Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Farstad, Vestvågøy, Nordland, Norge

view all

Profiles

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

GÅRDSNR. 37 FARSTAD

Gårdens navn

Navnet skreves 1610 Farrestad, senere Farestad, og så igjen vekselvis Farrestad og Farestad, helt til det fikk sin nåværende form Farstad, fra omkring år 1800. Det er, skriver Rygh, grunn til å utlede navnets første ledd av et navn av samme stamme på den forbi gården løpende elv eller å, eller på Farstadvannet.

Beliggenhet

Farstad ligger ganske vakkert til, delvis på en fremspringende odde i Farstadvannet. Til gården hører endel krattskog, og den har (hadde) adskillig vidde av torvmyr. Havnegangen er noenlunde tilstrekkelig, men noe besverlig, fordi der, som for Voldsgårdene, er stor vidotte innover heier og myrer i fjellet. I tidligere tid dreves her endel laksefiske i vannet. Ved Farstad munner Voldselven ut i Farstadvannet.

Der måtte her by seg frem en høvelig plass til bygging og rydding, og lenge, lenge før Lasse og Christoffer på Farrestad sitter her som leilendinger i 1610, har det bodd folk og vandret fé her.

Lasse og Christoffer holder det gående sammen til 1619, men da blir Christoffer borte for oss, og Lasse sitter ensom på gården til 1627, da her opptrer en Laurids som leilending, med en halv vågs leding, og det samme faller på Lasse.

1640 nevnes Peder som husmann under Farstad. Lasse avgjør da sin leilendingskatt med 3 ort, og husmannen sin avgift med 1½ ort. 1646 er Laurids død, hans enke sitter da som selvtredje, og skatter med 1 ort, Lasse som selvfjerde, må punge ut med 1 ort og 8 sk.

1650 meldes det oss at gården har 2 vågslege jord, hvorav Anders Jacobsen eier 4 pd. og enken (Laurids's) 2 pd., og hver bygger sitt. Lasse bruker Anders Jacobsens 4 pd. - 1661 er gamle Lasse falt fra og hans sønn Nils Lassesen har overtatt, og som nabo har han en Oluf, som imidlertid bare nevnes for denne ene gang, hver bruker da 2 pd., og Oluf deler vel da halvt med Nils Lassesen om de 4 pd. hans far bygslet.

Folketellingen 1666

Folketellingen 1666 viser at Nils Lassesen (Larsen) bruker 1 våg. Den andre brukeren er Laurids Nilsen, og bruker 1 våg. Men hvem er så denne Laurids? Er det den før nevnte som er oppstått fra de døde, eller er det en ny mann?

Generaljordeboken 1667 beretter at Nils Mortensen i Senjen (fogden som senere bodde på Skotnes) eier og bygger 2 våg, men har Buksnes kirke som medeier i 3½ pund. Oppsittere er også da Nils Lassesen og Laurids Nilsen, hver med 1 v. Gården har da 8 kyr, 2 ungnaut, 9 geiter, 9 sauer, 2 hester, men ingen utsed. Har, heter det, lite brenneved og ingen bøx(?). Har lite ørefiske (ørretfiske) for landet i et vann (som) ligger straks ved gården, som forblir i sin verdi.

12. juni 1679 er det skifte etter salig Elisabeth Hansdtr., enkemann Nils Lassesen, Farestad. Brutto formue 51 rdl. og 3 ort. Blant utgiftene sees: Den salig quindes yngste sønn Anders resterer lige ved Hans gifte søskende heimegave og «brølopsgier», penger 10 rdl. Bergens Contor har fordring efter «søebreff» dat. den 24. augusti 1678. Netto formue til deling mellom far og barn var 21 rdl. og 4 ort. Intet utlegg ble spesifisert for faren og de to eldste barn, som skulle gjøre opp selv, kun for den yngste brors vedkommende, som faren stod inne for. Han fikk også andel i klær etter moren i tillegg til det øvrige.

5. august 1691 er det skifte etter Nils Lassesen (Larsen) Farrestad. Han var da gift for annen gang, og hans enke er Maren Andersdtr. Avdødes far var Lasse Nilsen, Farstad.(den mann vi første møtte sammen med Christoffer). Ekteskapet var barnløst, og enkens verge er hennes far, Anders Nilsen, Nedre Vold. Rede penger 1 rdl. og 2 ort (på kistebunnen), 1 nytt sildgarn, 3 ort og 8 sk., 1 do. 3 ort, 3 kyr á 2½ rdl., 2 kalver 1 rdl., 5 voksne sauer 3 rdl. og 3 ort, 3 gimrer 1 rdl., 3 voksne geiter 2 rdl. og 3 ort, 2 heiner. 0,4 ort, 1 bukk 4 ort, 3 lam og 3 kid tils. 1 rdl., 1 lite svin 3 ort. Dessuten Bergensgods og endel gangklær m. m. Brutto formue 73 rdl., 2 ort og 8 sk. Under gjelden: Kjøpmannen i Bergen fordrer etter «søebreff» av dato 7. juni 1691 3 rdl. og 5 ort. Peder skredder på Sund arbeidslønn 3 ort. Herr Michel Biørnsen tilkommer hans prestelig rettighet 1 ort og 8 sk. Anders Wold (svigerfaren) for kisten han gjorde til den salig mann, 2 ort. Samlet gjeld 9 rdl. og 8 sk. Netto formue til deling 54 rdl., 2 ort, hvorav enken halvdelen, 27 rdl. og 1 ort. Dernest «begrafuelsens bekostning, lige imod hendis salig mand 6 rdl. Huad brorparten angaar hender efter lowen er tillagt, da uddøer den, eftersom hun igien wil giffte sig». Er 33 rdl., 1 ort. Faren skulle etter loven tilkomme resten, 21 rdl., 1 ort, «men som hand haffuer stiffmoder til den salig mand og hans sig en søster wed naufn Maren Larsdatter, har efterlatt, saa er hender bevilget deraff 5 rdl.» Faren fikk da 16 rdl. og 1 ort.

1695 har Nils Lassesens sønn, Lars Nilsen overtatt og bruker da hele gårdens 2 våg, som Anne Larsdtr. eier og bygger, med Buksnes kirke som medeier i 12 mark. - 1699 nevnes Sophie Jentoft som eier av 1 våg, 2 pd. og 12 mark i Farstad, men år 1700 er gården kommet over på Hans Sørensen, Ures hender, med Buksnes kirke som medeier i 12 mk. Hans Sørensen bruker da selv 1 våg og Lars Nilsen 1 våg. Som husmann under gården sitter da den 60 år gamle Ole Jensen.

Men det var temmelig ofte eierskifte her.
1720 - gården har da løpenr. 184 - er Hans Gregersen blitt eier og bygsler alt; Buksnes holder fast ved sine 12 mark, men har ingen bygselrett. Brukere er da Jakob Nilsen, formentlig en sønn av Nils Lassesen og bror av foran nevnte Lars Nilsen, og Arnt Amundsen.

1730 er gården gått over til Iver Helt (Våje), som eier 1 våg, Mogens Christoffersen 2½ pd. og Buksnes kirke 12 mk. Ennå sitter Jakob Nilsen og Arnt Amundsen som brukere, men fem år senere er Peder Paulsen kommet i Jakob Nilsens sted, og der er nå ingen forandringer før 1745, da Peder Paulsen er vekk, og erstattet med Johan Henriksen, og på Arnt Amundsens bygsel sitter nå sønnen Amund Arntsen, hver bruker 1 våg.

30/5 1743 er det skifte etter avgangne Elisabeth Andersdtr., enkemann Arnt Amundsen. Boets. formue 20 rdl., 5 mark. Gjeld 25 rdl. og 4 sk., så der var intet å arve.
Kreaturbestanden består av 1 ku og 3 geiter.

1750 er Hans Hansen, Ramsvik blitt eier av 1 våg, Peder Paulsen, formentlig den 1735-1740 nevnte bruker på gården, eier 2 pd. og 12 mark og Buksnes kirke 12 mark. Johan Henriksen og Amund Arntsen bygsler hver 1 våg. - Denne Peder Paulsen er utvilsomt den samme som ved denne tid er lensmann i Buksnes og Hol og bor i Holsdal.

1755 er Hans Pedersen kommet i Amund Arntsens sted, og sammen med Johan Henriksen sitter de som gode naboer helt frem til 1772.

Ekstraskatten 1767 omtaler Johan Henriksen og hustru, Hans Pedersen og hustru.

1772 er Johan Henriksen død og hans enke sitter med bygslet og hjelpes av sin datter Abigael. Sønnen Henrik Johansen er da gift, men har enda ingen barn, og 1775 har han overtatt bygslet etter sin mor, og samtidig har Johan Hansen, sikkert sønn av foran nevnte Hans Pedersen, overtatt sin fars bygsel, hver bruker 1 våg. - Johan Hansen og Henrik Johansen sitter trolig sammen på gården, og Johan Hansen har også sin kvern han skal passe, og det må være en helt bra kornmaler, etter kvernskatten å dømme.

1790 meldes at Johan Hansen har fått tillagt 6 mark, og bruker da 18 mk., mens Henrik Johansen, som det synes å gå ut med, bare bruker 12 mk. 1795 viser tydelig forfallet på Henrik Johansens part, den er da ødeliggende, og blir ikke tatt i bruk igjen før engang mellom 1816 og 1820. Det er halve gården som slik blir liggende som brakkmark i over 20 år.

26. juli 1783 utferdiger sorenskriver Arctander skjøte til foged Truls Krogh på 2 pund og 12 mark i Farstad, tilhørende boet etter Peder Paulsen (lensmann), Holsdal, for 61 rdl., tingl. 24. juni samme år.

Og 10. desember 1785 utferdiger sorenskriver Arctander auksjonsskjøte til Mogens Hartvigsen Jentoft, Ramsvik på 1 våg i Farstad, med mere jordegods (annet steds) etter Hartvig Mogens Jentoft, for samlet kjøpesum 2577 rdl.. tingl. 1786.

22. juni 1805 gir sorenskriver Arctander auksjonsskjøte til Frantz Chr. Matheson, Ramsvik på 1 våg i Farstad, boet foged Truls Krogh tilhørende, for 105 rdl., tingl. 22/6 1805.

Så er da Johan (oftest kalt Jan) Hansen eneboende som leilending på Farstad til henimot 1820, da Ole Larsen kommer og overtar den så lenge øde liggende halve part av gården. Han er sønn av Lars Olsen, Skulbru, se der.

Vi hører ikke om noen husmenn siden Ole Johnsen fra 1720.

Folketellingen 1801

Folketellingen 1801 kan fortelle oss følgende om Johan Hansen og hans husstand: Han er da 54 år gammel, bonde og fisker og gift for annen gang; hans nåværende hustru heter Guren Nilsdtr., også gift for annen gang.

Johan Hansens barn, muligens av begge ekteskaper, er:

 1. Johan Severin Johansen, «som en dverg av statur og tosset».
 2. Peder Johansen
 3. Elen Sofie Johansdtr.
 4. Ingeborg Marie Johansdtr
 5. Caroline Sofie Johansdtr.
 6. Sara Johansdtr (senere g.m. Nils Johan Edisen, Hag).
 7. Maren Johansdtr
 8. Martha Kirstine Johansdtr Hennes stesønn er Nils Johansen. Altså hadde Johan Hansen bare dette barn i 1. ekteskap. Datteren Sara nevnes som svak av helbred.

I huset oppholder seg også Bereth Nilsdtr., hustruens søster, 60 år og ugift, gammel og svak og underholdes av barmhjertighet. Johan Hansen er prestens medhjelper og altså en ansett mann i bygda.

10/1 1826 er det skifte etter kårmannskone Guren Nilsdtr., enkemann Johan Hansen. Og her kommer hele rekken av barn:

 1. Nils Johansen, omtrent 50 år,
 2. Johannes Johansen, 46 år,
 3. Abraham Johansen, 23 år,
 4. Anna Margrethe, død og etterlater seg en datter Anna Margrethe Jacobsdtr., 18 år.
 5. Lisabeth Malene Johansdtr., gift,
 6. Ingeborg Marie Johansdtr., enke.
 7. Sara Johansdtr., 32 år, gift. Boet fallitt.

Ole Andreas Larsen, g.m. foran nevnte Caroline Johansdtr., har som nabo og bruker i 1825 fått Johannes Nilsen.

Johan Hansen avgår ved døden 11. november 1833, 98 år gammel, og hans siste hustru, Guren Nilsdtr. dør 25. november 1825, 78 år gml.

22/4 1838 dør Bereth Pedersdtr., Farstad, 68 år gml., hun var ugift.

Matrikkelen 1838

Matr.nr. 82, Nedrejorden, Matrikkelen 1838 viser oss Ole Andreas Larsen som bruker av matr.nr. 82, Nedrejorden, skyld 1 våg, 1 pund og 11 mark,

Matr.nr. 83, Øvrejorden, Johannes Nilsen som bruker av matr.nr. 83, Øvrejorden, samme skyld som Ole Larsen.

Folketellingen 1865

Folketellingen 1865 gjør oss kjent med følgende av folket på Farstad:

Matr.nr. 82 a, Jens Lem (Lennert) Olsen, husfar, selveier og fisker, hustru Didrikke Eriksdtr.. Barn:

 1. Karen
 2. Marie
 3. Hilda Kreaturhold: 1 hest, 6 kyr, 6 sauer, utsed 4 td. poteter.

Matr.nr. 82 b, Søren Christensen, husfar, selveier og fisker, f. i Hamarøy, hustru Caroline Olsdtr. Barn:

 1. Johan fostesønn Petter Salomonsen. (Kan dette være Petter Salomonsen, Storeidet?) Føderådskone er Caroline Sofie Johansdtr., (husfruens mor), enke, 77 år. - Kreaturhold: 1 hest, 8 kyr, 13 sauer, utsed 5 td. poteter.

//media.geni.com/p13/cb/16/6d/14/5344483f01fd8369/petter_johannessen_farstad_med_familie_large.jpg?hash=2423dae95f1048f29194b5875ec43102c70d6698588eb26b4edfc1e79fb218f3.1718693999Petter Johannessen, Farstad med familie. Stående fra venstre: Amandus Pettersen, Josefine og Peder Haug, Jentoft Pettersens hustru Berntine. - Sittende fra venstre: Martin Pettersen og hustru Simonette, med datteren Ragna på fanget, Petter Johannessen og hustru Antonette, med Alfred (Jentoft og Berntines lille gutt) på fanget. Laura Pettersdtr., med Dine på fanget. Barna, sittende i forgrunnen, fra venstre: Bernhard, Martin Pettersens sønn, Aleksandra og Analius, Laura og Arnt Jakobsens barn. - Jentoft Pettersen, som var sjømann (tømmermann) i utenriksfart, var da nylig død. Bildet tatt sommeren 1897

Matr.nr. 83, Petter Johannesen, husfar, selveier og fisker, hustru Antonette Jakobsdtr., f. i Borge. Kreaturhold: 1 hest, 15 kyr, 28 sauer og 5 td. poteter i utsed.

Engen (under Farstad): Andreas Jakobsen, husmann med jord og fisker, f. i Bindal, hustru Maren Marie Johannesdtr. Kreaturhold: 1 hest, 3 kyr, 6 sauer, utsed 4 td. poteter.

Forslag til fordeling av skatteskylden:

Matr.nr. 82 a, Søren Christensen (hans matr.nr. iflg. foranstående folketelling 82 b), antagelig 30 mål vold og myr, naturlig england ca. 5 mål, ingen utslått, mere jord til oppdyrkning, utsed 4 td. poteter, 4 fold. 40 lass høy, 5 kyr, 6 sauer, 1 hest; havnegangen består av fjellmark og myrer, noenlunde tilstrekkelig, ingen ved, men torv til behovet, litt bjørkeskog, besværlig adkomst til sjøen, som fortilskudd brukes ris, slik som for Voldsgårdene; gården betegnes som lettbrukt og er ikke frostlendt, men mindre bra oppdyrket. Gammel skyld 3 ort og 6 sk., forslag til ny skyld 3 ort og 13 sk.

Matr.nr. 82 b, Jens Olsen, samme som foregående i alt, unntatt at han høster 50 lass høy og setter 5 t. poteter. Gammel skyld 3 ort og 13 sk.

Matr.nr. 83, Petter Johannesen, 55 mål vold og myr, og en plass (Engen) 10 mål. Utsed 4 td. poteter, 90 lass høy, 9 kyr, 12 sauer og 1 hest, og husmannens 3 kyr, forøvrig som foregående. Gammel skyld 1 spd., 1 ort og 11 sk., forslag til ny skyld 1 spd., 2 ort og 2 sk.

Matrikkelen 1886

Matrikkelen 1886 viser at

Matr.nr. 82 a Jens Jensen (den eldre) nå har overtatt matr.nr. 82 a etter Søren Christensen, Indrejorden, som den nå heter, skyld 1 mk., 75 øre.

Matr.nr. 82 b, Jens Olsen, skyld det samme.

Matr.nr. 83, Petter Johannesen, skyld 3 mk. og 50 øre.

Folketellingen 1875

Vi går litt tilbake i tiden, til 1875. Familiene har da øket adskillig siden forrige folketelling (1865).

Matr.nr. 82 a, Søren Christensen sitter fremdeles på matr.nr. 82 a, er husfar og selveier samt fisker, f. 1830 i Hamarøy, hustru Caroline Olsdtr., f. 1835.
Karoline Johansdtr., føderådsenke, f. 1790 i Buksnes, blind.
Kreaturhold: 1 hest, 6 kyr, 1 kalv, 12 sauer og 1 gris, utsed 5 td. poteter.

Matr.nr. 82 b, Jens Olsen, selveier og fisker, f. 1832 hustru Didrikke Eriksdtr., f. 1838.
Kreaturhold: 1 hest, 6 kyr, 1 kalv, 13 sauer, utsed 4 td. poteter.

Matr.nr. 83, Petter Johannesen, selveier og fisker, f. 1830, hustru Antonette (Netta) Jakobsdtr., f. 1832 i Borge.

Losjerende er Abel Eliassen, husfar og fisker, hjelper til med onnearbeide på gården, f. 1826 (men det er helt galt) i Vågan pr.gjeld, hans hustru Kjerstine Hansdtr., f. 1816 i Buksnes. (Det er gamle Abel ved Leirelva og Abel-Kjerstine en har for seg her).

En annen losjerende er Carl Johannessen, f. 1819, som arbeider for gårdbrukeren (Petter Johannesen) i onnetiden. Denne Carl er utvilsomt den på Store-Rise fødte gutt Carl i 1819, av foreldre Johan (Johannes) Nilsen og Malene Monsdtr., som da var inderster hos Hans Johnsen, dersteds, og den senere gbr. på Opdøl. Han er nå (1875) enkemann.

Kreaturhold
Petter Johannesen: 1 hest, 14 kyr, 8 kalver(!), 22 sauer. 3 geiter, utsed 4 td. poteter.

Abel Eliassen: 1 ku, 2 sauer og 3 geiter. - Carl Johannesen: 1 ku.

Matr.nr. 83 (Engen), Hans Andersen, husmann med jord og fisker, f. 1850, hustru Maren Marie Johannesdtr., f. 1831.

Kreaturhold: 1 hest, 3 , kyr, 1 kalv, 3 sauer, utsed 1 td. poteter.

Br.nr. 1, Nerjorden, Men der skal hjemmel til på en eiendom, og på br.nr. 1, Nerjorden er det

Br.nr. 2, Nerjorden, (br.nr. 6 er sammenføyet med denne eiendommen), utskilt fra br.nr. 1 i 1862:

Br.nr. 3, Engen:

Br.nr. 4, Nordtamoen; utskilt fra br.nr. 3 i 1895:

Br.nr. 5, Bakken, utskilt fra br.nr. 3 i 1888:

Br.nr. 27, Sølje, utskilt fra br.nr. 3 i 1936:

 • Skjøte fra Bernhard Pettersen til Sigfred Jensen, tingl. 1936.
 • Skjøte fra Sigfred Jensen til Alfred Holand, tingl. 1941.

Der er i alt nå 33 br.nr. under Farstad. Vi fortsetter med

Br.nr. 6, Tabakken, Halvdan Jensen, skyld 0,56.

Br.nr. 7, Elvevollen, eier Kristian Jakobsen, Vold, 0,04 (Kr. Jakobsen var 1907 og senere også eier av br.nr. 6, Tabakken).

Br.nr. 8, Fagerheim, 0,13.

Br.nr. 9, Elvebakken, Leander Arntsen, Farstad, 0,12.

Br.nr. 10, Nyvoll, Halvdan og Toravl Farstad, 0,05.

Br.nr. 11, (står blank).

Br.nr. 12, Norheim, Leander Farstad, 0,43.

Br.nr. 13, Åsbakk, Odin H. Vold, 0,02.

Br.nr. 14, Norstad, Amandus Pedersen, 0,25.

Br.nr. 15, Grønstad, Kristian Pedersen, 0,15.

Br.nr. 16, Skogvoll, Salten Skogselskap, 0,11.

Br.nr. 17, Skogsletten, Salten Skogselskap.

Br.nr. 18, 19 og 20, Nordbakk, Moen og Solset, Arnt Hansen, skyld i alt 0,19.

Br.nr; 21, (navn ukjent), Karsten P. Farstad, 0,60.

Br.nr. 22, Bjortun, Johan J. Farstad, (skyld ukjent).

Br.nr. 23, Nyrud, Jens Finstad, 0,12.

Br.nr. 24, Åsheim, Johan J. Farstad, 0,35.

Br.nr. 25, Elvenes, lærer Chr. Christoffersen, 0,01.

Br.nr. 26 (blank).

Br.nr. 27, Sølje (nevnt før).

Br.nr. 28, Myreng, Henning Mortensen, 0,01.

Br.nr. 29, Kveldro, Otto Vik, 0,01.

Br.nr. 30, Nyheim, Arnt Hansen, 0,10.

Br.nr. 31, Tangen, Chr. Christoffersen jr., 0,02.

Br.nr. 32, Sætran, Amandus Pedersen, 0,03.

Br.nr. 33, Myssletten, Kristian Pedersen, 0,06.

Br.nr. 1, Jens Jensen, har skyld, 1,00.

Br.nr. 2, Olaf Salomonsen, 1,18.

Br.nr. 3, Engen, Bernhard Farstad, 0,23.

Br.nr. 4, Nordtraen, Leander Farstad, 0,69.

Br.nr. 5, Trygve Farstad, 1,40.

Johannes Nilsen, Farstad, sønn av Nils Johannesen, Berg i Hol,(?) g.m. Malene, farsnavn vites ikke. Deres barn var bl.a.

 1. Hans Johannesen, Store-Rise
 2. Karl Johannesen, Opdøl
 3. Petter Johannesen, g.m. Antonette (Netta) Jakobsdtr., Ramberg i Borge. Overtok gården. Deres barn:
  1. Laura, g.m. Arnt Jakobsen, Li i Borge. Overtok den ene halvparten av gården. Barn :
   1. Arnolda, g.m. Oluf Danielsen, og annen gang gift med baker Mikalsen, Harstad.
   2. Aleksandra, gift på Helgeland.
   3. Leander, g.m. Alfhild Karlsen, Sennesvik. Barn:
    1. Torgunn g.m. Harald Jentoft Bøe (✎)
    2. Gunvor g.m. Bertheus Vian (✎)
   4. Anton, g.m. Nora Bertheusdtr., Vian.
   5. Analius, g.m. Lotte Jakobsdtr., Hamarøy, friserdame på Leknes.
   6. Dina, g.m. Martin Kristiansen, Nykmark, bosatt i Harstad.
   7. Kristian, ugift.
   8. Gjert, ansatt ved tollvesenet i Narvik, g.m. Haldis Jakobsdtr., Lødingen.
   9. Astrid, g.m. reverøkter Herman fra Arnøy, Salten.
  2. Martin, g.m. Simonette Knudsdtr., Offersøy. Han overtok gården. Hans barn:
   1. Bernhard, g.m. Anandora Holum, bosatt på Farstad.
   2. Ragne, lærerinne i Narvik, ugift
   3. Karsten, g.m. Ingeborg Smevik, Borge, gbr. på Farstad.
   4. Trygve, g.m. Magna fra Loppa. Han er nå eier og bruker av gården.
   5. Margit, g.m. Ole Jørgensen, Holsdal, bor der.
  3. Jentoft, g, m. Berntine fra Bergen,
  4. Peder, g.m. 1) Josefine Markusdtr., Haug, 2) med Thea Pettersdtr., Vevika.
  5. Amandus, g.m. Randine fra Helgeland.
  6. Jentoft, døde i Syd-Amerika.
 4. Leonora Johannesdtr., g.m. Leonhard Hartvigsen, Nykmark
 5. Ellen Johannesdtr., g.m. Kristoffer Jakobsen, Evjen
 6. Lovise Johannesdtr., g.m. en Robert på Liland i Borge
 7. Maren Johannesdtr., gift i Engen
 8. Karoline Johannesdtr., g.m. Ole Joakimsen, Nedre Vold.

Leander eier og driver nå gården.

Ole Andreas Larsen kom, som vi har sett til Harstad i tiden mellom 1816 og 1820, hvorfra vites ikke, men han var født i Buksnes, likeså hans hustru Anniken Andersdtr. Deres barn var bl.a.

 1. Lars Olsen, Reppe
 2. Jens Olsen overtok gården på Farstad, g.m. Didrikke Eriksdtr., Store-Rise. Deres barn:
  1. Kristian, g.m. Johanne Nilsdtr., Sandsund. Utvandret til Amerika.
  2. Amandus, d 1917, g.m. Albertine Nilsdtr., Vik. d. 1933. Overtok gården. Barn
   1. Halvdan, ugift.
   2. Toralv, gift i Vesterålen.
   3. Didrikke, g.m. Olaf Salomonsen, Store-Rise. Eier nå gården
   4. Anny, ugift.
  3. Marie g.m. lærer Jensen, bosatt i Oslo. (Deres sønn var programsekretær ved kringkastingen, bl.a. i Bodø, Leif Jensson).
  4. Karen, g.m. Haagen Pettersen, Hag.
  5. Anne, g.m. Richard Jentoft, Petvik
  6. Hilda, g.m. Laurits Martnes, Gjerstad, senere med Johan Jensen, Gjerstad.
  7. Lise, g.m. Ole Larsen, Reppe, nå bosatt i Trondheim.
  8. Ferdinanda, gift i U.S.A.

Den andre halvpart av Ole Andreas Larsens gård ble overtatt av Søren Christensen fra Hamarøy, g.m. Karoline Olsdtr., Farstad. Deres barn:

 1. Johan, omkom på Finnmarkshavet.
 2. Lars, død, vistnok i Sverige.
 3. Petra, gift på Hamarøy.
 4. Kaja, døde ugift.

Denne gårdpart ble kjøpt av Jens Jensen, f. 1839 på Nordfjordeid, g.m. Gjertrud Gjertsdtr., Nordfjordeid. Deres barn:

 1. Gjertine Jensdtr., g.m. Andor Karlsen, Rekstrand.
 2. Johan Jensen, g.m. 1) Marie Gjertsdtr., Gjerstad, 2) med Hilda Jensdtr., Gjerstad (fra Farstad).
 3. Inger, g.m. Kristian Fredriksen, Vold.
 4. Jens Jensen, g.m. Agnete Andreasdtr., Offersøy. Han overtok gården. Barn :
  1. Johan, g.m. Solveig Sørensdtr., Våje.
  2. Sigfred, g.m. Ida (Aida) Liberg fra Sverige. Sigfred, kjøpmann på Skulbru.
  3. Gjertrud, g.m. lærer Jens Finstad, Farstad.
  4. Eline, g.m. Kristoffer Granhus, Lille-Rise. Er nå eier av gården.
  5. Jens, g.m. Gudrun Høyen, Nedre-Vold. 5 av barna er død.
 5. Gurine Jensdtr., g.m. Ole Gjertsen, Bolle.

Jens Jensen d.e. ble 2. gang g.m. Oline Knudsdtr., Nordfjordeid. Deres barn:

 1. Magda, g.m. Haakon Arctander, Gjerstad.
 2. Karl Jensen, g.m. Karen Elstad, Borge, utvandret til Canada.

Engen
Vi hører ikke om bosetting i Engen før Andreas Jakobsen fra Bindal og hans hustru Maren Johannesdtr., Farstad nedsetter seg her som husmannsfolk omkring 1860. Deres barn:

 1. Angel Andreassen, som omkom på sjøen.
 2. Petter Andreassen, gift i Finnmark.
 3. Lauritz Andreassen, gift med Alvilde, utenbygdsfra, banevokter og nå bosatt i Hallingdal.
 4. Mina Andreasdtr., g.m. Edvard Danielsen, begge død i Harstad.
 5. Thea Andreasdtr., g.m. Bertel Gundersen, Storeidet.
 6. Amalie, g.m. ....... Antonsen. Før sitt ekteskap hadde hun to barn:
  1. Amandus, g.m. Magda Olsdtr., Vågan (Våje), bosatt i Trøndelag.
 7. Andreas Andreassen Engen, g.m. Karoline Kristiansdtr., Fygle, kjøpmann på Leknes og i Trondheim.

I Engen bor nå også Alfred Holand på den gård (Sølje) som Sigfred Jensen kjøpte i 1936, g.m. Selma Martinsdtr., Unstad. Hennes sønn av første ekteskap er Edvard Unstad, kjøpmann på Leknes.

Kristian Pedersen fra Haukland, g.m. Klara Johansdtr., Haukland er småbruker her. Likeså hans bror Amandus Pedersen, g.m. Karen Matisdtr., Eggum.

Sverre Krogtoft, Borge, g.m. Martha Nikolaisdtr., Holand, bureisere alle.

Her har også Salten Skogselskap sine plantefelter, som synes å gi bra veksterlig skog.

Skomaker Otto Vik, bor også her.