Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Rise Store, Vestvågøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Johannes Nielsen (1793 - 1877)
  JOHANNES NIELSEN, FARSTAD Folketelling 1865: Folketelling 1875, Nedre Vold Vestparten 80a, Buksnes, Enkemann og far til Caroline, Har et Lidet Kaar af en anden Gaard, og forsørges forøvrigt af Børne...
 • Olga Marie Markussen (1920 - d.)
  Folketelling 1920
 • Fredrik Johansen (1877 - d.)
 • Edvard Johan Kristiansen (1896 - d.)
  Kirkebøker: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, SAT/A-1459/881/L1167: Klokkerbok nr. 881C04, 1886-1899, s. 71 - Født Folketelling 1900 Buksnes Folketelling 1910 Buk...

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

GÅRDSNR. 33 RISE STORE

Skatteregistret 1646 beretter om Zakarias Rise, selv annen, Oluf, selv femte, Simon, selv tredje og Oluf laksmann, selv tredje, de to sistnevnte betaler hver 1 ort i skatt. Det er kongen som eier og bygger hele Stor-Rise, og 1650 har gården 2 våg jord, hvorav Oluf bruker den ene, Nils den andre, og 1661 bruker Oluf Torstensen 3½ pund, Arne ½ vg og Gabriel ½ våg Folketellingen 1665 nevner Store-Rise med 2 våger, hvorav Oluf (eller Ole) Thordsen, bruker 1 våg. Gabriel Madsen bruker en halv våg. Den tredje bygselmannen er Hans Olsen, bruker en halv våg og har i sin husholdning knegten (soldaten) Jacob Thommesen. Også Oluf Thordsen har en knekt, båtsmann Jacob Jensen i sitt brød.

Generaljordeboken 1667 omtaler Store-Rise med Himmel-Biørn (Himmelbjørn) engeslette og gården med Himmelbjørn engeslette er da på 2 våg og 1 pund. Brukere er de samme som i 1661. På gården såes der intet, der fores 12 kyr, 3 ungnaut, 9 geiter, 9 sauer, 2 hester, hvorav den ene på vinterutgang. - Har ingen brenneved, samt en besværlig «sjøvei», dog oppe i vatnet har de kast med not, hvor de undertiden får beholde all laks, og forblir som førbenevnte pund «udi Engeslett» som brukes av alle oppsittere. - 1670 er Gabriel Madsen fallt bort og gården er nå delt mellom Oluf Thordsen og - formentlig - hans sønn Hans Olufsen med 1 våg og ½ pund på hver.

1677 den 15/11 er det skifte etter salig Amund Olsen, Rise (men det kan også være Reppe), enke Lisabeth Arntsdatter. Foreldrene, levde kort tid sammen. Boet, som ikke er spesifisert, balanserer, idet formue og gjeld er like. Moren fremla mannens gangklær til verdi 7 rdl. og en koff (kofte) for 3 rdl., som sønnen skulle få etter faren, og som skulle være under morens vergemål. Hun påtok seg å gjøre gjelden opp.

Samme år 14/11 er det skifte etter salig avgangne bygselmann på Store-Rise Hans Olsens etterlatte quinde (enke) Anne Pedersdtr. Hun var gift for annen gang med Hans Arntsen, klokker til Buxnæs gjeld (se nærmere herom under avsnittet Kirke og skole). Barn av 1. ekteskap: Hans, Peder, Johannes og Svend Hanssønner, og Ingeborg og Kirsten Hansdtr. Overværende (ved skiftet) barnas bestefar Olle (Oluf) Thordsen, Rise, som enedes med stefaren (klokkeren Hans Arntzen) om at sistnevnte skulle overta boet som bestod i kreaturer og trevarer, mot å svare for den første manns gjeld («børnene fandtes umage og umyndige, så de tilkoste deris stiffader en stor dell at opfostre»). Hver sønn 7 rdl. i rede penger, hver datter 3 rdl. og 3 sk., som utbetales så snart de blir voksne. Stefaren overtar deres oppdragelse.

1690 sitter som brukere på gården Peder Pedersen, 2 p. og 8 m., Anders Andersen, 1 p. og 4 m., Jens Mogensen, 1 p. og ½ m.

22. mai 1693 er det skifte etter salig styrmann Peder Pedersen, Store-Rise, enke Ragnhild Nilsdtr. Avdødes barn med «forre quinde» (første hustru):

 1. Ole Pedersen, boende i Kirkefjorden i Moskenes.
 2. Peder Pedersen, boende i Hermansdalen i Moskenes.
 3. Gregers Pedersen, boende i Grennen (Græna).

De hadde riktig søkt seg utposter, disse Riseguttene.

- Avdødes barn med enken Ragnhild: Bergithe Pedersdtr., g.m. Anders Andersen, Store-Rise, som var tilstede ved skiftet. Enkens laugverge er Jens Mogensen, Store-Rise. Formuen består av 7 melkekyr á 3 rdl., 2 markkviger, 2 halvmarkkviger, 6 sauer, 6 geiter, 1 gimre, lam, 1 vær, 2 heiner, 1 års gammelt svin, 1 gammelt hors, 2½ hundre lineangler med sitt tilbehørige snører, 1 sildgarn, en halvbrukt 7 alen sjøsjå, står i Sandsund etc. Boets formue 57 rdl., 3 ort. Samlet gjeld 55 rdl., 1 ort og 8 sk. Svigersønnen Anders Andersen tok vare på utlegget for å levere det på de forskjellige kreditorers «anfordring».

1695 bygsler Anders Andersen og Jens Mogensen hver 1 v. og 12 m. i gården; men år 1700 er begge falt fra og brukere er da Hemming Sørensen og Hans Hansen, hver 1 v. og 12 m.

1720 - gården har da fått løpenr. 160 - er Hemming Sørensen ikke mere med, og i hans sted er kommet Ole Evensen, som betaler 1 rdl. og 12 mk. i skatt, Hans Hansen det samme. Det er ingen forandringer før år 1735, da en tredje nabo, Hans Olsen, formentlig sønn av Ole Evensen, nevnes som forarmet. Hans Hansen bruker da 1 v. og 12 m., Ole Evensen 2 pd. og den fattige Hans Olsen 1 pd. og 12 m.

7. august 1725 er det skifte etter salig Anne Hansdtr., Store-Rise, enkemann Hans Hansen. Felles barn:

 1. Abraham
 2. Merite. Overværende ved skiftet den salig kvindes far, Hans Hansen, Helle (i Hol). Sølv: 1 lite beger, 2 skjeer, 12 kyr á 2 rdl, og mange andre kreaturer, 1 seksring, 3 rdl., 1 hundrømmingsbåt, 2 rdl., 1 «søesjå», 1 rdl. og 3 ort, endel fisk, smør, melk etc. Brutto formue 159 rdl. og 5 ort. Begravelsesomkostninger anslått til 12 rdl. Samlet gjeld 55 rdl., 3 ort og 4 sk. Netto til deling 104 rdl., 1 ort og 8 sk., hvorav enkemannen en halvpart, 52 rdl. og 12 sk. Sønnen Abraham er broderlodd, 34 rdl. 4 ort og 8 sk., datteren Merite en søsterlodd, 17 rdl., 2 ort og 4 sk. Barnas arvelodder forblir hos deres far, «eftersom han dertil findes sufisand» (skikkete).

13/7 1739 er det skifte etter Lisbeth Hansdtr., Store-Rise, enkemann Ole Evensen. Barn:

 1. Even Olsen
 2. Hans Olsen
 3. Nils Olsen, alle myndige. Kreaturer, bl.a. 6 kyr, 4 sauer, 3 heiner, 2 skjud (hester), 20 og 15 år gml., samt noen geiter. Boet formue 49 rdl. 2 mk., men etter at gjelden var trukket fra ble det bare igjen til deling 12 rdl.

1745 har Ole Evensen overlatt sin bygsel til sønnen Nils Olsen, og Hans Hansen bruker da 1 v. og 12 m., Nils Olsen 2 pd., og Hans Olsen (Nils Olsens bror) 1 pd. og 12 m.

1750 er Hans Hansen falt fra og i hans sted er kommet Jon Pedersen, og helt frem til 1775 er det disse bygselmenn som sitter på Store-Rise.

Ekstraskatten 1767 nevner under Store-Rise

 • Hans Olsen, enkemann,
 • Nils Olsen, enkemann,
 • Jon Pedersen og hustru.

11/6 1769 er det skifte etter salig Olle (Oluf) Thordsen, Rise, enke Bodel Nilsdtr. (Han måtte være meget gammel da han døde). Avdødes barnebarn, salig Hans Olsens barn: 1) Hans, Peder, Johannes, Svend, Ingeborg og Kirsten Hansen. Overværende deres stefar, klokker Hans Arntsen. Andre arvinger: Salig Margrethe Olsdtr.s barn: Peder, Hans og Berethe Olsen. 2) Svend, Ole, Christoffer og Kirsten Jonsen; overværende deres stefar og egen far Jon Svendsen, Merevold (som kan være Mervold i Borge og/eller Nedrevold i Buksnes). Brutto formue 115 rdl., gjeld 85 rdl., netto til deling mellom enken Bodil Nilsdtr., og salig mannens rette arvinger, 30 rdl., hvorav enken fikk 25 rdl., sønnebarna 10 rdl. og datterbarna 5 rdl. til deling.

Mantallet til ekstraskattens oppebørsel 1772 nevnes de tre jordmenn under Store-Rise.

 1. Hans Jonsen
 2. Juliana Jonsdtr.
 • Nils Olsen og hustru. Ingen bar nevnes.
 • Hans Olsen og hustru. Som inderst på gården nevnes Jens Jensen og hustru.

1775 er Hans Olsen «gått bort», og i hans sted møter vi nå Peder Jacobsen som bygsles av den 1 p. og 12 m. som Hans Olsen brukte.

1778 kommer rangskatten; gården har da fått løpenr. 31 og oppsitterne er de tre samme. Jon Pedersen nevnes som den første, med sønnen. Hans og drengen Jens krøpling, Nils Olsen med dreng og Peder Jacobsen.

28/1 1779 er det skifte etter Sara Jensdtr., Store-Rise, enkemann Jon Pedersen. Brutto formue 507 rdl. og 4 sk., netto arv til deling 485 rdl. Kreaturer; 12 kyr, 1 hest, 1 hoppe, 1 kvige, 6 geiter, 6 sauer. - Han satt sannelig ganske godt i det, Jon Pedersen på Store-Rise.

12/9 1780 er det skifte etter Sal. Ingeborg Andersdtr., Store-Rise, enkemann Nils Olsen. Søsken av avdøde:

 • Nils Andersen, Leknes,
 • Anders Andersen, Hol,
 • Paul Andersen, Sennesvik, alle gift,
 • Anna Andersdtr., ugift,
 • avdødes halvbror Johan Henriksen, død og etterlater seg en sønn,
 1. Henrik Johansen, Farstad,
 2. og en datter Abigael Johansdtr., g.m. Lars Andersen, Vik. Brutto formue 125 rdl., 1 mk. Arv til deling 55 rdl., 1 ort og 8 sk.

Manntall over kverner 1781

I manntall over kverner 1781 er det Jon Pedersen som sitter med kvern på Store-Rise, men etter kvernskatten å dømme, er det nok en dårlig kvern han har der borte i elva.

Samme år sees Nils Olsen å være falt fra, og som bygselmann i hans sted er kommet Anders Jacobsen.

1786 gir sorenskriver Arctander, Gjerstad auksjonsskjøte i Lille-Rise til Mogens Hartvigsen Jentoft, Ramsvik på 1 våg og 1 pund, tinglyst samme år, og derved kommer gården senere over på Frantz Chr. Matheson, Ramsvik.

Samme år (1786) kongelig skjøte til Hans Johnsen, Store-Rise på 1 våg og 12 mark for 81 rdl. Skjøtet utstedt 2/8 1786 og tinglyst 15/6 1787. Denne Hans Johnsen er sønn av Jon Pedersen, og far til Jens Blix Hansen, Store-Rise.

1790 sitter som brukere på Store-Rise:

4/12 1790 er det skifte etter Kirsten Christoffersdtr., Store-Rise, enkemann Peder Jacobsen. Brutto formue 70 rdl., 3 ort, 8 sk. Gjeld 83 rdl. og 3 skilling, og dermed fallittbo.

24/7 1793 er det skifte etter Jon Pedersen, Store-Rise, enke Bereth Nilsdtr. Barn:

 1. Hans Johnsen, gift, bor på Rise.
 2. Julianna Johnsdtr., g.m. Hans Nilsen, Justad i Hol.
 3. Elisabeth Johnsdtr., g.m. Colsten (Christen) Sørensen, Sund.
 4. Magnille, g.m. Johannes Iversen, Storeidet.
 5. Magdalena Johnsdtr., ugift og med sin bror Hans Johnsen som formynder. Boets brutto formue 522 rdl. og 3 sk. Arv til deling 436 rdl. og 5 sk.

12/8 1794 er det skifte etter Anna Marie Michelsdtr., Store-Rise. Boet fallitt, så der nevnes ingen arvinger.

I jordebok over kongens jordegods, som da - etter at Hans Johnsen hadde kjøpt 1 v. og 12 m. - utgjorde 1 v. og 12 m. bygsler Anders Jacobsen 2 pd., bygsel av 1780, og Peder Jacobsen 1 pd. og 12 m., bygsel av 1775, men fikk det fornyet 1785.

Hans Johnsen har overtatt kverna etter sin far, men den synes å være i samme mindre bra forfatning.

Folketelling 1801

Folketellingen 1801 nevner under Store-Rise først Anders Jacobsen, bonde og fisker, hustru Marith Andersdtr.

Hans Johnsen, bonde og fisker, hustru Maren Carlsdtr. Barn:

 1. Joachim
 2. Caroline
 3. Sara
 4. Carl
 5. Malene
 6. Jens Blix.

Husmann Hans Ediasen, hustru Ane Rebekka Hansdtr.

1805 er Peder Jacobsen ikke med mere som bygselmann og hans bror Anders Jacobsens enke bygsler da 1 våg, mens 1 pund ligger ubrukt. Bygslet på sin svigerbrors part fikk Anders Jacobsens enke 1806.

14/10 1805 er det skifte etter Anders Jacobsen, enke Marithe Andersdtr. Boets brutto formue 190 rdl., 2 ort og 2 sk. Arv til deling 94 rdl., 1 ort og 3 sk.

Hans Johnsen, selveier, og Anders Jacobsens enke som bygsler, sitter ved sine bruk også i 1810, og som husmann under Store-Rise nevnes da Hans Ediasen.

Men 1816 er Anders Jacobsens enke falt bort, og som gårdbrukere på Store-Rise nevnes da Hans Johnsen, den eldre, og Hans Jonsen, den yngre, som er fattig.

Jordebok av 1820 over laugstolsgodset og statens (tidligere kongens) annet jordegods, nevner Hans Jonsen (den yngre), med bygsel på livstid for 1811, men han betegnes fremdeles som en fattig mann, selv om han bygsler 1 v. og 12 mk. Og hans økonomiske tilstand er ikke bedret i 1825, der han for tredje gang omtales som fattig, mens selveieren, hans nabo Hans Johnsen den eldre, sikkert er en velstående mann.

Bygselmannen Hans Jonsen sitter og strever med sin gård på Store-Rise enda 1830, men 2/5 1833 er det skifte etter ham, og boet er fallitt, så ingen arvinger nevnes.

23/4 1834 er det skifte etter gårdm. og ungkar Anders Andersen, Store-Rise; men noen gardmann med dette navn har ikke forekommet hverken på Store- eller Lille-Rise. Det er dog ikke tvil om at det er en Risemann vi har for oss. Hans mor er Marith Andersdtr., Store-Rise, formentlig en datter (NB: Her må det være feil i Bygdeboken. Hennes mann i 1801 er Anders Jacobsen) av Anders Jacobsen. Arvinger etter avdøde er hans søsken:

 1. Abraham Mortensen, Staupstad i Borge,
 2. Morten Mortensen, Kvalnes i Borge,
 3. Adrianna Mortensdtr., Fygle, ugift.
 1. Jacob Rasmussen
 2. Maren Rasmusdtr.

Matrikkel for 1838

I matrikkel for 1838 har gården fått sitt nåværende matr.nr. 33 (det gamle var 31).

Løpenr. 75 a sitter da Jens Blix Hansen, gammel skyld 1 pd. og 18 mk., ny skyld 1 daler og 4 sk.

Løpenr. 75 b, Rasmussen, gml. skyld 1 pd. og 18 mk., ny skyld 1 daler og 4 sk., begge disse på Sørparten.

Løpenr. 74, Nordparten, Carl Hansen, gml. skyld 1 våg og 1 2mk., ny skyld 2 daler og 12 sk.

Folketellingen 1865

Vi trykker dermed frem til folketellingen 1865 og møter

Matr.nr. 74, Hans M. Johannessen, husfar, selveier og fisker, hustru Karoline Jensdtr.

Som føderådsmann på gården sitter Carl Hansen, 68 år og hans hustru Anne Pedersdtr., 57 år.

Kreaturhold Hans Johannessen: 1 hest, 14 kyr, 18 sauer og 1 gris, utsed 6 td. poteter.

Matr.nr. 75, Jens Blix Hansen, husfar, selveier og fisker, hustru Martha Nilsdtr.

Kreaturhold: 2 hester, 12 kyr, 26 sauer og 2 griser, utsed 8 td. poteter.

Matr.nr. 75 b, Erik Rasmussen, husfar, selveier og fisker, enkemann. Sønn

 1. Fredrik, hjelper faren med gårdsbruk og fiskeri

Tj.pike Lovise Andreasdtr., 18 år, formentlig dtr. av Andreas Ingebrigtsen, Leknes.

Kreaturhold: 2 hester, 10 kyr, 17 sauer og 1 gris, utsed 6 td. poteter.

I huset bor også den eldste sønn Petter Eriksen, fisker og skredder, hustru Anne Larsdtr., og sønnen

 1. Henrik, 6 år.

Forslag til fordeling av skatteskyld

I forslag til fordeling av skatteskyld fortelles det oss om

Matr.nr. 74, Hans Johannessen at hans jord er på 77 mål god vold og myr, utslått 20 våger, mere jord skikket for oppdyrkning, 8 td. poteter i utsed som gir 4 fold, 130 lass høy, 12 kyr, 15 sauer og 2 hester, havnegangen fjell og lyngmark, bekvem men mindre tilstrekkelig, ingen ved, men nok torv, tang og tare som fôrsurrogater, vanskelig adkomst til vei, frostlendt, bra oppdyrket jord . Gammel skyld 1 spd., 3 ort og 4 sk., forslag til ny skyld 1 spd., 3 ort og 13 sk.

Matr.nr. 75 a, Jens Blix Hansen, 70 mål god vold og myr, utsed 8 td. poteter og ½ td. bygg, 130 lass høy, 12 kyr, 20 sauer og 2 hester, forøvrig som foregående, men jorden er mere enn vanlig godt dyrket. Gammel skyld 1 spd., 2 ort og 9 sk., forslag til ny skyld 1 spd., 3 ort og 6 sk.

Matr.nr. 75 b, Erik Rasmussen, 53 mål god vold og myr, utslått 14 våger, 5 td. poteter i utsed som gir 3 fold (for de to andre 4 fold), 80 lass høy, 7 kyr, 10 sauer og 1 hest, forøvrig som foregående, og jorden mere enn vanlig oppdyrket. Gammel skyld 1 spd. og 4 sk., forslag til ny skyld 1 spd. og 22 sk.

Folketellingen 1875

Folketellingen 1875 melder at Hans Johannessen er f. 1835 og hans hustru Karoline Jensdtr., f. 1835. Av barna er

 1. Amalia f. 1857
 2. Ovidia 1860
 3. Martin 1862
 4. Petrine 1865
 5. Amandus 1863
 6. Henriette 1870
 7. Thora 1873

Sønnen Henrik er enda ikke født.
Som selvholder i huset oppholder seg Peder Larsen, fisker og ugift, men hjelper til på gården i onnene.
Hans Johannessen har da 1 hest, 9 kyr, 2 kalver, 16 sauer, 1 gris, og 4 td. poteter i utsed.

Jens Blix Hansen, f. 1800, hustru Martha Nilsdtr., f. på Berg i Hol. 1814. Av barna er

 1. Christen f. 1839
 2. Nils 1853
 3. Mathilde (Hilda) 1859
 4. Nikoline 1851

I huset bor også svigersønnen Hans Grøn Larsen (Petvik) g.m. Marie Jensdtr., han f. 1841, hun 1846. De hjelper begge til under onnearbeide.

Jens Blix Hansens buskap består da av 1 hest, 1 føll, 10 kyr, 3 kalver, 16 sauer og 1 gris, 5 td. poteter i utsed.
Hans Grøn Larsen har på fôret 1 ku og 3 sauer.

Petter Eriksen, f. 1835, hustru Anne Larsdtr., f. i Bodø pr.gjeld 1840. Barn:

 1. Ludvig, f. 1867
 2. Ingvald, f. 1871
 3. Alfred, f. 1873
 4. Mathilde, f. 1869

Tj.pike Sanna Larsdtr., f. 1835 i Bodø, formentlig søster av hustruen. Kreaturhold: 1 hest, 5 kyr, 3 kalver, 14 sauer, 2 geiter og 1 gris, og 5 td. poteter i utsed.

Matrikkelen 1886

Matrikkelen 1886 viser at

 • Hans Johannessen fremdeles sitter med gården, som nå har en revidert skyld av 4 mk., 38 øre,
 • Nils Jensen, som da har overtatt etter sin far og bruker matr.nr. 74 b og 75 a, skyld 4 mk., 23 øre. 75 b,
 • Petter Eriksen, skyld 3 mk., 0,7 øre.

Br.nr. 1, Nordparten: Skjøte til Hans Johannessen, tingl. 1864.

Br.nr. 2, Sørparten:

Br.nr. 3, Sørparten: Kongelig skjøte til Erik Rasmussen, tingl. 1838.

Br.nr. 4, Lillevold, utskilt fra br.nr. 1 i 1898:

Br.nr. 5, Slettvoll, utskilt fra br.nr. 1 i 1906:

Br.nr. 6, Solheim, utskilt fra br.nr. 2 i 1912:

 • Skjøte fra Nils Jensen til Martin Markussen, tingl. 1913.
 • Auksjonsskjøte til Martin Markussen, tingl. 1940.

Br.nr. 7, Toften, utskilt fra br.nr. 1 i 1913:

Matrikkelen 1907

Br.nr. 1, Nordparten, Amandus Hansen, skyld 3 mk., 57 øre.

Br.nr. 2, Sørparten, Nils Jensen, 4,23.

Br.nr. 3, Sørparten, Kristian Jakobsen, Vold (gården bruktes av hans bror Petter Jakobsen), 3,07.

Br.nr. 4, Lillevold, Ole Trøite, 0,22.

Br.nr. 5, Kristian Andersen, 0,59.

Senere er det kommet flere br.nr. til under Store-Rise, slik at der i dag i alt er 23 br.nr., nemlig foruten de før nevnte:

Br.nr. 6, Solheim, Martin Markussen, skyld 0,52.

Br.nr. 7, Toften, Henrik Hansen, 0,88.

Br.nr. 8, Høybakken, Peder Salomonsen, 1,09.

Br.nr. 9, Elvenes, Edv. Kristiansen, 0,20.

Br.nr. 10, Myrlund, Amandus Salomonsen, 0,22.

Br.nr. 11, Solvang, Kristian Sørensen, 0,23.

Br.nr. 12, Fjellheim, Frantz Nilsen, 0,25.

Br.nr. 13, Himmelbjør, Leif Larsen, 0,25.

Br.nr. 14, Sletten, Edv. Kristiansen, 0,05.

Br.nr. 15, Fjell, Jens Hansen, 0,30.

Br.nr. 16, Vang, Ludvig Mortensen, 0,30.

Br.nr. 17, Vollan, Sigfred Markussen, 0,30.

Br.nr. 18, Blombakk, Arne Trøite, 0,30.

Br.nr. 19, Kvellro, Peder Johansen, 0,22.

Br.nr. 20, Nergård, Ole Olsen, 0,20.

Br.nr. 21, Nygård, Jens Markussen, 0,20.

Br.nr. 22, Olsborg, Ole M. Olsborg, 0,02.

Br.nr. 23, Husebø, Arne Hansen, 0,30.

Tar vi for oss slekten fra senere tid, møter vi allerede i 1750 Jon Pedersen som bygselmann på Store-Rise, og hans sønn Hans Jonsen Stor-Rise, overtar gården, g.m. Martha Nilsdtr., datter av Nils Johannessen og h. Kirsten Nilsdtr., Berg i Hol.

Denne Kirsten Nilsdtr. dør 25/3 1837, ca. 58 år gml. Og som kårmann på Rise dør 8/4 1851, en Nils Johannessen, 87 år gml., som formentlig er identisk med Nils Johannessen, Berg.

Jens Blix Hansen og Martha Nilsdatters barn:

 1. Karoline, gift med Hans Johannessen, Stor-Rise.
 2. Oline, gift med Peder Sørensen, Våje (disse to søstre er tvillinger).
 3. Hans Jensen, gift med Kirstine Jørgensdatter, Våje og gårdbruker der.
 4. Christen, ugift, bodde lang tid i Mortsund.
 5. Henrik, omkom på Fallsvika ved Ureberget og alle i båten omkom (Henrik Jensen, Morten Mortensen, Uttakleiv (Holand), Angel Andreassen, Engen, Elias Eliassen, fostegutt hos Hans Johannessen, Store-Rise, samt en leikar).
 6. Kristine, g.m. Markus Sørensen, Våje (bror av Peder Sørensen), reiste til Amerika,
 7. Marie, g.m. Hans Grøn Larsen, Petvik,
 8. Petrine, g.m. Lars Paulsen, Hag,
 9. Nikoline, g.m. Peder Lenvig Larsen, Reppe,
 10. Nils, g.m. jordmor Anna fra Salten,
 11. Mathilde (Hilda), g.m. Markus Larsen, Lille-Rise.

Jens Blix Hansen f. 8/12 1800, d. 2/11 1888. Hans hustru Martha Nilsdtr. f. 5/3 1814, d. 19/5 1879.

//media.geni.com/p13/9b/65/f8/e8/5344485d49b85e30/nils_jensen_og_hustru_anna_store-rise_large.jpg?hash=8bb4c3ab6c721584eea109fe823d3049215c713b2869d1ca655dcd53731733b0.1696229999Nils Jensen og hustru Anna, Store-Rise.

Nils Jensen overtar gården, og hans barn er:

 1. Johan, utdannet som lærer, g.m. Maren fra Steigen. Han døde i ung alder, barnløs.
 2. Magny, gift i Narvik, enke der.
 3. Elfrida, g.m. Frantz Pedersen, Holand.
 4. Henry, g.m. Gerda Andersen, Bodø, nå bosatt i Oslo. Henry var, som vi har sett av skjøtene, endel år eier av gården, men solgte den til Magnus Nilsen, Fygle, (sønn av Julius Nilsen), g.m. Margit Larsdtr., datter av Amandus Larsen, Fygle. De har 6 barn.

På matr.nr. 74 (br.nr. 1) bodde Carl Hansen som bygselmann; han er bror av Jens Blix Hansen. Carl Hansen og hustru Anne Pedersdtr., f. i Borge, sitter 1865 som kårfolk hos Hans Johannessen.

1819 blir der på Rise født et guttebarn som får navnet Carl, av foreldre, inderst hos Hans Johnsen og Malene Hansdtr., om de er gift fremgår ikke sikkert. Denne Carl er det litt vanskelig å plassere.

Der nevnes ikke at Carl Hansen og hustru hadde barn, og Hans Johannessen overtar hans gårdpart.

Hans Johannessen, g.m. forannevnte Karoline Jensdtr., Dise. Han er sønn av Johannes Nilsen, Farstad, bror av Jens Hansens hustru, Martha Nilsdtr.

Hans Johannessens barn:

 1. Amalie, g.m. Nils Skjerpen.
 2. Ovidia, g.m. Hans Jacobsen, Lille-Rise, ble tidlig enke og styrte i mange år huset for Ibenhard Stormo, Vold.
 3. Martin, døde ugift, 24 år gml..
 4. Petrine, d. 1932, g.m. Benjamin Benjaminsen, Elstad i Borge, d. 1918.
 5. Amandus, ugift, f. 1868.
 6. Henrikke, g.m. Johan Kristoffersen, Skjerpen, bror av forannevnte Nils Skjerpen.
 7. Tora, g.m. Helmer Olsen, Vian, bosatt i Leirfjord på Helgeland.
 8. Martha, g.m. Frantz Villadsen, Lille-Rise.
 9. Henrik, f. 1879, d. 1946, g.m. Agda Pettersdtr., datter av forpakter på Store-Rise, Petter Jakobsen.
 10. Magda, døde 9 år gml.

Amandus og Henrik Hansen satt med hver sin halvpart av gården. Amandus solgte 1938 sin gård til søstersønnen Martin Benjaminsen, g.m. Dagny Jakobsdtr., Reppe. De har følgende barn, alle ugift:

 1. Bjarne
 2. Per
 3. Bjørn
 4. Petrine
 5. Dagfinn

Enken etter Henrik Hansen sitter med denne gårdpart. De har 4 barn som lever:

 1. Hjørdis, ugift,
 2. Hans, g.m. Kitty Krog, Unstad,
 3. Arne, g.m. Sigvarda Krog, Unstad, søster av Kitty,
 4. Signe, g.m. Kristian Finstad, Finstad i Hol.

På br.nr. 3 satt Erik Rasmussen, sønn av Rasmus Hansen, Lille-Rise, g.m. Karen Martha Hansdtr., Græna(?) Deres barn:

 1. Fredrik, g.m. Lovise Jensdtr., Holand (sønn Ingv. Fredriksen, Vold); Fredrik, falt ut av båten en vinter under fiske for Brandsholmen og omkom.
 2. Petter, g.m. Anne Larsdtr., fra Salten.
 3. Dorthea, g.m. Hans Karl Larsen, Leknes.
 4. Didrikke, g.m. Jens Olsen, Farstad.

Petter Eriksen overtok gården; hans barn:

 1. Ludvig, døde ung.
 2. Mathilde, døde ung.
 3. Ingvald, utdannet som gartner, omkom under høstfiske for Ballstad, ugift.
 4. Alfred, utvandret til Australia og døde på New Zealand.
 5. Fredrik, døde .ung.
 6. Karoline, g.m. Frantz Villadsen, Lille-Rise.

Gården ble solgt på auksjon til Kristian Jakobsen, Vold og forpaktet av hans bror Petter Jakobsen. Derpå solgt til Magnus Nilsen, Vareide og av ham solgt til

Salomon Salomonsen, Vetting, f. 1861 i Sunnfjord, men kom 18 år gammel til Lofoten, g.m. Henriette Ovesdtr., Sund, f. 1860, d. 1940. De flyttet til Rise 1918. Deres barn:

 1. Olga, ugift, bor hjemme.
 2. Sverre, g.m. Lise Leonhardsdtr., Vik. De har 5 barn.
  1. Sigmund (✎)
 3. Olaf, g.m. 1) Didrikke Amandusdtr., Farstad, 2) med Alvilde fra Meløy.
 4. Peder, g.m. Anna Granhus, Lille-Rise. De har 7 barn
  1. Hans (✎)
  2. Konstanse (✎)
 5. Amandus, g.m. Sigrid, fostdatter til Nils Jensen, Stor-Rise.
  1. Arvid (✎)
 6. Edvard, g.m. 1) Anna Pettersdtr., Liland i Borge, 2) med Klara, datter av Peder Hagh, bor i Gamvik.
 7. Hilbert, g.m. Olga Olsdtr., Leknes, driver snekkerfabrikk der.
 8. Sigfred, g.m. Magnette Jakobsdtr., Sør-Vetting, bosatt på Ballstad, hvor han er verkstedeier.
 9. Hans, druknet i Risevannet, 13 år gml.

Sverre og Peder Salomonsen har nå hver sin halvpart av gården.

Himmelbjør (under Stor-Rise) har tidligere vært - om en kan feste lit til tradisjonen - en selvstendig gård - før Store-Rise ble bebygget. Årsaken til at gården i lengst svundne tider ble forlatt og lagt øde var den, at en bror og søster hadde samleie, og ble ved rett i Steigen, formentlig dengang lagmannen bodde der ved slutten av middelalderen, dømt til døden og henrettet. Men deres hoder ble bragt til Himmelbjør og satt på stake der, til skrekk og advarsel. Og med disse to hoder, uhyggelig dinglende og daskende på sine stenger (staker) ble gårdens folk skremt fra stedet, og flyttet ned til Store-Rise og bebygget og ryddet denne gård, mens Himmelbjør ble liggende øde, og har ligget slik helt frem til våre dager. Flere funn deroppe viser at stedet har vært bebygd tidligere. Der er også gravhauger, likeså på Rise.

Her bor nå som småbrukere:

Risevollan: Her bodde som husmann Hans Jacobsen, Lille-Rise, g.m. Ovidia Hansdtr., Store-Rise. Deres barn:

 1. Olga, g.m. nedennevnte Martin Markussen,
 2. Peder, gift på Ostad.

Andersen (staværing), g.m. Henriette Johansdtr., Nymark, satt her først som husmann, men kjøpte plassen 1907, og gården eies nå av Amandus Henningsen, Helland, g.m. Kristine Kristiansdtr. Deres barn:

 1. Arne, g.m. Anny Håkonsdtr., Vik
 2. Magne, fostret på Holand i Vågan pr.gjeld og gift der,
 3. Harald, g.m. Annie Hagastrø, Kjellbogen
 4. Johan, ugift
 5. Herlof, ugift
 6. Aslaug, gift i Værøy
 7. Eina, ugift
 8. Margit, ugift

Ole Augustinussen, Trøite fra Stjørdalen, g.m. Amalie Pedersdtr., Nedre Vold, datter av Peder Wessel Andersen. Ole Trøite kom her til bygda som veiarbeider i 1870-årene, og drev meget som murer, d. 1933. 90 år gml. Amalia d. 1939. Deres barn:

 1. Alfred, g.m. Efrinine fra Vadsø (eller Vardø), bosatt på Kirkenes, død.
 2. Aksel, g.m. Johanna Jacobsdtr., Harstad,
 3. Olaf, g.m. Anne fra Gudbrandsdalen, bosatt på Hemnesberget.
 4. Nanna, g.m. Albert Berntsen, Reine.
 5. Oskar, gift i Tyssedal (hustruens navn Ingeborg).
 6. Nora, g.m. Ragnvald Lauritsen, Leknes, bosatt i Sandnessjøen.
 7. Birger, g.m. Alvilde fra Storsteinnes i Balsfjord, bosatt på Kirkenes.
 8. Oldus, g.m. Borghild fra Bardu, bosatt på Askim.
 9. Arne, g.m. Jolanka fra Narvik, bor på Øyjord i Ofoten.

Dessuten fostesønn Bjarne Trøite, g.m. Annie fra Vetting, bor på Rise.

Aksel Trøite har nå gården.

Martin Markussen, sønn av Markus Olsen, Øvrevold, g.m. forannevnte Olga Hansdtr., Rise. Deres barn:

 1. Hildur, g.m. Bjørn Kristiansen, Kvervelås.
 2. Aslaug, g.m. Håkon Markussen, sønn av Bernhard Markussen, Ostad.
 3. Sigfred, g.m. Mary Markussen, Storeidet.
 4. Jens, g.m. Agnes Nilsdtr. fra Skjervøy.
 5. Martha, ugift, bor i Oslo.
 6. Martin, g.m. Edith Henningsdtr., Holand.
 7. Olga, g.m. Hans Magnussen, bosatt på Ostad (6 og 7 er tvillinger).
 8. Brynhild, g.m. Hermod Andersen, Liland i Borge bor der.
 9. Vally, ugift, bor hjemme.

Martin Markussen kjøpte gården som nybrott i 1910.

Hans sønn Sigfred kjøpte gårdpart på Risevollen i 1937.

Edvard Kristiansen, sønn av foran nevnte Kristian Andersen, Risevollan, g.m. Anna Hansdtr., Evjen. Nybrott fra 1930-årene.

Arne Trøite, g.m. Jolanda fra Narvik, kjøpte nybrott her, men solgte til Henry Gregersen, Sund i Flakstad, g.m. Ingrid, også fra Flakstad.

Ole Ingvaldsen, sønn av Ingvald Olsen, Lille-Rise tok seg også nybrott her, g.m. Ellisif Rekdal, fra Berg i Hol.

Her på Risevollan hodde også Anders Pedersen, alm. kalt Finn-Anders, som husmann. Han var fra Tysfjord og drev endel som snekker, men det var nokså løst i sammenføyningene det han gjorde i tre. Han hadde dessverre den feil å være «langfingret», så han flere ganger, i alt vistnok 7, måtte innom hos fengselsvesenet. Men det skal sies til hans ros, at han bare forså seg på nestens gods når han var bedugget, men da kunne han tilmed «stjele» fra seg selv, er det sagt. Og da han var glad i det «våte», ble det ofte også forseelser av nevnte art.

Der går en fortelling om at engang langt tilbake i tiden hørte Risvollene til Ostad, men ble overlatt til Store-Rises oppsittere for en tønne melkesyre, - men sannheten tør vi ikke innestå for. Selv om vollene dengang var lite verdsatt - torvmyrene var jo bare av det onde, før en forstod å bruke av dem til brensel - og syra var en meget viktig artikkel, så var det dog litt for godt kjøp, må en si.