Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Offersøy, Vestvågøy, Nordland, Norge

view all

Profiles

 • Petra Josefa Hansen (1895 - 1903)
  Folketelling 1900
 • Anna Hansen (1894 - 1955)
  Folketelling 1900 Folketelling 1910 Folketelling 1920
 • Kornelie Bernhardine Holand (1876 - 1927)
  Folketelling 1900 Folketelling 1910 Folketelling 1920
 • Jørgen Johan Holand (1871 - 1944)
  Kirkebøker: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, SAT/A-1459/881/L1165: Klokkerbok nr. 881C02, 1854-1876, s. 126 - Født Kirkebøker: SAT, Ministerialprotokoller, klokker...
 • Petter Andreas Dass Eriksen (1853 - 1937)
  Kirkebøker: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 881/L1164: Klokkerbok nr. 881C01, 1818-1853, s. 178-179 - Skanna arkiver - Arkivverket - Født FT1865 : [ ] Folkete...

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

Gårdsnr. 22. OFFERSØY

Gårdens navn

Aslak Bolt skrev navnet Orfyrisey, eller Orfyrsey, senere ble det skrevet Offisøen, Offissøen (1567), Offersøen (1610-1614), Offersøyen (1667): Offersøen (1723). - Orfyri, eller orfiri - orfjara, tørrlegging i ebbetiden av en større strandstrekning, som ellers dekkes av sjøen. Som stedsnavn må dette da betegne en strekning som kun er overfyllet ved flo sjø. I Buksnes skriver Rygh, er det en halvøy som ved et meget lavt eid, som vel tidligere har vært overskyllet ved flodtid, er forbunnet med Vestvågøy. Det enstydige Orfjara var i sagatiden navn på en strekning på Orknøyene, som nå heter Orfer. Der er også spor til navnet Orfyrisøy på to steder på Island.

Beliggenhet

Det er aldeles riktig som Rygh sier, den halvøy Offersøy og Flæsa ligger på er ved høyeste vannstand nesten overskyllet; men denne halvøya - ikke større den er - har da sikret seg et ganske høyt fjell, som vender sitt «ansikt» mot bygden, men sin bratte rygg mot Norskehavet. Langs «ansiktets» side løper Offersøy-pollens strøm ganske stri forbi, inn ved flo, ut ved ebbe, og de brede strandlinjer og øyrer på begge sider av pollen er det altså som har gitt gården dåps navn. På baksiden av fjellet er det en grotte som går ganske langt inni fjellet, ca. 15 meter over vannlinjen, som kalles «Skjulet». Til gården hører noe skog, som imidlertid for mindre enn hundre år siden var meget tettere og mere utbredt enn nå. Havnegangen er nærmest dårlig. Pollen gir god havn, men innløpet til havna er så grunn at større farkoster som motorskøyter bare kan trafikere ved høyvann, eller iallfall halvt høyvann. I indre del av pollen legger dog isen seg, og kan være farlig for båter, når den løsner og kommer seilende ut med strømmen; da kan intet stanse den. På gården er der flere gravhauger, men oldfunn av betydning er ikke gjort, iallfall i senere tid. Gården ligger ganske vakkert og lunt under fjellet, og da pollen var i eldre tid, helt frem til den dag veien gjennom bygda ble bygget i 1870-årene, den «gate» en mest lettvint kunne ferdes etter for hele øvre bygd, var det her ved gården adskillig at et gjennomfartsted, og det er grunn å tro at Offersøy tidlig ble bebygget.

1610

1610 sitter Christoffer i Offersøenn som odelsbonde, «2 punds indkombst, thennd fierde paarth i penge, 16 mark», forteller lensregnskapet for dette år. Christoffer skatter med l½ daler. Vi hører ikke om andre bosittere på gården før i lensregnskapet 1619, da en Halvard i Offersøen opptrer som husmann her. Christoffer har da 2 punds leding, og Halvard 1 punds. 1627 meldes det at Christoffer eier sin jord selv, 2 pund landskyld, fjerdeparten er fisk, ½ pund. Halvard husmann baler fremdeles med sitt.

Lensregnskapet 1630

Lensregnskapet 1630 viser at Christoffer nå har fått en nabo ved navn Michel Lauritsen. Michel bruker da 2 pund, og Christoffer 1 halv våg. Denne Michel Lauritsen slår seg snart opp til en betydelig mann. Han er «barnefødt» i Kolding i Danmark, var en kort tid tilforordnet sorenskriver i Tromsø len, og den første sorenskriver som nevnes der. Men det gikk ham dårlig i stillingen der nord. Han ble innstevnet for retten av lenets foged for å ha rømt fra sin tjeneste hos ham og for å ha ført en uriktig tingbok, hvori han hadde innført noen løgnaktige artikler, fogden til skade og forderv, samt for et løgnaktig vitnesbyrd. Enn videre hadde han, for å føre fogden i fordervelse, oppført dobbelt så meget som denne hadde oppebåret i «sagefall». Michel Lauritsen måtte tilstå sine synder. Av lagmannen ble han 1621 dømt fredløs og forvist fra de nordlandske len, gebet og lagsogn. Det er ikke tvil om at det er denne kjeltringen fra Tromsø, som nå - engang mellom 1627 og 1630 - erkommet til Offersøy og har tatt fatt som bygselmann. Her var han i et annet len, hvor fredløsdommen ikke kunne virke så fullt, og her var et bra skjulested. - Og Michel hadde sine «årer ombord». Han ble snart jekteskipper, svinget seg fra bygselmann opp til odelsbonde og fikk «middel» mellom hendene.

Ved fjæren nedenfor Nordgården i Offersøy er der et lite berg som den dag i dag kalles «Halvkanneneset». Tradisjonen forteller at neset har sitt navn fra dengang Michel Lauritsen - «Litl-Mikjel» som kan kaltes - møtte opp på berget med sin brennevinsdunk og sin halvkanne, for å selge brennevin til fiskerne og andre ferdesfolk som paserte ut og inn pollen. Når kallene var blitt passe pussa, gjorde Michel billig innkjøp av fisk, som han kunne «platte» i sin jekt og frakte til Bergen. Mannfolkene dengang var kjent for sin hang til sterke saker, og når de kom roende eller seilende forbi Hornsflæsa eller Kvitholmen ved Flæsa, stundet de bare frem til «Halvkanneneset», for der, visste de, stod han «Litl-Mikjel» med donken og halvkanna - og fisken fikk han for spottpris. Så rodde kallene videre innover pollen til der de skulle lande - skrattende og pratende og kanskje også hujende av livsmot - godt snytt, både av brennevinet og av hr. Michel.

Michel var født 1579, og brukte hele gården Offersøy, etter at Christoffer var forsvunnet, og det gjorde han temmelig fort etter Michels ankomst, for allerede 1634 er der ingen Christoffer mer i Offersøy, Michel er enehersker, både på gården og på «Halvkanneneset». Kopskattemanntallet 1645 viser at han nest etter fogden er Vestvågøyas største skattyter.

Men var Michel selv ikke noe lys for verden, så ble det bra folk av hans barn, iallfall noen av dem.

Hans sønn Bjørn Michelsen, var eneoppsitter i Ramsvik, og meget velstående. Her satt han som leilending, men han eiet gården Apenes i Hol (et annet sted står der Finstad), og drev vistnok begge gårdene. Han var gift med Anniken Baltzersdatter, søster av Daniel Baltzersen, Gjerstad, hvis foreldre er Baltzer Edisen og h. Lena Knudsdtr., der synes å være storfolk i bygda.

Michel Lauritsens annen sønn er Gregers Michelsen, som var gift 2 ganger, og hans 2. hustru er Sara Bjørnsdtr. Han kjøpte 1650 gården Petvik.

Tredje sønn er Peder Michelsen, som var leilending og gbr. på Finstad, g.m. Anne Olsdtr.

Førstnevnte Bjørn Michelsen hadde sønnen Michael Bjørnsen, som latiniserte sitt navn til Ursin, og fra ham er det Ursinslekten stammer. Det er denne Michael Bjørnsen Ursin som var prest til Buksnes. (Se under kirke og skole).

Den andre av Bjørn Michelsens sønner er Nils Bjørnsen, som var leilending og gårdbruker i Sennesvik.

Tredje sønn er Baltzer Bjørnsen, leilending og skipper på Moskenes og lensmann i Flakstad.

Den fjerde i rekken er Johannes Bjørnsen, odelsbonde på Storfjord og Hårteigen, med Skifjord som underbruk, og dessuten eier av gården Storeidet. Han skal også være den første som bygde rorbuer på Æsøya ved Stamsund.

Femte sønn av Bjørn er Peder Bjørnsen. Han studerte til prest og virket som sådan på Lolland i Danmark. En av hans sønner var senere kst. sorenskriver i Lofoten, og siden foged i Senja, en annen sønn var lensmann i Trondenes.

Bjørn Michelsen hadde også en datter ved navn Malena Bjørnsdtr., som formentlig døde i ung alder.

Blant presten Michaelsen Ursiris barn merker vi oss Rachel, som ble gift med sorenskriver i Lofoten, Christian Friis, eier av gården Berg i Hol og bosatt der, Claus Michelsen Ursin, sokneprest til Tvedt, Bjørn Michelsen Ursin, sorenskriver i Lofoten og Vesterålen, bosatt på Gjerstad i Buksnes, hvor han døde 1742.

Imidlertid fortsetter vi om gården Offersøy, og her sitter som nevnt Michel Lauritsen som bonde og jekteskipper fra 1630.

1650 heter det at kongen bygger; men samtidig meldes det at Michel betaler odelsskatt, altså eier han jorden. - 1661 fortelles det om Michel Lauritsen at han eier en jekt, drektig 18 lester, som dette år har gjort en reise til Bergen, med Zakarias Haukland som styrmann. - Selv måtte han vel passe jorda og «Halvkanneneset». Forresten er han blitt så gammel nå, at han må være unnskyld for å fare på langreis. Ved juletider 1666 folder han hendene (og det kan nok trenges) for den siste lange «søvn», og han er da omlag 85 år gammel.

Generaljordeboken 1667

Generaljordeboken 1667 viser at kongen nå er blitt både bygger og eier av gården, med 1 våg og 1 pd. jord. Anders Busch er da bruker og besitter. Han sår 1 td. bygg, har 7 kyr, 4 ungnaut, 6 geiter, 6 sauer og 1 hest. Foruten brenneved av bjørk er der ingen annen herlighet til forbedring.

1670 - Anders Busch sitter fremdeles med gården - nevnes Offersøy som «skriffuergaard» (skrivergård). - 1680 er der to nye brukere på gården, Jens, som bruker 1 våg, og Hans, som bruker 1 pund. Men Jens og Hans gir bare gjesteroller som bygselmenn i Offersøy, for allerede 1695 er de forsvunnet og erstattet med Andreas Hansen, som bygsler den hele gårds 4 pund. Han er muligens sønn av før nevnte Hans.

13. august 1683 er det skifte etter salig Hans Hans(sen), Offersøen «och bleff sielf 4de nu di vinter», enke Maritte Stensdatter. - Dette er sikkert den under 1680 nevnte Hans, som sitter på pundet, og ulykke på sjøen er altså årsaken til at han så snart blir borte for oss. Han og Maritte har som sine barn Kirsti og Hans. Barnas nærmeste slekt var Jens Hansen (formentlig han som 1680 satt på våga) i bemeldte Offersøen «och hans quinde Gulle Michelsdtr. (Michel Lauritsens datter), som nærværende var på «arffuetompten». Av sølv nevnes begere, sølvskjeer, brennevinsskål, diverse tinn; 5 melkekyr, 2 halvmarkkviger, 3 geiter og 6 sauer, en gammel åtringsbåt, en fiskeskjå. Boet brutto formue 55 rdl., 3 ort og 16 sk. Og da boet ikke er beheftet med noen gjeld kommer dette beløp til deling, nemlig til enken 27 rdl., 3 ort og 20 sk., til sønnen 18 rdl., 2 ort og 13 sk., og til datteren 9 rdl., 1 ort og 6 sk. Enken var på ny gift med «den danne mand» Hans Andersen, Helle udi Hoels fiering. «De tok begge boets midler til sig, hvorfor han har at svare for de umyndige barns farsarv og holde dem skadesløs uden nogen afkortning.»

23. mai 1692 er det skifte etter Jens Hansen, Offersøy i Buksnes, enke Gulle Michelsdtr. Trende pikebørn:

 1. Barbara Jensdtr., gift med Jens Kruse på Tind.
 2. Mangele Jensdtr., gift med Joen Danielsen på Lødingen,
 3. Ingfred Jensdtr., gift med Christoffer Erichsen, Nesland.

10 sølvskjeer, 1 liten brennevinskål, 1 do. av tinn, diverse tinn, 1 gangvadredskap med 10 angler, verd 1 rdl., 1 gammel seksring, verd 4 ort, 7 kyr, 1 do. hos Johannes Johansen, Rise, 1 halvmarkokse, 1 markkvige hos Ole Liland, 6 sauer hos Jacob Haukland, 1 sau hos Jens Reppe, 1 sau hos Lars Reppe, 1 sau hos Nathaniel Flesen, 2 sauer hos Søren Hauge. 1 sau her på gården (Offersøy), 1 geit hos enken på Himmelstein, 1 geit hos Jens Reppe, 1 hos Lars Reppe og geiter på gården. Videre 1 risbitte, 3 lam hos Jacob Haukland, 1 geit hos Margrethe Hoeland, 1 sau hos Per Jacobsen i Bunesfjord. Vinteravlingen udi Nysfiorden (Nusfjord) 3 våg. - Brutto formue 100 rdl., 4 ort og 12 sk.

1695 er det en Anders Hansen som bygsler hele gården Offersøy, men han stryker snart sin kos, for år 1700 er Anders Christoffersen kommet til som bruker av både våga og pundet, i alt 4 pund. Man betaler dette år 3 ort og 8 sk. i leilendingskatt, og 10⅔ sk. i proviantskatt. Og kongen er det som fremdeles eier og bygger hele herligheten. Noen husmann er der ikke da på gården.

Likningen til krigstyren 1720

Likningen til krigstyren 1720 melder at gården har løpenr. 155, og nå er det Ole Christensen som er leilending, og han sitter her til mellom 1725 og 1730, for sistnevnte år er Albert (eller Albrigt) Pedersen Crantz bruker av Offersøy. Han er sønn av prest til Buksnes Peder Crantz, som etter at han er fratrådt embetet, sitter på Lilleeidet. Albert Crantz sitter som bygselmann i Offersøy til vi 1755 her møter sorenskriver Harder som bruker av den hele gård.

Allerede 1670 ble det jo meddelt at Offersøy (og likeså Flæsa) var utlagt til skrivergård, og nå kommer altså sorenskriver Harder som den første og eneste skriver her, og tar gården i besittelse; men han blir ikke lenge.

Allerede 1760 er han flyttet, og Hemming Hansen er hans etterfølger. Denne Hemming Hansen er det som tradisjonen beretter en «krønike» om som «Ør-Hemming». Barn:

 1. Hans
 2. Wessel Hemmingsen
 3. Maren
 4. Kristianna Hemmingsdtr.

Og så er det Hemming Hansen hele veien. Han holder nok stort hus, han også, etter alt å dømme, driver sine båter på fiskehavet og har sin kvern i elva, som ennå heter Mølnelva; men da elva er «besynderlig» liten, er det nok ikke noe kvernbruk til å vise frem, og etter kvernskatten å dømme var det ikke rare greiene, men mjøl ble det nok likevel.

Rangskatten 1778 lar oss vite at gården nå har fått matr.nr. 26, og samtidig meldes det at Hemming nå er en fattig mann formedelst brannskade han har lidt.

15/10 1787 er det skifte etter Hemmings hustru Maren Johanna Colling (av Collingene på Hag, som opprinnelig var fra Kolding i Danmark, derav navnet Colling). Enkemannen Hemming Hansen sitter da tilbake med fire barn:

 1. Johannes
 2. Hans Greger
 3. Andreas
 4. Kirsten Marie

Brutto formue utgjør 207 rdl.» 2 ort og 15 sk.
Der nevnes 5 kyr, 1 okse, 3 geiter og 3 sauer; men boet er fallitt; brann har da for få år siden herjet hans gård.

Hemming Hansen hadde sin bygselrett fra 1760. År 1800 nevnes hans sønn Johan Hemmingsen som boende i eget hus på gården.

1801 er Hemming Hansen 78 år gml. og gift for tredje gang, nå med Regine Hansdtr., 74 år gml Som barn nevnes:

 1. Hans Hemmingsen
 2. Andreas Hemmingsen
 3. Kristianna Hemmingsdtr

Den eldste sønnen, Johan Hemmingsen er inderst hos sin far, gift med Johanna Andersdtr. I huset hos ham oppholder seg også hustruens mor. Ingeborg Hansdtr., 74 år, som underholdes av barmhjertighet.

1802 dør Hemming Hansen, og 15/6 1803 er det skifte etter ham, enke Regina Hansdtr. Arvinger er:

 1. barna etter hans avdøde sønn Hans Hemmingsen: a) Jørgen Hjort Hansen, Nedre Hag, b) Didrikke Hansdtr., med formynder Jacob Hemmingsen, Fygle. -
 2. Johan Petter Hemmingsen. gift og bosatt på gården Sørland i Værøy.
 3. Jacob Hemmingsen, Fygle.
 4. Johan Henrik Hemmingsen, Fygle.
 5. Johannes Hemmingsen, myndig og bor på Bø i Flakstad.
 6. Hans Hemmingsen, myndig og bor på Vikten i Flakstad.
 7. Anders Hemmingsen, 17 år, med formynder Abraham Villadsen, Offersøy.
 8. Maren, død, 3 barn:
  1. Abraham Villadsen, Offersøy, myndig,
  2. Hemming Villadsen, Hol, myndig,
  3. Ingeborg Villadsdtr., tjener hos skipper Christen Hansen Lind på Sunduløkken(?), med formynder broren Abraham Villadsen, Offersøy. -
 9. Kristianna Hemmingsdtr., død, 5 barn:
  1. Svend Christensen, Hag,
  2. Hans Christensen, gift og bor i Sennesviken,
  3. Martha Christensdtr., 21 år,
  4. Maren Christensdtr.,
  5. Johanna Christensdtr, med formynder hennes far Christen Hansen Colling, Nedre Hag.
 10. Anne Hemmingsdtr., gift med Jens Johannessen, Flæsa.
 11. Christianna Hemmingsdtr., gift med Anders Hansen, Vareidet.

Som det ses har Hemming Hansen to sønner med navnet Hans, og to som er døpt Johan. Hans ene sønn Johan har to døtre som heter Ane.

Ifølge ovennevnte skrift er det ingen av Hemming Hansens barn som blir på farens gård, der nå overtas av hans dattersønn Abraham Villadsen fra Fygle. Samtidig med ham kommer til gården som brukere Edias Johansens enke, Abraham Villadsens svigermor, Helene Christine Lund. Hun var først gift med Knud Lerdahl, bosatt på Ballstadøy, og hadde i dette ekteskap sønnen Andreas Olaisen Lerdahl, f. 1776. Etter kort tids enkestand ble hun g.m. Edias Johansen, bonde og husmann på Ballstadøy, og har i dette ekteskap

 1. Knudmina Agathe Lerdahl Ediasdtr.
 2. Martha Malena Lund Ediasdtr.
 3. Knudmina f. 1778
 4. Martha f. 1782

Knudmina Ediasdtr. blir g.m. Abraham Villadsen, og hennes mor flytter til Offersøy samtidig med svigersønnen, hvor de til å begynne med hver bruker 2 pund, og får begge sin bygselrett ordnet 1806 (kongen er fremdeles eier og bygger).

1810 er Abraham Villadsen pålignet til ledingen 18 sk., og Helene Lund (svigermoren) 12 sk.

1813 blir der foretatt den forandring, at Abraham Villadsen får bygselrett på 1 våg, mens Helene Lund bare bygsler 1 pund.

Vi har forresten foran oss avskrift av et bygselbrev, utstedt av kongens foged, Prytz, til Andreas Knudsen på 1 pund i Offersøy, datert 6/6 1811, tingl. 8/6 samme år, men noen Andreas Knudsen sees aldri å ha vært bygsler i Offersøy, hvorfor det må antas å være en feil ved avskrivning.

Helene Lund tar seg kår engang i tiden mellom 1820 og 1825, for sistnevnte år er hennes bruk (pundet) overtatt av Jacob Johannessen, senere bosatt på Reppe (se der). Abraham Villadsen sitter med gården helt frem til 1840, og enda lenger.

22/11 1818 er det skifte etter avdøde gårdmannskone Knudmina Agathe Lerdahl Ediasdtr., enkemann Abraham Villadsen. Barn:

 1. Villads Lockert Abrahamsen
 2. Knud Lerdahl Abrahamsen
 3. Synneve Kristine Abrahamsdtr
 4. Maren Anna Abrahamsdtr
 5. Hennichen (Anniken) Schøning Abrahamsdtr

Der nevnes endel sølvspiseskjeer. Arv til deling 231 rdl., 2 ort og 76 sk.

Denne Knudmina er oppkalt etter sin mors første mann, Knud Lerdahl, som formodes å være kommet sørfra i landet.

Helene Christine Lund dør 24/6 1833 80½ år gml, Etter Knudminas død 1817, ekter Abraham Villadsen 1821 hennes søster Martha Malene Lund Ediasdtr., men ekteskapet blir kortvarig, for 20/7 1824 dør Martha, og 4/9 1828 inngår Abraham ekteskap med Elisabeth Jensdtr., Helt, Lilleeidet, f. 1782, datter av Jens Ellevsen og h. Johanna Pedersdtr.

Abraham Villadsens første hustru kjenner vi ikke navnet til. Dette første ekteskap inngikk han mens han ennå var hjemme på Fygle.

Offersøy har i 1838 matr.nr. (gårdsnr.) 22, det samme som nå, og Abraham Villadsen sitter da på løpenr. 46 av 1 våg med skyld 1 daler, 2 ort og 15 sk.

På løpenr. 47, Jacob Andreas Johannessen, skyld 2 ort og 13 sk., tils. 2 daler og 4 sk.

31. mai 1866 er det skifte etter kårmann Abraham Villadsen. Han var 98 år gl. da han døde og hadde da vært blind i ca. 12 år. Der nevnes klær av forskjellig slags, like til skjorter og underbukser, 1 vadmelsfrakke m.v. og endel sølv av ymse slags samt endel kontanter. Det var gjeld til bl.a.

Denne Kirstine må være Hans Hemmingsens datters arving. Da det hele bo 11. sept. 1868 er oppgjort viser det brutto formue 691 spd. og til deling blir da foran nevnte beløp.

Abraham Villadsens bror, Hemming Villadsen, som vi 1801 møter som tj.dreng hos Peder Pedersen, Nedre Vold, flyttet senere til Offersøy hvor han satt som husmann hos sin bror, og mesteparten av sitt høy hentet han på baksiden av Offersøykammen, i Bakfjellet, som det heter. Han døde 1/11 1842, 76 år gml.

En datter av Abraham, Maren, dør 19/2 1827, 22 år gml.
Iflg. en fødsel 28/8 1819, Ane Marie, bor da i Offersøy en Peder Arntsen og h. Ane Margrethe Pedersdtr., som ernærer seg ved gårdsbruk og fiske; disse folk, som bare kan ha bodd her midlertidig, er Petter Eriksen, Tussands besteforeldre.

Abraham Villadsens datter, Synneve omkom i Nappstrømmen 27/12 1837 sammen med Iver Jensen, Flæsa. Hun var da tj.pike hos Iver (salig Iver, som de kalte ham de gamle, etter at han var død). Synneve var da 33 år gml. Hun er født 16/8 1804 og ble konfirmert 1819. Hennes mor er da avgått ved døden, men «faderen Abraham Villadsen lever og er prestens medhjelper samt medlem av Buksnes bygdekommisjon», heter det i mestrialsboken fra nevnte år. Synneve leser godt, dessuten kan hun katekismen «ekspeditt» og det meste i læreboken. Har ganske god bedømmelseskraft etter hennes år og alder.

Smukk og med en sedelig oppførsel, leser vi videre. Ikke så underlig at Synneve ble stillet som nr. 1 på kirkegulvet konfirmasjonssøndagen, hun er da 15 år gml.

Villads Lockert Abraham, Abraham Villadsens eldste sønn, satt som husmann i Offersøy. Han er gift med Anna Marie Joakimsdtr., Vold og hadde følgende kjente barn:

 1. Henrik Villadsen, bosatt på Horn.
 2. Edvard Villadsen (utenfor ekteskap), bosatt på Lille-Rise.
 3. Vilhelm Villadsen, husm. i Offersøy, senere gbr. på Haug.
 4. Kristine Villadsdtr., g.m. Jonas (?) Vindvik, Gildeskål, og før nevnte Petrine Lovise, der døde som spebarn.
 5. Petrine Lovise (navn etter sin avdøde søster).

Abraham Villadsen delte gården mellom sine to sønner Knud og Thomas. Knud sitter på br.nr 1 og Thomas på br.nr. 3.

Folketellingen 1865

1865 har Knud 1 hest, 7 kyr, 20 sauer og 1 gris, og 8 td. poteter i utsed.

Thomas 1 hest, 13 kyr, 30 sauer, 12 geiter og 2 griser, og 8 td. poteter i utsed.

Husmannen Villads Abrahamsen har 4 sauer og 1 gris, men ingen utsed. Hos ham bor da Maren Hansdtr., datter av Hans Edisen, Valberget (Reppe), enke etter Hans Simon Johansen fra Sennesvik, som var husmann i Offersøy og omkom, som før nevnt, utenfor Vetting på hjemtur fra Nusfjord.

Og under Villads Abrahamsen kommer også Morten Pettersen, husmann uten jord og fisker f. Alstahaug, 69 år gml., g.m. Bereth Jacobsdtr, 71 år gml. Morten Pettersen var alminnelig kalt «Kalk-Morten», uvisst av hvilken grunn.

Folketellingen 1875

Folketellingen 1875 viser mange flere oppsittere enn tellingen 10 år tidligere.

Matr.nr. 46 På matr.nr. 46 sitter Knud Abrahamsen, husfar, selveier og fisker, f. 1818, hustru Ane Hemmingsdtr. f. .1828. Under hans husstand nevnes også Johan Amundsen, inderst og fisker, f. 1849, hustru Lisette Blix Nilsdtr f 1851.

//media.geni.com/p13/27/5b/5d/7e/53444846daa3ca79/thomas_abrahamsen_og_hustru_johanna_offers_y_original.jpg?hash=795c4a80215aca4ba625a908fc462310ad6ed4d29beec3c189033755e22b7b9a.1713855599Thomas Abrahamsen og hustru Johanna, Offersøy

Thomas Abrahamsen og hustru Johanna, Offersøy.

Matr.nr. 46: Maren Hansdtr. enke., f. 1823, underholdes av sønnen Petter Hansen, som da er g.m. Henrikke Knudsdtr., f. 1852. Maren Hansdtr. har da på fôret 2 sauer, og sønnen Petter Hansen 3 sauer.

Knud Abrahamsen har 1 hest, 7 kyr, 2 kalver, 20 sauer og 1 gris, og 7 td. poteter i utsed.

Thomas Abrahamsen, husfar, selveier og fisker, f. 1822, med hustru Johanna Amundsdtr., f. 1823.

I huset hos ham bor da, foruten barna, tyende og delvis fattiglem Erikka Jakobsdtr., f. 1805, sikkert den Erikka som sammen med Jens Pedersen, Ballstad og hans båtmannskap var ute på Vestfjorden den berømte stormdag 11/2 1849, da så mange fikk en våt grav. Hans eldste sønn, Hemming Thomassen holder da egen husholdning, han er styrmann (skipper) og fisker, f. 1845, g.m. Karen Larsdtr. fra Nesna. De har da følgende barn:

 1. Markus
 2. Mathilde

Thomas Abrahamsen har da 1 hest, 10 kyr, 4 kalver, 30 sauer, 16 geiter og 2 griser, og 7 td. poteter i utsed. Hemming ingen utsed og ingen kreatur.

Matr.nr. 47 Både Thomas og Hemming bor på matr.nr. 47. Og på samme matr.nr. bor også Villads Abrahamsen, f. 1815, med sin hustru Anna Joakimsdtr., f. 1818. Bereth Jacobsdtr. losjerer nå hos dem, f. 1793 i Hol, og har nå hel fattigunderstøttelse. Vilads har da ingen kreaturer og ingen utsed.

På samme matr.nr. bor nå som husmann - 1865 var han inderst hos Thomas Abrahamsen - Johannes Rasmussen, f. 1829 i Dukstad i Værdalen, g.m. Mikoli Andertdtr., f. 1831 i Hol. De har 1 ku, 1 kalv, 6 sauer og 4 geiter, utsed 1 td. poteter.

På Kallerhaugen under matr.nr. 47 bor Kristian Kristensen, husmann og skredder, f. 1835 (delvis fattighjelp), g.m. Marie Larsdtr., f. 1843. De har 4 sauer og 1 geit, og setter ½ td. poteter.

På br.nr. 1, Offersøy, ble der gitt skjøte fra Abraham Villadsen til sønnen Knud ,Abrahamsen, tingl. 1852.

Br.nr. 2, Sørstrand, utskilt fra br.nr. 1 i 1852:

Br.nr. 3, Nordvollen:

Br.nr. 4, Sørvollen, utskilt fra br.nr. 3 i 1887:

Br.nr. 5, Sørgarden, utskilt fra br.nr. 1 og 2 i 1900:

Br.nr. 6, Mevold, utskilt fra br.nr. 1 i 1901:

Br.nr. 7, Solberg, utskilt fra br.nr. 3 i 1913:

Br.nr. 8, Strømsnes, utskilt fra br.nr. 3 i 1916:

Br.nr. 9, Nyheim Ragnvald Reinertsen, skyld 0,11.

Br.nr. 10, Elvebakken Magnus Berg, skyld 0,10.

Br.nr. 11, Fjellheim (Kallerhaugen) Sigurd Pedersen, skyld 0,09.

Br.nr. 12, Spillberg, og br.nr. 16, Sjøhaug (som hører sammen). Skjalg Pettersen, skyld tilsammen 0,17.

Br.nr. 13, Fagerstrand Kristian Andreassen, skyld 0,10.

Br.nr. 14, Fjellberg Ole B. Andreassen, skyld 0,15.

Br.nr. 15, Solheim Alfred Arntsen, skyld 0,06.

Br.nr. 17, Moheim John Markussen. skyld 0,20.

Om slektene fra senere tid har vi å berette:

Knud Abrahamsen, f. 1818, d. 1899, g.m. Ane Hemmingsdtr., f. 1828, d. 1916, datter av Hemming Nilsen, Skotnes.
Deres barn:

 1. Henrikke, g.m. Petter Hansen, Offersøy (se nedenfor).
 2. Jens, utvandret til Amerika, hvor han døde.
 3. Edvard, d. 1946, g.m. Karen Danielsdtr. Ytresand i Flakstad.
 4. Karl, d. 1904, g. m: Iverine Markusdtr., Hag.
 5. Simonette, g.m. Martin Pettersen, Farstad.
 6. Mette, døde ung.
 7. Alette, døde ugift.
 8. Albert, utvandret til Amerika, hvor han omkom under fiske på Vestkysten.

Ane Hemmingsdtr. hadde før hun 27/12 1849 ble gift. med Knud, sønnen Johan Amundsen, hvis far var Amund Endresen fra Sogn. Forlovere ved Knud og Anes bryllup var Ole Andreas Larsen, Farstad og brudens far Hemming Nilsen, Skotnes.

Knud delte gården mellom sønnene Edvard og Karl.

Edvards Barn:

 1. Kristian, g.m. Hansine Zakariasdtr., Sørreisa, nå bosatt på Hjartøy i Folda.
 2. Rikard, g.m. Amanda Theodorsdtr., Toppøy i Moskenes, nå bosatt på Kirkenes.
 3. Andor, g.m. Kasbare Albertsdtr., Borgfjord, nå bosatt i Flæsa.
 4. Jens, g.m. Dagny Mikalsdtr., Sandøy i Borge: Jens døde høsten 1929.
 5. Karette, g.m. Anton Olsen, Vareidet.
 6. Knut. døde ugift.
 7. Eline, g. i Gimsøy. Anton Olsen har nå gården.

På Sørstrand (Harvollen) Bodde først førnevnte Ane Hemmingsdatters sønn, Johan Amundsen,, f. 1849, g.m. Lisette Nilsdtr., f. 1851. Deres barn:

 1. Enevold, g.m. Helga Olufsdtr., Reppe, nå bosatt i Tussan.
 2. Bernharda. g. m, Edvin Ingebrigtsen, Bolle.
 3. Arnolda, døde ugift.
 4. Ambrosia, døde i Vardø under spanskesyken høsten 1918.

Johan Amundsen omkom på sildtur 5. januar 1889 sammen med Karl Knudsen og nedenfor nevnte Arnt Johannessen. Forliset skjedde utenfor Blokken i Vesterålen, og bare Karl ble berget.

Karl Knudsen overtok da bruket Sørstrand. Hans barn:

 1. Markus, f. 1888, døde ugift.
 2. Anna, g.m. Henry Starheim. Haukland, bosatt i Lamark ved Sortland i Vesterålen.
 3. Hans, g.m. Elvine Rolandsdtr., Holsdal.
 4. Katrine, g.m. Ragnvald Olsen, Steine.

Karl Knudsen og hans eldste sønn Markus omkom under flyndrefiske på yttersiden 10/9 1904.

Hans er nå eier av gården. Hans barn:

 1. Einar
 2. Mary
 3. Ivy

Thomas Abrahamsen, f. 1822, d. 1907, gift 5/9 1843 med Johanna Amundsdtr., Skotnes (halvsøster av førnevnte Ane Hemmingsdtr.), f. 1823. Ved deres vielse var Mathias Knudsen, Horn og Johannes Christoffersen. Bolle forlovere. - Deres barn:

 1. Hemming Lockert, g.m. Karen Larsdtr., fra Nesna, utvandret til Amerika.
 2. Mathias Schjøning Krantz, d. 1845.
 3. Martha Marie Lund, d. 1870.
 4. Markus Kristian Lund, d. 1872.
 5. Abraham Lockert Harken.
 6. Peder Schjøning, d. 1872.
 7. Peder Magnus, d. 1855.
 8. Johan Petter Magnus
 9. Andreas Schjøning Krantz
 10. Hartevike Jørgine Johanna
 11. Bergitte Andrea, døde som spebarn.
 12. Lise Helene, døde ung.
 13. Berthe Marie, d. 1882.

Foruten Hemming utvandret til Amerika også Abraham, Andreas, Johan Petter og Hartevike. Abraham utdannet seg til lege i Chicago, og Andreas og Johan Petter var forretningsmenn i samme by. To av sønnene Markus og Peder (Per) omkom under sildtur den 7/11 1872. Av sønnene var især Per en kraftkar.

Thomas Abrahamsen ble annen gang gift med Simonette Hansdtr. fra Flakstad, f. 1847, d. 1927. Deres barn:

 1. Giæver Berge, g.m. Berntine Andreasdtr., Hamnvågnes i Balangen, bosatt der, hvor han er gbr. og d.s.ekspeditør.
 2. Helga Marie, g.m. Peder Holand, gbr. i Holsdal.
 3. Lotte Todine Jæger, g.m. Halvdan Reinertsen. Offersøy, bosatt på Hestnes under Lilleeidet. Simonette Hansdtr. døde 1926. Hennes far Hans Gartner Hansen var ættet fra Rise i Buksnes.

Thomas solgte den ene halvpart av sin gård til sin søstersønn Alsing Hansen, sønn av Abel Edisen og Anniken Abrahamsdtr., Vetting.

Alsing Hansen, d. 1902, g.m. Anna Hamre fra Romsdal, d. 1945. Deres barn:

 1. Ole, døde som barn.
 2. Ida, d. 1926, g.m. Ingvald Pedersen, Grena, sist bosatt på Vetting.
 3. Olga, d. 1919, g.m. Paul Pedersen, Haug.
 4. Ole, d. 1918, g.m. Edvarda Hammer, Storeidet.
 5. Alf g.m. Petra Frantsdtr. Horn. Eier nå stedet. Hans ekteskap er barnløst.
 6. Anna (Mona), sykesøster.
 7. Petra, d. 1903.
 8. Haakon Levi, g.m. enken etter sin bror Ole, Edvarda Hammer, bosatt på Storeidet
 9. Marie, d. 1903.

Den andre halvpart av Thomas Abrahamsens gård ble 1888 solgt til Andreas Jacobsen fra Lille-Rise, f. 1837, d. 1925, g.m. 1) Iverine Ediasdtr., Holand, f. 1849, d. 1874. Deres barn:

 1. Henning, g.m. Johanna Gjertsdtr., Opdøl. Han døde 1894.
 2. Jørgen, d. 1944,
  1. g.m. Kornelia Kristiansdtr. fra Salten,
  2. g.m. Hilda Lauritsdtr., Skulbru. .-
 3. Emil, g.m. Ingrid Olsdtr., Fygle, bosatt i Valberget.
 4. Jetta, døde som spebarn.

- Andreas gift annen gang med Eline Hansdtr., Uttakleiv, f. 1854, d. 1935. Deres barn:

 1. Emilie, g.m. Petter Jacobsen, Flæsa.
 2. Agnete, g.m. Jens Jensen, Farstad.
 3. Jetta, død som spebarn.
 4. Iverine, f. 1882, g.m. Arnt Iversen, Offersøy.
 5. Edvin, d. 1892.
 6. Lotte, døde som liten på hjemvei fra kirken etter dåp.
 7. Ole, g.m. Elvine Pedersdtr., Reppe.
 8. Lotte, g.m. Ole Larsen, Leite.
 9. Jetta, døde som spebarn.
 10. Emma, g.m. Schjønning Sivertsen, Valberget, bosatt i Offersøy.
 11. Henning, g.m. Selma Torgersdtr., Valberget, bosatt der.
 12. Andreas Møller, død som spebarn.

Svigersønnen Petter Jacobsen overtok gården. Hans barn:

 1. Andreas, g.m. Magna Johannesdtr., Tussan.
 2. Reidar, g.m. Latiranda Luritsdtr., Offersøy.
 3. Edvin, g.m. Hjørdis Nilsdtr., bosatt på Leknes.
 4. Skjalg, g.m. Anne Andersdtr., Haug, bosatt i Offersøy.
 5. Herman, g. m, Hjørdis Oteliusdtr., (Napp) Steine, bosatt på Leknes.
 6. Eline (Molla) g.m. John Markussen, Tussan, bosatt i Offersøy.

Andreas har nå overtatt gården; Skjalg og John Markussen har hver en part av eiendommen.

Som husmann i Offersøy nedsatte seg Johannes Rasmussen fra Værdalen, f. 1829, g.m. Mikoli Andersdtr., f. 1831. Hennes høster Caroline g.m. Bjørn Pedersen, Horn, en bror, Marselius g. i Bodø og har en sønn som er arkitekt i Bodø. Deres barn:

 1. Oleanna, g.m. Johan Aronsen, Gjerstad.
 2. Andreas, døde ugift.
 3. Rasmus, g.m. Kirsten Johansdtr., Storsandnes i Flakstad.
 4. Martin, g.m. Kristine Berg, Vardø, og hadde i dette ekteskap to barn som lever:
  1. Gjertine, g.m. Peder Pedersen, Ånstad i Sortland,
  2. Nils, g.m. Mildrid Hjalmarsdtr. fra Krampenes i Nordvaranger, bosatt i Offersøy.Martin, g.m. 2) Marie Iversdtr., Offersøy. Deres sønn Ingvald, bor hjemme.
 5. Ingeborg, g.m. Edvard Jacobsen, Flæsa.
 6. Bernt, døde ugift.
 7. Jetta, døde ung.
 8. Gurine, g.m. Abraham Abrahamsen, Uttakleiv.
 9. Gjertine (Gurine var Johannes datter før ekteskapet).

Johannes døde 1907, Mikoli 1905. Det var i siste halvdel av 1860-årene Johannes ryddet seg denne plass.

Iver Larsen, født i Leikanger i Sogn 1837, g.m. Marianna Pettersdtr., født på Storeidet 1846, tok seg plass her i 1890. Deres barn:

 1. Lars, g.m. Ingbertine (Tine) Pettersdtr., Sennesvik. Bosatt sist ved Leirelven under Haug. Lars døde 1942.
 2. Edvard, døde ung.
 3. Henning, døde ung.
 4. Arnt, g.m. Iverine Andreasdtr., Offersøy, bosatt her.
 5. Kristianna, døde ung.
 6. Helmer, g.m. Anna Johansdtr., Unstad, bosatt der.
 7. Jørgen, døde ung.

Johannes Rasmussens og Ivar Larsens plasser er nå slått sammen under br.nr. 8, som eies av Schønning Sivertsen (død 1943) og hans enke Emma Andreasdtr. Deres barn:

 1. Torbjørn
 2. Andreas
 3. Per
 4. Barbro

Johan Jensen, f. på Uttakleiv (se der) nedsatte seg som husmann i Offersøy 1890. Han døde 1925.

 1. g.m. Anna Johansdtr., Borgfjord, datter av Johan Sivertsen: Deres barn:
  1. Anton, g.m. Olufine Pedersdtr., Nordgrena, bosatt forskjellige steder i Buksnes, inntil han flyttet til Vardø, senere til Nordvaranger som gbr. Flere av deres barn gift i Valberget, Offersøy og Flæsa.
  2. Sanna, g.m. Albert Johannessen, Holsdal.
  3. Andrea, g.m. Harald Olsen/Årstein i Vågan.
  4. Jens, g.m. Kornelia Olsdtr., fra Gildeskål, bosatt i Valberget.
  5. Hans, forulykket under arbeide i Sulitjelma.
  6. Anna som døde nyfødt og sammen med henne moren Anna.
 2. g.m Olette Olsdtr. Deres barn:
  1. Anna, g.m. Petter Pedersen, Nusfjord, bosatt i Mårsund, Bø i Vesterålen.
  2. Einar, g.m. Signe Emilsdtr., Hopen i Bodin.
  3. Ragnhild, g.m. Anton Andersen, Årstein i Vågan, bosatt på Svaleng under Lilleeidet.
  4. Martin, g.m. Vilhelmine Malmo, Berg i Hol. Hans, ugift, bosatt på Kirkenes.

Olette Olsdtr., datter av Ole Hovaldsen, Dønvold, var først g.m. Arnt Johannessen, Rystad i Borge. Hans far, Johannes Larsen, ofte kalt «Rystadpresten», var født i Nordfjord og en meget «bibelsprengt» mann; han kunne bibelen utenad, praktisk talt fra perm til perm, er det sagt. Han døde 107 år gammel, og enda som 100-åring slo han fôret til 4 kyr og 8 sauer.

I ekteskapet med Arnt hadde Olette 2 barn:

 1. Josefine, g.m. skomaker Mikal Malmo (hans 2. hustru) fra Beistad, bosatt på Berg i Hol.
 2. Alfred, g.m. Ragna Andersdtr., Ytre Våje. Alfred har nå stedet som eiendom. Arnt Johannessen omkom, som før nevnt ved Blokken i 1889.

På Valbergstranda under Offersøy nedsatte maler Johannes Johannesen fra Flakstad seg som husmann 1886, g.m. Marie Andersdtr., Lille-Rise. Ekteskapet barnløst. Dette sted eier nå Ole Larsen, f. på Leite 1887, oppfostret hos Peder Mathisen, Flæsa, g.m. forannevnte Lotte Andreasdtr. Deres barn:

 1. Torbjørg, g.m. Johan Pedersen, Flæsa.
 2. Bjarne, døde 1936, 23 år gml.

Samtidig omtrent med Johannes Johannesen nedsatte også Andreas Bølgen Antonsen seg som husmann på Valbergstranda.
Han er f. på Opdøl 1857, g.m. 1) Leonora Hansdtr., Straumøya i Flakstad (søster av forannevnte Simonette Hansdtr., g.m. Thomas Abrahamsen). Deres barn:

 1. Helga, g.m. Olaf Larsen, Nærheim, (Vik).
 2. Ole Bølgen, ugift. Han eier nå stedet.

Andreas, g.m. 2) Anne Karlsdtr., fra Ankenes. Ekteskapet barnløst.

Her i nærheten bor også på bare tomteplass, foran nevnte Nils, sønn av Martin Johannessen, g.m. Mildrid Hjalmarsdtr. De har to vokne barn,

 1. Henry
 2. Kristine og flere mindreårige.

Før vi forlater den nordre del av gården, kommer vi tilbake til Marie Iversdtr., datter av Iver Larsen.
Hun var først g.m. Albert Nilsen fra Kabelvåg, bosatt i Lenvik, og hadde i dette ekteskap to barn:

 1. Helmer, døde ung ved drukningsulykke i Nusfjord.
 2. Magnus, g.m. Lise Larsdtr., Opdøl, gbr. i Kvervelås.

Som enke, før hun ble g.m. Martin Johannessen, hadde Marie sønnen

 1. Harald Bergstrøm, g.m. Gudrun Johansdtr., Valberget, bosatt på Storeidet.

Hans Simon Johansen, Sennesvik, g. 1850 m. Maren Hanna Hansdtr., Valberget (Reppe) nedsatte seg som husmann i ytre gård i 1850-årene. Deres forlovere ved vielsen var Hans Edisen, Valberget, brudens far, og Carl Pedersen, Skaftnes i Hol. Deres barn:

 1. Petter Hansen, g.m. Henrikke Knudsdtr., Offersøy.
 2. Petrine, døde ung.
 3. Ellen, g.m. Martin Pedersen, Alsvåg i Vesterålen, bosatt der.
 4. Hans Olai, døde ung.
 5. Albert Hansen, g.m. Elea Pedersdtr. fra Steigen, var en tid husmann i Tussan, senere bosatt i Stavanger.
 6. Henrikke (var den nesteldste) g.m. Ole Knudsen, sørfra i landet. De bodde en kort tid som husmenn på Kallerhaugen i Offersøy, men utvandret til Amerika.

Her på stedet (Petter Hansens plass) bodde en tid også Morten Pettersen fra Alstahaug, g.m. Bereth Jakobsdtr., Sennesvik (hun er mor til før nevnte Hans Simon Johansen), men de hadde ingen jordvei. Petter Hansens barn:

 1. Marie, ugift. Hennes tre barn er
  1. Adelida, utvandret til Amerika,
  2. Mary (tvillingstøstre) g.m. Andreas Pedersen, Steine, bosatt i Namdal.
  3. Rudolf, utvandret til Amerika.
 2. Hanna, utvandreet til Amerika, g. der med Fred Sager, tysk av fødsel.
 3. Berntine, g.m. Kristian Langeland, bosatt i Stavanger.
 4. Heyerdahl, utvandret til Amerika, g. der med Magna fra Sandefjord.
 5. Magnus
  1. g.m.Jenny Vilhelmsdtr., Haug og hadde i dette ekteskap følgende barn:
   1. Borghild, g.m. Olaf Svela, Stavanger, bosatt der.
   2. Edith, g.m. Leif Hognstad, Stavanger, bosatt der.
   3. Willy, g.m. en afrikanerinne.
  2. g.m. Solveig Kristiandtr., Namsos, nå bosatt i Offersøy som enke. 5 mindreårige barn.
 6. Bernhard, g.m. Ruth Johansdtr., Haug. Han eier nå stedet. Barn:
  1. Anna
  2. Roald
  3. Gerd
  4. Bjørvin , alle ugift.
 7. Aminda, utvandret til Amerika, g. der med Fred Hårstad.
 8. Ragna, g.m. Harry Markussen, Storeidet, bosatt der.
 9. Valdemar, utvandret til Amerika, gift der to ganger.

Etter at før nevnte Ole Knutsen var utvandret, overtok Vilhelm Villadsen, sønn av Villads Abrahamsen, plassen Kallerhaugen, g.m. Kristine Jensdtr., Haug. De flyttet senere til Haug hvor de overtok Kristines farsgård (Jens Andersens gård), og henviser dertil.

Etter Vilhelm overtok før nevnte Arnt Iversen, g, m. Iverine Andreasdtr., Offersøy, plassen her, først som husmann, senere som eiendom. Deres barn:

 1. Rolf, g.m. Alma Antonsdtr., fra Nordvaranger.
 2. Hildur, g.m. Sigurd Pedersen, Flæsa.
 3. Alf, døde ung.
 4. Torstein, g.m. Lilly Albertsdtr., Opdøl. Sigurd Pedersen eier nå stedet.

Under Kallarhaugen bodde som husmann skredder Kristian Kristensen, født på Sund, g.m. Marie Larsdtr., født på Gravdal. De fleste av deres barn døde i ung eller yngre alder. Av voksne barn nevner vi:

 1. Andreas Laurits (alminnelig kalt Laurits), f. 1861, g.m. Amanda Johansdtr., Valberget.
 2. Jakob, døde ugift.
 3. Josefa, g.m. Andreas Wikstrøm, sørlending. Av døde barn nevner vi Petter og Luffa, men der var flere.

Laurits overtok plassen. Hans barn:

 1. Hagen, omkom ved Hattan vinteren 1899 sammen med Andreas Andersen, Valberget.
 2. Johanna, g.m. Alfred Nikolaisen, Hjellvold, bosatt i Vian.
 3. Magda, g.m. Arthur Nilsen fra Fredrikshavn i Danmark, bosatt der.
 4. Lotte, døde ung.
 5. Petter, g.m. Nilsine Hartvigsdtr., Kjellbogen, bosatt på Bø.
 6. Kristian, g.m. Kristianna Edvardsdtr., Vik. Har nå stedet. Hans ekteskap er barnløst.
 7. Petra, ugift, bosatt i Oslo.
 8. Johan, døde ugift.
 9. Lauranda, g.m. Reidar Pettersen, Offersøy, bosatt her.
 10. Hagen Lind, g.m. Margrethe fra Valberg, bosatt i Oslo.

Som husmann her møter vi omkring 1880 også Ole Reinertsen, d. nær 80 år i 1819. Han var f. i Overhalla, g.m. Margrethe Jensdtr., Finstad i Hol. Deres barn:

 1. Marie, g.m. Hans Hansen fra Folda, bosatt først i Nusfjord, senere på Nesland i Flakstad.
 2. Randolf, døde ugift.
 3. Avanse, g.m. Albert Jensen. Hattan, bosatt først i Moneset, Andopen, senere i Stjerndalen og Sund i Flakstad.
 4. Ragnvald, g.m. Karethe Antonsdtr. fra Nordvaranger. Eier nå stedet. Hans ekteskap er barnløst.
 5. Halvdan, g.m. Lotte Thomasdtr., Offersøy, bosatt på Hestneset under Lilleeidet.
 6. Olga, døde ugift.
 7. Ragna, g.m. Ingvald fra Trondheim, bosatt der.

Margrethe døde 1934.

Aron Pettersen fra Veggen i Ofoten, d. 1916, g.m. Gjertrud Andreasdtr., født på Gjerstad 1841, d. 1914. De bodde først her på gården som inderster, men deres sønner (Martin og Albert) tok seg siden husmannsplass omkring år 1900, som de ryddet. Aron døde 1916, Gjertrud 1914. Deres barn:

 1. Kaja, g.m. Schjønning Olsen, Kobbosen, Ballstad.
 2. Kristen, g.m. Petrine Antonsdtr., Opdøl, bosatt på Himmelstein.
 3. Albert, døde ugift 1945, 72 år gml.
 4. Martin, f. 1875, d. 1945, g.m. Lise Johansdtr., Vågan (Våje).
 5. Hilmar, g.m. Eline fra Drevjen i Vefsn.
 6. Alfred, gift to ganger med søstrene Bertine og Marie fra Gratangen, bosatt i Narvik.

Gjertrud hadde før hun ble gift

 1. Albertine, gift i Målselv,
 2. Nilsine, bosatt ved Ballstad.

Aron hadde før ekteskapet

 1. Peder (eller Johan) som var skomaker et sted i Vesterålen.

Martins enke sitter nå på stedet, som fremdeles er husmannsplass: Deres barn:

 1. Gjertrud
 2. Johanna
 3. Amandus
 4. Elise er alle ugift.

Med unntagelse av sistnevnte husmannsplass, er alle i Offersøy nå selveiere.