund jordskyld er da 11 mark og 13 øre. Av denne gamle jordskyld eide kongen, eller kronen, som nevnt, 1 våg, og 1 våg tilla cannikene, d.v.s. Trondheims kapitel, vistnok endel av det såkalte «St. Andrews Præbende», som tilla kapellanen til Trondheim Frue kirke, som var den virkelige sokneprest til Lofotens gjeld, Buksnes, Borge og Flakstad, inn til ca. 1740.

Imidlertid fortsetter vi der vi slapp ved år 1650, og går videre til år 1661, med en fortegnelse over skippere og styrmenn, som nærværende år har seilet til Bergen, og derfor har gitt skatt, og blant disse skattytere er bondelensmann Svend Jacobsen Wilstrup på Sund, som eier en jekt på 6 lester, og med denne har gjort to reiser (til Bergen), hvorfor han skatter med 2½ rdl. Samme år og i samme fortegnelse nevnes også Aren Hemmingsen, som har gjort to reiser med sin hustru Annes jekt i Sund, «er penge» (skatt) 2½ rdl. Det er således ved denne tid to jekter her på Sund. Hvem nevnte Anne er får vi ikke nærmere rede på, og hverken hun eller hennes mann Aren Hemmingsen viser seg, hverken før eller siden for oss. Derimot er det vel ikke vanskelig å slektbinde Svend Jacobsen. Han er temmelig sikkert før nevnte skipper Jacobs sønn, og det er vel farens jekt han nå har overtatt, sjøsatt og gjør Bergensturer med, samtidig med at han er bygdens lensmann og enebesitter av jord på Sund, og har som sin husmann før nevnte Lauritz, — flere husmenn nevnes ikke nå. — Imidlertid kommer jekteskipper og bondelensmann Svend Jacobsen snart bort for oss, — kanskje er han forlist med sin gamle, maurede jekt sør på leia, for generaljordeboken 1667 omtaler som enebesitter på Sund enken Rachel Hemmingsdatter, som er Svend Jacobsens enke.

Kongen og kirken eier som før hver sin våg, men det er kongen som står for bygslen. — Enken Rachel sår da 3 td. bygg, har på fôret 12 kyr, 9 geiter, 9 sauer og 1 hest. «Haffuer ingen brendeved eller anden herlighed til forbedring». Neinei, men det var vel godt nok som det var. Svend Jacobsen, og enken etter ham, eide 1 våg i Skifjord, 1 våg i Kroglia og 1 våg i Nord-Vetting. Rachel Hemmingsen har 1666 en sønn, Hans Svendsen, som da er 7 år gml., en datter, Anne, senere g.m. sokneprest Michael Bjørnsen, Buksnes, og tre fostersønner, samt to drenger, som begge tjener for skyld, og som husmann Albert Christoffersen. Hun sitter, som en ser, ganske stort i det, og mangler ikke albuerum, der hun fanger over hele Sunds gård. 1692 har hun en større avregning med sine skyldmenn, så hun må ha vært formuende. Men ved år 1700 er det nok på siste liten med den brave Rachel Hemmingsdatter, idet folketellingen 1701 ikke nevner henne, men i hennes sted bondelensmannen Christen Søfrensen (Sørensen) som bruker av den hele gård. Som vi har sett var der 1650 en Søfren som, sammen med Rasmus, deltes om jorden på Sund, hver med 1 våg, og tør vi tro at denne Christen Søfrensen er hans sønn? Der skulle ikke være noe i veien for det.

Christen Søfrensen (Sørensen) er den tredje lensmann vi treffer på her ute på Sund, så det var her bygdens voktere satt og holdt øye med utskeielsene og tok synderne i kragen. Men jektefarten her fra stedet, er det nok forbi med etter Svend Jacobsens dagers ende. — Så er det bondelensmannen Christof Sørensen vi får å gjøre med, ja helt til etter 1745 rår han alene grunnen herute som bygselmann og lovens håndhever.

Matrikkelen 1750

Men matrikkelen 1750 viser hans enke som bruker av 1 våg .— gården er da delt .— og som hennes medbrukere møter vi
sønnen Gjert Christensen, 1 pd. og 12 mark, og
sønn nr. 2, Michel Christensen, 1 pd. og 12 mark.
Disse to sønner nevnes samtidig i en fortegnelse over værmenn.

1755 er også enken borte, som bruker iallfall, og en tredje sønn, Søren Christensen, bruker nå morens 1 våg.

1769 har Buksnes canoni overtatt som medeier den ene våg i .Sund, etter Trondheims domkapitel, og gården er nå delt i fire parter: Edias Lucasen bygsler 1 pd. og 12 mk., og det samme Gjert Christensen,
Fredrik Gjertsen (hans sønn?) og
Søren Christensen.
Michel Christensen er nå ikke med mere.

Ekstraskatten 1767

Ekstraskatten 1767 omtaler

Søren Christensen og hustru

Gjert Christensen og hustru, med to sønner,

 1. Anders
 2. Lars Gjertsen

Edias Lucassen og hustru

Fredrik Gjertsen og hustru

alle jordmenn på Sund, som har løpenr. 168.

Ledingsmantallet 1770

Ledingsmantallet 1770 viser at Gjert Christensens annen sønn, Anders Gjertsen, også har fått en part av gården.

Søren Christensen nevnes med sønn

 1. Christen Sørensen, kalt opp etter bestefaren, bondelensmannen.

1775 er det følgende brukere på gården:

Rangskatten 1778

Rangskatten 1778 (gården har da fått løpenr. 39) omtaler Gjert Christensen som fattig, Edias Lucasen med to sønner og Fredrik Gjertsen som død, og hans enke som bruker etter ham.

Manntallet over kverner 1781

Manntallet over kverner 1781 nevner ingen kverner på Sund, og Søren Christensens sønn Christen Sørensen har da overtatt bruket. Gården er da igjen delt i bare fire parter, og som fjerde bruker er kommet til Lars Ingebrigtsen. Fredrik Gjertsens enke og Edias Lucasen er ikke med oss mere.

Så kommer vi til en tidebolk da flere av gårdmannskonene på Sund legger seg ned og dør. 15/8 1785 er det skifte etter Kristine Hansdtr., Sund, enkemann Fredrik Sund. Barn:

 1. Maren,
 2. Anna Magdalene
 3. Gjertrud Fredriksdøtre.

Boets brutto formue 115 rdl., 1 ort og 4 sk., arv til deling 66 rdl., 1 ort og 1 sk.

24/8 1787 er det skifte etter Malena Eriksdtr., enkemann Anders Gjertsen. Boet fallitt.

15/9 1788 er det skifte etter Agnetha Gjertsdtr., Sund, enkemann Lars Ingebrigtsen. Brutto formue 212 rdl., 1 ort og 18 sk., arv til deling 101 rdl., 5 ort og 8 sk.

Etter barnas farsnavn å dømme har Agnetha Gjertsdtr. først vært gift med Edias (Edis) Lucasen, og det er fra dette ekteskapet de fem barna skriver seg.

1/12 1789 er det skifte etter Anders Gjertsen, Sund. Men da boet er fallitt, nevnes ingen arvinger.

Ledingsmanntallet 1790

Ledingsmanntallet 1790 nevner som ny mann på Sund Johannes Pettersen, som har overtatt etter avdøde Anders Gjertsen, de andre tre brukerne er som før,

Jordeboken av 1795

Jordeboken av 1795 over Hans Majestets jordegods nevner
Johannes Pettersen som bygsler av 1 pd. og 12 mark, men hans bygsel er ikke tillatt.
Lars Gjertsen har sin bygselrett fra 1785, Christen Sørensen fra 1781, og Lars Ingebrigtsen, fra 1780.
Gården er delt i fire like store bruk, hvert på 1 pd. og 12 mk.

Jordeboken 1800

Jordeboken 1800 viser at Johannes Pettersen fremdeles ikke har fått sine bygselpapirer i orden. Denne gårdpart ble forøvrig ved kongelig skjøte av 13/11 1799 solgt til gjestgiver Frantz Chr. Matheson, Ramsvik, tingl. 29/5 1801. Og så er det ute med Johannes Pettersen som jordmann på Sund.

Folketelling 1801

Før vi går videre skal vi se litt på folketellingen år 1801:

Lars Ingebrigtsen, bonde og fisker, g.m. Christine Pedersdtr., Graa. Barn:

 1. Ingebrigt
 2. Jens
 3. Agnetha (oppkalt etter Lars Ingebrigtsens første hustru Agnetha Gjertsdtr.)
 4. Anne
 5. Bereth, ( tvillingsøster til Margrethe)
 6. Margrethe
 7. Kirsten

Lars Gjertsen, bonde og fisker, gift for 2. gang, nå g.m. Beret Maria Larsdtr.

Christen Sørensen, bonde og fisker, g.m. Lisbeth Jensdtr. Barn:

 1. Sara
 2. Jens
 3. Søren
 4. Michael
 5. Benjamin

Didrik Pedersen, bonde og fisker, g.m. Martha Maria Pedersdtr. Ingen barn nevnes.

I folketellingen, men plasert mellom Nord- og Sør-Vetting, står Rishaugen: Hans Amundsen, strandsitter og fisker, g.m. ?? Andersdtr. Ole Larsen, strandsitter og fisker, g.m. Julianna Israelsdtr.

Fra 1800 er det altså tre eiere i Sund: Kongen, kirken og Frantz Chr. Matheson, men det benefiserte gods (1 våg) har ingen bygselrett, slik det har vært den hele tid.

1805

1805 er Didrik Pedersen død og hans enke sitter med bruket, og der er ingen merkbare forandringer å se før vi kommer til 1816, da er Didrik Pedersens enke borte, likeså Christen Sørensen og Lars Ingebrigtsen, og i deres sted er kommet Lars Andersen, Mikkel Gjertsen og Surland Mikkelsen. Sistnevnte har sitt bygselbrev, utstedt på kongens vegne av foged Prytz, på ½ våg i Sund, datert 20/7 1816, tingl. 16/8 s.å. — Foged Prytz har utstedt bygselbrev 6/6 1811, tingl. 8/6 s.å., til Anders Hansen, men han sees ikke med i rekken av brukere på Sund før etter 1816. — Samme foged utsteder bygselbrev til Mikkel Gjertsen på ½ våg i Sund, datert 20/7 1816, tingl. 16/8 s.å.

1809

I 1809 (i ufredstiden) var Sund med fl. gårder i Buksnes, innbefattet i 4. seksjon av kystvernet i Buksnes, med Hans Steenbuck Arctander, Gjerstad som seksjonens sjef.

1820

1820 er gården delt i fire bruk, og brukene er da Mikkel Gjertsen, Anders Hansen (begge bygsler uten landskyld), Peder Rasmussen, og Surland Mikkelsens enke, Bergitha Villadsdtr. 1825 er Hemming Olsen kommet i Surland Mikkelsens enkes sted.

1824

29/4 1824 er det skifte etter Nils Olsen, Sund. Fallittbo. — 13/6 1834 er det skifte etter Hemming Olsens hustru, Sara Ursin Bjørnsdtr., men der blir ingen arv. 3/7 1835 er det skifte etter gardmann Anders Hansens hustru, Anne Margrethe Pedersdtr. Arv til deling 130 rdl., 4 ort og 5 sk. Der nevnes en gullring med plate og 4 sølvspiseskjeer. Det stod, som vi ser noenlunde bra til økonomisk med Anders Hansen ved denne tid, men da det 4 år senere, 14/5 1839, er skifte etter ham, er boet fallitt.

1840

Og som siste skifte i denne serien har vi 20/1 1840 skiftet etter gårdmannskone Martha Maria Pedersdtr., Sund, enkemann Peder Rasmussen. Boet fallitt. Denne Martha Maria var, som vi har sett, før gift med gardmann Didrik Pedersen, Sund.

Matrikkelen 1838

Peder Johansen som bruker på løpenr. 9, Sørsjøen, skyld 1 dl. og 7 sk.,

Peder Rasmussen på løpenr. 10, Volden, skyld 1 dl. og 7 sk.,

Anders Hansen på løpenr. 11, Nordsjøen, skyld 1 dl. og 7 sk.,

Hemming Olsen på løpenr. 12 a, Bakken, skyld 2 ort og 15 sk.,

Christen Christensen på løpenr. 12 b, Bakken, skyld 2 ort og 15 sk.

Mikal Gjertsen er da ikke med mere.

1834

Hemming Olsen får sannelig tømme sorgens bitre skål til bunns. 11. april 1834 dør hans første hustru Sara Bjørnsdtr. Ursin, 37 år gml., og samme dag hans tre barn

 1. Anne Marie, 7½ år,
 2. Maren Marie, 4½ år og
 3. Olava Tobine, 8 mnd. gml. Alle fire begravdes 22. april.

Hva er det som er skjedd her? Epidemi, kanskje, men mere trolig er det en ulykke, og det ligger da nærmest å tenke på en brannkatastrofe.

2/12 1847 omkommer på sjøen inderst Lars Hartvigsen, 33 år, og Jens Andreassen, 27 år, begge fra Sund.

1849

Så kommer vi til de neste store, nesten landskjente ulykkesdager, 10/2 og 11/2 1849, som rammet Sund gård så hardt. 10/2 omkommer på sjøen

 • gardmann Peder Johansen, 47 år,
 • dreng Karl Pedersen, 14 år,
 • dreng Johan Pedersen, 11 år,
 • ungkar Petter Eriksen, 25 år,
 • dreng Lars Amundsen, 18 år, alle fra Sund.

Og den følgende dag, 11/2 omkommer

 • gardmann Christen Christensen, 40 år,
 • gardmann Peder Rasmussen, 65 år,
 • gardmann Hemming Olsen, 55 år, og
 • dreng Samuel Eriksen, 20 år.

Disse to stormdager krevde mange flere fiskeres liv her i bygda, men det er en stor overdrivelse, når det i Jensens lesebok for folkeskolen fortelles at det på denne ene dag (disse to dager) ble 30 enker i Buksnes. Det var dramatisk nok som det var.

Av folketellingene 1865 og 1875 fremgår at

Johan Rist da sitter på løpenr. 9, f. 1818 i Hol, gbr., selveier og handelsmann; han er i 1865 g.m. Anniken Christoffersdtr., men er enkemann i 1875. 1865 er i hans hus stedøtrene Bergitte Pedersdtr., 23 år, og Lovise Pedersdtr., 18 år, barn fra hans hustrus ekteskap med gbr. Peder Johansen, Sund.

Kreaturholdet er 1865 1 hest, 10 kyr, og 26 sauer utsed ½ td. bygg og 9 td. poteter. 1875: I hest, 10 kyr, 1 kalv, 20 sauer utsed ½ td. havre til grønnfôr og 8 td. poteter.

Under løpenr. 9, Sørsjøen, kommer 1875 også Hagbart Høydahl, husfar, inderst og fisker, f. 1850 i Vågan pr.gjeld, g.m. Henrikke Hansdtr., f. 1849 i Holsdal.
Intet kreaturhold, ingen utsed.

Løpenr. 10, Ove Pedersen, selveier og fisker, f. 1820 i Beistad, g.m. Anne Andersdtr., fra Leknes, f. 1826. Barn:

 1. Ole Ovesen, f. 1849
 2. Pedrikke Ovesdtr., f. 1847
 3. Ingeborg Ovesdtr., f. 1851
 4. Ovidia Ovesdtr., f. 1854
 5. Amanda Ovesdtr., f. 1857
 6. Alette Ovesdtr., f. 1859

I huset bor 1875 også hans annen svigersønn, Johannes Eliassen (de bor i gamlestua), f. 1851 i Hol og g.m. Ingeborg Ovesdtr., og deres sønn Ole Johannessen er f. 1874. Under Ove Pedersen kommer også skolelærer Jørgen Johannessen som inderst, f. 1837, g.m. Pedrikke Johansen, f. 1847 (hans første hustru) og deres sønn Ove Johansen er f. 1874.

Kreaturholdet er 1865 1 hest, 6 kyr, 12 sauer og 1 gris utsed ½ td. bygg og 11 td. poteter. 1875: 1 hest, 1 føll, 8 kyr, 1 kalv, 17 sauer, 2 griser; utsed 10 td. poteter.

Løpenr. 11, Villads Olsen, selveier og fisker, f. 1823 på Skulbru, g.m. Anne Andersdtr., f. 1834 i Hol. Barn:

 1. Alette Villadsdtr, f. 1861
 2. Ole Villadsen, f. 1865
 3. Magnus Villadsen, f. 1866
 4. Håkon Villadsen, f. 1869
 5. Kristian Villadsen, f. 1872
 6. Johanna Villadsdtr., f. 1875

Kreaturholdet er 1865 1 hest, 6 kyr, 13 sauer og 1 gris; utsed ½ td. bygg og 10 td. poteter. 1875: 1 hest, 10 kyr, 20 sauer og lam; utsed 10 td. poteter.

Som føderådsfolk under Villads Olsen sitter 1865 Hans Olai Rist, 65 år, g.m. enke etter Peder Olsen, Farstad, (Storeidet) Karen Olsdtr., jordmor, 55 år. Deres barn: Tvillingene

 1. Emilie
 2. Caroline
 3. Petrine

I 1865 sitter som bruker på løpenr. 12 a, Elling Sørensen, f. i Holmedal, Sunnfjord, selveier og fisker, 35 år, g.m. Ingeborg Hansdtr. fra Uttakleiv (se der), 28 år. Barn:

 1. Hågenie
 2. Thine
 3. Sominette

Tj.pike er Johanna Dahl, 18 år, og losjerende Edvard Jakobsen, g.m. Maren Andersdtr. .

Ellings føderådsmann er Hans Jakobsen, f. i Flakstad, g.m. Christense Edisdtr.
Kreaturhold Elling Sørensen: 1 hest, 5 kyr og 5 sauer; utsed 2 td. poteter.
Han flyttet noen år senere til Æsholmene, og derfra til Toftan i Hol.

løpenr. 12 a bor i 1875 Kristoffer Pedersen, selveier og fisker, f. 1840, g.m. Hanna Pettersdtr., f. 1834.
Hennes sønn er Jakob Hansen, f. 1856.
Hennes datter er Petrine Hansdtr., f. 1854.
I ekteskapet Antonette Kristoffersdtr., f. 1866.

Kreaturhold: 1 hest, 4 kyr, 2 kalver, 14 sauer og 1 gris; utsed 5 td. poteter.

løpenr. 12 b bor i 1865 Johan Eliassen, leilending og fisker, g.m. Martha Ågesdtr., enke etter Johan Edisen. Deres barn:

 1. Alette
 2. Ulrikke
 3. Johanna
 4. Karoline
 5. Arnt
 6. Frantz

Kreaturhold: 1 hest, 4 kyr, 11 sauer og 1 gris; utsed 7 td. poteter.

løpenr. 12 b er i 1875 kommet Petter Andersen (fra Våje), selveier og fisker, f. 1835, g.m. Johanna Johannesdtr., f. 1843 i Flakstad (søster av Kristen Sandberg, Lille-Sandnes). Barn:

 1. Anna, f. 1871, døde ugift
 2. Amalia, f. 1.874, g.m. Nils Ostad
 3. Hans, f. 1872, flyttet til Namsos

Kreaturhold: 1 hest, 5 kyr, 1 kalv, 15 sauer; utsed 8 td. poteter.

Som husmann under Sund nevnes i 1865 Johan Andersen, g.m. Bergitte Edisdtr., enke etter Christen Christensen, Sund.
Kreaturhold: 2 kyr, 5 sauer og 1 gris. Ingen utsed.

Michal Monsen, husmann med jord, g.m. Johanna Pedersdtr., f. i Beistad. Datter

 1. Ingeborg Michalsdtr., fostedtr. Susanna Lucasdtr., (senere g.m. Ole Sivertsen, Vik).

Kreaturhold: 3 kyr, 10 sauer og 1 gris; utsed 5 td. poteter.

Ole Hansen, husm. med jord, fisker, f. 1829, g.m. Mina Jensdtr., f. 1828. Barn:

 1. Lars
 2. Ene
 3. Trine
 4. Oluffa
 5. Fredrik
 6. Oletta
 7. Rasmus

Kreaturhold 1865: 2 kyr, 10 sauer og 1 gris; utsed 3½ td. poteter. 1875: 3 kyr, 12 sauer; utsed 2½ td. poteter.

Ovennevnte Michal Monsen, nevnes 1875 som garnbøter, f. 1806. Der nevnes da som datter også Hansine Michalsdtr., f. 1866. Susanna Lucasdtr., f. 1859, er fremdeles som tj.pike i huset. Michal har 1 ku, 9 sauer, og setter 1½ td. poteter.

I Vevika bor videre 1875 husmann med jord, og fisker, Hans Davidsen, f. 1837 i Buksnes, g.m. Gjertrud Michalsdtr., f. 1841. Barn:

 1. Amalia
 2. Henrik Som losjerende i huset bor snekker Nils Olsen (formentlig Martin Nilsens far), enkemann, f. 1825.

Kreaturhold: 2 kyr, 1 kalv, 6 sauer; utsed 1½ td. poteter.

løpenr. 11 bor i 1875 Edvard Christensen, inderst og fisker, f. 1840, g.m. Caroline Olsdtr., f. 1846. Barn:

 1. Helga Agneta Edvardsdatter Helga]
 2. Carl. (Se under Flæsa).

Kreaturhold: 2 kyr og 1 gris; utsed ½ td. poteter.

Her bor også føderådsenke, Berit Edisdtr., f. 1814, som vi har sett var g.m. 1) Christen Christensen, Sund, og 2) m. husm. under Sund, Johan Andersen. Hun er således mor til Edvard Christensen, og ernærer seg nå ved forskjellig slags arbeide. Sammen med henne bor hennes barn fra begge ekteskap

 1. Dorthea Christensdtr., enke, syerske, f. 1848
 2. Kaja Johansdtr., f. 1871
 3. Johan Johansen, f. 1875

Som inderst under løpenr. 11 møter vi Hans Larsen, husfar og fisker, f. 1833 i Flakstad, g.m. Pauline Johannesdtr., f. 1835 i Herstad sokn, Inderøyas pr.gjeld. Barn:

 1. Karl
 2. Johanna
 3. Oluf Ingen kreaturer og ingen utsed.

Matrikkelen 1886 viser for Sund:

Løpenr. 9, Sørsjøen, Johan Rist, skyld 2,79.

Løpenr. 10, Volden, Ove Pedersen, skyld 2,79.

Løpenr. 11, Nordsjøen, Villads Olsen, skyld 2,79.

Løpenr. 12 a, Bakken, Jakob Hansen, skyld 1,38.

Løpenr. 12 b, Bakken, Petter Andersen, skyld 1,38.

Matrikkelen 1907

Br.nr. 1, Sørsjøen, Hans Rist, skyld 1,26.

Br.nr. 2, Volden, Johan K. Jeremiassen, 1,22.

Br.nr. 3, Nordsjøen, Håkon Villadsen, 1,40.

Br.nr. 4, Bakken, Jakob Hansen, 1.38.

Br.nr. 5, Rishaugen, Petter Andersen, 0,62.

Br.nr. 6, Solbakken, Peder A. J. Pedersen, 0,65.

Br.nr. 7, Tåen, Ole Ovesen, 1,22.

Br.nr. 8, Solhaug, Hagbart Høydahl, 0,22.

Br.nr. 9, Sjøvolden, Frantz Hansen, 0,18.

Br.nr. 10, Steinbakken, Magnus Villadsen, 1,20.

Br.nr. 11, Stormyren, Hans Rist, 1,28.

Br.nr. 12, Einerhaugen, Jens Barosen, 0,07.

Br.nr. 13, Slettvollen, Jens Barosen, 0,19.

Br.nr. 14, Nordly, Ole Johannessen, 0,25.

Revisjonskommisjonen til fordeling av skatteskylden 1866

Vi gjør noen skritt tilbake i tiden og hører hva revisjonskommisjonen til fordeling av skatteskylden har å si år 1866:

Løpenr. 9, Johan Rist, 43 mål, vold og myr, 40 våger høy av fjellslått ingen ved, men tilstrekkelig torvmyr; lettbrukt og ikke særlig frostlendt. Gammel skyld 1 spd., 7 sk. Forslag til ny skyld det samme.

Løpenr. 10, Ove Pedersen, 40 mål samme slags jord, ca. 60 våger høy av fjellslått, forøvrig som foregående. Gammel og ny skyld likeså.

Løpenr. 11 Villads Olsen ca. 40 mål vold og myr, ca. 60 våger høy av utslått. Forøvrig som foregående, gammel og ny skyld innbefattet.

Løpenr. 12 a, Elling Sørensen, ca. 20 mål vold og myr, ca. 40 våger høy av utslått, gammel skyld 2 ort og 15 sk., forslag til ny skyld 2 ort og 16 sk.

Løpenr. 12 b, Johan Edisen, alt som foregående.

Tang og tare brukes av alle som fôrsurrogater, og alle gårdene betegnes som mindre enn alminnelig godt dyrket. 2 husmannsplasser på tilsammen 8 mål ligger under hele Sund.

Hjemmelsdokumentene

Vi tar så for oss hjemmelsdokumentene:

Br.nr. 1, Sørsjøen:

Br.nr. 2, Volden:

Br.nr. 3, Nordsjøen:

Br.nr. 4, Bakken:

 • Kongelig skjøte til Johan Tengmann, tingl. 1836.
 • Bygselbrev til Christian Svendsen Lauksvik og kone, tingl. 1861.
 • Auksjonsskjøte til Kristoffer Pedersen, tingl. 1882.
 • Skjøte fra Kristoffer Pedersen til Jakob Hansen, tingl. 1893.
 • Skjøte fra Alette Hansen til Julius Hansen, tingl. 1930. Skyld 1,20.

Br.nr. 5, Rishaugen:

Br.nr.. 6, Solbakken, utskilt fra br.nr. 5 i 1892:

Br.nr. 7, Tåen, utskilt fra br.nr. 2 i 1894:

Br.nr. 8, Solhaug, utskilt fra br.nr. 6 og 7 i 1898:

Br.nr. 9, Sjøvolden, utskilt fra br.nr. 2 i 1898:

Br.nr. 10, Steinbakken, utskilt fra br.nr. 3 i 1902:

Br.nr. 11, Stormyren, utskilt fra br.nr. 1 i 1904: Eiendomsdom hvorved Johan og Hans Rist kjennes eiendomsberettiget til eiendommen, tingl. 1905.

Br.nr. 12, Einerhaugen, utskilt fra br.nr. 5 i 1903:

Br.nr. 13, Slettvolden, utskilt fra br.nr. 10 i 1905:

Br.nr. 14, Nordly, utskilt fra br.nr. 1 og 11 i 1906:

 • Skjøte fra Hans Rist til Ole Edvard Johannessen, tingl. 1910.
 • Auksjonsskjøte til Ole Johannessen, tingl. 1933.
 • Auksjonsskjøte til Ole Johannessen, tingl. 1937. Skyld 0,25.

Br.nr. 15, Rydningen, utskilt fra br.nr. 11 i 1908:

Br.nr. 16, Nordheim, utskilt fra br.nr. 7 i 1918:

Br.nr. 17, Solli, utskilt fra br.nr. 1 i 1921:

 • Skjøte fra Johan Kr. B. Rist til Angel Pettersen, tingl. 1921.
 • Skjøte fra Angel Pettersen til sønnene Albin og Ole Dybvad, Sund, tingl. 1943. Skyld 0,10.

Br.nr. 18, Soleng, utskilt fra br.nr. 3 i 1930:

Br.nr. 19, Fredly, utskilt fra br.nr. 5 i 1933:

 • Skjøte fra Albertine Pettersen, Sund til Edmund P. Rishaug, tingl. 1934. Skyld 0,10.

Br.nr. 20, Fjellbakk, Håkon Villadsen. Skyld 0.01.

Br.nr. 21, Sommerlyst. Utskilt fra br.nr. 1 i 1940:

 • Skjøte fra Johan Rist til sønnen Ulf Rist, tingl. 1942. Skyld 0,27.

Br.nr. 22, Vestby, Johan Vestberg, skyld 0,01.

Br.nr. 23, Nygård, utskilt fra br.nr. 13 i 1944:

 • Skjøte fra Albert Pettersen til Bernhard Barosen i h. t. Lagmannsrettens dom av 18/1 1944, tingl. 1945. Skyld 0,10.

Br.nr. 24, Alders Hvile, Odd Ovesen, skyld 0,05.

Br.nr. 25, Astun, utskilt fra br.nr. 4 i 1946: Julius Hansen har grunnbokshjemmel iflg. skjøte på hovedeiendommen, tingl. 1930. Skyld 0,18.

Den slekten under Sund som fra eldste tid kan føres frem til i dag, er Christensenslekten.

Allerede før 1650 møter vi Søren, som bruker 1 våg i Sund.

Han etterfølges av sin sønn, bondelensmann Christen Sørensen, som i 1708 bruker 2 våg i Sund og dessuten eier 1 våg i Nord-Vetting, og dør mellom 1745 og 1750. Han har tre sønner,

 1. Gjert
 2. Michel
 3. Søren Christensen, og sistnevntes sønn Christen sitter som bruker på Sund til engang mellom 1810 og 1816.

Hans sønn er Christen Christensen, far, eller muligens farfar til Edvard Christensen, Sund, Jens Christensen, Tussan, Christian Christensen Offersøy og stefar til Johan Adolfsen, Alstad i Borge. Slekten er i dag representert på Sund ved Betty Rist, f. Christensen, datter av Jens Christensen, Tussan (Lilleeidet).

Johan Rist d.e. var født 1818 på Hårteigen i Hol, oppfostret på Nedre Dal i Valberg, konfirmert i Borge 1835 og kom så til Vetting; d. 10/10 1894. G.m. 1) Anniken Christoffersdtr. Graae, Vareidet i Flakstad, enke etter Peder (Per) Johansen, Sund. Johan Rist' far, Hans Olai Johansen Rist var bosatt på Apenes, f. 1769, g.m. Bereth Hansdtr., Justad.
Johan Rist hadde i dette sitt første ekteskap et barn, som døde kort tid etter å være født.

Johan Rist, g.m. 2) Dorthea Christensdtr., fra Bunesfjorden i Moskenes, før g.m. Eliseus Johannessen fra Kvalvik i Hol, og hadde i dette ekteskap følgende barn:

 1. Henrik
 2. Carl
 3. Toralf
 4. Ellen

I ekteskapet med Johan Rist:

 1. Johan Rist d.y., g.m. Betty Christensen
  1. Dorthea, g.m. Hjalmar Nyberg, Kiruna. bosatt der.
  2. Johan, g.m. Ingeborg Pedersen, Ballstad, bosatt på Gravdal.
  3. Rolf, g.m. Magna Fredriksen.
  4. Arthur, g.m. Olaug Jørgensen, Rossfjord.
  5. Signe, g.m. Anders Bendiksen, Haug.
  6. Magnus, g.m. Bergljot Hansen, Hattan.
  7. Vally, g.m. Gustav Frøjd, Kiruna, bosatt der.
  8. Allis, g.m. 1) Ingolf Olsen, Fygle. 2) g.m. Nils Greger, Vega, bosatt i Asker.
  9. Boy, kaptein, g.m. lege Jenny Tousgaard fra Thisted i Danmark, bosatt på Gravdal.
  10. Bjørn, g.m. Åse Pettersen, Kirkenes, bosatt der.
  11. Ulf, g.m. Viktoria fra Sør-Varanger, bosatt i Kirkenes.
  12. Betty, g.m. Jarl Jakobsen, Andopen.
  13. Ebba, døde ugift.
  14. Gerd, g.m. Sigmund Pettersen, Lilleeidet (Tussan), bosatt på Sund.
 2. Hans Rist, g.m. Emma Barosen, Sund
  1. Dagny, døde ugift.
  2. Kristian, g.m. Johanna Hansen, Hatten, bosatt på Gravdal.
  3. Torleif, ugift,
  4. William, g.m. Alvilde Bech, Gimsøy, bosatt på Gravdal.
  5. Olaug, døde ugift.
  6. Guthorm, g.m. Astrid Karlsen, Kviby i Alta. bosatt på Gravdal.
  7. Othar, g.m. Elly Wangsvik, Ballstad, bosatt på Sund.
  8. Erna Hjørdis Kristine Wangsvik, Ballstad.
  9. Hans, g.m. Gerd Jakobsen, Hemnesberget.
 3. Sigvald, g.m. Aleksandra Kristensdtr., datter av Kristian Jeremiassen, Sund
  1. Dagmar, g.m. Hamond Pettersen, Svolvær, bosatt der.
  2. Oliva. ugift.
  3. Asbjørg, ugift.
  4. Aud, ugift.
  5. Gjermund, g.m. Aud Kalhovd, lærer, Rognan.
  6. Reidun, ugift.
  7. Sigvald, døde ugift.
  8. Halfrid, ugift.
  9. Terje
  10. Frank, begge ugift.
 4. en datter der døde som spebarn.

Kristian Jeremiassen fra Steinkjer,

 1. G.m. 1) Alette Ovesdtr,, Sund, og hadde i dette ekteskap sønnen
  1. Jeremias
 2. G.m. 2) Ovidia Ovesdtr., første hustrus søster. I dette ekteskap:
  1. Aleksander, g.m. Sigvald Rist,
  2. Arnolda, utvandret til Amerika.
 3. G.m. 3) Hilda Hansdtr., Reppe, enke etter Jens Johannessen, Vik; dette ekteskap barnløst.

Kristian Jeremiassen og hans sønn Jeremias omkom på sjøen i 1916, og svigersønnen Sigvald overtok da hans gårdpart.

Ove Pedersen fra Beistad, g.m. Anne Andersdtr., Leknes, satt på den gårdpart, som nå eies av Sigvald Rist. Deres barn:

 1. Pedrikke, g.m. lærer Jørgen Johannessen fra Reinsjø, sist bosatt på Gravdal (hans første hustru).
 2. Amanda, g.m. Andreas Gundersen, Gravdal.
 3. Ingeborg, g, m, Johannes Eliassen, Vevik (Sund).
 4. Henriette, g.m. Salomon Salomonsen, Rise.
 5. Alette, g.m. Kristian Jeremiassen, Sund.
 6. Ovidia, g.m. den samme.
 7. Ole Ovesen, f. 1849, d. 1909, g.m. 1) Petrine Hansdtr., 2) g.m. Anna Olsdtr., f. 1854, d. 1937. Barn:
 8. Olette, g. i Holsdal.
 9. Hans, omkom ved Island 1905.
 10. Kristian, g.m. Ragna fra Borge. Barn:
  1. Odd
  2. Dagny
  3. Klara
  4. Jorunn
  5. Kristian alle ugift.
 11. Nilde, gift i Vesterålen.
 12. Marie
 13. Edvard, tvillinger.
 14. Marie, gift i Trondheim,
 15. Edvard utvandret til Amerika.
 16. Peder,
  1. G.m. 1) Anna fra Borge,
   1. Sigsten
   2. Anton
   3. Egil
   4. Elly
   5. Helge
   6. Ruth
   7. Kari, tvillinger, alle ugift.
  2. G.m. 2) Hilda fra Ofoten. Barn:
 17. Ove, gift i Sørreisa.
 18. Karl, gift i Vardø.
 19. Petra, gift i Sverige.

Kristoffer Pedersen, sønn av Peder (Per) Jansa (Johansen eller Johannessen, Sund) g.m. Anniken Christoffersdtr. Graa, Vareidet (senere g.m. Johan Rist d.e.). Per Jansa omkom den store forlisdagen 11/2 1849.

Kristoffer Pedersen, f. 1840, d. 1919, g.m. Hanna Pettersdtr., før g.m. Hans Harder, og hadde i dette ekteskap sønnen Jakob Hansen. Hanna var av samme slekt som Jakob Hansen, Leite (Holand) og Per Hansen, Gjerstad.

Kristoffer og Hannas barn:

 1. Antonette, g.m. Johan Iversen, Ballstad.

Foran nevnte Jakob Hansen, f. 1856, d. 1924, overtok gården etter sin stefar, Kristoffer Pedersen, g.m. Alette Villadsdtr., f. 1861, d. 1941, Sund. Deres barn:

 1. Harald Hansen, bosatt på Skotnes.
 2. Alvilde, g.m. Martin Iversen, Kyllingdal.
 3. Anton, g.m. Magnhild Johansdtr., Liland, nå bosatt i Bø i Vesterålen. Barn:
  1. Kamilla, g.m. Olav Mellingsæther, Kabelvåg
  2. Jarl, g.m. Emilla Skogsletten; Borge.
  3. Arne, ugift
  4. Kasbara, ugift
  5. Solveig, ugift
 4. Jenny, døde ugift.
 5. Villiam, døde ugift.
 6. Kasbara, døde ugift.
 7. Julius, g.m. Andrea Edvinsdtr., Sund.
 8. Einar, g.m.. Leikny fra Tromsø, bosatt i Narvik. Julius Sund har nå gården.

Jarle bor nå i sin fars hus på Sund, etter at faren (nylig) er flyttet til Bø.

Villads Olsen fra Skulbru, f. 1836, d. 1899, g.m. Anne Andersdtr., Fygle, søster av Peder Andersen, dersteds, f. 1836, d. 1929. Villads overtok gården på Sund i 1864. Deres barn.

 1. Alette, g.m. foran nevnte Jakob Hansen, Sund.
 2. Ole, g.m. Hanna Falch, Ramsvik, bosatt i Valen i Vågan pr.gjeld.
 3. Magnus, g.m. Kristine Larsdtr., Kyllingdal, søster av Lars Heiberg. Barn:
  1. Konstanse, ugift.
 4. Haakon, g.m. Ella Nilsen fra Sortland i Vesterålen. Ingen barn
 5. Kristian
 6. Johanne, begge døde ugift.

Hans gårdpart nå overtatt av Anton Olsen, Ballstad, sønn av skomaker Anton Olsen, g.m. Magna Jensen fra Lyngen. Deres barn:,

 1. Anne
 2. Hermod, begge mindreårige.

På Rishaugen bodde som g.br. Petter Andersen fra Ytre Våje, g.m. Johanna Johansdtr., Lille-Sandnes i Flakstad. Deres barn:

 1. Albertine, g.m. Edvin Pedersen, Sund. Han overtok sin svigerfars gård. Barn :
  1. Rudolf, gift og bosatt i Narvik
  2. Sigvald, gift og bosatt i Narvik
  3. Ingvald, gift i Namsos
  4. Hulda, ugift,
  5. Aslaug, ugift,
  6. Andrea, g.m. foran nevnte Julius Jakobsen Sund
  7. Edmund, g.m. Sofi fra Vesterålen
  8. Petra, g.m. Erling Hansen fra Flakstad
 2. Peder, g.m. Karen Pettersdtr., Vevik (Sund), bosatt i Namsos
 3. Hans, gift i Namsos
 4. Amalie, g.m. Nils Hansen, Ostad
 5. Margrete
 6. Anna, begge døde ugift.

På Rishaugen bodde også Peder Pedersen fra Vareide i Flakstad, f. 1857, d. 1941, som overtok denne gårdpart 1894, g.m. Anna Martinusdtr., Myrland. Deres barn:

 1. Lennart, g.m. Olette Larsdtr., Leite, bosatt i Vevik under Sund
 2. Parelius, g.m. Ellen Henriksen, Herøy. Barn:
  1. John, g.m. Annie Berntsen, Målsnes, bosatt i Tromsø,
  2. Hans, ugift
  3. Jenny, g.m. Harald Stensland fra Steinbur, Haugesund, bor der,
  4. Roald, ugift.
 3. Hans, døde ugift
 4. Jenny, g.m. Johan Solli fra Vestlandet, bosatt i Høvik
 5. Anna, g.m. Otto Hagen, bosatt i Oslo, begge død
 6. Synnøve, g.m. Arvid Josefsson, svenske, bosatt i Båhuslån, Sverige

Vevik, Sund:

Her begynner vi med Frantz Hansen fra Holsdal ,g.m. Henrikke Nilsdtr,. datter av Nils Olsen og h. Karen Danielsdtr. fra Værøy, bosatt i Vevik. Deres barn:

 1. Hans, døde ugift,
 2. Karl, g.m. Hansine Arntsdtr., fra Ofoten. Hun har nå stedet. Barn:
  1. Hans, ugift
  2. Ågot, g.m. Ole Dybvad
  3. Herman
  4. Frida
  5. Inger
  6. Arne
  7. Nelly
 3. Johan, døde ugift,
 4. Frantzine, gift på Stokmarknes.

Rasmus Olsen, sønn av Ole Hansen og h. Mina Jensdtr., Vevik, søster av Lars Jensen, Vetting og Kristian Jensen. Hattan.
Ole Hansens bror var Zakarias Hansen, graver.

Rasmus Olsen g.m. Rakel fra Borge. Deres barn:

 1. Aksel, g.m. Ingrid Krogtoft fra Borge, 3 barn.
 2. Jens, g.m. Aslaug Krogtoft, bosatt på Haug.

Rasmus Olsens søsken er:

 • Lars Olsen, g.m. Anna, hvis mor var Maren Pedersdtr., g.m. Hans Olai (fra Opdøl?), bosatt på Vetting.
 • Trine Olsdtr., g.m. Anton fra Hitra, bosatt en tid på Vetting, men flyttet så til Finstad i Hol.
 • Luffa Olsdtr., ugift.
 • Olette Olsdtr., g.m. Ingolf fra Målselv, flyttet til Borge.

Michal Monsen, g.m. Johanna Pedersdtr. fra Beistad. Deres barn:

 1. Hansine, g.m. Jonas Vestberg, svenske. Barn:
  1. Johan Vestberg, ungkar, bosatt i Vevika
  2. Jonas Vestberg, g.m. Gyda Johansen, Lonkan
  3. Magda, døde ugift
  4. Agnes, gift i Kr.sund.
 2. Gjertrud, gift i Ofoten.

Jens Barosen, f. 1855, d. 1914, sørfra, g.m. Ene Olsdtr., Vevik, f. 1855, d. 1928, datter av før nevnte Ole Hansen. Deres barn:

 1. Bernhard Barosen, g.m. Jørgine Jakobsdtr., Vikten. Barn :
  1. Arnold, g.m. Helga fra Salten, bosatt på Buksnes, nå i Lyngen
  2. Petrine, gift i Dverberg
  3. Edvard, døde ugift
  4. Jakob, døde ugift
  5. Konrad, gift i Ofoten, bosatt i Dverberg
  6. Jens, g.m. Asbjørg fra Sortland
  7. Dagny, ugift
  8. Albin, gift i Salten bosatt i Vevik
  9. Mimi, ugift
  10. Jakob, ugift
 2. Nils, g.m. Petra Arntsdtr., Vetting. Barn:
  1. Hanna, g.m. Albert Utne, Flakstad,
  2. Alfon, g.m. Edith Utne, bosatt på Sund.
 3. Emma, g.m. Hans Rist, Sund
 4. Tora, g.m. Albert Pettersen fra Ofoten. Har nå sin svigerfars gård. Barn :
  1. Petra, gift på Skulbrustranda
  2. Jensine, g.m. Olav Andopen
  3. Arvid, ugift
  4. Ingbjørg, ugift
 5. Emilie, gift på Hårteigen i Hol
 6. Edvarda, g.m. Arne Gundersen, Gravdal
 7. Antonette, g.m. Leonh. Uppheim, Haug (Gravdal)

Ole Dybvad, g.m. Ågot Frantzdtr., 2 barn.

Albin Dybvad, ugift.

Johannes Eliassen, oppfostret hos Jens Pedersen, Ballstad, g.m. Ingeborg Ovesdtr., Sund: Deres barn:

 1. Ole, g.m. Karette Johansdtr., datter av Johan Aronsen, Gjerstad. Barn:
  1. Johan, g.m. Annee fra Salten
  2. Ole, reist utenlands
  3. Alma, ugift
  4. Oleanne, ugift
  5. Olga g.m. predikant Kvamme
  6. Kari
  7. Inger
  8. Anny alle ugift.
 2. Albert, gift i Vesterålen
 3. Karl, gift i Harstad
 4. Alfred, gift 2 ganger, første hustru fra Ibestad, den andre fra Svolvær, bosatt der, forsikringsinspektør
 5. Per Sund, lærer og kirkesanger, g.m. Dorthea Martnes, Gjerstad, bor i Bodø
 6. Ove, g.m. Anne fra Ofoten
 7. Johannes, gift i Trøndelag, lensmann
 8. Ragna, g.m. Regnor Jakobsen, bosatt på Haug
 9. Inga, gift i Ofoten
 10. Alette, g.m. Håkon Hågensen, Gravdal

//media.geni.com/p14/2e/05/52/e6/5344486375991819/hagbart_h_ydahl_og_hustru_henrikke_vevik_original.jpg?hash=72c73654d25a73192534e92657dbd142e10c0a5619865b1fdf4f58b4a875b25c.1696229999Hagbart Høydahl og hustru Henrikke, Vevik.

Hagbart Høydahl, f. 1850, d. 1936, f. på Haverdal i Vågan pr.gjeld, oppfostret i Holsdal; hans far og farfar var lensmenn. G.m. Henrikke Hansdtr., Holsdal, f. 1848, d, 1936. Deres barn:

 1. Magnus, omkom under fiske ved Island,
 2. Antonette, utvandret til Amerika,
 3. Hans, sokneprest til Lenvik, g.m. Lovise Nilsen, datter av kjøpmann Nilsen, Nesseby,
 4. Ingvald, g.m. Guri Johansen, Kosstjord, lensmannsbetjent, død,
 5. Thomas, g.m. Kristine Arntsdtr., Skulbru. Han har nå gården. Barn :
  1. Magnus
  2. Anna
  3. Torstein alle ugift.
 6. Edvard, g.m. Valborg Jørgensen, Tromsø; lensmann i Målsøy, senere i Buksnes, f. t. bosatt i Akkarvik i Skjervøy.