Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Haug, Vestvågøy, Nordland, Norge

view all

Profiles

 • Martha Maria Ursin Jacobsdatter (1833 - 1909)
  FT1865 "Martha Jakobsdatter", Hauge indre, lnr. 5, Buksnes, Nordland (gift, Hans Kone): "Martha Jacobsdatter", Haugen, lnr. 5, Buksnes, Nordland (gift, H. Kone): "Martha Marie Jakobsdt", Bosted 015, Te...
 • Kåre Martin Zakariassen (1927 - 1994)
 • Botmar Svarva Jensen (1907 - 1945)
  Kirkebøker: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, SAT/A-1459/881/L1168: Klokkerbok nr. 881C05, 1900-1911, s. 65 - Født Folketelling 1910 Folketelling 1920
 • Charlotte Margrete Bendiksen (1875 - d.)
  Nordland fylke, Flakstad, Moskenes i Flakstad, Ministerialbok nr. 885A04 (1859-1877), Fødte og døpte 1875, Side 78 Folketelling 1910 Folketelling 1920

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

GÅRDSNR. 2 HAUG

Gårdens navn

Også dette, ellers meget enkle gårdsnavn, har vært skrevet på forskjellig måte, Houg (1567) Hoffue (1614), Hauge (1667), Houe (1723). — Hougr (hannkjønnsord); Haug, forhøyning, her vel i dativ Haugi.

Beliggenhet

Og gården ligger da nokså høyt i nord- og nordvestskråningen av Haugheia, med utsyn mot nordhavet gjennom Nappstrømmen. Endel av gårdens dyrkede jord strekker seg langt oppover heia, som har ganske dyplendt og jevn jord, ulik de aller fleste andre Lofotfjell her på øya. Haug er sikkert en gammel gård; den ligger ved sjøen og har bra lending (dog litt grunn ved fjære sjø) i omtrent allslags vær.
Havnegangen kan vel sies å være så noenlunde middels, og torvmyrer av ganske stor utstrekning ligger til gården, eller rettere sagt lå, for de fleste av dem er vel nå nokså meget opptorvet. Her har siden midten av 1890-årene vært handelssted, og de siste mer enn 20 år også dampskipsekspedisjon, og her er det store overfartssted mellom Vestvågøy og Flakstadøy – Haug - Napp.

1615

Og mannen vi møter har som den første år 1615 er Christopher på Hough, som betaler 2 daler i skatt, hvilket er enestående meget for dette år; hans nabo Johannes, betaler bare den vanlige skatt av 1½ daler, og husmann Hans på Hoffue, betaler 3 mark, det samme Christophers fullønnsdreng Joenn.

1615 hører vi om 4 menn på Haug, Christopher, Paul, Joenn og Daniell. Husmannen Hans og leilendingen Johannes er blitt borte for bestandig. 1619 har Christopher halv vågs leding, Joenn det samme, mens Poffuel (Paul) og en ny mann, Knud på Houe, har to punds leding. 1626 og 1627 hører vi om Joenn, Paul og Christopher, som da har Rasmus som sin fullønnsdreng; men hermed er det ute med Christopher. 1630 er to nye menn kommet til, Mads og Anders, som har punds leding, mens Joenn og Paul har to punds leding, og 1640 nevnes husmannen Henrik, samt fullønnsdrengen Arnt og halvlønnsdrengen Oluf.

Skatteregisteret 1646

Skatteregisteret 1646 nevner Paul som selvfjerde, Joenn som selvfjerde, Gregers som selv annen og Jacob som selvtredje, de to siste ny brukere på gården. —

Lensregnskapet 1650

Lensregnskapet 1650 viser at gårdens eier og bygger er Nils Pedersens arvinger i Bergen, og gården har da 4 våger jord, hvorav Paul og Joen (Jon) hver bruker 2 våg. 1661 har Oluf Jensen og Elling (ny mann) hver to punds leding, mens husmannsleding er tillagt Gabriel, Erik, Oluf Rasmussen, Henrik og Bendikt. Som en ser er det etter datidens forhold, ganske folksomt her på Haug.

Folketelling 1666

Folketellingen 1666 omtaler enken Margrete som bygsler av 2 våg, mens de to andre vågene da ligger øde. Hennes sønner er Hans Olsen, 24 år, Jens Olsen 15 år. Ole Johansen, 14 år, er formentlig hennes dreng, og Peder Hognes, 6 år, hennes fostesønn. Videre nevnes Henrik Paulsen, 71 år, Erik Aslaksen, 61 år, Hermann Lassen.49 år og Ole Jensen, 46, som er, noen vistnok husmenn, andre kanskje drenger.

Generaljordeboken 1667

Generaljordeboken 1667 omtaler bare en Ole Andersen som bruker under Haug. Han sår 3 tdr. bygg, sjelden meget, har 18 kyr, 3 ungnaut, 9 geiter, 9 sauer og 2 hester. — Gården eies da av S. M. Pedersens arvinger (i Bergen), og har 3½ våg jord. Har ingen brenneved eller annen herlighet, men sidder (sitter) «for et faresund til daglig fløtning», hvilket viser at der herfra også dengang var skysstrafikk over Nappstrømmen. Videre heter det, at ½våg «affaldes» (bortfaller i skyld).

1670

Det er Ole Andersen som sitter med den hele gård også år 1670 og bruker 4 våg, med husmann Erik Houge.

1682

1682 sees gården å høre til Abel Munthes jordegods, med 3 våg, 1 pund og 12 mark, og 1690 er den tillagt hr. Michel Bjørnsens gods, med 3½ våg og med Baltzer som bygsler og bruker av 1 våg og 2 pd., og Tommes det samme.

1687

14. mai 1687 er det skifte etter Baltzer Knudsens hustru, salig Anne Nilsdtr. Bloch, som kun to år levet sammen med sin mann, og derfor er «deris boemiddel ringe». Deres eneste barn er sønnen

 1. Nils Baltzersen. Etter akkord med enkemannen gir denne sønnen 35 rdl. i morsarv, samt kost og klær til hans myndige år, og «ellers faderlig omsorg og oppdragelse». Men, som berettes, skal «dette barns moder tilkomme noget odelsgods i Trundhiems len, i en gård kaldis Krogstad, da schal derom vorde erkyndt och huis Hans Sl. moder der udi tilkommer, barnet forud at tilkomme, foruden ermelte 35 rdl., som hos faderen forbliffuer rentefri, så lenge barnet er i sine umyndige åringer, men når hand kost och klæder kand fortiene, da nyder hand rente af sin møderne arff».

Baltzer Knudsen sitter som bruker av 1 v., 2 p. og 6 mk. også i 1695, mens hr. Michel Bjørnsen selv står som bruker av den andre halvpart i gården; men år 1700 er denne part overtatt av Peder Hansen. Det er da Michel Bjørnsens arvinger, hans 8 døtre som eier gården, hver med en part av 1 pd. og 7½ mk., nemlig Rachel, Annechen, Anne Lisbeth,Martha, Lena, Sara, Maria og Anne Michelsdøtre.

-Om bygselmennene [Baldtzer Knutsen Baltzer Knudsen] og Peder Hansen fortelles det 1701, at [Baltzar Knutsson Baltzer] da er 50 år, og har den 16 år gamle Hans Hansen som dreng; Peder Hansen er 27 år, og har drengene Jacob Pedersen, 17 år, født i Bergen, Hans Svendsen, gift, 40 år, og som fostesønn Lars Edisen, 4 år.

== 1708 == 1708 er Anders Jakobsen, Tunstad (Finstad?) blitt eier av gårdens 2 v., 1 pd. og 21 mk., mens Sara Ursin (forannevnte Sara Michelsdtr.) eier 1 pd, og 7½ mk. Hun er således den eneste av de 8 søstrene som ennå holder på sin arvelodd her.

Likningen over krigstyrer 1720

Likningen over krigstyrer 1720 viser at Haug har løpenr. 183, og er delt mellom

 • Peder Hansen
 • Daniel Bjørnsen sistnevnte sikkert en ætling av Bjørnsen (Ursin) slekten. (Eierne er de samme, Anders Jacobsen, Finstad og medarvinger (etter Michel Bjørnsen).

1730

1730 er gården gått over på nye hender, da 2 v., 3½ mk eies av Christian Friis arvinger, og 1 v., 22½ mk. av Anders Schjelderup. Bygselmenn og brukere er da Gjert Michelsen, 1 v., 2 pd. og 15 mk., Hartvig Pedersen, 2 pd. og 15 mk., Daniel Bjørnsen 1 v., 3 pd. og 6 mk.

1740

— Og årene går nå. med samme eiere og brukere til 1740, da Benjamin Israelsen har overtatt Hartvig Pedersens part, og samme part er 1745 overtatt av Ellev Jensen.

Matrikkelen 1750

— Matrikkelen 1750 viser igjen eierskifte på Haug, hvor Hans Hansen, Ramsvik nå eier 1 v., 2 pd. og 12 mk., mens Jon Christensen, Holsdal eier 1 v., og 2 pd., og hver bygsler sitt. Brukene er de samme, men allerede 1755 er det kommet en fjerde bruker til, slik at der nu er fire leilendinger, og den nye mann er Christen Danielsen, formentlig sønn av Daniel Bjørnsen. Gården er da delt opp i fire like store parter, hver på 2 pr. og 15 mk.

Når Benjamin Israelsen ble så snart ferdig her på Haug, så skyldes dette at han like etter å ha overtatt bygslen avgikk ved døden, og hans enke, Siri Svendsdtr., som hadde tre små barn,

 1. Israel, 5 år
 2. Nils 4½ år
 3. Agate, 8 år greide vel ikke med gårdsbruket. Av sølv etter Benjamin Israelsen nevnes bare et beger av vekt 4 lodd, og av kreaturer, 2 kyr á 3 rdl., 1 halvmarkkvige, 1 rdl., 3 sauer, tils. 1 rdl. og 3 ort, 3 gimrer, 1 rdl., 1 geit, 3 ort og en grahest 4 rdl. Boets midler og formue 26 rdl., 2 ort og 4 sk., og hver av arvingene får 1 rdl., men datteren Agate bare 4 mk.

1740

21/11 1740 er det skifte etter Anne Svendsdtr., enkemann Gjert Michelsen, og et barn.

 1. Martine Gjertsdtr. Der nevnes kyr, kviger, sauer, værer, geiter, heiner, bukker og en gammel hest. Formue 47 rdl., og arv til deling 14 rdl., 4 mk. og 12 sk.

1760

1760 har Israel Benjaminsen overtatt Daniel Bjørnsens part.

Ekstraskatten 1767

Ekstraskatten 1767 nevner

Christen Danielsen og hustru

Israel Benjaminsen og hustru

Ellev Jensen og hustru, med sønnen

 1. Jens Ellevsen, som vi straks kjenner igjen som bruker på Lilleeidet

Gjert Michelsen og hustru, med sønnen

 1. Anders Gjertsen

Michel Gjertsen og datteren

 1. Anna Gjertsdtr.

Gjert Michelsen er da døden nær, for nesten samtidig nevnes hans enke som bruker av gården.

Manntallet til ekstraskatten år 1772

Manntallet til ekstraskatten år 1772 omtaler under Haug:

Peder Hansen og h., med barn:

 1. Johannes Gjertsen,
 2. Gjert Gjertsen, hvilket tyder på at Gjert Michelsens enke har giftet seg med Peder Hansen. Nevnte Gjert Gjertsen møter vi senere som leilending på Storeidet.

Christen Danielsen og h., barn:

 1. Bjørn
 2. Christen
 3. Steffen
 4. Christine. Tjener Bereth Jacobsdtr.

Israel Benjaminsen og h., tjener Peder Pedersen.

Ellev Jensen og h., tjener Hartvig Mogensen.

Den som nr. 1 nevnte Peder Hansen er ny mann på Haug, og har neppe noen forbindelse med den gamle Peder Hansen på denne gård, sist nevnt 1725.

1776

Et dokument fra 1776 viser eierskifte i Haug, idet sorenskriver Christian Hansen Bang gir auksjonsskjøte til Hartvig Mogensen Jentoft, på 1 v., 2 pd. og 12 mk. i gården Haug for 80 rdl. Datert 28/3 1767, tingl. 25/5 samme år.

Rangskatten 1778

Rangskatten 1778 viser at gårdens nye matr. nr. er 54, og foran nevnte Gjert Michelsens sønn, Johannes Gjertsen, har da overtatt sin fars gårdpart, og har sin bror Gjert Gjertsen som dreng.

1785

Og 10/12 1785 nevnes denne part i gården sammen med annet jordegods tilhørende Hartvig Mogensen Jentoft, for tilsammen 2577 rdl.

1790

1790 får Johannes Gjertsen tillagt 6 mark til sin jordpart og gårdens hele 3½ våg er da delt likt mellom de fire oppsittere, med 2 pd. og 15 mk. på hver, nemlig

 • Christen Danielsen
 • Johannes Gjertsen
 • Israel Benjaminsen
 • Anders Nilsen, før nevnte Nils Danielsens sønn

1794

24/7 1794 er det skifte etter Karen Olsdtr., Haug, enkemann Israel Benjaminsen. De har ingen barn, for det er bare avdødes søsken som opptrer som arvinger, nemlig:

 • Peder Olsen, død, hans barn:
 1. Ingebrigt
 2. Andreas
 3. Sofie
 4. Dorthea
 5. Helene
 • Bereth Olsdtr., enke
 • Marithe Olsdtr., enke.

Boets formue 232 rdl., 2 ort og 6 sk., arv til deling 205 rdl. 1 ort og 6 sk. Der nevnes et sølvegg, 1 sølvbeger og 1 sølvkalk, samt 2 kyr.

1797

12/12 1797 er det skifte etter Anna Villasdtr., Haug. enkemann Daniel Christensen. Også her er det bare søsken og halvsøsken som er arvinger.

 Avdødes søsken 

Folketellingen 1801

Og la oss nå, år 1801, håndtrykkes med folkene på Haug. Vi begynner med Johannes Gjertsen, bonde og fisker, 51 år, hustru Syneve Jacobsdtr., 50 år. Barn:

 1. Anders Johannessen, 21 år
 2. Gjert Johannessen, 15 år
 3. Bereth Martha Johannesdtr., 21 år
 4. Johanna Johannesdtr., 21 år. Skal vi tro telleren ved denne folketelling, er Anders, Bereth Martha og Johanna trillinger; men slik som de slurvet med både tall og navn dengang, kan de like så godt være født med rimelig tid og års mellomrum.

Så kommer turen til Israel Benjaminsen, bonde og fisker, han også, og 70 år gml., enkemann. Som husbestyrerinne har han sin avdøde kones søster Martih Olsdtr., 50 år, og i huset ellers bare tjenestepiken Sofie Pedersdtr., 25 år og ugift, tjener for kost og lønn, heter det. Anders Nilsen, 34 år, bonde og fisker, og g.m. Iverine Iversdtr., 32 år. Nils Danielsen, 75 år, bonde og fisker, g.m. Maren Gregersdtr., 78 år. Daniel Christensen, enkemann etter Anna Villadsdtr., 37 år, bonde og fisker.

Og som siste på Haug, Aleth Margrethe Pettersdtr., enke, formodentlig etter Peder Hansen, 71 år, lever av et lite «hold» i gården (hos Nils Danielsen — Anders Nilsen?). Og dette var Haugs befolkning anno 1801.

1805

Daniel Christensen er ikke med lenger, når vi kommer frem til 1805, idet vi da møter på hans gårdpart Peder Jensen, og heller ikke finner vi nå mere Israel Benjaminsen, men i hans sted Anders Johansen, som sammen med Johannes Gjertsen og Anders Nilsen, hver bruker 2 pd. og 15 mk.

1809

25/10 1809 er det skifte etter gardmann på Haug, Anders Nilsen, enke Iverine Iversdtr. Barn:

 1. Iver
 2. Christianna
 3. Bergithe
 4. Andrea
 5. Peder Johan
 6. Nils Dass Boet fallitt.

Et skiftebrev, opprettet ved sorenskriver Klykken den 24/11 1810, etter Dorthea Evensdtr., Handberget i Borge, hvorved 6 mark i gården Hauge — for 8 rdl. — er utlagt til sønnen Cornelius Danielsen som arv. Tinglyst 25/6 1811.

Og 30/6 1812, Andreas Nilsen, Slettengs skjøte til lensmann Gjert Johannessen (Borge )på 6 mark i Hauge for summa 8 rdl., tingl. 3/7 1812,

1816: Frantz Chr. Mathesons bygselbrev til Iver Andersen på 2 pd. og 15 mk. i Haug, dat. 17/8 1816, tingl. samme dag.

1816

Så rusler tiden videre fremover i dager og år, og i 1816 er det Johannes Gjertsen, Iver Andreassen (Anders, eller som hans riktige navn nok er Andreas, Nilsens sønn), Peder Jensen og Abraham Pedersen, vistnok sønn av Peder Jensen, Haug, som er brukere. Der nevnes også en Anders eller Andreas Johnsens (Johansens) enke.

1820

1820 er Peder Jensen ikke mer. og sønnen Abraham Pedersen bruker gården, likeså en part som brukes av Andreas Johnsens enke.

1825

1825 erAnders Paulsen fra Bø kommet til gårds som bygselmann og bruker av en part i Haug, og Johannes Gjertsen, Iver Andreassen og Abraham Pedersen er hans medbrukere.

1823

22/5 1823 er det skifte etter Anders (Andreas) Nilsens enke, Iverine Iversdtr., Haug. Barn:

 1. Iver Andreassen
 2. Peder Johan Andreassen
 3. Anders Andreassen
 4. Nils Dass Andreassen
 5. Bereth Maria Andreasdtr Arv til deling 9 rdl., 3 ort og 21 sk.

1827

26/9 1827 er det skifte etter pike Elisabeth Jacobsdtr., Haug. Arvinger er en datter Johanna Hansdtr., og avdødes mor Kirsten Johannesdtr. Arv til deling, 1 spd., 2 ort og 10 sk.

1833

1/5 1833 er det skifte etter kårmann Johannes Gjertsen, Haug, enke Martha Christoffersdtr. Barn:

 1. Bereth Martha Johannesdtr., g.m. Abraham Pedersen, Haug
 2. Johanna Johannesdtr., g.m. Peder Pedersen, Horn
 3. Christense Johansdtr., ugift og bosatt på Storeidet. Arv til deling 61 rdl. og 15 sk. Kreaturer 1 ku (kårkua). 4/8 1835 er det skifte etter gårdm. Peder Johnsen (Jensen), Haug. Ingen arvinger nevnes, og boet er fallitt.

1835

9/9 1835 er det skifte etter gårdm. Iver Andreassen, Haug, enke Anne Marie Gjertsdtr., søster av Johannes Gjertsen, med laugverge Iver Jensen, Flæsa. Boet fallitt.

//media.geni.com/p13/91/4a/85/b4/5344483f02d2855e/svend_ursin_pedersen_haug_large.jpg?hash=8ff8a84548781a5abab0203efaa1761f88cd0e156248a716d69695f499740f07.1709193599Svend Ursin Pedersen, Haug

Løpenr. 3, Hauge ytre, Bakken, av skyld 1 daler,, 1 ort og 11 sk. Iver Andreassens enke sitter ennå med gården i 1838,

Løpenr. 4, Hauge, indre, Abraham Pedersen, skyld 1 dl. og 7 sk. Løpenr. 5, Hauge indre, Anders Paulsen, skyld 1 dl. og 7 sk.

Løpenr. 2, Hauge ytre, Frantz Hartvigsen, skyld 1 dl., 1 ort og 11 sk.

Før nevnte Johannes Gjertsen døde 9/2 1833, 82 år gammel og mett av dager.

Gardmann Iver Andreassen dør 10/8 1835, 44 år gml., og 15/5 1853 dør hans enke Ene Marie Gjertsdtr., 54 år.

Inderst Kristoffer Jacobsen, Øvre Haug omkom på sjøen den 11/4 1835 og samtidig med ham husmann Lars Pettersen og dreng Lars Johan Kristiansen, begge fra Bergsdal. 6/3 1846 dør Karen Jensdtr., Haug, 90 år gml.

Gardmann Peder Johnsen dør 18/6 1835, 49 år gml.

Gardmann Anders Paulsen forulykker 2/1 1848, ved å falle gjennom isen og drukne. Ulykken skjedde i en av osene mellom Tussan og Lilleeidet. Anders var da på hjemtur fra Offersøy.

11/2 1849 omkom på Vestfjorden, gardmann Abraham Pedersen, 68 år gml. Han var blant dem som omkom denne store forlisnatten.

Hartvig Martinussen og h. Anna Pauline Andersdtr. (datter av Anders Paulsen, Haug) møter vi senere som gbr. i Ytre Våje).

Frantz Hartvigsen, Haug, var før han flyttet til denne gård, bosatt på Steine, idet hans hustru der får et dødfødt pikebarn den 28/3 1836.

1866

På løpenr. 2 sitter 1866 Svend Ursin Pedersen, Ytre Haug, 42 mål god voldmark, 80 våger høy fra utslåtter, utsed 14 td. poteter som gir 7 fold, 90 enkelte lass høy, 10 kyr, 20 sauer og 1 hest; havnegangen består av myr og lyngmark, mindre tilstrekkelig; torvlandet mindre bekvemt beliggende (ingen vei dengangen), men tilstrekkelig. Tang og tare i nærheten til fôrsurrogater. Gården betegnes som lettbrukt, og den er ikke frostlendt utover det sedvanlige. Der er bare ubetydelig mere jord skikket til oppdyrkning, og jorden er mer enn alminnelig godt dyrket. Gammel skyld 1 spd., 1 ort og 11 sk., forslag til ny skyld 1 spd., 1 ort og 5 sk.

Løpenr. 3, Kristen Andersen, 47 mål god voldmark, 100 lass høy, og forøvrig alt det samme som foregående, også gammel som ny skyld.

Løpenr. 4, Hans Enoksen, 32 mål voldmark og myr, temmelig god, utsed 8 tdr. poteter som gir 6 fold, 70 lass høy, 6 kyr, 12 sauer og 1 hest. Jorden er mindre bra dyrket, forøvrig det samme som foregående på Ytre Haug. Gammel skyld 1 spd. og 7 sk., forslag til ny skyld 4 ort og 10 sk.

Løpenr. 5, Jens Andersen, 42 mål voldmark og myr, temmelig god. Utsed 9 tdr. poteter som gir 6 fold; 80 lass høy, 7 kyr, 12 sauer og 1 hest. Forøvrig nøyaktig som foregående, med unntagelse av forslag til ny skyld, som er satt til 1 spd.

Folketellingen 1865

Matr.løpenr. 2 og 3: Svend Ursin Pedersen, husfar, selveier og fisker, f. 1824 i Værøy, g.m.Ulrikke Frantzdtr., f. 1835 i Hol (Steine). Deres barn:

 1. Berntine Svendsdtr., f. 1852 i Flakstad.
 2. Marie Svendsdtr, f. 1856 i Buksnes.
 3. Anna Svendsdtr., f. 1859.
 4. Fridtjof Svendsen, f. 1863.
 5. Oluf Svendsen, f. 1866.
 6. Hans Svendsen, f. 1870.
 7. Peder Svendsen, f. 1872.

I 1865 har de som fostesønn Joakim Abelsen, 16 år, som driver fiske for fostefaren, f. i Flakstad. Føderådskone er Oline Kristiansdtr., enke, 68 år, f. i Biri.

Folketellingen 1875

I 1875 er holsfjerdingen Carl Andersen, f. 1854, dreng og sammen med ham holsfjerdingen Johan Hansen, f. 1853.

Kreaturholdet er i 1865 1 hest, 8 kyr, 25 sauer og 1 gris; utsed ½ td. bygg og 12 td. poteter. I 1875 1 hest, 1 føll, 8 kyr, 1 kalv, 19 sauer, 2 griser: utsed 16 td. poteter.

Matr.løpenr. 2 og 3, Bakken, Kristen Andersen, husfar, selveier og fisker, 36 år i 1865, f. i Flakstad, g.m. Karen Frantsdtr., 33 år. Deres barn er nevnte år (1865)

 1. Fredrik Kristensen, 2 år
 2. Laura Kristensdtr., 1 år.

Kristianna Karlsdtr., hustruens datter, 8 år. Kreaturhold: 1 hest, 8 kyr, 20 sauer og 1 gris; utsed ½ td. bygg og 12 td. poteter.

1875 har Markus Bendiksen fra Flæsa overtatt denne gårdpart, husfar, selveier og fisker, f. 1842, g.m. Anne Andersdtr., f. 1848 i Vefsn. Deres barn da er:

 1. Mathias Bendiksen, f. 1871.
 2. Josefine Bendiksdtr., f. 1873.
 3. Anders Bendiksen, f. 1875.

De andre barna er født senere.

Mannens søster Regine Bendiksdtr., Flæsa er tj.pike og budeie, f. 1859. Dreng er Johan Pettersen, f. 1852 i Buksnes. I huset bor også Jacob Johansen, husfar, inderst og fisker, f. 1846 i Buksnes, g.m. Ellen Lukasdtr., f. 1853 i Hol. Markus Bendiksen har da på fòret 1 hest, 9 kyr, 1 kalv., 23 sauer, 3 griser, og til utsed 12 td. poteter.

Matr.løpenr. 4, Hans Enoksen, Indre Haug, husfar, leilending og fisker, f. 1832 i Petvik, Hol, g.m. Maren Pedersdtr., f. 1826 på Horn. Deres barn er

 1. Petter Hansen, f. 1851.
 2. Enok Hansen, f. 1853.
 3. Leander Hansen, f. 1855.
 4. Ulrikke Hansdtr.. f. 1857.
 5. Theodor Hansen, f. 1862.
 6. Alsine Hansdtr., f. 1867.
 7. Mathilde Hansdtr., f. 1870.

Hans Enoksens kreaturbesetning består av 1 hest. 7 kyr, 2 kalver, 17 sauer og 1 gris; utsed 8 td. poteter.

Matr. løpenr. 5 Jens Andersen, Indre Haug, husfar, selveier og fisker, f. 1827 på Haug, g.m. Martha Jacobsdtr., f. 1833 på Uttakleiv. Deres barn:

 1. Arnt Jensen, f. 1857.
 2. Amalia Jensdtr., f. 1855.
 3. Christen Jensen, f. 1859.
 4. Hagbart Jensen, f. 1860.
 5. Oluffa Jensdtr., f. 1864.
 6. Inga Jensdtr.
 7. Johan Jensen, tvillinger, begge f. 1866.

Mannens mor, Jacobine (Jockumina) Rasmusdtr., f. 1791, er føderådskone. Kreaturhold: 1 hest 7 kyr, 2 kalver, 19 sauer, 1 gris, og til utsed 1/16 td. havre til grønnfôr og 7 td. poteter. 1865 var det på fôret her 2 hester, 8 kyr, 16 sauer og 1 gris.

På sommervolden bor da Hans Mathisen, husmann med jord, fisker og spillemann, f. 1820, g.m. Alette Christensdtr., f. 1848 (datter av Kristen Olsen, Vik). Hans Mathisen er da gift for annen gang, hans første hustru var Ingeborg Anna Andersdtr., Haug. — Kreaturhold Hans Mathisen: 1 ku, 1 kalv, 3 sauer, utsed 2 td. poteter. 1865 var Hans Mathisens første hustru i live.

På Nyplassen ved Leirelva bodde 1865 enken Anne Blix Andersdtr. fra Horn, f. 1809, med sine barn:

 1. Markus Kristensen, f. 1832.
 2. Erik Kristensen (spillemann på akkordeon).
 3. Johan Kristensen

I 1875 er det bare sønnen Markus som er hjemme sammen med moren. Som losjerende hos Anne Blix bor i 1865 den ugifte fisker Andreas Ågesen, 34 år gml.

//media.geni.com/p13/cf/0c/9f/5b/5344483f02ca813e/jens_andersen_og_hustru_martha_haug_large.jpg?hash=aa0c0b504aadb5dec202c89ee0d362becde9dfdc41473d6acbfabb923a670dde.1709193599Jens Andersen og hustru Martha, Haug.

Han er sikkert bror av før nevnte Martha Ågesdtr., konfirmert 1841 og gift 1846 med Johan Petter Normann Edisen, Vetting. Anne Blix har 1865 4 sauer og 1 gris, men ingen utsed; 1875 er buskapen øket til 2 kuer, 1 kalv, 10 sauer, og utseden er da 1 td. poteter.

Matrikkelen 1886

viser på

Gårdsnr. 2, matr. nr. 2-3, Ytre Haug. Markus Bendiksen, og på samme gårds- og matr.nr. Svend Ursin Pedersen, med tilsammen gammel skyld 2 daler, 2 ort og 22 sk., revidert skyld 6 mark og 74 øre.

Gårdsnr. 2, matr.nr. 4, Indre Haug, Hans Enoksen, gammel skyld 1 dl. og 7 sk., revidert skyld 2,79.

Matrikkelen 1907

Br.nr. 1, Ytre Haug, Oluf Svendsen, skyld 3,16.

Br.nr. 2, Haug Indre Hans Enoksen, 1,24.

Br.nr. 3, Haug Indre Vilhelm Villadsen. 1,39.

Br.nr. 4, Bakken Markus Bendiksen, 3,37.

Br.nr. 5, Fredheim Johan Lind Hansen, 0,21.

Br.nr. 6, Storbakkehaug Hagbart Jensen, 1,40.

Br.nr. 7, Lillehaugen Leander Hansen, 1.24.

Hjemmelsbrevene (skjøtene) gir oss beskjed om følgende

Br.nr. 1, Haug Ytre:

Br.nr. 2, Haug nedre, utskilt fra br.nr. 1 i 1894: Eiendomsdom til Enok Hansen, tingl. 1908.

 • Auksjonsskjøte til Karl Pettersen, Lilleeidet, tingl. 1915.
 • Auksjonsskjøte til Sandrup Zakariassen, tingl. 1922. Skyld 0.67.

Br.nr. 3, Haug indre, utskilt fra br.nr. 1 i 1894:

Br.nr. 4, Bakken, utskilt fra br.nr. 1 i 1894:

Br.nr, 5, Fredheim, utskilt fra br.nr. 1:

Br.nr. 6. Storbakkehaug, utskilt fra br.nr. 3 i 1902:

Br.nr. 7, Lillehaugen, utskilt fra br.nr. 2 i 1904: Eiendomsdom til Leander Hansen, tingl. 1908.

Br.nr. 8, Solhaug, utskilt fra br.nr. 1, 2, 3, 6, 7 i 1915:

 • Skjøte fra hjemmelsinnehaverne til Hans Ulrik Svendsen, Haug, tingl. 1915. Skyld 0.07.

Br.nr. 9, Nygård, utskilt fra br.nr. 4 i 1916:

Br.nr. 10, Solvold, Thea P. Haug, skyld 0.30.

Br.nr. 11, Elvebakken, utskilt fra br.nr. 1, 2, 3, 4, 6 og 7 i 1916:

 • Skjøte fra hjemmelsinnehaverne til A/S Lofotens Reperbane, tingl. 1916.
 • Skjøte fra A/S Lofotens Reperbane til Lofotens Havnelager A/S., tingl. 1937. Skyld 0.14.

Br.nr. 12, Elvegården, utskilt fra br.nr. 6 i 1921:

Br.nr. 13, utskilt fra br.nr. 3 og 6 i 1921:

 • Skjøte fra Vilhelm Villadsen og Hagbart Jensen til Agnar Olsen, tingl. 1922. Skyld 0.24.

Br.nr. 14, Solstranden Inga Jensdtr, skyld 0.08.

Br.nr. 15, Sommerseth Kasbare Knudsen' Skyld 0.15.

Br.nr. 16, Sommervold, utgått fra br.nr. 6 i 1922:

Br.nr. 17, Bråten Didrik Myrvold 0.11.

Br.nr. 18, Solheim, Ragna Tobiassen 0,15.

Br.nr. 19, Sletten Otto Johansen, 0,03.

Br.nr. 20, Moheim Mathias Bendiksen, 0,15

Br.nr. 21, Solstrand Simon Michelsen, 0,05.

Br.nr. 22, Sommerseth Ferdinand Fredriksen, 0,08.

Br.nr. 23, Fjellheim Johannes Olsen, 0,08.

Br.nr. 24, Høyden Halvdan Jensen, 0,01.

Br.nr. 25, Fredly Oluf Larsen, 0,12.

Br.nr. 26, Sletten Regnor Jakobsen, 0,08.

Br.nr. 27, Bakketun Anders Bendiksen jr., 0,01.

Br.nr. 28, Nordli Halvdan Jensen, 0,05.

Br.nr. 29, Myrvoll Toralf Johansen, 0,09.

Br.nr. 30, Kirkevold Anders Bendiksen sen., 0,20.

Br.nr. 31, Breidablikk Svend Svendsen, 0,45.

Br.nr. 32, Nordgård Ole Strand, 0,01.

Br.nr. 33, Sommerro Joh. Bendiksen, 0,01.

Br.nr. 34, Bakken O. Brennesvik, 0,01.

Br.nr. 35, Sommerseth Aksel Henningsen, 0,01.

Br.nr. 36, Åsby Kristian Bendiksen, 0,03.

Br.nr. 37, Solås den samme, 0,02.

Br.nr. 38 Haugtun Olav Zakariassen, 0,33.

Br.nr. 39, Østgård Markus Haug, 0,30.

Br.nr. 40, Brattberg Leif P. Haug, 0,10.

Br.nr. 41, Solli Kollbjørn Eines, 0,09.

Br.nr. 42 Håpet Ingeborg Rist, 0,04.

Br.nr. 43, Uppheim Leonh. Uppheim, 0,01.

---------------------------------------------------------------

Vi har hørt om gardmann Iver Andreassen, hvis barn er

 1. Hanna Iversdtr., g.m. enkemann Mathias Knudsen, Horn
 2. Gjert Iversen, Øvre Gjerstad.

Og vi har hørt om gardmannen Christen Danielsen, g.m. Anna Villadsdtr,, Fygle, som ingen barn hadde. Og vi kommer frem til Frantz Hartvigsen, som iflg. tradisjonen var født i Tysfjord, g.m. Oline Kristiansdtr., sørfra. Deres barn er:

 1. Lars Frantzen, agronom. døde i ung alder, ugift.
 2. Karen Frantzdtr., utvandret til Amerika.
 3. Ulrikke Ftrantzdtr., g.m. Svend Ursin Pedersen , fra Værøy, av Ursinslekten og av godt folk vest på Værøy. De bodde en tid i Flakstad, hvor deres eldste datter, Marie, er født.

Frantz Hartvigsen eide hele Ytre Haug og delte gården (etter sønnens død) mellom døtrene Karen, g.m. en mann fra Bodø, og, som nevnt, utvandret til Amerika) og Ulrikke.

Svend Ursin Pedersen og Ulrikke Frantzdtrs. barn:

 1. Berntine (f. i Flakstad) g.m. Jens Kristensen, Tussan.
 2. Marie, g.m. Enok Hansen, Haug.
 3. Anna (jordmor)
  1. g.m. Hans Steffensen, Uttakleiv.
  2. g.m. Anders Olsen, Gjerstad, bosatt på Storeidet
 4. Frithjof
  1. g.m. Inga Karlsdtr., Leknes. Deres barn:
   1. Hans, g.m. Ester Hjelmers, Kamøyvær.
   2. Svend, ugift, bor hjemme.
   3. Fridolf utvandret til Amerika, gift der.
   4. Alfon, g.m. Charlotte Berg, Tysfjord.
   5. Gunvor, gift i Oslo.
   6. Hedvig, gift i Holmestrand. Svend og Alfon bebor hjemstedet
  2. g.m. Anna Strand fra Helgeland. Ekteskapet barnløst.
 5. Oluf, g.m.Alsine Hansdtr., Haug.
 6. Hans, g.m. Martha Hammer, Storeidet.
 7. Peder, g.m. Mathilde Hansdtr., Ørsnes.

Oluf Svendsen overtok gården. Hans barn:

 1. Hildur, g.m. Ritter, Gibostad.
 2. Ester, ugift.
 3. Alfhild, ugift.
 4. Maren, ugift.
 5. Svend, g.m. Mary Mortensdtr., Skotnes, bosatt på Ballstad.
 6. Edna, g.m. Kåre Johnsen, Gibostad.
 7. Oluf, g.m. Halfrid Angelsen, Vareidet.
 8. Brynjulf, g.m. Gunnel Karlsdtr., Lilleeidet. Oluf d.y. har nå gården.

Markus Bendiksen fra Flæsa (se der) g.m. Anne Andersdtr. fra Vefsn, overtok gården etter Kristen Andersen. Markus Bendiksens barn:

 1. Mathias, g.m. Lotte Pettersen, Moskenes,
 2. Josefine, g.m. Peder Pettersen, Farstad, bodde lengere tid på Haug.
 3. Anders, g.m. Anna Lange, Melbo.
 4. Sofie, g.m. Leander Hansen, Haug.

Anders overtok gården. Hans barn:

 1. Rolf, g.m. Emma Kristensdtr., Myrland.
 2. Bendik, g.m. Lorry Frantzdtr., Skotnes.
 3. Kristian, g.m. Petra Lorentzdtr., Vareidet.
 4. Anders, g.m. Signe Rist, Sund.
 5. Sigrid, g.m. Hjalmar Rikardsen, Hattan (Horn).
 6. Anne, g.m. Skjalg Pettersen, Offersøy.
 7. Randi, g.m. Alfred Brekken, Buksnes.

Rolf og Bendik har nå hver sin halvpart av gården.

Bendik Andersens barn som er voksne:

 1. Thor
 2. Unni

Anders Andersens barn som er voksne:

 1. Edmund.

Mathias Bendiksen flyttet ut og bosatte seg ved Gravdal under Haug. Hans barn:

 1. Karl, gift i Bjarkøy, bor der.
 2. Johan, gift med Mathilde, nordfra, bosatt på Gravdal.
 3. Hilma, gift i Narvik.
 4. Lokert, g.m. Jonette fra Vega, bor hjemme.
 5. Signe, g.m. Edvard Pedersen fra Senja.
 6. Josefine, gift i Veggen ved Narvik.
 7. Petter, ugift.

Før nevnte Peder Pettersen, g.m. Josefine Markusdtr.,; deres barn:

 1. Marie, g.m. lærer Faneløp, Sunnmøre.
 2. Birger, g.m. Gudrun Emilsdtr., Hattan.
 3. Trygve, radiotelegrafist, gift i Bergen.

Birger har nå hjemstedet.

Hans Enoksen, f. i Petvik, men oppfostret på Ostad, Borge; kom som dreng til Frantz Hartvigsen, Haug, g.m. Maren Pedersdtr., Horn. Morens moster, Bereth Martha Johannesdtr., Haugs datter, Synnøve, som var ugift, innsatte Hans Enoksens sønn, Petter, som sin universalarving, men da han døde tilfalt gården faren, Hans Enoksen. Hans barn er:

 1. Petter Hansen, døde ugift, 33 år gml.
 2. Enok Hansen, g.m. Marie Svendsdtr., Haug. Overtok en halvpart av gården. Barn :
  1. Sverre, utvandret til Amerika, hvor han sitter i god stilling.
  2. Edmund, lærer og høyesterettsadvokat, bosatt i Oslo.
 3. Ulrikke Hansdtr., g.m. Petter Martinussen, Flæsa, senere gbr. på Strandlandet i Flakstad.
 4. Theodor, ugift, omkom i Nappstrømmen, men hadde en datter, Barbara, (utvandret til Amerika), med Inga Jensdtr., Haug.
 5. Leander, g.m. Sofie Markusdtr., Haug. Overtok en halvpart av gården. Barn:
  1. Halvdan, reiste til sjøs i 1918, vistnok død.
  2. Hans, g.m. Nordis Emilsdtr., Hattan.
  3. Markus, g.m. Johanna Laukvik.
  4. Dagfrid, g.m. Peder Brendberg, Hemnesberget.
 6. Alsine, g.m. Oluf Svendsen, Haug.
 7. Mathilde, g.m. Arnt Pedersen, Fygle.

Enoks gårdpart og eiendom ble overtatt av Karl Pettersen, Lilleeidet (Tussan), og senere av Zakarias Samuelsen, f. på Myrland, bosatt i Nusfjord, g.m. Arntine Olsdtr., fra Steigen. Han overtok gården her i 1921. Deres barn:

 1. Sandrup, g.m. Anette Kristiansdtr., Nusfjord. Barn:
  1. Arthur
  2. Leif
  3. Astrid
  4. Kåre
  5. Synnøve, alle ugift.
 2. Olav, g.m. Hildur Nordahl, Leknes. Barn:
  1. Ernst
  2. Hellen
  3. Sonja
  4. Inger
  5. Klara
 3. Bernhard, g.m. Gudrun Wilhelmsdtr., Haug. Barn :
  1. Kari
  2. Arntine
  3. Eva
  4. Bård

Sandrup, Olav og Bernhard Zakariassen har nå hver sin part av gården.

Anders Paulsen fra Bø (se der), g.m. Jacobine (Jochumina) Rasmusdtr., Lille-Rise: Deres barn:

 1. Jens Andersen, g.m. Martha Jacobsdtr., Uttakleiv. Han overtok gården. Barn:
  1. Amalia, g.m. Johan Olsen, Skotnes.
  2. Arnt, døde ugift.
  3. Kristine, g.m. Vilhelm Villadsen, Offersøy. Overtok en del av gården. Barn:
   1. Fritz,
    1. g.m. Lise Johannsdtr., Hestnes under Lilleeidet.
    2. g.m. Frida fra Oldervik i Ullsfjord, bosatt i Tromsø; statens fiskevraker.
   2. Jenny, g.m. Magnus Pettersen Berg, Offersøy.
   3. Aleksandra, døde ugift.
   4. Arnt, gift i Stavanger.
   5. Anna, gift i Stavanger.
   6. Martha, g.m. Oberg Halvorsen, Lilleeidet.
   7. Gudrun, g.m. Bernhard Zakariassen, Haug.
   8. Sandrup, g.m. Kristine Olufsdtr., Reppe. Har nå gården. Barn:
    1. Vilma
  4. Hagbart, g.m. Emilie Andersen, fra Helgeland. Overtok en del av gården. Barn:
   1. Ragnvald, utvandret til Amerika.
   2. Halvdan, g.m. Anny Halden, Ørsnes. Har et mindre bruk under Haug. Barn:
    1. Olaf, ugift.
   3. Arnt, ugift.
  5. Oluffa, g.m. Henrik Mathisen, Horn.
  6. Inga, g.m. Knud Knudsen, bergenser.
  7. Johan (tvilling med Inga),
   1. g.m. Anna Gundersen fra Bodin; deres barn,
    1. Ruth, g.m. Bernhard Pettersen Berg, Offersøy.
   2. g.m. Hilda Svarvar fra Namdal; deres barn sønnen
    1. Botmar
   3. g.m. Hilda Amundsen fra Valberg.
 2. Gjert Andersen, g.m. Christianna Sørensdtr., Våje, gbr. på Opdøl.
 3. Anna, g.m. Hartvig Martinussen. Våje.
 4. Johanna, g.m. Kristen Holsdal
 5. Maren, g.m. Edvard Jakobsen. Ramsvik.
 6. Ingeborg, g.m. Hans Mathisen, bodde en tid på Sommervollen under Haug, senere på Leknes.

Johan Jensen bosatt på Sommervollen under Haug.

Hagbart Jensens part overtatt av Erling Eines, sønn av Haktor Andersen, Eines, Lilleeidet, g.m. Kathrine Thomasdtr., Vetting. Ekteskapet barnløst.

Under Haug satt som husmenn, senere selveiere før nevnte Johan Olsen (g.m. Amalia Jensdtr.) sønn av Ole Berg, Skotnes. Deres barn:

 1. Thora, g.m. Olaf Gangsås, Harstad.
 2. Jens, g.m. Emma Dahl, Svolvær, bosatt der.
 3. Agnar, g.m. Arntine Hansdtr., Salangsverket, Salangen. Har nå stedet. Barn:
  1. Arvid
  2. Ragnhild
  3. Kirsten
  4. Kennet alle ugift

Johan Hansen, født i eller ved Stamsund, oppfostret hos Gjert Jensen, Bolle, senere hos Kristen Hansen, Horn, g.m. Martha Grønning (Petersdtr.) Steigen. Deres barn:

 1. Alfred, g.m. jordmor Hanna Lundemo. Har nå gården. Barn:
  1. Martha, g.m. Johannes Fjellheim, Haug.
  2. Judith, g.m. Johan Lie, Ballstad;
  3. Molly, ugift
  4. Liv, ugift
 2. Valdemar, g.m. Margit Fjelldal, bosatt i Svolvær.
 3. Emma, g.m. Erling Frantzen, Myklevik.
 4. Magda, gift i Baddern, Lyngen.
 5. Elioth, utvandret til Amerika.
 6. Aksel, gift i Mosjøen.
 7. Peder, gift i Trondheim.

Skomakermester Lars Pedersen, d. 1928, fra Vefsn, g.m. jordmor Anna Pedersdtr. fra Nesna, d. 1938. Deres barn:

 1. Paul,
  1. g.m. Olga Alsingsdtr., Offersøy. Deres barn:
   1. Alsing, g.m. Kristine Framvik, Ballangen, bosatt på Gravdal.
   2. Leif, g.m. Ester Jensdtr., Valberget, bosatt på Haug.
  2. g.m. Henriette (Jetta) Nikolaisdtr., Holand. Deres barn
   1. Olaf
   2. Nikolai
   3. Anna alle ugift.

Lars Pedersen bygget og bodde først et års tid på Storeidet, før han bosatte seg på Haug i 1890. Lars Pedersens sønn, Enok g.m. Alsine Olsdtr., Leknes, bosatt der, døde under spanskesyken høsten 1918.

Thoralf Johansen var den første som tok seg plass under Haug ved veien utover til Sund. Han er sønn av Eliseus Johannessen og Dorthea Kristensdtr., Bunes i Moskenes. Eliseus Johannessens far var Johannes i Kvalvik i Hol, og hans søster er Martha Johannsdtr., g.m. Martin Andreassen, Holsmo. Dorthea Kristensdtr., ble senere g.m. Johan Rist d.e. Sund.

Eliseus og Dortheas barn:

 1. Henrik, gift i Østre Hol.
 2. Thoralf, g.m. Nora Nikolaisdtr., Nord-Vetting.
 3. Karl, gift i Vardø.
 4. Ellen, g.m. Petter Johannessen, Storeidet.

Thoralfs hustru Nora er datter av Nikolai Bugge Edisen, Nord-Vetting, bror av Hans Abel Edisen, Vetting, Per Edisen, Fygle, Johan Edisen (utvandret til Amerika) og Bergitte Edisdtr., g.m. Kristen Kristensen, Sund, foreldre til Edvard Kristensen, Sund, Jens Kristensen, Tussan, Kristian Kristensen, Offersøy, og halvbror, (hennes sønn) Johan Adolfsen, Alstad i Borge.

Thoralf og Noras barn:

 1. Agnes, gift i Ballangen.
 2. Didrik, g.m. Martha Olufsdtr., Ballstad, (skomaker Olsen). Bosatt under Haug. Barn:
  1. Lyder
  2. May
  3. Dorthea
 3. Bina, g.m. Meidel Falsh, Ballstad.
 4. Thomas, gift i Balsfjord, bosatt på Andenes.
 5. Marie, gift med Konrad Bernhardsen, Hattan.

Regnor Jakobsen, sønn av baker Jakobsen, Ballstadøy,

 1. g.m. Ragna Johansdtr., Vevik, Sund. Deres barn:
  1. Jakob, gift på Sortland i Vesterålen
  2. Hans, gift på Sortland
  3. Kåre, gift sørpå
  4. Olaf, døde ugift
  5. Johannes, gift i Bodø
  6. Roald, ugift
  7. Sigrid, gift i Flakstad
  8. Alfhild, ugift
 2. g.m. Edvarda Halvorsdtr., Ballstad, datter av Halvor Davidsen.

Iver Pedersen fra Sund, g.m Marianna Hjalmarsdtr., Vold.

Oluf Larsen, sønn av baker Anders Larsen, Storeidet, g.m. Nanna Schytte fra Hamarøy, av sokneprest Erich Gerhard Schyttes slekt, som er flere ganger omtalt i denne bok. Deres barn:

 1. Arne
 2. Hilmar
 3. Elsa alle ugift.

Kalem Tobiassen, sønn av Tobias Thomassen, Vetting, g.m. Ragna Stefanusdtr., Dønvold. Deres barn:

 1. Signe, g.m. Henry Pettersen, Bø i Vesterålen, bor der.
 2. Klary, g.m. Jens Uppheim, Haug, bor her.
 3. Knut, ugift.
 4. Rander, g.m. Olga Stensen, Skarsjøen.
 5. Odd, ugift.
 6. Ingjerd, g.m. Sverre Kristiansen, Bø i Vesterålen, bosatt på Kvaløy i Helgeland, hvor han er samvirkelagsbestyrer.
 7. Astrid
 8. Stein
 9. Irene
 10. Solveig
 11. Ragnhild, alle ugift.

Leonhard Uppheim, verkstedeier, g.m. Antonette Jensdtr., datter av Jens Barosen, Vevik, Sund. Barn:

 1. Jens, g.m. Klary Kalemsdtr., Haug. Fostersønn Thor.

Anna Strands sønn, Ole Strand, g.m. Helga Johansdtr. fra Sørrolnes i Skånland, bor i huset her ved veien ved Leirelva.

Og her bor videre ugift Anna Iversen, og Magna Iversdtr., datter av Iver Iversen, Gjerstadåsen med sin datter

 1. Ingjerd

Ned ved sjøen bor Sigurd Henriksen, Horn, sønn av Henrik Villadsen, g.m. Marie Hansdtr., Hol. Deres barn:

 1. Elly, g.m. Kristian Mikalsen, Gapøy i Kvæfjord.
 2. Magna, g.m. Åsberg Vindstad, Moskenes, bor der.
 3. Bergljot, adoptert av Aksel Isaksen, Helle i Hol.
 4. Mary, g.m. Odd Hagen, Kvæfjord.
 5. Martin, g.m. Erna Olsdtr., Årstein i Vågan.
 6. Edvin og
 7. Solveig, ugift.

Hernede bor også Aksel Henningsen fra Storeidet, g.m. Dorthea Pettersen fra Nesna, og hans bror Otto Henningsen, g.m. Konstanse Korsmo fra Liland i Ofoten.

Oppe ved veien Julius Knudsen, Hagvåg i Borge, g.m. Kasbare (Bara) Vilhelmsdtr., Horn. Deres barn:

 1. Ingolf, g.m. Erna Kvammen, Rossfjord i Troms, bor der.
 2. Borghild, g.m. Birger Pedersen, Oslo, bor der.
 3. Henrik, ugift.

Lenger oppe ved veien bor Simon Michelsen, sønn av Ole Michelsen og hustru Nilde Samuelsdtr., Vetting, g.m. Bertha Kristiansdtr., datter av Kristian Olsen, Vareidet i Flakstad . Deres barn:

 1. Karen, g.m. Rolf Nilsen, Nord-Herøy i Helgeland, bor der.
 2. Charles, ugift.
 3. Solveig, g.m. Sigvard Sørensen, Haukland.
 4. Einar, ugift.
 5. Anna, gift i Kristiansund.
 6. Gunnar
 7. Norma
 8. Ole
 9. Peder
 10. Svend , ugift.

Johannes Olsen Fjellheim, sønn av Fredrik Olsen, Vetting, g.m. Martha Alfredsdtr., Haug.

Ferdinand Olsen (bror av foran nevnte Johannes), g.m. Ferdinanne Jensdtr., Andopen. Deres barn:

 1. Hildur, ugift.
 2. Mimi, g.m. Asbjørn Horn, sønn av herredskass. Joh. L. Horn, Gravdal.
 3. Ottor
 4. Karsten
 5. Hans
 6. Erna alle ugift.

Nede ved Leirelvosen bodde Lars Iversen fra Offersøy, g.m. Ingbertine. (Tine) Pettersdtr., Sennesvik. Deres barn:

 1. Olga, gift i Narvik.
 2. Lise, gift i Sverige.
 3. Gerhard, ugift.
 4. Magna, gift sørpå, død.
 5. Inge, ugift.
 6. Eilif, g.m. Mary Halvdansdtr., Hestnes, Lilleeidet.
 7. Kåre, tvilling, ugift
 8. Borghild, tvilling, g.m. Roald Rolandsen, Hag.